A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

66/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

Az Európai Parlament és a Tanács 2006 decemberében elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvet (a továbbiakban: irányelv), amely 2006. december 28-án lépett hatályba, a rendelkezések nemzeti jogrendszerekbe történő átültetésére 2009. december 28-i határidőt szabott, hogy a tagállamok mindazokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket megalkossák és hatályba léptessék, amelyek szükségesek az irányelvnek való megfeleléshez.

Az irányelv által előirányzott tagállami jogalkotási feladatok végrehajtása keretében a magyar jog megfeleltetésének fontos része az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata. Ezzel összefüggésben az irányelv végrehajtásából eredő feladatokról szóló 2055/2008. (V. 9.) Korm. határozat 1. h) pontja előírta, hogy a hazai szabályozás irányelvvel való összhangjának biztosítása érdekében kerüljön sor az önkormányzati rendeletek irányelvvel érintett konkrét rendelkezéseinek megjelölésére.

Az irányelv átültetéséből eredő feladatok végrehajtása meghatározott ütemezés szerint történt, amelynek keretében először két lépcsőben átvilágításra kerültek a Fővárosi Közgyűlés rendeletei.

Első körben annak a vizsgálatára kellett fókuszálni, hogy mely fővárosi önkormányzati rendeletek hozhatók összefüggésbe az irányelvvel. Majd ennek megállapítását követően az érintett fővárosi önkormányzati rendeletek mely rendelkezései érintettek az irányelv egyes cikkeiben meghatározott követelmények által.

Ennek eredményeként megállapításra került, hogy a Fővárosi Közgyűlés mely rendeletei állnak összefüggésben az irányelvvel, és ebből következően érintettek az irányelv előírásai által és azok teljes körű átvilágítása szükséges.

Az irányelv által érintett önkormányzati rendeletek átvilágítása során három, a közösségi jog egész rendszerét meghatározó alapelvre kellett figyelemmel lenni:

- diszkrimináció tilalma, amelynek értelmében nem lehet különbséget tenni a hazai és az egyéb tagállamban székelő vállalkozások szolgáltatásának nyújtására vonatkozó engedélyezési eljárása között. Ennek keretében sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet a szolgáltatókat megkülönböztetni állampolgárság, illetve a jogi személyek esetében a letelepedés helye szerinti tagállam tekintetében.

- szükségesség követelménye esetében azt kell vizsgálni, hogy az engedélyezési rendszerek, illetve korlátozó intézkedések fenntartása szükséges-e, az közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi, és környezetvédelmi szempontokkal alátámasztható, indokolt.

- arányosság követelményének érvényesülése érdekében azt kell vizsgálni, hogy az engedélyezési rendszerek, illetve korlátozások arányosak-e, nem túlzóak-e, illetve az adott közérdekű cél, amelyre az engedélyezési rendszer épül, nem érhető-e el más módon. Emellett az engedélyezési eljárásokat is át kell tekinteni abból a szempontból, hogy azok egyszerűek-e, biztosítják-e a gyors elbírálás lehetőségét. Ennek keretében vizsgálandó, hogy az adott közérdekű cél egyszerűbb eljárással, például utólagos ellenőrzéssel nem érhető-e el.

Az irányelv követelményei által értékelni kellett a fővárosi önkormányzati rendeletek megfelelőségét, amelynek eredményeként szükséges jogharmonizációs rendeletmódosításokat hajtja végre a rendelet.

Részletes indokolás

Az 1-22. §-okhoz

A jogharmonizációs célú rendeletalkotás kapcsán az irányelv által érintett önkormányzati rendeletekbe szükséges beépíteni egy jogharmonizációs záradékot.

A jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII. 29.) IM rendelet - amely rögzítette az európai uniós jogi aktusoknak való megfelelésre utalás szabályait - hatályon kívül helyezésre került. A 7001/2005. (IK. 8.) IM irányelv 28. pontja rendelkezik a jogharmonizációs záradék miatti jogszabály-módosításról, amelynek szövegezése megegyezik a hatályon kívül helyezett IM rendeletben foglalt szövegezéssel.

A 23. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére