A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

97/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok részére, hogy önkormányzati rendeletben szabályozzák az önkormányzatok.

Jelen rendeletalkotás célja a jogszabályi változásoknak megfelelően az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének újraszabályozása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek a tartozásállományukra vonatkozóan. Az adatszolgáltatást a Főpolgármesteri Hivatalnak nyújtják be.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének, kirendelésének megelőzése érdekében szabályozza a rendeletben meghatározott értékhatár elérése esetén az intézkedési terv készítésének kötelezettségét, valamint a Főpolgármesteri Hivatal részére a beküldését.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott intézkedési terv főpolgármester által történő továbbítását szabályozza a Pénzügyi és Közbeszerzési és a szakmailag illetékes bizottságok felé.

(4) Tájékoztatási kötelezettséget ír elő az elfogadott intézkedési terv megvalósításáról a Főpolgármesteri Hivatal részére történő megküldéssel.

(5) Az (1) bekezdésben előírt adatszolgáltatásról, valamint a (2) bekezdés szerinti intézkedési terv végrehajtásáról készített tájékoztató a főpolgármester által a Pénzügyi és Közbeszerzési és a szakmailag illetékes bizottságok felé történő megküldésre ad szabályozást.

(6) A költségvetési szervek vezetői részére ír elő tájékoztatási kötelezettséget az 1. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatások közötti időszakra, ha az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállománya elérte a 3. § (2) bekezdésében megjelölt értékhatárt.

A 2. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére jogosultak körét szabályozza a 3. § (2) bekezdése szerinti mérték és idő elérése esetén.

A 3. §-hoz

(1) A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság jogosultságát szabályozza az önkormányzati biztos kirendelésére, akit a főpolgármester bíz meg.

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésének kötelezettségét írja elő az előírt értékhatárok elérése esetére, az OEP által finanszírozott intézményekre vonatkozó szabállyal kiegészítve.

(3) Azon feltételeket szabályozza, melyek fennállása esetén önkormányzati biztosnak nem jelölhetőek ki az adott személyek, gazdasági társaságok.

(4)-(6) Azon feltételeket írja elő, melyek megléte szükséges az önkormányzati biztosnak kijelölhető személyek, gazdasági társaságok esetén, illetve ennek a vizsgálatára szóló kötelezettségről rendelkezik.

A 4. §-hoz

(1) Az önkormányzati biztos nyilatkozatadását szabályozza a megbízási díj, a költségelszámolás és a külső szakértő igénybevétele és díjazása tekintetében.

(2) Külső szakértő díjának a kirendelt önkormányzati biztos költségei közötti elszámolásról rendelkezik.

(3) Az önkormányzati biztos díjazásának mértékét, és ennek megállapításához a tájékoztatási kötelezettséget írja elő.

(4) A külső szakértő igénybevételét engedi, kivéve, ha a gazdálkodó szervezet nyilatkozatában vállalta, hogy annak igénybevétele nélkül látja el a feladatot.

(5) Külső szakértő igénybevétele előtti összeférhetetlenség vizsgálatát írja elő az Ámr. 150. § (7) bekezdésében foglaltak alapján.

Az 5. §-hoz

(1) A megbízási szerződés kötésére és a megbízólevél kiadására vonatkozóan tartalmaz előírást a főpolgármester részére.

(2) A megbízólevél tartalmát az Ámr. 151. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásával írja elő.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés tartalmára vonatkozó előírást tartalmaz az Ámr. 151. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

A 6. §-hoz

(1) Rögzíti, hogy - az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, költségtérítése kivételével - az önkormányzati biztossal kapcsolatos valamennyi kiadás a költségvetési szervet terheli.

(2) Előírja, hogy önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, költségtérítése a Főpolgármesteri Hivatalnál e célra elkülönített előirányzatot terheli.

A 7. §-hoz

(1) Az önkormányzati biztosra, valamint azon költségvetési szervre, melyhez a kirendelése történt, szabályozza. Előírja, hogy az Ámr. 151. § (1)-(5), (7) bekezdéseiben foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy

a) Ámr. 151. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakon túl az önkormányzati biztos feladatait, jogosítványait a főpolgármester szerződésben határozza meg,

b) az önkormányzati biztos a főpolgármester felé beszámolási kötelezettséggel tartozik a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, valamint az Ámr. 151. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak gyakorlásáról,

c) az önkormányzati biztos megbízatásának szerződésben foglaltaktól eltérő megszüntetéséről a főpolgármester dönt, valamint a felsorolt esetekben a főpolgármester kezdeményezési jogosultságát szabályozza új önkormányzati biztos kijelölése, a közgyűlés felé a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítása, átszervezése, megszüntetése tekintetében,

d) hogy az egészségügyi intézmények esetében az önkormányzati biztos az Ámr. 151. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített jogát csak az alaptevékenység zavarása nélkül gyakorolhatja,

e) a főpolgármester önkormányzati biztossal kötött szerződésmódosításának, megszüntetésének jogosultságát mondja ki.

(2) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét mondja ki a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint az SZMSZ 6. sz. melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság felé az önkormányzati biztos havi jelentésének megküldésével.

(3) A költségvetési szerv kötelezettségét mondja ki az önkormányzati biztos (1) bekezdés a) és b) pontjai szerinti jogainak teljesítéséhez szükséges feltételek biztosítása tekintetében.

A 8. §-hoz

(1) Az önkormányzati biztos tájékoztatási kötelezettségét írja elő, ha a költségvetési szerv a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti valamely fizetési kötelezettségét nem teljesítette, egyidejű javaslattételi kötelezettséggel a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

(2) A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségét mondja ki a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint az SZMSZ 6. sz. melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság felé az önkormányzati biztos által az (1) bekezdés szerint elkészített dokumentumok megküldésével.

(3) Az önkormányzati biztos számára a megbízatásának megszüntetésekor elkészítendő - az Ámr. 151. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott intézkedési tervvel együttes - záró értékelés készítését írja elő, melyet az e célra létrehozott a kijelölő Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság által delegált tag és a főpolgármester (vagy általa meghatalmazott személy), valamint az érintett költségvetési szerv részvételével létrehozott ad hoc bizottság fogad el. A főpolgármester záró értékelés megküldésére vonatkozó kötelezettségét mondja ki a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság, valamint az SZMSZ 6. sz. melléklete szerinti illetékes szakmai bizottság felé történő megküldésével.

A 9. §-hoz

(1) A jogalkotási törvény alapján a hatálybalépésről rendelkezik.

(2) Tekintettel arra, hogy az SZMSZ-ben rögzített hatásköröket a jelen rendeleti szabályozás érinti, rendelkezni kellett annak módosításáról.


  Vissza az oldal tetejére