A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2008. évi közhasznúsági jelentése * 

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi

Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Budapest, Szent János u. 16.

1039

Szöveges beszámoló
2008. év

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, 2008. évben biztosította a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola működését. A rendelkezésre álló bevételi forrásokat az alapítvány továbbutalta az intézménynek.

Az iskolában végzett szakmai munkáról és a támogatások felhasználásáról az alábbiakban számolunk be:

- A 2007-2008. tanévben a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskolában a tanulói létszám 897 fő. 2008-2009. tanévben a tanulói létszám 891 fő.

- A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai karának partnerintézményeként, érettségire épülő szakmenedzser képzést folytat két évfolyammal. Képzésünk 2008. évben a régi OKJ szerint indult, mivel a szakmai és vizsga követelmények, valamint a központi programok a tanév közben készültek el.

- A meghirdetett specializációk közül a szálláshelyszervező szakirányt részesítették előnyben a tanulók.

- A tanév során két alkalommal tehettek a tanulók előrehozott érettségi vizsgát. Az október-novemberi vizsgaidőszakban 109, a május-júniusi vizsgaidőszakban pedig 88 tantárgyi vizsgát tettek le tanulóink.

- A május-júniusi vizsgaidőszakban 5 osztály 134 tanulója jelentkezett rendes érettségi vizsgára és szerzett érettségi bizonyítványt.

- A szakmai gyakorlatok helyszínéül szolgáló szálláshelyek és utazási irodák minősítésének elvégzése érdekében helyszíni látogatásra került sor, illetve tanulói kérdőíves felmérés szolgáltatott információkat a szakmai szempontok érvényesüléséről.

2008. évben folytatódtak a nemzetközi diáktalálkozók.

- A 2007/2008. tanévben sikeresen befejeztük a hároméves Comenius projektünket: „The Future in our Hands-European Economy and Environment”. Az ezt megelőző két tanévben a primer és szekunder iparágakkal foglalkoztunk, az utolsó évben a harmadik szektor következett, különös figyelmet szentelve a turizmus területének, illetve annak környezetre gyakorolt hatásainak.

- A lezárt projektév központi eseménye a valamennyi résztvevő ország delegációját vendégül látó krakkói nemzetközi találkozó volt.

- A Leonardo da Vinci program keretében megvalósított szállodaipari projekt ismét sikeresen, és a résztvevő felek megelégedésére zajlott le Stockholmban. A tanulók élvezték a 4 hetes svédországi gyakorlatot, és sikerült közelebb kerülniük a svéd kultúrához.

2008. évben a tárgyi feltételek fejlesztése terén, azon belül az iskola informatikai hálózatának és rendszerének korszerűsítésére nagy gondot fordítottunk. Folyamatosan karbantartjuk az iskolai hálózatot, minden tanuló használhatja az internetet (erre külön gépeket is biztosítunk a közösségi helyeken).

A tanárok többségének rendelkezésére áll saját használatú notebook, amellyel a tanítási órák élményszerűségét és szakszerűségét fejlesztik.

Ezzel párhuzamosan belső továbbképzéssel fejlesztjük a tanárok informatikai ismereteit, tudását.

A tantermek egy részében a legkorszerűbb multimédiás alkalmazások adnak lehetőséget arra, hogy a tanárok, ill. a diákok a legfrissebb ismereteket audió és vizuális módon is megismerhessék.

A multimédiás alkalmazások hardware háttere a következő:

- projektor (fixen felszerelve)

- elektronikusan működtethető vetítővászon (elektromos ellátás is szabályozható)

- hangfalak (5.1 hangminőség biztosításához falraszerelten)

- erősítő

- videó- és/vagy DVD lejátszó

Az eszközök a legkorszerűbb technikai paraméterekkel rendelkeznek, segítve a korszerű oktatás, nevelés folyamatát.

Kiemelten közhasznú Közalapítvány mérlege

2008. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A) Befektetett eszközök 190 443 188 078
B) Forgóeszközök 11 899 3 240
C) Aktív időbeli elhatárolások 0 0
Eszközök (aktívák) összesen: 202 342 191 318
Források
D) Saját tőke 185 526 189 264
E) Céltartalék 0 0
F) Kötelezettségek 16 816 2 054
G) Passzív időbeli elhatárolás 0 0
Források (passzívák) összesen: 202 342 191 318

Kiemelten közhasznú Közalapítvány eredmény-kimutatása
2008. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 781 396 832 980
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 64 424 13 796
C) Összes bevétel 845 820 846 776
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 766 231 829 730
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 66 362 13 308
F) Összes ráfordítás 832 593 843 038
G) Adózás előtti eredménye -1 938 488
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény -1 938 488
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 15 165 3 250

Tájékoztató adatok

A) Személyi jellegű ráfordítások 6 871
1. Bérköltség 4 179
ebből: - megbízási díjak 230
- tiszteletdíjak 2 520
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 39
3. Bérjárulékok 2 653
B) A szervezet által nyújtott támogatások 0
C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 794 778
D) Továbbutalt támogatás 794 778

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2009. március 05.

Dr. Túróczi Imre s. k. Gulyásné Túróczi Margit s. k.
Könyvvizsgáló ügyvezető/könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 000866 MKVK 001919

  Vissza az oldal tetejére