A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és Budapesti Szociális Forrásközpont

2009. évi közhasznúsági jelentése * 

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

együtt

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2009.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és

Budapesti Szociális Forrásközpont

egyéb szervezet megnevezése

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

címe

Keltezés: Budapest, 2010. június 07.

Győri Péter s. k.

az egyéb szervezet vezetője

képviselője

P. H.

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege
2009.

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 987 416
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 987 416
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6. B. Forgóeszközök (7-10. sorok) 43 492 117 412
7. I. KÉSZLETEK
8. II. KÖVETELÉSEK 3 527 14 759
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 39 965 102 653
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 5 469 328
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)
49 948 118 156
13. D. Saját tőke (14-19. sorok) 42 337 94 182
14. I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 31 928 37 039
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) 5 109 51 843
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek (22-23. sorok) 7 611 23 974
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 7 611 23 974
24. G. Passzív időbeli elhatárolások
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
49 948 118 156

Budapest, 2010. június 07.

Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása
2009.

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
52 285 164 699
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 33 838 73 661
3. a) alapítótól 20 941 20 941
4. b) központi költségvetéstől 2 365 63 717
5. c) helyi önkormányzattól 10 000 10 000
6. d) egyéb, ebből 1%: ..0.. 532
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 9 924 61 364
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 500
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 8 523 3 233
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A+B) 52 285 164 699
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
47 176 112 856
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 18 270 35 357
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 24 919 22 767
16. 3. Értékcsökkenési leírás 768 610
17. 4. Egyéb ráfordítások 3 012 50 801
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 207 3 321
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 47 176 112 856
28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 5 109 51 843
32. Tárgyévi eredmény (I.+J.) 5 109 51 843

Tájékoztató adatok

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 22 767
34. 1. Bérköltség 14 752
35. ebből: - megbízási díjak 149
36. - tiszteletdíjak 0
37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 577
38. 3. Bérjárulékok 6 438
39. B. A szervezet által nyújtott támogatások 22 710
40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 30 808
41. D. Továbbutalt támogatás 30 808

Budapest, 2010. június 07.

Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

Fővárosi Szociális Közalapítvány
2009. évi közhasznúsági jelentése

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9-11.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével is számot adnak.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egy közös KSH-, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.

2009. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078 Budapest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2009. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)
A. Befektetett eszközök 416
B. Forgóeszközök 107 072
C. Aktív időbeli elhatárolások 328
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 107 816
D. Saját tőke 94 182
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 13 634
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 107 816
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 164 699
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. Összes bevétel 164 699
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 112 856
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás 112 856
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény 51 843
Tárgyévi eredmény összesen 51 843
Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráfordítások 22 767
1. Bérköltség 14 752
- ebből megbízási díjak 149
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 577
3. Bérjárulékok 6 438
B. Szervezet által nyújtott támogatások 22 710
C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás 30 808
D. Továbbutalt támogatás 30 808

A beszámoló KÖVETELÉSEK sora jogcímenként:

59 E Ft FSZKA APEH TB túlfizetésből
58 E Ft EQUAL APEH SZJA és TB túlfizetésekből
2 620 E Ft NORVÉG Elszámolatlan pályázatra kiadott előlegek
1 682 E Ft BSZFK Munkavállalókkal szembeni egyéb követelések
4 419 E Ft Mindösszesen

A beszámoló rövid lejáratú KÖTELEZETTSÉGEK sora jogcímenként:

6 395 E Ft BSZF Még elszámolatlan támogatások
19 E Ft BSZF APEH SZJA kötelezettségből
111 E Ft EQUAL APEH SZJA és TB kötelezettségből
5 436 E Ft NORVÉG Pályázók felé fennálló következő évi kifizetések
1 673 E Ft BSZFK APEH járulékfizetési kötelezettségek
13 634 E Ft Mindösszesen

2. A szervezet 2009-ben 63 661 E Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2009. évi összeg 2010. évi összeg
Induló tőke 5. 300 5 300
Tőkeváltozás 31 928 37 039
Tárgyévi eredmény közhasznúsági bevételből 5 109 51 843
Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből 0 0
Saját tőke 42 337 94 182

4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2009. év
Hálózat Budapest Díjhátralékosokért 5 000
Nem teljesített támogatás visszautalása 500
Norvég Finanszírozás Jogsegélyszolgálat és diszkrimináció elleni küzdelem 63 661
Természetbeni adományok Élelmiszer-adományok 7 164
Összesen: 76 325

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
2009. év
Főv. Önkormányzat Közhasznú tevékenység 20 941
Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Mainstreaming kutatás 3 000
Szociális és Családügyi Minisztérium Szakmai Hálózatfejlesztő Központok üzemeltetése 2 250
Szociális és Családügyi Minisztérium Közép-Mo. Regionális Tanács üzemeltetése 2 250
NORVÉG Alap Tapasztalati szakértők képzése 24 222
EURÓPAI Unió, Brüsszel Senior Force projekt 4 490
EURÓPAI Unió, Brüsszel Celje projekt 1 286
EURÓPAI Unió, Brüsszel Enterprise projekt 8 208
EURÓPAI Unió, Brüsszel Imece projekt 15 657
Összesen: 82 304

5. 1%-os szja-támogatást nem kaptunk kézhez 2009. év folyamán.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2009-ben

A Fővárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások - teljes körét - nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Közalapítvány még 2004-ben a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás Operatív Program és EQUAL Irányító Hatóság EQUAL Program 2004 keretében kiírt pályázatra „Esélyteremtés a foglalkoztatásban” témában pályázatot nyújtott be a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeivel (BMSZKI) és a Menhely Alapítvánnyal közösen. A pályázatot a Közalapítvány a partnerekkel együtt megnyerte. A pályázati programban vállalt feladatokat a Közalapítvány folyamatosan teljesíti, a pályázatban vállalt célok megvalósításának végső határideje: 2007. december 31. volt, a végleges elszámolások határideje áthúzódott még a 2008-2009-2010-es évekre is.

Év végével 340 E Ft volt a finanszírozásra fordított pénzeszköz.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított, és a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből kapott támogatásokat nyílt pályázat útján nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 M Ft támogatás egy részét a Közalapítvány tartalékolja a Norvég Alapból nyert alábbi pályázat végrehajtására.

Még 2008-ban a Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 90 M Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani a pályázati program lebonyolítására.

A projekt a fővárosban élő legveszélyeztetettebb csoportokat célozza meg:

- roma kisebbséghez tartozók

- hajléktalan emberek

- lakhatási támogatásra szorulók, díjhátralékosok, munkanélküliek, egyedül élő idősek vagy a lakásmaffia által veszélyeztetettek

- pszichiátriai ellátásban részesülők

- fiatal droghasználók

- fogyatékkal élők

- homoszexuálisok

- börtönből szabadulók.

A 8 db nyertes alprojektre a Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem keretprogramra, és a 24 nyertes alprojektre a Jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten keretprogramra a pályázókkal a támogatási szerződések megkötése 2009. július 1-jével megtörtént.

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége a jogsegélyszolgálatra benyújtott pályázatától a szerződéskötésnél visszalépett, ezért 1 783 000 Ft-ra nem kötöttünk szerződést.

A támogatási szerződések alapján az erre a célra létrehozott elkülönített alszámlára a projektgazda a végső kedvezményezettek kérelmére a támogatási összeg maximum 30%-át előlegként átutalta.

A 31 végső kedvezményezettől megérkeztek az első és második negyedéves projekt-előrehaladási jelentések a 2009. VII-VIII-IX. és 2009. X-XI-XII. hónapokban végzett tevékenységekről.

A Szubjektív Értékek Alapítvány programja csak 2010. január 1-jével indul.

Közbenső kifizetésre az első negyedéves beszámolók alapján 9 esetben került sor. A többi végső kedvezményezett nem költötte el az előleget, ezért mindaddig, amíg nem számolnak el a már kifizetett előleggel, újabb kifizetésre nem kerülhet sor.

A beszámolók alapján megállapítható, hogy a Végső Kedvezményezettek az előkészületi munkákat megtették, a projektek végrehajtása beindult.

A nyilvánossággal problémák voltak, mert nem a támogatási szerződésben (23/b pont) írt szöveg került a szórólapokra, és az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus logói is hiányoztak, ezeket kijavítattuk.

A De Jure alapítvány és a Magyarországi Roma Parlament programja befejeződik 2009. december 31-én. A Hajléktalanokért Közalapítvány programja, a módosítás következtében 2010. II. 28-án fejeződik be. A végső kifizetések előtt monitorozást rendeltünk el, amelyek rendben lezárultak.

A támogatási összeg 20%-a vissza volt tartva a monitorozás befejezéséig, illetve a végső elszámolás elfogadásáig.

A Végső Kedvezményezettektől szerződésmódosítási kérelmek érkeztek a beszámolási időszakban, amelyek nagy részben a benyújtott jóváhagyott költségvetést, részben a futamidőt érintették. A futamidő, vagyis a projekt végrehajtásának időtartama a módosítás következtében nem csökkent, hanem nőtt. A költségvetés-módosítások oka volt pl. az eszközök beszerzésének későbbi felmerülése, vagy beállított költségek szükségtelenné válása. Összességében a változtatások nem veszélyeztették a pályázatban, illetve a támogatási szerződésben lévő eredeti célok megvalósítását.

Egy esetben fordult elő, hogy az önrészt kérte csökkenteni a Végső Kedvezményezett, ami az eredeti program megvalósítását nem veszélyeztette, mert az utazási költségek helyett érdemi munkára tudták fordítani a csökkentett önrészt, ami így is több maradt, mint az előírt 10%. Ebben az egy esetben nemcsak a szakértő, hanem a Kuratórium tagjainak álláspontját is kikértük, akik támogatták a módosítási kérelmet.

Jelezzük, hogy a Végső Kedvezményezettek programjainak futamidejét kitoltuk 2010. december 31-ig, ennek következtében ezek a szervezetek a végső beszámolókat 2011. január 31-ig fogják benyújtani. Így lehetett csak legalább 18 hónapra biztosítani az eredetileg 21 hónapra tervezett programok futamidejét.

A pályázat lebonyolítása előreláthatóan 2011 első felében fog befejeződni, az önrész és a támogatási összeg felhasználása folyamatosan történik.

A Budapesti Szociális Forrásközpont tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be részleteiben.

I. Budapesti Szociális Forrásközpont tapasztalatait összegző dokumentumok

I. Külföldi forrásokból finanszírozott programok

I. 1. Európai városok a gyermekszegénység ellen

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2007/29 CP European Commission - VP/2007/012 - Progress T. sz. Európai városok a gyermekszegénység ellen = European Cities against Child Poverty 2007.
12. 11.
2007.
12. 01.
2009.
12. 01.
123 540 euró = 28 662 180 Ft

A pályázat az Európai Bizottság Social Inclusion keret-pályázati kiírását megnyerve jött létre, főpályázó a brüsszeli Greater London Enterprise (GLE). A nemzetközi konzorcium a gyermekszegénység fölszámolására irányuló, adaptálható módszertani modellek kidolgozását és terjesztését vállalta. A projektben résztvevő városok: London, (Brüsszel), Amsterdam, Helsinki, Milánó és Budapest.

I. 2. A szociálisan hátrányos helyzetben, Budapesten élő nők helyzetének felmérése

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2007/30 CON European Commission - VP/2007/012 - Progress T. sz. A szociálisan hátrányos helyzetben, Budapesten élő nők helyzetének felmérése = Connections - Organisational approaches to the complexities of multiple deprivation at a city level 2007.
12. 11.
2007.
12. 01.
2009.
12. 01.
18 956 euró =
4 403 437 Ft

A pályázat az Európai Bizottság Social Inclusion keret-pályázati kiírását megnyerve jött létre. A főpályázó Rotterdam városának Szociális és Foglalkoztatási Bizottsága volt. A pályázati program keretében a BSZF a Budapesten élő, hátrányos helyzettel küzdő nők helyzetét vizsgálta, különböző módszertani szempontok alapján. A programban részt vevők különböző részterületeken vizsgálták a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok reintegrációs lehetőségeit, és egymás modelljeiből az adaptálható elemeket ismerték meg. A BSZF több éve dolgozik a női esélyegyenlőség növelésének lehetőségeivel, így mi a hátrányos helyzetben élő nők speciális problémáinak feltérképezését vállaltuk.

A projekt 2009 decemberében zárult le.

I. 3. Az EU tagállamokban, 50 év fölötti munkavállalók foglalkoztatása külföldön

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2007/31 ENE European Commission - VP/2007/009/
78 - Progress
T. sz. Az EU tagállamok 50 év feletti életkorú munkavállalóinak foglalkoztatása külföldön = Connections - Senior Force - Promoting the employment of workers aged 50+ 2007.
12. 13.
2007.
12. 01.
2009.
12. 01.
56 000 euró = 13 024 550 Ft

A pályázat témája a foglalkoztatás, a főpályázó Aarhus város foglalkoztatási és munkaügyi intézménye. A nemzetközi konzorcium partnerei 50 év fölötti munkavállalók külföldön történő elhelyezésének lehetőségeit vizsgálják. A programnak nem az a célja, hogy ténylegesen munkát közvetítsen (ez nem is elvárás), hanem sokkal inkább azokat az okokat kívánja felderíteni, amelyek segítik, és amelyek hátráltatják a más EU országban történő munkavállalást. Külön érdekessége számunkra a programnak, hogy vegyesen vesznek részt benne régi és új EU tagországok képviselői (pl. rajtunk kívül a lengyelek is).

A pályázat előkészítését a Fővárosi Önkormányzat támogatása tette lehetővé. A pályázat operatív végrehajtása 2008 januárjában kezdődött.

A projekt 2009. decemberben zárult.

I. 4. Helyi és regionális akciótervek „II”

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2007/35 ALP JZ Socio - Javni Zavod za Socialno Varstvene Dejavnosti Celje - VP/2007/012 - Progress V. sz. Helyi és regionális akciótervek II. = LAPs and RAPs II. = Connections capacity building and action planning transnational programme for local and regional action plans for social inclusion 2008.
02. 01.
2007.
12. 31.
2009.
12. 31.
11 000 euró =
2 549 985 Ft

A projekt 4 témakörben, az alábbi 3 célt kívánta elérni (2 éves futamidő alatt):

(a) az „alulról építkező tervezési folyamatok megerősítését”,

(b) a „helyi és regionális akciótervek európai modelljeinek összehasonlítását”,

(c) az „akció-tanulás” módszerének megismerését és gyakorlati alkalmazását.

A projekt belső tematikájának (= a 4 témakörnek) meghatározása két részletben történt: a 2008. évi első és a 2009. évi első nemzetközi partnerségi találkozás alkalmával. A pályázat előkészítését a Fővárosi Önkormányzat támogatása tette lehetővé.

A 8 ország (Belgium, Csehország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) partnereit tömörítő projekt-konzorciumot a szlovén Javni Zavod Socio vezette.

I. 5. Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2007/34 NA Norvég Alap T. sz. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 4 kiemelt terület ÖP/1. célt: Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban 2009.
10. 06.
2009.
09. 01.
2011.
04. 30
103 363 425 Ft

A Norvég Alap pályázatán nyertes konzorciumot a BSZF vezeti.

Tagjai:

- a Magyar Szegénységellenes Hálózat

(Budapest - Közép-Magyarországi Régió),

- a Magyar Vöröskereszt BAZ megyei tagszervezete

(Nyíregyháza - Észak-Magyarországi Régió) és

- a Szociális Innovációs Társulás

(Veszprém - Közép-Dunántúli Régió).

A pályázat előkészítését a Fővárosi Önkormányzat támogatása tette lehetővé.

Átfogó célunk, hogy e projekt keretében megvalósuló kísérleti képzés során létrehozzunk egy új szakmát: a „Tapasztalati szakértő” szakmáját.

I. 6. Női esélyegyenlőség elősegítése a döntéshozásban

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2009/2 G4G INTERREG IVC T. sz. Gender4Growth Projekt Nemek közötti esélyegyenlőség előmozdítása
Nők gazdasági és társadalmi szerepvállalásának erősítése
2009.
január
2009. január 2011. december 16 000 euró

- INTERREG IV C G4G Gender For Growth

Női esélyegyenlőség elősegítése a döntéshozásban

Partnerek: Franciaország, Spanyolország, Svédország, Görögország, Románia

A projekt célja a gazdasági fejlődést célzó regionális és helyi szintű döntésekben és stratégiákban a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség szempontjainak megjelenítése.

A projekt egyrészről vizsgálja és értékeli az egyes partnerországokban azokat a gazdasági irányelveket és stratégiákat, amelyek befolyásolják, és hatással vannak a nők szerepvállalására a gazdasági életben. A projekt másrészről célozza a politikai és gazdasági döntéshozói szint képviselőinek bevonását azért, hogy a projekt eredményei fenntarthatóak legyenek hosszú távon és idővel teret nyerjenek a politikai és gazdasági döntéshozásban.

I. 7. Családon belüli erőszak megelőzése és kezelése

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2009/6 Daphne ITN London T. sz. Daphne Családon belüli erőszak kezelése és megelőzése Mo.-n a jogi szabályozás és szolgáltatások tükrében 2009.
január
2009.
01. 01.
2010.
12. 31.
20 000 euró

- DAPHNE III Empowering women or perpetuating victimhood

Családon belüli erőszak megelőzése és kezelése

Partnerek: Anglia, Magyarország

A projekt célja és tevékenysége a családon belüli erőszak tényleges megelőzésének és kezelésének vizsgálata a jogi szabályozás és az elérhető nemzeti és helyi szintű, illetve civil szervezetek által nyújtott szolgáltatások tükrében.

Az angol partnerek, a londoni székhelyű ITN, amely egy képzési központ és a szintén londoni IMECE kutatásuk során az etnikai kisebbségi csoportokat, - értelemszerűen bevándorló - családok és nők helyzetét vizsgálják, a BSZF pedig elsősorban a roma származású nőket érő erőszak kezelésére fókuszál. A kutatás első szakaszában a partnerek a hatályban lévő jogszabályokat értékelik - azok hatékonyságát, végrehajthatóságát, hiányosságait és a - főként civil kezdeményezésre történő - nyomon követhető változásait. Vizsgáltuk és összehasonlítottuk ezen túlmenően a két országban az elérhető szolgáltatásokat.

I. 8. The Missing Link

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2010/2 ML Leonardo T. sz. The Missing Link 2009.
01. 01.
2011.

A ’Missing Link’ a belga VZW De Link vezetésével indult program, a Leonardo da Vinci Lifelong Learning nemzetközi együttműködésre és tapasztalatcserére irányuló programjainak egyike. Célja olyan európai szervezetek összefogása, amelyek már valamilyen tapasztalattal rendelkeznek a „tapasztalati szakértők” (T. Sz.) képzését illetően. A projektben három modell jelenik meg:

(a) a pszichiátriai intézmények volt kliensei, akik a képzést követően a pszichiátriai intézményekben jelenleg kliensek (=sorstárssegítés), és a pszichiátriai intézmények szakemberei (=T. Sz. konzultáció) számára szolgáltatnak (a képzés bemeneti feltétele: érettségi);

(b) a szociális munka B.A. képzés átalakítása T. Sz.-ek számára (a képzés bemeneti feltétele: érettségi);

(c) „a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élés tapasztalati szakértői”-nek képzése (a képzésnek nincs(!) iskolai végzettségi bemeneti feltétele);

A projekt során e képzések „train the trainers” típusú képzésének európai tananyaga készül el.

A projekt harmadik találkozási alkalmával abban maradtunk a konzorciumi tagokkal, hogy a pályázati peremfeltételek korlátai miatt a BSZF a továbbiakban ún. „silent partner”-ként fogja végigkísérni a folyamatot, ugyanis nekünk az lenne kedvező, ha a Norvég alap által támogatott „Tapasztalati szakértő ...” projektünk partnereivel együttesen vehetnénk részt a „The Missing Link” projektben is. Erre azonban a Leonardo típusú projektben nincs mód.

II. Országos (minisztériumi) forrásokból finanszírozott programok

II. 1. Szociális célú civil szervezetek hálózatfejlesztő központjaként működés

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2008/2 SzC ICSSZEM T. Sz. „Szakmai Hálózatfejlesztő Központok” program keretében az ágazatban működő civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások 2008.
12. 16.
2008.
09. 01.
2009.
05. 31.
3 000 000 Ft
2009/5 SzC SZMM T. Sz. „Szakmai Hálózatfejlesztő Központok” program keretében az ágazatban működő civil szervezetek számára nyújtott szolgáltatások 2009.
12. 15.
2009.
06. 01.
2010.
04. 30.
3 000 000 Ft

A szakminisztérium megbízásából a szociális civil szervezeteket információkkal és képzésekkel támogatjuk.

II. 2. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács működtetése

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2008/3 SzT ICSSZEM T. sz. Közép-
Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács
2008.
12. 16.
2008.
09. 01.
2009.
05. 31.
3 000 000 Ft
2009/4 SzT SZMM T. sz. Közép-
Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács
2009.
12. 15.
2009.
06. 01.
2010.
04. 30.
3 000 000 Ft

2005. óta folyamatosan ellátott tevékenységünk a Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács (a továbbiakban KMRSZT) háttérfeladatainak elvégzése. Tevékenységünk révén idén immár a KMRSZT 10. ülésére került sor. A Tanács titkársági szerepköre sokrétű tevékenységet jelent számunkra. A fenti feladatok értelmében szakmai adatbázist működtetünk, hogy az információáramlás elősegítése érdekében 2009-ben is eleget tettünk az elvárt kapcsolattartási-, szakmai, rendezvényszervezési és dokumentációs kötelezettségünknek.

III. Fővárosi forrásokból finanszírozott programok

III. 1. Közszolgáltatási szerződésünk 2009. évi teljesülése

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2009/1 Főv Főv.Önk. T. sz. Fővárosi közszolgáltatási szerződés 1998.
09. 15.
2009.
06. 03.
2009.
01. 01.
2009.
12. 31.
20 941 000 Ft

A Fővárosi Közgyűléssel kötött közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak megfelelően szerveztünk rendezvényeket a közgyűlés civil szervezeteinek módszertani támogatására, miközben koordináltuk a fővárosi szociális szakma tevékenységét.

IV. Civil finanszírozású programok

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2009/8 TSzF RFOE M. sz. RFOE-
Tanulmányírás (hálózatfejlesztés témakörből)
2009.
04. 27.
2009.
04. 27.
2009.
05. 30.
348 000 Ft

A Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött szerződése alapján megbízta a BSZF-et egy tanulmány elkészítésével, amely a civil hálózatok fejlesztésének lehetőségeiről és tapasztalatairól szól.

A témát egy szélesebb körből mi magunk választottuk.

Elsősorban azt szerettük volna bemutatni, milyen lehetőségei vannak a civil szervezeteknek a hálózattá szerveződésre, az együttes fellépésre, érdekeik közös érvényesítésére.

Erre kértünk fel egy szakértőt, aki velünk együttműködve elkészítette a tanulmányt.

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2009/3 TSzF SZMI M. sz. Mainstreaming kutatás 2009.
02. 11.
2009.
02. 11
2009.
11. 30.
3 000 000 Ft

Kutatásunk arra tett kísérletet, hogy a legkülönbözőbb célcsoportok, rétegek tekintetében feltérképezhető-e, s ha igen, milyen szempontok szerint elemezhetők a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő előterjesztések, illetve a közgyűlési határozatok, hogy abban az adott réteg szempontjai érvényesüljenek. Ennek érdekében összesen hét rövidebb-hosszabb előtanulmány készült.

V. Egyéb forrásból finanszírozott programok

V. 1. Az NSZFI által akkreditált képzéseink

V. 2. Személyiségfejlesztő tréning

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2008/8 SZT BSZF Akkr. Kiégés elleni személyiségfejlesztő tréning Saját 2009.
02. 02.
2009.
03.02.
25 000 Ft/fő

2009-ben 1 csoportot hirdettünk meg tavasszal. A csoport 19 fő létszámmal, lemorzsolódás nélkül fejeződött be. Tréningeinken bevált gyakorlat, hogy a hallgatóktól írásos visszajelzést kérünk. Ez esetben is nagyon pozitív visszajelzést kapott a program is és a tréningvezető is.

V. 3. Személyiségfejlesztő tréning

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2008/9 SZT BSZF Akkr. Agressziókezelő személyiségfejlesztő tréning Saját 2009.
01. 01.
Folyamatos 25 000 Ft/fő

Agressziókezelő tréninget a 2009-es évben nem tartottunk.

V. 4. Személyiségfejlesztő tréning

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2008/10 SZT BSZF Akkr. Van-e neme I. Személyiségfejlesztő tréning Saját 2009.
01. 01.
Folyamatos 25 000 Ft/fő

„Van-e neme a kliensnek? (I.)” tréninget a 2009-es évben nem tartottunk.

II. Egyéb tevékenységek

V. 5. Nem akkreditált tréningünk:

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2008/11 SZT BSZF Akkr. Van-e neme II. Személyiségfejlesztő tréning Saját Nem kapott akkreditálást Folyamatos 25 000 Ft/fő

„Még mindig van-e neme a kliensnek? (II.)” című képzésünk 2009-ben nem lett akkreditálva.

V. 6. Akkreditációra beadott tréningünk:

Sorsz. Kód Szerződő fél Szerz. típusa Vállalt feladat Szerz. kelte Kezd. Bef. Vállalási összeg
2010/2 SZT BSZF Akkr. Mentorképzés Saját - Folyamatos -

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus révén megvalósuló „Szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése és ehhez szakemberképzés 3 régióban” című projektünk keretében tapasztalati szakértőket támogató mentortréningünk célja az, hogy élményszerű tanulási folyamatban megismerhetővé tegye a tapasztalati szakértők élethelyzetét, érzelmi beállítódását, a kirekesztettség helyzetének lélektani következményeit.

V. 7. Szakértői felkérés

A Fővárosi Közgyűlés Sajgál Rózsát delegálta a főváros szakértőjeként, a fővárosi bentlakásos intézményekbe kerülők alap- és felülvizsgálatára.

V. 8. Szakmai lap szerkesztése

Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) „HÁLÓ” nevű havi hírlevelének szerkesztése ebben az évben is folyamatosan elkészült.


  Vissza az oldal tetejére