A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. pályázati felhívás

önkormányzati biztosi névjegyzékbe történő felvételre * 

Budapest Főváros Közgyűlése (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) pályázatot hirdet önkormányzati biztosi névjegyzékbe történő felvételre.

Az önkormányzati biztosi névjegyzékbe való felvételre pályázhatnak természetes személyek és gazdasági társaságok, amennyiben megfelelnek az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 167. §-ban feltételeknek.

A Fővárosi önkormányzat Közgyűlése önkormányzati biztos kirendelésének felmerülése esetén a névjegyzékbe felvett személyeket vagy gazdálkodó szerveket kéri fel az adott költségvetési szerv önkormányzati biztosi feladatainak ellátására vonatkozó ajánlattételre.

A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát különösen:

a) az önkormányzati biztosnak való kijelölés esetén a feladatok ellátására vonatkozó kötelezettségvállalásról,

b) a pályázatban közölt adatokban való változás 30 napon belüli közlésének kötelezettségéről,

c) kijelölése esetére szakértő bevonásának szükségességéről, vagy ha saját szervezete teremti meg az önkormányzati biztosi feladatok ellátásával kapcsolatos szakmai feltételeket, akkor ezen körülményről,

d) a felsőfokú pénzügyi és számviteli iskolai végzettségről és a költségvetési gyakorlatról, annak igazolása mellett,

e) arról, hogy egy évnél régebben lejárt adó-, illeték-, társadalombiztosítási járulék tartozása nem áll fenn,

f) minden olyan kérdésről, melyről a pályázó nyilatkozni kíván (pl. referencialista).

Gazdasági társaság pályázó esetén fentieken túlmenően az alábbi adatok megadása is szükséges:

- cég neve,

- székhelye,

- az alapítás időpontja,

- tevékenységi köre,

- a jegyzett, illetve saját tőke nagysága,

- az alkalmazotti létszám, szakember állomány,

- a vezető tisztségviselők és a magasabb vezető állású dolgozók fontosabb személyi és szakmai adatai, valamint gazdasági társaság megbízásakor eljáró természetes személy megnevezése,

- a cég üzleti tevékenységének adatokkal alátámasztott leírása,

- arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban,

- az egészségügyi ágazat területére vonatkozóan csatolni kell fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézménynél végzett 1 fő önkormányzati biztosi vagy kincstári biztosi tevékenységet és/vagy 1 fő pénzügyi átvilágítási tevékenység igazolását.

A pályázatokat zárt borítékban, hivatalos cégszerű aláírással 2011. január 4-ig a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) „Önkormányzati biztos” jelzéssel személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani, illetve a fent jelölt időpontra beérkezően postán megküldeni.

A pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a benyújtási határidőt megelőző munkanapig felvilágosítást ad: Rometné dr. Orosz Julianna, vezető főtanácsos a 327-1356 telefonszámon, vagy oroszi@budapest.hu e-mail címen.

A benyújtott pályázatok tartalmát a pályázat lezárásáig a kiíró titkosan kezeli.

A határidőben beérkezett pályázatok felbontása a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által kijelölt, illetve felkért személyek jelenlétében nyilvánosan történik, melyen a pályázók képviselői jelen lehetnek. A pályázó vagy meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

A pályázatok nyilvános bontására 2011. január 6. 11 órakor a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala félemelet 627. számú tárgyalójában kerül sor.

A pályázatok nyilvános bontása után, a kiíró felszólítására 2011. január 12-ig hiánypótlásra van lehetőség, Az ezt követő döntés után a pályázókat a kiíró írásban értesíti.

Érvénytelen a pályázat, ha késedelmesen nyújtották be, a hiánypótlásra való felszólításban a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítették, továbbá ha a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban foglalt egyéb feltételeknek.

A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságának 432/2010. (07. 07.) számú határozata alapján az önkormányzati biztosi névjegyzékbe 2010. július 7-én felvett társaságoknak elegendő egy nyilatkozatot tenniük, amely szerint pályázatukat fenntartják, és adataikban változás nem történt.


  Vissza az oldal tetejére