A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

103/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról rendelkező 2009. évi CIX. törvény 2010. január 1. hatállyal új alapokra helyezi a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályrendszerét. A Ktv. módosuló 49/F. §-a szerint a köztisztviselőknek adható juttatások köre a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: szja tv.) 70. § (2) bek. a), b), d), e) pontjaiban és (5) bekezdésében felsorolt kedvezményes (25%-os) adókulccsal adózó tételeiből tevődik össze, illetve kiegészül (adóterhet nem viselő) a köztisztviselő internet-használati díjának átvállalásával, amelyek cafetéria-rendszerben biztosíthatók. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról rendelkező 2004. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Péptv.) hatálya alá tartozó közszolgálati jogviszonyban álló jogosultságát a juttatásra a vonatkozó törvényi rendelkezés alapozza meg.

A béren kívüli juttatásokra vonatkozó törvénymódosítások indokolják a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítását. Egyidejűleg a Rendelet 2/A. §-ban a köztisztviselők és ügykezelők részére megállapított illetménykiegészítésre vonatkozó rendelkezés technikai pontosítása vált szükségessé az egységes értelmezés okán.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hatályos Rendelet 1. § (2) bekezdésének módosítását a Rendelet 3. §-ának hatályon kívül helyezése, továbbá a 8. §-ának módosítása indokolja. A Péptv. 4. § (5) bekezdése alapján a prémiumévek programban résztvevő köztistviselőt a Ktv. szerinti cafetéria-juttatás 30%-a illeti meg, ezért vált szükségessé a (3) bekezdés módosítása.

A 2. §-hoz

A hatályos Rendelet 1. § (1) bekezdésére figyelemmel - a Ktv. 67. § (1) bek. alapján - a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél kinevezett ügykezelő a 2/A. § b) pontjában a középiskolai végzettségű köztisztviselőre irányadó mértékű illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítésre jogosultak körének pontosítása teszi szükségessé a szakasz módosítását.

A 3. §-hoz

A 2010. január 1-jétől hatályos Ktv. 49/F. § értelmében a juttatás kizárólag cafetéria-rendszerben, választható juttatásként adható.

A 4. §-hoz

A szakasz meghatározza a cafetéria-juttatás éves mértékét, valamint a köztisztviselőt a Ktv. 49/F. § alapján megillető cafetéria-rendszerben választható béren kívüli juttatásokat sorolja fel.

A 5. §-hoz

A rendelet 7. §-ában és a 8. § (3) bekezdésében meghatározott juttatások és támogatások pénzügyi fedezetét a helyi költségvetési rendelet évente határozza meg, továbbá a 7-8. §-ban biztosított juttatások kifizetésének rendjét és módját, a visszafizetés rendjét a Főpolgármesteri Hivatal vezetője és a Fővárosi Közterület-felügyelet igazgatója jogszabályok kerete között a közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

Az 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére