A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. év eleji átmeneti - a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2009. évi forrásmegosztási arányokat tartja érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különbözetének elszámolását a 2010. évi forrásmegosztási rendelet fogja szabályozni.

Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2009. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.

A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz és a pénzbeli juttatásokhoz népességarányosan átengedett normatív személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2009. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.

A (3) bekezdés a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulás esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek mértékét szabályozza.

A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek arányát szabályozza.

Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételéből történő részesedést a 2009. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (6) bekezdés a helyi iparűzési adóból való részesedés arányát a 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet 7. sz. mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A (7) bekezdés kimondja, hogy a normatív hozzájáruláshoz kapcsolódó 2009. január 1-jei állandó népességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszonyszámokat a rendelet 1. sz. melléklet 2. és 3. oszlopa tartalmazza.

A 2. § az adatszolgáltatás és az utalás szabályait rögzíti.

Az (1) bekezdés az állandó népességszámhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a lebonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő az Önkormányzati Minisztérium részére.

A (2)-(3) bekezdés tételesen rögzíti az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó utalásának időpontjait.

A 3. § általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Főpolgármesteri Hivatal útján - korlátokkal - történő vitelére.

A 4. § (1) bekezdése a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.

a) pontja a működőképesség fenntartása érdekében a 2. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben engedélyezi a Főpolgármesteri Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.

b) pontja lehetőséget biztosít - a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett - a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.

c)-d) pontjai a 2009. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez a 2009. évben - 2010. évi költségvetés terhére - hozott közgyűlési döntések alapján.

e) pontja az egyes közoktatási, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások utalását szabályozza.

A (2) bekezdés a hivatásos tűzoltóság támogatásának utalását határozza meg.

A (3) bekezdés a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére jogszabály alapján járó közlekedési bérlet megvásárlásához előrehozott támogatást biztosít az intézmény 2010. éves költségvetése terhére.

A (4) bekezdés a hajléktalan munkanélküliek támogatásának, átmeneti és rendszeres szociális segélyének, az időskorúak járadékának, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatásának - a központi költségvetésből utólagosan megtérített - megelőlegezését biztosítja.

Az (5) bekezdés biztosítja a szakképzési támogatások továbbutalását az intézményekkel és a támogatókkal kötött megállapodások alapján.

A (6) bekezdés közgyűlési döntések alapján biztosítja az érintett költségvetési intézmények részére a létszámleépítéssel összefüggő támogatások utalását.

A (7) bekezdés a „8420 Integrált Szociális Városrehabilitációs Modellkísérletek” címről biztosítja a kifizetésekhez szükséges fedezetet.

A (8) bekezdés a „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” és a „8433 Hitelfelvétel költségei” címeken történő kifizetésekről rendelkezik.

A (9) bekezdés az OEP finanszírozású intézmények részére biztosítja az OEP-től kért előleghez szükséges fenntartói önrész utalását.

A (10) bekezdés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-nál biztosítja a műhibaperekkel kapcsolatos követelések fedezetét a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalása alapján.

Az 5. § (1) bekezdése a 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatározza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapjának mértékét, és biztosítja a folyamatos kifizetést. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére átvállalt önkéntes kölcsönös nyugdíj-, illetve egészség-/önsegélyező pénztári tagdíjfizetések teljesítésére ad lehetőséget, továbbá biztosítja, hogy az egyéb illetmény jellegű juttatások időarányos kifizetésére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

A (2) bekezdésben a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai önkéntes, illetve egészségpénztárakkal szembeni részben vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére engedélyez kötelezettségvállalást és kifizetést.

A 6. § intézkedik a Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésből származó, illetve a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A 7. § (1) bekezdése a 2009. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap”, a „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” és a 9200-as címeken tervezett bizottsági keret céltartalékok terhére 2009. évi keretmaradványuk erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását (intézmények és más szervezetek részére).

A (2) bekezdés a Vagyongazdálkodási keretre a vagyongazdálkodási feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A 8. § (1) bekezdés a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző társaság részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően biztosítja a támogatás utalását.

A (2) bekezdés a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére biztosítja a támogatást.

A (3) bekezdés a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. részére biztosítja a negyedéves támogatás utalását.

A (4) bekezdés biztosítja a közfeladatokat ellátó vállalkozások részére a 2009. évi szerződések teljesítéséből eredő kifizetéseket, és szabályozást ad a folyamatos feladatellátás biztonságát megteremtő finanszírozásra.

Az (5) bekezdés biztosítja a BKV Zrt. részére a normatív állami támogatásnak az önkormányzat számlájára érkezést követő továbbutalást, valamint a közgyűlési döntéssel a 2010-re jóváhagyott működési támogatás leutalását.

Az (6) bekezdés megengedi a 2009. évi vállalkozási célú előirányzat-maradványok felhasználását.

A (7) bekezdés a közfeladatokat ellátó nonprofit társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát megteremtő szabályozást biztosít.

A (8) bekezdés a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2010. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (9) bekezdés az oktatási alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2010. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A (10) bekezdés a Motiváció Alapítvány részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (11) bekezdés rendelkezik a hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatásról.

A (12) bekezdés

a) pontja rendelkezik a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó alapítványok támogatásáról,

b) pontja biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatását,

c) pontja rendelkezik a nappali melegedők bővítéséhez kapcsolódó új 130 férőhely működtetéséhez, továbbá egy új 150 férőhelyes átmeneti szállás működtetéséhez szükséges támogatás utalásáról.

A (13) bekezdés a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött közszolgálati szerződés alapján rendelkezik a támogatás utalásáról.

A (14) bekezdés a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásához szükséges fedezet biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A (15) bekezdés az egyesített bérletek bevezetése miatt a Szövetségnél 2010-ben felmerülő bevételkiesés pótlásáról, valamint a Kft. tekintetében a működéshez szükséges támogatás havi bontásban történő biztosításáról rendelkezik.

A (16) bekezdés a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatásáról rendelkezik.

A (17) bekezdés a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerződésben foglaltak szerint.

A (18) bekezdés a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. részére biztosítja a támogatást.

A (19) bekezdés az önkormányzati körön kívülre történő, az (7)-(18) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését.

A 9. § (1) bekezdése a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára engedi tovább utalni.

A (2) bekezdés a 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.

A (3) bekezdés kifizetést enged a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségekre.

A 10. § az önkormányzati kiadások közül a fejlesztési és beruházási címeken megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

Az (1) bekezdés az intézményeknél folyamatban lévő felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.

A (2) bekezdés a 2009. évi költségvetésben szereplő intézmény-felújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-híd-felújítási keret saját forrása terhére az engedélyezési okmányok készítését engedi, továbbá jóváhagyása után felhatalmazást ad a kötelezettségvállalásra és az utalásra.

A (3) bekezdés biztosítja a kifizetéseket az engedélyezési okmánnyal rendelkező beruházásokra és felhalmozási pénzeszközátadásokra.

A (4) bekezdés intézményeknél folyamatban lévő, az önkormányzat által céljelleggel támogatott fejlesztési feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.

Az (5) bekezdés az okmány nélkül megvalósuló tanulmánytervek, valamint a bérlakás-értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakásmobilitás kiadásai finanszírozásának lehetőségét teremti meg az átmeneti időszakban.

A (6) bekezdés a beruházás forrásai között nem szereplő többletbevétel, a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány módosításáról rendelkezik.

A (7) bekezdés a költségvetés elfogadásáig, csak az Uniós támogatással finanszírozott beruházásokra enged okmányt beterjeszteni, azzal, hogy a támogatási szerződés megkötésre került. Engedélyezi a kötelezettségvállalást és biztosítja a kifizetéseket.

A 11. § az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:

- likviditási hitel felvételét,

- a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hitelkeretek felvételét,

- a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifizetését,

- az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A 12. § (1)-(2) bekezdése a költségvetésben kialakuló ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályozással, mely szerint a „túlköltés”-t ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni, ha az átmeneti időszakban egy adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják a 2010. évi költségvetésben és a 2009. évi pénzmaradvány-felosztás során jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.

A (3) bekezdés biztosítja a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet alapján meghatározott 5%-os zárolásra vonatkozó szabályozást a működési támogatások tekintetében.

A 13. § (1)-(2) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére