A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

127/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Főgáz” részvényei értékesítési eljárásának megállítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

128/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ughy Attilának a „Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettségre történő javaslat elutasítására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

129/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Főgáz” részvényei értékesítési eljárásának megállítására” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

130/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

131/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

2. Fővárosi Környezetvédelmi Alap rendelete.

3. Javaslat a települési folyékony hulladék leeresztő helyek megszüntetésére.

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

5. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

6. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. A BTI Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási keretszerződés.

8. Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok támogatásáról szóló pályázat benyújtására.

10. A BTH Budapesti Turisztikai Kht. Nonprofit Kft.-vé történő átalakításával összefüggő kérdések.

11. Javaslat a BMSZKI, Alföldi u. 6-8. részleges tetőfelújítás tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

12. Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

13. Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

14. Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, közintézmények akadálymentesítésére tárgyban kiírt pályázaton való részvételre és a pályázati önrész biztosítására.

15. Javaslat a TISZK Kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

16. Javaslat a Budapest Munkaerőpiaci Intervenciós Központ alapító okiratának módosítására.

17. Javaslat a Fővárosi Gyermekfogászati Központ kialakítására.

18. Javaslat a fővárosi gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni körében lévő ingatlanok forgalomképessé történő átminősítésére és a vagyoni körből történő kivonására.

19. „Dél-budapesti régió vízrendezése” KMOP akciótervben nevesített beruházás részletes projektdokumentáció benyújtása; önrész biztosítása.

20. A Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

21. Javaslat az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakítására, névváltoztatására és alapító okiratának módosítására.

22. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

23. Javaslat Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszüntető okirata és egyes fővárosi közgyűlési határozatok módosítására, valamint a vagyonmegosztásról szóló megállapodás jóváhagyására.

24. A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

25. BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződések meghoszszabbítása.

26. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Keretszerződése.

27. Kiegészítő megállapodás megkötése Budapest XII. kerület, Hegyvidéki Önkormányzattal (kerületi szennyvízcsatorna építés a KEOP programban).

28. Állami tulajdonú ingatlanokat érintő, vízjogi létesítési engedélyek kiadásához szükséges előzetes megállapodás az MNV Zrt.-vel.

29. Javaslat a Margitszigetre vonatkozó stratégiai döntések meghozatalára.

30. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapesti Sporttanács, valamint a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége között megkötött sportszakmai együttműködési megállapodások, továbbá a Fővárosi Önkormányzat és a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége között egyedi támogatás alapján megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítására.

32. Javaslat Budapesti Politechnikum Alapítvány által 2008. évben fel nem használt támogatásának 2009. évben történő felhasználására.

33. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének felülvizsgálatára és egységes szerkezetbe foglalására.

34. Javaslat a volt OPNI Tündérhegyi telephelyén (1121 Budapest, Szilassy u. 6.) működtetett, az ESZSZK kapacitásába tartozó pszichoterápiás feladat Egészségügyi Minisztérium számára történő visszaadására.

35. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettségre történő javaslat elutasítására.

36. Szabó Gábor fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

37. Javaslat átutalás engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

38. Javaslat VIII. kerületi névtelen közterület elnevezésére Pazeller Jakab utcának.

39. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

40/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

132/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2009. február 28-i hatállyal Lévai Zoltánt a városrendészeti bizottsági, Csatlós Csabát a gazdasági bizottsági, Thaisz Miklóst a jogi és ügyrendi bizottsági és Gilyén Magdolnát az esélyegyenlőségi, foglalkoztatáspolitikai és kisebbségi bizottsági tagságából visszahívja, egyidejűleg Kucsera Miklóst a Városrendészeti Bizottság, Göblyös Istvánt a Gazdasági Bizottság, dr. Szentpéteri Nagy Richárdot a Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskés Balázst az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

133/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Pesti Imrének a „Demokrácia íratlan szabályainak figyelmen kívül hagyásával a politika hozzájárul a közállapotok romlásához” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványát.

A napirend 2. pontja: Fővárosi Környezetvédelmi Alap rendelete.

Előadó: Hagyó Miklós

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2009. (III.13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról a 2. számú melléklet szerinti módosított tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat települési folyékony hulladék leeresztő helyek megszüntetésére.

Előadó: Hagyó Miklós

a Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 13/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékony hulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a I. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

134/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el.

A napirend 5. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

a Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 14/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

135/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság indítványát, mely szerint:

„Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság nem támogatja és a Fővárosi Közgyűlésnek elfogadásra nem javasolja az előterjesztést.”

a Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 15/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1/a. számú mellékletben szereplő tartalommal.

A napirend 7. pontja: A BTI Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződés.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

136/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő Közszolgáltatási Keretszerződést az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 16/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 3. sz. mellékletének módosításáról az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008.(XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

137/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy eszközbeszerzéshez szükséges 514 M Ft fedezetet a 2009. évi költségvetési tervezetben a 8403 címkódon belül a közlekedési feladatok között szereplő „Helyi közforgalmi közlekedés támogatása” címén előirányzott 10 mdFt terhére biztosítja, és engedélyezi az összeg átutalását.

138/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a BKV Zrt.-t, hogy az eszközbeszerzés új eljárás keretében történjen meg, valamint arra, hogy kiemelt figyelmet fordítson a forrás felhasználásának szabályszerűségére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 17/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendeletét a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

139/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a 2009. évi helyi közforgalmi közlekedési támogatás folyósításához szükséges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás mellékletében a tervezett felhasználások között a feladatot és az előirányzatot szerepeltesse.

Határidő: a 2009. évi pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötése

Felelős: dr. Demszky Gábor

140/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a BKV Zrt. részére az 514 M Ft átutalásáról.

Határidő: az átmeneti rendelet-módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok támogatásáról szóló pályázat benyújtására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

141/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása pályázatra, a „Budapest története” c., új állandó kiállítás létrehozására 56 700 E Ft támogatásra.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati adatlap aláírására.

Határidő: a pályázati kiírásról szóló miniszteri rendelet kihirdetésének napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

142/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról szóló pályázat benyújtásához szükséges önrészt a 2009. évi költségvetésben a „9168 Múzeumi pályázat önrésze” céltartalékon 6300 E Ft összegben biztosítja.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

143/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálását követően közzétett pozitív pályázati eredmény esetén, a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az intézmény számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 banki napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

144/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén az önrészt az intézmény számlájára utalja.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Kht. Nonprofit Kft.-vé történő átalakításával összefüggő kérdések.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

145/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva ügy dönt, hogy a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a BMSZKI Alföldi u. 6-8. Részleges tetőfelújítás tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

146/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 369/2007. (III. 1.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott „Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Táblás u. felújítás” tárgyú, 5216. azonosító számú engedélyokirattal rendelkező felújítási feladat befejezését, és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Előirányzat: 100,000 M Ft

Felmerült költségek: 87,236 M Ft

Maradvány: 12,764 M Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

147/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest VIII., Alföldi u. 6-8. Részleges tetőfelújítás feladat elvégzésére 12,764 M Ft összegű előirányzatot biztosít a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

148/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja - a főpolgármesterre átruházott - az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti hatáskört és jóváhagyja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest VIII., Alföldi u. 6-8. Részleges tetőfelújítás feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés februári ülésétől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

149/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 3. sz. mellékletben lévő alapító okirat módosítást és a 4. sz. mellékletben lévő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot írja alá, és gondoskodjon a változás bírósági nyilvántartásban történő átvezetéséről és a Fővárosi Közlönyben történő megjelentetéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

150/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 4530 E Ft összegű támogatásra az alábbiak szerint:

- Budapesti Művelődési Központ: önrész 3000 E Ft, pályázott támogatás 3000 E Ft,

- Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.: önrész 1530 E Ft, pályázott támogatás 1530 E Ft.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt pályázati űrlap aláírására.

Határidő: 2009. március 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

151/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2009. évi költségvetésben a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.

Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

152/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálását követően közzétett pozitív pályázati eredmény esetén, a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmény, ill. közhasznú társaság számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 banki napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

153/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén az önrészt az intézmény, ill. közhasznú társaság számlájára utalja.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a szociális és gyermekvédelmi ágazatban, közintézmények akadálymentesítésére tárgyban kiírt pályázaton való részvételre és a pályázati önrész biztosítására.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

154/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által, 1713/2 kódszámmal hirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” címmel kiírt pályázatra.

Felkéri a főpolgármestert hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati adatlapokat és az ahhoz tartozó dokumentációkat írja alá, és nyújtsa be.

Határidő: 2009. április 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

155/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által, 1713/2 kódszámmal hirdetett „Szociális alap- és szakosított ellátást, valamint gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó közintézmények akadálymentesítése” címmel kiírt pályázathoz biztosítja a pályázati önerő fedezetét az alábbi szerint

3.1. Hűvösvölgyi Gyermekotthon (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) akadálymentesítésére 2,0 M Ft,

3.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatánál (1081 Budapest, Alföldi út 9-13.) akadálymentesítésére 1,7 M Ft,

3.3. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonában (8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 2,2 M Ft,

3.4. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonában (8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 3,0 M Ft,

3.5. Értelmi Fogyatékosok Otthonában (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 5,0 M Ft,

3.6. a Foglalkoztató Intézetben (Darvastó, 8331 Sümeg-Darvastó, Pf. 2.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 2,2 M Ft,

3.7. a Foglalkoztató Intézetben (Darvastó, 8331 Sümeg-Darvastó, Pf. 2.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 1,8 M Ft,

3.8. Értelmi Fogyatékosok Otthonában (8713 Kéthely, Magyari u. 35.) a pályázott akadálymentesítési feladatra 0,8 M Ft,

3.9. Értelmi Fogyatékosok Otthonában (9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 5,1 M Ft összegben.

156/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletbe - annak hatályba lépését követő- en - csökkenti a 9300 Általános Tartalék előirányzatát 23,8 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „9112 Évközi Indítású Beruházási” címen belül

4.1. a Hűvösvölgyi Gyermekotthon (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) akadálymentesítésére feladatot 2,0 M Ft összeggel,

4.2. a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatánál (1081 Budapest, Alföldi út 9-13.) akadálymentesítésére feladatot 1,7 M Ft összeggel,

4.3. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonában (8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 2,2 M Ft összeggel,

4.4. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthonában (8925 Búcsúszentlászló, Arany J. út 17.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 3,0 M Ft összeggel,

4.5. Értelmi Fogyatékosok Otthonában (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) a pályázott akadálymentesítési feladatra 5,0 M Ft összeggel,

4.6. a Foglalkoztató Intézetben (Darvastó, 8331 Sümeg-Darvastó, Pf. 2.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 2,2 M Ft összeggel,

4.7. a Foglalkoztató Intézetben (Darvastó, 8331 Sümeg-Darvastó, Pf. 2.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 1,8 M Ft összeggel,

4.8. Értelmi Fogyatékosok Otthonában (8713 Kéthely, Magyari u. 35.) a pályázott akadálymentesítési feladatra 0,8 M Ft összeggel,

4.9. Értelmi Fogyatékosok Otthonában (9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.) a pályázott akadálymentesítési feladatokra 5,1 M Ft összeggel,

valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete kihirdetését követő első költségvetési rendelet módosítása során

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a TISZK Kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

157/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

az ÉPTISZK Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Közhasznú Társasággal kötött közszolgáltatási szerződést a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a főpolgármestert a szerződés-módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

158/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Közhasznú Társasággal kötött közszolgáltatási szerződést a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a főpolgármestert a szerződés-módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

159/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 33-35.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 3. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Gyermekfogászati Központ kialakítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

160/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a forgalomképessé minősítendő és a Heim Pál Gyermekkórház használatából kivonandó V. kerület, Zoltán utca 18. szám alatti 24716/0/A/16 és a 24716/0/A/19 hrsz-ú ingatlanok értékesítése esetén az ebből befolyó összeg az egészségügyi ágazatban fejlesztési célokra kerül felhasználásra.

Határidő: az értékesítést követően 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

161/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Heim Pál Gyermekkórház Gyermekfogászati Központja berendezéséhez 75 030 E Ft összeget a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: 2009. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

162/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét és az V. kerület, Zoltán utca 18. sz. alatti 24716/0/A/16 és a 24716/0/A/19. hrsz.-ú ingatlanokat július 1-jével kivonja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház használatából és forgalomképessé minősíti.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

163/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratát a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosításokkal egysége szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

164/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE, „Gazdasági Bizottság” címe 34. pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. sz. mellékletének módosítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: legkésőbb 2009. július 2.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a fővárosi gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni körében lévő ingatlanok forgalomképessé történő átminősítésére és a vagyoni körből történő kivonására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

165/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatti 35199 hrsz.-ú és a Budapest VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/B szám alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatása tárgyában döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól, illetve Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2009. március 1-jével kivonja a Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatti 35199 hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes ingatlant a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69., a továbbiakban: intézmény) vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2009. március 1-jével kivonja a Budapest VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/B szám alatti, 34802/0/A/2 hrsz.-ú korlátozottan forgalomképes ingatlant a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33., továbbiakban, intézmény) vagyoni köréből és forgalomképessé minősíti.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 4/b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a FIMŰV Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 7. sz. mellékletét 2009. március 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy azt a Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatti 35199 hrsz.-ú ingatlannal egészíti ki.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az 5. számú mellékletben szereplő szerződés-módosítást írja alá.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. sz. mellékletét 2009. március 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy a Budapest VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú ingatlannal egészíti ki.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a 6. számú mellékletben szereplő szerződés-módosítást írja alá.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 19. pontja: „Dél-budapesti régió vízrendezése” KMOP akciótervben nevesített beruházás részletes projektdokumentáció benyújtása, önrész biztosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

166/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt megvalósítására és biztosítja a pályázati önerő fedezetét összesen 279 000 E Ft-ot - 2009. évben 25 000 E Ft-ot, 2010. évben 254 000 E Ft-ot - azzal, hogy abban az esetben kerülhet felhasználásra, kötelezettségvállalás akkor köthető a terhére, amennyiben a projekt támogatási szerződése aláírásra kerül.

167/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetésében - a 2009. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően - csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatot 25 000 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Dél-budapesti régió vízrendezése pályázati önrész” feladatot (a feladat összköltsége 279 000 E Ft, 2010 évi ütem 254 000 E Ft), valamint felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetése kihirdetését követő első költségvetési rendeletmódosítása során

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: A „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

168/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal, hogy a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című kiemelt projekt megvalósításához szükséges 351,8 M Ft önrészt (2009-ben 118,0 M Ft, 2010-ben 233,8 M Ft) a 2009. évi költségvetésében biztosítja.

Határidő: az éves költségvetési rendeletekben

Felelős: dr. Demszky Gábor

169/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltatói Kht., mint közreműködő szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést a módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

170/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés mellékleteként benyújtandó nyilatkozatokban

- kötelezettséget vállal arra, hogyha a KMOP-2.3.1/A-2008-0001 jelű projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött KMOP-2.3.1/A-2008-0001 jelű projekt céljainak megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok, egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat az FKFSZ Fővárosi Foglalkoztatási Szolgálat Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakítására, névváltoztatására és alapító okiratának módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

171/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján, a Fővárosi Közgyűlés a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésének megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakuljon át és elnevezése „BUDAPEST ESÉLY” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változzon.

172/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaság alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 2. számú melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

173/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszüntető okirata és egyes fővárosi közgyűlési határozatok módosítására, valamint a vagyonmegosztásról szóló megállapodás jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

174/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás megszüntető okiratát módosítja a 2/a. sz. mellékelt szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okirat módosításának aláírására, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megszüntető okirat kiadására, valamint Budapest főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzatának fentiekről történő értesítésére.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

175/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1472/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatát az alábbi mondattal egészíti ki:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy a beszámolót terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé 2009. április 30-ig.”

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

176/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1473/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatban a „2009 június” szövegrész helyébe a „2009. április” szövegrész kerül.

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

177/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az 1474/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozata a következő mondattal egészül ki:

„A Fővárosi Közterület-felügyelet végzi el a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás 2009. évre áthúzódó pénzügyi beszámolásait.”

Határidő: 2009. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

178/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. március 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződések meghosszabbítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

179/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel a forgalomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 1/a. sz. melléklete szerinti, valamint az üzleti célú portfólióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 2/a. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerződésmódosítások aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Keretszerződése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

180/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság közszolgáltatási keretszerződését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Kiegészítő megállapodás megkötése Budapest XII. kerület, Hegyvidéki Önkormányzattal (kerületi szennyvízcsatorna építés a KEOP programban).

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

181/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kiegészítő megállapodást - a XII. kerületi közterületi csatornafejlesztések támogatási előírásoknak megfelelő megvalósítása érdekében - a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal, és annak - az 1140/2004. (V. 27.) Főv. Kgy. határozattal, illetve 2010/2004. (X. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott „A” változatú megállapodással egyidejű - aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Állami tulajdonú ingatlanokat érintő, vízjogi létesítési engedélyek kiadásához szükséges előzetes megállapodás az MNV Zrt.-vel.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

182/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékletét képező megállapodást a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, és annak aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Margitszigetre vonatkozó stratégiai döntések meghozatalára.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

183/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1/f. pontját kihagyja a határozati javaslatok közül.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

184/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a Margitsziget teljes területére, a sziget értékmegőrző jövőképe, védelme és fenntartása vonatkozásában az alábbi stratégiai döntéseket hozza:

a) A Margitsziget Budapest legkedveltebb közparkja, mely évszázadokon át megőrizte természeti adottságait, történelmi, kulturális örökségét, miközben alapvető, rekreációs funkciója folyamatosan erősödött és a közösségi használati szempontok megmaradtak. Ezért a Margitszigetet minta értékű rekreációs területként kell fenntartani és fejleszteni.

b) A Margitsziget funkciója szerint elsősorban pihenőpark irányban fejlesztendő. A közpark funkción kívül csak olyan funkció megőrzése, telepítése támogatható, mely erősíti a közparki, rekreációs funkciót.

c) A Margitsziget fejlesztése során a gyalogos használat élvez prioritást. A közlekedési hálózatát ezért differenciáltan szükséges korszerűsíteni, hogy az egyéb közlekedési eszközök ne zavarják a gyalogos közlekedést.

d) A Margitsziget teljes területére vonatkozóan közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiai tervet kell kidolgozni.

e) Bővíteni kell a Margitszigeten az állandó jelleggel és szezonális jelleggel működő illemhely- ellátottságot.

f) A Margitszigeten az alábbi nem közparki funkciók megőrzése és fejlesztése támogatható:

- jelenlegi területükön belül: Margitszigeti Szabadtéri Színpad, fővárosi tulajdonú sportterületek

- a sziget közlekedési rendszere megoldandó a szigeten keletkező szennyvizek kezelése.

g) A szigetet érő és a szigeten keletkező környezetterhelések mértékét csökkenteni szükséges. Csak az alábbi közterületi nagyrendezvények engedélyezhetők a Margitszigeten: Vivicitta Városvédő futás (április), Szigeti Sportvarázs (június), Őszi Női Futógála (október).

h) Kezdeményezni kell a Margitsziget közpark területének történeti kertként való védelmét, amely a védett elem jellegét és megjelenését érintő munkákat, tevékenységeket hatósági engedélyhez köti.

i) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi szerepét erősíteni kell a Margitszigeten.

j) A Margitsziget gondnoki feladatait a mindenkori zöldfelület fenntartóhoz szükséges rendelni.

k) A Margitsziget létesítményei, műtárgyai, berendezési tárgyai felújítása során egységes, rendezett arculat kialakítását kell biztosítani.

l) A stratégiai terv (4.6. pontja) alapján az alábbi fővárosi rendeletek módosítását kell elvégezni:

- a fővárosi közterületek használatáról és rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet;

- a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet;

- a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

m) Nagy, városi közparkokra vonatkozó, külön keretövezet kialakítási lehetőségének vizsgálatát el kell végezni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztusi ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

185/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg és kezdeményezze a fővárosi településrendezési szabályzatokban, hogy a közpark funkció mellett jelenjék meg a rekreációs park funkció és elnevezés is.

Határidő: 2009. október 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

186/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a KSZT elfogadását követően készíttessen a Margitsziget közpark területére vonatkozó, ütemezett fejlesztési javaslatokat tartalmazó fejlesztési intézkedési tervet.

Határidő: a KSZT elfogadását követő nyolc hónap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

187/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció c. kiemelt projekt támogatási szerződés megkötésére” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

188/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wertán Zsolt Zoltán és dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2009. március 1. és 2010. február 28-a közötti időszakban:

- a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő „egyéb” lakásokat - 15 db lakást kivéve - pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja;

- 10 db „egyéb” lakást a tartósan a BRFK állományában levő vidéki rendőrök részére kedvezményesen biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

189/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2009. március 1. és 2010. február 28-a közötti időszakban:

- a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő ún „átmeneti lakásokat”, szobabérlők házában lévő lakrészeket, „egyéb” lakásokat - 5 db lakást kivéve - pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja;

- 5 db „egyéb” lakást szolgálati jellegű bérbeadással a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai részére biztosít;

- a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján, a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek részére biztosítja.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és Budapesti Sporttanács valamint a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége között megkötött sportszakmai együttműködési megállapodások, továbbá a Fővárosi Önkormányzat és a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége között egyedi támogatás alapján megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

190/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Sporttanács és a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége kérését és hozzájárul ahhoz, hogy mindkét szervezet a 2008. évben fel nem használt támogatási összegekkel legkésőbb 2009. december 31-ig számoljon el.

191/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Sporttanáccsal 2008. május 8-án megkötött sportszakmai együttműködési megállapodás módosítását a 4. számú melléklet, a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetségével 2008. május 8-án megkötött sportszakmai együttműködési megállapodás módosítását az 5. számú melléklet és a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetségével 2008. november 10-én megkötött támogatási szerződés módosítását a 6. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírásra.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapesti Politechnikum Alapítvány által 2008. évben fel nem használt támogatásának 2009. évben történő felhasználására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

192/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságnak a „Javaslat Budapesti Politechnikum Alapítvány által 2008. évben fel nem használt támogatásának 2009. évben történő felhasználására” című napirend levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

193/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja, hogy a Budapesti Politechnikum Alapítvány a 2008. május 8-án megkötött támogatási szerződés alapján 717 719 Ft összegű támogatásról elszámolt, az alapítvány kérésének megfelelően jóváhagyja, megköti a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződés módosítást és felkéri a főpolgármestert annak aláírásra.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a FOK Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének felülvizsgálatára és egységes szerkezetbe foglalására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

194/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fővárosi Önkormányzat között létrejövő közszolgáltatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: a döntés követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a volt OPNI Tündérhegyi telephelyén (1121 Budapest, Szilassy u. 6.) működtetett, az ESZSZK kapacitásába tartozó pszichoterápiás feladat Egészségügyi Minisztérium számára történő visszaadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

195/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy tulajdonosi egyetértését adja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet kapacitásába tartozó, a volt OPNI Tündérhegyi telephelyén ellátott pszichoterápiás fekvő- és járóbeteg-szakellátási feladat 2009. július 1-jétől az Egészségügyi Minisztérium, valamint a fenntartásában működő Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet által történő átvételéhez. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt egészségügyi ellátási szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

196/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1271/2008. (VIII. 28.) Főv. Kgy. határozatot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

197/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció c. kiemelt projekt támogatási szerződés megkötésére” című előterjesztést.

A napirend 35. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettségre történő javaslat elutasítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

198/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bojár Iván András és Szabadai Viktor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az alábbi épületet helyi védettség alá helyezi:

Budapest VII. kerület, Nagydiófa utca 8. hrsz.: 34 471

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. pontban hozott döntésről az érdekelteket írásban tájékoztassa.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

199/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alábbi épületet nem helyezi helyi védettség alá:

1.1. Budapest VII. kerület, Nagydiófa utca 8. hrsz.: 34 471

Határidő: 2009. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

200/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés 199/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatában hozott döntéséről az érdekelteket írásban tájékoztassa.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

201/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a műemléki védelemre, fővárosi helyi védelemre, illetve kerületi helyi védelemre irányadó jogszabályok egymáshoz való viszonyát, összhangját vizsgálja meg, és amennyiben az egyértelmű jogértelmezés és jogalkalmazás érdekében szükséges, készítsen felterjesztési jog gyakorlására vonatkozó előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés részére.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat átutalás engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

203/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatás átutalását engedélyezi az alábbiak szerint.

a 284/2008. (XII. 17.) OIB sz. határozat alapján:

Magyarországi Szülők Országos Egyesülete 300 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció c. kiemelt projekt támogatási szerződés megkötésére.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

204/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Strukturális Alapok Programiroda (STRAPI), mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

205/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés mellékleteként benyújtandó nyilatkozatokban

- kötelezettséget vállal arra, hogy ha a KMOP-4.3.1/A-2008-0002 jelű projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött KMOP-4.3.1/A-2008-0002 jelű projekt céljainak megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

Felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok, egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat VIII. kerületi névtelen közterület elnevezésére Pazeller Jakab utcának.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

206/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest VIII. kerületben a Szörény utcát a Stróbl Alajos utcával összekötő, 38882/2 helyrajzi számú névtelen közterületet Pazeller Jakab utcának nevezi el.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

207/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekre vonatkozó, 2008. II. félévi beszámolóját elfogadja.

A napirend 41/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. február 26-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére