A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2011. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és táblázatai) az Áht., valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1-6. § és az 1-6. számú táblázat a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazza. A költségvetési előirányzatok szöveges indokolását a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésére” című előterjesztés tartalmazza.

Az 1. § rögzíti Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hiány összegét, a hozzá kapcsolódó 1-2. számú táblázatokban meghatározza a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit.

Az 1. számú táblázatban a bevételek a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcímcsoportonkénti részletezettséggel kerültek kimutatásra.

A hiány összegszerű kimutatását az Áht. 8/A., valamint 69. §-a írja elő. A rendelet tételesen felsorolja, hogy 2011-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány.

Előírja az év közben realizálódó nem céljellegű önkormányzati többletbevételek felhasználási irányát.

Az 1/a. számú táblázat a működési célú normatív hozzájárulást, az 1/b. számú táblázat a működési célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű működési bevételeket átadóként és célonként, az 1/c. számú táblázat a beruházási célra átvételre tervezett pénzeszközöket, támogatás értékű beruházási bevételeket átadónként és célonként tartalmazza. Az 1/d. számú táblázat a felvenni kívánt támogatási kölcsönöket és a nyújtott kölcsönök visszatérülését részletezi tájékoztató jelleggel. Az 1/e. számú táblázat a tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait tartalmazza.

A Kormányrendelet 36. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt, a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza, a k) pontjában előírt előirányzat felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

A 2. § és a hozzá kapcsolódó 3. számú táblázat az Áht. 67. § (3) bekezdésének megfelelően határozza meg a 2011. évi költségvetés címrendjét. Rögzíti a címrend felépítésének fő elveit, és az Áht. 69. §-ában előírtak szerint - a Fővárosi Önkormányzatra és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervekre, valamint a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokra elkülönítetten és összesítve együttesen is - címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat. A kiadási címeken belül elkülönítetten szerepelteti a személyi jellegű kiadások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi jellegű kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai, a támogatási célú bevételek és pénzeszközátadások előirányzatát, a költségvetési létszámkeretet, illetve az önkormányzati, valamint az intézményi saját hatáskörű felhalmozások (beruházások, felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások) előirányzatát.

Tételesen felsorolja a költségvetési törvényben megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegből a megjelölt címeken céljellegű kiadásokat rögzít. Szabályozást ad az előirányzat változtatására, maradványának rendezési módjára.

Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegből az egyes címeken céljellegű bevételeket határoz meg.

A költségvetési egyensúly hosszú távú biztosítása érdekében, a 2005. évi Állami Számvevőszéki jelentéssel összhangban szabályozza az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervbevételének módját.

A kapcsolódó táblázatok közül:

- a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa az egyes címeken tervezett adósságszolgálatot hitelenként határozza meg;

- a 3/b. számú táblázat az egyes címeken belül a társadalmi szervezetekhez és alapítványokhoz kapcsolódó támogatásokat tartalmazza;

- a 3/c. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok működéséhez biztosított támogatásokat tartalmazza kisebbségi önkormányzatonként és azon belül célonként;

- a 3/d. számú táblázat a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok - kiemelt kiadási és bevételi előirányzatonkénti - költségvetéseit tartalmazza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján;

- a 3/e. és 3/f. számú táblázatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazzák.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó 4. számú táblázat az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően célonként részletezi a tervezett felújításokat. Bemutatja a tervben szereplő felújítások áthúzódó hatásait [Áht. 118. §].

A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázatban határozza meg.

A 4. § az Áht. 69. §-ában előírtaknak megfelelően feladatonként részletezi:

- az önkormányzati fejlesztési kiadások címen tervezett előirányzatot,

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokat,

- a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházásait,

- a hitelből finanszírozott beruházásokat.

Az 1000-6000 címeken az intézményi beruházások és támogatás értékű beruházási kiadások 2011. évi tervét tájékoztató jelleggel az 5/a. számú táblázat szerint határozza meg.

Az 5. § az Áht. 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2011. évi költségvetés általános és céltartalék-előirányzatait.

A fejlesztési célú céltartalékok előirányzatait feladatonként is rögzíti, kijelölve ezzel az év közben indítható beruházásokat.

Több céltartalék felhasználását a Közgyűlés által elfogadásra kerülő szakmai programhoz köti, illetve rögzíti a céltartalék felhasználási módját.

A 6. § az Áht. 71. § (2) bekezdésében és a 118. § (1) bekezdés 2.b) pontjában előírtaknak megfelelően tartalmazza a többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek - felújítások, beruházások, adósságszolgálati kötelezettségek, működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre, támogatás értékű működési kiadások - későbbi év(ek)re vonatkozó kihatásait a 4., az 5., a 3/a. és a 6. számú táblázatok hivatkozott oszlopai szerinti összegekkel.

II.

A rendelet második része, a 7-31. § Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A 7. § meghatározza a költségvetési alapokmányok elkészítésének szabályait, felhatalmazást ad a jóváhagyott költségvetések teljesítésére, előírja a bevételek és kiadások egyensúlyának fenntartását.

Az Áht. 87. § alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó alapvető rendelkezést tartalmazza.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek létszámcsökkentéséhez biztosított irányító szervi támogatás odaítélésének és felhasználásának módját.

Az Áht. 100/L. § (1) bekezdése alapján - a vagyonrendelet keretein belül - meghatározza a gazdasági társasági érdekeltség megszerzésének szabályait.

Az Áht. 100/H. § (2) bekezdésével összhangban engedélyhez köti az intézmények alapítványokhoz, társadalmi szervezetekhez kapcsolódó támogatásait, és számadási kötelezettséget ír elő a támogatottak felé.

A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházásokra és szolgáltatásokra juttatott támogatások felhasználásánál előírja a törvény szabályainak kötelező alkalmazását (Áht. 13/B. §).

Előírja a támogatott intézményi beruházások kiadásai teljesítésének banki megfigyelését.

A 8. § a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében határoz meg végrehajtási szabályokat.

A rendelkezések biztosítják, hogy év közben az általános tartalék szintje megfelelő maradjon, valamint, hogy a 2011. évi pénzmaradvány elszámolásakor érvényesüljön a szigorú kockázatkezelési politika.

A (3) bekezdés rögzíti az év közben jelentkező működési bevételi többlet felhasználási sorrendjét.

A 9. § a helyszíni bírságból beszedett bevételek befizetését szabályozza.

A 10. § a pénzmaradvány jóváhagyásának jogkörét és a 2011. évi pénzmaradvány-elszámolás szabályait részletezi.

A Kormányrendelettel összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a Közgyűlés vizsgálja felül és hagyja jóvá. A feladatelmaradáshoz, céljellegű előirányzatokhoz kapcsolódó elvonások eseteit tételesen rögzíti.

Intézményi pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő az állami hozzájárulások, valamint a normatív részesedésű személyi jövedelemadó 2011. évi elszámolásához kapcsolódó önkormányzati befizetési kötelezettség fedezetének biztosításához.

A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételekről a felhasználási célok szerinti elszámolási kötelezettséget ír elő.

A Kormányrendelet 213. § (2) bekezdésével összhangban lehetőséget biztosít gazdasági szükséghelyzet esetén a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználásának korlátozására.

Rögzíti az intézményi bevételekhez kapcsolódó befizetési kötelezettséget.

A 11-14. §-ok a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási jogköröket határozzák meg.

A 11. és a 13. § az Áht. 73. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a céltartalékokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítási jog átruházásának eseteit és kereteit szabályozza.

A 12. § az Áht. 74. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a főpolgármesterre átruházott jogkörnél külön szabályozást ad a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket és a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címeit, a felújítási és beruházási előirányzatokat érintően.

A 14. § a főpolgármesterre átruházott hatáskörű előirányzat-módosítás tárgyév végéig történő gyakorlásának lehetőségét rögzíti, valamint az e hatáskörben hozott döntésekhez kapcsolódóan ellenjegyzési jogkört és tájékoztatási kötelezettséget állapít meg.

A 15. § összefoglaló jelleggel tartalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek - beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is - gazdálkodására és előirányzat-módosítására vonatkozó rendelkezéseket. Az Áht. 74. és 100/A. §-ával, valamint a Kormányrendelet 67. §-ával összhangban rögzíti a Közgyűlés által a főpolgármesterre és a bizottságokra átruházott, valamint az intézmények saját hatáskörbe tartozó előirányzat-módosításai eseteit (a Főpolgármesteri Hivatalnál e jogköröket a főpolgármesterhez telepíti).

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiemelt előirányzatokon belüli rész-előirányzataira vonatkozóan is szabályozást ad.

Szabályozást ad az Áht. 100/B. § (2) és (3) bekezdése alapján a személyi juttatások előirányzatának felhasználásáról.

Szabályozást ad az Ámr. 90. § (2) bekezdése alapján a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elő-irányzatával való gazdálkodásról.

A 16. § a „Vagyongazdálkodási keret” felhasználására ad részletes szabályozást.

A 17. § a Kormányrendelet előírásainak megfelelően rögzíti a 2011. évi költségvetést érintő módosításokhoz kapcsolódó tájékoztatási és rendeletmódosítási kötelezettségek előterjesztésének szabályait.

A 18. § a közpénzek védelme érdekében megtiltja a fővállalkozói előleg fizetését a támogatással fedezett beruházásoknál, felújításoknál. A tilalom alól mentesíti a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott beruházásokat, mivel a pénzintézetek a beszerzések során a nemzetközi kereskedelmi szabványok szigorú betartását követelik meg a hitelfelvevőktől, és ezek sok esetben előleg kifizetését is tartalmazzák.

A 19. § szabályozza a Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a szakmai alapfeladatok keretében a dologi kiadások terhére szellemi tevékenységként végzett feladatok szerződési feltételeit a Kormányrendelet 82. §-a alapján.

A 20. § szabályozza a gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelésének a rendjét, a Kormányrendelet 15. §-ának figyelembevételével.

A 21-26. §-ok és a kapcsolódó 7. számú táblázat a finanszírozás rendjét szabályozzák.

A 21. § szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásának utalását. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél 13 részletben - a nettó finanszírozási rendnek megfelelően - a 7. számú táblázat szerinti, nettósítással csökkentett összeg kiutalását, túlfinanszírozás esetén inkasszálását engedélyezi.

Szabályozza a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeri működési kiadásokhoz és intézményi beruházásokhoz, valamint a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra év közben adott támogatás utalásának rendjét.

A finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézmények támogatására külön szabályozást ad.

A 7. sz. táblázatban meghatározott mértékű támogatás betartását ágazati szinten teszi kötelezővé, lehetőséget adva az intézmények eltérő pénzügyi helyzetéből jelentkező feszültségek kezelésére.

Külön szabályozást ad a színházak esetén alkalmazható, az általánostól eltérő finanszírozásra.

Részletes szabályt állapít meg az esetenkénti, feltételekhez kötött támogatások utalására.

Szabályozza a 2012. januári támogatások, bérek utalásának rendjét.

A 22. § tételesen rögzíti a fővárosi önkormányzati költségvetési körön kívülre gazdasági társaságoknak, nonprofit kft.-knek, alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek, más önkormányzatoknak, egyéb szerveknek adott támogatások utalási rendjét.

A 23. § szabályozza az állami támogatások utalásának rendjét.

A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára továbbutalni engedi.

Szabályozást ad az egyes közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások leutalására a költségvetési törvény 8. sz. mellékletében előírt finanszírozási szabályok alapulvételével.

A 24. § rögzíti az előrehozott támogatások utalásának rendjét.

A hatvan napon túl lejárt fizetési kötelezettség rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzéséhez - a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény előírásainak megfelelően - előrehozott támogatás utalását teszi lehetővé.

Külön szabályozást ad a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság részére történő speciális támogatások utalására.

Lehetőséget ad az oktatási intézmények esetén a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatásoknak az intézményi bankszámlákra történő megérkezésig a támogatás megelőlegezésére.

A 25. § szabályozza az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalását. A céljellegű felújítási és fejlesztési támogatást illetően a támogatás leutalását a teljesítményeknek megfelelően teszi lehetővé.

A 26. § meghatározza a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatásához kapcsolódó utalások rendjét. A fővárosi kisebbségi önkormányzatok részére a Fővárosi Önkormányzat által biztosított támogatás utalásának felfüggesztésére ad szabályozást, amennyiben az így biztosított összeg felhasználása nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

A 27. § a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek szakmai pályázaton való részvételének szabályait rögzíti.

A 28. § meghatározza a köztisztviselők 2011. január 1-jétől érvényes illetményalapját, valamint szabályozza a köztisztviselőknek és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományának adható éves jutalom összegének mértékét és feltételét, valamint rendelkezik a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek által jutalmazásra fordítható összegének mértékéről a Kormányrendelet 90. § (5) bekezdése alapján.

A 29. § az Áht. 100/G. §-ában előírtaknak megfelelően - a Főpolgármesteri Hivatal kivételével - megtiltja a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek pénzkölcsön (hitel) felvételét.

Szabályozza a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket. A közép- és hosszú lejáratú hitel felvételére, kötvény kibocsátására vonatkozóan fenntartja a Közgyűlés jogát az eljárás nyertesének megnevezésére, a likviditási hitel felvételében való döntés jogát - korlátokkal - a főpolgármester részére biztosítja.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetében megtiltja a kezességvállalást. Az Áht. 100/G. §-ában foglaltakkal összhangban rögzíti, hogy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki, és nem fogadhat el, kötvényt nem bocsáthat ki, pénzügyi lízing- és faktoring-szerződést nem köthet. Költségvetési támogatását betételhelyezésre nem fordíthatja. Szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél az esetben kötheti le, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A munkáltatói lakásépítési és -vásárlási kölcsönök kivételével megtiltja a hitel- és kölcsönnyújtást.

A Főpolgármesteri Hivatal mint az önkormányzat gazdálkodását lebonyolító fővárosi önkormányzati költségvetési szerv esetében a kezességvállalást a Közgyűlés egyedi felhatalmazásához köti.

Szabályozást ad az önkormányzat szabad pénzeszközeinek lekötésére. Az államilag garantált értékpapír vásárlása és számlavezető pénzintézeti betételhelyezés mellett lehetőséget biztosít a főpolgármester által rögzített értékhatáron belül kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlására, amennyiben ezt a pénzpiaci helyzet indokolja.

A 30. § az Áht. 118. §-ának, valamint a Kormányrendelet 36. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően részletezi, hogy milyen mérlegeket kell az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztató jelleggel a képviselő-testület részére benyújtani. A (2) bekezdése a közvetett támogatások részletezését írja elő.

A 31. § a záró és vegyes rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet hatálybalépésének időpontját rögzíti, annak érdekében, hogy a 2011. évi részletes, elemi költségvetés összeállítása, elkészítése a lehető legkorábbi időpontban történjen.

A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg egyes kapcsolódó rendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetve módosításáról intézkedik.


  Vissza az oldal tetejére