A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában foglaltak szerint alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztására.

A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (továbbiakban: Ötv.), valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás

Az 1. § a bázisévi normatív részesedési aránynak a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti változása miatti korrekció mértékét határozza meg a törvényi szabályozásnak megfelelően.

A 2. § az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokat a 2009. január elsejei állandó népesség alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és az önkormányzatok között osztja meg, kivéve a települési önkormányzati üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást, melyből az 1. § a) pontja szerinti részesedés a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó részt az 1. számú melléklet szerint osztja meg a kerületi önkormányzatok között.

A 3. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza a magánszemélyek jövedelemadójából - beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez és az ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó korrekciókat is - a Fővárosi Önkormányzatot megillető rész, a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulások összegeit.

A 4. § a kerületi kivetésű adókat, illetve a gépjárműadót teljes egészében az érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza.

Az 5. § a költségvetési törvény 45. § (2) bekezdésében foglaltak szerint rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében a Fővárosi Közgyűlés látja el - a forrásmegosztás részeként - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásának szabályozását a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja alkalmazásával. Továbbá kimondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki. A kapcsolódó 7. számú melléklettel rögzíti az önhibájukon kívül működésképtelenné váló kerületi önkormányzatok kiegészítő támogatási igényei benyújtásának feltételeit. A fővárosra vonatkozó szabályozás a költségvetési törvény 6. számú mellékletének adaptálásával, a kerületi önkormányzatokra nem értelmezhető szabályok elhagyásával készült.

A 6. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:

- Az (1)-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.

- A (3)-(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási szabályokat tartalmazzák.

- A (6)-(8) bekezdések a rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 3. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásoknak a korrekcióit szabályozzák.

- (6) bekezdés: A forrásmegosztási rendelet hatálybalépéséig az érintett bevételek utalását a Fővárosi Közgyűlésnek a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és Költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete szabályozza. A forrásmegosztási rendelet hatálybalépését követően az új, 2010-re vonatkozó szabályozást visszamenőleg is érvényesíteni kell.

- (7) bekezdés: A 3. § (3) bekezdésében szabályozott egyszeri korrekció 2009. évben a Fővárosi Önkormányzatnál lett teljes egészében érvényesítve. Így a pénzügyi rendezés érdekében szükséges, hogy a kerületi önkormányzatoknak járó összeg a Fővárosi Önkormányzattól áprilisban átutalásra kerüljön.

- (8) bekezdés: A 3. § (4) bekezdésében szabályozott egyszeri korrekció a kerületek között, illetve a kerületek és a főváros közötti pénzügyi átcsoportosítást jelenti, melyet az iparűzési adó áprilisi utalásánál kell végrehajtani.

A 7. § záró rendelkezésként a hatálybalépés napját a kihirdetés időpontjában határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére