A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. január 29-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a „Jelentés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának állásáról, javaslat tulajdonosi döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

3/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésével kapcsolatos döntésekre” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

4/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a „Budapest csatlakozása a „SQUAREN” elnevezésű INTERREG IV C programba benyújtandó pályázathoz” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

5/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című napirend előtt 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Kft. létrehozására, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelő döntések meghozatalára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

6/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

7/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. IV. negyedévi előrehaladásáról” című tájékoztató napirendként történő tárgyalására irányuló indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

8/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. Budapest csatlakozása a „SQUAREN” elnevezésű INTERREG IV C programba benyújtandó pályázathoz.

3/a. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között érvényben lévő Együttműködési Megállapodás mellékletét képező díjmechanizmus módosítására.

3/b. Javaslat a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak megállapítására.

4. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésével kapcsolatos döntésekre.

5. Jelentés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának állásáról, javaslat tulajdonosi döntésekre.

6. Javaslat TISZK uniós pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.

7. Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

8. Javaslat Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve jóváhagyására.

9. Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti játszótereken és sporttereken.

10. Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztályának és Közmű Ügyosztályának összevonására, a Környezetvédelmi Ügyosztály elnevezésének módosítása.

11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

(Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság hatáskörének bővítése.)

12. Együttműködési megállapodás Budapest és Jakarta között.

13. Javaslat a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá alakítására vonatkozó alapítói okirat elfogadására.

14. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. létrehozására, valamint a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelő döntések meghozatalára.

15. Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

16. Javaslat a Budapest XV. kerületi közterületi ingatlanok tulajdonjogának telekalakítást követő rendezésére.

17. A Budapest IV. kerület, Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kapcsolatos Főv. Kgy. határozat módosítása.

18. A Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

19. Az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására kötendő japán-magyar megállapodás.

20. Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítésére.

21. A BD Park Ingatlanfejlesztő Zrt. fellebbezése a „Budapest” név használatának engedélyezése iránti kérelem elutasítása ügyében.

22. Kasza Mária fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

23/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

9/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Bíró Ferencné 2009. február 1-jei hatályú lemondását az oktatási és ifjúságpolitikai bizottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja Varga Lajost az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság tagjává 2009. február 1-jei hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Budapest csatlakozása a „SQUAREN” elnevezésű INTERREG IV C programba benyújtandó pályázathoz.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

10/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatala részt vegyen az INTERREG IV C „Sharing Quality And Resources is European Security Network” elnevezésű európai uniós támogatású projektben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

11/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a projekthez való csatlakozás önrészét a „9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret, céltartalék” terhére biztosítja.

Határidő: a 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

12/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a főpolgármester a 3. számú melléklet szerinti tartalmú, angol és magyar nyelvű társfinanszírozási javaslatot aláírja, amelyben 15%, azaz 30 060 euró (7 665 300 Ft) önrész hozzájárulásáról nyilatkozik.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3/a. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között érvényben lévő Együttműködési Megállapodás mellékletét képező díjmechanizmus módosítására.

3/b. Javaslat a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhőszolgáltatási díjak megállapítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

13/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Endrédy István és dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet mellékleteiben lévő alapdíjtételek 10%-kal, míg a javasolt induló (bázis) hődíj-tételek egységesen 7%-kal csökkenjenek a jelenleg érvényes díjtételekhez képest.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A kialakult piaci helyzet és a szakmai megfontolások alapján - felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a FŐGÁZ részvények értékesítéséről szóló határozat végrehajtásának állásáról és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Az előterjesztő tegyen javaslatot a további teendőkre.

Határidő: 2009. februári rendes Közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

14/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között az előterjesztés mellékletét képező Együttműködési Megállapodás módosítására vonatkozó megállapodást.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 1/2009. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeletét a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésével kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 2/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 5. pontja: Jelentés a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának állásáról, javaslat tulajdonosi döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

23/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság módosító indítványát, mely szerint a beterjesztett határozati javaslat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy amennyiben a Schöpf-Merei Ágost Kht. ingatlanjai a társasházzá alakítást követően értékesítésre kerülnek, az abból befolyó összeg az egészségügyi ágazatban, fejlesztési célokra kerül felhasználásra.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

24/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásának helyzetéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

25/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Forgalomképessé minősíti a társasház alakítás során kialakuló 36873/0/A/1, 36873/0/B/1 és 36873/0/C/1 ingatlanokat a Kht. cégnyilvántartásból való törlése, de legkésőbb a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése napjával.

Határidő: Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. cégnyilvántartásból való törlésének, de legkésőbb a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

26/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE” „Gazdasági Bizottság” címe 34. pontjában a Gazdasági Bizottságokra átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. számú mellékletének módosítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. cégnyilvántartásból való törlésének, de legkésőbb a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

27/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 33 600 E Ft előirányzatot biztosít a végelszámolás 2009. február 1-jétől december 31-ig felmerülő költségeire, a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kht.” cím kiadási, azon belül Áht.-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzatára 30 000 E Ft-ot, valamint a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon belül dologi kiadások előirányzatára 3600 E Ft-ot.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

28/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átmeneti finanszírozásról szóló rendelet módosítását terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé, a Schöpf-Merei Ágost Kht. végelszámolásával kapcsolatos kiadások biztosítása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

29/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjék arról, hogy a Schöpf-Merei Ágost Kht. korrigált végelszámolási nyitómérlege a Fővárosi Önkormányzat illetékes testülete elé kerüljön.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat TISZK uniós pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

30/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val az Építőipari TISZK TÁMOP-2.2.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

31/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 5000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt az Építőipari TISZK TÁMOP-2.2.3. projektet megvalósító „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

32/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” között létrejött kölcsönszerződést a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

33/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Szily TISZK TÁMOP-2.2.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

34/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 5000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Szily TISZK TÁMOP-2.2.3. projektet megvalósító „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott öszszeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

35/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3560 a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola” között létrejött kölcsönszerződést a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

36/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

37/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 5000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3. projektet megvalósító „3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola” részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

38/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3560 a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola” között létrejött kölcsönszerződést a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

39/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val az Építőipari TISZK KMOP-4.1.1/A projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

40/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladatot 170 M Ft összköltséggel, melyből 2009. évi előirányzat 48 M Ft, a 2010. évi előirányzat 122 M Ft.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

41/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés készítése során a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” címkód bevételei és kiadásai előirányzatán terveztesse meg - a KMOP 4.1.1/A Támogatási Szerződéssel egyezően - 2009. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 283 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 580,88 M Ft-ot, valamint 2009. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 283 M Ft-ot, 2010. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 580,88 M Ft-ot.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

42/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 65 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt az Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A projektet megvalósító „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

43/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” között létrejött kölcsönszerződést a 10. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

44/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Szily TISZK KMOP-4.1.1/A projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

45/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Szily TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladatot 112,5 M Ft összköltséggel, melyből 2009. évi előirányzat 32 M Ft, a 2010. évi előirányzat 80,5 M Ft.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

46/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés készítése során a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” címkód bevételei és kiadásai előirányzatán terveztesse meg - a KMOP 4.1.1/A Támogatási Szerződéssel egyezően - 2009. évre a „támogatásértékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 591,8 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 308,2 M Ft-ot, valamint 2009. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 591,8 M Ft-ot, 2010. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 308,2 M Ft-ot.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

47/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 65 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Szily TISZK KMOP 4.1.1/A projektet megvalósító „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott öszszeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

48/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” között létrejött kölcsönszerződést a 11. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

49/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Támogatási Szerződést a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a Dél-Budai TISZK KMOP-4.1.1/A projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

50/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladatot 250 M Ft összköltséggel, melyből 2009. évi előirányzat 102 M Ft, a 2010. évi előirányzat 148 M Ft.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

51/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2009. évi és a 2010. évi költségvetés készítése során a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” címkód bevételei és kiadásai előirányzatán, terveztesse meg - a KMOP 4.1.1/A Támogatási Szerződéssel egyezően - 2009. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 363 M Ft-ot, 2010. évre a „támogatás-értékű felhalmozási bevétel” előirányzaton 505 M Ft-ot, valamint 2009. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 363 M Ft-ot, 2010. évre az „intézményi beruházások” előirányzaton 505 M Ft-ot.

Határidő: a 2009. évi és a 2010. évi fővárosi költségvetés készítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

52/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltaknak megfelelően, hogy fenntartóként biztosítania szükséges a projekt megvalósítási időtartama alatt a likviditást, ezért 2010. december 31-i visszafizetési kötelezettséggel 65 000 E Ft visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönt nyújt a Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1/A projektet megvalósító „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” részére, melynek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az átmeneti finanszírozási időszak alatt engedélyezi a fenti intézmény számára a fent meghatározott összeg leutalását azzal, hogy a fedezetet a 2009. évi költségvetésében biztosítja. A támogatási kölcsön felhasználásáról szóló jelentés keretében 2009. év végéig kell elszámolni az év közben átmenetileg fel nem használt, de lekötött összegek kamatairól, melyet az elszámolást követően haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat költségvetési számlájára kell utalni.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

53/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” között létrejött kölcsönszerződést a 12. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítása, illetve Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

54/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola alapító okiratát a 13/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 13/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 13/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

55/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát a 14/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 14/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 14/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

56/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola alapító okiratát a 15/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 15/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 15/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

57/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet alapító okiratát a 16/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a főpolgármestert a 16/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 16/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

58/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Káldor Miklós Kollégium alapító okiratát a 17/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert a 17/b. sz. mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 17/c. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

59/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.-val kötendő kölcsönszerződés 2. sz. módosítását a 19/c sz. melléklet szerinti tartalommal, melynek értelmében a kölcsön visszafizetési határideje a HEFOP projektek zárása, de legkésőbb 2009. június 30-ra módosul.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

60/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 8. pontja: Javaslat „Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve” jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

61/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási jogot biztosít a képviselői felszólalások után Klinka Katalin részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

62/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét a módosított melléklet szerinti tartalommal, mint a főváros közlekedési hálózatának távlati és koncepcionális fejlesztési céljait, irányát, fő feladatait és azok összefüggéseit meghatározó alapdokumentumot, valamint indikatív jelleggel a 2020-ig szóló tervjavaslatot.

Egyúttal hatályon kívül helyezi a 830/2001. (V. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott korábbi Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét.

63/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest közlekedés-fejlesztésében kiemelt szerepet szán a közösségi közlekedésnek, egyben a Közösségi Közlekedésfejlesztés Terveként jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének közösségi közlekedést tartalmazó munkarészeit.

64/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. végrehajtásáról szóló 30/1998. (IV. 21.) MT rendelet 5. § (6) bekezdése alapján Közúthálózat-fejlesztés Terveként jóváhagyja Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének közúthálózat fejlesztési munkarészeit.

65/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében meghatározott közlekedési főhálózati elemek összehangolását a Településszerkezeti Tervvel, a Fővárosi Szabályozási Kerettervvel, valamint a Főváros Integrált Városfejlesztési Stratégiájával.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

66/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezze Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének további szabályozást, vagy területbiztosítást igénylő elemeinek - legalább a közlekedésfejlesztési területek szabályozását lehetővé tevő - kidolgozását az éves költségvetési tervek keretében.

Határidő: az éves költségvetési tervek összeállítása során

Felelős: dr. Demszky Gábor

67/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Közlekedési Rendszere Fejlesztési Tervének évenkénti karbantartásáról, a középtávú javaslatok évenkénti aktualizálásáról.

Határidő: folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

68/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2020-ig szóló tervjavaslat részletes, projektenkénti finanszírozási lehetőségeit is bemutató kidolgozására, modellezésére és egyeztetésére a kerületi önkormányzatokkal, szakmai és civil szervezetekkel.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. júniusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

69/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés IX. mellékletének „2. közösségi közlekedés távlati kötöttpályás hálózata” részből kiveszi a 4. sorszámon szereplő M3 metróval meghosszabbítására pontot és ezzel együtt szerepelteti a 3. közösségi közlekedés középtávú kötöttpályás hálózata új 17. pontjában M3 metróvonal meghosszabbítása Újpest Központ-Káposztásmegyer-Határ út-Pestszentlőrinc- Ferihegy.

70/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között, az indikatív projektlistában a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötését, és ehhez kapcsolódóan rákoskeresztúri szárnyvonal építését szerepelteti.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

71/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság javaslatára felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésbe az alábbi módosítások kerüljenek kidolgozásra:

- az abban szereplő tervből és térképről a „Hidegkúti kapcsolat (új nyomvonalon) Hűvösvölgyi út-10. sz. főút között (6,1 km hosszban)” nyomvonal tervének törlése, továbbá készüljön vizsgálat az óbudai átkötés más módon történő kialakítására;

- kerüljön be a tervbe az 50-es villamos jelenlegi vonalának kötöttpályás meghosszabbítása az újonnan kialakított Market Center Irodaközpontig;

- a 3-as metró meghosszabbításának lehetősége Káposztásmegyerig.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

72/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között szerepelteti az indikatív projektlistában a Kossuth Lajos u.-Rákóczi út tengelyen a villamos visszaépítését, környezetének fejlesztésével egyidejűleg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

73/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervéből az alapdokumentum III. fejezetének 7. prioritáson belüli 7/6-os intézkedéséből a 7.6.3. projektelem elhagyásra kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

74/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervéből az alapdokumentum III. fejezetének 7. prioritáson belüli 7/6-os intézkedéséből a 7.6.4. projektelem elhagyásra kerül.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

75/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között szerepelteti az indikatív projektlistában a Fogaskerekű Vasút és környezetének fejlesztését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

76/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között szerepelteti az indikatív projektlistában a Vecsési út nyomvonalában létesítendő felüljáró megépítését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti játszótereken és sporttereken.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

77/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Szmogriadó rendelet módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

78/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a„Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

79/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a játszóterek és a sportterek mellett az önkormányzat hivatali helyiségeiben is megtiltja a dohányzást.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a közgyűlési döntés megvalósításáról, és szükség esetén a szankcionálás lehetőségének bevezetéséről.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 3/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a játszótereken és sporttereken történő dohányzás megtiltásával összefüggő egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

80/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg:

- lehetséges-e a 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a dohányzást tiltó táblákkal tájékoztatni a játszó- és sporttereken tartózkodókat;

- szükség van-e a Fővárosi Kertészeti Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási szerződés módosítására a dohányzást tiltó táblák kihelyezéséhez, valamint

- rendelkezésre áll-e a Fővárosi Kertészeti Részvénytársaság költségvetésében a feladat ellátásához szükséges pénzeszköz.

Határidő: 2009. évi költségvetés elfogadás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Szmogriadó rendelet módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 4/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Javaslat a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 5/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztályának és Közmű Ügyosztályának összevonására, a Környezetvédelmi Ügyosztály elnevezésének módosítása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

elfogadja a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének, valamint az egyes belső szervezeti egységek elnevezésének módosítására tett javaslatot és megalkotja 6/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, az előterjesztő által módosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

81/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti rendjének módosításával kapcsolatos pénzügyi, munkaügyi, szervezési és szabályozási intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2009. március 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 7/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és Jakarta között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

82/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest és Jakarta város közötti Együttműködési Megállapodást a módosított melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az Együttműködési Megállapodás című dokumentum aláírására. A megállapodás megkötése Budapest Főváros költségvetésében külön kötelezettségvállalással nem jár.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá alakítására vonatkozó alapítói okirat elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

83/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy elfogadja a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá alakításának alapító okiratát az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak, valamint a hozzá tartozó műszaki dokumentációk aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

84/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

85/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1064 Budapest, Rózsa utca 67.) intézményvezetőjét, Görög Tibornét a társasház alakuló közgyűlésének összehívására, és azon a tulajdonos képviseletére az alábbi kikötésekkel:

- a 2. számú mellékletként csatolt SZMSZ kerüljön elfogadásra.

- Közös képviselőnek a Város-Ház Bt.-t válasszák meg havi 120 000 Ft + áfa megbízási díjért és a 3. számú mellékletben foglalt szerződést kössék meg vele.

- A közös költség összegét havi 52 forint/m2 öszszegben határozzák meg.

- A társasház bankszámláját az OTP Zrt.-nél nyissák meg.

Határidő: alapító okirat aláírását követő 60 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

86/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a társasház bejegyzését követően az ingatlan főmérőinek társasház nevére történő átírásáról gondoskodjon, és felhatalmazza az ehhez szükséges tulajdonosi nyilatkozatok megtételére, aláírására.

Határidő: társasház bejegyzését követő 90 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2009. (II. 3.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosításokkal megalkotja 9/2009. (I. 30.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest XV. kerületi közterületi ingatlanok tulajdonjogának telekalakítást követő rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

97/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. §-a alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Budapest XV. kerületében lévő ingatlanok tulajdonjogának rendezésére az előterjesztéshez 2., 3. és 4. sz. mellékletként csatolt megállapodásokat a XV. kerületi Önkormányzattal.

98/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékletét képező megállapodások és változási vázrajzok aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: A Budapest IV. kerület, Váci út kiépítése beruházáshoz szükséges területcsere, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kapcsolatos Főv. Kgy. határozat módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

99/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2099/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy., valamint a 2004/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: A Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási keretszerződése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

100/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Kht. közszolgáltatási keretszerződését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Az Erzsébet híd díszvilágításának megvalósítására kötendő japán-magyar megállapodás.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

101/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a módosított melléklet szerinti, a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 50. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségeket előkészítő 2009-es Japán-Magyar Jubileumi Évi Projekt Végrehajtó Bizottsággal kötendő - angol nyelvű és annak hiteles magyar fordítású - pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a főpolgármester a megállapodás aláírására.

102/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

A korábbi megállapodás aláírására vonatkozó 1799/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatot visszavonja.

Határidő: 2009. január

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat az egységes fővárosi környezetállapot-értékelési információs rendszer létesítéséről.

Előadó: dr. Endrédy István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

103/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a törvény adta felhatalmazás alapján, az ismertetett célok elérése érdekében úgy dönt, hogy a főváros egészének környezetállapotát, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szellemében részletesen, aktuálisan, a döntések jobb meghozatala, a különböző beavatkozások eredményeinek bemutatása, de az itt élők információs igényének megfelelően szeretné bemutatni. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a környezetállapot értékeléséről, a környezeti adatok nyilvántartásáról és bemutatásáról szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

104/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

A kerületi önkormányzatokhoz fordul annak érdekében, hogy a főváros egészére kiterjedő, de részleteiben és az itt élők igényeit kielégítő állapotértékelési információs rendszer jöjjön létre.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 24/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

107/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 915/2002. (V. 30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 11/2004. (I. 15.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 15-re módosítja;

- az 1775/2004. (IX. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. április 15-re módosítja;

- a 193/2006. (II. 23.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 194/2006. (II. 23.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 196/2006. (II. 23.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1562/2006. (IX. 7.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. április 30-ra módosítja;

- a 360/2007. (III. 1.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- a 831/2007. (V. 31.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1980/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja;

- az 1937/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 15-re módosítja;

- az 1983/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja;

- az 1986/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. február 28-ra módosítja;

- a 853/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítja;

- a 854/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 31-re módosítja;

- az 1082/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-re módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. január 29-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére