A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Esély Budapest (Fővárosi Gyermek és Ifjúsági) Alapítvány

alapító okirata, módosításokkal egységes szerkezetben * 

Alulírottak egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint a Fővárosi Bíróság előtt 190. sorszám alatt nyilvántartásba vett Esély Budapest (Fővárosi Gyermek és Ifjúsági) Alapítvány egyik alapítójának a Budapest Főváros Tanácsának Végrehajtó Bizottsága jogutóda, másrészről a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, mint az alapítvány másik alapítójának a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány jogutóda közös akarattal úgy határozunk, hogy az 1990. április hó 27. napján kelt, először 1997. november hó 19. napján, majd 2008. november 27. napján módosított alapító okiratot egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint módosítjuk és - az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire is figyelemmel - közhasznú alapítványt hozunk létre a fővárosi gyerekek és fiatalok helyzetének, életkörülményeinek javítása, kiegyensúlyozott fejlődésük elősegítése érdekében.

1. a) Az alapítvány neve: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány

b) Az alapítvány székhelye: 1102 Budapest, Állomás u. 2.

c) Az alapítvány működési területe: Magyarország, illetve nemzetközi kapcsolatok révén mindazon országok, melyekkel a Magyar Köztársaságnak diplomáciai kapcsolata van, különös tekintettel az európai államokra.

d) Az alapítvány jogi személy, céljai, feladatai megvalósításában önálló.

e) Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselő jelöltet nem állít és nem támogat. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

2. Az alapítvány célja:

a) Gazdagítani, bővíteni a fővárosi gyermekek és fiatalok szabadidős, szünidei programjait, táborozási lehetőségeit.

b) Segíteni a speciális képességekkel, tehetséggel rendelkező, de életkörülményei miatt hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok fejlődését.

c) Lehetőséget teremteni az állami iskolarendszeren kívüli sajátos gyermek- és ifjúsági képzések, tanfolyamok lebonyolítására, illetve szakkörök, klubok gyarapítására, egymás közötti kapcsolataik bővítésére.

d) Támogatni a gyerekek és fiatalok egyéni és közösségi aktivitását, az érdekükben és értük cselekvők együttműködését, hozzájárulni a társadalom gyermek - és ifjúság-ismeretének, illetve a felnövekvő nemzedék ön- és társadalomismeretének gyarapodásához. Információkat, gyűjteni és közreadni a különböző gyermek- és ifjúsági szervezetekről, egyesületekről, körökről, klubokról, alapítványokról és pályázatokról.

e) Elősegíteni az európai nemzetek egymáshoz való közeledését, Magyarország bekapcsolódását Európa közös fejlődésének folyamatába, azzal, hogy

- bátorítja a fővárosi gyermek- és ifjúsági közösségek nemzetközi kapcsolatainak bővülését,

- különös figyelmet fordít

- a nyelvtanulást elősegítő

- az európai fővárosokkal való kapcsolatokat erősítő,

- a modernizációval, a korszerű technikával, technológiával, gazdálkodással kapcsolatos ismereteket bővítő megoldások, programok támogatására és szervezésére.

3. Az alapítvány politikai tevékenységet nem támogathat. Az alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjának 4. valamint 5. és 10. és 14. alpontjába foglalt közhasznú tevékenységeket folytatja.

4. Az alapítvány - célja elérése érdekében - együttműködik:

- a fővárosi önkormányzatokkal,

- a budapesti gyermek- és ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel,

- az országos gyermek - és ifjúsági szervezetek fővárosi szervezetei egységeivel

- a gyermek és az ifjúság nevelésében, ellátásában közreműködő állami és más intézményekkel, különös tekintettel a középfokú közoktatási intézményekre,

- a fővárosban működő felsőoktatási intézményekkel,

- a gazdálkodó szervezetekkel, pénzintézetekkel és vállalkozókkal,

- idegenforgalmi feladatot ellátó szervekkel és cégekkel,

- hazai és külföldi magánszemélyekkel, a gyerekekkel és az ifjúsággal foglalkozó szakemberekkel, más, a 2. pontban megfogalmazott célokhoz közellátó hazai és külföldi alapítványokkal.

5. Az alapítvány működése nyilvános. Programjait, szolgáltatásait, pályázatait a sajtóban meg kell hirdetni, illetve gondoskodni kell arról, hogy azok eljussanak a fővárosi gyermek- és ifjúsági szervezetekhez. Az alapítvány nyitott a különböző társadalmi kezdeményezésekre, lehetővé teszi tevékenységének társadalmi ellenőrzését.

Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit országos sajtó útján hozza az alapítvány nyilvánosságra.

Az alapítvány tevékenysége nyilvános, kötelessége az országos sajtó útján évente egyszer jelentésben nyilvánosságra hozni, és bárki számára hozzáférhetővé tenni tevékenységének, gazdálkodásának legfontosabb adatait, vagyonának alakulását.

Az alapítvány a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti a működésének legfőbb dokumentumait, szolgáltatásai igénybevételi módjáról szóló és éves beszámolójáról szóló iratát, valamint közhasznúsági jelentésének egy példányát.

6. Az alapítvány induló vagyona - melyet a felajánlók 30 napon belül az alapítvány rendelkezésére bocsátanak -:

a) A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága által felajánlott 5 000 000 (azaz ötmillió) forint készpénz,

b) A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által felajánlott alábbi ingatlanok tulajdonjoga: - Budapest Ifjúsági Tábora, Tata, Fáklya u. 4.

(Tul. lap sz.: 5539, 5542; Hrsz.: 4017/2, 4021) 101 395 900 Ft bruttó könyv szerinti értékben,

Oktatási és Ifjúsági Tábor Balatonszemes, Szabadság u. 5. (Tul. lap sz.: 1267; Hrsz.: 1318) 31 614 000 Ft bruttó könyv szerinti értékben

c) A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány által felajánlott

Budapest Ifjúsági Tábora (Tata, Fáklya u. 4.) leltárban lévő álló és fogyóeszközök, szakmai anyagok 4 405 700 Ft 1990. március 31.-i könyv szerinti értékben,

Oktatási és Ifjúsági Tábor (Balatonszemes, Szabadság u. 5.) leltárban lévő álló és fogyóeszközök, szakmai anyagok 1 640 892,80 Ft 1990. január 1-jei könyv szerinti értékben.

Az alapítvány induló vagyona összesen: 5 000 000 Ft készpénz, 133 009 900 Ft bruttó könyv szerinti értékű ingatlan, 6 046 592,80 Ft könyv szerinti értékű álló és fogyóeszköz, illetve szakmai anyag.

7. Az alapítvány kötelezi magát arra, hogy az induló vagyon részét képező ingatlanokban az ifjúsági turizmus céljára alkalmas kapacitás 20%-át - országos hasznosítás érdekében - a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány részére önköltségi áron felajánlja.

8. Az alapítvány nyitott, ahhoz a célok általános vagy egy-egy konkrét tevékenységhez kacsolódó támogatásával csatlakozhat bármely magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező közösség, amennyiben az alapító okiratban foglaltakat elfogadja vagy tudomásul veszi. A csatlakozás lehetséges anyagi vagy bármely más eszköz, jog teljes vagy részbeni átruházásával, rendelkezésre bocsátásával, beleértve a személyes társadalmi munkát és a szellemi teljesítményt is.

9. Az alapítvány kezelő szerve:

Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely 14 tagból áll. A Kuratórium tagjait az alapítók kérik fel 2008. november 28. napjától 2011. november 27. napjáig terjedő időtartamra. Az alapítókkal érdekeltségi viszonyban álló személyek a Kuratóriumban csak kisebbségben lehetnek.

Amennyiben a kuratórium tagság a határozott idő eltelte előtt megszűnik, az új kuratóriumi tagot az alapítók jelölik ki a Kuratórium javaslata figyelembevételével.

A kuratórium elnöke:

Kurdi Krisztina (1137 Budapest, Pozsonyi út 15.)

A kuratórium tagjai:

dr. Kovács László (1114 Budapest, Villányi út 6.)

Györffy László (1103 Budapest, Noszlopy u. 41/E)

Edényi László (1142 Budapest, Szatmár u. 69. fszt. 3.)

Kulinyi Márton (1213 Budapest, Puli sétány 1.)

Szentpétery Marianne (1065 Budapest, Révay u 6.)

Gáspárdy Gergely (1137 Budapest, Pozsonyi út 49.)

Nyári János (1118 Budapest, Csíkihegyek u. 4.)

Kutassy György (2040 Budaörs, Zombori u. 16/4.)

Karácsony Mihály (1145 Budapest, Jávor u. 14.)

Madarász Mihály (1112 Budapest, Igmándy u. 14.)

Győri László (1141 Budapest, Gvadányi u. 44-46. I/42.)

dr. Bácsi Zoltán Tibor (1133 Budapest, Tisza u. 8. I/6.)

Pongrácz Gábor (1137 Budapest, Szent István krt. 4. IV/2.)

10. Az alapítvány tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet a jelen alapítvány vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendéjről szóló törvény szerinti köztarozását nem egyenlítette ki.

Az alapítvány vezető tisztségviselője, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a kuratórium elnöke, vagy tagja,

b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

c) az alapítvány cél szerinti juttatásból részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az alapítvány vezető tisztségviselői:

- a kuratórium elnöke és tagjai

- a felügyelő bizottság elnöke és tagjai

11. A Kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelet vagyon leghatékonyabb működtetése. Feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően hasznosítsa, illetve gyarapítsa. A Kuratórium felelőssége, hogy az alapítvány az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfelelően működjön.

12. Az alapítvány operatív működéséről - a Kuratórium által elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján - a Kuratórium által kinevezett titkár(ság) gondoskodik.

13. A Kuratórium üléseinek összehívása a Kuratórium Elnökének (annak akadályoztatása esetén az általa megbízott kuratóriumi tagnak) feladata. A Kuratórium határozatképes, ha a tagok legalább fele plusz egy fő jelen van. A kuratórium szabályszerű összehívásához szükséges, hogy az ülés előtt legalább 8 nappal az ülésről és annak napirendjéről a kuratórium tagjai írásban tudomást szerezzenek.

A kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium kizárólagos hatásköre a pénzügyi tervről és éves beszámolóról, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadásáról való döntés.

Az alapítvány Kuratóriuma:

a) minősített többséggel (a Kuratórium létszámhoz viszonyított minimum 2/3-os szavazattal) dönt:

- az alapítvány szervezeti és működési szabályzatáról és annak módosításáról,

- a vállalkozási tevékenységből származó üzleti haszon felhasználásáról,

- az alapítvány induló vagyonának részét képező ingatlanokkal kapcsolatos jogok átruházásáról.

b) szótöbbséggel /az ülésen jelenlévő tagok több mint felének szavazatával /dönt minden egyéb kérdésben, úgy

- az alapítványi célok megvalósítását elősegítő tevékenységekről, programokról, projektekről,

- az alapítvány képviseletével kapcsolatos aktuális munkamegosztásról,

- az alapítványhoz csatlakozók felajánlásainak elfogadásáról és hasznosításáról- az alapítvány pályázatainak kiírásáról és díjazásáról,

- az alapítvány más külső szervekkel történő együttműködéséről, illetve az alapítvány közreműködéséről a tevékenységén kívüli, de céljaival összeegyeztethető programokban, projektekben.

A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve bármilyen más előnyben részesül, vagy a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A Kuratórium döntéseiről emlékeztetőt kell készíteni és azokat az alapítvány irattárában meg kell őrizni. Nem egyhangú döntés esetén az összes véleményt rögzíteni kell.

Az emlékeztetők készítése és nyilvántartása a Kuratórium titkár(ság)ának feladata.

A Kuratórium határozatait meghozataluk után be kell vezetni a határozatok könyvébe, amely tartalmazza a határozat időpontját, tartalmát, a határozat hatályát illetve a határozatot támogatók és ellenzők számarányát, nyílt szavazás esetén a határozatot hozó személyek nevét, ezen belül is a határozatot ellenzők nevét. A határozatokat az érintetteknek a Kuratórium Elnöke határozathozatalt követő 8 munkanapon belül írásban megküldi. A kuratórium döntéseit az alapítvány a székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti a kuratórium elnöke.

Az alapítvány működése során keletkezett összes iratokba kérésre az elnök az alapítvány székhelyén - előzetesen egyeztetett időpontban - bárkinek betekintést biztosít.

Az alapítvány Kuratóriuma szükség szerint, de évente legalább négyszer ülést tart, és évente legalább egyszer köteles tájékoztatni az alapítvány működéséről az alapítványtevőket /az alapítványhoz csatlakozókat/. A tájékoztatás lehet általános - a tömegtájékoztatás útján történő - illetve névre szóló.

14. A felügyelő bizottság

Az alapító 6 tagú felügyelő bizottságot hoz létre 2008. november 28. napjától 2011. november 27. napjáig terjedő határozott időtartamra. A felügyelő bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.

Tagjai:

dr. Szűcs Katalin (1025 Budapest, Szeréna u. 6-8.)

Porkoláb Mátyás (2083 Solymár, Panoráma u. 20.)

Hutiray Gyula (1133 Budapest, Ipoly u. 8.)

dr. Fekete Roland (2132 Göd, Bocskai u. 20.)

Hammer Teréz (1146 Budapest, Abonyi u. 27. T/4)

Szakasits György (1025 Budapest, Csalánköz 5.)

A felügyelő bizottság ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság szerv ügyrendjét maga állapítja meg.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság üléseinek összehívása a Felügyelő Bizottság Elnökének feladata. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha a tagok legalább fele plusz egy fő jelen van. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A felügyelő bizottság tagja az alapítvány kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.

A felügyelő bizottság köteles a kuratórium elnökét tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság elnöke is jogosult.

Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

15. Az alapítvány, céljai és fő tevékenységei szerint nem haszonelvű (nonprofit) szervezet ugyanakkor vagyonának gyarapítása, működése fedezetének megteremtése érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.

A vállalkozási tevékenység nem veszélyeztetheti az alapítvány céljait, illetve azokkal összeegyeztethetőnek kell lennie.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az alapítvány - bankszámlán tartott - készpénzvagyona a működés során - átmenetileg (maximum 3 hónapig) - teljes egészében is felhasználható.

Az alapítvány képviselete:

Az alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, távollétében pedig a Kuratórium két tagja együttesen képviseli. Az Alapítvány bankszámlája felett az elnök és a Kuratórium egy tagja együttesen jogosult rendelkezni.

Az alapítvány képviselője:

Kurdi Krisztina (1137 Budapest, Pozsonyi út 15.)

A bankszámla felett együttesen rendelkezésre jogosultak:

Kurdi Krisztina - elnök

Pongrácz Gábor - kuratóriumi tag

A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat az alapítvány SZMSZ-ében kell szabályozni. Az alapítvány nevében kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot csak az alapítvány képviselői tehetnek az SZMSZ-ben meghatározott módon.

16. Az alapítvány Kuratóriumának Elnöke és tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el, feladataikkal összefüggésben felmerült kiadásaik fedezésére költségtérítés illeti meg őket. A Kuratórium által kinevezett titkár(ok) a működtetéssel összefüggő munkáért tiszteletdíjra - alkalmazás esetén munkabérre - jogosult(ak).

A munkáltatói jogokat az alapítvány alkalmazottai felett az alapítvány titkára(i), a titkár(ok) felett a Kuratórium Elnöke gyakorolja.

17. Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Az alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E paragrafusában, foglalt rendelkezések az irányadók. A megszűnt alapítvány vagyonát hasonló célú alapítvány, vagy alapítványok támogatására kell fordítani.

18. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a jövőben felmerülne befektetési tevékenység végzésének szükségessége, azt csupán elfogadott befektetési szabályzat alapján teheti.

Ezen alapító okirat a Fővárosi Bíróságnál bejegyzésre köteles.

Budapest, 2008. november 27.

............................................................................
Budapest Főváros Önkormányzata
képviseletében
Horváth Csaba s. k.
Főpolgármester-helyettes
.................................................................................
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
képviseletében
Kutassy György s. k.
elnök

Ellenjegyezte:

Dr. Tiba Zsolt Főjegyző megbízásából

................................................................
Megyesné dr. Hermann Judit s. k.
aljegyző


  Vissza az oldal tetejére