A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A javaslat az SZMSZ technikai jellegű pontosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-hoz

A 2008. évi LXI. törvény módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (a továbbiakban: Kjt.). A módosított Kjt. szerint a magasabb vezetői és a vezetői feladat ellátása kinevezett vezetőként vagy magasabb vezető, illetve vezető megbízással történik. A kinevezett vezetői és megbízott vezetői munkakörben foglalkoztatottak teljesítményének ösztönzése céljából bevezetésre került a prémium jogintézménye: a Kjt. 77/A-77/B. §-ai értelmében a kinevezett vezető, illetve a megbízott vezető számára a kinevezési jogkör gyakorlója évente, legkésőbb március 31-ig, - március 1-je utáni, de legkésőbb szeptember 30-áig történő magasabb vezetői, illetve vezetői kinevezés, vagy a kinevezés ilyen tartalmú módosítása esetén a kinevezéstől számított 30 napon belül írásba foglaltan prémium feladatot tűzhet ki. Figyelemmel arra, hogy a Kjt. a prémium feladat kitűzésének jogát a kinevezési jogkör gyakorlójához telepítette, indokolt, hogy ez a hatáskör az SZMSZ-ben is nevesítésre kerüljön.

A 4. és 6. §-hoz

2009. április 1-jén hatályba lépett a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény átfogó módosítása, amely a korábbi egyszerű közbeszerzési eljárási rezsimet megszüntette, így 2009. április 1-jét követően csak közösségi és nemzeti eljárási rendben indítható közbeszerzés. A jelenlegi nemzeti eljárási rendre irányadó értékhatár a korábbi egyszerű eljárás alsó értékhatára és a közösségi rezsim korábbi (és jelenlegi) alsó értékhatára közé került. (A szolgáltatási és építési koncessziók nem képezték tárgyát a korábbi szabályozás szerinti egyszerű eljárási rendnek, így azok vonatkozásában nincs változás.)

A Kbt. módosítása nyomán valamennyi közbeszerzési eljárás tekintetében (mivel az egyszerű rezsim beolvadt a nemzeti rezsimbe) bizottsági döntéshozatal lenne szükséges. A Fővárosi Önkormányzat közbeszerzései tekintetében korábban kialakított döntéshozatali rendet a változáshoz igazítva elkerülhető, hogy a legkisebb értékű közbeszerzések vonatkozásában történő döntéshozatallal a bizottságok munkaterhe növekedjen és a korábbi döntéshozatali rend megmaradjon. Ennek érdekében vált szükségessé az SZMSZ vonatkozó pontjainak módosítása. Az SZMSZ módosítás nyomán bizonyos (a korábban hatályos nemzeti értékhatár alatti, kisebb értékű, egyszerű eljárási rend értékhatárai szerinti) közbeszerzési eljárások - melyek a Kbt. módosítása miatt nemzeti rezsimbe kerültek át - továbbra is főpolgármester hatáskörében maradjanak, míg a hivatkozott korábbi nemzeti értékhatárt meghaladó (korábban is nemzeti rezsimbe tartozó) eljárások változatlanul bizottsági hatáskörben legyenek.

Az 5. §-hoz

A 2008. évi CVII. törvény úgy módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt, hogy a rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja a 35. § (1) bekezdésben foglaltak teljesítését. A Fővárosi Közgyűlés tehermentesítésének érdekében indokolt a megállapodás megkötésének hatáskörét a főpolgármesterre átruházni.

A 7. §-hoz

A Rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére