A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. pályázati felhívás

határozatlan időre szóló gazdasági vezetői beosztás ellátására * 

Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármestere (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) a 2008. évi CV. tv. 8. § (7) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, (9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.) határozatlan időre szóló gazdasági vezetői beosztás ellátására [257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. szerint]

Pályázati feltétel:

- 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18/B. § (1) bekezdése alapján előírt pénzügyi, gazdasági szakirányú felsőfokú végzettség és államháztartási területen szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés alapján érvényes regisztráció

- büntetlen előélet

- a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő pénzügyi munkakörben történő határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezés elfogadása 4 hónap próbaidővel.

- Megbízást megelőző vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó részletes szakmai életrajzát,

- képesítési okiratának másolatát,

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

- nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Eseti Bizottság megismerje, és abba betekintsen.

Előnyben részesül az elbírálásnál az a pályázó, aki államháztartási szakirányú felsőfokú végzettséggel, szakosított szociális intézményben gazdasági vezetői gyakorlattal, illetve költségvetési intézményben legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, élelmezési, karbantartó-energetikai tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó szabályzatok készítése, folyamatos karbantartása. Költségvetés, költségvetési beszámolók készítése, évközi adatszolgáltatások, az intézmény tevékenységével összefüggő közbeszerzési feladatok, személyzeti és munkaügyi feladatok szervezése, irányítása. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladat ellátás megvalósításának folyamatos monitorozása. Külső szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenőrzése, bevallások, statisztikai jelentések készíttetése. Pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal. Ellenőrzésekben való aktív részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 30.

A Pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban „Vezetői Pályázat Zsira.” megjelöléssel kell benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján nyitvatartási időben, (1052 Budapest, Bárczy u. 1-3.) vagy postai úton az említett címre kell megküldeni, úgy hogy az a pályázati határidő lejártáig megérkezzen. A pályázatokat az Eseti Bizottság bírálja el a pályázat benyújtási határidejét követő 21 napon belül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2009. június 02. napjától tölthető be.

Pályázat elbírálásának határideje. 2009. május 22.

A pályázattal kapcsolatban információt az intézményben Hollósi Péter intézményvezető (telefonszám: 06-99/543-209) ad.


  Vissza az oldal tetejére