A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2010. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (1) bekezdése az intézményt fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális intézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Szt. 117/B. § lehetővé teszi, hogy az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

A 2. §-hoz

Az Szt. 119/C. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az intézmény vezetője a jövedelemvizsgálatot a gondozási szükséglet vizsgálatának kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezze a jegyzőnél.

A 3. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott bentlakásos szociális intézményekben történő elhelyezés nem beutalás alapján történik, ezért a beutalás kifejezés helyett az elhelyezés kifejezés használata indokolt.

A 4. §-hoz

A bentlakásos szociális intézményekben a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének az R. 3. § (3) bekezdése szerinti mértéket, kivéve, ha a fizetésre köteles, vagy más személy vállalja az intézményi térítési díjnak megfelelő összegű személyi térítési díj megfizetését.

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott bentlakásos szociális intézményekben történő elhelyezés nem beutalás alapján történik, ezért a beutalás kifejezés helyett az elhelyezés kifejezés használata indokolt.

Az 5. §-hoz

Az Szt. 115. § (9) bekezdése értelmében a szolgáltatási önköltség egy szolgáltatási egységre számított értékét az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A 2009. évi tényleges adatok az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg váltak ismertté, ezért a szolgáltatási önköltség felülvizsgálata és az R. 1. számú mellékletében történő megjelenítése vált szükségessé.

Az R. 2. számú mellékletének módosítását az egyszeri hozzájárulás számításánál figyelembe veendő normatív hozzájárulás csökkenése miatti felülvizsgálati kötelezettség teszi indokolttá.

A 6. §-hoz

Az R. hatálybaléptetéséről, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére