A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht.

2008. évi közhasznúsági jelentése * 

Beszámolási időszak: 2008. január 1.-2008. december 31.

1. A Kht. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) és a közhasznú eredménykimutatás (1. sz. melléklet).

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Költségvetési támogatást a társaság 2008. évben sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A társaság az alapítói okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét végezte.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel aránya 4% volt.

Összességében elmondható, hogy a 2008. évi tervet sikerült megvalósítani, a tervezés során becsült létszám és költségadatok reálisan kerültek meghatározásra.

4. Cél szerinti juttatások

A Fővárosi Önkormányzat - egy 1999. évi döntés alapján - 79 M Ft-ot biztosított Budapest taxiállomás hálózatának kialakítására.

A teljes összeg 2005. december 31-ig felhasználásra került. 2008. évben a taxiállomás hálózat tovább fejlesztését a Kht. a bevételekből (drosztdíjakból) finanszírozta.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

Költségvetési támogatást a társaság 2008. évben sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől tárgyévben nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

Vezető tisztségviselők tárgyévi bruttó keresete:

Ügyvezető igazgató tárgyévben kifizetett bruttó jövedelme 12 760 E Ft

Felügyelő Bizottsági tagok tárgyévi bruttó javadalmazása 2280 E Ft

Összesen: 15 040 E Ft

Az ügyvezető tárgyévi jövedelme a 2008. évi bruttó bére valamint a teljesítés után járó 2007. évi prémiuma szerint alakult.

2008. évi prémium teljes kifizetése a mérlegbeszámoló elfogadása után lehetséges.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaság, a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, többször módosított közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi önkormányzatokról szóló ugyancsak többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében a közterületek rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben foglalt taxiszolgáltatás feltételei megteremtése érdekében végzi feladatait.

Az Önkormányzat a Kht.-t az előzőekben hivatkozott tevékenysége keretében az alábbi konkrét és folyamatos szolgáltatások ellátásával bízta meg:

Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján ellátja a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

2008. évben végrehajtottuk az egy évvel korábban eltervezett díjfizetési időszak módosítást. A számos anomáliát okozó, április 1-jétől a következő év március 31-ig terjedő intervallumot felváltotta a naptári (és üzleti) évvel megegyező, tehát január 1-jétől december 31-ig tartó fizetési kötelezettséget jelentő időszak. A változtatásra az alábbiak miatt volt szükség:

- A taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díjszámításának alapja a kht. összes éves ráfordítása, illetve annak rávetítése a taxis vállalkozók létszámára. A költségek jellemzően úgynevezett éves tarifák, ahol a változások fordulónapja január 1. Ez különösen a drosztdíj kalkulációjánál okozott fejtörést, hiszen év elején a következő évi esetleges árváltozásokat még csak tippelni lehetett. A díjszámítást ugyanis a már említett április 1.-március 31. időszakra kellett kiterjeszteni.

- Az éves üzleti tervet viszont üzleti évre, azaz naptári évre vonatkozóan kellett elkészíteni. Így párhuzamosan két költségvetést gyártottunk.

- Az éves bevételt az ominózus díjfizetési időszak miatt számviteli szempontból el kellett határolni, tehát a tárgyévben befizetett díj egynegyede már következő évi bevételnek minősült.

- Fentiekből következően az üzleti terv teljesítésének kiértékelése, illetve annak esetleges összevetése a mérlegbeszámolóval enyhén szólva nehezen követhetővé vált.

- Gondot okozott továbbá, - más vonatkozásban - a díjfizetési időszak és a taxiállomás használati engedély érvényességi idejének egybeesése is. A rendelet szerint ugyanis a taxis vállalkozó fizetési kötelezettsége az éves műszaki vizsga előtt merül fel, tehát a díjfizetési időszak bármely napján - így az utolsó napján is - teljesíthetett, ám másnap már nem volt érvényes az engedélye.

A felsorolt problémák megszüntetése miatt történt tehát a változtatás, ennek megfelelően pedig:

- A 2008. évi bevételből értelemszerűen már nem hajtottunk végre számviteli elhatárolást, azaz nem keletkeztettünk 2009. évi bevételt. Viszont a 2007. évi bevételből - a korábbi díjfizetési időszak miatt - szükségszerűen elhatárolt bevétel is megjelenik 2008-ban, és emiatt az elhatárolt összeggel megegyező plusz eredmény keletkezik, azonban ez kizárólag számviteli szempontból van így. Valójában pedig most egyenlítődik ki a 2004. - induló - év mínusz eredménye, amikor is realizálódott ugyan a tervezett bevétel, a sajátos díjfizetési időszak miatt annak egynegyedét el kellet határolni a következő évre, ennek megfelelően a tárgyév „veszteséges” lett.

- A Kht. éves üzleti terve most már elfogadható lesz egyúttal az éves üzemeltetési, szolgáltatási díj számításaként is, annak értékelése pedig könnyebben összehasonlítható lesz a mérlegbeszámolóval.

- A jogszabály szerint, a műszaki vizsga előtti, a díjfizetési időszakra vonatkozó kötelezettségét az év bármely munkanapján teljesítheti a taxis vállalkozó, aki ekkor egy 365 napig érvényes taxiállomás használati engedélyt kap, így nem kerül kellemetlen helyzetbe egy esetleges ellenőrzés során.

A hálózat helyzete, üzemeltetési feladatok

A fővárosi taxiállomás hálózat kialakítása befejezettnek tekinthető, de természetesen továbbra is napirenden szerepel az esetleges fejlesztés kérdése is.

A taxiállomások szakmai elfogadását, befogadását jelzi, hogy egyre több fuvarszervező társaságnál felmerül, a régi-új fuvarszervezési módszer, a drosztelső rendszer gyakorlati alkalmazása. A szisztéma sikerrel működött évtizedekkel korábban is, ám a kilencvenes évek táján, a fuvarszervező cégekhez nem tartozó taxisok számának ugrásszerű megnövekedése és egyszersmind a droszthálózat „eltűnése” idején ellehetetlenült.

Ez a megoldás számtalan előnnyel bír a diszpécser és a taxis számára is. Áttekinthető, igazságos és nem utolsósorban gazdaságos. A rendelt fuvart mindig a megadott címhez legközelebb eső taxiállomás, első helyén várakozó taxis kapja. Ennek megfelelően megszűnik a jelentősége annak, hogy kinek milyen hosszú az antennája, és szükségtelenné válik a drosztok helyett a jó vételi lehetőséget biztosító, de szabálytalan helyen „tutizni”, azaz várni az URH-n érkező címet. A fuvarral végző vállalkozónak pedig elsőrendű érdeke a legközelebbi állomáson felsorakozni.

A „drosztelső” rendszer kiterjedtebb alkalmazása természetesen szükségessé teszi a diszpécser központok technikai korszerűsítését és a fuvarszervező társaságok elengedhetetlen együttműködését, annál is inkább, mivel a rendezett és igazságos címkiadás sokkal vonzóbb lehet a társaságokba még nem tagozódott vállalkozók számára.

A Taxiállomás Kht. változatlanul a hálózat használhatóságának biztosításával, a szervezettebb és gyakoribb ellenőrzésekkel igyekezett segíteni ezt a folyamatot.

2008-ban 328-ra növekedett a fővárosi drosztok száma, 49 taxiállomás felújítását végeztük el, összességében pedig már 187 állomás kapott tartós útburkolati jelet.

Internetes honlapunk fényképekkel illusztrálva, részletesen bemutatja a budapesti hálózatot, idézi a vonatkozó jogszabályokat, tájékoztatást nyújt az ügyfélszolgálatunk működéséről, nyitvatartási rendjéről. Napi információt biztosítunk a taxisok számára a különböző munkálatokkal, építkezésekkel, útfelújításokkal járó ideiglenes változásokról, áthelyezésekről is.

Ügyfélszolgálat

2008. január 1-jétől 2008. március 31-ig még az előző évre (2007.) érvényes drosztengedélyek ügyintézése folyt, 2008. március 1-jétől pedig folytatódott a 2008. évi új engedélyek kiváltása. Túlnyomórészt személyesen keresték fel az ügyfélszolgálatot, de 31 ügyfél 2008-ban is a postai ügyintézést választotta. A Rendelet változásainak köszönhetően az időszakos műszaki vizsgáztatás alkalmával fáradtak be a vállalkozások/vállalkozók az engedélymegújítás miatt.

Az ügyfelek elégedettek a jelenlegi változásokkal, főleg az éves időszak megállapítását illetően. Ennek ellenére voltak kiemelkedő ügyfélforgalmú időszakok, mint az április, június és július hónapok. Az év utolsó hónapjában elkezdődött a 2009-es évi engedélyek kiadása is, mellyel 4 ügyfél élt.

A 2008-as esztendőben 312 új vállalkozást regisztráltunk be.

Az év folyamán több olyan taxis vállalkozó (41) volt, akinek a 2008-as mellett a 2007-es, 2006-os, 2005-ös vagy/és 2004-es évi díjat is rendezni kellett.

Panaszok többségében a taxiállomásokra történő beállással kapcsolatban merültek fel. Nagyon sokan érdeklődtek a „Taxi személyszállítás” vállalkozás indításával, illetve a 2008-as évi TEÁOR kódok változásának ügyintézésével kapcsolatosan, tanfolyamokkal, engedélyezési eljárásokkal összefüggésben is.

Az ügyfélszolgálatot 7606 esetben keresték fel engedélyezés, és egyéb taxizással kapcsolatos ügyben. Telefonos kapcsolatfelvétel 1651, személyes érdeklődés 130 esetben történt.

Ellenőrzés

A Taxiállomás Kht. ellenőrzési feladatait részben önállóan, részben pedig a Fővárosi Közterület-felügyelettel kötött együttműködési megállapodás alapján, közös járőrszolgálatok révén teljesíti.

Az önálló ellenőrzés elsősorban a drosztok műszaki állapotára, kihasználtságára, előírásszerű működésére irányul. Minden alkalommal megtörténik a szempontrendszer szerinti adatok rögzítése, továbbá fénykép is készül. A speciális számítógépes program segítségével sokirányú statisztikai lekérdezésre nyílik lehetőség, akár évekre visszamenően is. Így tényszerűen megállapítható, hogy 2008-ban változatlanul 70% körüli a folyamatosan „rendben” talált azon drosztok aránya, amelyeken semminemű szabálytalanság nem volt tapasztalható.

Fenti adatbázis rendszeres nyomon követése és elemzése szolgáltat alapot a Fővárosi Közterület-felügyelettel közös járőrszolgálatok útvonalterveinek összeállításához. Miután a Kht. hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik, ez az együttműködés óriási jelentőséggel bír számunkra a renitensekkel szembeni fellépés, intézkedés, szankcionálás szempontjából.

A Felügyelettel folytatott immár többéves közös munka rutinszerűnek és változatlanul korrektnek minősíthető, de nem elképzelhetetlen, hogy az úgynevezett regionális, kerületi felügyeletek kiválása később zavart okozhat az együttműködésben.

Örvendetes fejlemény, hogy a taxisok egyre inkább eleget tesznek a korábbi és folyamatos felkérésünknek, hogy jelezzék azonnal, ha bárhol rendellenességet, problémát tapasztalnak. Egyre több ilyen bejelentés érkezik, mi lehetőség szerint rövid időn belül a helyszínre irányítjuk a járőrt. A szakmai sajtóban pedig az elmúlt évben megjelentek a gyors intézkedést illetően az első köszönet nyilvánítások.

Budapest, 2009. május 10.

Héray László
ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság tulajdonosa részére

Elvégeztük a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság (a Társaság) mellékelt 2008. évi közhasznúsági jelentésének a könyvvizsgálatát, amely közhasznúsági jelentés a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 152 495 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 42 468 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és közhasznú eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A Társaság 2007. évi éves beszámolójáról 2008. március 5-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a számviteli törvényben és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Közhasznú Társaság 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A kiegészítő szöveges értékelés és rövid tartalmi beszámoló az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2009. május 12.

Beleki Tamás Balázsovics Dóra Virág Attila
Igazgatósági tagok Bejegyzett könyvvizsgáló
PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. 000260 004242
2 0 6 0 3 9 5 9 6 3 2 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ
SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Cégjegyzékszám 01-14-000231
Adószám: 20603959-2-41

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2008. 12. 31.

Budapest, 2009. május 10.

P. H.

Héray László
ügyvezető igazgató

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

AZ ÜGYVEZETÉS BRUTTÓ KERESETE

Ügyvezető összes bruttó jövedelme a tárgyidőszakban: 12 760 E Ft
Felügyelő Bizottsági tagok bruttó javadalmazása: 2 280 E Ft

TÁRGYIDŐSZAKBAN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK ADATAI ÁLLOMÁNYCSOPORTONKÉNT

Ezer Ft

Állománycsoport
Átlagos statisztikai létszám (fő)
Munkabér
Gk
költségtérítés
Teljes munkaidős fizikai
Teljes munkaidős szellemi 6 22 250
Nem teljes munkaidős szellemi
Nyugdíjas szellemi
Egyéb állományba nem tartozó
Összesen 6 22 250

BESZÁMOLÓ ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULT SZEMÉLY

Héray László

1118 Budapest

Fehérvári út 118.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A felügyelő bizottság megbízatása 5 évre szól.

Tagjai 2008. december 31-én: Hőnigh Antal (1022 Budapest, Rét u. 7.)

Antal Attila (1118 Budapest, Bereck u. 25.)

Both Zoltán (1118 Budapest, Beregszász u. 6.)

Számviteli feladatok ellátásával szerződésben megbízva: Taxprofiteer Kft.

1112 Budapest, Facsemete utca 2/16.

Adószám: 10333590-243

Pentzné Barczán Ildikó

Mérlegképes könyvelő

Regisztrációs szám: 124956

Könyvvizsgálati Feladatok ellátásával szerződésben megbízva: PERTIA Könyvvizsgáló Rt.

1055 Budapest, Szalay utca 2.

Budapest, 2009. május 12.

......................................
Héray László

2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám

2008. 01. 01-2008. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Elözó év(ek) módosításai Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 115 014 159 300
Ebből: Tárgyévi tevékenység bevétele 125 051
Előző évről hozott elhatárolt bevétel feloldása 29 149
02. Export-közösségi értékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 115 014 159 300
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0
III. Egyéb bevételek 1 168 1 306
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség 3 279 3 335
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 51 369 52 008
07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 775 1 639
08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 219 1 390
09. Eladott (közvetített} szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 57 642 58 372
10. Bérköltség 35 943 37 290
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3781 5 078
12. Bérjárulékok 12 136 12 028
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 51 860 54 396
VI. Értékcsökkenési leírás 7 658 7 598
VII. Egyéb ráfordítások 94 1 907
Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I
+ll+lll-IV-V-VI-VII-)
- 1 072 38 333
Ebből: 2008. évi eredmény 9 184
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény 29149
13. Kapott járó osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 34 711
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi művelelek egyéb bevételei 31
Értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi müveletek bevételei (13+14+15+16+17) 65 711
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 397 825
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 838
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 397 1 663
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) - 332 - 952
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) - 1 404 37 381
X. Rendkívüli bevételek 5 167 5 206
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 5 167 5 206
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) 3 763 42 587
XII. Adófizetési kötelezettség 119
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIII) 3 763 42 468
22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) 3 763 42 463

Budapest, 2009. május 12.

Pentzné Barczán Ildikó Héray László
Regiszirált mérlegképes könyvelő (124956) ügyvezető igazgató
P. H. P. H.
Összeállította: Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest Facsemete utca 2-16
Telefon: (36) (1) 247-7018
Fax: (36) (1) 248-0554
E-mail: taxprofiteer@axelero.hu

2008. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ KHT.

MÉRLEG

ESZKÖZÖK

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 77 433 75 310
I. IMMATERIALIS JAVAK
1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok 255 320
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 77 T78 74 990
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 62 108 57 350
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15 070 17 640
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartás részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. FORGÓESZKÖZÖK 55 310 76 102
I. KÉSZLETEK 291 1 488
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk 291 1 488
6. Készletekre adott előlegek
II. KÖVETELÉSEK 6 551 0
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 6 144 0
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések 407
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK 32 679 32 679
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés 32 679 32 679
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK 15 789 41 935
1. Pénztár, csekkek 1 256 1 110
2. Bankbetétek 14 533 40 825
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 696 1 033
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2 682 1 059
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 14 24
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 135 439 152 195

Budapest, 2009. május 12.

Pentzné Barczán Ildikó Héray László
Regiszirált mérlegképes könyvelő (124956) ügyvezető igazgató
P. H. P. H.
Összeállította: Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest Facsemete utca 2-16
Telefon: (36) (1) 247-7018
Fax: (36) (1) 248-0554
E-mail: taxprofiteer@axelero.hu

MÉRLEG

FORRÁSOK

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
D. SAJÁT TÖKE 30 907 73 375
I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000
ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 24 144 27 836
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 71
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 763 42 468
E. CÉLTARTALÉKOK 0 0
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre
3. Egyéb céltartalék
F. KÖTELEZETTSÉGEK 12 062 19 390
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4 161 6 070
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek 4 161
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 6 070
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 901 13 320
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből az Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek 1 368
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 4 382 67
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2 151 13 253
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 92 470 59 730
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 29 149
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 8 739 10 354
3. Halasztott bevételek 54 582 49 376
FORRÁSOK ÖSSZESEN 135 439 152 495

Budapest, 2009. május 12.

Penlzné Barczán Ildikó Héray László
Regiszirált mérlegképes könyvelő (124956) ügyveteő igazgató
P. H. P. H.
Összeállította: Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest Facsemete utca 2-16
Telefon: (36) (1) 247-7018
Fax: (36) (1) 248-0554
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám

2008. 01. 01.-2008. 12. 31.

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ SZOLGÁLTATÓ KHT.

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 121 414 161 423
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 5 167 5 206
a) alapítótól 5 167 5 206
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 115 014 154 200
Ebből: Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele 125 051
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó 29 149
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek 1 233 2 017
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 0 5 100
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 121 414 166 523
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 117 651 123 936
Anyagjellegű ráfordítások 57 642 58 372
Személyi jellegű ráfordítások 51 860 54 396
Értékcsökkenés leírás 7 658 7 598
Egyéb ráfordítások 94 1 907
Pénzügyi műveletek ráfordításai 397 1 663
Rendkívüli ráfordítások
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenés leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 117 651 123 936
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 0 5 100
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 119
I. ADÓZOTT VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 0 4 981
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 3 763 37 487
Ebből: 2008. évi közhasznú eredmény 8 338
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény 29 149
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 51 860 54 396
Bérköltség 33 363 35 010
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak 2 280 2 280
Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 781 5 078
Bérjárulékok 12 136 12 028
B. Szervezet által nyújtott támogatások
ebből kötelezettségként elsz. és továbbutalt, ill. átadott tám.

Budapest, 2009. május 12.

Pentzné Barczán Ildikó Héray László
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) ügyveteő igazgató
P. H. P. H.
Összeállította: Taxprofiteer Pénzügyi Tanácsadó Kft.
1112 Budapest, Facsemete utca 2-16
Telefon: (36) (1) 247-7018
Fax: (36) (1) 248-0554
E-mail: taxprofiteer@axelero.hu

  Vissza az oldal tetejére