A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Általános indokolás

Az Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB határozata alkotmányellenesnek minősítette, és 2010. június 30-i hatállyal megsemmisítette a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15. § (3) bekezdését, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 63/A. § h) pontját és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályiról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendeletet.

Az Országgyűlés elfogadta a Kkt. és az Ötv. módosítását, amelyek alapján a Fővárosi Önkormányzatnak 2010. június 30-ig új rendeletet kell alkotnia.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet területi, tárgyi és személyi hatályát szabályozza, amely megegyezik a Kkt. által előírtakkal, azonban a rendelet hatálya nem terjed ki a közterületen létesített taxiállomásokra, mivel az ott történő várakozást a „Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről” szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet szabályozza.

A 2. §-hoz

A rendeletben használt fogalmakat határozza meg.

A 3. §-hoz

Az egységes parkolási rendszer érdekében indokolt annak előírása, hogy a négyszáz várakozóhely felett csak a 6. számú mellékletben előírt parkolás üzemeltetési rendszer felállítása és működtetése mellett szedhető várakozási díj. Az előírások területi, jogi, pénzügyi és műszaki feltételeket tartalmaznak.

A 4. §-hoz

A várakozási övezetek kijelölésekor kötelezően megjelenítendő adatokat határozza meg.

Az 5. §-hoz

Az általános, munkanapokon 8 órától 18 óráig tartó üzemidőtől eltérő feltételeket határozza meg.

A 6-8. §-okhoz

A várakozási övezetek területén való várakozás feltételeit határozza meg. A várakozási övezetben csak díjfizetéssel vagy hozzájárulással szabad várakozni. A rendelet meghatározza a járművek azon körét is, amelyekkel díjfizetés nélkül lehet várakozni: a betegszállító járművel [KRESZ 41. § (3) bekezdés], a mozgáskorlátozott (illetőleg az őt szállító személy) járművével [KRESZ 41. § (3) bekezdés], a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművel [Kkt. 15/B. § (2) bekezdés és KRESZ 49. § (2) bekezdés], valamint a főpolgármester által kiadott rakodótárcsával várakozó jármű.

Várakozási díjfizetés esetén - amely történhet a parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel, mobiltelefonos fizetési rendszer használatával vagy kézi beszedésű parkolójeggyel - a legfeljebb 3 és 4 órás várakozási idejű övezetekben csak az időtartam korlátozásnak megfelelő ideig lehet várakozni. A várakozás megkezdésekor minimálisan fizetendő várakozási díjat a Kkt. 15/A. § (7) bekezdése határozza meg.

A 9. §-hoz

A várakozási övezetek díjtétel szerinti besorolását határozza meg a Kkt. 48. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a Kkt. 15/A. § (3)-(6) pontjainak előírásaira. A rendelet szerint a várakozási övezetekben fizetendő díjak kiszámításának alapja a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg, amelyet a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet határoz meg. A különböző díjtételű területeken a rendeletben meghatározott szorzószámokat kell alkalmazni és a kerekítés szabályai szerint kell eljárni.

A 10-12. §-okhoz

A Kkt. 48. § (5) bekezdés e) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat jogosult a kedvezményes várakozásra jogosultak körét és a kedvezményes várakozási díjat meghatározni. Ennek alapján a rendelet a lakossági, a gazdálkodói és az egészségügyi várakozási hozzájárulásokat határozza meg.

A lakossági várakozási hozzájárulás időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A hozzájárulások száma lakásonként is korlátozva van, valamint a hozzájárulásokért várakozási díjat kell fizetni, amelyből a rendeletben meghatározott kedvezmény adható.

A gazdálkodói várakozási hozzájárulás legfeljebb 50%-os díjkedvezményt - amelynek értékét a kerületi önkormányzat rendeletében állapíthatja meg - és időtartam korlátozás nélküli várakozást biztosít. A hozzájárulásokra való jogosultság feltételeit a rendelet részletezi, továbbá indokolt annak szabályozása is, hogy a gazdálkodói kedvezmény a gyakorlatban miként érvényesíthető.

Az egészségügyi várakozási hozzájárulás lehetővé teszi a várakozási övezetben területi kötelezettséget vállaló háziorvosok, gyermekorvosok, ezek asszisztense, az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozásban részt vevő személyek, továbbá az otthoni szakápolási szolgálatok, illetve támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek részére, hogy gépjárműveikkel 2 óra hosszan várakozzanak díjfizetés nélkül.

A 13. §-hoz

A várakozási hozzájárulások kiadásáról és a hozzájárulások időbeli hatályáról rendelkezik.

A 14-15. §-okhoz

A védett övezetekbe való behajtás, illetve az ott történő várakozás feltételeit tartalmazza. A védett övezetekbe csak behajtási vagy behajtási-várakozási hozzájárulással szabad behajtani, illetve ott várakozni. Ez alól kivétel a köztisztasági és közegészségügyi feladat, vagy postai gyűjtő- és kézbesítőszolgálat ellátására szolgáló jármű [KRESZ 14. § (12) bekezdés], a közforgalmú közlekedés keretében végzett, menetrendszerinti, helyi személyszállító autóbusz, trolibusz és az ezek közlekedtetéséhez szükséges kiszolgáló jármű, a mozgásában korlátozott személy (illetőleg az őt szállító személy) járműve [KRESZ 14. § (13) bekezdés], a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjármű [KRESZ 49. § (2) bekezdés] és a figyelmeztető jelzéssel felszerelt és azt jogszerűen használó jármű [KRESZ 50. § (2) bekezdés e) pont], valamint bizonyos esetekben a taxik.

A 16-24. §-okhoz

Meghatározza a védett övezet területére történő behajtáshoz és az ott várakozáshoz szükséges hozzájárulások fajtáit. A hozzájárulásokra való jogosultság feltételeit a rendelet részletezi.

A lakossági és gazdálkodói behajtási hozzájárulások csak a védett övezet területén lévő közterületen kívüli várakozóhely vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhely megközelítésére és elhagyására jogosítanak. A lakossági és gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulások a rendeletben meghatározott díj ellenében a behajtás mellett a védett övezetben való időtartam korlátozás nélküli várakozásra is jogosítanak.

Az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulás lehetővé teszi a védett övezetekben területi kötelezettséget vállaló háziorvosok, gyermekorvosok, ezek asszisztense, az önkormányzattal szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozásban részt vevő személyek, továbbá az otthoni szakápolási szolgálatok, illetve támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek részére, hogy gépjárművükkel a védett övezetbe behajtsanak és ott 2 óra hosszan várakozzanak.

Az áruszállítási és közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulást a védett övezet területén rendszeres áruszállítási tevékenységet végző magánszemélyek és gazdálkodók kaphatnak. Az áruszállítási behajtási hozzájárulás a 18 óra és 10 óra közötti időszakban - a közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás a fentieken túl a 13 óra és 15 óra közötti időszakban is - a védett övezetbe való behajtásra és ott legfeljebb 20 percig várakozásra jogosít.

Hibaelhárítás esetén a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás a 18 óra és 12 óra időtartamon belül 1 óra hosszú várakozásra jogosít.

Az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás a nem rendszeres igények kielégítésére szolgál (pl. építkezések, költözések lebonyolítása). A hozzájárulás az érvényessége alatt a védett övezet területére való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás csak a Margitsziget védett övezetében érvényes és a védett övezet területén a rendeletben meghatározott jogviszonnyal rendelkező sportszövetségek és sportszervezetek kérelmezhetik.

A 25. §-hoz

A védett övezetekbe érvényes behajtási-várakozási hozzájárulások után fizetendő várakozási díjakat és az adható kedvezményeket határozza meg. A várakozási díjak kiszámításának alapja a várakozási övezetekhez hasonlóan a BKV Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg.

A védett övezetekbe érvényes hozzájárulások után fizetendő várakozási díj különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján korlátlanul csökkenthető, amelyről a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság dönt.

A 26-27. §-okhoz

A behajtási és a behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásáról és a hozzájárulások időbeli hatályáról rendelkezik.

A 28-30. §-okhoz

A rendelet a Budai Vár védett övezetére különleges szabályokat állapít meg, amely két esetben is megengedi a hozzájárulás nélküli behajtást:

- Személygépkocsival behajthat, akinek úti célja a védett övezet területén van, azonban a behajtás és a kihajtás közti időtartam legfeljebb 30 perc lehet.

- Személygépkocsival behajthat, akinek úti célja a rendelet 5. számú mellékletében megjelölt szervezeteknél van. A szervezet a gépjármű tulajdonosa számára igazolást ad ki, amely alapján kell a rendeletben meghatározott várakozási díjat megfizetni.

A 31. §-hoz

A Budai Vár védett övezetébe érvényes hozzájárulások kiadásának korlátozásáról rendelkezik.

A 32-33. §-okhoz

A várakozási és a védett övezeten kívül eső fizető várakozóhelyek kialakításának és a várakozási díj megfizetésének feltételeit írja elő.

A 34-35. §-okhoz

Az őrzött, fizető P+R várakozóhelyek kialakításáról és a Kkt. 15/B. § (1) bekezdés szerinti őrzési díj megfizetéséről rendelkezik.

A 36-38. §-okhoz

A kizárólagos használatú várakozóhely létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos eljárást szabályozza. A kedvezményezettek körét az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzatának 35.13. a) pontja tartalmazza.

A kizárólagos használatú várakozóhelyekért várakozási megváltási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a rendelet szabályozza.

A 39-40. §-okhoz

A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulást szabályozza. A hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A hozzájárulások száma maximalizálva van, a kedvezményezettek közötti megosztásról az SZMSZ alapján a Városrendészeti Bizottság dönt.

Felhatalmazást kapnak a Közterület-felügyeletet fenntartó és üzemeltető kerületi önkormányzatok arra, hogy saját rendeletükben szabályozzák a Közterület-felügyelet részére kiadható hozzájárulásokat.

A 41-47. §-okhoz

A főpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások kiadásának és visszavonásának eljárási rendjét, a hozzájárulások költségtérítését, valamint a hozzájárulások tartalmi elemeit határozza meg.

A 48. §-hoz

A várakozási övezetben a parkolás-üzemeltető jogosult a rendeletben történő várakozást ellenőrizni, amelynek részletes szabályait a Kkt. 15/C-15/E. §-ai határozzák meg. A rendelet csak a parkolójegy utólagos bemutatásának eljárási szabályait részletezi.

A 49. §-hoz

Az üzemképtelen gépjárművek közterületen történő tárolását szabályozza. Az üzemképtelen járművek elszállításával, tárolásával, felhasználásával kapcsolatos teendőket a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet tartalmazza.

Az 50. §-hoz

A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet műszaki szabályzata 18.3 a) pontja szerint „korlátozott várakozási övezet”-nek csak olyan területet szabad kijelölni, amelynek egész területén tilos a várakozás, de lehetővé teszi, hogy a rendelet hatálybalépését (2004. szeptember 1.) megelőzően létesített, a rendelettől eltérő jelzőtáblák 2010. december 31-éig használhatók.

Az 51-52. §-okhoz

A rendelet hatálybalépéséről és a 2006/123/EK irányelvnek való megfelelésről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére