A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. június 3-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

750/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a „20-1831/1/2009. sz. közterület-használati megállapodás felmondása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

751/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg a „Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

752/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításának megoldására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

753/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításának megoldására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

754/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ, illetve a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok által delegált kórházi felügyelőtanácsi tagok megválasztására.

2. A BKV Zrt. viteldíjainak módosítása az általános forgalmi adó kulcsának változása miatt.

3. 20-1831/1/2009. sz. közterület-használati megállapodás felmondása.

4. Az IL-NET Kht. üzletrészének értékesítéséhez kapcsolódó döntések.

5. „KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése” c. pályázati konstrukcióban nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek megkötése.

6. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházási okmányának jóváhagyására.

7. Javaslat a „Dél-budai Tehermentesítő út III. szakasz” c. pályázati projektdokumentáció Közreműködő Szervezethez történő benyújtására.

8. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzattal.

10. Javaslat a Széchenyi István Gimnázium alapító okiratának módosítására.

11. Javaslat egészségügyi intézményekben történő létszámleépítésekkel kapcsolatos döntésekre.

12. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Radnóti Miklós szobor létrehozásához a Radnóti Színház előtti területen.

13. Javaslat a Schöpf-Merei Kórház Kht. végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

14. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására, valamint a sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata terhére.

15/a. Javaslat a 2009. évi költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntések végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok jóváhagyására.

15/b. Javaslat a 2009. évi költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntések végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok jóváhagyására.

15/c. Javaslat a 2009. évi költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntések végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok jóváhagyására.

16. Javaslat beruházási feladatok jóváhagyására.

17. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

19. Javaslat a Budapest X. kerület, 38440/39 hrsz.-ú Népliget és 38440/27 hrsz.-ú Kismartoni út ingatlanok telekhatár rendezésére és a kapcsolódó tulajdonjog átruházására.

20. Javaslat a FKFSZ Kht. (Budapest Esély Nonprofit Kft.) elhelyezésével kapcsolatos döntésekre.

21. Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratának módosítására.

22. Javaslat a kulturális közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására.

23. Javaslat a fővárosi intézményekben végzendő csótányirtás közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettség vállalására.

24. Javaslat a díszpolgári cím és a Pro Urbe Budapest díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására.

25. Együttműködési megállapodás Budapest és La Valetta között.

26. A FőSZINFORM Kt. alapján történő alapító okirat módosítása.

27. Javaslat a Studio Metropolitana Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakítására és alapító okiratának módosítására.

28. Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2009. évi normatív támogatására.

29. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata közötti, a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló Megállapodás elfogadására.

30. A „CLUSNET (Klaszterek és városok) projekt” Partnerségi Megállapodásának aláírása.

31. Az FTSZV Kft.-vel kötendő 2009. évi közszolgáltatási szerződés.

32. A BTI Zrt.-vel kötendő 2009. évi közszolgáltatási szerződés.

33. Az FKF Zrt.-vel kötendő 2009. évi közszolgáltatási szerződések.

34. Javaslat az FKF Zrt. 2009. évi Közútkezelési Közszolgáltatási Szerződésének 1. sz. módosítására.

35. Javaslat a Studio Metropolitana Kht. éves közszolgáltatási szerződésére.

36. Javaslat a Szilas-patak Budapest XV. kerület, 88193 hrsz.-ú és 88194 hrsz.-ú ingatlanokon megépült mederszakasza tulajdonjogának rendezésére.

37. Javaslat az Exim-Wood Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a BCS Holding Szolgáltató Kft. Bp., III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelésének számviteli rendezésére.

38. Javaslat az Öt Főváros Tornája elnevezésű rendezvény támogatására.

39. „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítása.

40. Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2009. évi Karta elfogadása.

41. Közforgalmú folyami révek felújítási támogatásának igénylése.

42. Javaslat Szily és Építőipari TISZK pályázatok támogatási szerződéseinek módosítására.

43. Javaslat a XVIII. kerületi középfokú oktatás feladatellátásában való részvételre.

44. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2008. évi működéséről.

45. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

46. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás meghosszabbítására.

47. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.

48. Javaslat a 749/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat visszavonására.

49. Javaslat a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére.

50. Beszámoló a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2008. évi felhasználásáról.

51/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

52. Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításának megoldására.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 2. pontja: A BKV Zrt. viteldíjainak módosítása az általános forgalmi adó kulcsának változása miatt.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2009. (VI. 12.) önkormányzati rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: 20-1831/1/2009. sz. közterület-használati megállapodás felmondása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

757/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdésében biztosított jogával élve a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság jogkörét eseti jelleggel elvonja, és úgy dönt, hogy az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 10. § (1) bek. d) pontja és az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti használati megállapodás 18. pontjában foglaltak alapján a Tolerans 2001 Bt. XI. ker., Móricz Zsigmond körtéren 2009. május 1.-2009. június 16. közötti időtartamra „Pünkösdi Tavaszi Fesztivál és Könyvünnep” megrendezésére vonatkozó, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti használati megállapodást azonnali hatállyal, 2009. június 3. napjával felmondja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

758/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Az 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bek. alapján a Tolerans 2001 Bt. az értesítés kézhezvételétől a közterület-használat megszüntetéséig a ténylegesen használt időtartamra és területre a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott közterület-használati díj kétszeresét köteles megfizetni a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Az IL-NET Kht. üzletrészének értékesítéséhez kapcsolódó döntések.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

759/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Közhasznú Társasággal kötendő 2009. évi közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

760/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Az IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Közhasznú Társasággal, a Fővárosi Közgyűlés 1696/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott, megkötött közszolgáltatási keretszerződést, valamint az éves közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti, és jóváhagyja, megköti az IL-NET Budapesti Illemhely Üzemeltetési Közhasznú Társasággal a 3. számú melléklet szerinti megszüntető megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 30/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

761/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg a „Gyermekek meghívása és vendégül látása a földrengéstől sújtott olaszországi Abruzzo régióból” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

762/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet előtti utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházási okmányának jóváhagyására” című előterjesztést.

A napirend 5. pontja: „KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése” c. pályázati konstrukcióban nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek megkötése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

763/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

kijelenti, hogy a KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázat keretében meg kívánja valósítani az alább felsorolt projekteket a megadott önrész biztosítása mellett:

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” 3 695 166 Ft
„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” 4 324 052 Ft
„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” 6 313 931 Ft
„Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” 4 447 470 Ft
„Budapest Főváros - XI. Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” 38 253 901 Ft

764/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése” c. pályázati konstrukcióban nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek megkötése érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „a Közösségi közlekedés előnyben részesítése (KMOP 2007-2008)” feladat előirányzatát 57,0 M Ft-al és ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az alábbi új feladatokat:

- az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” feladatot 0,3 M Ft-tal, a feladat összköltsége 37,0 M Ft, 2010. évi ütem 36,7 M Ft (ebből KMOP 33,3 M Ft, saját forrás 3,4 M Ft);

- az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” feladatot 0,4 M Ft-tal, a feladat összköltsége 43,2 M Ft, 2010. évi ütem 42,8 M Ft (ebből KMOP 38,9 M Ft, saját forrás 3,9 M Ft);

- az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u-Győző u)” feladatot 0,5 M Ft-tal, a feladat összköltsége 63,1 M Ft, 2010. évi ütem 62,6 M Ft (ebből KMOP 56,8 M Ft, saját forrás 5,8 M Ft);

- az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” feladatot 0,4 M Ft-tal, a feladat összköltsége 44,5 M Ft, 2010. évi ütem 44,1 M Ft (ebből KMOP 40,1 M Ft, saját forrás 4,0 M Ft),

továbbá címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 55,4 M Ft-tal és tervbe veszi

- az új „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI. Régi Budaörsi út)” feladatot 255,0 M Ft összköltséggel, 2010. évi ütem 255,0 M Ft (ebből KMOP 216,8 M Ft, saját forrás 38,2 M Ft).

765/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között az alábbi projektek Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződéseket az előterjesztő által kiegészített 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában”

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton”

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon”

„Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés”

„Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel”

Határidő: 2009. június 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

766/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződések mellékleteként benyújtandó nyilatkozatokban

- kötelezettséget vállal arra, hogyha a projektek részben vagy egészben meghiúsulnának, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn;

- kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projektek céljainak megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza;

- kijelenti, hogy a pályázatokban szereplő megvalósulási helyszínek mindegyike önkormányzati törzsvagyont képez, avagy a projekt lezárásáig képezni fog.

Felkéri a főpolgármestert a fenti tartalmú nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2009. június 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz” c. pályázati projektdokumentáció Közreműködő Szervezethez történő benyújtására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

767/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy akciótervi nevesítésre irányuló projektjavaslatot nyújt be a KMOP-2009-2-1-1/A pályázati felhívásra „A Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz” néven.

768/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A projekt megvalósítása érdekében hatályon kívül helyezi a 394/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozatot, ezzel egyidejűleg kötelezettséget vállal a Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) közlekedési projekt 2010-ig történő megvalósítására és biztosítja a beruházás fedezetét 3,5 Mrd Ft összegben (2009. évi ütem 1,0 Mrd Ft, 2010. évi ütem 2,5 Mrd Ft) úgy, hogy amennyiben a projekt pozitív bírálatban részesül és elnyeri az európai uniós támogatást, a megítélt támogatási összeg visszakerül a Fővárosi Önkormányzat költségvetésének általános tartalékába.

Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése” feladat elnevezése „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz előkészítése”-re módosul, ezzel egyidejűleg a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) pályázati önrész” feladat elnevezése „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése”-re változik. A feladat összköltsége 3,6 Mrd Ft, 2010. évi ütem 2,5 Mrd Ft.

769/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projektjavaslat akciótervi nevesítéséhez szükséges, jelen előterjesztés mellékletét képező adatlapot, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szükséges dokumentációkat írja alá, illetve nyújtsa be a Közreműködő Szervezethez.

Határidő: 2009. június 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

770/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése” beruházási feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest Főváros VIII. kerületi Önkormányzattal.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

771/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert a 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításának kihirdetése után a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Széchenyi István Gimnázium alapító okiratának módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

772/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Széchenyi István Gimnázium (Budapest XI., Kőrösy József u. 3.) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

773/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 1. számú mellékletben található alapító okirat módosítás aláírására és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat egészségügyi intézményekben történő létszámleépítésekkel kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

774/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatt végleges létszámleépítésben érintett munkavállalókkal kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások elszámolását.

775/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 2415 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

személyi juttatás 1828 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 587 E Ft
Cím- Intézmény megnevezése Előleg Pályázat Nem Változás
kód pályázható +/-
1112 Nyírő Gyula Kórház 13 765 0 14 098 333
- személyi juttatások 10 428 0 10 680 252
- munkaadókat terhelő járulékok 3 337 0 3 418 81
1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 11 102 0 11 174 72
- személyi juttatások 8 411 0 8 465 54
- munkaadókat terhelő járulékok 2 691 0 2 709 18
1107 Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház-
Rendelőintézet 73 796 0 72 220 -1 576
- személyi juttatások 55 906 0 54 712 -1 194
- munkaadókat terhelő járulékok 17 890 0 17 508 -382
1111 Főv. Önkormányzat Szt. János Kórháza
és Észak-budai Egyesített Kórházai 47 906 8 260 43 232 3 586
- személyi juttatások 36 293 6 258 32 751 2 716
- munkaadókat terhelő járulékok 11 613 2 002 10 481 870
Összesen: 146 569 8 260 140 724 2 415
ebből:
- személyi juttatások 111 038 6 258 106 608 1 828
- munkaadókat terhelő járulékok 35 531 2 002 34 116 587

776/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

777/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében, a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége miatt a 2009. évi költségvetésben az érintett intézmény támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel - utólagos elszámolási kötelezettséggel - az alábbiak szerint biztosítja:

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel 40 292 E Ft összegű támogatás biztosítását, utólagos elszámolási kötelezettséggel.

Ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 40 292 E Ft összeggel történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté- zet”-nek a támogatási és kiadási (ebből személyi juttatások: 30 524 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 9768 E Ft) előirányzatát.

Úgy dönt, hogy a létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszapótolni.

778/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Nyírő Gyula Kórház, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet és a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének átutalására, valamint az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet visszafizetési kötelezettségének rendezésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Radnóti Miklós szobor létrehozásához a Radnóti Színház előtti területen.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

779/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében a főpolgármesterre és a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskört, ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat és a Média a Jövőért! Alapítvány közötti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodást aláírására.

Határidő: a határozat elfogadását követő 20 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

780/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Radnóti Miklós szobor” feladat előirányzatát 12 000 E Ft-tal, valamint törli a feladatot és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8382 Média a Jövőért! Alapítvány” cím kiadási, azon belül beruházási célú végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát.

A napirend 12. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Kórház Kht. végelszámolásával kapcsolatos tulajdonosi döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

781/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetésében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát csökkenti 34 925 E Ft összeggel, egyidejűleg a végelszámolás 2009. augusztus 1-jétől december 31-ig felmerülő költségeire a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház Kht.” cím kiadási, azon belül Áht.-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzatára 31 800 E Ft-ot, valamint a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon belül dologi kiadások előirányzatára 3125 E Ft-ot biztosít visszapótlási kötelezettséggel a BFVK Zrt. által lefolytatott ingatlan értékesítésből (Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. fszt. 1. szám alatti 36888/A/2 helyrajzi számú ingatlan) befolyt bevételből.

782/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

2009. július 1. napjával forgalomképessé minősíti a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. fszt. 1. szám alatti 36888/A/2 helyrajzi számú ingatlant.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

783/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE” „Gazdasági Bizottság” címe 34. pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét és jóváhagyja, megköti a 2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott és a BFVK Zrt.-vel megkötött vagyongazdálkodási keretszerződés 4/B. számú mellékletének módosítására vonatkozó megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

784/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti ingatlan használatba adási szerződésmódosítást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására, valamint a sportszövetségek és sportági szakszövetségek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata terhére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

785/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Sorsz. Feladat megnevezése Összege
(E Ft)
1. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek utánpótlás és szabadidősport verseny és sportfoglalkoztatási rendszere működtetésének és koordinációs feladatainak támogatása. 95 500
2. A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 16 000
3. A budapesti szabadidősport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére. 14 000
4. Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat. 16 000
5. Budapesti diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására, (D) jelű pályázat. 15 000
6. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek kiemelt rendezvény feladatainak támogatására, „R” jelű pályázat, a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége bonyolításában. 22 000
7. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása Budapesti Sportszövetségek Szövetsége bonyolításában. 14 100
8. Az „Élen a tanulásban élen a sportban” kitüntető cím átadásával kapcsolatos ünnepség támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
Összesen: 193 600
9. Fővárosi Nemzetközi és EU sportkapcsolatok feladat a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közreműködésével. 4 000
10. Fővárosi PR és sportmarketing tevékenységi feladatok a Budapesti Sporttanács közreműködésével. 2 000
11. Fővárosi sportigazgatási, sportszervezési és egyéb kapcsolódó feladatok a Budapesti Sporttanács közreműködésével. 9 000
12. A fővárosi sport szakkiadványok megjelentetése feladat a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közreműködésével. 2 500
13. A Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások feladat a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közreműködésével. 5 000
14. A Fővárosi Sportinformációs Rendszer működtetésének támogatása a Városligeti Műjégpálya részére. 3 000
15. A Fővárosi korcsolyaoktatási program működtetése a Városligeti Műjégpálya bonyolításában. 27 000
16. A Fővárosi Sporteszközkölcsönző működtetésének és eszközkínálata bővítésének támogatása a Városligeti Műjégpálya részére. 14 000
17. V. Szigeti Sportvarázs fővárosi kiemelt lakossági sportrendezvény támogatása a Városligeti Műjégpálya közreműködésével. 34 000
18. A Budapesten megrendezésre kerülő kiemelkedő jelentőségő nemzetközi sportesemények (VB, EB, VK) támogatása. 15 000
19. „Sportolj Velünk” fővárosi program megvalósítása a Városligeti Műjégpálya bonyolításában. 10 000
20. Rendkívüli sportcélú feladatok (egyedi elbírálással). 19 915
21. A 2009. évi költségvetésről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 7/A. § alapján előírt zárolt összeg a zárolás fenntartására vonatkozó döntés meghozataláig 17 843
Összesen: 163 258
Mindösszesen: 356 858

786/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Amatőr-Box Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 720,0
2. Budapesti Asztalitenisz Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 755,5
3. Budapesti Atlétikai Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 8 210,0
4. Budapesti Evezős Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 190,0
5. Budapesti Kajak-Kenu Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 3 250,0
6. Budapesti Kézilabda Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 4 325,0
7. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 4 600,0
8. Budapesti Labdarúgó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 8 100,0
9. Budapesti Modellező Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 647,0
10. Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 280,0
11. Budapesti Röplabda Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 870,0
12. Budapesti Sakk Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 915,0
13. Budapesti Sportlövő Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 2 300,0
14. Budapesti Tájfutók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 745,0
15. Budapesti Tekézők Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 297,0
16. Budapesti Tenisz Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 2 550,0
17. Budapesti Torna Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 3 082,0
18. Budapesti Regionális Judo Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 2 270,0
19. Budapesti Területi Úszó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 2 518,0
20. Budapesti Műugró Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 255,0
21. Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 890,0
22. Budapesti Triatlon Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 860,0
23. Budapesti Vízilabda Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 325,0
24. Budapesti Vívó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 2 002,0
25. Budapesti Birkózó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 782,5
26. Budapesti Búvár Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti verseny rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 415,0
27. Budapesti Bocsa Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 170,0
28. Budapesti Íjász Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 370,0
29. Budapesti Kerékpáros Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 250,0
30. Budapesti Súlyemelő Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 315,0
31. Budapesti Élet és Vízimentő Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 150,0
32. Budapesti Természetbarát Sportszövetség A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 7 490,0
33. Budapesti Wellness Életmódklubok Szövetsége A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 200,0
34. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 3 140,0
35. Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 3 235,0
36. Sportegyesületek Budapesti Szövetsége A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 695,0
37. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége A szövetség működési költségeinek, budapesti verseny rendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 10 100,0
38. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 1 150,0
39. Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 5 365,0
40. Budapesti Szabadidősport Szövetség A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 14 500,0
41. Budapesti Diáksport Szövetség A szövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására 16 216,0
Összesen: 125 500,0

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

787/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 2-5. számú mellékletben foglalt sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.
Megnevezés
Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli feladatai ellátásának támogatására (14 100 E Ft). 14 100
2. Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége Az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU portkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), szakkiadványok elkészítésére, kiadására, beszerzésére (2500 E Ft-ot) valamint a kerületi, szövetségi értekezletek és jutalmazások bonyolítására
(5000 E Ft-ot).
11 500
3. Budapesti Sporttanács Az egyéb feladatok között felsorolt PR és sportmarketing tevékenység bonyolítására (2000 E Ft) és a sportigazgatási, sportszervezési és egyéb feladatok bonyolítására (9000 E Ft) 11 000
4. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím díjátadó ünnepségének támogatására 1 000
Összesen: 37 600

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

788/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költségvetésről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 3000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás: 3000 E Ft) előirányzatára a Fővárosi Sportinformációs Rendszer támogatására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

789/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költségvetésről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 27 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül személyi juttatás: 2000 E Ft, járulékok: 580 E Ft, dologi kiadás: 24 420 E Ft) előirányzatára a Fővárosi Korcsolyaoktatási Program működtetésére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

790/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költségvetésről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 14 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül személyi juttatás: 500 E Ft, járulékok: 160 E Ft, dologi kiadás: 13 340 E Ft) előirányzatára a Fővárosi Sporteszközkölcsönző működtetésére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

791/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 2009. évi költségvetésről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 34 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül személyi juttatás: 2000 E Ft, járulékok: 640 E Ft, dologi kiadás: 31 360 E Ft) előirányzatára az V. Szigeti Sportvarázs fővárosi kiemelt lakossági rendezvény bonyolítására azzal a megkötéssel, hogy az intézmény ezen célfeladat jogi, pénzügyi és szervezési vonatkozásaiban kizárólag a Sport Ügyosztály közvetlen irányítása és egyetértése mellett járhat el.

Tekintettel a rendezvény lebonyolításának 2009. június 5-6-7-i időpontjára, a Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a határozatban szereplő támogatási összeg soron kívüli átutalásáról.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

792/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 788-791/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/a. pontja: Javaslat a 2009. évi költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntések végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok jóváhagyására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

793/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésben és a 12. § (2) bekezdésben a beruházás illetékes bizottságaira és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési ágazat cím alatt szereplő 6078. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az 5764. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az 5150. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 1. sz. melléklete, városgazdálkodási cím alatt szereplő 5695. és 5697. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 2. sz. módosításait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányok 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

794/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, közlekedési ágazat cím alatt szereplő 4976. egyedi azonosító számú, a Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

795/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz kapcsán a megkötött támogatási szerződéssel való összhang biztosításának érdekében, a teljes költség változatlanul hagyása mellett az alábbi előirányzat-módosítást hajtja végre:

megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 378,8 M Ft-tal (ezen belül KMOP Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 378,8 M Ft) ezzel egyidejűleg csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cím Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz feladat előirányzatát 1169,9 M Ft-tal, továbbá megemeli címen belül a „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” előirányzatát 1548,7 M Ft-tal. 2010. évi ütem 3223,8 M Ft (ebből: KMOP 1701,1 M Ft, saját forrás 1522,7 M Ft), 2011. évi ütem 3253,1 M Ft (ebből: KMOP 1715,3 M Ft, saját forrás 1537,8 M Ft).

796/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésben a beruházás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja a vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok 5551. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmány 2. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

797/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésben a főpolgármesterre átruházott hatáskört és az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja

a) a vállalkozási és vagyongazdálkodási feladatok, 6086. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

b) a lakás ágazat, 5627., 5629. és 5637. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, egyidejűleg az 5627. egyedi azonosító számú felújítási feladat megnevezése „Szellőző vezetékek helyreállítása, motorok cseréje” megnevezésre, az 5637. egyedi azonosító számú felújítási feladat megnevezése pedig „Panelhézag szigetelés, homlokzat felújítás” megnevezésre változik,

c) az előterjesztés 3. sz. melléklete, sport ágazat cím alatt szereplő 6077. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányok 1. és 3. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/b. pontja: Javaslat a 2009. évi költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntések végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

798/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (4) bekezdésében a Gép-műszer és berendezés beszerzés, 2009. évi ütem előirányzatának feladatra történő felosztására a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt, hogy csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem előirányzatát 800,0 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az alábbi feladatokat:

- Bajcsy Zsilinszky Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 80,600 M Ft

- Heim Pál Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 59,300 M Ft

- Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 81,000 M Ft

- Károlyi Sándor Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 59,100 M Ft

- Központi Stomatológiai Intézet Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 18,500 M Ft

- Nyírő Gyula Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 23,200 M Ft

- Péterfy Sándor utcai Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 99,000 M Ft

- Szent Imre kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 81,000 M Ft

- Egyesített Szent István és Szent László Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 96,700 M Ft

- Szent János Kórház - Észak-budai Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 108,000 M Ft

- Uzsoki utcai Kórház Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 81,000 M Ft

- Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Gép-műszer és berendezés beszerzés 2009. évi ütem 12,600 M Ft

799/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a beruházás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint az egészségügyi ágazat cím alatt szereplő, az 5910., 5917., 5915., 5907., 5918., 5913., 5908., 5911. 5909., 5912. és az 5914. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányok 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

800/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében a beruházás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja

a) az oktatási ágazat 5607 egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) a kulturális ágazat 5300. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányok 2. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

801/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja

a) az oktatási ágazat, 5633. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) a gyermekvédelmi ágazat, 4263. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

c) az egészségügyi ágazat, 5916. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát

és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányok 1. és 2. sz. mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14/c. pontja: Javaslat a 2009. évi költségvetési előirányzatokat érintő közgyűlési döntések végrehajtására irányuló egyes engedélyezési okmányok jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

802/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében a beruházás illetékes bizottságára és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, oktatási ágazat cím alatt szereplő, az 5413. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmány 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

803/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt, hogy jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, igazgatási ágazat cím alatt szereplő 6080. egyedi számú beruházási feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési
okmány 1. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

804/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat cím alatt szereplő 2990. egyedi azonosító számú, a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

805/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladatra megkötött KMOP támogatási szerződéssel való összhang biztosításának érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 2 146,2 M Ft-tal, ebből: KMOP a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem 1147,4 M Ft, KMOP Szent Imre kórház rekonstrukció, Főváros által 2008. évig ráfordítás arányos megtérítése 998,8 M Ft., és egyidejűleg megemeli a „9143 Árfolyamkockázati tartalék” cím felhalmozási tartalék kiemelt előirányzatát 1147,4 M Ft-tal, továbbá megemeli az új „9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka” előirányzatát 998,8 M Ft-tal.

A 7 éves fejlesztési tervben a Szent Imre kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat forrásösszetétele a fentiek következtében a kiadási előirányzatok változatlanul hagyása mellett a következők szerint módosul: 2009. évi ütem 2448,6 M Ft (ebből: KMOP 1147,4 M Ft, Szent Imre kórháztól átvett pénzeszköz 216,9 M Ft, hitel 895,2 M Ft saját 189,1 M Ft) 2010. évi ütem 2039,2 M Ft (ebből: KMOP 1123,8 M Ft, hitel 600,0 M Ft, saját 315,4 M Ft).

806/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat cím alatt szereplő 3451. egyedi azonosító számú, az Uzsoki Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

807/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Az Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladatra megkötött KMOP támogatási szerződéssel való összhang biztosításának érdekében, megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 3762,2 M Ft-tal, ebből: KMOP Uzsoki utcai Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem 2763,6 M Ft, KMOP Uzsoki utcai Kórház rekonstrukció, Főváros által 2008. évig ráfordítás arányos megtérítése 998,6 M Ft, és egyidejűleg megemeli a „9143 Árfolyam-kockázati tartalék” cím felhalmozási tartalék kiemelt előirányzatát 2763,6 M Ft-tal, továbbá megemeli az új „9133 EU-s társfinanszírozású projektek céltartaléka” előirányzatát 998,6 M Ft-tal.

A 7 éves fejlesztési tervben az Uzsoki utcai Kór-ház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási feladat forrásösszetétele a fentiek következtében az alábbiak szerint módosul: a kiadási előirányzatok változatlanul hagyása mellett 2009. évi ütem 3875,6 M Ft (ebből: KMOP 2763,6 M Ft, hitel 200,0 M Ft, saját 912,0 M Ft) 2010. évi ütem 1000,0 M Ft (ebből: KMOP 667,7 M Ft, saját 332,3 M Ft).

808/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében és a 12. § (2) bekezdésében a beruházás illetékes bizottságaira és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja

a) az oktatási ágazat 3283. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

b) a gazdasági és ellátási ágazat 4970. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 3. sz., a 3348. egyedi azonosító számú felújítási feladat célokmányának 5. sz., valamint a 2602., 2603., 3344., 3383. és 2601. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 5. sz. módosításait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányok 2. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

809/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja

a) az oktatási ágazat, 4433. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) a kulturális ágazat, 5513. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

c) a szociálpolitikai ágazat, 6040. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyezési okmányok 2. sz. mellékletben foglalt tartalommal történő aláírásra.

Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet-módosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat beruházási feladatok jóváhagyására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

810/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 100. szám alatt „belső átalakítási munkálatok” elnevezésű feladatot jóváhagyja és a feladat megvalósítására 25,000 M Ft-ot biztosít.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 25,000 M Ft-tal ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” előirányzatán belül az „új” Budapest IV., Baross u. 100. Idősek Otthona Belső átalakítási munkálatok feladatot.

811/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó, „épületek bontása és közműáthelyezések kivitelezése” elnevezésű feladatot jóváhagyja és a feladat megvalósítására bruttó 42,400 M Ft-ot biztosít.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 42,400 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” előirányzatán belül az „új” Foglalkoztató Intézet (Darvastó) Épületek bontása és közművek áthelyezése feladatot.

812/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (2), illetőleg a 12. § (2) bekezdésében foglalt jogköröket, egyidejűleg jóváhagyja a kapcsolódó engedélyokiratot és célokmányt az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokiratok aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 30. nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

813/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztői kiegészítés 5. oldal 4. pontját, mely szerint:

„Az N&n Galéria hároméves programsorozata magában foglalja - Magyarország soros EU elnöksége időszakában, 2010. első felében - az Európai Építészetpolitikai fórum megszervezését, bemutatva ebben az időszakban a Budapesten zajló építészeti, városépítési folyamatokat. A Galéria főváros érdekében végzett munkásságára, valamint a 2011-ig tartó hároméves programsorozat fővárosi építészeti vonatkozásaira és jelentőségére tekintettel 25 000 E Ft-tal javasolom csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget javasolok tervbe venni az új „8361 N&n Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre előirányzatán”.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és módosítással megalkotja 33/2009. (VI. 17.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

814/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

1. Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó Sportegyesület 1000 E Ft,
2. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség 1000 E Ft,
3. Fekete Doboz Alapítvány 500 E Ft,
4. Sárkányhajó Szövetség 1000 E Ft,
5. Kirgiz Köztársaság Konzuli képviselete 250 E Ft,
6. Akarat Diák Sport Egyesület 1000 E Ft,
7. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 100 E Ft,
8. Petőfi Irodalmi Múzeum 400 E Ft,
9. Maladype Színház Közhasznú Egyesület 1000 E Ft,
10. Budapest Műszaki Főiskola 300 E Ft,
11. „Eötvös József” Cigány - Magyar Pedagógiai Társaság 300 E Ft,
12. Mahatma Gandhi Egyesület 200 E Ft,
13. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 1000 E Ft,
14. Görög-Ciprusi-Magyar Baráti Társaság Egyesület 1000 E Ft,
15. Magyarországi Szegények és Romák- Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete 150 E Ft,
16. Velo Alapítvány 200 E Ft,
17. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 200 E Ft,
18. Magyar Könyvkiadók és Könyv- terjesztők Egyesülése 1000 E Ft,
19. Történelmi Lovastúra Egyesület 200 E Ft,
20. Balassi Intézet 1000 E Ft,
21. Antall József Alapítvány 120 E Ft,
22. Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség 400 E Ft,
23. Dajka Margit Művészeti Alapítvány 500 E Ft,
24. Magyar WUSU Egyesület 250 E Ft,
25. Terézvárosi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 200 E Ft,
26. Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 60 E Ft,
27. Politológus Hallgatók Egyesülete 200 E Ft,
28. AnBlokk Kultúra és Társadalom- tudományi Egyesület 500 E Ft,
29. Balassi Intézet 800 E Ft,
30. Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány 500 E Ft,
31. Budapest Sport Egyesület 1000 E Ft,
32. Ady Endre Magyar Kultúrkör Zágráb 1000 E Ft,
33. Atlantisz Alapítvány 1000 E Ft,
34. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete Közhasznú Társadalmi Szervezet 250 E Ft,
35. Gyerekszem Közhasznú Művészeti
Egyesület 500 E Ft.

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

815/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a „Javaslat kiemelt projektjavaslat benyújtására a KMOP-2009-2.3.1./A „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” c. pályázati kiírásra” című előterjesztést.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 34/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapest X. kerület, 38440/39 hrsz.-ú Népliget és 38440/27 hrsz.-ú Kismartoni út ingatlanok telekhatár rendezésére és a kapcsolódó tulajdonjog átruházásra.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

816/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket, és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 16. § (1) bekezdése, 42. § a) pontja és 45. § (2) bekezdése a) pontja alapján jóváhagyja és megköti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, a Kőbányai Önkormányzattal, és a TARA Ingatlanfejlesztő Kft.-vel a Budapest X. kerület, 38440/39 hrsz.-ú és 38440/27 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezésére és a Fővárosi Önkormányzatnak a 38440/27 hrsz.-ú ingatlanon fennálló 3091/5400 tulajdoni hányada tulajdonjogának átruházására vonatkozó megállapodást.

817/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztéshez 9. sz. mellékletként csatolt megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező T-81088 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a FKFSZ Kht. (Budapest Esély Nonprofit Kft.) elhelyezésével kapcsolatos döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

818/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat Pro Scholis Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

819/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 2. b) számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 2. c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlés döntését követő 20 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

820/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra, valamint az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét, és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2009. július 1-jétől forgalomképessé minősíti a Budapest Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatt található 35199 hrsz.-ú, felépítményes ingatlant.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

821/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Budapest VIII. kerület, Őr u. 5-7. szám alatt található
35199 hrsz.-ú, felépítményes ingatlant a Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. (Budapest Esély Nonprofit Kft.) elhelyezésének megoldására kívánja felhasználni, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az elhelyezésre vonatkozó előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

822/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat, mint alapító (irányító) szerv a kulturális ágazatban a költségvetési szervezetek által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szervezeti formában kívánja ellátni.

823/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Bábszínház (1062 Budapest, Andrássy út 69.) alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

824/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Operettszínház (1065 Budapest, Nagymező u. 17.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 2/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

825/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Színház (1052 Budapest, Petőfi S. u. 6.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 3/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

826/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 4/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

827/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Radnóti Miklós Színház (1065 Budapest, Nagymező u. 11.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert az 5/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 5/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

828/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vígszínház (1137 Budapest, Szent István krt. 14.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 6/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

829/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Galéria (1056 Budapest, Szabad sajtó u. 5.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 7/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

830/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bartók Béla Emlékház (1025 Budapest, Csalán u. 29.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 8/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

831/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Napház Khamorro Klubmozi és Kisebbségi Kulturális Intézmény (1083 Budapest, Népszínház u. 31.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 9/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

832/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Levéltára (1137 Budapest, Teve u. 3-5.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 10/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

833/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum (1014 Budapest, Szent György tér 2.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 11/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 11/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

834/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6.-12.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 12/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

835/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 13/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

836/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 14/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat kulturális közhasznú társaságok alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

837/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 52. § (1) bekezdése alapján - eseti jelleggel magához vonva a Vr. 52. § (4) bekezdésben a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörét is a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 49. § (9) bekezdésének megfelelően - felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat 51%-os tulajdonában álló Mikroszkóp Színpad Kht. taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében eljárva kötött mandátummal, igen szavazatával az alábbiakat képviselje:

„Javasolja a Mikroszkóp Színpad Kht. könyvvizsgálójának a FÉBA Könyvvizsgáló és Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2145 Kerepes, József Attila utca 74., cégjegyzékszám: Cg.13-09-105368, Magyar Könyvvizsgálói Kamara névjegyzék száma: 002003) személyében felelős: Fábik-Balogh Éva (lakcím: 2145 Kerepes, József A. u. 74., anyja neve: Horváth Éva, könyvvizsgálói névjegyzékbe 006057 szám alatt bejegyzett) könyvvizsgálót 2009. június 1.-2012. május 31-ig terjedő időtartamra. Díjazását 86 000 Ft + áfa/hó összegben javasolja megállapítani.”

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

838/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

„A Mikroszkóp Színpad Kht. társasági szerződését az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítsa, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést az 1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki.”

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

839/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 52. § (1) bekezdése alapján - az SZMSZ. 49. § (9) bekezdésében foglaltak szerint eseti jelleggel magához vonva a Vr. 52. § (4) bekezdésben a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörét is - a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Centrál Színház Kht. alapító okiratát a 2/a. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a 2/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

840/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A József Attila Színház Kht. könyvvizsgálójának megválasztja a Derzsi és Wernitzer Kft.-t (1134 Budapest, Angyalföldi utca 37. I/3., nyilvántartási száma: 002400), személyében kijelölt Derzsi György könyvvizsgálót (lakcím: 1134 Budapest, Lehel u. 4/c. bejegyzési sz.: 003131), 2009. július 1.-2012. június 30-ig terjedő időtartamra. Díjazását 86 000 Ft + áfa/hó összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

841/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A József Attila Színház Kht. felügyelőbizottsága tagjainak megválasztja Kiss Lászlót (an.: Koncz Anna Mária, lakcíme 7400 Kaposvár, Füredi út 152.), Szederkényi Andrást (an.: Gaál Klára, lakcíme: 1133 Budapest, Kárpát u 37.) és Bartók Bélát (an.: Balogh Zsuzsanna, lakcíme: 1046 Budapest, Lahner György u. 8.) 2009. július 1.-2010. december 31-ig terjedő időtartamra. A felügyelőbizottság elnökének díjazását 76 000 Ft/hó, tagjainak díjazását 48 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

842/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A József Attila Színház Kht. alapító okiratát 3/a. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a 3/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

843/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Madách Színház Kht. könyvvizsgálójának megválasztja a MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-t (1188 Budapest, Bercsényi u. 29/A, adószáma: 12167445-2-43, cégjegyzék száma: 01-09-561335, Magyar Könyvvizsgálói Kamarai névjegyzék száma: 00233), személyében kijelölt Tóth József könyvvizsgálót (an.: Szabó Ilona, tagsági száma: 002555, lakcím: 1188 Budapest, Bercsényi u. 29/A), 2009. július 1.-2012. június 30-ig terjedő időtartamra. Díjazását 86 000 Ft + áfa/hó összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

844/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Madách Színház Kht. felügyelőbizottsága tagjainak megválasztja Szabó Enikő Juditot (an.: Juhász Magdolna, lakcíme: 1122 Budapest, Városmajor utca 1/C. IV. em. 2.), Zubornyák Zoltánt (an.: Bencze Margit, lakcím: 1097 Budapest, Vaskapu u. 6/B.), és Medveczky Attila Mátét (an.: Gesler Julianna, lakcíme: 1083 Budapest, Práter u. 65. II. em. 26.) 2009. július 1.-2010. december 31-ig terjedő időtartamra. A felügyelőbizottság elnökének díjazását 86 000 Ft/hó, tagjainak díjazását 59 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

845/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Madách Színház Kht. alapító okiratát az előterjesztő által módosított 4/a. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztő által módosított 4/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

846/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. alapító okiratát az 5/a. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az 5/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

847/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a társaságok ügyvezetői, a felügyelőbizottságok tagjai és a könyvvizsgálók kötelesek - megbízatásukra vonatkozóan - elfogadó nyilatkozat megtételére, mely a mandátum időtartamára és az összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelésre is kiterjed.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

848/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Szabad Tér Színház Kht. alapító okiratát az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint az előterjesztői kiegészítés 4. sz. melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a fővárosi intézményekben végzendő csótányirtás közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kötelezettség vállalására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

849/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott budapesti szociális otthonokban, átmeneti szállókban és csecsemőotthonokban végzendő csótányirtás fedezetére 2010. június 1-jétől 2014. október 31-ig terjedő időszakban a következők szerint: a csótányirtás 5 évre szóló szerződése megkötéséhez a 2009. évi nettó 6200 E Ft, a KSH által közzétett inflációs rátával és az érvényes áfa kulccsal évente növelve, de 5 évre maximálisan 31 M Ft összegig biztosít fedezetet.

Határidő: 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

850/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati javaslatokról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

851/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj 2009. évi adományozásának előkészítésére 13 tagú Ideiglenes Bizottságot hoz létre, amely elnökének:

Devánszkiné dr. Molnár Katalint MSZP

tagjainak:

dr. Balogh Pált MSZP

Csomós Miklóst FIDESZ

Danielisz Bélát MSZP

dr. Endrédy Istvánt KDNP

Germánné dr. Vastag Györgyit MSZP

Gy. Németh Erzsébetet MSZP

John Emesét SZDSZ

Kucsák Lászlót FIDESZ

László Zoltánt FIDESZ

Orbán Gyöngyit FIDESZ

dr. Szolnoki Andreát SZDSZ

dr. Vaskor Lászlót MDF

választja meg.

852/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottságot, hogy a kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatát a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi rendes ülésére terjessze elő.

Határidő: 2009. szeptember 24.

Felelős: Ideiglenes Bizottság elnöke

A napirend 24. pontja: Javaslat kiemelt projektjavaslat benyújtására a KMOP-2009-2.3.1./A „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” c. pályázati kiírásra.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

853/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati javaslatokról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

854/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a KMOP-2009-2.3.1./A „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” címen meghirdetett pályázatára a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítása érdekében, és felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentációt és mellékleteit írja alá és nyújtsa be a Közreműködő Szervezetnek.

Határidő: 2009. június 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

855/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a KMOP-2009-2.3.1./A „A közösségi közlekedés kiemelt projektjei” pályázat megvalósításához 420 M Ft önrészt biztosít, ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások címen belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010” feladat előirányzatát 50 M Ft-tal (2010. évi ütemét: 370 M Ft-tal).

Ezzel egyidejűleg azonos összeggel címen belül tervbe veszi az új „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer pályázati önrész” feladatot (2010. évi ütem: 370 millió Ft).

856/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” jogszabályi hátterét és az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettség esetleges fennállását.

Határidő: a támogatási szerződés megkötésére vonatkozó döntéshozatal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Együttműködési megállapodás Budapest és La Valetta között.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

857/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest és La Valetta város közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás című dokumentum aláírására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: A FŐSZINFORM Kt. alapján történő alapító okirat módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

858/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. CV. törvény 44. § (4)-(5) bekezdések rendelkezéseinek megfelelően, mint alapító és irányító szerv a Fővárosi Önkormányzat a FŐSZINFORM költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat 2009. július 1-jét követően is költségvetési szerv formában kívánja ellátni.

859/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közigazgatás - Szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM) költségvetési szerv (Budapest, Akadémia u. 1.) alapító okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) előírásainak való megfelelés érdekében a jelen előterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

860/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a mellékelt alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. július 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

861/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a jelen alapító okirat módosításával összefüggésben a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának előkészítéséről és jóváhagyásra az Informatikai Bizottság elé terjesztéséről.

Határidő: 2009. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Kht. nonprofit korlátolt felelősségű társasággá való átalakítására és alapító okiratának módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

862/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján, a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Közhasznú Társaság, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) bekezdésének megfelelően nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább, és elnevezése Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változzon.

863/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Közhasznú Társaság alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 2. számú melléklet szerinti, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés 2009. évi normatív támogatására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

864/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásához szükséges kérelmet és felkéri a főpolgármestert annak benyújtására.

865/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közforgalmú közlekedési rendszert 2009. évben is folyamatosan fenn kívánja tartani.

866/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fejlesztéseihez Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetéséről szóló 15/2008. (III. 15.) Főv. Kgy. rendeletében 2008. évre összesen 24 481,5 M Ft vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást biztosított a következő feladatokra:

- a helyi közforgalmú közlekedés támogatása: 9708,2 M Ft,

- az M2 metróvonal felújítása: 2836,3 M Ft,

- az M2 metróvonal járműállomány cseréje: 8859,9 M Ft,

- 1-es és 3-as villamosok fejlesztése: 42,5 M Ft,

- Észak-Déli Regionális Gyorsvasút megvalósítása: 20,4 M Ft,

- 4-es metró I. szakasz építése: 3014,2 M Ft.

867/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a BKV Zrt.-vel pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányzata közötti, a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló megállapodás elfogadására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

868/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budapest IV. kerület, Újpest Önkormányzatával a „Településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat készítéséről” szóló megállapodást az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A CLUSNET (Klaszterek és városok) projekt Partnerségi Megállapodásának aláírása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

869/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a CLUSNET (Klaszterek és városok) elnevezésű INTERREG IVC programra vonatkozó Partnerségi Megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

870/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti tartalmú angol és francia nyelvű Partnerségi Megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. június 5.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: FTSZV Kft.-vel kötendő 2009. éves közszolgáltatási szerződés.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

871/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel kötendő 2009. évi közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Gyermekek meghívása és vendégül látása a földrengéstől sújtott olaszországi Abruzzo régióból.

Előadó: Bihary Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

872/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg, miképpen csatlakozhat a Fővárosi Önkormányzat a Régiók Bizottsága magyar nemzeti küldöttsége kezdeményezéséhez gyermekek meghívásával és ellátásával a földrengés sújtotta olaszországi Abruzzo régióból.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

873/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a kerületi önkormányzatokat, hogy adottságaikat mérlegelve vizsgálják meg a kezdeményezéshez való csatlakozásuk lehetőségét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: A BTI Zrt.-vel kötendő 2009. éves közszolgáltatási szerződés.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

874/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2009. évi közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Az FKF Zrt.-vel kötendő 2009. éves közszolgáltatási szerződések.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

875/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2009. évi köztisztasági közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

876/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2009. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződést a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat az FKF Zrt. 2009. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

877/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

megbízza a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t a Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. között 2008. július 14-én megkötött közszolgáltatási keretszerződés 5.3., valamint 5.2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatok körében a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott többletfeladatokkal oly módon, hogy egyben kötelezi az adatvédelmi előírások maradéktalan betartására és felkéri a főpolgármestert a csatolt éves közútkezelési szerződés 1. számú módosításának megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

878/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az éves közútkezelési szerződés 1. számú módosításában meghatározott többletfeladatok finanszírozását az FKF Zrt. 2009. évi közszolgáltatási fejlesztési díjhányadon felüli számított nyereségének terhére biztosítja azzal, hogy ennek elmaradása esetén a felek az alulkompenzációra vonatkozó keretszerződéses rendelkezések alapján járnak el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

879/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010-2012. időszakban költségvetési tervezés során, valamint a vonatkozó éves közszolgáltatási szerződések megkötésekor a köztisztasági és közútkezelési szolgáltatási feladatok szintjének meghatározásakor vegye figyelembe az előterjesztés 1. számú mellékletében meghatározott naturális és költségadatokat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: A Studio Metropolitana Kht. éves közszolgáltatási szerződése.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

880/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Kht. és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2009. évi éves közszolgáltatási szerződést az előterjesztői kiegészítéssel módosított melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Szilas-patak Budapest XV. kerület 88193 hrsz.-ú és 88194 hrsz.-ú ingatlanokon megépült mederszakasza tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

881/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 16. § (1) bekezdése és 45. § (2) bekezdése a) pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja és a XV. kerületi Önkormányzattal megköti a Szilas-patak Budapest XV. kerület, 88193 hrsz.-ú és 88194 hrsz.-ú ingatlanokon megépült mederszakasza tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodást.

882/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesztéshez 3. sz. mellékletként csatolt megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező T-81908 ttsz.-ú változási vázrajz aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat az Exim-Wood Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a BCS Holding Szolgáltató Kft. Bp. III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

883/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz.-ú ingatlan ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 44. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy az Exim-Wood Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 2 741 631 Ft összegű követelése - a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 3.Fpk.01-04-006002/18 számú végzése alapján - a gazdasági társaság megszüntetése miatt behajthatatlan, ezért a követelésről lemond.

Határidő: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelős: dr. Demszky Gábor

884/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről, annak a Vagyonrendelet 44. § (2) bekezdés alapján történő leírásáról.

Határidő: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelős: dr. Demszky Gábor

885/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti, 19916/5 hrsz-ú ingatlan ügyében a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 44. § (2) bekezdés c) pontja alapján úgy dönt, hogy a BCS Holding Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 2 729 968 Ft összegű követelése - a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 2.Fpk.01-2004-005586/27 számú végzése alapján - a gazdasági társaság megszüntetése miatt behajthatatlan, ezért a követelésről lemond.

Határidő: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelős: dr. Demszky Gábor

886/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről, annak a Vagyonrendelet 44. § (2) bekezdés alapján történő leírásáról.

Határidő: 2009. I. félévi mérlegkészítés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat az „Öt Főváros Tornája” elnevezésű rendezvény támogatására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

887/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a „8421 Öt Főváros Tornája” cím 2009. évi előirányzata terhére 23 000 E Ft támogatást biztosít a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége részére a 2009. évi Öt Főváros Tornája elnevezésű rendezvény lebonyolítására. Jóváhagyja, megköti a melléklet szerinti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: „Budapest és vonzáskörzete zajtérképe” című projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

888/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a melléklet szerinti támogatási szerződés 3. számú módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2009. évi Karta elfogadása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

889/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2009. évi Karta tartalmát.

Felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Közforgalmú folyami révek felújítási támogatásának igénylése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

890/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért a két dunai révátkelőhely (Bp. Megyer-Bp. Békásmegyer, Bp. Soroksár-Bp. Csepel) tervezett felújításával.

891/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján kijelenti, hogy a két fővárosi dunai rév-átkelőhelyet a BKV Zrt. útján a jövőben is tartósan, de legalább 2015-ig üzemeltetni kívánja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a támogatás megítélése esetén felújításra kerülő eszközök elidegenítésére 3 évig nem kerülhet sor.

892/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján igazolja, hogy a költségvetési támogatás elnyeréséhez szükséges 30%-os saját forrás (3 000 000 Ft + áfa) rendelkezésre áll.

893/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a támogatási kérelmet aláírja, és azt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pesti Megyei Regionális Igazgatóságához benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

894/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a támogatást a beruházáslebonyolítását végző, a beruházással összefüggésben általános forgalmi adó levonására jogosult BKV Zrt.-nek továbbítja.

895/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a támogatási kérelem a jogszabályban meghatározott határidő lejárata miatt 2009. május 29-én benyújtásra került, és hozzájárul a pályázat utólagos jóváhagyással történő benyújtásához.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat Szily és Építőipari TISZK pályázatok támogatási szerződéseinek módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

896/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és módosítja a támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a TÁMOP-2.2.3. Szily TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

897/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és módosítja a támogatási szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a KMOP-4.1.1/A. Szily TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

898/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és módosítja a támogatási szerződést a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Kht.-val a KMOP-4.1.1/A Építőipari TISZK projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a 4.1. szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat XVIII. kerületi középfokú oktatás feladatellátásában való részvételre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

899/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a XVIII. kerületi Önkormányzat középfokú oktatási feladatainak ellátását közoktatási megállapodással, normatív módon támogatja. Ennek érdekében a 2009/2010. tanévtől kezdődő-en Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával közoktatási feladat ellátására irányuló határozatlan időre szóló keretmegállapodást köt. A normatív fővárosi hozzájárulás összegét 80 000 Ft/tanév/tanulóban állapítja meg a 2009/2010-es tanévre.

Határidő: 2009. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

900/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Keretmegállapodás normatív fővárosi hozzájárulás átadásáról” című megállapodást Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatával az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

901/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2009/2010-es tanévre vonatkozó konkrét hozzájárulások összegét a tanévi feladatváltozásokkal egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. október 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2008. évi működéséről.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

902/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati javaslatokról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

903/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Támasz Alapítvány 2008. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést és beszámolót.

904/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Támasz Alapítvány 2008. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata között a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

905/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

- figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (3) bekezdésére - úgy dönt, hogy az előterjesztés

- az előterjesztő által módosított - 3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata között, a közterület-felügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata közötti a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

906/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg a „Javaslat Pro Scholis Urbis Közalapítvány alapító okiratának módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

907/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 6. számú melléklete szerint a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VIII. ker. Józsefváros Önkormányzata között létrejött, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről, ellátásáról szóló megállapodás módosítását és felkéri a főpolgármestert a módosító okirat aláírására.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 49. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek számára.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

912/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság 236/2009. (V. 19.) sz. határozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást követően a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére 24 000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek számára:


Szervezet

Program
Támogatás
összege
(ezer Ft)
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány Budapesti Mahler Ünnep 2009. 500
Belvárosi Zenei Alapítvány Belvárosi Zenei Fesztivál 2009. 500
„Budapesti Vonósok” Alapítványa A Budapesti Vonósok színes zenei palettája - Vivalditól a jazzig 500
Musica Hermina Alapítvány Zenei Fesztivál a Vajdahunyad- várban 2 000
Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány XIV. Duna Karnevál Nemzetközi Multikulturális Fesztivál 3 000
Feeling Tánccsoport, Szabadidő és Kulturális Egyesület VI. Csepeli Országos Táncfesztivál 1 500
Táncház Egyesület XXVIII. Országos Táncháztalál-kozó és Kirakodóvásár 1 500
Aquincum Baráti Kör Aquincumi Játékok 2009. 1 000
Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület PLACCC 2009 Művészet a helyszínen - köztéri művészetek nemzetközi fesztiválja 500
Titanic Filmjelenlét Alapítvány 16. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál 3 000
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány A Merlin 2009. évi nemzetközi programsorozata 2 000
Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete és a Variomobil Kft. konzorciuma Mangalica Fesztivál 2009. 1 500
Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány 15. Turisztikai Teniszverseny 1 000
Világjátékok Alapítvány XIV. Nyárbúcsúztató Éjszakai Futóverseny és Zenés Karnevál 1 000
Harcos Tigrisek Kempo Karate és Szabadidő SE II. Nemzetközi Erzsébeti Sportgála 2 500
Pest megyei Atlétikai Szövetség XX. Jubileumi Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratoni Sport, Kulturális és Turisztikai Fesztivál 2 000
Összesen: 24 000

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 50. pontja: Javaslat a 749/2009.(V. 14.) Főv. Kgy. határozat visszavonására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

913/2009.(VI.3.) Főv.Kgy.h.

a 749/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozatát visszavonja.

A napirend 51. pontja: Javaslat a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére.

Előadók: Mitus Zsuzsanna, Germánné dr. Vastag Györgyi, Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

914/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére készített cselekvési tervet elfogadja.

915/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy készüljön tájékoztató a fővárosi gyermekvédelmi alap- és szakellátás szakmai együttműködésének fejlesztésére készített cselekvési terv megvalósulásáról.

Határidő: 2010. június

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Beszámoló a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2008. évi felhasználásáról.

Előadó: Katona Kálmán távollétében Bánsághi Tamás

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

916/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2008. évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 53/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

917/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1272/2007. (VIII. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2010. június 30-ra módosítja,

- az 1983/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja,

- az 1986/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. június 30-ra módosítja,

- a 21/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja,

- a 49/2009. (I. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja.

- a 76/2009. (I. 29.) sz. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

Úgy dönt, hogy Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve 2020-ig megvalósításra szánt közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló projektjei között szerepelteti az indikatív projektlistában a XXIII. kerület, Vecsési út nyomvonalában létesítendő aluljáró megépítését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításának megoldására.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

918/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért azzal, hogy a Budapest IV. kerület, Görgey u. 30. alatti szakorvosi rendelőintézetet fel kell újítani.

919/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges tárgyalásokat az érintettekkel folytassa le, a felújítás mielőbbi elkezdéséhez szükséges fővárosi döntéseket készíttesse elő és terjessze be a Közgyűlés szeptemberi rendes ülésére.

Határidő: a Közgyűlés 2009. szeptemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Képviselői kérdések, interpellációk

A napirend 55. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ beruházási okmányának jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

920/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az alternatív helyszínek felülvizsgálata és a VIII., Szentkirályi u. 7. sz. alatti épületre készített előzetes megvalósíthatósági tanulmány alapján a Budapest VIII., Szentkirályi utca 7. sz. (hrsz.: 36540) alatti épületben, annak alkalmassá tételével valósítja meg a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot.

Felelős: Demszky Gábor

Határidő: azonnal

921/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 4. számú melléklet szerinti célokmányát, és felhatalmazza a főpolgármestert annak a melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a döntést követő munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

922/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Visszavonja a 490/2009. (IV. 30.) számú határozatát, egyidejűleg megköti az Oktatási és Kulturális Minisztériummal és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal a roma oktatási és kulturális központ létrehozásáról szóló, az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti támogatási szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2009. július 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

923/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg a beruházás felgyorsításának valamennyi lehetséges módját és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. június 3-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére