A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2009. évi közhasznúsági jelentése * 

1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselő: Karikás György, Nánainé Botos Mariann

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8. Pk. 64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12. Pk. 64.677/7., 2000. 05. 10.

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesült 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életvezetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.

2. Számviteli beszámoló

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2009.

Támasz Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem auditálta”

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

címe

Keltezés: Budapest, 2010. április 28.

Nánainé Botos Marianna s. k.
az egyéb szervezet vezetője képviselője

P. H.

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2009. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 336 175
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 317 167
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 19 8
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 79 714 59 686
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 217
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 67 900 46 784
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 11 814 12 685
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 818 1 113
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 6. + 11. sor)
80 868 60 974
13 D. Saját tőke (14-19. sorok) 45 408 41 144
14 I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE 3 770 3 770
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 43 173 41 638
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) -1 535 -4 264
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok 0 0
21 F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 0 21
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 35 460 19 809
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 80 868 60 974
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2009. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+ 3.+ 4.+5.)
22 835 17 287
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 22 004 16 745
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól 1 000 1 000
6 d) egyéb, ebből 1% 21 004 15 745
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 258 152
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 573 390
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A + B) 22 835 17 287
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. +2. +3. + 4. + 5. + 6.)
24 370 21 551
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 277 2 572
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 546 449
16 3. Értékcsökkenési leírás 226 171
17 4. Egyéb ráfordítások 21 321 16 751
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 608
19 6. Rendkívüli ráfordítások
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. +4. + 5. + 6.)
0 0
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1
Statisztikai számjel vagy adószám
Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2009. év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 24 370 21 551
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség 0
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -1 535 -4 264
32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) -1 535 -4 264
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 0
34 1. Bérköltség
35 ebből: - megbízási díjak
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
38 3. Bérjárulékok
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 16 745

Keltezés: Budapest, 2010. április 28.

Nánainé Botos Marianna s. k.
Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról

A TÁMASZ Alapítvány a 2009. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Költségvetési szerv

Budapest Főváros Önkormányzatának Támogatás összege
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata 1 000 000 Ft

A támogatás felhasználása: az alapítvány a támogatást a lakásotthon fenntartásának és az alapítványtól ösztöndíjban részesülő fiatal felnőttekkel való személyes kapcsolattartás költségeire fordította (közüzemi díjak, közös költség, lakóknak nyújtott egyszeri támogatások, telefon- és postaköltség, gépjármű-elszámolás).

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Támasz Alapítvány

Pénzügyi kimutatás
2009. 01. 01.-2009. 12. 31.

2009. 01. 01. Nyitó
Erste Bank 6 448 481 Ft
Erste Konzervatív Alap 67 900 389 Ft
Pénztár 365 145 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Aktív elhatárolások (előre fizetett tételek, járó kamat) 817 750 Ft
Passzív elhatárolás (egyéb) -148 575 Ft
Passzív elh. OTP támogatás fel nem használt része -35 311 715 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 336 442 Ft
Nyitó összesen 45 407 917 Ft
Bevételek
OTP támogatás (a cél szerinti felhasználás arányában) 15 745 000 Ft
TEGYESZ támogatás 1 000 000 Ft
Lakáshasználati díjak 152 000 Ft
Bankkamat 18 711 Ft
Konzervatív alap kamata 371 779 Ft
Kerekítés 1 Ft
Közhasznú bevételek összesen 17 287 491 Ft
Bevételek összesen 17 287 491 Ft
Működési költségek
Neveltek vendéglátása 67 864
Közüzemi díjak 924 862
(2008-as és 2009 évi számlák)
Nyomtatvány, irodaszer 54 913
Egyéb anyagfelhasználás 4 950
Karbantartási költségek 12 000
Oktatás és továbbképzés 50 000
Postaköltség, telefon 159 660
Könyvelési díj 813 050
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások 293 530
Biztosítási díj 31 349
Bankköltség 160 308
Gépkocsiköltség-térítés 448 957
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 161 365
Azonnali értékcsökkenés elszámolása 9 990
Működési költségek összesen 3 192 798 Ft
Közhasznú kiadások
Magánszemélyek támogatása 9 845 000 Ft
Magánszemélyek támogatása, lakáscélú 6 700 000 Ft
Magánszemélyeknek nyújtott egyéb támogatás 200 000 Ft
Közhasznú kiadások összesen 16 745 000 Ft
Ráfordítások
árfolyam veszteség és kerekítés 1 608 297 Ft
egyéb ráfordítások 5 677 Ft
Kiadások és ráfordítások összesen 21 551 772 Ft
Nyitó állomány + bevételek-költségek és ráfordítások: 41 143 636 Ft
2009. évi záró vagyon összesen
Szállító tartozások -21 250 Ft
Passzív időbeli elhatárolások (költségek) -242 282 Ft
OTP támogatás fel nem használt része -19 566 715 Ft
Kötelezettségek összesen -19 830 247 Ft
Aktív időbeli elhatárolás (2009 évre járó kamat) 65 383 Ft
Aktív időbeli elh. (előre fizetett számlák, ösztöndíjak) 1 047 698 Ft
Követelések összesen 1 113 081 Ft
Erste Bank 7 685 482 Ft
Pénztár 0 Ft
Elszámoláson lévő összeg 216 545 Ft
Erste Konzervatív Alap 46 783 698 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Záró pénzeszköz és értékpapír összesen 59 685 725 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 175 077 Ft
Összesen 41 143 636 Ft

5. Cél szerinti juttatások

A TÁMASZ Alapítvány a 2009. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

- Tanulmányi ösztöndíjak (52 fő): 9 845 000 Ft.

- Fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása (4 fő): 6 000 000 Ft

- Támogatás szociális intézménybe kerüléshez: 2009-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak

- Nyelvvizsga-támogatás: 2009-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak

- Egyszeri támogatás (5 fő): 900 000 Ft

Összesen: 16 745 000 Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2009. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének illetve összegének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítványról

A TÁMASZ Alapítvány olyan 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél élnek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.

Az alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folyamán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.

Az alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül - pályázat útján - elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.

Az alapítvány 1992-től egy 5-8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni.

Mind ösztöndíjasaink, mind a lakásotthonban élő fiatalok részére igyekszünk igényeik szerint személyre szóló tanácsadást nyújtani, támogatottjaink jelentős részével a diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk.

Az alapítvány tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatától évente rendszeresen kapott támogatásból, a pályázatokon elnyert pénzeszközökből, az egyéb támogatói adományokból, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből valamint a banki kamatokból biztosítja. 2005., 2006., 2007. és 2008. években az OTP Bank Nyrt.-től évente 40 000 000 Ft támogatást kapott az alapítvány 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek tanulmányai folytatására, lakáscélú támogatására, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására. 2009-ben ezt a támogatást már nem kapta meg alapítványunk.

A 2009. év tevékenysége

A Kuratórium a 2009 áprilisában megtartott ülésén a rendelkezésre bocsátható pénzeszközök felhasználását a következők szerint határozta meg:

1. A tanulmányok támogatásának keretein belül a fiatal felnőttek felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán történő továbbtanulásának támogatását fogadta el a 2009/2010-es tanévben ösztöndíjpályázat keretében.

2. A fiatal felnőttek otthonteremtése tárgyában a Kuratórium úgy döntött, hogy azoknak a lakáshoz jutását támogatja, akik lakásvásárlásra hitelt kívánnak felvenni, a támogatás lényege pedig abban áll, hogy az alapítvány a hitelfelvételhez szükséges önrészt részben vagy egészben biztosítaná a fiatal számára. Ennek keretében szintén maximum 1 500 000 Ft támogatás biztosítható.

3. Nyelvvizsga megszerzésének támogatása azoknak a gyermekvédelemben felnőtt fiatal felnőttek részére, akik felsőfokú oktatási intézményben II., III, IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytatnak, és az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogosult nyelviskolába beiratkoztak. Az elnyerhető támogatás a nyelvtanfolyam díjának 80%-a, de maximum 60 000 Ft. A támogatási összeg első fele, de maximum 30 000 Ft, a nyelvtanfolyam díjáról kiállított számla alapítvány részére történő megküldését követően, a második részlet pedig a nyelvvizsga-bizonyítvány alapítvány részére történő megküldését követően kerül kifizetésre. A nyelvvizsgát az első támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül kell letenni.

1. Ösztöndíjpályázat

A 2008/2009-es tanév II. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

2008/2009-es tanév szeptemberétől 52 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait az alapítvány támogatásával. Az ösztöndíjak tanulmányi eredmények függvényében kerültek megállapításra úgy, hogy 3,51-3,99 tanulmányi átlag esetén: havi 15 000 Ft; 4,01-4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20 000 Ft; 4,71-t meghaladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft ösztöndíj került átutalásra. 2008/2009-es tanévben tanulmányaikat megkezdők közül 39 fő folytatta a második félévben is tanulmányait, a 2009. év kiadásai között csak a második félév ösztöndíjai szerepelnek.

A 2009/2010-es tanév I. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

Az alapítvány ösztöndíj-pályázati kiírása 2009 augusztusában megjelent a Fővárosi Önkormányzat, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján, és elérhetővé vált Magyarország összes területi gyermekvédelmi szakszolgálatánál. Azok a fiatalok pályázhattak, akik II., III., IV. vagy V. évfolyamon, nappali tagozaton folytatták tanulmányaikat, és az előző évi súlyozott tanulmányi átlageredményük meghaladta a 3,5-öt. A pályázat benyújtási határideje 2009. november 30-a volt. Ez idő alatt összesen 79 pályázat érkezett, ebből 27 nem felelt meg a pályázati feltételeknek (általánosságban: életkor, levelező tagozat, nem gyermekvédelmi gondoskodásban eltöltött idő miatt). Az Alapítvány Kuratóriuma 2009. december 9-én megtartott ülésén döntött a tanulmányi támogatásokról. A nyertes pályázókkal és a korábbi támogatottakkal a Kuratórium tanulmányi ösztöndíjszerződést kötött. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmásolatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást beküldi az alapítvány részére, és a tanulmányi átlaga meghaladja a 3,5-öt.

A Kuratóriumi döntés a 2009/2010-es tanévben a pályázók közül 52 fiatal felnőttet részesített ösztöndíjban, ebből 23 fő már a korábbi években is támogatásban részesült az alapítványtól.

Mindezek alapján a 2009. év végéig a 2008/2009. év II. félévére és a 2009/2010. tanév I. félévére vonatkozóan 9 845 000 Ft támogatás került kifizetésre.

2. Szociális intézménybe kerülés támogatása

2009. évben erre a pályázati kiírásra nem érkezett kérelem.

3. Nyelvtanulás támogatása

A nyertes pályázókkal a Kuratórium minden esetben támogatási szerződést köt.

Az alapítvány nyelvvizsgapályázata folyamatos, a Kuratórium három havonta összesíti a beérkezett pályázatokat és dönt a nyertesekről.

2009-ben nem érkezett új pályázat.

4. Otthonteremtés támogatása

A pályázat szerint az alapítványtól 1 500 000 Ft összegű támogatást kaphat a fiatal felnőtt, ha az első lakásának megvásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az OTP Bank Nyrt.-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz. Ezért a pályázati kiírásban az alapítvány által támogatottak körén belül további szűkítésre volt szükség olyan feltételek meghatározásaként, amelyek lehetővé teszik, hogy a pályázók közül már eleve kiszűrjük azokat, akik nem felelnek meg a banki hiteligénylés feltételeinek.

A pályázati kiírás először 2007. decemberben került megjelenítésre.

2008 júniusában újra kiírásra került a pályázat, amikor 4 fő adott be sikeres pályázatot, ebből két főnek 2009-ben történt meg az átutalása.

A 2009 augusztusában kiírt pályázat határideje 2009. november 30-a volt, amelyre 5 fő adott be pályázatot, ebből egy fő nem felelt meg a pályázat kiírásának, két főnek 2009-ben megtörtént a kifizetése, míg két főnek jelenleg is folyamatban van az utalás.

A fentiek alapján a 2009. évben összesen 6 000 000 Ft került kifizetésre lakhatás támogatása címen.

Egyéni kérelmek

A pályázataink mellett sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy korábban abban élt fiatal keresi meg alapítványunkat, hogy egyszeri támogatás biztosításával segítsük meg őket tanulmányaik folytatásában, rendkívüli élethelyzetük megoldásában. Ők olyan fiatalok, akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak, vagy csak valahonnan értesültek az alapítvány támogatásairól, de nem felelnek meg a pályázati kiírások feltételeinek. Ilyen egyéni kérelmek esetén a Kuratórium a soron következő ülésen határoz a támogatásokról. Ezekben az esetekben az alapítvány önkéntes segítője vagy titkára segítségével mindig igyekszik utánajárni a kérelmek indokoltságának, valóságtartalmának. A gyermekvédelmi gondoskodást, a tanulmányok folytatását igazolással kérjük alátámasztani, nagyobb összegű egyszeri támogatások esetén támogatási szerződést kötünk.

A 2009. év folyamán összesen 900 000 Ft egyösszegű támogatást biztosítottunk.

A támogatottakkal való kapcsolattartás tapasztalatai

Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési problémáikban segítségükre lenni.

Az alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az alapítvány titkára látta el 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségéről történő lemondását követően már mint önkéntes segítő végzi feladatát. A kapcsolattartás levelezés útján, telefonon (az alapítvány saját előfizetéses telefonkészülékkel rendelkezik erre a célra), és személyesen bonyolódik le. Mivel a támogatottak jelentős része vidéken él, önkéntes segítőnk saját gépkocsijával látogatja őket rendszeresen (ezért havi gépjármű-költségtérítésben részesül). A fiatalokkal való személyes kapcsolat felvétele komoly erőfeszítéseket igényel, hiszen az esetek többségében a fiatalok csak az anyagi támogatásért fordulnak az alapítvány felé, és a problémák már csak akkor derülnek ki, amikor azok nehezen orvosolhatóak. A legtöbb gondot a nevelőszülőknél élő fiataloknál a nevelőszülőkkel szemben felmerült konfliktusok, valamint az albérletben élő támogatottak anyagi nehézségei jelentik. A különösen nagy anyagi problémával küzdő, méltányolható helyzetben élő fiatalok nehézségeit a Kuratórium döntése alapján egyszeri összegű támogatás biztosításával próbáljuk megoldani. Általánosságban elmondható, hogy fiataljaink tanulmányi eredménye, szorgalma jó, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a tanulás mellett az esetek többségében alkalmi munkát is vállalnak. Komoly gondot a diploma megszerzéséhez szükséges idegen nyelv elsajátítása okoz, amelyhez az iskolai órák mellett különórákat is igénybe kell venni. Ez nem csak idő, hanem anyagi ráfordítás is. Ezért szükséges, hogy alapítványunk indokolt esetekben a nyelvvizsga megszerzéséhez egyszeri összegű támogatást biztosítson.

Önkéntesünk rendkívül nagy erőfeszítéseket igénylő munkával igyekszik - az esetek túlnyomó részében sikerrel - megoldani a felmerülő problémákat.

Az alapítvány „lakásotthona”

A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes használatba vételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk. A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy hálóval (3 kétszemélyes, egy egyszemélyes), két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik.

A 2008-as pályázat keretében 3 fiatal beköltözését tette lehetővé a Kuratórium a már ott élő 3 fiatal mellé, akik közül 1 fő már ki is költözött, mert külföldön kívánt elhelyezkedni, egy fő pedig elköltözésével megkezdte önálló életét. Jelenleg 4 fő tartózkodik a lakásotthonban, 2 fiú és 2 lány. A fiatalok közül 2 fő tanulmányokat folytat felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, mellette alkalmi munkát is ellátnak. 1 fiatal évhalasztással élt a felsőoktatási intézményben, és jelenleg munkát vállal, míg 1 fő befejezte felsőfokú tanulmányait, és ő is munkába állt.

Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont - kisebb-nagyobb ellenőrzés mellett - rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önállóak, kiegyensúlyozott magánélettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani.

Személyi változások

A 2009. évben személyi változás nem történt az alapítvány életében.

Kelt: Budapesten, 2010. év április hó 28. napján.

Nánainé Botos Mariann s. k.

a TÁMASZ Alapítvány képviselője


  Vissza az oldal tetejére