A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

40/2009. (VII. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről

Általános indoklás

Jelen rendelet (a továbbiakban: R.) megalkotását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvényt (a továbbiakban: Szt.) módosító 2008. évi CVII. törvény előírásainak 2009. január 1. napjával történt hatálybalépése indokolja.

Az R. megalkotására az Szt. 10. § (1) bekezdése, a 32. § (3) bekezdése ad felhatalmazást.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 1. § meghatározza azon személyek körét, akik részesülhetnek a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott átmeneti szociális segélyben.

A 2. §-hoz

Az R. 2. § rendelkezik az átmeneti szociális segélyek megállapításának módjáról.

Az R. 2. § (1) bekezdése meghatározza azt az esetkört, amelynek fennállása esetén nem állapítható meg átmeneti szociális segély.

Az R. 2. § (2) bekezdése szabályozza az ellátás iránti kérelem benyújtásának módját.

A 3. §-hoz

Az R. 3. § rendelkezik a kérelemhez csatolandó igazolások köréről.

Az R. 3. § d) pontja meghatározza a segély megállapításához szükséges együttműködésre kijelölt szervek körét.

A 4. §-hoz

Az R. 4. § meghatározza, hogy pontosan mi tekinthető az R. 3. § d) pontja szerinti együttműködésnek, valamint meghatározza azon személyek együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségeit, akiknek az ellátására való jogosultságát megállapították.

Az 5. §-hoz

Az R. 5. § szabályozza a hajléktalanok lakhatáshoz jutását támogató átmeneti segély iránti kérelem benyújtása esetén a kérelmező által benyújtandó igazolások körét.

A 6. §-hoz

Az R. 6. § meghatározza az átmeneti segélyek kifizetésével kapcsolatos részletszabályokat.

A 7. §-hoz

Az R. 7. § meghatározza, pontosan mely hajléktalan személy részesülhet átmeneti szociális segélyben.

A 8. §-hoz

Az R. 8. §-ában kerül rögzítésre azon hajléktalan személyek részére megállapítható ellátásnak a szabályai, akik munkaképtelenek.

Az R. 8. § (2) bekezdésében rögzítésre kerül, - részben a visszaélések elkerülése, részben pedig az ide vonatkozó gyakorlat egységesítése érdekében, - hogy a munkaképtelenség igazolására kizárólag a hajléktalan ellátás keretében működő háziorvosi rendelő, illetve Egészségügyi Centrum orvosa által kiadott, a jogszabályi előírásoknak megfelelő igazolás fogadható el.

Az R. 8. § (4) bekezdésében meghatározásra kerül az ellátásnak egy naptári évben történő igénybevételére vonatkozó időbeli szabályozás.

A 9. §-hoz

Az R. 9. § rendezi a rendszeres ellátásra váró hajléktalan személyek segélyezésére vonatkozó szabályokat.

Az R. 9. § (2) bekezdésében meghatározásra került időintervallum „legfeljebb 10 havi időtartamra lehet megállapítani” időbeli határt szab ezen segélyforma meghatározott időn keresztül történő igénybe vételének.

A 10. §-hoz

Az R. 10. §-ában kerül rögzítésre azon hajléktalan személyek részére megállapítható ellátásnak a szabályai, akik munkába állnak, de fizetést még nem kaptak.

Az R. 10. § (2) bekezdésben meghatározásra kerül az ellátás egy naptári évben való igénybe vételére vonatkozó időbeli szabályozás.

Az R. 10. § (3) bekezdése időbeli határt szab ezen segélyforma meghatározott időn - legfeljebb egy hónapon - keresztül történő igénybe vételének.

A 11. §-hoz

Az R. 11. § rendezi azon hajléktalan személyek segélyezésére vonatkozó szabályokat, akik jövedelemmel nem rendelkeznek.

Az R. 11. § (2) bekezdésben meghatározásra kerül az ellátás egy naptári évben való igénybe vételére vonatkozó időbeli szabályozás.

Az R. 11. § (4) bekezdése tartalmazza azt a pontosítást, miszerint, akik az R. 10. §-a alapján részesültek átmeneti segélyben és ezt követően rövid időn belül átmeneti segély iránti kérelmet nyújtanak be a R. 11. §-ára hivatkozással. A szabályozás értelmében erre a 10. § alapján történő megállapítást követően 3 hónapon keresztül nincsen lehetőség.

A 12. §-hoz

Az R. 12. §-ában kerül rögzítésre azon hajléktalan személyek részére megállapítható ellátásnak a szabályai, akik hajléktalanszállóról való kiköltözéshez - és al-, ágybérletbe való beköltözéshez - veszik igénybe az ellátást.

Az R. 12. § (4) bekezdésben meghatározásra kerül az ellátás egy naptári évben való igénybe vételére vonatkozó időbeli szabályozás.

Az R. 12. § (6) bekezdése a segély megállapításához szükséges igazolás elfogadásának szabályozását pontosítja azzal, hogy 30 napnál nem régebbi környezettanulmánytól teszi függővé a segély megállapítását.

Az R. 12. § (7) bekezdése kimondja, hogy - a visszaélések elkerülése érdekében - kizárja azt, hogy két egymást követő évben ugyanarra az al-, ágy-, lakásbérleti vagy munkásszállón lévő címre igénybe vehető legyen az ellátás, tekintettel arra, hogy például az azonos albérletbe való költözés és az onnan kiköltözés évenkénti ismétlése nem életszerű.

Az R. 12. § (8) bekezdése feltételeként szabja a kérelmezővel gondozási szerződést kötött szociális munkás által - a kiválasztott albérletben - végzett környezettanulmány bemutatását.

A 13. §-hoz

Az R. 13. § (1) bekezdése lehetőséget ad a különösen nehéz helyzetbe került a Főváros területén tartózkodó, az e R. 1. §-ában körülírt személyeknek, rászorultság esetén, hogy egy naptári évben egy alkalommal úgynevezett krízis segélyben részesülhessenek.

Az R. 13. § (2) bekezdése a segély megállapításához szükséges igazolás elfogadását pontosítja azzal, hogy a krízis helyzet igazolására bemutatott okirat 8 napnál nem lehet régebbi.

A 14. §-hoz

Az R. 14. § rendelkezik az átmeneti szociális segélyek összegének meghatározásáról, kiszámításának pontos módjáról.

A 15. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a vonatkozó korábbi rendelet és az azt módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről rendelkezik, továbbá hatáskör főpolgármesterre történő átruházása érdekében módosítja az SZMSZ-t.


  Vissza az oldal tetejére