A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése 489/2009. (IV. 30.) határozatával döntött arról, hogy létre kívánja hozni a Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher fővárosi fenntartású intézmények jogutódjaként a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot. Ennek megfelelően a Közgyűlés az 1985/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatával 2009. december 31-ével a Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézményt és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher-t jogutóddal megszüntette. Ezzel egyidejűleg az 1986/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatában 2010. január 1-jével megalapította a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot (a továbbiakban: Központ) az előző két intézmény általános jogutódjaként. Ezen döntések szükségessé teszik az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Több állandó bizottság részéről merült fel igényként, hogy az üléseikről szószerinti jegyzőkönyvek szülessenek. Ennek biztosítása érdekében szükséges a bizottságok költségkeretének felhasználására vonatkozó szabályok módosítása.

A 2. §-hoz

A javaslat a Közgyűlés önként vállalt önkormányzati feladatai 6. pontját módosítja a Központ megalapítása miatt megváltozott feladatok tekintetében.

A 3. §-hoz

Az egységes, jogbiztonságot jelentő jogalkalmazás biztosítására, indokolt az SZMSZ minősített szavazattöbbséget igénylő jegyzékének kiegészítése, mely szerint abban az esetben, ha a Fővárosi Közgyűlés valamely személy választásáról, kinevezéséről, megbízásáról, kijelöléséről, delegálásáról, kiválasztásáról, felkéréséről dönt, akkor minden esetben minősített szavazattöbbség szükséges.

A 4. §-hoz

Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskört pontosítja a Központ megalapítása miatt.

Az 5. §-hoz

A Kulturális Bizottság hatáskörét indokolt kiegészíteni a Központ szakmai programja előzetes véleményezésének jogával, mert a Központ kulturális intézményként is működik.

A 6. §-hoz

(1) Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra átruházott hatáskört pontosítja a Központ megalapítása miatt.

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet. Az értékelés eredményétől függően a fenntartónak feladatokat, hatásköröket állapít meg. E feladatok, hatáskörök átruházása célszerű a Közgyűlés tehermentesítése érdekében.

A 7. §-hoz

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint a közterületeken lévő fás szárú növény kivágását az illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultnak a kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát. A zöldterületi közszolgáltatás címzettje a Fővárosi Önkormányzat, így ennél fogva a megkívánt hozzájáruló nyilatkozat megtételére is ő jogosult. A Közgyűlés tehermentesítése érdekében indokolt a hatáskör átruházása a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra.

A 8. §-hoz

Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság illetékességébe tartozó intézmények listáját pontosítja a Központ megalapítása miatt.

A 9. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet. Az értékelés eredményétől függően a fenntartónak feladatokat, hatásköröket állapít meg. E feladatok, hatáskörök átruházása célszerű a Közgyűlés tehermentesítése érdekében.

A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására biztosított rendkívül rövid határidőre tekintettel, valamint a Közgyűlés tehermentesítése érdekében, javasolt a támogatási szerződések, illetőleg a fejlesztési támogatások továbbadásáról szóló megállapodások megkötésének hatáskörét a főpolgármesterre ruházni.

A 10. §-hoz

(1) A rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik

(2) A Központ az oktatási ágazathoz történő átcsoportosítása miatt hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

(3) A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet hatályon kívül helyezte a jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII. 29.) IM rendeletet, ezért szükségessé vált a hatályos rendeletre történő utalás átvezetése.

(4), (5) Az SZMSZ technikai jellegű pontosítását tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére