A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás Közalapítvány

2009. évi közhasznúsági jelentése * 

11812285-1-41

Mérleg
2009 év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök 1 114 0 1 717
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 540 1 374
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 574 343
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. B. Forgóeszközök 302 724 0 189 417
6. I. KÉSZLETEK
7. II. KÖVETELÉSEK 14
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK 302 724 189 403
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 100 000
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 303 838 0 291 134
13. D. Saját tőke 26 817 0 36 404
14. I. INDULÓTŐKE 26 000 26 000
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS 3 934
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL -3 117 9 587
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20. E. Céltartalékok
21. F. Kötelezettségek 1 740 0 222 807
22. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 740 222 807
25. G. Passzív időbeli elhatározások 275 281 31 923
26. FORRÁSOK ÖSSZESEN 303 838 0 291 134

Keltezés: 2010. május 13.

Ikvai-Szabó Imre s. k.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

Eredménykimutatás
2009 év

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 281 597 0 330 205
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 256 686 0 305 000
3. a) alapítótól
4. b) központi költségvetéstől
5. c) helyi önkormányzattól
6. d) társadalombiztosítási
7. e) továbbutalási céllal kapott 256 650 305 000
8. f) egyéb támogatás 36
9. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 16 527 14 429
10. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 21 125
11. 4. Egyéb bevétel 8363 10 651
12. B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13. C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 281 597 0 330 205
14. D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 28 4714 0 320 618
15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 6286 9 945
16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 17 755 24 100
17. 3. Értékcsökkenési leírás 525 573
18. 4. Egyéb ráfordítások 260 148 286 000
19. ebből: továbbutalt támogatás 259 098 285 000
20. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21. 6. Rendkívüli ráfordítások
22. E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0
23. 1. Anyagjellegű ráfordítások
24. 2. Személyi jellegű ráfordítások
25. 3. Értékcsökkenési leírás
26. 4. Egyéb ráfordítások
27. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28. 6. Rendkívüli ráfordítások
29. F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 284 714 0 320 618
30. G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(B.-E.)
0 0 0
31. H. Adófizetési kötelezettség
32. I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0
33. J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) -3 117 0 9 587
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34. A. Személyi jellegű ráfordítások 24 100
35. 1. Bérköltség 18 641
36. ebből: megbízási díjak
37. tiszteletdíjak
38. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 45
39. 3. Bérjárulékok 5 414
40. B. A szervezet által nyújtott támogatások
41. C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 125

Keltezés: 2010. május 13.

Ikvai-Szabó Imre s. k.

az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2009. évi működéséről

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat.

Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-ának (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Fővárosi Bíróság 12.Pk. 61.267/2003/5. számú 2006. március 1-jén kelt végzésével az alapítók alapítóokirat-módosítását tudomásul vette.

A kuratórium tagjainak megbízatása 2009-ben lejárt, ezért sor került az alapítók kezdeményezésére az alapító okirat módosítására.

2009. május hónapban a Fővárosi Bíróság által bejegyzésre kerültek a Közalapítvány kuratóriumának új tagjai, név szerint: Farkas Attila, Morva Emília, Varga Péter, Salgó Zoltánné és Halla Ferenc.

A korábbi kuratóriumi tagsága nem változott Kártyás Irénnek, Skultéti Józsefnek és Ghyczy Gellértnek. A kuratórium elnöke továbbra is Ikvai-Szabó Imre.

A Felügyelő Bizottságban változás Zandler Katalin személye, aki Dr. Pánczél Áron helyett foglal helyet az FB-ban.

A személyi és egyéb változások átvezetésre kerültek az alapító okiratban, az SZMSZ-ben és az egyéb szabályzatokban.

Ezt követően Ghyczy Gellért lemondott a kuratóriumi tagságáról, mert a munkahelyén olyan megbízatást kapott, amely a kuratóriumi tagságával összeférhetetlenséget idézett elő. Nem történt intézkedés új kuratóriumi tag jelölése, és az alapító okirat ismételt módosítása iránt, mert várható, hogy az összeférhetetlenség megszűnik az azt előidéző feladattal együtt. Amennyiben szükséges, kérni fogjuk az alapítót, hogy jelöljön másik kuratóriumi tagot a kuratóriumba. Nevezett ebben az időszakban nem vett részt a kuratórium döntéseiben.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ában megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 78. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.

A Közalapítvány a Khtv. 26. § c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

- szociális tevékenység (2. alpont),

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,

b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,

c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,

d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modellkísérletek támogatása,

e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,

f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,

g) a magán-, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,

h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.

3. A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,

Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

A Magyar Államkincstárnál 2004. február 13. óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány 2009-ben is az SZMM-mel és a Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződések alapján nyújtott költségvetési támogatásból működött, illetve döntött a pályázati kiírásokról.

A Közalapítvány 2009-ben a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 260 700 000 Ft támogatást kapott.

A Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződésében 40 000 000 Ft támogatási összeg szerepel, de 38 000 000 Ft került átutalásra, mert a 2009. évi eredeti működési kiadási előirányzat 5%-át zárolták, további intézkedésig, a novemberi költségvetési rendelet módosításáig.

Az 5%-ot elvonták, így 2 000 000 Ft támogatási összeggel kevesebbet kapott a Közalapítvány 2009-ben.

A Kuratórium 14/2009. (VI. 16.) Köz. A. határozatával a megszavazott módosításokkal jóváhagyta a Közalapítvány 2009. évi pályázati kiírását. Ekkor még nem volt ismert, hogy a 2 M Ft elvonásra kerül a Közalapítványtól.

285 M Ft volt a pályázatra kiírt összeg.

A Kuratórium 2009. szeptember 8-án hozott határozata alapján a pályázatra kiírt teljes összeg felhasználásra került.

A szakértői javaslatok alapján a támogatási összegekből 285 000 000 Ft került felhasználásra pályázat céljára, ami azt jelenti, hogy a minisztériumi támogatási összeg teljes egészében felhasználásra került. A Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatási összegből 24 300 000 Ft került felhasználásra, a maradványösszegből, a 13 700 000 Ft-ból fedezi a Közalapítvány a működési költségeket. Tartalékolni azonban krízishelyzetekre már nem tud.

Minden évben, így 2009-ben is a beérkező pályázatok elbírálása során, több támogatásra érdemes pályázatot forráshiány miatt kellett elutasítani a Kuratóriumnak.

A rendelkezésre álló összeget többszörösen meghaladó igény van a hajléktalanellátó szervezetek részéről.

Összesen 525 707 582 Ft igény jelentkezett, ebből intézmények felújítására, beruházásra pályáztak 113 598 609 Ft-ot, működésre pedig 412 108 973 Ft-ot.

Működési költségekre tudtunk biztosítani összesen 239 432 000 Ft-ot, míg beruházásokra 45 568 000 Ft-ot.

Ha megnézzük az egyes programokat, illetve az ezekre benyújtott igényeket, jól látszik, hogy egyes programoknál kirívóan magas az igény és a teljesítés közötti különbség.

Pl. az I/3. Étkeztetés éjjeli menedékhelyen és nappali melegedőben, I/4 Nappali melegedők hétvégi és éjszakai nyitva tartására, I/6 Tartósan utcán élők szolgáltatáshoz jutásának támogatására benyújtott pályázatokat kb. 50%-ban, 25%-ban, vagy még kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem tudtuk támogatni.

Az étkeztetés nappali melegedőben és éjjeli menedékhelyen c. alprogramnál stratégiai döntés született: csak az éjjeli menedékhelyen történő étkeztetést támogatták, és összességében 1200 adagot állapítottak meg az ellátók között, ami kb. annyi, amennyi igény is volt, mert kb. 1300 adag volt a kapacitása a pályázati igények alapján. A nappali melegedők étkeztetését nem javasolták támogatni, ezt normatív finanszírozásból kellene megoldani.

A szakértők szerint nehéz döntési javaslat volt az egészségügyi ellátást célzó programok bírálata, reális igények érkeztek, gyógyszer- és egészségügyi ellátásokra kértek támogatást.

A szakértők tájékoztatták továbbá a kuratóriumot arról, hogy a krízisautó- és speciális utcai gondozó szolgálatok támogatása kapcsán a spec. utca esetén a szervezetek között előzetes megállapodás született, de a pályázatokat mégsem így nyújtották be. Javasolták, hogy a jövőben ezt érdemes lehet konzorciumba benyújtani a szervezeteknek. A nappali melegedőben történő étkeztetést ugyan nem javasolták támogatni, de hiányzott, hogy a budai oldalon nem tudták támogatni az I/3-as alprogramon belül az étkeztetést.

Javaslataik alapján nem került egy pályázat sem támogatásra az I/6-os alprogramban, ennek oka, hogy a pályázatokból az derült ki, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, amivel a már futó programokat folytatni lehetne, a szervezetek nem támasztották alá kellőképpen a pályázatok indokoltságát, valamint a nyújtott szolgáltatások tekintetében, azokat a nappali melegedők is meg tudják oldani.

A nappali melegedők éjszakai és hétvégi nyitva tartása kapcsán nem javasolták támogatni a melegedők éjszakai nyitva tartását, bár sok pályázat érkezett rá, de annál kevesebb pályázati igény érkezett hétvégi nyitva tartásra. Javaslatuk alapján 2010-ben egész évessé lehetne tenni a hétvégi nyitva tartást, hétvégi ügyeleti díjakat megállapítva.

A nappali melegedők éjszakai nyitva tartása nem lett támogatva, de ha szükség lenne rá, akkor valamilyen módon ennek lehetőséget kellene adni pályázati forrásból.

Az elmúlt télen is szükség volt, hogy nappali melegedő nyisson ki éjszaka. Az elmúlt télen a HKA biztosított forrást ilyen esetek finanszírozására, ami azonban nem volt szerencsés, hisz a fővárosi ellátást az Összefogás finanszírozza, és ez keresztfinanszírozást eredményez.

A 2009. évi tervezett működési kiadás 11 031 000 Ft, ami az éves összkiadás 3,67%-a. Az alapító okirat szerint a működési kiadások 8%-ig vannak maximálva. A végleges adatokat a 2009 évi mérlegben mutatjuk be.

Monitorozás

A Kuratórium minden évben megtárgyalja a nyertes, illetve az elszámolt, a projekteket befejező pályázó szervezetek pályázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló jelentést. A Kuratórium 2009. december 22-i ülésén tárgyalta és jóváhagyta a 2008. évi nyertes pályázók monitorozásáról készült összefoglaló jelentéseket.

A lakhatási pályázatok helyszíni monitorozását csoportos teamben végezték, minden szervezetnél készült helyszíni jegyzőkönyv. A lakhatási pályázatok esetében az ellenőrzés folyamatos, melynek része a havi 1-szer megtartott lakhatási fórum, valamint az egységes nyilvántartás vezetése minden szervezet esetében, azoknál, akik részt vesznek a lakhatási támogatásban. Tapasztalataink szerint minden évben ugyanannyi a pályázók köre, akik a korábbi évek segítő monitorozása során felvetett hiányosságokat beépítik a következő évek mind szakmai mind pénzügyi folyamataiba.

Beszámoló
TÁMOP-5.3.2. kiemelt projekt szakmai megvalósulásáról
2009. január 1.-2009. december 31. között

A TÁMOP-5.3.2. projekt a prioritás célkitűzéseit a hajléktalanellátó intézmények és az ott dolgozó szakemberek szemléletének és eszközrendszerének megújításával módszertanilag alapozza meg, és a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő szolgáltatások bevezetését, használatát segíti a szolgáltatók körében. A prioritás célkitűzései teljesítése és fenntarthatósága érdekében a projekt javaslatokat kíván megfogalmazni a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését sikerrel szolgáló eszközök rendszerszerűvé tételére és jogszabályi megerősítésére.

Konzorciumi megvalósítás

A projektet a Hajléktalanokért Közalapítvány mint projektgazda, és az Összefogás Közalapítvány mint partnerszervezet, konzorciumi partnerségben hajtja végre. A konzorciumi feladatmegosztás oka Budapestnek és vonzáskörzetének más régiókkal összevetve lényegesen eltérő helyzete a hajléktalanság és a foglalkoztatottság kapcsán, mivel a Közép-magyarországi régióban (KMR) koncentrálódik az effektív hajléktalanok fele-harmada, a hajléktalanszállók fele, munkanélküliségi rátája pedig a legalacsonyabb. A probléma súlya, a szociális szereplők nagy száma és nagysága, valamint a relatív kedvező foglalkoztatási lehetőségek indokolják, hogy a projekt KMR-re irányuló feladatainak működtetését megosszuk, és olyan szervezet, az Összefogás Közalapítvány végezze, amely korábban is meghatározó szerepet vitt a régió hajléktalanügyi szociálpolitikájának és programjainak kidolgozásában és megvalósításában.

1. Regionális foglalkoztatási-lakhatási szakmai műhelyek

Foglalkoztatási és lakhatási műhelyek szervezése a régiókban havonta, a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő programokat megvalósító szervezetek szociális szakemberei számára.

A regionális műhelyek emlékeztetői megtalálhatóak a www.foglakprojekt.hu weblap közép-magyarországi régió részében.

2. Regionális szakmai nap

2009. november 27-én „Válság és hajléktalanság” címmel tartottunk szakmai napot, és ezt követően szekcióbeszélgetéseket.

A szakmai nap emlékeztetője, valamint az elhangzott előadások anyagai megtalálhatóak a www.foglakprojekt.hu weblap közép-magyarországi régió részében.

3. Módszertani, szakmai anyagok készítése

A TÁMOP-5.3.3. projektek módszertani megalapozását a kiemelt projekt többek között a hajléktalan emberek társadalmi integrációját célzó módszertani anyagok kidolgozásával végzi. A módszertani anyagok a hajléktalan emberek társadalmi integrációjának két döntő területére terjednek ki: a foglalkoztathatóság fejlesztésére, a foglalkoztatás növelésére és a lakhatásra.

Elkészült szakmai anyagok:

- Dokumentációs rendszer és útmutató, a szociális munka eljárásrendje

- Foglalkoztathatóság fejlesztése

- Elsődleges és másodlagos munkaerő-piaci foglalkoztatás elérésének protokollja

- Támogatott lakhatás protokollja

- Helyi települési koordináció útmutatója

Befektetés diszkont kincstárjegybe

A Közalapítvány alapító okiratának módosítása lehetővé tette, hogy az ideiglenesen fel nem használt összegek diszkont kincstárjegybe befektetésre kerüljenek a Magyar Államkincstárnál. Ez a lehetőség biztosítja, hogy a Közalapítvány a működési költségeinek egy részét a kamatokból fedezze. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a Közalapítvány működési költsége minden évben az alapító okiratban engedélyezett 8% és a minisztériumi szerződésekben engedélyezett 6% alatt van.

A Kuratórium elnöke 2010. II. 28-ig beszámolt a Közalapítvány szakmai működéséről az alapítóknak, és a mérleg jóváhagyása után, 2010. június 30-ig ismételten beszámol, valamint közzéteszi a gazdálkodás legfontosabb adatait a Fővárosi Közlönyben, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában.

Budapest, 2010. május 13.

Ikvai-Szabó Imre s.k.

a Kuratórium elnöke

Független könyvvizsgálói jelentés
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és kuratóriuma részére

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2009. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 291 134 E Ft a mérlegszerinti eredmény 9587 E Ft -, és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2009. 04. 16-án kiadott jelentésünkben 2008. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2010. május 13.

Varga Péter s. k. Varga Péter s. k.
ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 000256 MKVK 004214

  Vissza az oldal tetejére