A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. közlemény

a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodásról * 

amely létrejött

egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest, V. Városház u. 9-11.; - képviseli: Horváth Csaba főpolgármester-helyettes - mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”),

másrészről - a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány (1111 Budapest, Vak Bottyán u. 3.; - képviseli: dr. Berendy Beatrix kuratóriumi elnök -, mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”)

továbbiakban együttesen „Felek” között alulírott helyen és napon, a Fővárosi Közgyűlés 1775/2008. sz. határozata értelmében.

1. Budapest Főváros Önkormányzata 1775/2008. számú határozatával döntött arról, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § o) pontja, és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 86. § (3) bek. c) és e) pontja alapján az ellátási kötelezettségének körébe tartozó, etnikai kisebbségi oktatást, továbbá alapfokú művészetoktatást és az ehhez tartozó alapfeladatok ellátását a 2008/2009. tanévtől kezdődően a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány által fenntartott Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Táncművészeti és Zeneművészeti Szakképző Iskolával kívánja megvalósítani.

2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest VII. kerület, Rottenbiller u. 16-22. szám alatti székhellyel iskolát működtet 2008/2009. tanévtől kezdődően. Az iskola fő pedagógiai tevékenysége: szakiskolai, tánc- és zeneművészeti elméleti és gyakorlati képzés (Budapesten) az alábbi szakmákban:

OKJ 33 1822 01 szórakozató zenész II.

OKJ 54 1822 01 szórakoztató zenész I.

OKJ 54 1822 01 klasszikus zenész: zongora

OKJ 52 1833 02 színházi táncos

3. A Megbízott vállalja a Kt. 86. § (3) bekezdés c) és e) pontja által a Fővárosi Önkormányzat részére kötelező feladatként meghatározott, a nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás ellátását, továbbá az alapfokú művészetoktatás ellátását.

4. A Megbízó az alábbi feladatok ellátásával bízza meg Megbízottat: Az általa működtetett iskolában 2008/2009. tanévtől kezdődően az alapfokú nevelés-oktatás, a szakközépiskolai oktatás és a szakképzés évfolyamain összesen legfeljebb 293 diák ingyenes képzésének, ezen belül elméleti és gyakorlati oktatásának ingyenes biztosítása.

5. Megbízó vállalja, hogy a mindenkori éves költségvetésben jóváhagyásra kerülő, az ingyenes képzésre jogosult tanulók szakmai, elméleti oktatása jogcímen megigényelt normatív állami hozzájárulás fővárosi normatíva szintjére történő kiegészítését évente közszolgáltatási szerződés keretében, az ott meghatározottak szerint utalja Megbízott számlájára.

6. A Megbízott köteles működéséről (közhasznú tevékenységéről) évente, június 30-ig beszámolni a Fővárosi Közgyűlésnek.

7. Jelen megállapodás 2008. december 1. napjától határozatlan időre szól azzal, hogy 2 tanéven belül egyik fél sem mondhatja fel. A két tanév elteltével a megállapodás 4 hónappal előbb, a tanév végével mondható fel. A szerződés megszűnése esetén a Megbízott köteles gondoskodni a tanulók megfelelő elhelyezéséről.

8. Jelen megállapodás kizárólag írásban módosítható. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos észrevételeiket, indítványaikat és kifogásaikat írásban intézik egymáshoz.

Jelen közoktatási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Alulírott szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Jelen megállapodás Fővárosi Közlönyben történő közzétételéről a Fővárosi Önkormányzat gondoskodik.

Budapest, 2008. december 15.

Budapest Főváros Önkormányzata képv.
a főpolgármester megbízásából
Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány
Horváth Csaba
főpolgármester helyettes
Megbízó
Képviseli: dr. Berendy Beatrix
Megbízott

Ellenjegyezte:

a főjegyző megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit

aljegyző


  Vissza az oldal tetejére