A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

102/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az R. módosítását az újonnan megjelent és a Fővárosi Önkormányzat részére feladatokat meghatározó jogszabályok hatálybalépése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Egyrészt annak érdekében, hogy a főváros területén a Fővárosi Közterület-felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) tevékenysége a nap 24 órájában, továbbá szabad- és munkaszüneti napokon is biztosítható legyen, másrészt a megfelelő munkarend(ek) megválasztásához szükséges, hogy a fenntartó önkormányzat rendeletében rendelkezzen a Felügyelet - fenntartó által elvárt, napi eseményekhez igazodó, rendszeres, illetve folyamatos - jelenlétéről.

Az R. 3. § (2) bekezdés e) pontjának módosítása a Kftv. 1. § (4) bekezdés d) pontja módosított szövegének átvételét tartalmazza azzal a kiegészítéssel, hogy a társadalmi bűnmegelőzés feladatai közül a Felügyelet nem választ szabadon, hanem - mint a Fővárosi Önkormányzat intézménye - a Fővárosi Önkormányzat által vállalt és végzett bűnmegelőzési feladatokban közreműködik.

A 2. §-hoz

Az R. 4. §-ának felvezető mondata korábbi megfogalmazása, a „Felügyelet közlekedésrendészeti feladatai” félreértelmezhető és pontosításra szorul. Az új szövegrész ennek javítását és egyértelművé tételét biztosítja azzal, hogy összefoglalóan megnevezi, mire irányulnak a közterületek jogszerű használatára irányuló sajátos, a közúti közlekedéssel szorosan összefüggő ellenőrzési feladatok és eljárások.

Az R. 4. § a) pontjában foglaltak kiegészítése azért szükséges, mert a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet nemcsak behajtási, hanem behajtási-várakozási, továbbá várakozási hozzájárulást is megkülönböztet, illetve hozzájárulás nélküli várakozási feltételeket is előír. A módosítás ennek pontosítására irányul.

Az R. 4. § c)-e) pontjainak kiegészítése a Kftv. 20. § (1)-(3) és (6) bekezdésében foglaltakkal való összhang megteremtését szolgálja.

Az R. 4. § g) pontjában javasolt új feladatot a Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet határozta meg, így ennek beillesztése a helyi közutak igénybevételét és a várakozás rendjét érintő feladatok közé indokolt.

A 3. §-hoz

A közterület-felügyeletre vonatkozó jogszabályi változások nem érintették a közútkezelő járműelszállításra vonatkozó, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM rendelet 59. §-ában meghatározott jogkörét. A felügyelő azonban a továbbiakban a közútkezelői elszállításban - az eddigi törvényi felhatalmazás megszűnése miatt - nem működhet közre. A város közterületi rendjének fenntartása ugyanakkor indokolja, amennyiben saját hatáskörében az nem lehetséges, az engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá más üzemképtelen jármű elszállítása érdekében a Felügyelet feladatot kapjon a közút kezelőjének haladéktalan értesítésére.

A 4. §-hoz

A közúti közlekedési balesetek megelőzése, a közúti közlekedési fegyelem szilárdítása olyan kiemelt társadalmi feladat, amelynek megvalósításában az önkormányzati szervezetek közreműködése is indokolt. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. § (2) bekezdése lehetővé teszi egyes közúti közlekedési szabályszegések esetén közigazgatási bírság alkalmazását, ennek érdekében a szabályszegések képi dokumentálását. A közigazgatási bírság kiszabására a rendőrség, a külön szabályoknak megfelelő módon történő bizonyító erejű képfelvételek készítésére pedig a rendőrség, a közút kezelője, továbbá az út használatáért díjszedésre, valamint a díjfizetés ellenőrzésére jogosult szerv, illetve szervezet jogosult. Az R. új 4/B. §-a a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azzal összhangban biztosítja a Felügyelet számára a képfelvétel készítési és továbbítási jogosultságot.

A 4/B. § (2) bekezdésében meghatározott feladat már korábban szerepelt az R. 4. § g) pontjaként, de az nem illett bele a korábbi főcím („közlekedésrendészeti feladatok”) felsorolásai közé. A javaslat célszerűnek tartja a térfigyelő rendszer üzemeltetési feladatait külön szakaszban rögzíteni.

A 4/B. § (3) bekezdésében foglalt kiegészítést a Kftv. által megállapított új feladat ellátása indokolja.

Az 5. §-hoz

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése szerint „A települési - a főváros belterületén a fővárosi - önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.” Tehát a törvény nemcsak az ebek, hanem a kóbor állatok befogásáról rendelkezik. Az R. 6. § (1) bekezdésének a) pontját ennek megfelelően szükséges módosítani.

A Fővárosi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 49/2004. (X. 26.) Főv. Kgy. rendelet mellékletének 5.1.1.2.7. (Állati eredetű hulladékok) pontja tartalmazza, hogy a lakosságnál elhullott kedvenc állatok begyűjtéséről az Illatos úti Ebrendészeti telep gondoskodik, ezért indokolt a két rendelet összhangjának megteremtése, melyet az R. 6. (2) bekezdésének új c) pontja biztosít.

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet az alábbiak szerint rendelkezik:

„5. § (5) Aki ebek, illetve egyéb kóborló húsevő emlősállatok befogásával, illetve tartásával foglalkozik, vagy akit jogszabály kötelez erre, minden rendelkezésére álló eszközzel köteles megkísérelni a tulajdonos értesítését az állat befogásáról a befogást követő tizenöt napon belül.

(6) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése szerint befogott, embert nem mart, húsevő emlősállat csak egy évnél nem régebbi, igazolt veszettségoltás után adható ki. A korábbi tartójának vissza nem adott húsevő emlősállat a tizenöt nap után értékesíthető, vagy véglegesen elhelyezhető.”

Erre figyelemmel a befogott ebek tartási idejét 14 napról „legalább 15 napra” kell módosítani, melyet az R. 6. § (3) bekezdése tartalmaz. A veszettség szempontjából aggályos eb, macska hatósági megfigyelési ideje 14 nap, illetve 90 nap, nem változik.

A 6. §-hoz

Az R. 7. § b) pontjának módosítását a fogyasztóvédelmi hatóság létrehozásáról rendelkező jogszabályban használt új megnevezés indokolja.

A 7. §-hoz

A Kftv. 4. § (2) bekezdése értelmében a közterület-felügyelő ruházatán viselhető karjelvény leírását külön jogszabály tartalmazza. A helyi önkormányzat rendeletében a település jelképének karjelzésként való viselése engedélyezéséről rendelkezhet.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A hatályát vesztő felsorolt jogszabályhelyek részben törvényben szabályozott, illetve részben törvény alapján a miniszter szabályozási körébe rendelt előírásokat tartalmaznak. A Rendelet 9. §-ában rögzített köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok a Kftv. 2. §-ában kerültek megállapításra.


  Vissza az oldal tetejére