A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

105/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az R. hatálybalépése óta eltelt időszak tapasztalatai, a kerületi önkormányzatok kezdeményezése, valamint a Gazdasági Versenyhivatal eljárása, az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának és az Adatvédelmi Biztosnak az R. módosítására tett indítványai indokolják az R. módosítását.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A költségtérítés és a parkolásüzemeltető fogalmát pontosítja, amelyek a közszolgáltatási szerződések elszámolási konstrukciója szerint módosulnak.

A 3. §-hoz

A sportszövetség és a sportszervezet fogalmát határozza meg, amelyekre a 29/B. §-ban meghatározott sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulások esetében van szükség.

A 4. §-hoz

A várakozási övezetekben a kerületi önkormányzatok által kötelezően meghatározandó zónák kijelölését pontosítja, így egy zóna legfeljebb kétezer férőhelyes lehet.

Az 5. §-hoz

A várakozási övezetek forgalomtechnikai terveivel kapcsolatos szabályozást pontosítja. Ezentúl a parkolásüzemeltetőknek kétévente fel kell mérniük a várakozási övezeteket, és forgalomtechnikai állapottervet kell készíteniük, amelyet a forgalomtechnikai kezelőnek kell igazolni.

A 6. §-hoz

A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsával kapcsolatos szabályozás az R.-ben másképp kerül megfogalmazásra, így az R. 6. § a) pontja helyébe az eredeti szabályozás lép.

A 7. §-hoz

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos rendelkezést módosítja, így az teljesen megegyezik a védett övezeti szabályozással.

A 8. §-hoz

A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsával kapcsolatos szabályokat határozza meg. Ennek alkalmazásával a várakozási övezetekben 10.00 és 17.00 óra között 20 perc időtartamban nem kell várakozási díjat fizetni.

A 9. §-hoz

A lakossági várakozási hozzájárulást a személygépkocsin kívül a motoros triciklire, a háromkerekű segédmotoros kerékpárra, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, az oldalkocsis motorkerékpárra, a négykerekű motorkerékpárra terjeszti ki. Felsőbb szintű jogszabá-lyok alapján ezen járművek is rendszámot kapnak, és így az R. alapján várakozási díjat kell fizetni utánuk, ezért indokolt, hogy lakossági várakozási hozzájárulást is lehessen igényelni rá. A 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsik a személygépkocsikhoz hasonló nagyságú területet foglalnak el, valamint környezetterhelésük is hasonló, ezért célszerű, hogy az R.-ben meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén lakossági várakozási hozzájárulást kaphassanak.

A 10. §-hoz

2010. január 1-jétől több hozzájárulás kiadásának feltétele, hogy a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezett gépjárműre ne legyen 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díjkülönbözet és pótdíjtartozás, azonban nem volt egyértelmű, hogy ez melyik üzemeltetőre vonatkozik, így pontosítani kell, hogy valamennyire.

A 11. §-hoz

A 9. §-hoz kapcsolódóan pontosítás szükséges, így a személygépkocsi szó gépjárműre változik.

A 12. §-hoz

A gazdálkodói várakozási hozzájárulást terjeszti ki a 9. §-ban meghatározott indokok alapján.

A 13. §-hoz

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételeit határozza meg a 10. §-ban meghatározott indokok alapján.

A 14. §-hoz

A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa kiadását határozza meg.

A 15. §-hoz

Az R. egy új, IV/A fejezettel egészül ki, amely a Margitsziget védett övezetére kiadható sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást szabályozza, így az R. 14. §-ában mint kivételt ezt a fejezetet is fel kell tüntetni.

A 16. §-hoz

A védett övezetekbe a figyelmeztető jelzéssel felszerelt jármű behajthat, azonban pontosítani kell, hogy csak abban az esetben, ha a jelzést jogszerűen használja.

A 17. §-hoz

A lakossági behajtási hozzájárulás ezentúl a személygépkocsi helyett az összes gépjárműre kérelmezhető.

A 18. §-hoz

A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást terjeszti ki a 9. §-ban meghatározott indokok alapján.

A 19. §-hoz

A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételeit határozza meg a 10. §-ban meghatározott indokok alapján.

A 20-21. §-okhoz

A gazdálkodói behajtási hozzájárulást és a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást terjeszti ki a 9. §-ban meghatározott indokok alapján.

A 22. §-hoz

A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásának feltételeit határozza meg a 10. §-ban meghatározott indokok alapján.

A 23. §-hoz

A szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás esetén elegendő, ha a védett övezetben hibaelhárítást végeznek; nincs megkötve, hogy az lakossági vagy közterületi.

A 24. §-hoz

A személygépkocsin kívül a motoros triciklire, a háromkerekű segédmotoros kerékpárra, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, az oldalkocsis motorkerékpárra, a négykerekű motorkerékpárra és a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira azonos védett övezeti alapdíjat kell fizetni.

A 25. §-hoz

A 18. §-hoz kapcsolódóan pontosítás szükséges, így a személygépkocsi szó gépjárműre változik. Ezen kívül a Fővárosi Közgyűlés 2009. november 26-i ülésén elfogadta, hogy a várakozási övezetekben, lakásonként a második személygépkocsira kiadott lakossági várakozási hozzájárulás kedvezménye módosuljon, így ezt a kedvezményt célszerű a védett övezetekben érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások esetében alkalmazni.

A 26. §-hoz

A Budai Vár védett övezetébe személygépkocsival hozzájárulás nélkül behajthat és időtartam-korlátozás nélkül várakozhat, akinek úti célja az R. 5. számú mellékletben megjelölt kedvezményezett szervezeteknél van. A kihajtáshoz a kedvezményezett szervezet igazolást ad ki, amellyel a védett övezetből 15 percen belül ki kell hajtani, ellenkező esetben pótdíjat kell fizetni.

A 27. §-hoz

A Budai Vár közútjainak védelme érdekében szükséges a Budai Vár védett övezetébe érvényes hozzájárulások megengedett legnagyobb össztömeg szerinti korlátozása, így a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépjárművek csak eseti behajtási-várakozási hozzájárulást kaphatnak, amely csak útvonaltervvel együtt érvényes.

A 28. §-hoz

A Margitsziget védett övezetébe a sportszövetségek és sportszervezetek sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást kérelmezhetnek. A hozzájárulás kiadásának feltételei és jogosultsága megegyezik a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással, díja a gazdálkodási behajtási-várakozási hozzájárulás után fizetendő várakozási díj fele. Ilyen hozzájárulásból évente legfeljebb 250 darabot adhat ki a főpolgármester.

A 29. §-hoz

A fizető várakozóhelyek forgalomtechnikai terveivel kapcsolatos szabályozást pontosítja. Ezentúl a parkolásüzemeltetőknek kétévente fel kell mérniük a fizető várakozóhelyeket, forgalomtechnikai állapottervet kell készíteniük, amelyet a forgalomtechnikai kezelőnek kell igazolni.

A 30. §-hoz

A várakozási övezetekben a kizárólagos használatú várakozóhelyek után várakozási megváltási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az adott területen érvényes egyórai várakozási díj szorozva 10 óra napi üzemidővel, majd ez szorozva 250 munkanappal, azaz az egyórai várakozási díj 2500-szorosa. 2009. június 1-jétől azonban vannak olyan területek, ahol 12 óra a napi üzemidő, ezért a 2500-szoros szorzó pontosításra szorul.

A 31. §-hoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások iránti kérelmet határozza meg mind a hagyományos papír alapú, mind az elektronikus vagy on-line kérelmek esetén.

A 32-34. §-okhoz

A tehergépjárművek részére biztosított, áruszállítás végzésére szolgáló rakodótárcsa kiadásának feltételeiről, költségéről és az elveszett vagy megrongálódott rakodótárcsa cseréjéről rendelkezik.

A 35. §-hoz

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa jogértelmezést kért az R. 47. § (4) bekezdésével kapcsolatban, amely rávilágított arra, hogy a szakasz második mondata pontatlan, így azt módosítani szükséges.

A 36-37. §-okhoz

A közszolgáltatási szerződések pénzügyi konstrukciója miatt meg kell határozni, hogy a parkolásüzemeltető mely esetekben jogosult a tulajdonos önkormányzat vagy saját nevében eljárni.

A Gazdasági Versenyhivatal gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt eljárást indított a három parkolási üzemeltető ellen, mert véleményük szerint az R.-ben nincs meghatározva, hogy a külön jogszabályban meghatározott felszólító levél esetén ügyviteli költség felszámolható. Az eljárás büntetés nélkül zárult le, mivel a parkolásüzemeltetők időközben a pótdíjfizetési felszólításon feltüntették, hogy a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj be nem fizetése esetén milyen további jogkövetkezmények várhatók, azonban minden díjat, így a felszólító levél ügyviteli költségét is célszerű az R.-ben meghatározni.

A 38. §-hoz

2009. szeptember 1-jén lépett hatályba a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény módosítása, amelynek értelmében az önkormányzatok már nem jogosultak rendeletben a kerékbilincs alkalmazásával kapcsolatos szabályokat meghatározni, azt csak miniszteri rendelet teheti meg. A felhatalmazás alapján jelent meg a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet, így az R.-ben történő szabályozásra nincs szükség.

A 39. §-hoz

A közterület-felügyeletről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó IRM rendelet részletesen szabályozza az üzemképtelen járművek elszállításával, tárolásával, felhasználásával kapcsolatos teendőket, így azokat az R.-ben nem kell meghatározni.

A 40., 42., 44., 45. §-okhoz

A Budavári Önkormányzattal történt egyeztetés alapján a Budai Vár területén található Szent György utca kikerül a védett övezetből, és ezzel egyidejűleg bővül a meglévő várakozási övezet, így a Köztársasági Elnök Hivatala és a Budavári Palota a védett övezet érintése nélkül egyszerűbben megközelíthető.

A 41., 43., 46., 47. §-okhoz

Kőbánya Önkormányzata úgy döntött, hogy az Örs vezér tere környékét várakozási övezetnek kívánja kijelölni. Zugló Önkormányzata kapcsolódva a szomszédos kerülethez, az Örs vezér tere környékét, valamint a Városliget, a stadionok és a közöttük lévő kerületrészt vonja be a fizető várakozási övezetbe. Mindkét önkormányzat megalapozó tanulmánnyal igazolta, hogy az adott területeken a várakozási kereslet meghaladja a kínálatot, ezért javasolt a várakozási övezet kijelölése.

Újbuda Önkormányzata pedig úgy döntött, hogy a meglévő várakozási övezetet a Gellérthegy oldalában kis mértékben kiterjeszti, a vasút melletti részt pedig korrigálja.

A három önkormányzat felterjesztése alapján kerültek be a várakozási övezetek az R. 3. számú és 4. számú mellékleteibe, besorolva azokat a megengedett várakozási idő és a díjkategória szerint.

A 48-49. §-okhoz

A parkolásüzemeltetési rendszer jogi és pénzügyi feltételeit pontosítja. A várakozási övezeteknél részletezett, forgalomtechnikai tervekkel kapcsolatos tevékenységeket bővíti ki, valamint előírja a parkolójegy-kiadó automaták és a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer együttes használatát. Ezen kívül a parkolásüzemeltetők számára előírja az egységes ügyfélszolgálati iroda kötelező üzemeltetését.

A 50. §-hoz

A rakodótárcsát és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást a főpolgármester a közgyűléstől átruházott hatáskörben adja ki, ezért a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megfelelő mellékletét ezzel ki kell egészíteni.

A 51. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére