A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

20/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletről és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletről a Közgyűlés már több ízben megállapította, hogy a jelenlegi gyors fejlődés, és a változó gazdasági folyamatok mellett is betöltik rendeltetésüket. Azonban rendszeres időközönként szükséges a rendeletek tartalmának áttekintése, a hatáskörök ésszerűsítése, a városképet, közterületek rendeltetésszerű használatát jelentősen befolyásoló jelenségek szabályozása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest közterületeinek egységes szabályozása érdekében valamennyi közigazgatási határon belüli közterültre kiterjeszti a rendelet hatályát.

A 2. és 3. §-hoz

Kiveszi a szabályozás hatálya alól a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeket tekintettel arra, hogy a megállóhelyek kijelölése közlekedési közútkezelői kérdés, a kérdés a közúti közlekedéshez kapcsolódik, a tevékenység a közterület rendeltetésszerű használatának minősíthető.

A hivatásos fényképezések megjelenésükben azonosak a filmforgatásokkal, ezért a (2) és (4) bekezdés a filmforgatásokkal megegyező módon történő szabályozást állapít meg.

A jogszabályalkotási felhatalmazásokat pontosítja, azaz a kerületi önkormányzat megjelölés helyett tulajdonos önkormányzat szöveg kerül a rendeletbe.

A 4. és 5. §-hoz

Módosítja a kérelmek és hozzájárulások kötelező tartalmi elemét, hiszen életszerűtlen és nem szükségszerű az alkalmazottak neveit megkérni pl. egy terasz működtetéséhez kapcsolódóan, azonban például a tényleges közterület-használatot megvalósító asztali árusok azonosítása indokolt.

A 6. §-hoz

Rögzíti a közterület-használati hozzájárulás megszűnésének azon esetét, amikor a közterület tulajdonosa változik, vagy ha a terület közterület volta megszűnik.

A 7. §-hoz

A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelettel és a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelettel összhangban állapítja meg a rendelet területi hatályát.

A 8. §-hoz

A (1) bekezdés a fővárosi érdekeknek megfelelő városképvédelmi szempontok figyelembevételével a belső város területeiről kizárja az önálló pultokról történő zöldség- gyümölcsárusítás megvalósítását, azonban a város külső kerületeiben lehetővé teszi azt. A gyümölcs- és zöldségárusítás közterületen folytatható tevékenység, azonban az árusító pultok megjelenése a városképet alapvetően befolyásolja.

A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a társadalmi szervezetek és alapítványok érdekében végzett adománygyűjtés kapcsán állandó jelleggel kihelyezett berendezések (pl. asztalok, pultok) a közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősíthetőek. Az ételosztás kapcsán a közterületi rend megőrzése, valamint egyéb közterület-használati hozzájárulásokkal (pl. rendezvények) való összhang megteremtése érdekében szükséges a nagy területeket igénybe vevő és sok embert megmozgató tevékenység hozzájáruláshoz kötése.

A (2) bekezdés szerint szükséges továbbá az építési reklámháló kihelyezések időbeli korlátozása. Az épületek állványokkal való eltakarása a felújítások érdekében természetesen szükséges, de városképvédelmi szempontokból fővárosi érdek a munkák mielőbbi befejezése. Az építési reklámhálók kihelyezése érdekében elnyújtott építési munkák visszaszorítására az építési reklámháló kihelyezések időtartamát a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel összhangban indokolt szabályozni. Az építési reklámhálók közterület-használatának hosszabbítása csak különösen indokolt esetben lehetséges, ha az épület homlokzat felújításával indokolt okból nem megfelelően haladtak pl. vis maior. Az elvégzett építési munkák igazolásával bírálható el a hosszabbítási kérelem. Az építési állványzatok fennmaradása természetesen az általános szabályok szerint 9 hónapos időtartam után is lehetséges, de már csak építési reklámháló nélkül.

A 9. §-hoz

Az (1) bekezdés tekintettel arra, hogy a hivatásos fényképezések megszervezése igényli, hogy a Fővárosi Önkormányzat rövid határidőn belül tudjon dönteni a kérelmek ügyében, főpolgármesteri hatáskört állapítja meg.

A (2) bekezdés a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság döntési jogkörét állapítja meg a III. kategóriás futóversenyeknél a II. kategóriásokéhoz hasonlóan az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatához kötötten.

A 10. §-hoz

A közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződések ügyfelek általi aláírásának időbeli korlátját, illetve ezzel kapcsolatos új kérelmek elbírálásának szabályait állapítja meg, hiszen amíg nem záródik le egy ügy - nem történik meg a szerződéskötés vagy a kérelem visszavonása -, addig az adott közterületet nem lehet más célra hasznosítani.

A 11. §-hoz

Az (1) bekezdés pontosítja a közterületi kategóriákat.

A (2) bekezdés szerint a közterület-használati díjak átlagosan 4,2%-kal, a tavalyi évi infláció mértékével emelkednek. Továbbá a fényképezés díjmegállapítása filmforgatással megegyező mértékben történik, az ételosztás, adománygyűjtés, közterülettel műszaki-fizikai egységet képező közhasználatra átadott nem fővárosi önkormányzati tulajdonú terület közterület-használata pedig díjmentes. Az építési reklámhálók díja 50%-kal emelkedik tekintettel arra, hogy az építési reklámhálók jogellenes közterület-használata után a cégek könnyedén kifizették a bizottságok által megállapított akár tízszeres díjat is, azaz a büntetéseknek semmiféle visszatartó ereje nem volt.

A (3) bekezdés új formátumú, könnyebben kezelhető kérelemnyomtatványt vezet be, amelyen a technikai jellegű változtatásokon túl új elemként jelenik meg, hogy a pavilon- és teraszkérelmeknél az FKF Zrt.-vel kötött szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételét igazoló szerződés becsatolása is kötelező a közterületek tisztasága megőrzésének előmozdítása érdekében.

A 12. §-hoz

Az 1 évet el nem érő időtartamú film-, fénykép-, televízió-, video- és hangfelvétel megszervezése igényli, hogy a Fővárosi Önkormányzat rövid határidőn belül tudjon dönteni a kérelmek ügyében, ezért a rendelet főpolgármesteri hatáskört állapít meg.

Továbbá a kiemelt fejlesztési területeket egyértelmű rajzi melléklettel határozza meg.

A 13. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításait a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendeletben szükséges átvezetni.

Az 14. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról szól.


  Vissza az oldal tetejére