A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

2009. évi közhasznúsági jelentése * 

2 0 6 0 3 9 5 9 6 3 2 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel

FŐVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETŐ

SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Cégjegyzékszám 01-14-000231

Adószám: 20603959-2-41

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2009. 12. 31.

Budapest, 2010. május 10.

Héray László s. k.

ügyvezető igazgató

Beszámolási időszak: 2009. január 1.-2009. december 31.

1. A Közhasznú Nonprofit Kft. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) és a közhasznú eredménykimutatás

(1. sz. melléklet).

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Költségvetési támogatást a társaság 2009. évben sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A társaság az alapítói okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét végezte.

Vállalkozási tevékenységből származó bevétel aránya 4% volt.

Összességében elmondható, hogy a 2009. évi tervet sikerült megvalósítani, a tervezés során becsült létszám és költségadatok reálisan kerültek meghatározásra.

4. Cél szerinti juttatások

A Fővárosi Önkormányzat - egy 1999. évi döntés alapján - 79 M Ft-ot biztosított Budapest taxiállomás hálózatának kialakítására.

A teljes összeg 2005. december 31-ig felhasználásra került. 2009. évben a taxiállomás hálózat tovább fejlesztését a kft. a bevételekből (drosztdíjakból) finanszírozta.

5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása.

Költségvetési támogatást a társaság 2009. évben sem a Fővárosi Önkormányzattól, sem más szervezettől tárgyévben nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege.

Vezető tisztségviselők tárgyévi bruttó keresete:

Ügyvezető igazgató tárgyévben kifizetett bruttó jövedelme 13 440 E Ft

Felügyelő Bizottsági tagok tárgyévi bruttó javadalmazása 1650 E Ft

Összesen: 15 090 E Ft

Az ügyvezető tárgyévi jövedelme a 2009. évi bruttó bére valamint a teljesítés után járó 2008. évi prémiuma szerint alakult.

2009. évi prémium teljes kifizetése a mérlegbeszámoló elfogadása után lehetséges.

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött, többször módosított közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi önkormányzatokról szóló ugyancsak többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében a közterületek rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló módosított 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben foglalt taxiszolgáltatás feltételei megteremtése érdekében végzi feladatait.

Az Önkormányzat a Kht.-t az előzőekben hivatkozott tevékenysége keretében az alábbi konkrét és folyamatos szolgáltatások ellátásával bízta meg:

Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet alapján ellátja a Budapest közterületein lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

2009. évben lezajlott a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Társaságnak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá alakítása, alapító okiratának módosítása.

Erről a Fővárosi Közgyűlés döntött 2009. július 25-i határozatában, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés e) pontja alapján. A határozat szerint a társaság ügyvezetője, a felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló köteles volt megbízatására vonatkozóan elfogadó nyilatkozat megtételére, mely a mandátum időtartamára és az összeférhetetlenségi szabályoknak való megfeleltetésre is kiterjedt.

- A 2009. évi díjfizetési időszakra megállapított taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díj - egyébként immáron harmadik éve változatlan - bruttó összegét (25 000 Ft), az általános forgalmi adó kulcsának év közbeni emelése (július 1.) ellenére nem változtattuk.

- A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási díjra vonatkozó jogszabályok olyan rendszert alakítottak ki, mely szerint egész évben folyamatos annak befizetése, kinek-kinek az éves műszaki vizsga előtt esedékes.

- A taxis vállalkozók döntő többsége nem áfa-visszaigénylő, tehát a bruttó tarifa jelenti a költséget. Amennyiben a nettó díjat (20 833 Ft) változatlanul hagytuk volna, az új magasabb kulccsal (25%) a bruttó összeg emelkedik (26 041 Ft).

Mindez azonban igazságtalan helyzetet idézett volna elő, hiszen aszerint diszkriminál, hogy ki fizet(ett) az első félévben és ki a másodikban.

Fentiek alapján döntöttünk úgy, hogy a bruttó árban nem érvényesítjük az általános forgalmi adó kulcsának növelését, így az változatlan maradt. Az új nettó összeg azonban ennek megfelelően kisebb, 20 000 Ft lett. Az ebből származó kieső bevételt költség-megtakarítással, illetve hatékonyabb működéssel igyekeztünk kompenzálni, sikerrel.

A Fővárosi Közgyűlés, - eleget téve a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok előírásainak - ugyancsak határozatban fogadta el a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Vezetői Javadalmazási Szabályzatát.

A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottságának a javadalmazására.

A Társaság Felügyelő Bizottsága a Társaság ellenőrző szerve, így tagjai a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 33-39. § rendelkezései alapján látják el tevékenységüket.

A Társaság ügyvezetője a Társaság vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, tevékenységét ezért a Gt. 21. § és 22. §, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) X. fejezet 188. § rendelkezései szerint folytatja.

A hálózat helyzete, üzemeltetési feladatok

A fővárosi taxiállomás-hálózat kialakítása befejezettnek tekinthető, de természetesen továbbra is napirenden szerepel az esetleges fejlesztés kérdése is.

A taxiállomások szakmai elfogadását, befogadását jelzi, hogy egyre több fuvarszervező társaságnál felmerül a régi-új fuvarszervezési módszer, a drosztelső rendszer gyakorlati alkalmazása. A szisztéma sikerrel működött évtizedekkel korábban is, ám a kilencvenes évek táján, a fuvarszervező cégekhez nem tartozó taxisok számának ugrásszerű megnövekedése és egyszersmind a droszthálózat „eltűnése” idején ellehetetlenült.

Ez a megoldás számtalan előnnyel bír a diszpécser és a taxis számára is. Áttekinthető, igazságos és nem utolsósorban gazdaságos. A rendelt fuvart mindig a megadott címhez legközelebb eső taxiállomás, első helyén várakozó taxis kapja. Ennek megfelelően megszűnik a jelentősége annak, hogy kinek milyen hosszú az antennája, és szükségtelenné válik a drosztok helyett a jó vételi lehetőséget biztosító, de szabálytalan helyen „tutizni”, azaz várni az URH-n érkező címet. A fuvarral végző vállalkozónak pedig elsőrendű érdeke a legközelebbi állomáson felsorakozni.

A „drosztelső” rendszer kiterjedtebb alkalmazása természetesen szükségessé teszi a diszpécser központok technikai korszerűsítését és a fuvarszervező társaságok elengedhetetlen együttműködését, annál is inkább, mivel a rendezett és igazságos címkiadás sokkal vonzóbb lehet a társaságokba még nem tagozódott vállalkozók számára.

A Taxiállomás Kft. változatlanul a hálózat használhatóságának biztosításával, a szervezettebb és gyakoribb ellenőrzésekkel igyekezett segíteni ezt a folyamatot.

2009-ben 330-ra növekedett a fővárosi drosztok száma, 68 taxiállomás felújítását végeztük el, összességében pedig már 198 állomás kapott tartós útburkolati jelet.

Internetes honlapunk fényképekkel illusztrálva, részletesen bemutatja a budapesti hálózatot, idézi a vonatkozó jogszabályokat, tájékoztatást nyújt az ügyfélszolgálatunk működéséről, nyitvatartási rendjéről. Napi információt biztosítunk a taxisok számára a különböző munkálatokkal, építkezésekkel, útfelújításokkal járó ideiglenes változásokról, áthelyezésekről is.

Ügyfélszolgálat

2009. január 1-jétől megkezdődött a tárgyévi új engedélyek kiváltása. Túlnyomórészt személyesen keresték fel az ügyfélszolgálatot, de 23 ügyfél 2009-ben is a postai ügyintézést választotta. A vállalkozások/vállalkozók a jogszabály előírásainak megfelelően, az időszakos műszaki vizsgáztatás alkalmával fáradtak be az engedélymegújítás miatt.

Az ügyfelek elégedettek a kialakított rendszerrel, az ügyfélforgalom egyenletesen eloszlik az év folyamán, bár voltak kiemelkedő forgalmú időszakok, mint az április, június és július hónapok.

Az ügyfélszolgálatot 7243 esetben keresték fel engedélyezés, és egyéb taxizással kapcsolatos ügyben. Telefonos kapcsolatfelvétel 1651, személyes érdeklődés 130 esetben történt.

A 2009-es esztendőben 240 új vállalkozást regisztráltunk be, ez jelentős csökkenést mutat az elmúlt évhez képest (312).

Az év folyamán több olyan taxis vállalkozó volt, szám szerint 41, akinek a 2009-es mellett a 2008-as és/vagy a 2007-es, 2006-os, 2005-ös, 2004-es éves díjat is rendezni kellett.

Panaszok többségében a taxiállomásokra történő beállással kapcsolatban merültek fel, emellett sok bejelentés érkezett az ellenőrzések szükségességével kapcsolatban is. Nagyon sokan érdeklődtek a „Taxi személyszállítás” vállalkozás indításával, ügyintézésével kapcsolatosan, de tanfolyamokkal, engedélyezési eljárásokkal összefüggésben is.

Ellenőrzés

A Taxiállomás Kft. ellenőrzési feladatait részben önállóan, részben pedig a Fővárosi Közterület-felügyelettel kötött együttműködési megállapodás alapján, közös járőrszolgálatok révén teljesíti.

Az önálló ellenőrzés elsősorban a drosztok műszaki állapotára, kihasználtságára, előírásszerű működésére irányul. Minden alkalommal megtörténik a szempontrendszer szerinti adatok rögzítése, továbbá fénykép is készül.

A speciális számítógépes program segítségével sokirányú statisztikai lekérdezésre nyílik lehetőség, akár évekre visszamenően is. Így tényszerűen megállapítható, hogy 2009-ben már rendszerint 70% feletti volt a folyamatosan „rendben” talált azon drosztok aránya, amelyeken semminemű szabálytalanság nem volt tapasztalható.

Fenti adatbázis rendszeres nyomon követése és elemzése szolgáltat alapot a Fővárosi Közterület-felügyelettel közös járőrszolgálatok útvonalterveinek összeállításához. Miután a Kft. hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik, ez az együttműködés óriási jelentőséggel bír számunkra, a renitensekkel szembeni fellépés, intézkedés, szankcionálás szempontjából.

A Felügyelettel folytatott immár többéves közös munka rutinszerűnek és változatlanul korrektnek minősíthető, de nem elképzelhetetlen, hogy az úgynevezett regionális, kerületi felügyeletek kiválása később zavart okozhat az együttműködésben.

Örvendetes fejlemény, hogy a taxisok egyre inkább eleget tesznek a korábbi és folyamatos felkérésünknek, hogy jelezzék azonnal, ha bárhol rendellenességet, problémát tapasztalnak. Egyre több ilyen bejelentés érkezik, mi lehetőség szerint rövid időn belül a helyszínre irányítjuk a járőrt. A szakmai sajtóban pedig az elmúlt évben megjelentek a gyors intézkedést illetően az első köszönetnyilvánítások.

Budapest, 2010. május 10.

Héray László s. k.

ügyvezető igazgató

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosa részére

Elvégeztük a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a Társaság) mellékelt 2009. évi közhasznúsági jelentésének a könyvvizsgálatát, amely közhasznúsági jelentés a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 153 438 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 12 359 E Ft nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és közhasznú eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A Társaság előző, 2008. évi éves beszámolójáról 2009. május 12-én korlátozás nélküli véleményt bocsátottunk ki.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót az egyéb szervezetek beszámoló készítésére vonatkozó 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a számviteli törvényben és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A kiegészítő szöveges értékelés és rövid tartalmi beszámoló az éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2010. április 16.

Beleki Tamás s. k Balázsovics Dóra s. k. Virág Attila s. k
Igazgatósági tagok Bejegyzett könyvvizsgáló
PERTIA Könyvvizsgáló Zrt. 004242
000260
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám

2009. 01. 01.-2009. 12. 31.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás „A” összköltség eljárással

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 159 300 126 759
Ebből: Tárgyévi tevékenység bevétele 125 051 125 699
Előző évről hozott elhatárolt bevétel feloldása 29 149 1060
02. Export-közösségi értékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 159 300 126 759
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (03+04) 0 0
III. Egyéb bevételek 1306 466
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség 3 335 4186
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 52 008 52 545
07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 639 1 479
08. Eladott áruk beszerzési értéke 1 390 2 063
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 58 372 60 273
10. Bérköltség 37 290 39 842
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 078 2762
12. Bérjárulékok 12 028 12 603
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 54 396 55 207
VI. Értékcsökkenési leírás 7 598 8 083
VII. Egyéb ráfordítások 1 907 1 004
Ebből: értékvesztés
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) 38 333 2 658
Ebből: 2008. évi eredmény 9 184
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény 29 149
13. Kapott járó osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 711 5 832
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 62
Értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 711 5 894
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 825 1 138
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 838 212
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 1663 1350
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -952 4 544
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B) 37 381 7 202
X. Rendkívüli bevételek 5 206 5 207
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 5 206 5 207
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D) 42 587 12 409
XII. Adófizetési kötelezettség 119 50
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) 42 468 12 359
22. Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
23. Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) 42 468
Budapest 2010. április 16.
Pentzné Barczán Ildikó s. k. Héray László s. k.
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) Ügyvezető igazgató
Összeállította: Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest Facsemete utca 2/16
Telefon: (36) (1) 247-7018
Fax: (36) (1) 248-0554
Email: taxprofiteer@axelero.hu
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 - 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám

2009. 12. 31.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Kft.

Mérlegeszközök

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 75 310 67 534
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 320 175
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok 175
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 74 990 67 359
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 57 350 52 076
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 17 640 15 283
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. FORGÓESZKÖZÖK 76102 85 397
I. KÉSZLETEK 1 488 873
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk 1 488 873
6. Készletekre adott előlegek
II. KÖVETELÉSEK 0 50 448
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 0 0
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések 50 448
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. ÉRTÉKPAPÍROK 32 679 0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés 32 679
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. PÉNZESZKÖZÖK 41 935 34 076
1. Pénztár, csekkek 1 110 1 621
2. Bankbetétek 32 455
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 083 507
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 059 78
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 24 429
3. Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 152 495 153 438
D. SAJÁT TŐKE 73 375 85 733
I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000
ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
III. TŐKETARTALÉK
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 27 836 70 344
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 71 30
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 42 468 12 359
E. CÉLTARTALÉKOK 0 0
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövőbeni kötelezettségekre
3. Egyéb céltartalék
F. KÖTELEZETTSÉGEK 19 390 12 676
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 070 3 330
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 6 070 3 330
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13 320 9 346
1. Rövid lejáratú kölcsönök
ebből az Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból 67
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő vállalk. szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 13 253 9 346
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 59 730 55 029
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 10 354 10 860
3. Halasztott bevételek 49 376 44169
FORRÁSOK ÖSSZESEN 152 495 153 438
Budapest 2010. április 16.
Pentzné Barczán Ildikó s. k. Héray László s. k.
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) Ügyvezető igazgató
Összeállította: Taxprofiteer Kft.
1112 Budapest Facsemete utca 2/16
Telefon: (36) (1) 247-7018
Fax: (36) (1) 248-0554
Email: taxprofiteer@axelero.hu
2 0 6 0 3 9 5 5 2 2 1 1 5 7 1 0 1
Statisztikai számjel
0 1 1 4 - 0 0 0 2 3 1
Cégjegyzék szám

2009. 01. 01.-2009. 12. 31.

Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Nonprofit Kft.

Közhasznú eredménykimutatás

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 161 423 133 226
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás 5 206 5 207
a) alapítótól 5 206 5 207
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 154 200 121 659
Ebből: Tárgyévi közhasznú tevékenység bevétele 125 051 120 599
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó 29149 1060
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevételek 2017 6 360
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 5100 5100
C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) 166 523 138 326
D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 123 936 125 917
Anyagjellegű ráfordítások 58 372 60 273
Személyi jellegű ráfordítások 54 396 55 207
Értékcsökkenés leírás 7 598 8 083
Egyéb ráfordítások 1907 1004
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1663 1350
Rendkívüli ráfordítások
E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 0 0
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenés leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 123 936 125 917
G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) 5100 5100
H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 119 50
I. ADÓZOTT VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) 4981 5 050
J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 37 487 7 309
Ebből: 2008. évi közhasznú eredmény 8 338
Előző év elhatárolt bevételének feloldásából származó eredmény 29149
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
A. Személyi jellegű ráfordítások 54 396 55 207
Bérköltség 35 010 38 262
Megbízási díjak
Tiszteletdíjak 2 280 1580
Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 078 2 762
Bérjárulékok 12 028 12 603
B. Szervezet által nyújtott támogatások
ebből kötelezettségként elsz., és továbbutalt, ill. átadott tám.
Budapest, 2010. április 16.
Pentzné Barczán Ildikó s. k. Héray László s. k.
Regisztrált mérlegképes könyvelő (124956) Ügyvezető igazgató
Taxprofiteer Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Összeállította: 1112 Budapest, Facsemete utca 2/16. Telefon: 247-7018

  Vissza az oldal tetejére