A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. július 8-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1443/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Személyi javaslat a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás társulási tanács tagi képviselői, egyben elnöki tisztére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1444/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a „Javaslat intézmény-átvételi szándék kinyilvánítására (Puskás Tivadar Távközlési Technikum)” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1445/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „Az FTSZV Kft.-nél a XVIII. kerületi Önkormányzat adóhatósága által kivetett építmény- és telekadó okán kialakult fizetési nehézségekről” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1446/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztató a kedvezményes tanuló- és nyugdíjasjegy bevezetésének hatásairól” című tájékoztató előterjesztésként történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1447/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „Az M0-Rákospalotai Határ-út megnyitása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1448/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1449/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat bizottsági tag cseréjére.

2. Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

3. Javaslat a 2010. április 21-én keltezett és 2010. április 29-én elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között” határozat hatályon kívül helyezésére.

4. Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának megállapodása elfogadása a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Szakorvosi Rendelőintézetének megújítása érdekében.

5. Javaslat a 2010. évi „8203 Civil célú bizottsági keret” valamint a „8212 Esélyegyenlőségi célú” bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

6. Javaslat intézmény-átvételi szándék kinyilvánítására (Puskás Tivadar Távközlési Technikum).

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1450/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi dr. Rétvári Bence fővárosi közgyűlési mandátumáról és kulturális bizottsági tagságáról való 2010. június 16-i hatályú lemondását, és a megüresedett bizottsági helyre Jeneiné dr. Rubovszky Csilla képviselőt a Kulturális Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: 2010. július 8.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Budapest Főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1451/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

elfogadja dr. Balogh Pál és Szalkai István módosító javaslatát, mely a beterjesztett határozati javaslat 2. pontjának törlésére irányul.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1452/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Balogh Pálnak és Szalkai Istvánnak a beterjesztett határozati javaslat 3. pontjára vonatkozó alábbi módosítását:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy Budapest Főváros különböző szakpolitikai intézkedéseit összehangolva készíttesse elő és nyújtsa be a Fővárosi Közgyűlésnek azt a hosszútávú koncepciót, amely alapján - tekintettel a fővárosi parkolási szabályozásra, teherforgalmi szabályozásra, közösségi közlekedés előnyét biztosító intézkedésekre, szmogriadóval kapcsolatos szabályokra, levegő-tisztaságvédelmi programokra, (ezen belül a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre) és a személyforgalmi behajtási díjjal kapcsolatos tervezett szabályokra - alkot egységes szemléletet tükröző, hatásukban egymást erősítő önkormányzati jogszabályokat.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: főpolgármester”.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 39/2010. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1453/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslat 3. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a Főváros különböző szakpolitikai intézkedéseit összehangolva készíttesse elő és nyújtsa be a Fővárosi Közgyűlésnek azt a hosszútávú koncepciót, amely alapján - tekintettel a fővárosi parkolási szabályozásra, teherforgalmi szabályozásra, közösségi közlekedés előnyét biztosító intézkedésekre, szmogriadóval kapcsolatos szabályokra, levegőtisztaság-védelmi programokra és személyforgalmi behajtási díjjal kapcsolatos tervezett szabályokra - alkot egységes szemléletet tükröző, hatásukban egymást erősítő önkormányzati jogszabályokat.

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: főpolgármester”.

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2010. április 21-én keltezett és 2010. április 29-én elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között” határozat hatályon kívül helyezésére.

Előadók: Andó Sándor, Élő Norbert, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1454/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

megállapítja, hogy a 924/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat felhatalmazásával aláírt „Megállapodás” jelen formájában sértheti a Fővárosi Önkormányzat érdekeit.

1455/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

Szükségesnek tartja a „Megállapodás” felülvizsgálatát. Ha a vizsgálat olyan eredménnyel zárul, amelynek következtében okszerűen tárgyalásokat kell folytatni, felkéri a főpolgármestert, hogy ezt folytassa le a felekkel és a megállapodást készítse elő. Egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás társtulajdonosokkal való pontosítására, és ezt követően a kért és szükséges mellékletekkel az előterjesztés - a Gazdasági Bizottság véleményével együtt történő - Közgyűlés elé terjesztésére.

Határidő: a Közgyűlés következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának megállapodása elfogadása a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Szakorvosi Rendelőintézetének megújítása érdekében.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1456/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

visszavonja a 42/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatát és a 43/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatát és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező megállapodást. Felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1457/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja - a Rendelőintézet felújítása érdekében - a megállapodás 10.a és 10.b pontjában részletezett ingatlanoknak

„10. a) a Fővárosi Önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képező, a Budapest IV. ker., 72081 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest IV., Görgey Artúr utca 69. szám alatt található, kivett kórház megjelölésű, 4964 m2 alapterületű ingatlan, amely a volt Újpesti Szülőotthon (Az ingatlanon a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-t 48 m2 területű transzformátorállomásra vonatkozóan használati jog illeti meg, egyebekben az ingatlan a tulajdoni lap szerint tehermentes.).

10. b) a Fővárosi Önkormányzat és az Újpesti Önkormányzat osztatlan közös tulajdonában lévő, a Budapest IV. ker., 71814 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest IV., Petőfi utca 4. szám alatt található, kivett orvosi rendelő megjelölésű, 2294 m2 alapterületű ingatlan, amelynek tulajdonosai 1024/2294 hányadban az Újpesti Önkormányzat és 1270/2294 hányadban a Fővárosi Önkormányzat (Az ingatlan a tulajdoni lap szerint tehermentes.)” településfejlesztési és településrendezési céllal, a 1047 Budapest, Fóti út 52. szám alatt található ingatlanrész (jelenleg tüdőszűrő állomás) óvodai ellátás fejlesztése céllal, Újpest Önkormányzatának ingyenes vagyonjuttatással, ajándékozás jogcímén történő átadását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1458/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetet a megállapodás 6. pontjában körülírt „szakmai program” elkészítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1459/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a megállapodás 9/c. pontjában meghivatkozott „12/pont szerinti ingatlanok...” szövegrész hibásan maradt bent egy korábban benyújtott változatból, értelemszerűen a pontok sorszámozásának változása miatt a „10/pont szerinti ingatlanok...” szövegrész a helyes. Felkéri a főpolgármestert, hogy a hivatkozott szövegrész aláírás előtt történő kijavításáról intézkedni szíveskedjék.

1460/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás végrehajtása érdekében szükséges további jognyilatkozatok és hivatali intézkedések megtételére, valamint az ezekkel összefüggő összes további okirat aláírására. Egyben felkéri a főpolgármestert az ajándékozási szerződés tervezetének Közgyűlés, illetve az ingatlan értéke alapján hatáskörrel rendelkező bizottság elé terjesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a 2010. évi „8203 Civil célú bizottsági keret” valamint a „8212 Esélyegyenlőségi célú” bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1461/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 51/2010. (VI. 24.) határozatával a „8203 Civil célú bizottsági keret” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Előirányzat

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Címe

Iktatószám

Pályázati cél
Pályázott összeg
E Ft
Elnyert összeg
E Ft

működésre/
beruházásra

„Címről”
Működési célú pénz-
eszköz-
átadás Áht.-n
kívülre
Beruházási célú pénz-
eszköz-
átadás Áht.-n
kívülre
1. „412-es Cserkészekért” Alapítvány 1165 Budapest
Pilóta u. 27.
18/1055/2010 Értékteremtő Ifjúsági programok 280 280 m „8203” 280
2. „Hogy az idegen nyelv ne legyen idegen” Alapítvány 1056 Budapest
Molnár u. 11.
18/861/2010 Hangoskönyv látássérülteknek, idegen nyelv fogyatékkal élőknek 500 300 m „8203” 300
3. Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú Egyesület 1066 Budapest
Dessewffy u. 18-20.
18/1072/2010 Felkészítő képzés az Ability Parkban 500 500 m „8203” 500
4. Amadé Zenei Alapítvány 1213 Budapest
Határ u. 95.
18/920/2010 Az Alapítvány koncertszervezései a 2010/2011-es évadban és működési háttér 500 400 m „8203” 400
5. Angyalföldért Egyesület 1132 Budapest
Váci u. 50. fszt. 2.
18/1087/2010 Időskorúak közösségi életének és egészségmegőrzésének segítése 497 497 m „8203” 497
6. Anyaoltalmazó Alapítvány 1201 Budapest
Török Flóris u. 228.
18/907/2010 Az Anyaoltalmazó Alapítvány otthonaiban élő családok közösségi létezésének, toleranciájának erősítése, esélyegyenlőség erősítése az Információs Társadalomban 500 200/300 500 m/b „8203” 200 300
7. Aquincum Sportegyesület 1031 Budapest
Vízimolnár u. 8. 9/89.
18/1153/2010 Bemutatkozó Családi Napok szervezése az Aquincum Sportegyesületben 500 300 m „8203” 300
8. Árpádföld Kertváros Ingatlan- tulajdonosainak Egyesülete 1165 Budapest
Andócs u. 9.
18/970/2010 Szabadtéri programok Árpádföldön 500 200 m „8203” 200
9. Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 1112 Budapest
Nagyszalonta u. 45.
18/1160/2010 A szervezet működésének támogatása 1000 1000 m „8203” 1000
10. Babszem Néphagyomány-őrző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület 1116 Budapest
Sáfrány u. 57/A
18/991/2010 10 éves a Babszem Gyermektánc Együttes 500 350 m „8203” 350
11. Baráti Bőrlabda Football Club 1118 Budapest
Előpatak u. 18. 1/2.
18/1151/2010 Mozgásfejlesztés játékos formában első és második osztályos, hiperaktív gyermekek számára 300 300 m „8203” 300
12. Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete 1102 Budapest
Füzér u. 27/A
18/886/2010 Közösségi élet fejlesztése ép és fogyatékos emberek illetve generációk között 500 500 m „8203” 500
13. Belvárosi Keresztény- demokrata Egyesület 1222 Budapest
Nagytétényi út
37-43.
18/740/2010 „Mozdíts ki!” Tropicarium-
látogattató a huzamosabb ideje kórházi kezelés alatt álló gyermekek és szüleik részére.
272 272 m „8203” 272
14. Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége 1011 Budapest
Corvin tér 8.
18/802/2010 Közösségi terek megszervezése, működtetése. Fővárosi értelmiségiek és a korszerű kultúraközvetítés 500 350 m „8203” 350
15. Budapesti Honismereti Társaság 1044 Budapest
Vécsey u. 102.
18/1048/2010 Kreatív társadalmi közösségi tér létrehozása a VII. kerületben az egyenlő hozzáférés jegyében 500 300 m „8203” 300
16. Budapesti Örmény Katolikus Lelkészség Hitéleti Működését Támogató Alapítvány 1114 Budapest
Orlay u. 6.
18/784/2010 Az örmény muzeális tárgy- és könyvgyűjtemény láthatóságának továbbfejlesztése 500 500 m „8203” 500
17. Civil Képviseleti Fórum 1024 Budapest
Rómer Flóris u. 16.
18/928/2010 Civilek és fiatalok az Európai Unióban - Kulturális, közösségfejlesztő pályázat 500 300 m „8203” 300
18. Civil Rádiózásért Alapítvány 1011 Budapest
Corvin tér 8.
18/836/2010 Budapesti Civil Kurír 495 495 m „8203” 495
19. Civilzugló Egyesület 1145 Budapest
Gyarmat u. 6.
18/1128/2010 Herminamezei Nap 2010. 500 300 m „8203” 300
20. Civitalis Egyesület 1158 Budapest
Ady E. u. 47.
18/1075/2010 CI-villamoshálózat kiépítése Pestújhelyen, ill. a Civitalis Vándordíj 410 300 m „8203” 300
21. Cri Du Chat Baráti Társaság Közhasznú Egyesület 1046 Budapest
Külső-Szilágyi út 8. I/2.
18/883/2010 A Káposztásmegyeri Szülők Polca program közösségi együttléteinek megvalósítása 275 275 m „8203” 275
22. Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma 1212 Budapest
Rákóczi tér 34.
18/965/2010 Gyermekbarát segítő kezek programsorozat 500 400 m „8203” 400
23. Csepeli Zöld Kör Egyesület 2310 Szigetszent-
miklós
Gyári út 24.
18/1101/2010 „Hétköznapi környezetvédelem és fenntarthatóság Csepelen” 500 400 m „8203” 400
24. De Jure Alapítvány 1112 Budapest
Neszmélyi u. 36.
18/987/2010 Akadálymentes anyaság II. - a 2010. évi kutatás eredményeinek megjelentetése és nyilvános bemutatása 490 300 m „8203” 300
25. DélUtán Alapítvány 1093 Budapest
Közraktár u. 22.
18/774/2010 DélUtán Klubhálózatának továbbfejlesztése további korhatár nélküli közösségi terek megnyitásával 500 350 m „8203” 350
26. Egészségmegőrző Egyesület 1156 Budapest
Száraznád u. 5.
18/824/2010 Időskorúak támogatása - a szervezet fenntartása, tagság támogatása kiránduláshoz, nyaraláshoz, karácsonyhoz 300 300 m „8203” 300
27. Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete 1038 Budapest
Vasút sor 10.
18/756/2010 Az Egyesület 2010. évi programjainak és működésének támogatása 500 350 m „8203” 350
28. Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 1021 Budapest
Tárogató út 38.
18/862/2010 Krízisbe jutott terhes nők segítése személyesen és interneten keresztül 500 500 m „8203” 500
29. Eötvös József Ifjúsági Egyesület 1061 Budapest
Paulay E. u. 8.
18/753/2010 Az Eötvös József Ifjúsági Egyesület 2010. évi programjainak és működésének támogatása 500 300 m „8203” 300
30. Erdélyi Magyarok Egyesülete 1056 Budapest
Molnár u. 5.
18/1131/2010 Kulturális hagyományőrzés és közösségformálás rendezvények szervezésével és információs hálózat működtetésével 500 300 m „8203” 300
31. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 1051 Budapest
Október 6. u. 22.
18/1573/2009 A szervezet működésének támogatása 1000 1000 m „8203” 1000
32. Ezüst Delfin Sportegyesület 1131 Budapest
Mennyasszony u. 79.
18/879/2010 Az „Internationale” roma fiatalok focicsapatának támogatása 495 400 m „8203” 400
33. Fészek az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány 1119 Budapest
Jókai u. 122.
18/1161/2010 „Ha a gyerekem cigány, cigány vagyok én is?” - tolerancia, hátrányos megkülönböztetéssel szembeni elfogadás erősítése 450 300 m „8203” 300
34. Fészek Művészklub 1073 Budapest
Kertész u. 36.
18/983/2010 Csoportos és egyéni kortárs képzőművészeti kiállítások megvalósítása 500 300 m „8203” 300
35. Fiatal Városvédők Egyesülete 1114 Budapest
Kanizsai u. 8/D
18/926/2010 Rendhagyó történelemóra 2010. - Kulturális, társadalmi-közösségi célt szolgáló program 500 400 m „8203” 400
36. Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány 1132 Budapest
Visegrádi u. 6.
18/968/2010 „Kiállítjuk - megmutatjuk” 500 200 m „8203” 200
37. FOKUSZ, a Kárpát-medencei Kulturális Kapcsolatokért Közhasznú Egyesület 1062 Budapest
Bajza u. 18.
18/887/2010 Terézvárosi Esték irodalmi rendezvénysorozat 500 300 m „8203” 300
38. Forrás Alapítvány a Gyermek- kultúráért 1121 Budapest
Konkoly Thege u. 21.
18/973/2010 Játék és sport a város tetején 500 400 m „8203” 400
39. Garaboncziás Egyesület 1156 Budapest
Páskomliget u. 47. 8/31.
18/1081/2010 A Garaboncziások éves tevékenysége 500 300 m „8203” 300
40. Gördülő Tánccsoport Alapítvány 1032 Budapest
San Marco u. 76.
18/892/2010 Gördülő kerekek - Tekergő sportnap a Margit-szigeten kerekes székes - ép családok között - eszközbeszerzés 500 /500 200 b „8203” 200
41. Grund Klubhálózat 1132 Budapest
Visegrádi u. 15. 1/5.
18/937/2010 Animátorképzés 500 300 m „8203” 300
42. Gyermekvilág Ágyszínház Alapítvány 1062 Budapest
Margitháza 14.
18/782/2010 Játszva gyógyítunk húsz éve - az Alapítvány élményterápiás programjaival, a játék erejével a gyermekek gyógyulási esélyeinek segítése 400 400 m „8203” 400
43. Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány 1133 Budapest
Visegrádi u. 103.
18/1079/2010 Speciális szakmai továbbképzés jelnyelvi tolmácsoknak 500 500 m „8203” 500
44. Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1078 Budapest
Hernád u. 5. III/3.
18/988/2010 Hallássérültek tere-fere délutánjai 500 300 m „8203” 300
45. Hálózat 97 Alapítvány 1024 Budapest
Rómer Flóris u. 34.
18/855/2010 Családi nyaralás és családi napok a Bokréta Lakásotthonokban 483 300 m „8203” 300
46. Havasi Gyopár Alapítvány 1105 Budapest
Bánya u. 31.
18/984/2010 Közösségi szolgálat Kőbányán 500 500 m „8203” 500
47. Humano Modo Alapítvány 1082 Budapest
Üllői út. 76.
18/1050/2010 Értelmileg sérült gyermeket nevelő családok részére szabadidős programok és szülőklub szervezése és lebonyolítása 500 200 m „8203” 200
48. Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédő Egyesülete 1012 Budapest
Logodi utca 22-24.
18/807/2010 Tanácsadás biztosítotti és banki károsultaknak a fővárosban 500 500 m „8203” 500
49. Informatika a Látássérültekért Alapítvány 1146 Budapest
Hermina út 47.
18/842/2010 Budapesti Látássérültek Esélyegyenlőségi Klubja 3. 500 200 m „8203” 200
50. Integrált Játékpedagógiai Alapítvány 1055 Budapest
Honvéd u. 27.
18/890/2010 Szabadidős programok szervezése - egészséges, sérült és sajátos nevelési igényű gyerekek és családjainak 387 300 m „8203” 300
51. IPE - Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesület 1146 Budapest
Thököly út 58-60.
18/934/2010 Virtuális közösségi tér létesítése, működtetése 500 400 m „8203” 400
52. Írott Szó Alapítvány 1092 Budapest
Ferenc krt. 14. 1/5.
18/1083/2010 „Hajózzon együtt a magyar irodalommal” - rendezvény szervezése a 2011. évi Budapesti Ünnepi Könyvhét alkalmából 400 300 m „8203” 300
53. Jézus Társasága Alapítvány 1085 Budapest
Mária u. 25.
18/906/2010 „Gyökerek” tábor határon túli fiatalok részére, 2010. 500 500 m „8203” 500
54. Jó Szívért Közhasznú Egyesület 1191 Budapest
Fő utca 25. 9/27.
18/783/2010 Jó szívvel a jövőbe! Szív- és érrendszeri betegek teljes körű rehabilitációjának elősegítése, munkaképesség megőrzése, fejlesztése, rendszeres sportolás segítségével. 500 300 m „8203” 300
55. Kaszap István Alapítvány 1171 Budapest
Péceli út 220.
18/975/2010 „Főzzünk együtt” - főző- és háztartásvezetési tanfolyam szervezése 500 100 m „8203” 100
56. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1118 Budapest
Himfy u. 9.
18/1157/2010 A KIM működési költségeinek kiegészítése 450 450 m „8203” 450
57. Kispest Közbiztonsági Egyesület 1195 Budapest
Városház tér 18.
18/957/2010 A média erejével a közbiztonság javításáért 480 300 m „8203” 300
58. Kispesti Jóléti Egyesület 1194 Budapest
Csiky u. 23.
18/751/2010 Az Egyesület 2010. év működési költségeinek támogatása (kerületi civil szervezetek képzési támogatása) 500 500 m „8203” 500
59. Kispesti Véradók Egyesülete 1191 Budapest
Teleki u. 50.
18/911/2010 Kispesti Véradók Napja 400 250 m „8203” 250
60. Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 1025 Budapest
Páfránykert u. 1.
18/1064/2010 „Együtt a betegekért” - közösség, tolerancia és elfogadást elősegítő program. 499 200 m „8203” 200
61. Közéleti Roma Nők Egyesülete 1053 Budapest
Magyar u. 3.
18/853/2010 A Közéleti Roma Nők Egyesülete 15 éves fennállásának megünneplése szemináriummal, ill. az Egyesület szolgáltatásainak folyamatos fenntartása. 500 350 m „8203” 350
62. Közép-Magyarországi Civil Összefogás Egyesület 1224 Budapest
Bartók Béla u. 44.
18/754/2010 Mobil jogsegély és szociális tanácsadó szolgálat működtetése 500 250 m „8203” 250
63. KÖZÉRT Közhasznú Egyesület 1093 Budapest
Lónyai u. 18/B
18/980/2010 Közért - Közösségi tér működtetése 500 250 m „8203” 250
64. Küldetés Egyesület 1072 Budapest
Klauzál tér 5.
18/895/2010 Sérült emberek és hátrányos kisebbségben élők, valamint egészséges, a toleranciát valló fővárosi lakosok közös integrált klubjának létrehozása, a különbségeket feloldó együtt munkálkodás jegyében. 500 300 m „8203” 300
65. Laktóz Érzékenyek Társasága 1047 Budapest
Bródy Imre u. 13.
18/1143/2010 Tejcukor-érzékenyek budapesti irodájának továbbfejlesztése 410 210/200 250 m/b „8203” 50 200
66. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete 1098 Budapest
Drégely u. 17.
18/788/2010 Az esélyek egyenlő voltát garantáló közösségi helyiség fejlesztése 500 228 m „8203” 228
67. Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány 1056 Budapest
Váci u. 47/B
18/1099/2010 Mozart: Requiem előadása Halottak napján a templom kriptájában nyugvókért és minden meghalt személyért 480 400 m „8203” 400
68. Magyar Cserkészkürt Alapítvány 1051 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky út 24. III/7/A
18/930/2010 Együtt - egymásért, kreatív ifjúsági és családi kalandklub 500 250 m „8203” 250
69. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége - Összefogás a demokráciáért 1081 Budapest
Népszínház u. 27. 1/6.
18/885/2010 A MEASZ 2010-2011. évi tevékenységének támogatása 500 500 m „8203” 500
70. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1827 Budapest
Budavári Palota „F” épület
18/806/2010 Közösségi tér létrehozása fesztivál keretében - Részvétel a 2011. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon 500 250 m „8203” 250
71. Magyar Pedagógiai Társaság 1052 Budapest
Petőfi u. 3.
18/863/2010 Pedagógus civil szervezet a tanulás szabadságáért, az iskola békéjéért 400 250 m „8203” 250
72. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 1051 Budapest
Nádor u.36.
18/828/2010 „Budapesti Kitelepítettek Emlékműve” készítése 500 /500 500 b „8203” 500
73. Magyar Színházi Videoarchivum Alapítvány 1037 Budapest
Mécsvirág u. 10.
18/858/2010 A Cinka Panna Cigány Színház produkcióinak dokumentálása 500 300/200 300 m/b „8203” 100 200
74. Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 1051 Budapest
Nádor u. 34. II/1.
18/1102/2010 Az óvodáskortól a szépkorúakig lengyel közösségformáló és ismeretterjesztő programok 500 400 m „8203” 400
75. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 1196 Budapest
Zrínyi u. 97.
18/1152/2010 A Béka Tanoda működtetése, továbbfejlesztése, tartalmas programok szervezése a nyári szünetben a hátrányos helyzetű gyermekek számára és eszközbeszerzés 440 320/120 440 m/b „8203” 320 120
76. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 1076 Budapest
Garay u. 48.
18/1104/2010 Retikül - Női Irodalmi Turkáló, Kisszínházi estek 500 400 m „8203” 400
77. Marczibányi téri Kodály Iskola Kórusai Egyesület 1022 Budapest
Marczibányi tér 1.
18/1148/2010 „Generációk hangja” programsorozat 500 350 m „8203” 350
78. Mentor Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület 1141 Budapest
Öv u. 98.
18/963/2010 Programok támogatása 500 250 m „8203” 250
79. MI-ÉRT Alapítvány 1105 Budapest
Gergely u. 16.
mfszt. 3.
18/760/2010 Nyitott programok a közösség erősítése céljából, közösségi terek létesítése 500 300 m „8203” 300
80. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest
Hegedűs Gyula u. 43.
18/1150/2010 A szervezet működésének támogatása 1000 1000 m „8203” 1000
81. Munka-Kör Alapítvány 1021 Budapest
Hűvösvölgyi út 81.
18/1077/2010 Súlyosan fogyatékos hallássérült munkavállalók elhelyezkedésének segítése az előítéletek oldásával, a diszkrimináció mérséklése, stb. 500 300 m „8203” 300
82. Nagycsaládosok Országos Egyesülete - LUDOTÉKA Ferencváros 1091 Budapest
Üllői út 121.
18/1069/2010 „Amit érdemes csinálni, azt érdemes jól” - program támogatás 495 300 m „8203” 300
83. Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány 1142 Budapest
Rákospatak u. 101.
18/923/2010 Együtt a hallássérült gyermekek sikeres beilleszkedéséért - eszközbeszerzés 500 /500 300 b „8203” 300
84. Német Óvoda- és Iskolaegyesület 1054 Budapest
Akadémia u. 1.
18/924/2010 Pedagógusok és képviselők szakmai útja Gyulára, az Erkel év alkalmából 260 260 m „8203” 260
85. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1088 Budapest
Gutenberg tér 3.
18/1137/2010 Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen 500 350 m „8203” 350
86. Nőszirom Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület 1141 Budapest
Komócsy utca 3.
18/962/2010 Programok támogatása 500 250 m „8203” 250
87. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 1054 Budapest
Akadémia u. 1.
18/1146/2010 Érdekemben, érdekünkben - hátrányos helyzetű idős, nyugdíjas korosztály fogyasztóvédelme a NYUBUSZ mint civil szervezet segítségével 500 500 m „8203” 500
88. Óbudai Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 1035 Budapest
Szellő u. 9-11.
18/1094/2010 Fogyatékkal élő gyerekeknek rendhagyó néprajzóra 480 300 m „8203” 300
89. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 1012 Budapest
Logodi u. 22-24.
18/808/2010 Fogyasztóvédelmi tanácsadás a fővárosban -- civil fogyasztóvédelem 500 500 m „8203” 500
90. Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesületének Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja (KŐCSONT) 1113 Budapest
Karolina u. 27.
18/956/2010 A Klub kőbányai programjainak és működésének költségei és eszközbeszerzés 500 360/140 300 m/b „8203” 160 140
91. Otthonunk Európában a II. kerület Közhasznú Alapítvány 1022 Budapest
Bimbó u. 3. 3/4.
18/1142/2010 Önkéntesek informatikai és nyelv oktatása 500 350/150 400 m/b „8203” 250 150
92. Ökoszolgálat Alapítvány 1051 Budapest
Nádor u. 34.
18/1129/2010 A Zöld Zug környezettudatos bemutatóterem továbbfejlesztése 500 250 m „8203” 250
93. Para-fitt Sportegyesület 1102 Budapest
Füzér u. 27/A
18/1084/2010 Össztánc-tér tai-chi és táncház foglalkozások a fogyatékkal élőknek Budapest minden pontjáról 300 300 m „8203” 300
94. Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Budapest
Szilfa u. 4.
18/964/2010 Kulturális rendezvények, közösségi programok és jogi tanácsadás a Kájoni János Közösségi Házban 500 500 m „8203” 500
95. Paszuly Falka Egyesület 1113 Budapest
Bartók Béla út 136. III. 7.
18/1139/2010 „Utánam srácok” ált. iskolás fiataloknak hagyományőrző, természetjáró és sport jellegű programok, drogprevenció, az egészséges életmódra nevelés jegyében 500 300 m „8203” 300
96. Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület 1158 Budapest
Szücs István u. 45.
18/958/2010 Hagyományteremtés Pestújhelyen 480 256 m „8203” 256
97. Pólya Jenő Alapítvány 1096 Budapest
Nagyvárad tér 1.
(Szt. István Kh. „A” ép.)
18/1134/2010 Egészséges életmóddal a betegségek megelőzése érdekében. Komplex ismeretterjesztő program 480 300 m „8203” 300
98. Pontus Iuventae Alapítvány 1118 Budapest
Torbágy u. 11. 5/16.
18/1090/2010 Gazdagréti filmklub 500 396/104 250 m „8203” 250
99. Pressley Ridge Magyarország Alapítvány 1142 Budapest
Alsóőr u. 9/B
18/1095/2010 Országos Szakmai Napok a magatartászavarról: RAP, egy speciális módszer bemutatása 500 500 m „8203” 500
100. Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány 1174 Budapest
Hunyadi u. 50.
18/931/2010 Bartók Béla halálának 65. évfordulója - megemlékezés-sorozat 300 300 m „8203” 300
101. Rákoshegyi Családok Egyesülete 1173 Budapest
Napkelet u. 50.
18/856/2010 Rákoshegyi rendezvények támogatása, kirándulások, táborok szervezése elsősorban a nagycsaládban vagy csonka családban élőknek 260 260 m „8203” 260
102. Rákoszszentmihály Polgárőrsége Egyesület 1161 Budapest
Hársfavirág u. 18.
18/825/2010 Lakossági öntevékenység beindítása programok koordinálásával 500 250 m „8203” 250
103. Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház- és Telektulajdonosok Egyesülete (R+Á Egyesület) 1161 Budapest
Hársfavirág u. 18.
18/827/2010 Lakossággal közös programok koordinálása és végrehajtása 500 200 m „8203” 200
104. Rászorulókat Támogatók Egyesülete 1157 Budapest
Páskom park 22. 2/5.
18/932/2010 Az egyesület helyiségének rendbetétele 500 300 m „8203” 300
105. Református Egyházzenészek Munkaközössége 1133 Budapest
Pozsonyi út 58.
18/1149/2010 A magyar református egyházzene gondozása és fejlesztése 500 350 m „8203” 350
106. Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete SITE 1163 Budapest
Szabad szó u. 47.
18/826/2010 A lakosság és az egyesület együttműködésének, munkakapcsolatainak a fejlesztése a közös érdeknek megfelelően. 500 200 m „8203” 200
107. Sibrik Kertszépítő Egyesület 1108 Budapest
Maglódi u. 105/c. 24. (azonos: Szegély u.12. fsz. 24-gyel)
18/759/2010 Közösségi élet 2010-es működtetése, a klubélet további bővítése 500 250 m „8203” 250
108. Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ) A szervezet működésének támogatása 1000 1000 m „8203” 1000
109. Sotéria Alapítvány 1133 Budapest
Visegrádi u. 113.
18/1052/2010 „Kilátó terasz” kulturális Vendég-Fogadó 498 200 m „8203” 200
110. Stencil Kulturális Alapítvány 1016 Budapest
Naphegy tér 8.
18/929/2010 Roma-Dosszié folytatása a Beszélő c. folyóiratban 300 300 m „8203” 300
111. Sukár Művészeti Egyesület 1067 Budapest
Hunyadi tér 10. fszt. 4.
18/1085/2010 Működéshez szükséges tárgyi eszközök 500 170/330 230 m/b „8203” 120 110
112. Súlyosan Mozgássérültek „Bethesda” Segélyező Alapítvány 1028 Budapest
Pinceszer u. 20/A
18/840/2010 Esélyegyenlőség javítása a fogyatékkal élő emberek körében 500 500 m „8203” 500
113. Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány 1022 Budapest
Hankóczy u. 15.
18/961/2010 Szalmaszál Adománygaléria 480 350 m „8203” 350
114. Szebben Szeretnék Járni Egyesület 1082 Budapest
Corvin köz 6.
18/841/2010 Mozgássérült gyermekek jobb megismerését, elfogadását, szegregációjának csökkentését elősegítő programok 500 100 m „8203” 100
115. Szent Adalbert Misszió Alapítvány 1119 Budapest
Fehérvári út 88.
18/860/2010 Hajléktalanok és rászoruló szegények ingyenes fogászati ellátása, fogászati kiseszközök és protetikai anyagok beszerzése 500 500 m „8203” 500
116. Szent László Plébánia Templom Alapítvány 1181 Budapest
Kondor Béla stny. 6.
18/960/2010 „A Havanna lakótelepen élőkért” - a lakótelep közösségi terének továbbfejlesztése 500 120/380 400 m/b „8203” 20 380
117. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 1152 Budapest
Aporháza u. 61.
18/1054/2010 A kicsi, a nagy együtt halad - közösségi programok szervezése 500 300 m „8203” 300
118. Távol az Otthontól Közhasznú Alapítvány 1093 Budapest
Boráros tér 6. 2/9.
18/1132/2010 „Beszélni magyart?” Magyar nyelvtanfolyam menekülteknek és migránsoknak 300 300 m „8203” 300
119. Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 1067 Budapest
Eötvös u. 3.
18/884/2010 Érdekvédelem nyújtása nyugdíjas tagtársainknak 500 400 m „8203” 400
120. Történelem-tanárok Egylete 1088 Budapest
Múzeum u.7.
18/959/2010 A TTE portál működtetése 500 400/100 400 m/b „8203” 300 100
121. TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete 1138 Budapest
Váci út 132/B
18/908/2010 Családi kör - szervátültetett gyermekek és szüleik részére családi tréning 420 120 m „8203” 120
122. Új Világ Egyesület 1039 Budapest
Hollós Korvin
Lajos u. 4.
18/1086/2010 Az Egyesület működtetése - gyermekprogramok támogatása 472 200 m „8203” 200
123. Uniós Tanoda Alapítvány 1224 Budapest
Dukát u. 69.
18/801/2010 „Közös játékkal az aktív időskorért” - a városban élők számára szabadon hozzáférhető közösségi tér megnyitása, kreatív programok, találkozók 500 300 m „8203” 300
124. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 1146 Budapest
Hermina u. 47.
18/812/2010 „A karácsonyi csoda a szívedben lakik”, az Egyesület karácsonyi rendezvénye 500 500 m „8203” 500
125. Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 1146 Budapest
Hermina u. 57.
18/1169/2010 A Szervezet működésének támogatása 1000 1000 m „8203” 1000
126. Váltó-Sáv Alapítvány 1082 Budapest
Üllői út 42. 4/1.
18/1049/2010 Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedési esélyeinek növelése 500 400 m „8203” 400
127. Vasas Művészegyüttes Alapítvány 1085 Budapest
Kőfaragó u. 12.
18/830/2010 Az Alapítvány amatőr képzőművészeti alkotótáborának megvalósítása 500 500 m „8203” 500
128. Veled-Érted Egyesület 1033 Budapest
Huszti út 27.
18/986/2010 Közösségteremtés a Józsefvárosban 499 499 m „8203” 499
129. Victoria Kamarakórus 1053 Budapest
Papnövelde u. 10.
18/1098/2010 J. S. Bach: h-moll mise előadása 2010. okt. 3-án, a Budapesti Barokk Fesztivál záróhangversenyeként 500 300 m „8203” 300
130. Victoria Sport Club 1155 Budapest
Régész u. 8/a.
18/935/2010 Kerékpárral az iskolába és a természetbe 490 390/100 300 m „8203” 200 100
131. XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete 1165 Budapest
Hunyadvár u. 39/B
18/839/2010 Kertvárosi Családi Nap - találkozási lehetőség a kis- és nagycsaládosok számára 160 160 m „8203” 160
132. XXIII. Kerület Fejlesztéséért - Együtt Soroksárért Egyesület 1238 Budapest
Házhajó u. 63.
18/881/2010 Együtt a közösségért, a közéleti demokrácia és nyilvánosság erősítéséért 500 350 m „8203” 350
47 372 2800

1462/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 52/2010. (VI. 24.) számú határozatával a „8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) neve

Címe

Iktatószám

Pályázati cél
Pályázott összeg
E Ft
Elnyert összeg
E Ft
működésre/
beruházásra

Címről

Előirányzat
1. Az Örmény kultúra Barátainak Erzsébetvárosi Egyesülete 1078 Budapest
Murányi u. 36.
18/999/2010 Hagyományőrző kézimunka-oktatás hallássérültek részére 265 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
2. Balkán Hangja Kulturális Egyesület 1111 Budapest
Bartók Béla út 36-38.
18/952/2010 15. Balkán hangja fesztiválsorozat 293 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
3. Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának Táncsics Mihály Művelődési Háza (Soroksári Férfi Népdalkör) 1238 Budapest
Grassalkovich u.
122-124.
18/945/2010 Kórustalálkozó rendezése 200 200 m „8212” Támogatás értékű működési kiadás
4. Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 2730 Albertirsa
Sarló út 4.
18/913/2010 „Akiket nem hordott tenyerén a sors” - kortárs cigány irodalom, művészet népszerűsítése, irodalmi rendezvény, kiállítás 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
5. Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete 1215 Budapest
Árpád u. 1.
18/902/2010 Hagyományos farsangi német műsoros est 410 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
6. Felzárkózás a III. Évezredbe Közhasznú Egyesület 1038 Budapest
Csermák A. u. 86.
18/912/2010 Pályázatírói képzés cigány kisebbségi önkormányzatok és romákkal foglalkozó szervezetek részére 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
7. Józsefvárosi Roma Szolgálat 1084 Budapest
Déri Miksa u. 3.
18/1030/2010 Kultúra, hagyományismeret és közösségfejlesztés a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedéséért 300 200 m „8212” Támogatás értékű működési kiadás
8. Kariatidák Görög- Magyar Nők Kulturális Egyesülete 1125 Budapest
Nagytétényi u. 234/B 3/10.
18/873/2010 2011. évi kétnyelvű görög-magyar falinaptár elkészítése 298 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
9. Központi Technikai és Tömegsport Egyesület 1055 Budapest
Szent István krt. 9.
18/789/2010 A kisebbségek és azok civil szervezeteinek társadalmi beilleszkedését segítő programjainak támogatása 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
10. Mozgással az Egészséges Jövőért Egyesület 2072 Zsámbék
Dózsa György u. 55.
18/1003/2010 Játszva szeretni és elfogadni! - kisebbségi és hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedéséért 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
11. OZVENA Budapesti Szlovák Kórus 1131 Budapest
Jász u. 94.
18/868/2010 10 éves jubileumi koncertsorozat Budapest-Praha-Zvolen 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
12. Soroksári Svábok Független Egyesülete 1238 Budapest
Templom u. 110.
18/944/2010 Sváb hagyományőrző zarándokutak és eszközbeszerzés 300 300 m/b „8212” Működési célú: 100 E Ft; Beruházási célú: 200 E Ft pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
13. Sukár Művészeti Egyesület 1067 Budapest
Hunyadi tér 10. fszt. 4.
18/1020/2010 Az élet egy tánc! Roma hagyományos táncok bemutatása környező országok cigány táncait is felvonultatva 300 270 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
14. Új Világ Egyesület 1039 Budapest
Hollós Korvin Lajos u. 4.
18/1019/2010 A fővárosi iskolákban tanuló 10-18- évesekkel megismertetni a cigányság történelmét... 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
15. Zoril Hajnalodik Dél-budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány 1116 Budapest
Gyékényes u. 45-47.
18/951/2010 Patrin - Üzenet cigány festőművészek alkotásaiból tárlat rendezése 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
16. ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1171 Budapest
Borsfa u. 55.
18/1115/2010 Halmozottan hátrányos helyzetű, kisebbségben élő gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
17. Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány 1071 Budapest
Damjanich u. 28/B
18/1023/2010 Az V. kerületben működő egyházakkal együttműködve segítséget nyújtani hajléktalanok illetve segítségnyújtók számára a kulturált segítségnyújtás érdekében 300 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
18. Cursillo Alapítvány 1091 Budapest
Üllői u. 145.
18/867/2010 A lélek tanfolyamának támogatása 420 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
19. Diakónia Alapítvány 1089 Budapest
Kőris u. 13.
18/1031/2010 Kulturális programok együttese hátrányos helyzetű fiatalok és családok esélyjavítására 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
20. Emberekért Alapítvány 1037 Budapest
Erdőalja u. 54.
18/1111/2010 Kulturális értékek megismertetése a hátrányos helyzetű kőbányai lakókörnyezettel, zenei rendezvények és fotókiállítás a Mindenki Templomában 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
21. Kaszap István Alapítvány 1171 Budapest
Péceli u. 220.
18/947/2010 Mikulás-ünnepség, zarándoklat és lelki nap szervezése 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
22. Keresztelő Szt. János Zenei Alapítvány 1124 Budapest
Apor Vilmos tér 9.
18/848/2010 Szepességi zarándoklat 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
23. Közösség Ifjúsági Alapítvány 1118 Budapest
Himfy u. 9.
18/1117/2010 Az Egyetemi Templom Don Bosco Ifjúsági Ének- és zenekara koncertjeinek és közösségi lelki programjainak támogatása 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
24. Magyarországi Aquinoi Szent Tamás Társaság 1111 Budapest
Bartók B. u. 4.
18/1047/2010 A Társaság konferenciáján elhangzott előadások kötetben való megjelentetése 500 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
25. Missio Christi Alapítvány 1116 Budapest
Fehérvéri u. 168-178. C/35.
18/938/2010 Szociális segítségnyújtás rászorulóknak, az ifjúság képzése és nevelése a hátrányos helyzetűekért 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
26. Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület 1112 Budapest
Jégvirág u. 6/B
18/998/2010 Őrmezői idős emberek lelki és szociális közösségének támogatása 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
27. Palánta Sorsfordító Alapítvány 1074 Budapest
Rottenbiller u. 24.
18/1120/2010 Gyerekek hátrányainak leküzdésében való segítség 297 280 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
28. Segítség Köve Közhasznú Alapítvány 1214 Budapest
Bánya u. 17.
18/752/2010 Támogatás igénylése a csepeli hátrányos helyzetű (roma, testi és szellemi fogyatékos, árva, nagycsaládos stb.) gyermekek és felnőttek kulturális, szociális támogatásához 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
29. Szent József Közhasznú Társaskör 1011 Budapest
Jégverem u. 6.
18/1014/2010 A Szt. József Társaskör családgondozói és családi kohézió erősítő programsorozata 2010. évben 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
30. Szent Rafael Caritas Alapítvány 1091 Budapest
Üllői u. 145.
18/875/2010 Hajléktalanok személyiséggyógyító gondozása 200 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
31. Tevékeny Szeretet Alapítvány 1056 Budapest
Március 15. tér 2.
18/896/2010 Karitász a boldogabb, teljesebb életért 300 270 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
32. Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesület 1123 Budapest
Gregus u. 4. fszt. 2.
18/949/2010 Jót tenni - karitász csoportok működésének jogi támogatása 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
33. „A zene mindenkié” Egyesület 1102 Budapest
Füzér u. 27/A
18/785/2010 Súlyosan egészség- károsodott fiatalok szabadidős programja - évzáró kirándulás 149 149 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
34. A Rák Ellen Az Emberért, A Holnapért! Társadalmi Alapítvány 1093 Budapest
Mátyás u. 18. Fszt. 1.
18/871/2010 Töltsük együtt hasznosan a szabadidőnket - program gyógyulni vágyó daganatos betegek számára 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
35. ADDETUR (Adj Hozzá!) Alapítvány 1022 Budapest
Marczibányi tér 3.
18/1011/2010 Kul-Túra az Őrségben 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
36. Afázia - Az Újra beszélők Egyesülete 1075 Budapest
Rumbach u. 12. 6/2.
18/1026/2010 Háromnapos életvezetési tréning és kirándulás az afáziás betegek és családtagjaik részére 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
37. Ág Alapítvány 1077 Budapest
Wesselényi u. 17.
18/1045/2010 Ág Café II. - Fogyatékkal élők, elsősorban hallássérültek, innovatív önszervező szabadidős és kulturális tevékenysége 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
38. Aranypatkó Lovas Egylet 1031 Budapest
Aranyhegyi u. 18.
18/1114/2010 Lovasterápiához szükséges eszközök beszerzése 300 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
39. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány 1145 Budapest
Amerikai út 14.
18/1042/2010 Lovas tábor Down szindrómás fiatalok részére 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
40. Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége 1192 Budapest
Mészáros Lőrinc u. 38. fszt. 3.
18/904/2010 Képzéssel egybekötött családi találkozó 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
41. Családi Háló Egészségnevelő, Szociális, Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány 1163 Budapest
Kisterenye u. 52.
18/786/2010 Súlyosan egészségkárosodottak élethelyzetének javítását szolgáló, kizárólag szabadidős programok támogatása 270 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
42. Dr. Hun Nándor Egészségileg Hátrányos Helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete 1077 Budapest
Wesselényi út 17.
18/1033/2010 Szabadidőklub egészségileg hátrányos helyzetű nyugdíjasoknak 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
43. Dr. Török Béla Baráti Kör 1142 Budapest
Rákospatak u. 101.
18/919/2010 3 napos pihenés és fürdés Hévízen 300 100 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
44. Ébredések Alapítvány 1089 Budapest
Kálvária tér 5.
18/1162/2010 Rehabilitációs célú csoportos kirándulás középsúlyos pszichiátriai problémával élők számára 298 298 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
45. Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest
Cserkész u. 7-9.
18/940/2010 Felépülőben lévő szenvedélybetegek közösségi kirándulása 300 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
46. Éhező Gyermekekért Alapítvány 1084 Budapest
Bérkocsis u. 41.
18/1039/2010 Súlyosan egészségkárosodott hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok és felnőttek szabadidős programsorozat a Józsefvárosban 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
47. Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány 1132 Budapest
Visegrádi u. 6.
18/948/2010 Esély a kommunikációra - gesztusnyelv és képi kommunikáció 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
48. Fórumház Egyesület 1222 Budapest
Május 1 u. 25.
18/903/2010 Táncterápia vakoknak és gyengénlátóknak 280 280 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
49. Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 1038 Budapest
Észak u. 12.
18/1116/2010 „Cseppek Öröme” - fotópályázat a gyermeki fejlődés örömteli pillanatairól 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
50. Gördülő Tánccsoport Alapítvány 1034 Budapest San Marco u. 76. 18/898/2010 Kerekes székes tánc-, sport-, és szabadidőtábor 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
51. Gyermekszínházak Háza Alapítvány 1022 Budapest
Marczibányi tér 5/A
18/918/2010 Nyitott ajtó - komplex kulturális fejlesztő foglalkozás halmozottan sérült gyermekeknek és fiataloknak 290 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
52. Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány 1135 Budapest
Szent László u. 31.
18/1041/2010 Anti-diszkriminációs projekt a pszichiátriai betegekért 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
53. Hársfa Egyesület 1148 Budapest
Kalapács u. 10.
18/845/2010 Fogyatékkal élő tagok táboroztatása 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
54. Humano Modo Alapítvány 1082 Budapest
Üllői u. 76.
18/1032/2010 Lovasterápiás foglalkozások középsúlyos értelmi fogyatékosok és halmozottan sérült gyermekek számára 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
55. Informatika a Látássérültekért Alapítvány 1146 Budapest
Hermina u. 47.
18/941/2010 Tandem-kerékpáros nap a Városligetben a látássérültekért 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
56. „Kincs-Ő” a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány 1012 Budapest
Kuny Domokos u. 4/D fszt. 4.
18/833/2010 Nyári játszóház epilepsziás és/vagy autista gyermekek számára. 264 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
57. Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány 1025 Budapest
Páfránykert u. 1.
18/1043/2010 Súlyos egészségkárosodással élő gyermekek és felnőttek részére közösségi, szabadidős programok 298 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
58. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 1025 Budapest
Palánta u. 11.
18/1028/2010 A diagnosztizált coeliakiás populáció részére speciális prevenciós, felvilágosító programok megvalósítása 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
59. Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete 1095 Budapest
Tinódi u. 2. 1/4.
18/849/2010 Szervátültetettek szabadidős tábora 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
60. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 1022 Budapest
Marczibányi tér 3.
18/1012/2010 V. Szabadidős Boccia Tábor 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
61. Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány 1082 Budapest
Nap u. 25.
18/1038/2010 „Alkotó kezek” - súlyos pszichiátriai betegek kreatív műhelye 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
62. Nem Adom Fel Alapítvány 1093 Budapest
Lónyay u. 3.
18/1044/2010 Nemadomfel koncert és táncház - hátrányos helyzetű, kisebbségi és sérült fiataloknak 270 270 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
63. PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület 1097 Budapest
Gyáli út 5-7.
18/900/2010 Rekreációs hétvége HIV pozitív személyek részére 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
64. Pool’n Roll SE/ Roll Dance Budapest, Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes 1028 Budapest
Len u. 15/A
18/1013/2010 Kulturális Esélyegyenlőségi Találkozó és Workshop 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
65. Siketvakok Országos Egyesülete 1146 Budapest
Ajtósi Dürer sor 39.
18/901/2010 Siketvak felnőttek nyári táborozása 2010 284 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
66. Sotéria Alapítvány 1133 Budapest
Visegrádi u. 113.
18/1035/2010 A „Palackposta” csoport-foglalkozásokon készült irodalmi, képzőművészeti alkotások megjelentetése 293 290 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
67. Szebben Szeretnék Járni Egyesület 1082 Budapest
Corvin köz 6.
18/846/2010 Mozgáskorlátozott emberek számára nyári szabadidős programok biztosítása 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
68. Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete 1095 Budapest
Tinódi u. 2.
18/843/2010 Szervátültetettek együtt, egymásért 290 290 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
69. Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért 1083 Budapest
Szigony u. 13/A
18/1018/2010 Józsefvárosi pszichiátriai betegek egyenlő esélyű hozzáférése kulturális és szabadidős programokhoz 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
70. Szőlőfürt Otthonukban Élő Fogyatékosok XXII. Kerületi és Környéki Egyesülete 1222 Budapest
Cövek u. 8.
18/872/2010 Halmozottan sérült fiatalok integrált üdültetése 280 280 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
71. Tengeri Csillag Sport- és Szabadidő- szervező Egyesület 1146 Budapest
Nagybecskerek u. 2.
18/1113/2010 Látássérültek missziós és integrációs tábora 2010 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
72. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 1095 Budapest
Tinódi u. 2.
18/899/2010 Szervre váró és szervátültetett gyermekek élethelyzetének javítását szolgáló, élményterápiás hétvégi program 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
73. Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete 1138 Budapest
Váci út 132/B
18/905/2010 Szervátültetett gyermekek sport és önismereti tábora 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
74. Új Út Szociális Egyesület 1214 Budapest
Bánya u. 19.
18/795/2010 Lelki gondozás súlyosan egészségkárosodott hajléktalanok számára 201 201 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
75. Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület 1029 Budapest
Köztársaság u. 3.
18/773/2010 Mozdulj ki! 2010 300 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
76. XVII. kerületi Mozgássérültek Egyesülete 1173 Budapest
Pesti út 113.
18/761/2010 Rehabilitáció Erkel Ferenc szellemében 300 150 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
77. Zsótér Pál Alapítvány 1145 Budapest
Mexikói út 60.
18/1024/2010 Mozgássérült gyermekek eljuttatása életkoruknak megfelelő, ritkán elérhető programokra 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
78. Állástalan Diplomások Országos Bizottsága Egyesület (ÁDOB) 1139 Budapest
Forgách u. 18.
18/954/2010 Közösségi terek megnyitása, kreatív programok, találkozók 498 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
79. Aquila Egyesület 1222 Budapest
Mész u. 4.
18/844/2010 Az Aquila egyenlőséget teremtő tevékenysége hátrányos helyzetű csoportok számára 300 286 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
80. Cilinder Színház és Iskola Alapítvány 1114 Budapest
Fadrusz u. 2.
18/1040/2010 Szombati műhely programsorozat hátrányos helyzetű gyerekek közreműködésével 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
81. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 1039 Budapest
Lehel u. 15.
18/1001/2010 Élelmiszersegély hátrányos helyzetű gyermekek családjainak 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
82. Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesület 1152 Budapest
Rákos u. 41.
18/915/2010 Társadalmi beilleszkedést segítő program támogatása 250 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
83. Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület 1094 Budapest
Tűzoltó u. 33/A
18/953/2010 Ferencvárosi Tanoda esélyegyenlőségi programjának támogatása 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
84. Hazafelé Közhasznú Alapítvány 1202 Budapest
Emőke u. 28.
18/946/2010 Állami gondoskodásban élő gyermekek karácsonyi programjának támogatása 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
85. Hegyisport Club Egyesület 1021 Budapest
Kuruclesi u. 8/B
18/916/2010 Hegy- és sziklamászó foglalkozások gyermekotthonban élő fiataloknak 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
86. Hubay Jenő Társaság 1028 Budapest
Kökény u. 39.
18/864/2010 Zeneszalon a Hubay Jenő Zeneteremben 500 200 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
87. Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány 1048 Budapest
Intarzia u. 15.
18/1046/2010 Káposztásmegyeren élő rászoruló családok és személyek segítése - szociális mosoda működtetése 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
88. Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Hagyományőrző Tagozata) 1051 Budapest
Nádor u. 36. 4. em.
18/878/2010 Kegyeleti helyek látogatása az ifjúság bevonásával 616 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
89. Oltalom Sportegyesület 1086 Budapest
Dankó u. 9.
18/950/2010 Futballal egymás elfogadásáért! 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
90. Országos Gyermekvédő Liga 1077 Budapest
Wesselényi út 17.
18/877/2010 Nyári felzárkóztató program az Orczy kert nyári napközis táborában 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
91. Őrangyal Európai Alapítvány 1087 Budapest
Rákóczi u. 57/B. fszt. 1.
18/1036/2010 „Segítség a szülőknek, élmény gyermekeknek” - szabadidős program hátrányos helyzetű családok számára 300 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
92. Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány 1021 Budapest
Hárshegyi u. 9.
18/832/2010 Munkával való nevelés - kerti munkavégzés és munkaverseny gyermekotthonban élő fiataloknak 299 299 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
93. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 1026 Budapest
Gárdonyi Géza u. 40.
18/796/2010 Közösségi és társadalmi beilleszkedést elősegítő, hagyományőrző programok megvalósítása 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
94. Szebb Gyermekévekért Alapítvány 1201 Budapest
Helsinki u. 48.
18/831/2010 Közösségi szabadidős program - hátrányos helyzetű gyermekek térítésmentes tábora 300 300 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
95. Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület 1147 Budapest.
Ilosvai u. 73. alagsor 2.
18/874/2010 70 év felett is van élet! 278 250 m „8212” Működési célú pénzeszközátadás
Áht.-n kívülre
23 163

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat intézmény átvételi szándék kinyilvánítására (Puskás Tivadar Távközlési Technikum).

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1463/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. h.

kinyilvánítja azon szándékát, miszerint a Puskás Tivadar Távközlési Technikum fenntartói jogát 2010. augusztus 31. napjával át kívánja venni a Távközlési Oktatási Alapítványtól, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé azon megalapozott döntés érdekében, hogy a jogszabályokkal összhangban a fenntartói jog és az iskola átvétele megtörténjen.

Határidő: 2010. szeptember 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. július 8-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére