A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2008. évi közhasznúsági jelentése * 

1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselő: Karikás György, Nánainé Botos Mariann

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8. Pk. 64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12. Pk. 64.677/7., 2000. 05. 10.

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesült 18 - 30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életvezetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.

2. Számviteli beszámoló

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2008
Támasz Alapítvány
egyéb szervezet megnevezése
1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe
A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte!”
P. H.

Keltezés: Budapest, 2009. április 20.
.................................................................................
az egyéb szervezet vezetője, képviselője
P. H.
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2008 ÉV
adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 32 336
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 317
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 32 19
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 103,054 79,714
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 92,153 67,900
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 10,901 11,814
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 256 818
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)
103,342 80,868
13 D. Saját tőke (14-19. sorok) 46,943 45,408
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3,770 3,770
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 29,429 43,173
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) 13,744 -1,535
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok 0 0
21 F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 57 0
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 57
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 56,342 35,460
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 103,342 80,868
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2008 ÉV
adatok E Ft-ban
Sor szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
34,347

22,835
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól 1,000
6 d) egyéb, ebből 1% 185 E Ft 18,411 21,004
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 476 258
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 15,460 573
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A + B) 34,347 22,835
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 20,603 24,370
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 1,617 2,277
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 650 546
16 3. Értékcsökkenési leírás 12 226
17 4. Egyéb ráfordítások 18,324 21,321
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
21 1. Anyagi jellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
27 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 20,603 24,370
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség 0
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény
(G.-H.)
0 0
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény
(A.-D.)
13,744 -1,535
32 Tárgyévi eredmény (I.+J.) 13,744 -1,535
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 546
34 1. Bérköltség
35 ebből: - megbízási díjak
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 546
38 3. Bérjárulékok
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 20,994

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról

A TÁMASZ Alapítvány a 2008. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Költségvetési szerv Támogatás összege
Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 1 000 000 Ft

A támogatás felhasználása: az alapítvány a támogatást a lakásotthon fenntartásának és az alapítványtól ösztöndíjban részesülő fiatal felnőttekkel való személyes kapcsolattartás költségeire fordította (közüzemi díjak, közös költség, lakóknak nyújtott egyszeri támogatások, telefon és postaköltség, gépjárműelszámolás).

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Támasz Alapítvány
Pénzügyi kimutatás
2008.01.01.-2008.12.31.
2008.01.01. Nyitó
Erste Bank 5,752,862 Ft
Erste Konzervatív Alap 92,153,159 Ft
Pénztár 148,687 Ft
Lekötött betét 5,000,000 Ft
Kötelezettségek (szállítók, Erste) -57,200 Ft
Aktív elhatárolások (előre fizetett tételek, járó kamat) 255,635 Ft
Passzív elh.% fel nem használt része -185,461 Ft
Passzív elhatárolás (gk. tér. következő évi kifizetés) -26,505 Ft
Passzív elh. OTP támogatás fel nem használt része -56,130,008 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 31,758 Ft
Nyitó összesen 46,942,927 Ft
Bevételek
OTP támogatás (a cél szerinti felhasználás arányában) 20,818,293 Ft
TEGYESZ támogatás 1,000,000 Ft
Lakáshasználati díjak 258,000 Ft
SZJA 1% 185,461 Ft
Bankkamat 29,512 Ft
Értékpapír és lekötött betét kamata 543,315 Ft
Kerekítés 6 Ft
Közhasznú bevételek összesen 22,834,587 Ft
Bevételek összesen 22,834,587 Ft
Működési költségek
Neveltek vendéglátása 57,692 Ft
Közüzemi díjak 205,413 Ft
Nyomtatvány, irodaszer 36,298 Ft
Egyéb anyagfelhasználás 15,980 Ft
Társasházi közös kstg. díj 2006, 2007, 2008 évek 690,677 Ft
Postaköltség, telefon 182,684 Ft
Könyvelési díj 765,600 Ft
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások 960 Ft
Biztosítási díj 137,502 Ft
Bankköltség 184,454 Ft
Gépkocsi költség térítés (2008 évre jutó) 545,702 Ft
Reprezentációs költség 530 Ft
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 145,316 Ft
Azonnali értékcsökkenés elszámolása 80,000 Ft
Működési költségek összesen 3,048,808 Ft
Közhasznú kiadások
Magánszemélyek támogatása 8,655,000 Ft
Magánszemélyek támogatása, lakáscélú 12,000,000 Ft
Magánszemélyeknek nyújtott egyéb támogatás 338,742 Ft
Közhasznú kiadások összesen 20,993,742 Ft
Ráfordítások árfolyam veszteség és kerekítés 327,047 Ft
Kiadások és ráfordítások összesen 24,369,597 Ft
Kötelezettségek
Szállító tartozások 0 Ft
Tárgyévet terhelő, 2009-ben számlázott költségek 60,000 Ft
Tárgyévet terhelő, 2009-ben kifizetett költségek 88,575 Ft
OTP támogatás fel nem használt része 35,311,715 Ft
Kötelezettségek összesen 35,460,290 Ft
Követelések
2008-ra jutó, 2009-ben járó lekötött betét kamat 47,750 Ft
2008-ban számlázott 2009. évi költség 770,000 Ft
Követelések összesen 817,750 Ft
Kötelezettségek - követelések 34,642,540 Ft
Nyitó 46,942,927 Ft
Bevételek 22,834,587 Ft
Kiadások -24,369,597 Ft
Kötelezettségek 34,642,540 Ft
Összesen 80,050,457 Ft
2008.12.31. Záró
Erste Bank 6,448,481 Ft
Pénztár 365,145 Ft
Erste Konzervatív Alap 67,900,389 Ft
Lekötött betét 5,000,000 Ft
Záró pénzeszköz és értékpapír összesen 79,714,015 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 336,442 Ft
Összesen 80,050,457 Ft

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2008. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány 2008-ban nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítványról

A TÁMASZ Alapítvány olyan 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél élnek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.

Az alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folyamán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.

Az alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül - pályázat útján - elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.

Az alapítvány 1992-től egy 5-8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni.

Mind ösztöndíjasaink, mind a lakásotthonban élő fiatalok részére igyekszünk igényeik szerint személyre szóló tanácsadást nyújtani, támogatottjaink jelentős részével a diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk.

Az alapítvány tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatától évente rendszeresen kapott támogatásból, a pályázatokon elnyert pénzeszközökből, az egyéb támogatói adományokból, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből valamint a banki kamatokból biztosítja. 2005., 2006. és 2007. években az OTP Bank Nyrt.-től évente 30 000 000 Ft támogatást kapott az alapítvány 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek tanulmányai folytatására, lakáscélú támogatására, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására.

Megnövekedett anyagi lehetőségek

A 2005-ös évtől az alapítvány bevételei megnövekedtek, így a lehetőségei tovább bővültek, és az ösztöndíj jellegű juttatások megemelésére, és azon kívül további két támogatási formára vált lehetőség, a fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének és lakhatásának támogatására.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. között 2005 áprilisában létrejött megállapodás keretében az OTP Bank Nyrt. 2005., 2006., 2007. és 2008. években évente, minden év szeptember 1-jéig 40 000 000 Ft összegű támogatást biztosított az ICSSZEM által megjelölt kiemelkedően közhasznú szervezet számára. A Minisztérium választása a TÁMASZ Alapítványra esett.

Az OTP Bank Nyrt-től kapott támogatásból az alapítvány által eddig fő tevékenysége keretében nyújtott ösztöndíj-támogatáson kívül a 24. életévüket be nem töltött, a gyermekvédelmi gondoskodásban nagykorúvá vált:

1. tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőttek ellátását biztosító bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás kifizetése teljesíthető;

2. fiatal felnőttek otthonteremtését elősegítő hitelintézeti kölcsön egy összegű törlesztése, lakásvásárlásuk, lakásfelújításuk, lakás-korszerűsítésük támogatása biztosítható.

A 2008. év tevékenysége

A Kuratórium a 2008 áprilisában megtartott ülésén a rendelkezésre bocsátható pénzeszközök felhasználását a következők szerint határozta meg:

1. A tanulmányok támogatásának keretein belül a fiatal felnőttek felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán történő továbbtanulásának támogatását fogadta el a 2008/2009-es tanévben ösztöndíjpályázat keretében.

2. A bentlakásos szociális intézménybe kerülés támogatása keretein belül a Kuratórium a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnőttek számára szociális bentlakásos intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulási díj részben vagy egészben történő kifizetésére szóló pályázat kiírását fogadta el maximum 1 500 000 Ft összegű hozzájárulás erejéig.

3. A fiatal felnőttek otthonteremtése tárgyában a Kuratórium úgy döntött, hogy azoknak a lakáshoz jutását támogatja, akik lakásvásárlásra hitelt kívánnak felvenni, a támogatás lényege pedig abban áll, hogy az alapítvány a hitelfelvételhez szükséges önrészt részben vagy egészben biztosítaná a fiatal számára. Ennek keretében szintén maximum 1 500 000 Ft támogatás biztosítható.

4. Nyelvvizsga megszerzésének támogatása azoknak a gyermekvédelemben felnőtt fiatal felnőttek részére, akik felsőfokú oktatási intézményben II., III, IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytatnak, és az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogosult nyelviskolába beiratkozott. Az elnyerhető támogatás a nyelvtanfolyam díjának 80%-a, de maximum 60 000 Ft. A támogatási összeg első fele, de maximum 30 000 Ft, a nyelvtanfolyam díjáról kiállított számla alapítvány részére történő megküldését követően, a második részlet pedig a nyelvvizsga bizonyítvány alapítvány részére történő megküldését követően kerül kifizetésre. A nyelvvizsgát az első támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül kell letenni.

1. Ösztöndíjpályázat

A 2007/2008-as tanév II. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

2007/2008-as tanév szeptemberétől 56 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait az alapítvány támogatásával. Az ösztöndíjak tanulmányi eredmények függvényében kerültek megállapításra úgy, hogy 3,51-3,99 tanulmányi átlag esetén: havi 15 000 Ft; 4,01-4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20.000 Ft; 4,71-t meghaladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft ösztöndíj került átutalásra. 2007/2008-as tanévben tanulmányaikat megkezdők közül 55 fő folytatta a második félévben is tanulmányait, a 2008. év kiadásai között csak a második félév ösztöndíjai szerepelnek.

A 2008/2009-es tanév I. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

Az alapítvány ösztöndíj-pályázati kiírása 2008 júniusában megjelent a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján, és elérhetővé vált Magyarország összes területi gyermekvédelmi szakszolgálatánál. Azok a fiatalok pályázhattak, akik II., III., IV. vagy V. évfolyamon, nappali tagozaton folytatták tanulmányaikat és az előző évi súlyozott tanulmányi átlageredményük meghaladta a 3,5-t. A pályázat benyújtási határideje 2008. szeptember 30-a volt. Ez idő alatt összesen 101 pályázat érkezett, ebből 60 nem felelt meg a pályázati feltételeknek (általánosságban: életkor, levelező tagozat, nem gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő miatt). Az Alapítvány Kuratóriuma 2008. október 30-án megtartott ülésén döntött a tanulmányi támogatásokról. A nyertes pályázókkal és a korábbi támogatottakkal a Kuratórium tanulmányi ösztöndíjszerződést kötött. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmásolatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást beküldi az alapítvány részére, és a tanulmányi átlaga meghaladja a 3,50-t.

A Kuratóriumi döntés a 2007/2008-es tanévben a pályázók közül 41 fiatal felnőttet részesített ösztöndíjban, ebből 23 fő már a korábbi években is támogatásban részesült az alapítványtól.

Mindezek alapján a 2008. év végéig a 2007/2008. év II. félévére és a 2008/2009. tanév I. félévére vonatkozóan 8 655 000 Ft támogatás került kifizetésre.

2. Szociális intézménybe kerülés támogatása

2008. évben erre a pályázati kiírásra nem érkezett kérelem. A 2007. év nyertes pályázói közül azonban 1 fő támogatásának folyósítása áthúzódott a 2008. évre, ezért ennek az évnek a kiadásai között szerepel: 1 500 000 Ft.

3. Nyelvtanulás támogatása

A pályázatra azok a fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik felsőfokú oktatási intézményben II., III., IV. vagy V. évfolyamon tanulnak, és az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartatásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogosult nyelviskolába beiratkoztak. A nyertes pályázókkal a Kuratórium minden esetben támogatási szerződést köt.

Az alapítvány nyelvvizsga pályázata folyamatos, a Kuratórium három havonta összesíti a beérkezett pályázatokat és dönt a nyertesekről.

2008-ban ugyan nem érkezett új pályázat, de a korábbi pályázók nyertesei részére 188 742 Ft került kifizetésre a 2008. év folyamán nyelvvizsga támogatás címen.

4. Lakhatás támogatása

A pályázat szerint az alapítványtól 1 500 000 Ft összegű támogatást kaphat a fiatal felnőtt, ha az első lakásának megvásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az OTP Bank Nyrt.-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz. Ezért a pályázati kiírásban az alapítvány által támogatottak körén belül további szűkítésre volt szükség, olyan feltételek meghatározásaként, amelyek lehetővé teszik, hogy már eleve a pályázók közül kiszűrjük azokat, akik nem felelnek meg a banki hiteligénylés feltételeinek.

A pályázati kiírás 2007. decemberben került megjelenítésre, a pályázati határidő 2008. március 30. Ez alapján a Kuratórium a 2008. évben 5 fő részére biztosított egyenként 1 500 000 Ft támogatást. 2008. júniusában ismét kiírásra került a lakáscélú pályázat, mely alapján 4 fő szintén egyenként 1 500 000 Ft támogatását fogadta el a Kuratórium, és 2 fő részére már átutalásra is került a támogatás még a 2008. év folyamán.

A fentiek alapján a 2008. évben összesen 10 500 000 Ft került kifizetésre lakhatás támogatása címen.

Egyéni kérelmek

A pályázataink mellett sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy korábban abban élt fiatal keresi meg alapítványunkat, hogy egyszeri támogatás biztosításával segítsük meg őket tanulmányaik folytatásában, rendkívüli élethelyzetük megoldásában. Ők olyan fiatalok, akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak, vagy tudomást szereztek különböző módon az alapítvány támogatásairól, de nem felelnek meg a pályázati kiírások feltételeinek. Ilyen egyéni kérelmek esetén a Kuratórium a soron következő ülésen határoz a támogatásokról. Ezekben az esetekben az alapítvány önkéntes segítője vagy titkára segítségével mindig igyekszik utánajárni a kérelmek indokoltságának, valóságtartalmának. A gyermekvédelmi gondoskodást, a tanulmányok folytatását igazolással kérjük alátámasztani, nagyobb összegű egyszeri támogatások esetén támogatási szerződést kötünk.

A 2008. év folyamán összesen 150 000 Ft egyösszegű támogatást biztosítottunk

A támogatottakkal való kapcsolattartás tapasztalatai

Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési problémáikban segítségükre lenni.

Az alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az alapítvány titkára látta el, 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségéről történő lemondását követően, már mint önkéntes segítő végzi feladatát. A kapcsolattartás levelezés útján, telefonon (az alapítvány saját előfizetéses telefonkészülékkel rendelkezik erre a célra), és személyesen bonyolódik le. Mivel a támogatottak jelentős része vidéken él, önkéntes segítőnk saját gépkocsijával látogatja őket rendszeresen (melyért havi gépjármű költségtérítésben részesül). A fiatalokkal való személyes kapcsolat felvétele komoly erőfeszítéseket igényel, hiszen az esetek többségében a fiatalok csak az anyagi támogatásért fordulnak az alapítvány felé, és a problémák már csak akkor derülnek ki, amikor azok nehezen orvosolhatóak. A legtöbb gondot a nevelőszülőknél élő fiataloknál a nevelőszülőkkel szemben felmerült konfliktusok, valamint az albérletben élő támogatottak anyagi nehézségi jelentik. A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben élő fiatalok nehézségeit a Kuratórium döntése alapján egyszeri összegű támogatás biztosításával próbáljuk megoldani. Fiataljaink tanulmányi munkája, szorgalma, eredménye általánosságban jó, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tanulás mellett az esetek többségében alkalmi munkát is vállalnak. Komoly gondot a diploma megszerzéséhez szükséges idegennyelv elsajátítása okozza, amelyhez az iskolai órák mellett külön órákat is igénybe kell venni. Ez nem csak idő, hanem anyagi ráfordítás is. Ezért szükséges, hogy alapítványunk indokolt esetekben a nyelvvizsga megszerzéséhez egyszeri összegű támogatást biztosítson.

Önkéntesünk rendkívül nagy erfőszítéseket igénylő munkával igyekszik - az esetek túlnyomó részében sikerrel - megoldani a felmerülő problémákat.

Az alapítvány „lakásotthona”

A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes használatba vételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk. A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy hálóval (3 kétszemélyes, egy egyszemélyes), két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik. A lakásotthonban 2008. januárjában 5 fő tartózkodott, ebből a nyár folyamán 2 fő kiköltözött és megkezdte önálló életét. A 2008-as pályázat keretében 3 fiatal beköltözését tette lehetővé a Kuratórium, akik közül 1 fő már ki is költözött, mert külföldön kívánt elhelyezkedni. Jelenleg 5 fő tartózkodik a lakásotthonban, 2 fiú és 3 lány. A fiatalok közül 2 fő tanulmányokat folytat felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, és emellett alkalmi munkát is ellát. További 3 fiatal évhalasztással élt a felsőoktatási intézményben, és jelenleg munkát vállalnak.

Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont - kisebb-nagyon ellenőrzés mellett - rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önállóak, kiegyensúlyozott magánélettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani.

Személyi változások

A 2008-os évben személyi változások történtek az alapítvány életében: egy kuratóriumi tag, aki a titkári feladatokat is ellátta, lemondott kuratóriumi tisztségéről, és a Fővárosi Közgyűlés új kuratóriumi tagot, illetve titkárt kért fel.

Kelt: Budapesten, 2009. év április hó 26. napján.

P. H.

...............................................................
a TÁMASZ Alapítvány képviselője


  Vissza az oldal tetejére