A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

443/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg „Az IL-NET Kht. üzletrészének értékesítése és az ahhoz kapcsolódó döntések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

444/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a XI. kerület Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződés egyes rendelkezéseinek módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

445/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 37. pontként tárgyalja meg „2009. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel” című előterjesztést, mely kiegészül Pokorni Zoltán képviselő úr fakivágással kapcsolatos felvetésével.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

446/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokiratának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

447/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg a „Budapest Szíve Program kiegészítő döntési javaslatok” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

448/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg „Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működési kiadási fedezetének biztosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

449/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg „Javaslat bizottsági tag pótlására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

450/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Javaslat bizottsági tag pótlására.

1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működési kiadási fedezetének biztosítására.

4. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról.

Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyására. (Melléklet: A Fővárosi Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása.)

5. Javaslat Budapest Parkolási Rendszere Fejlesztésének Stratégiai Tervére és a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására.

6. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Budapest Szíve Program kiegészítő döntési javaslatok.

8. Javaslat megállapodások megkötésére a FIMÜV Zrt.-vel.

9. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház központi telephely távhőszolgáltatáshoz történő csatlakozására.

10. A „Szemünk Fénye” világítás rekonstrukciós program II. ütemére vonatkozó szerződés módosítása.

11. Javaslat a 367-368/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására, a közoktatási intézmények alapító okiratainak ingatlanokat érintő változásai miatt szükséges előirányzatok biztosítására, ingatlanok rendezésére, valamint létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntésekre.

12. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. korrigált nyitómérlegének elfogadására, kötelezettségvállalás a műhiba perek miatti lekötött tartalék képzésére.

13. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ megalapításával összefüggő együttműködési megállapodás aláírására.

14. Javaslat a TISZK Kht.-k nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére.

15. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest, XIV. Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokiratának módosítására.

16. Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.

17. Javaslat közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére a Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesülettel.

18. Javaslat a XI. kerület Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződés egyes rendelkezéseinek módosítására.

19. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratainak módosítására.

21. Javaslat a fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratainak módosítására.

22. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása.

23. Javaslat a fővárosi sportintézmények alapító okiratainak módosítására.

24. Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának módosítására.

25. Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okiratának módosítására.

26. A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módosítása.

27. A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

28. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

29. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

30. AZ IL-NET Kht. üzletrészének értékesítése és az ahhoz kapcsolódó döntések.

31. Önkormányzati hozzájárulás a Csatorna Holding Zrt. alapszabályának módosításához.

32. A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

33. A Budapest XXI. kerület, Csepeli Gerincút kiépítése (I. ütem) című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

34. Megállapodás a BKV Zrt. személyszállítási közszolgáltatásához 2008. évben nyújtott kiegészítő támogatás felhasználásáról és utólagos elszámolásáról.

35. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. - Budapest XIII. ker., Dagály Fürdő Kerületi Szabályozási Terv.

36. Budapest XIII. kerület Önkormányzatának kérelme városrehabilitációs akcióterület kijelölésére.

37. Záróbeszámoló az 1989. évi XIII. tv. alapján a Fővárosi Önkormányzatot megillető, a belterületi földérték-bevételi előirányzattól való eltérésének okairól.

38. A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfolióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfolióállomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződések meghosszabbítása.

39. Felterjesztés a BKV pótdíjak elévülésének egységes jogi szabályozása tárgyában.

40. Közlekedésmenedzsment nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló IKT alapú fejlesztése tárgyú pályázati dokumentáció.

41. Budapest főváros energetikai cselekvési programja.

42. Javaslat a Jégsport, a Jégkorongozó Gyermekekért Közhasznú Alapítvány részére jóváhagyott támogatás visszavonására.

43. 2009. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel.

Kiegészül Pokorni Zoltán képviselő úr fakivágással kapcsolatos felvetésével.

44. Javaslat TÁMOP pályázatokhoz fenntartói nyilatkozatok kiadására.

45. Javaslat a Bp. XXII., Kossuth L. u. 30. fiókkönyvtár létesítésére feladat kapcsán címzett támogatásról való lemondásra.

46. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2009. április 1.-június 30. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

47. Javaslat a Petrik TISZK TÁMOP 2.2.3 támogatási szerződésének módosítására.

48. Javaslat oktatási ágazati pályázat beadására.

49. Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról.

50. Javaslat a volt OPNI Tündérhegyi telephelyén (1121 Budapest, Szilassy u. 6.) működtetett, az ESzSzK kapacitásába tartozó pszichoterápiás feladat Egészségügyi Minisztérium számára történő visszaadására.

51. Összefoglaló jelentés a 2008. évi ellenőrzésekről.

52. Javaslat Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás vagyonmegosztásáról szóló megállapodás jóváhagyására.

53. Javaslat a választási időszakhoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére.

54. A távfűtés versenyképességének megteremtése és a távhőszolgáltatási rendszerek (relatív) egyensúlyának megőrzése érdekében, javaslat a távhőszolgáltatás általános forgalmi adó kulcsának 5%-os mértékű áfa kulcsba sorolása, az ezzel összefüggésben szükséges kormányzati, jogalkotási, illetőleg jogszabály módosítási intézkedések megtételének azonnali kezdeményezésére.

55. Újrapapír kötelező használata 2010-től.

56. Javaslat hatástanulmány készítésére a Városliget forgalomcsillapítására.

57. Horváthné Vaszi Ilona közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntés felülvizsgálata.

58. Az R+M 2008. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntés felülvizsgálata.

59. Az „Alagút Party” rendezvény közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntés felülvizsgálata.

60. A Fővárosi Közgyűlés 2009. II-IV. negyedévi munkaterv javaslata.

61. Szinek Géza Ferencné fellebbezése személyi térítési díj ügyében.

62/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag pótlására.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

451/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Horváth Gyulát a Kerületi Koordinációs Bizottság tagjának 2009. április 30-i hatállyal megválasztja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

452/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Rétvári Bence lemondását az esélyegyenlőségi, foglalkoztatáspolitikai és kisebbségi bizottsági tagságáról, László Zoltán lemondását a vagyonnyilatkozatot ellenőrző és öszszeférhetetlenséget vizsgáló bizottsági tagságáról, és egyidejűleg megválasztja László Zoltánt az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatás-politikai és Kisebbségi Bizottság tagjának, dr. Rétvári Bencét a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának 2009. május 1-jei hatállyal.

Határidő: 2009. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

453/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a változtatás átvezetéséről az SZMSZ-ben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

454/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fidesz-, a KDNP-, MDF-frakciók közös ügyrendi javaslatát, amely a Közgyűlés feloszlatására irányul.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 22/2009. (IV. 30) önkormányzati rendeletét a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működési kiadásai fedezetének biztosítására.

Előadók: Danielisz Béla, dr. Kosztolányi Dénes, Szabadai Viktor, dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

455/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére 100 000 E Ft átutalását engedélyezi a működőképessége biztosítása érdekében.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzatának 2008. évi gazdálkodásáról.

(1. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról.

2. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványának jóváhagyására). (Melléklet: A Fővárosi Önkormányzat 2008. évi vagyonkimutatása.)

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

456/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi vagyonkimutatását.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2009. (V. 11.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

457/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2. számú melléklet 1-4. számú táblázatai szerint elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített beszámolóját.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az elfogadott 2008. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

458/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi intézmények 2008. évi előirányzata terhére engedélyezi a felsorolt társadalmi szervezetek, alapítványok támogatását a megjelölt összegekkel:

Intézmény Megnevezése Összeg
(ezer Ft)
5601 Budapest Főváros Levéltára Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 400

459/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei

- pénzmaradványát az 1. számú melléklet 5. oszlopa,

- vállalkozási tevékenységének eredményét az 1. számú melléklet 8. oszlopa szerinti összegeivel a 25. és 26. oszlopok finanszírozási korrekciói figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a Csarnok és Piac Igazgatóság (CSAPI) a jóváhagyott pénzmaradványa terhére pénzmaradvány felhasználásként egyszeri jelleggel fizessen be 350 000 E Ft-ot a Fővárosi Önkormányzat részére.

460/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 1. számú melléklet 10. oszlopa,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az 1. számú melléklet 11. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik,

- a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát az 1. számú melléklet 12. oszlopa szerinti összegekkel, az 5. számú melléklet szerinti feladatokon kötelesek növelni.

461/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2008. évi normatív hozzájárulások, mutatószámok és feladatmutatók alakulása elszámolását a 3. számú melléklet,

- a 2008. évi normatív kötött felhasználású támogatások, és mutatószámok feladatmutatók alakulása elszámolását a 3/b. számú melléklet,

- a 2008. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3/c. számú melléklet,

- a 2007. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolását a 3/a. számú melléklet szerint,

- a 2007. évi központosított és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

462/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatalon belül:

- a központilag kezelt önkormányzati előirányzatok maradványát a 2. számú melléklet 9. oszlopa szerint hagyja jóvá.

463/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 14 955 030 E Ft összegben,

- a szabad forrás terhére a működőképesség fenntartásának, a korábban vállalt kötelezettségekből fakadó többletkiadások fedezetének biztosítása miatt az előterjesztésben szereplő feladatokra az alábbiak szerint biztosít fedezetet:

- a 2009. évi forrás biztosítására az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím dologi kiadások előirányzatára egyszeri jelleggel 8500 E Ft-ot,

- a „Budapest 1990-2010” című ünnepség sorozat költségeinek fedezetére az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím személyi juttatások előirányzatára 5000 E Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára 1600 E Ft-ot, dologi kiadások előirányzatra 18 400 E Ft-ot, összesen 25 000 E Ft-ot,

- a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács 2009. évi munkaterve szerinti feladatok végrehajtására a „7219 Tagsági díjak” címre dologi kiadások előirányzatra 10 000 E Ft-ot,

- közútkezeléssel összefüggő útburkolati jel - fenntartási program elindítására a többletforrásként a „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok” címre dologi kiadások előirányzatra 200 000 E Ft-ot,

- A „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatra a pályázati rendszer működtetését szolgáló egyszeri támogatás biztosítására 2500 E Ft-ot,

- Az egészségügyi ágazatban a működőképesség fenntartása érdekében a „9102 Egészségügyi tartalék” címre, működési tartalékra a kötelezően ellátott detoxikáló tevékenység térítési díjainak jelentős kiesése miatt 60 000 E Ft, a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak- budai Egyesített Kórházainál jelentkező hideg/ meleg vízellátási problémák megszüntetése érdekében 50 000 E Ft, összesen 110 000 E Ft-ot,

- A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Fővárosi Ifjúsági Koncepció alapján az Ifjúságpolitikai stratégia 2009. évi feladataira az új „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” működési tartalék előirányzatra 50 000 E Ft-ot,

- A „9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka” címre, működési tartalékra speciális ifjúsági pályázati rendszerben működő fil-mes nevelési programok támogatása érdekében 20 000 E Ft-ot,

- a „9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka céltartalék” címre tanórán kívüli sportfoglalkozás céljából a működési kiadások fedezetére 30 000 E Ft-ot,

- a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának a szükséges szintre történő növelése érdekében 803 122 E Ft-ot.

464/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, a befizetési kötelezettségekről.

Határidő: értesítésre: azonnal befizetési kötelezettség teljesítésére: az értesítést követően legkésőbb 2009. június 15-ig

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat Budapest Parkolási Rendszere Fejlesztésének Stratégiai Tervére és a hozzá kapcsolódó jogszabály megalkotására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

465/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a befogadott módosításokkal és az előterjesztői kiegészítéssel elfogadja Budapest Parkolási Rendszere Fejlesztésének Stratégiai Tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 24/2009. (V. 11.) önkormányzati rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 25/2009. (V. 11.) önkormányzati rendeletét a Parkolási és Közlekedésfejlesztési Keret szabályozásáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 26/2009. (V. 11.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

466/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet 56. §-ban meghatározott weboldal kialakítása érdekében kezdjen tárgyalásokat az érintett kerületi önkormányzatokkal és a parkolás-üzemeltetőkkel.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

467/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló .../2009. (........) önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.”

A napirend 7. pontja: Budapest Szíve Program kiegészítő döntési javaslatok.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

468/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért az 1151/2007. (VI. 28.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a 350/2008. (III. 10.) Főv. Kgy. határozattal módosított 5412. sz. „Budapest Szíve Program I. ütem” engedélyokiratban foglalt feladatok lezárásával, valamint a fel nem használt összeg Budapest Szíve Program I. ütem - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” és a Budapest Szíve Program I. ütem - Reprezentatív kaputérség kiépítése” beruházási feladatokra történő felhasználásával.

469/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy az Irányító Hatóság az általa a pályázati dokumentumok körében kibocsátott ún. Tervezési Útmutatóban meghatározottak szerint azt az európai uniós támogatás biztosításának feltételeként szabja, jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti városrehabilitációs közszolgáltatási keretszerződést a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. május 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

470/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 8133 Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. részére 30 M Ft működési előleget biztosít a „9300 Általános tartalék” terhére, visszapótlási kötelezettséggel, az európai uniós támogatási szerződés megkötését követően. Felkéri a főpolgármestert, hogy a soron kívüli utalásról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

471/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati projektek nyomon követhetősége érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Budapest Szíve Program I. ütem előirányzatát 275,9 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” előkészítése feladatra 136,7 M Ft, továbbá a Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése előkészítése feladatra 139,2 M Ft előirányzatot biztosít, ezzel a Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése feladat összköltsége 2295,9 M Ft-ra módosul, valamint a Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése feladat összköltsége 3470,2 M Ft-ra módosul.

472/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése és a Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése feladatok célokmányát a melléklet szerinti tartalommal.

473/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

474/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közszolgáltatási keretszerződésének pénzügyi mellékleteinek kidolgozása, valamint a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodával való leegyeztetése, ezt követően pedig a Közgyűlés részére történő előterjesztése iránt intézkedjen.

Határidő: 2009. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2009. (V. 11.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

475/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Szíve projektek benyújtott projektköltségvetésének belső arányait vizsgálja felül, készítsen elő új javaslatot, beleértve egy előlegfelvétel lehetőségét is.

Határidő: 2009. május 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

476/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri dr. Steiner Pál stratégiai városfejlesztési tanácsnokot, hogy készítsen elő megállapodás tervezetet a „Budapest Szíve Program I. ütem - Reprezentatív kaputérség kiépítése” projekthez szükséges további kapcsolódó magánerős beruházás bevonása érdekében, és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: a „Budapest Szíve Program I. ütem - Reprezentatív kaputérség kiépítése” projekt támogatási szerződése megkötésének időpontjáig

Felelős: dr. Steiner Pál

A napirend 8. pontja: Javaslat megállapodások megkötésére a FIMÜV Zrt.-vel.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

477/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (11) bek. alapján a lakások üzemeltetésére vonatkozó megbízási szerződést a FIMÜV Zrt.-vel, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és ezzel egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésnek megfelelően finanszírozza a feladat ellátását és a 2009. évi költségvetésben a „Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” feladaton az előirányzatot biztosítja.

478/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (11) bek. alapján a nővérügyelet ellátására vonatkozó megbízási szerződést a FIMÜV Zrt.-vel, az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és ezzel egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésnek megfelelően finanszírozza a feladat ellátását és a 2009. évi költségvetésben a „Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” feladaton az előirányzatot biztosítja.

479/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a jelen előterjesztés 3. és 4. számú melléklete szerinti szerződések aláírására.

Határidő: a kötelezettségvállalásra azonnal, az előirányzat biztosítására a költségvetés elfogadásakor

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház központi telephely távhőszolgáltatáshoz történő csatlakozására.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

480/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat, a Heim Pál Gyermekkórház és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. között létrejövő egyedi közüzemi szerződést. Felkéri a főpolgármestert az egyedi közüzemi szerződés 1. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: A „Szemünk Fénye” világítás rekonstrukciós program II. ütemére vonatkozó szerződés módosítása.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

481/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a „Szemünk Fénye” fűtés és világítás rekonstrukciós program II. ütemében megkötött V-2008/07316/001-T bérleti szerződés 2.3. pontja alapján a kivitelezési határidők módosulását az 1. számú mellékletben foglaltak szerint és jóváhagyja, megköti a bérleti szerződés módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert az 1. és a 2. számú melléklet szerinti dokumentumok aláírására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

482/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba előterjesztői kiegészítését, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés elfogadja a központosított közbeszerzési eljárás nyertes szállítója által tett, a Kós Károly Kollégium fűtéskorszerűsítésére vonatkozó az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalmú ajánlatot.

Egyetért a program lebonyolítására javasolt eljárással, azzal, hogy a bérleti díj fedezetéül az intézménynek a korszerűsítési program következtében jelentkező kiadási megtakarításai szolgáljanak.

A további évekre vonatkozó pénzügyi fedezet biztosításához kötelezettséget vállal arra, hogy a „8423 Szemünk Fénye fűtés és világítás-korszerűsítési program bérleti díja” cím előirányzatát éves költségvetéseiben az adott évet megelőző évi, a KSH által közzétett, fogyasztói árindex mértékével növeli.

Jóváhagyja, megköti a harmadik ütemben a 3111 Kós Károly Kollégiumban megvalósuló fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bruttó 14 850 E Ft/év összegű bérleti szerződést az előterjesztői kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a szerződéshez kapcsolódó kiegészítő megállapodást a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: a döntést követő 8 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 11. pontja: Javaslat a 367-368/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására, a közoktatási intézmények alapító okiratainak ingatlanokat érintő változásai miatt szükséges előirányzatok biztosítására, ingatlanok rendezésére, valamint létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

483/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztést - az előterjesztő kezdeményezésére, a költségvetést érintő részei miatt - napirendjéről leveszi.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht. korrigált nyitómérlegének elfogadására, kötelezettségvállalás a műhiba perek miatti lekötött tartalék képzésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

484/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete, „A Közgyűléstől a Bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” címe 23. pontjában átruházott hatáskörét és a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság korrigált végelszámolási nyitó mérlegét 294 031 E Ft mérleg főösszeggel a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

485/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a hitelezői követelések fedezetére, a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján 175 705 E Ft összegben.

Határidő: szándék kinyilvánítása azonnal, fedezet biztosítása a 2010. évi költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

486/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a megítélt járadékok - havi 400 E Ft - 2009. augusztus 1-jétől történő fizetésére, mely 2009. évben, 5 hónapra összesen 2 M Ft.

Határidő: a 2009. évi kötelezettségre a 2009. évi költségvetés elfogadása, a további évekre a mindenkori költségvetés elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Kulturális és Oktatási Központ megalapításával összefüggő együttműködési megállapodás aláírására.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

487/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási jogot biztosít Daróczi Ágnes részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

488/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Kocsis Máté módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy létre kívánja hozni a fővárosi roma oktatási központot a VIII. kerület, Szentkirályi utca 7. szám alatti helyiségben.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

489/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy létre kívánja hozni a Napház Khamorro Klubmozi és Kisebbségi Kulturális Intézmény (1081 Budapest, Népszínház u. 31.) és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher (1151 Budapest, Énekes út 10/b.) jogutódjaként a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot a Budapest VIII., Szentkirályi u. 7. sz. alatti székhellyel.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Demszky Gábor

490/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ létrehozása érdekében jóváhagyja, megköti az Oktatási és Kulturális Minisztériummal az 1. számú melléklet szerinti támogatási szerződést a mellékletekkel együtt, egyben felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

491/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot 2010. június 30-áig kialakítja az 1041/2009. (IV. 8.) Kormány-határozatban biztosított 900 000 E Ft beruházási összköltséggel.

A Központ kialakítása érdekében megemeli a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 900 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása feladatot.

492/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a 2009. évi költségvetés hatálybalépését követő soron következő költségvetési rendelet-módosító közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

493/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a főpolgármester intézkedett az 1041/2009. (IV. 8.) Korm. határozatban foglaltak alapján az erre a célra elkülönített bankszámla megnyitásáról.

494/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé az új Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ kialakítása beruházási feladat végrehajtásához kapcsolódó okmányokat.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

495/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé az intézmény-átszervezésekhez kapcsolódó és az új intézmény működtetésére vonatkozó javaslatokat és a jogszabályokban előírt egyeztetéseket folytassa le, illetve a szükséges véleményeket szerezze be.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

496/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé a végrehajtott beruházásról szóló elszámolást.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

497/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert arra, hogy mérnökök bevonásával vizsgálja meg a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ székhelyeként esetlegesen számításba vehető, a civil egyeztetések során felmerült ingatlanokat, és szükség esetén kezdeményezze a támogatási szerződés módosítását.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

498/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Roma Kulturális és Oktatási Központ helyszíne kapcsán egyeztessen az alábbi szervezetekkel: Civil Ernyő, Országos Cigány Önkormányzat, Cigány Szervezetek Országos Szövetsége, Magyarországi Cigányok Országos Fóruma, PHRALIPE Független Cigány Szervezet, Magyarországi Roma Parlament, Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség.

499/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezze a Magyar Kormánynál egy olyan intézmény létrehozását, melynek részét képezi a roma múzeum, a színház, a hangversenyterem és a kutatóintézet.

A napirend 14. pontja: Javaslat a TISZK Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

500/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000608) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésének megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

Módosítja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000608) alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a 4. sz. melléklet szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000610) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésének megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik tovább.

Módosítja az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzék szám: Cg. 01-14-000610) alapító okiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint az 6. sz. melléklet szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A nonprofit korlátolt felelősségű társaság „átalakulása” napjával a társaság ügyvezetője, a felügyelőbizottság tagjai és a könyvvizsgáló kötelesek megbízatásukra vonatkozóan új elfogadó nyilatkozat megtételére, mely a mandátum időtartamára és az összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelésre is kiterjed.

Határidő: döntést követő 45 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 15. pontja: Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció I. ütem engedélyokiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

501/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem” beruházási feladatra 220,0 M Ft többletet ingatlan bevételi többlettel biztosít.

Ennek érdekében megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” előirányzatát 220,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 3776,0 M Ft-ra változik, melyben az önkormányzati saját forrás 2816,0 M Ft, a címzett állami támogatás változatlanul 960,0 M Ft.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem” beruházás engedélyokirata 4. sz. módosítását és felhatalmazza a főpolgármestert annak a melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

502/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Germánné dr. Vastag Györgyinek a „Javaslat a TISZK Kht.-k nonprofit korlátolt felelősségű társaságként történő továbbműködtetésére” című előterjesztés újbóli napirendre történő vételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

503/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány részére a 2009. évi működés támogatására 22 787 E Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetésében.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetés jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja és megköti a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közszolgáltatási szerződését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 17. pontja: Javaslat közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére a Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesülettel.

Előadó:Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

504/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesülettel 2004. november 25-én kötött közszolgáltatási szerződést 2009. május 1. napjával, közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő: 2009. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

505/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesülettel a 3. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést megszüntető megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

506/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat alábbi, hetedik francia bekezdését:

„Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesülettel a 18. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű módosított közszolgáltatási szerződést, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)” címre 2205 E Ft összegű előirányzatot biztosít”.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a XI. kerület, Október huszonharmadika utca-Fehérvári út-Bercsényi utca-Váli utca által határolt terület (Skála tömb) fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési szerződés egyes rendelkezéseinek módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

507/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

- a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § b) pontjában szabályozott hatáskörében eljárva - egyetért azzal, hogy a településrendezési szerződés módosítása alapján az ING, mint Beruházó a Csarnok Ingatlanon saját költségén irodaépületet létesít, és ennek tulajdonjogát Budapest Főváros Önkormányzata részére ingyenesen átadja, valamint a bevásárlóközpont -1. szintjén 136 db parkoló ingyenes haszonélvezeti jogát biztosítja, melyre tekintettel jóváhagyja és megköti a 2. sz. számú mellékletként csatolt, a budai Skála tömb fejlesztése tárgyú településrendezési szerződés 1. számú módosítását. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés 1. sz. módosításának az aláírására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

508/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 3. sz. mellékletként csatolt budai Skála tömb fejlesztése tárgyú településrendezési szerződésből adódó egyes kötelezettségek teljesítéséről szóló megállapodást, valamint az annak mellékleteit képező szolgalmi jogot (4. sz. melléklet) és haszonélvezeti jogot (5. sz. melléklet) alapító szerződéseket. Felhatalmazza a főpolgármestert a három megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

509/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az illetékes szakmai bizottságra átruházott hatáskört és tulajdonosi hozzájárulást ad az építtető számára a 4275/17 hrsz.-ú ingatlanon létesülő irodaház engedélyezési dokumentációjához és egyben felkéri a főpolgármestert jelen előterjesztés 7. sz. mellékleteként csatolt hozzájárulás aláírására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

510/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert arra, hogy intézkedjen

- a településrendezési szerződés 1. számú módosításával egységes szerkezetbe foglalt településrendezési szerződés, valamint

- a településrendezési szerződésben foglalt egyes kötelezettségek teljesítéséről, illetve módosításáról szóló megállapodás, továbbá a mellékletét képező

- Szolgalmi jogot alapító megállapodás és a

- Haszonélvezeti jogot alapító megállapodás közokiratba foglalásáról.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

511/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

- a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § b) pontjában szabályozott hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt „A Településrendezési szerződés I. számú módosítása” c., valamint a 4. sz. mellékleteként csatolt „Szolgalmi jogot alapító megállapodás” c. szerződéseket a fenti módosítással hagyja jóvá és köti meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

512/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy, mint alapító és irányító szerv a gyermekvédelmi ágazatban a gyermekvédelmi intézmények, mint költségvetési szervek által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

513/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

514/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

515/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

516/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

517/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

518/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

519/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

520/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél Dózsa György út 12.) alapító okiratát a 8.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

521/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) alapító okiratát a 9.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

522/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 67.) alapító okiratát a 10.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

523/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 11.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

524/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 12.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

525/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát utca 2/a.) alapító okiratát a 13.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

526/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 14.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

527/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) alapító okiratát a 15.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 15.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

528/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 16.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 16.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

529/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.) alapító okiratát a 17.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 17.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

530/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 18.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 18.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

531/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.) alapító okiratát a 19.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 19.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

532/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 20.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 20.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

533/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, Árpád út 199.) alapító okiratát a 21.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 21.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

534/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út 66.) alapító okiratát a 22.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 22.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

535/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája (1125 Budapest, Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 23.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 23.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

536/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Budapest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát a 24.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 24.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

537/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) alapító okiratát a 25.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 25.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

538/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 26.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 26.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

539/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát a 27.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 27.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

540/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 28.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 28.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

541/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest, Heinrich István u 2.) alapító okiratát a 29.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 29.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

542/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 30.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 30.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlést követő harminc napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

543/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdései alapján alapítóként és irányító szervként

- a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet;

- a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház;

- a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet;

- a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet;

- a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet;

- a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház;

- a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ;

- a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház;

- a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet;

- a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai;

- a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház;

- a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő;

- mint költségvetési szervek által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja elláttatni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

544/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát az 1./b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1./c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

545/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 163/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatát, és módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház alapító okiratát a 2/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

546/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

547/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a 4./b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

548/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet alapító okiratát az 5/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

549/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház alapító okiratát a 6./b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

550/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ alapító okiratát a 7/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

551/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház alapító okiratát a 8./b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

552/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet alapító okiratát a 9/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

553/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai alapító okiratát a 10/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

554/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház alapító okiratát a 11./b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

555/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő alapító okiratát a 12/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a fővárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

556/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat, mint alapító (irányító) szerv a szociális ágazatban, a költségvetési szervezet által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja ellátni.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

557/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 112. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, IV., Baross u. 112. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

558/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/b. alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, VII., Dózsa György út 82/b. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

559/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest, VI., Rózsa u. 67. alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

560/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. alapító okiratát a 4/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

561/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. alapító okiratát az 5/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

562/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. alapító okiratát a 6/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20-22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

563/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát a 7/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

564/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 8/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

565/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 9/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

566/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. alapító okiratát a 10/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

567/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a 11/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

568/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. alapító okiratát a 12/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

569/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. alapító okiratát a 13/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1-5. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

570/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. alapító okiratát a 14/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

571/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. alapító okiratát a 15/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

572/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 16/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

573/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát a 17/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

574/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld u. 47. alapító okiratát a 18/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld u. 47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 18/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

575/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 19/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 19/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

576/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. alapító okiratát a 20/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 20/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

577/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. alapító okiratát a 21/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 21/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

578/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát a 22/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 22/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

579/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontja, valamint Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. §-a (9) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 5. sz. melléklete II. fejezete a Közgyűlés által Bizottságokra átruházott hatáskörök „Gazdasági Bizottság” cím 41. pontjában foglaltak szerinti hatáskört és a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 2009. május 1-jétől-2011. május 31-ig terjedő időszakra Baittrok Borbálát (lakcím: 1133 Budapest, Tisza u. 10., anyja neve: Tőkés Ágnes) megválasztja.

580/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/a. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a fővárosi sportintézmények alapító okiratának módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

581/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően, mint alapító és irányító szerv a Fővárosi Önkormányzat Városligeti Műjégpálya és a Fővárosi Önkormányzat Margitszigeti Atlétikai Centrum költségvetési szervek által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szerv formában kívánja ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

582/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően módosítja a Városligeti Műjégpálya költségvetési szerv alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és az 1/C. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

583/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően módosítja a Margitszigeti Atlétikai Centrum költségvetési szerv alapító okiratát, - melyben egyben a költségvetési szerv elnevezését Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrumra módosítja - a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 2/C. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratának módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

584/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdései alapján alapítói jogokkal felruházott irányító szervként a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás, mint költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja elláttatni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

585/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

586/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okiratának módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

587/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdései alapján alapítói jogokkal felruházott irányító szervként a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás, mint költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja elláttatni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

588/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

589/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

590/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdései alapján alapítóként és irányító szervként a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága, mint költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja elláttatni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

591/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

592/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/a. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A Főpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

593/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

594/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdései alapján alapítóként és irányító szervként a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, mint költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja elláttatni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

595/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

596/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

597/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdései alapján alapítóként és irányító szervként a Fővárosi Közterület-felügyelet, mint költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

598/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

599/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Az IL-NET Kht. üzletrészének értékesítése és az ahhoz kapcsolódó döntések.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

600/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirendi pont vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

601/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot - az előterjesztő által befogadott módosítással - nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az IL-NET Kht. fővárosi önkormányzati tulajdonú üzletrészét az üzleti célú portfólió állomány B. alcsoportjába sorolja át 2009. május 1. napjával.

Határidő: 2009. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel az üzleti célú portfólió állomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 5. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerződésmódosítás aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságnak a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 56. § (3) bekezdés b) pontjában rögzített hatáskörét

- hozzájárul az IL-NET Kht. 100%-os üzletrészének 18 129 000 Ft vételárral történő értékesítéséhez.

- felkéri a BFVK Zrt.-t, hogy Budapest Főváros Önkormányzata nevében kösse meg az FCSM Zrt.-vel az IL-NET Kht. 100%-os üzletrészére vonatkozó üzletrész átruházási szerződést az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- felkéri a főpolgármestert az IL-NET Kht. 100%-os üzletrészének átruházására vonatkozó szerződés 3. sz. mellékletét képező meghatalmazás aláírására.

Határidő: 2009. június 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Tudomásul veszi, hogy az üzleti célú portfólió állomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés mellékletét képező portfólió besorolás szerinti társasági részesedések 2009. május 1. napjával hatályosításra kerülnek.

Határidő: 2009. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Fővárosi Önkormányzat és az IL-NET Kht. között létrejött és 2009. január 15-én aláírt közszolgáltatási keretszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését, valamint az ahhoz kapcsolódó vagyonrendelet módosítást, és terjessze azt a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése elé.

Határidő: 2009. május 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Az FCSM Zrt. vállalja, hogy a megvételt követően az átvétel pillanatában a kht.-nál lévő dolgozói állományt és a menedzsmentet az eredeti munkarendben tovább foglalkoztatja.”

A napirend 31. pontja: Önkormányzati hozzájárulás a Csatorna Holding Zrt. alapszabályának módosításához.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

602/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Csatorna Holding Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosításához az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

603/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltatói Kht., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „A budapesti Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2009. május 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

604/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés mellékleteként benyújtandó nyilatkozatokban

- kötelezettséget vállal arra, hogyha a KMOP-2.1.1/A-2008-0011 jelű projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárási ok nem áll fenn;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött KMOP-2.1.1/A-2008-0011 jelű projekt céljainak megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza;

- kijelenti, hogy a KMOP-2.1.1/A-2008-0011 azonosító számú „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című pályázatban szereplő megvalósulási helyszínek mindegyike önkormányzati törzsvagyont képez, avagy a projekt lezárásáig képezni fog.

Felkéri a főpolgármestert a fenti tartalmú nyilatkozatok, illetőleg a támogatási szerződéshez szükséges egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A „Budapest, XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című kiemelt projekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

605/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltatói Kht., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

606/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés mellékleteként benyújtandó nyilatkozatokban

- kötelezettséget vállal arra, hogyha a KMOP-2.1.1/A-2008-0013 jelű projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött KMOP-2.1.1/A-2008-0013 jelű projekt céljainak megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza;

- kijelenti, hogy a KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosító számú „Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című pályázatban szereplő megvalósulási helyszínek mindegyike önkormányzati törzsvagyont képez, avagy a projekt lezárásáig képezni fog.

Felkéri a főpolgármestert a fenti tartalmú nyilatkozatok, illetőleg a támogatási szerződéshez szükséges egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Megállapodás a BKV Zrt. személyszállítási közszolgáltatásához 2008. évben nyújtott kiegészítő támogatás felhasználásáról és utólagos elszámolásáról.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

607/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BKV Zrt. közösségi közlekedési közszolgáltatásához 2008. évben nyújtott kiegészítő támogatás felhasználásáról és utólagos elszámolásáról szóló megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

608/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a „Fakivágások kérdése a Hegyvidéken” című előterjesztést.

A napirend 35. pontja: Fakivágások kérdése a Hegyvidéken.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

609/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

felkéri a BKV Zrt.-t, hogy mielőtt bármilyen fakivágási tevékenységet folytatna - 2009-ben - a Hegyvidék területén, keresse meg a Főkertet és kérjen tőle szakvéleményt azzal kapcsolatban.

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest XIII. ker., Dagály Fürdő Kerületi Szabályozási Terv.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

610/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XIII. kerület, Dagály Fürdőre készült szabályozási tervvel egyetért.

611/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: a határozathozatalt követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Budapest XIII. kerület kérelme városrehabilitációs akcióterület kijelölésre.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

612/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdés alapján kijelöli városrehabilitációs akcióterületté a - XIII. kerületi Önkormányzat által előterjesztett kérelemben meghatározott - Budapest XIII. kerület, Angyalföldi út, Klapka utca, Tüzér utca és Dózsa György út által határolt területet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

613/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a kerület polgármesterét.

Határidő: döntést követő 3 héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Záróbeszámoló az 1989. évi XIII. tv. alapján a Fővárosi Önkormányzatot megillető, a belterületi földérték bevétel előirányzattól való eltérésének okairól.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

614/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi és elfogadja a Fővárosi Önkormányzatot az 1989. évi XIII. törvény alapján megillető belterületi földérték-bevétel alakulásáról készített záró beszámolót.

615/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy az átalakuló állami vállalatok kezelésében lévő belterületi földek utáni részesedéssel kapcsolatos peres eljárások lezárulása és az 1001/1997. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak végérvényes lezárása miatt, a továbbiakban a havi rendszeres tájékoztatások benyújtására nincsen szükség.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: A BFVK Zrt.-vel kötött forgalomképes stratégiai portfólió állomány egyéb jellegű vagyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfólió állomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződések meghosszabbítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

616/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel a forgalomképes stratégiai portfólió állomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 1/a. sz. melléklete szerinti, valamint az üzleti célú portfólió állomány egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 4. sz. módosítását az előterjesztés 2/a. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerződésmódosítások aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Felterjesztés a BKV pótdíjak elévülésének egységes jogi szabályozása tárgyában.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

617/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján felterjesztési jogával élve kezdeményezi a vasúti személyszállítási szerződésekről szóló 10/1997. (I. 28.) Korm. rendeletnek az előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását. Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. számú mellékletben szereplő levelet küldje meg az igazságügyi és rendészeti miniszternek.

Határidő: 8 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: „Közlekedésmenedzsment nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló IKT alapú fejlesztése” tárgyú pályázati dokumentáció.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

618/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Közlekedésmenedzsment nemzetközi együttműködés keretében megvalósuló IKT alapú fejlesztése” tárgyában készült, és a mellékletben bemutatott magyar nyelvű fordítás szerinti pályázati dokumentációt.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Budapest Főváros Energetikai Cselekvési Programja.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

619/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az - 1506/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozat alapján készített - előterjesztés melléklete szerinti Cselekvési Programot.

620/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjék arról, hogy a FŐTÁV Zrt. és az FKF Zrt. saját erőforrásainak terhére alapítsa meg a Fővárosi Energia Ügynökség Nonprofit Kft.-t, amelynek feladata a Fővárosi Önkormányzat intézményei és létesítményei energiaigényeinek optimális feltételek mellett történő biztosítása, azok energetikai kérdésekben való támogatása, az EU-s direktívákhoz kapcsolódó intézményi energetikai auditok rendszerének, továbbá a Főváros energiagazdálkodásának hatékonyabbá tételéhez szükségszerű energiagazdálkodási monitoring rendszernek a kialakítása és működtetése, lehetőség szerint pályázati források felhasználásával.

Jelen határozat meghozatalát követő egy év elteltével a Főváros vizsgálja meg a most megalapítandó Energia Ügynökség saját tulajdonba vételét és a Cselekvési Program végrehajtásáról szóló jelentést.

Határidő: 2009. június 30. illetve 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

621/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjék arról, hogy a megalakítandó Fővárosi Energia Ügynökség hozza létre nonprofit szervezetként a Fővárosi Energia-tanácsadó Irodát, amelynek a feladata a budapesti lakosság és a kisvállalkozások energiatudatosságának növelése, energiafelhasználásuk hatékonyabbá tételének támogatása, környezeti tudatosság-növelő és kommunikációs projektek megvalósítása, továbbá ilyen jellegű szoft EU-projektekben való részvétel.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

622/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő és terjessze a Közgyűlés elé Budapest Főváros Önkormányzatának az Energie Cités társuláshoz csatlakozásáról szóló előterjesztést.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

623/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön el a FŐTÁV Zrt. gondozásában Budapest Távhő-rekonstrukciós Programja, és annak célrendszere a további feladatok meghatározása érdekében jóváhagyásra kerüljön a Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Jégsport, A Jégkorongozó Gyermekekért Közhasznú Alapítvány részére jóváhagyott támogatás visszavonására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

624/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2071/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatot úgy módosítja, hogy a „4. Jégsport, A Jégkorongozó Gyermekért Közhasznú Alapítvány a 2008. december 26-30. között megrendezésre kerülő utánpótlás torna kiadásaira 200 E Ft” szövegrészt hatályon kívül helyezi, az „Összesen: 1100 E Ft” helyébe pedig „Összesen: 900 E Ft” lép. A határozatban szereplő további támogatások változatlan összeggel és tartalommal érvényben maradnak.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: 2009. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

625/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés nem egészül ki Pokorni Zoltán fakivágással kapcsolatos felvetésével.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

626/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKV Zrt.-vel kötendő 2009. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésével a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat TÁMOP pályázatokhoz fenntartói nyilatkozatok kiadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

627/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a Budapesti Művelődési Központ a TÁMOP-3.2.3/08/1/KMR kódszámú pályázatához, az 1. sz. mellékletben csatolt fenntartói támogató nyilatkozat a főpolgármester által aláírásra kerüljön;

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

628/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár TÁMOP-3.2.4/08/1/KMR kódszámú pályázatához a 2. sz. mellékletben csatolt fenntartói támogató nyilatkozat a főpolgármester által aláírásra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat Bp. XXII. ker., Kossuth L. u. 30. fiókkönyvtár létesítése kapcsán címzett támogatásról való lemondásra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

629/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján hozzájárul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest, XXII. kerület, Kossuth L. u. 30. alatti fiókkönyvtár létesítésére biztosított címzett támogatási keretből fel nem használt 9 793 979 Ft-ról történő lemondáshoz.

630/2009. (IV .30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Rendelet 7. számú melléklete szerinti „Lemondó és visszafizetési nyilatkozat” aláírására.

Határidő: a határozat megjelenését követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht. 2009. április 1.-június 30. közötti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

631/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 84/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a 2009. április 1. és június 30. közti időtartamra szóló közszolgáltatási szerződést. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat a Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3 projekt támogatási szerződésének módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

632/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és módosítja a támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a TÁMOP-2.2.3. Petrik TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat oktatási ágazati pályázat benyújtására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

633/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

támogatja a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendeletben felsorolt pályázati cél megvalósítását és a teljesítményértékelési rendszer továbbfejlesztése céljából fenntartóként benyújtja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, valamint a Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola pályázatát és felkéri a főpolgármestert az 1-2. számú melléklet szerinti nyilatkozatok aláírására és a pályázat benyújtására.

Határidő: 2009. május 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Átfogó értékelés a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

634/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról készített átfogó értékelést, valamint a mellékelt intézkedési tervet. Felkéri a főpolgármestert, hogy az átfogó értékelést a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a volt OPNI Tündérhegyi telephelyén (1121 Budapest, Szilassy u. 6.) működtetett, az ESZSZK kapacitásába tartozó pszichoterápiás feladat Egészségügyi Minisztérium számára történő visszaadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

635/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 195/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozatot, egyidejűleg az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. § (3) bekezdése alapján az Egészségügyi Minisztérium, valamint a fenntartásában működő Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részére 2009. július 1-jétől átadja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet kapacitásába tartozó, a volt OPNI Tündérhegyi telephelyén ellátott, 60 ágy kapacitáson végzett pszichoterápiás rehabilitációs fekvőbeteg szakellátás-, valamint az ahhoz tartozó, 30 nappali pszichoterápiás rehabilitációs ágyon végzett feladatot. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt egészségügyi ellátási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2009. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Összefoglaló jelentés a 2008. évi ellenőrzésekről.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

636/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az „Összefoglaló jelentés a 2008. évi ellenőrzésekről” című 70-394/2/2009. sz. előterjesztést.

A napirend 53. pontja: Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás vagyonmegosztásáról szóló megállapodás jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

637/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás vagyonmegosztásáról szóló megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: 2009. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat a választási időszakhoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

638/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a melléklet szerinti nyilatkozatot és felkéri a frakcióvezetőket a nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor a napirend 55. pontja

A napirend 55. pontja: A távfűtés versenyképességének megteremtése és a távhőszolgáltatási rendszerek (relatív) egyensúlyának megőrzése érdekében, javaslat a távhőszolgáltatás általános forgalmi adó kulcsának 5%-os mértékű áfakulcsba sorolására, az ezzel összefüggésben szükséges kormányzati, jogalkotási, illetőleg jogszabály módosítási intézkedések megtételének azonnali kezdeményezésére.

Előadók: Gábor József, dr. György István, Szabadai Viktor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

639/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi XX. tv.) 44/A. § (1) bekezdése g) pontjában, illetőleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (3) bekezdése által biztosított jogkörével, kezdeményezi a Magyar Köztársaság Kormányánál, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Európai Bizottság felé, hogy a Magyar Köztársaság lehetőséget kapjon a távhőszolgáltatás terén a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértékének alkalmazására, illetőleg a Magyar Köztársaság Kormánya útján kezdeményezi a Magyar Köztársaság Országgyűlésénél, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt oly módon módosítsa, hogy a távhőszolgáltatás általános forgalmi adója az 5%-os kedvezményes áfa-kulcsba kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Újrapapír kötelező használata 2010-től.

Előadók: dr. Endrédy István, dr. Rétvári Bence

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

640/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2010. január 1. napjától a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzat költségvetési intézményeinél csak újrahasznosított, vagy famentes (mezőgazdasági hulladékból) készült papírt használnak a hivatali ügyintézések során.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

641/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg a papírfelhasználás csökkentésének lehetőségét a Főpolgármesteri Hivatalban, a főváros költségvetési intézményeinél, és kiemelten a képviselők papírfelhasználása vonatkozásában.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat hatástanulmány készítésére a Városliget forgalomcsillapításáról.

Előadók: Ughy Attila, Wertán Zsolt Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

642/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

megbízza a főpolgármestert a Városliget forgalomcsillapítására hatástanulmány elkészíttetésére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elkészült tanulmányt terjessze a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülése elé.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Horváthné Vaszi Ilona közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntés felülvizsgálata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

643/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztő indítványa alapján az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 59. pontja: az R + M 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntés felülvizsgálata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

644/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 182/2009. (II. 4.), 183/2009. (II. 4.), 221/2009. (II. 4.) és 222/2009. (II. 4.) VVB. sz. határozatait megváltoztatja, és úgy dönt, hogy az R + M 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére szezonális gyümölcs árusítására a VIII. ker., Baross térre (a Keleti pályaudvar oldalában 9 m2 közterületre), a VIII. kerület, Blaha Lujza térre (az aluljáró lépcsője mellé, 9 m2 közterületre), a XIII. ker., Váci útra (a Volánbusz pályaudvar előtt 12 m2 közterületre), valamint a XI. ker., Móricz Zsigmond körtérre (az 5. számú épület, a SPAR elé 8 m2 közterületre) a 2009. április 1-jétől 2009. október 31-ig terjedő időszakra hozzájárulását nem adja meg, és felhatalmazza a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 60. pontja: Az „Alagút Party” rendezvény közterület-használati ügyében hozott bizottsági döntés felülvizsgálata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

645/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 0358/2009. (II. 18.) számú határozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a DEADCODE Kft. részére 2009. május 16.-2009. május 17-ére a Budapest I. ker., Várhegy Alagútba, 3000 m2 közterületen „Alagút Party” belépős rendezvény megtartásához nem járul hozzá, és felhatalmazza a főpolgármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: A Fővárosi Közgyűlés 2009. II-IV. negyedévi munkaterv javaslata.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

646/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

2009. II-IV. negyedévi munkatervét irányadóként elfogadja.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 63/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

649/2009. (IV. 30.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 294/2002. (III. 14.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 760/2002. (IV. 25.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja;

- az 1901/2003. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. március 31-re módosítja;

- a 874/2005. (IV. 27.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- a 2331/2005. (X. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 2885/2005. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1967/2006. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. december 31-re módosítja;

- az 1261/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja;

- az 1311/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. augusztus 31-re módosítja;

- a 2109/2007. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. július 31-re módosítja;

- a 275/2008. (III. 10.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja;

- az 1128/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtási határidejét a projektre vonatkozó KA bizottsági határozat módosítását követő 30 napon belül határidőre módosítja;

- az 1709/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-re módosítja;

- az 1719/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-re módosítja;

- az 1720/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-re módosítja;

- a 2135/2008. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. május 31-re módosítja;

- a 27/2009. (I. 29.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében 33 600 E Ft előirányzatot biztosít a végelszámolás 2009. február 1-jétől július 31-ig felmerülő költségeire, a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kht.” cím kiadási, azon belül Áht.-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzatára 30 000 E Ft-ot, valamint a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon belül dologi kiadások előirányzatára 3600 E Ft-ot.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. április 30-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére