A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. február 15-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

164/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

165/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában” című előterjesztés 4. pontként történő megtárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

166/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

2. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának magasabb vezetői megbízása lejárata miatti pályázati kiírás és a főigazgatói pályázat véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.

3. Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

4. Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodásának felmondására.

5. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a XI. kerület, Gárdonyi szobor környéki ingatlanok (5497/1 hrsz. és 5497/2 hrsz.) felszínrendezésével kapcsolatban.

6. Javaslat a TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0019 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a főváros oktatási intézményeiben” című európai uniós támogatásból megvalósuló projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására.

7. Költségvetési szervek működésének egyes kérdései a 2010. évi választási kampányokban.

8/a. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása.

8/b. A Rév8 Zrt. személyei ügyei (a 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása).

8/c. BKSZ Kft. felügyelőbizottsági tagok visszahívása a társasági szerződés módosításával.

9. Hajdú Béla intézményi jogviszony ügye.

10. Schütz István fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 451/2009. (XI. 19.) számú határozata ellen.

11. Veszelei József fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

12. Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában.

13. Javaslat informatikai külső vizsgálat indítására.

A napirend 1. pontja: A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

167/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ban biztosított felterjesztési jogával élve kezdeményezi a miniszterelnöknél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény olyan módosítását, ami az iparűzési adó beszedésére vonatkozó törvényi szabályok változtatása kapcsán kialakuló, az önkormányzatok likviditási helyzetét 2010. évben negatívan befolyásoló hatás kezelését lehetővé teszi és így biztosítja, hogy az önkormányzatok 2010. évben az őket megillető iparűzési adó kérdéses 10%-át 2010. évben megkapják.

Felkéri a főpolgármestert a felterjesztés elkészítésére, aláírására és a miniszterelnök felé történő megküldésére.

Határidő: 2010. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának magasabb vezetői megbízása lejárata miatti pályázati kiírás és a főigazgatói pályázat véleményezéséhez szükséges eseti bizottság létrehozására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

168/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22/B. §, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. § (2) bekezdése értelmében pályázati felhívást tesz közzé a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház költségvetési intézmény főigazgatói munkakörének betöltésére az 1. sz. mellékletben foglalt pályázati feltételekkel.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

169/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése, valamint a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében létrehozza és a 30 napos pályázati határidőt követő 21 napon belül összehívja a pályázatokat véleményező Eseti Bizottságot, tagjainak az alábbi személyeket jelöli:

1. KGy által kijelölt személy: dr. Szolnoki Andrea

2. KGy által kijelölt személy: dr. Pesti Imre

3. KGy által kijelölt személy: Farkas Tibor

4. KGy által kijelölt személy: Mitus Zsuzsanna

5. KGy által kijelölt személy: dr. Endrédy István

6. Az érintett kórház Közalkalmazotti Tanácsának képviselője

7. A Budapesti Orvosi Kamara képviselője.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

170/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz összesen 4 668 000 Ft, azaz négymillió hatszázhatvannyolcezer forint értékben az alábbiak szerint:

Budapesti Művelődési Központ, önrész 2 000 000 Ft, pályázott támogatás 2 000 000 Ft,

Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft., önrész 2 334 000 Ft, pályázott támogatás 2 334 000 Ft.

Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. mellékletben csatolt pályázati űrlap aláírására.

Határidő: 2010. március 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

171/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2010. évi költségvetésben a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

172/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálását követően közzétett pozitív pályázati eredmény esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmény, ill. nonprofit kft. számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 banki napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

173/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén az önrészt az intézmény, ill. nonprofit kft. számlájára utalja.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodásának felmondására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

174/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Bánsághi Tamás és Egerfai József módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert egyeztető tárgyalások lefolytatására a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulásban részt vevő IX. és XIII. kerületi önkormányzatokkal a Társulás esetleges felmondásának lépéseiről, továbbá a BÖP Kft. tulajdonviszonyainak esetleges változásáról.

Határidő: 2010. február 24.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

175/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készíttessen feladat- és ütemtervet, aminek alapján biztonságosan végrehajtható, hogy a Parking Kft. átvehesse a fővárosi tulajdonú közterületek parkoltatását. A feladattervnek tartalmaznia kell, hogy a Parking Kft. milyen eszköz- és munkaerő-állománnyal fogja a feladatot végezni.

Határidő: 2010. február 24.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

176/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert egyeztető tárgyalások lefolytatására a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulásban részt vevő V. kerületi Önkormányzattal a Társulás esetleges felmondásának lépéseiről.

Határidő: 2010. március 24.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

177/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a határidők leteltét követő első rendes Közgyűléseken számoljon be a tárgyalások eredményéről.

Határidő: értelemszerű, várhatóan február 25., ill. március 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

178/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontja és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodás 39. e) pontja alapján 2010. április 1. napjával felmondja a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodását. Amennyiben az évközbeni felmondáshoz szükséges feltételek - a megállapodás 40. pontja szerint - a felmondás kezdeményezése megküldésétől számított 60 napon belül nem teljesülnek, úgy a felmondás napja a megállapodás 31. pontja alapján 2010. december 31.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

179/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a felmondási nyilatkozatot a 2. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá, és a döntésről tájékoztassa a társulás további két tagját, a IX. és a XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületét, annak érdekében, hogy a felmondás elfogadásáról döntsenek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

180/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-ben lévő üzletrészének eladásával a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. társasági szerződésének IX. 3. pontja szerint, felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a IX. és a XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületeit és a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-t, és felhatalmazza a főpolgármestert az adásvételi szerződés tervezetének előkészítéséhez szükséges tárgyalások lefolytatására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

181/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az adásvételi szerződés tervezetét - az üzletrész értékétől függően - terjessze a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi jogot gyakorló szervéhez.

Határidő: a szükséges döntések meghozatala után azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

182/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás Társulási Tanács ülésének összehívását a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás társulási megállapodásnak felmondása tárgyában a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei döntéseinek meghozatala után a társulási megállapodás 24. pontja szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

183/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kezdeményezi a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. taggyűlésének összehívását a Fővárosi Önkormányzat üzletrészének megvásárlása tárgyában a Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulás Társulási Tanácsa ülésével azonos időpontban.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

184/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. ügyvezetőjével annak érdekében, hogy a taggyűlés napjáig megvizsgálásra és előkészítésre kerüljenek a felmondással kapcsolatos elszámolási kérdések, különös tekintettel a haszonbérleti szerződés 6. pontja szerinti elszámolásra, az üzemeltetéshez szükséges eszközök tulajdoni helyzetére, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken jelenleg üzemeltetés alatt álló várakozóhelyek számára, a parkolójegy-kiadó automaták számára, azok műszaki paramétereire.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

185/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az elszámolást terjessze elő a Fővárosi Önkormányzat hatáskörrel rendelkező szervéhez.

Határidő: a szükséges döntések meghozatala után azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

186/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Önkormányzati Parkolási Társulásban lévő tagsága a társulási megállapodás 31. pontja szerint szűnik meg, úgy felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a haszonbérleti szerződés meghosszabbításának lehetőségét annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat a társulási megállapodás 10. pontjában foglalt kötelezettségének eleget tudjon tenni.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

187/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

A napirend 5. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása a XI. kerület, Gárdonyi-szobor környéki ingatlanok (5497/1 hrsz. és 5497/2 hrsz.) felszínrendezésével kapcsolatban.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

188/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi hozzájárulást ad a „Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” című pályázati konstrukcióba a XI. kerület, Újbuda Önkormányzata által benyújtott „Újbuda Kulturális Városközpont - Gárdonyi-szobor körüli tér rendezése” című pályázathoz az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: a XI. kerület, Újbuda Önkormányzatával kötendő megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

189/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket, és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0019 azonosító számú „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a főváros oktatási intézményeiben” című európai uniós támogatásból megvalósuló projekt támogatási szerződésének 1. számú módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

190/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a főváros oktatási intézményeiben” c. TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő. 2010. február 28.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Költségvetési szervek működésének egyes kérdései a 2010. évi választási kampányokban.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

191/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a 1732-1733/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatok visszavonására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

192/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

az 1732/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatának szövegét a következő tartalomra módosítja:

„Annak érdekében, hogy a költségvetési szervek az alapító okiratukban számukra meghatározott feladatukat a választási időszakban is zavartalanul el tudják látni, kinyilvánítja a 2010. évi országgyűlési és önkormányzati választások tisztasága iránti elkötelezettségéből adódó azon igényét, hogy a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kampánycélokra ne legyenek felhasználhatók. Felkéri továbbá a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőit, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek ilyen irányú megkeresése esetén a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseinek és a Fővárosi Közgyűlés ezen igényének megfelelően járjanak el.”

193/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Az 1733/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatának szövegét a következő tartalomra módosítja:

„Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőinek tájékoztatásáról.”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

222/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és következő pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására” című előterjesztést.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség II. ütem kiemelt projektjavaslat benyújtására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

223/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem” című kiemelt projektjavaslat jelen előterjesztésben írt projekttartalmát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a projekttartalomnak megfelelően a projektjavaslatot a szükséges mellékletekkel együtt írja alá, és nyújtsa be a közreműködő szervezetnek.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

224/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem” Előzetes Akcióterületi Tervét, és felkéri a főpolgármestert annak - a pályázati dokumentáció részeként történő - benyújtására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

225/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodást projektjavaslat benyújtására a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

226/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Közép-magyarországi Operatív Program-KMOP-2010-5.2.2/A pályázaton Budapest Főváros V. kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzatának részvételét is, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat beadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

227/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Roosevelt tér, valamint a Kossuth Lajos utca rehabilitációjához megfelelő egyéb pályázati források lehetőségét.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

228/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1710/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatot.

229/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Budapest Szíve Program II. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat 2010. évi ütemét 200 M Ft-tal, 2011. évi ütemét 1131,0 M Ft-tal, 2012. évi ütemét 245,8 M Ft-tal, melynek következtében a feladat törlésre kerül, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli az új „Fejlesztések átütemezési tartaléka” előirányzatot 200,0 M Ft-tal.

230/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Belváros-Lipótváros Budapest V. kerületi Önkormányzat közötti megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

231/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” kiviteli tervei elkészítéséhez és kivitelezési munkái elvégzéséhez szükséges 148 M Ft többletfedezet biztosítására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

232/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében növeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” előirányzatát 148 M Ft-tal, 2011. évi ütem 148 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül 148 M Ft-tal csökkenti a „Fejlesztések átütemezési tartaléka” cím előirányzatát.

233/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” kiviteli tervei elkészítéséhez és kivitelezési munkái elvégzéséhez szükséges 346 M Ft többletfedezet biztosítására.

Határidő: 2010. február 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

234/2010. (II. 15.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében növeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Budapest Szíve Program - Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem” előirányzatát 346 M Ft-tal, 2010. évi ütem 90 M Ft-tal, 2011. évi ütem 256 M Ft-tal ezzel egyidejűleg címen belül 346 M Ft-tal csökkenti a „Fejlesztések átütemezési tartaléka” cím előirányzatát.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. február 15-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére