Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje, céljellegű bevételei és kiadásai

1. § (1) *  Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 593 012 198 ezer Ft-ban,

módosított bevételi főösszegét 542 272 454 ezer Ft-ban,

hiányának összegét 50 739 744 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a működési célú normatív hozzájárulásokat az 1/a., a Főpolgármesteri Hivatal támogatás értékű működési bevételeit és államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközeit az 1/b. számú táblázat tartalmazza. Támogatás értékű beruházási és felújítási bevételeit, államháztartáson kívülről átvett beruházási és felújítási célú pénzeszközeit az 1/c., a felvenni kívánt támogatási kölcsöneit és nyújtott kölcsöneinek visszatérülését az 1/d., valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásait az 1/e. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési, beruházási és felújítási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel a 2/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg figyelembevételével, de az intézményi kör bevételei nélkül összeállított előirányzat-felhasználási ütemtervet a 2/b. számú táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdés szerinti 50 739 744 ezer Ft összegű hiányból: * 

a) 4 486 500 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002-2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz,

b) *  25 494 030 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2009-ben megkötött keretszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,

c) 10 333 000 ezer Ft összeget az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében 2009-ben és 2010-ben megkötött szerződések alapján finanszíroz,

d) 10 426 214 ezer Ft összeget egyéb fejlesztési hitel igénybevételével finanszíroz.

A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi előirányzatok, létszám

2. § (1) A költségvetés címrendjét az a)-c) pontok keretei között a 3. számú táblázat tartalmazza.

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény/feladat megjelöléséből áll.

b) A Budapest Főváros Önkormányzata irányítása alá tartozó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek az 1000-6000 címeken szerepelnek, ágazati sorrendben. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények címszáma 4 jegyű. Az önállóan működő intézmények címszáma 6 jegyű, az 1-4. számjegy megegyezik annak az önállóan működő és gazdálkodó intézménynek a címszámával, amelyhez az alapító okirat szerint tartozik, az 5-6. számjegy sorszám.

c) A Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzat feladatainak előirányzatait a 7000-9000 számú címek rögzítik. Ezen belül:

a 7100 címeken a hivatali feladatok és a testületi működés tervezett kiadásai és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,

a 7200 címeken az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,

a 7300 címeken a városüzemeltetési (közlekedési, kommunális, környezetvédelmi stb.) feladatok tervezett kiadása és e feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek előirányzata,

a 8100 címeken a vállalkozások támogatása,

a 8201 címen a Vagyongazdálkodási keret,

a 8300 címeken az alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása,

a 8400 címeken az egyes önkormányzati feladatok tervezett kiadásai, ezen belül a 8401 címen a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek folyósított támogatás,

a 8500 címeken az intézmények önkormányzati támogatásának, valamint a Főpolgármesteri Hivatalban tervezett - e feladatokon előirányzott bevételekkel csökkentett - kiadásoknak és a tartalékoknak a fedezetét képező önkormányzati bevételek és hitelek,

a 8601 címen a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata,

a 8700 címeken az egyéb szervezetek, egyéb címekbe nem sorolható szervek támogatása,

a 9000 címeken Budapest Főváros Önkormányzata tartalékai, ezen belül a 9100 címeken céltartalékok, a 9300 címen az általános tartalék előirányzata

kerülnek tervezésre.

(2) A költségvetés címrendjébe tartoznak továbbá az (1) bekezdésen túl az alábbi címek is, amelyek e rendelet 3. számú táblázatában nem szerepelnek, de az évközi operatív feladatellátáshoz szükségesek. Ezekre a címekre a 9100-as céltartalékokról átcsoportosított és felosztott azon előirányzatok kerülnek, amelyeket a 11. § szerint szabályozott döntések alapján nem a Fővárosi Önkormányzat intézményei, illetve a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok kapnak támogatásként:

a) magánszemélyek támogatása, illetve személyi és dologi kiadások esetén:

7218 Főpolgármesteri keret személyi és dologi kiadásai,

7233 Védelmi és rendészeti feladatok

b) egyéb szervezetek támogatása esetén:

8205 Fővárosi Drogellenes Program kerete

8446 Nagyrendezvények kerete,

8447 Főpolgármesteri keret,

8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása,

8454 Kulturális keret.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 1-24. sorai tartalmazzák.

(4) Az előirányzatok a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 36. § (1) bekezdésében megállapított, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) színházi támogatás az 5101, 5102, 5107, 5109, 5111, 5114, 8108, 8109, 8117, 8120, 8121, 8122, 8125, 8128 címeken 3 656 800 ezer Ft,

b) tűzoltóság támogatása a 6005 címen 6 721 972 ezer Ft,

c) kiegészítő támogatás egyes feladatok ellátásához az érintett intézmények címein összesen: 533 661 ezer Ft.

(5) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a 4. sz. metróvonal építése alapprojekthez kapcsolódó, a „8512 Fejlesztési célú támogatás” címen tervezett 65 489 300 ezer Ft a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam között fennálló szerződések alapján a központi költségvetésen keresztül juttatott támogatásokhoz kapcsolódik.

(6) Az előirányzatok az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 3/e. számú táblázatban részletezettek szerint tartalmazzák.

(7) Az egyes címekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet, amely a költségvetési engedélyezett létszámkeretet jelenti, a 3. számú táblázat 39. sora tartalmazza.

(8) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit a 3. számú táblázat 25-38. sorai tartalmazzák.

(9) Az egyes címeken tervezett bevételekből céljellegű bevétel:

a) A „8542 Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség” címen tervezett bevételekből a Városrehabilitációs és lakásértékesítési számlán kezelt felhalmozási célú szabad pénzeszközök befektetéséből realizált kamatbevételek tervezett összege, 712 000 ezer Ft, amelyet a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadásokra kell fordítani.

b) A „8504 Idegenforgalmi adó” címen tervezett adóbevétel és az ehhez kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulás (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) együttes 375 000 ezer Ft összegéből a forrásmegosztási rendeletben rögzített szabályozás szerint a kerületi önkormányzatokat megillető 52,829%, azaz 198 109 ezer Ft a „8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás” cím előirányzatának a fedezete.

c) Az idegenforgalmi bevétel 375 000 ezer Ft összegét meghaladó többletbevételből a kerületi önkormányzatokat megillető 52,829% hányad.

d) *  A városrehabilitációs központi számlához kapcsolódóan a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett 400 000 ezer Ft bevétel a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között a városrehabilitációs keret kiadásaira került megtervezésre.

e) Az önkormányzati tulajdonú lakások lakásértékesítési számlájához kapcsolódóan a „8501 Intézményi működési bevételek” címen tervezett bevételből 32 400 ezer Ft, a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” címen tervezett bevételből 11 800 ezer Ft, összesen 44 200 ezer Ft, amely kiadásként a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakásgazdálkodási feladatok között bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadásokra került megtervezésre.

(10) Az önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlanok (ideértve a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó, testületi döntéssel onnan kivont és értékesítésre kijelölt ingatlanokat is) értékesítéséből származó bevételek az önkormányzat saját bevételből tervezett beruházási kiadásainak a fedezetét képezik. Az év közben testületi döntéssel értékesítésre kijelölt ingatlanok (mind a forgalomképes, mind a korlátozottan forgalomképes) bevételeinek tervbevételére csak abban az esetben lehet javaslatot tenni, ha a költségvetésben eredetileg tervezett ingatlanértékesítés már megvalósult. A többletbevétel tervbevétele kizárólag a 7 éves fejlesztési tervben, a későbbi években tervezett beruházások fedezetére, a „9112 Évközi indítású beruházások” cím új „Fejlesztések átütemezésének tartaléka” feladat egyidejű megemelésével történhet.

(11) A Főpolgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2011. évi adósságszolgálatot a felvett hitelek szerinti csoportosításban a 3/a. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

(12) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal címei a társadalmi szervezeteknek és alapítványoknak nyújtandó támogatásokat a 3/b. számú táblázat szerinti részletezésben és összegekkel tartalmazzák.

(13) A „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatoknak biztosított támogatás fővárosi területi kisebbségi önkormányzatonkénti és azon belül célonkénti összegeit a 3/c. számú táblázat tartalmazza.

(14) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok 2011. évi költségvetése kiemelt előirányzatait önkormányzatonkénti bontásban a 3/d. számú táblázat tartalmazza.

(15) A „6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás” címen tervezett előirányzat kizárólag a Társulási Tanács döntése alapján, annak megfelelően módosítható.

(16) A „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen megtervezett előirányzatokhoz kapcsolódóan az intézmény az általa ellátott közterületi feladatok végrehajtásáról év közben - folyamatos egyeztetés és a nyilvánosság megteremtése mellett - ad számot a Főpolgármesteri Hivatalnak.

(17) A „7315 FKF Zrt. közútkezelési feladatok” címen megtervezett kiadásokhoz kapcsolódóan az FKF Zrt. mint közszolgáltató szervezet a tárgyhó utolsó munkanapján részszámlát bocsát ki az éves előirányzat 1/12 részére, a következő hónap 5. munkanapjára szóló fizetési határidővel. Negyedévente az elvégzett feladatokról naturális és pénzügyi kimutatást készít a Városüzemeltetési Főosztály részére.

(18) Azon Európai Unió által társfinanszírozott projektek esetében, amelyek nem rendelkeznek megkötött támogatási szerződéssel, az előirányzatok módosítására a megkötött támogatási szerződéssel összhangban kerülhet sor.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi felújítási előirányzatai

3. § (1) *  A felújítási előirányzatokat célonként a 4. számú táblázat 9. oszlopa tartalmazza az alábbi bontásban:

A) Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények

I. Intézményi felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

III. Támogatás értékű felújítási kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

B) Főpolgármesteri Hivatal

I. Intézményi felújítások

II. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások

III. Támogatás értékű felújítási kiadások

IV. Felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre.

(2) A felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a 4/a. számú táblázat tartalmazza.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi fejlesztési előirányzatai

4. § (1) A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait az 5. számú táblázat „A” részének 6. oszlopa, ebből a beruházási célú pénzeszközátadásokat államháztartáson kívülre a 7. oszlopa, a támogatás értékű beruházási kiadásokat a 8. oszlopa, és a felhalmozási célú támogatási kölcsönöket a 9. oszlopa tartalmazza.

(2) A célhitelekből finanszírozott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat 10. oszlopa tartalmazza.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címein belül a céljelleggel támogatott beruházási kiadásokat az 5. számú táblázat „B” részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű beruházási kiadási előirányzatait intézményenként a 3. számú táblázat érintett címeinek 10., 13., 14. és 15. sora, illetve ágazatonként összesítve az 5. számú táblázat „D” részének 6., 7., 8. és 9. oszlopa szerint határozza meg.

(5) Az 1000-6000 címek intézményi beruházásainak, egyéb pénzeszközátadásainak és kölcsöneinek 2011. évi előirányzatait - intézményenként, tájékoztató jelleggel - az 5/a. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az alábbi beruházásokhoz kapcsolódó ténylegesen átadott pénzeszközöket az átvevőknek tőketartalékba kell helyezniük:

Közlekedési feladatok

- M2 metróvonal járműállomány cseréje 17 554 400 ezer Ft.

4/A. § *  Az M2 metróvonal járműállomány-cseréjéhez kapcsolódóan a BKV Zrt. által visszautalt előleg visszafizetési, valamint jóteljesítési bakgarancia 18 421 592 ezer Ft összegével az átadónak (BKV Zrt.) csökkentenie kell a tőketartalékát.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A 2. § (3) bekezdésben jóváhagyott kiadásokból az általános tartalék 3 965 000 ezer Ft, mely év közben elsősorban az ágazati szakmai előterjesztések alapján az alábbi feladatokra biztosít fedezetet:

a) az érettségiztetéshez, szakvizsgáztatáshoz kapcsolódó kiadásoknak hozzájárulásokból nem fedezett többleteire,

b) az oktatási ágazatot érintően a 2011/2012-es tanév feladatváltozásaiból, a pedagógiai programokból jelentkező nettó többletekre.

(2) A 2. § (3) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a céltartalék 26 118 327 ezer Ft,

ebből:

működési célú 7 044 736 ezer Ft,

felhalmozási célú 19 032 591 ezer Ft,

fővárosi kisebbségi önkormányzat céltartaléka 41 000 ezer Ft.

A céltartalékok előirányzatait célonként a 3. számú táblázat a 9100, 9200 címeken tartalmazza.

(3) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett 18 880 591 ezer Ft céltartalék beruházásonkénti összegeit az 5. számú táblázat „C” részének 6. oszlopa tartalmazza.

(4) A „9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka” címen tervezett 150 000 ezer Ft támogatási keret az ingatlanok megszerzéséhez, elővásárlási jog gyakorlásához biztosít fedezetet.

(5) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül tervezett Helyi közforgalmi közlekedés támogatása, BKV Zrt. tőkepótlás feladathoz kapcsolódó 10 980 000 ezer Ft felhasználásáról pénzeszközátadás-átvételi megállapodás alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt. A döntést követően az összeget a BKV Zrt.-nek tőketartalékba kell helyeznie.

(6) A 2011. évi költségvetésben megtervezett céltartalékok felhasználására, a megfelelő kiadási előirányzatra történő átcsoportosítására - figyelemmel a 11-15. §-okban foglaltakra is - 2011. december 31-éig van lehetőség. Ezt követően a céltartalékok felhasználására a 2012. évi költségvetés hatálybalépéséig csak a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet szabályozása szerint kerülhet sor.

(7) A „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címen tervezett előirányzat olyan, egyszeri kiadások fedezetéül szolgál, amelyek eredményeként végrehajtott intézményi szerkezeti átalakítások a későbbi évek működési kiadásait tartósan csökkentik.

A költségvetési évet követő elkötelezettségek

6. § (1) A költségvetési év és az azt követő 2 évre szóló elkötelezettségek tételes felsorolását a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a 6. számú táblázat tartalmazza.

(2) A költségvetési év és az azt követő év(ek) tételesen felsorolt elkötelezettségeit felújítás esetén a 4. számú táblázat 8-12. oszlopai, beruházás esetén az 5. számú táblázat 6., illetve 11-16. oszlopai tartalmazzák a feladatok jóváhagyásának megfelelően.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a 3/a. számú táblázat 6-13. oszlopai tartalmazzák.

MÁSODIK RÉSZ

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

I. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal gazdálkodásának általános szabályai

7. § (1) Költségvetési alapokmányaikat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek e rendelet 3. számú táblázatában a 1101-6009 címeken meghatározott összegekkel, a Főpolgármesteri Hivatalnak e rendelet 3. számú táblázatának „B1 Főpolgármesteri Hivatal összesen” oszlopában meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveket és a Főpolgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek - beleértve a Főpolgármesteri Hivatalt is - a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv irányítását ellátó szerv felülvizsgálja.

(4) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv - közgyűlési döntést követően - létszámcsökkentésének végrehajtásához támogatást igényelhet az irányító szervtől. Amennyiben a költségvetési szerv a létszámleépítéssel kapcsolatosan a törvényi előírásokon kívüli kifizetéseket teljesít, akkor annak fedezetét minden esetben az intézmény saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

Létszámcsökkentés végrehajtásához központi költségvetési támogatásra minden intézmény pályázhat. Amennyiben az intézmény e jogcímen támogatásban részesül, úgy köteles a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéseinek támogatására február 15-ig kiírt pályázaton részt venni, a pályázatot a feltételeknek megfelelően elkészíteni. Köteles továbbá az intézmény a nem pályázható összegről is tételesen elszámolni.

A végleges elszámolásnál csak bérjegyzékkel igazolt kifizetések támogathatóak. Amennyiben a helyi önkormányzatok részére kiírt létszámcsökkentési pályázaton a benyújtott pályázat vagy annak egy része a résztvevő intézménynek felróható okból elutasításra kerül, úgy a Fővárosi Önkormányzat által a pályázati cél megvalósítására megelőlegezett összeg az intézménytől elvonásra kerül. A prémiumévek programmal kapcsolatosan, amennyiben a költségvetési szerv a hatályos jogszabályi előírással ellentétes kifizetéseket teljesít, annak fedezetét a saját költségvetésének terhére kell, hogy biztosítsa.

(6) A Főpolgármesteri Hivatal társadalmi szervezetet a Közgyűlés egyedi engedélyével hozhat létre. Ugyanez a szabály vonatkozik ezen szervezetekhez való csatlakozásra is. Az engedély megszerzéséhez be kell mutatni, hogy a társadalmi szervezet létrehozásához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz milyen források állnak rendelkezésre.

Fővárosi önkormányzati költségvetési szerv alapítványt nem alapíthat, ahhoz nem csatlakozhat, de kizárólag közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú alapítványt, közalapítványt összesen évi 10 millió Ft értékhatárig- ha az közfeladatai ellátásával összhangban áll - támogathat, az általa ellátott feladattal összefüggő kifizetésre történő kötelezettségvállalás formájában, vagy kapacitásának rendelkezésre bocsátásával elért bevételét a kiadások megtérítése mellett átengedheti.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal által támogatott szervezetek és magánszemélyek:

a) az árubeszerzési, építési beruházási, építési koncessziós, szolgáltatás-megrendelési és szolgáltatási koncessziós céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével használhatják fel,

b) számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan.

(8) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal:

a) köteles ellenőrizni az általuk juttatott összeg felhasználását és a számadást,

b) a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a Közgyűlés engedélyével alapíthatnak gazdasági társaságot, illetőleg szerezhetnek gazdasági társaságban, közhasznú társaságban érdekeltséget. A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, vagy olyan szervezetet alapíthat, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét, és amelyekben - ha törvény más feltételeket nem határoz meg - legalább többségi befolyással rendelkezik. Több fővárosi önkormányzati költségvetési szerv közös gazdálkodó szervezete esetében elegendő, ha a költségvetési szervek befolyása együttesen éri el a legalább többségi befolyást.

(10) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek a 4. § (2) bekezdésben meghatározott, jóváhagyott beruházások kiadásai teljesítésének ellenőrzését - az irányító szervnek - a számlavezető bankfióknál lehetővé kell tenniük.

(11) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal alkalmazottaik önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral szembeni tagdíjfizetési kötelezettségét - szerződés alapján, munkáltatói tagként - egészében vagy részben átvállalhatja. A szerződések megkötéséhez önkormányzati többlettámogatás nem igényelhető.

(12) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó fővárosi önkormányzati, illetve intézményi építési beruházásokra, árubeszerzésekre, építési koncesszióra, szolgáltatások beszerzésére, szolgáltatási koncesszióra a közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről szóló 2003. évi CXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

A költségvetési egyensúly megőrzéséhez kapcsolódó végrehajtási szabályok

8. § (1) Az általános tartalékból olyan törvényi kötelezettségekből eredő kiadások finanszírozhatóak, amelyekhez az állami normatívák, központi pótelőirányzatok év közben nem nyújtanak kellő fedezetet. Az Áht. 25. §-ával összhangban az általános tartalék szolgál továbbá az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető és halaszthatatlan kiadások, strukturális átalakítások fedezetére, valamint az előirányzott, de elháríthatatlan okok miatt elmaradó bevételek pótlására is.

Amennyiben az általános tartalékból finanszírozott kiadásra utólag fedezet érkezik, akkor azt vissza kell pótolni a forrás megérkezésekor.

(2) A 2010. évi szabad pénzmaradvány a közvetlenül nem számszerűsíthető, illetve számszerűsítendő kockázatok kezelésére tartalékolandó. A szabad pénzmaradvány működési kiadások fedezetére nem használható.

(3) A költségvetés tárgyalásának első fordulójában esetlegesen elfogadott módosító indítványokban szereplő, illetve az év közben jelentkező működési bevételi többlet a kockázatok fedezésére tartalékolandó, amíg az év során történő kockázatelemzés eredménye azt bizonyítja, hogy a többlet a likviditás veszélyeztetése nélkül felszabadítható. Utóbbi esetben a bevételi többlet felhasználási sorrendje az alábbi:

elsősorban a működési kiadásoknál a felügyeleti támogatásból elvont 1,5%-ot kell visszapótolni,

másodsorban a BKV Zrt. javára maximum 10 milliárd Ft támogatást kell biztosítani.

Helyszíni bírságból származó bevételek átutalása

9. § A Fővárosi Közterület-felügyelet és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a helyszíni bírságból befolyt bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 15-ig köteles átutalni a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradvány elszámolása

10. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - a Közgyűlés hagyja jóvá. Figyelemmel a 8. § (2) bekezdésére, a Közgyűlés dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) a meghatározott célra - kivéve az európai uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli - összegek maradványa,

c) a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből - az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmények kivételével - az az összeg, amelyet a létszámfeltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata önkormányzati támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához, kivéve, ha ezen maradványrészt terhelő járulékfizetési elmaradása van,

e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - a személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - a kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány személyi juttatásokon felüli része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(4) Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatok pénzmaradvány-elszámolása során az alap kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárniuk az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknek.

(5) A Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzati költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

(6) A normatív állami hozzájárulások, a normatív részesedésű személyi jövedelemadó, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és támogatás értékű bevételek 2011. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(7) A ténylegesen befolyt idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatokat megillető összegéről kerületek szerinti részletezésben a pénzmaradvány-elszámolás során el kell számolni.

(8) *  Az intézményi működési bevételek közül, az önkormányzati finanszírozású költségvetési intézményekre vonatkozóan:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, vér- és vérkészítmények, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált, a 15. § (10) bekezdés szerint nem tervesített többletbevételek után az önkormányzati költségvetési intézményeket befizetési kötelezettség terheli, kivéve az intézmény rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

II. fejezet

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben

11. § (1) A „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:

a) A Közgyűlés soron következő rendes üléséig nem halasztható feladat miatti előirányzat-módosítás évi 50 millió Ft erejéig, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettséggel.

b) A „7322 Közvilágítás” címre a novemberi, decemberi fizetési kötelezettségek kiegyenlítéséhez szükséges előirányzati többletigény erejéig történő átcsoportosítás.

(2) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9105 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhibaperek miatti céltartaléka”,

„9120 Nagyrendezvények céltartaléka”,

„9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka”,

„9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére”,

„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka”,

„9156 BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. támogatási céltartaléka”,

„9164 Budapest Kulturális Alap”,

„9170 Kulturális keret céltartaléka”,

„9173 Közgyűjteményi céltartalék”.

(3) A (2) bekezdés szerinti főpolgármesteri döntés további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik. Ez a korlátozás nem vonatkozik a „9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére” címről az intézményi címekre történő átcsoportosításra.

(4) A „9167 Vis maior tartalék” cím előirányzatának felhasználásáról a főpolgármester dönt. A keretből támogatás igényelhető az önkormányzati tulajdonban, valamint önkormányzati ingyenes használatban lévő építményt (épületet, utat, hidat, kompot, ár- és belvízvédelmi létesítményt), valamint közparkot, fasort sújtó, előre nem látható természeti vagy más - az önkormányzat kötelező feladat-ellátását, illetőleg a helyi közlekedés biztonságát veszélyeztető - károkból adódó többletkiadások részbeni vagy teljes támogatására, a biztosításból vagy egyéb módon (pl.: decentralizált vis maior keretből) megtérülő károk figyelembevételével, továbbá a rendkívüli időjárásból (hőség, árvíz, vihar, fagy) eredő többletkiadások fedezetére.

Nem igényelhető támogatás a vis maior keretből az elmaradt felújításból, karbantartásból eredő, s ily módon megelőzhető károk helyreállítására, illetve felújítási előirányzatok pótlására.

A támogatást az 1000-6000 címeken szereplő önkormányzati tulajdonú intézmények, a Főpolgármesteri Hivatal, illetve a hivatalon keresztül a 7000-es címeken szereplő feladatokat ellátó gazdasági szervezetek igényelhetik.

- a munka elvégzése előtt utólagos elszámolási kötelezettséggel,

- az elvégzett munkát követően számlák alapján.

A támogatás mértéke 50-100%, az eset súlyosságától és a rendelkezésre álló előirányzat nagyságától függően. Az előirányzattal úgy kell gazdálkodni, hogy időarányosan az évből hátra lévő időszakban az egy negyedévre jutó keret +,-5%-os eltéréssel (20-30%) rendelkezésre álljon.

(5) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a „9112 Évközi indítású beruházások” címen tervezett céltartalékból a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címre, valamint a céljelleggel támogatott intézményi beruházások esetén az érintett intézményi címekre történő átcsoportosítás jogát az 5. számú táblázatban jóváhagyott összegek erejéig a beruházási célokmány, célokmány módosítás, engedélyokirat, illetve a pénzeszközátadás-átvételi megállapodás aláírását követően az alábbiak szerint:

a) Célokmány jóváhagyását követően az előkészítés költsége, célokmány módosítás jóváhagyását követően az okmányban jóváhagyott előkészítési többletköltség csoportosítható át.

b) Célokmány módosítása nélkül átcsoportosítható az előkészítési költség 10%-on belüli többletköltsége.

c) Beruházás engedélyokiratának kiadását követően, továbbá a módosított engedélyokirat alapján a céltartalékban lévő előirányzatok kerülhetnek átcsoportosításra.

Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme alacsonyabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, a különbözetet a későbbi években jelentkező magasabb pénzügyi ütemek finanszírozásához a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatra kell átcsoportosítani. A címzett támogatással, hitellel, támogatás értékű bevételből, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközből vagy egyéb céljellegű bevételből megvalósuló beruházások tárgyévi üteme a Fővárosi Közgyűlés döntésével az engedélyokirat és a források módosításával csökkenthető, illetve megemelhető.

Amennyiben az engedélyokiratban a beruházás tárgyévi üteme magasabb a céltartalékban lévő előirányzatnál, és a későbbi évek üteme fedezi a többletet, a magasabb éves ütemet a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatából kell biztosítani a későbbi évek ütemének egyidejű csökkentésével.

d) Amennyiben a beruházó szerv nem az önkormányzat (vagy az önkormányzat intézménye), a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírását követően a beruházás előkészítéséhez, illetve megvalósításához a támogatás előirányzata átcsoportosítható. A módosított megállapodás alapján a céltartalékon lévő többletköltség csoportosítható át.

e) Amennyiben ágazati minisztériumi pályázattal elnyert eszközbeszerzéseknél az önkormányzati önrészt a központi költségvetési szervhez kell a pályázati kiírás alapján átadni, a sikeres pályázat eredményéről szóló értesítést követően a beruházás előirányzat szükséglete a jóváhagyott keret erejéig átcsoportosítható.

Nem ide tartoznak a Magyar Államkincstárral finanszírozási szerződés alapján lebonyolított minisztériumi pályázatok eszközbeszerzései, azokat az előirányzatokat az a)-c) pontok szerint lehet átcsoportosítani.

12. § (1) Intézmények között, intézmények és a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címei között főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) feladatátrendezésből következő kiadási, bevételi és létszám előirányzat-módosítás, kivéve a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítást,

b) intézményi működési célú önkormányzati támogatás ágazati szintű előirányzatának betartásával kiadási és bevételi előirányzat-átcsoportosítás esetenként és intézményenként 25 millió Ft értékhatárig,

c) *  a gyermekvédelmi intézmények esetén a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” címre, valamint az oktatási intézmények esetében a „370100 Gimnáziumok Gazdasági Szervezete”, a „370200 Kollégiumok Gazdasági Szervezete”, a „370300 Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete”, a „370400 BETISZK Gazdasági Szervezete”, a „370500 Csepel TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370600 Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370700 Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370800 Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete”, a „370900 ÉPTISZK Gazdasági Szervezete”, a „371000 Gundel TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371100 Humán TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371200 Modell TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371300 Petrik TISZK Gazdasági Szervezete”, a „371400 Szily TISZK Gazdasági Szervezete”, és a „371500 Színes TISZK Gazdasági Szervezete” címekre a b) pontban meghatározott értékhatár nem vonatkozik.

(2) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein belül főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési és - a céljellegű önkormányzati beruházási támogatás kivételével - a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás,

b) a működési és felhalmozási bevételi előirányzat-csoportok közötti módosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

c) létszám- és előirányzat-módosítás a gazdasági feladatok szolgáltatásként történő megrendelésével összefüggően,

d) létszám- és előirányzat-módosítás a szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szevezet igénybevételével összefüggésben.

e) *  a működési és - a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kivételével - a felújítási kiadások között,

f) *  a beruházási és - a céljelleggel támogatott intézményi beruházások és a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kivételével - a felújítási kiadások között.

(3) Az önállóan működő intézmények többletbevételeinek, valamint pénzforgalom nélküli bevételeinek rendezése érdekében az önállóan működő és gazdálkodó fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeiről az önállóan működő fővárosi önkormányzati költségvetési szervek címeire, a kiemelt működési kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára történő előirányzat-rendezések hajthatók végre.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címei között a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás 25 millió Ft egyedi értékhatárig hajtható végre, kivéve a céljelleggel támogatott feladatok előirányzatait.

(5) Az (1) és (3) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás a feladatbővüléshez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalon belül új címre is történhet.

(6) A főpolgármester jogosult a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett kiadási előirányzatokat a tényleges teljesítésnek megfelelő kiadási előirányzatokra átcsoportosítani, nem érintve a keret érvényes összelőirányzatát.

(7) A felújítási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt felújítási előirányzatnak a tényleges teljesítéssel azonos összegű lebontása az intézmények részére a feladatra jóváhagyott összeg erejéig,

b) a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen központilag kezelt ágazati felújítási tartalékkeret ágazaton belüli, valamint az „Egyéb feladatok” cím alatt tervezett felújítási előirányzat ágazati megkötöttség nélküli átcsoportosítása előre nem tervezhető felújítási feladatra,

c) az ágazati felújítási támogatási keretek betartásával felújítási feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás 20 millió Ft egyedi értékhatárig, [figyelembe véve az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet „A beruházások és felújítások lezárására” címszó alatt szereplő 21. § (1), (2), (3) bekezdéseit], amely szükség esetén új feladatra történő átcsoportosításra is irányulhat.

(8) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a rendelet 5. sz. táblázata „A-B” részeiben az adott ágazaton jóváhagyott feladatok között - egy feladatot érintően évi 20 millió Ft egyedi értékhatárig - hajthatók végre előirányzat-módosítások a következő korlátozásokkal:

a) az átcsoportosítással érintett feladatok teljes költsége nem módosítható,

b) a tervezési, előkészítési ágazati keretek és peres ügyek rendezésére jóváhagyott, továbbá a tárgyévi befejezésre tervezett beruházás előirányzata nem csoportosítható át,

c) az előirányzat-növelés nem irányulhat a műszaki tartalom megváltoztatására,

d) állami és címzett támogatással, államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből, támogatás értékű bevételből, céljellegű bevételből és hitelből megvalósuló beruházások előirányzata nem változtatható. Nem módosítható az EU-s pályázatokhoz biztosított önrész előirányzata.

(9) Beruházási előirányzatokat érintően főpolgármesteri hatáskörben a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem előirányzatán belül átcsoportosítás hajtható végre a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, a támogatásértékű beruházási kiadás, valamint a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása előirányzatok között a jóváhagyott kiadási kereteken belül.

Előirányzat-módosítások a főpolgármesterre átruházott hatáskörben, az ágazatilag érintett bizottságok javaslatai alapján

13. § (1) Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:

„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék”,

„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”,

„9161 Egészségügyi műszerek tartozékcseréi”.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog további támogatási igényt nem eredményező átcsoportosításra korlátozódik.

(3) A bizottsági javaslatok kialakításánál a közbeszerzési jogszabályokat figyelembe kell venni.

Főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör hatálya, kiegészítő szabályai

14. § Az e rendelet

(1) 11-12. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2011. december 31-ig gyakorolható.

(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2011. december 7-ig tehetik meg.

(3) 11-13. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a főjegyző ellenjegyzésével, a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.

(4) 11-13. §-aiban szabályozott ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés - a hatáskör eseti jellegű visszavonásával - dönthet.

Előirányzat-módosítás a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

15. § (1) A Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörben a 11-13. § szerinti előirányzat-módosítások hajthatók végre.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben módosíthatják jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataikat a külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal és vállalkozási tartalékaikkal, a Közgyűlés jóváhagyását követően.

(3) Intézményen, illetve a Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein belül saját hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások hajthatók végre:

a) a működési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás,

b) a beruházási kiadások közötti átcsoportosítás, kivéve a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát,

c) a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított intézményeket érintően - a céljellegű önkormányzati felújítási támogatás kivételével - a felújítási kiadások javára és terhére történő átcsoportosítás,

d) a működési bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát,

e) a beruházási bevételek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás, kivéve az irányító szervtől kapott támogatás, valamint a pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha

a) a Közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt,

b) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv alaptevékenysége körében a szellemi tevékenységet a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással valósítja meg.

(5) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél a pénzmaradványból személyi juttatásra legfeljebb annyi előirányzat maradványa fordítható, melynek munkaadókat terhelő járuléka fedezett és ami tartós elkötelezettséggel, támogatási többlettel nem járhat.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzataiktól a (7) bekezdésben foglaltak kivételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.

(7) A személyi juttatások előirányzatának maradványa év közben, illetve következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően használható fel jutalom kifizetésére, előirányzat-módosítási kötelezettséggel. Fenti korlátozáson túlmenően a személyi juttatások tételei között a feladatváltozással, illetve a feladat-végrehajtással kapcsolatban átcsoportosítás hajtható végre.

(8) Abban az esetben, ha a Közgyűlés döntése alapján a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az év során csökkenti a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzatot, az abból származó megtakarítást a költségvetési évben és a következő év(ek)ben használhatja fel, kivéve a feladatelmaradás esetét.

(9) A fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányítását ellátó szerv előzetes engedélye alapján, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében utólag végrehajtott előirányzat-módosítás alapján használhatja fel, figyelembe véve a (10) bekezdés szerinti szabályozást.

(10) *  A fővárosi önkormányzati finanszírozású költségvetési szervek:

a) az áru- és készletértékesítés ellenértékéből - kivéve a tankönyvek, jegyzetek, taneszközök, az egészségügyi, gyógyászati készletek, eszközök, vér- és vérkészítmények, mezőgazdasági termékek értékesítési bevételét -,

b) a szolgáltatások ellenértékéből,

c) a bérleti- és lízingdíjból,

d) az egyéb sajátos bevételekből

realizált bevételi többlet 75%-át tervesíthetik. A fennmaradó 25%-ot befizetési kötelezettség terheli, amely a pénzmaradvány elszámolás során kerül elvonásra, kivéve az intézmény rendelkezésére álló kapacitása kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységet. E tevékenységi körbe sorolandó a BMSZKI vállalkozási tevékenységként végzett szálláskiadása is.

(11) A tervezett, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata, valamint a jóváhagyott engedélyezett létszámkeret év közben legfeljebb az alábbiak szerint emelhető:

a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,

b) szerződés, megbízás esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra,

c) többletfeladat nélkül nem emelhető.

(12) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv munkavállalóinak illetménye év közben akkor emelhető, ha a bevétel tartós, és a következő évben az intézmény költségvetésében megtervezésre kerül.

(13) A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely pontjában betölthető legyen, és abból többletszükséglet a jóváhagyott előirányzathoz képest ne keletkezzék.

(14) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető:

a) az intézményi ellátási díjak,

b) az alkalmazottak térítése,

c) az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése,

d) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek,

e) a saját bevételek körébe nem tartozó forrásból, államháztartáson kívülről származó átvett pénzeszköz - ideértve az adományokat, segélyeket is -

tervezett előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesíthető kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(15) Az Egészségbiztosítási Alap által finanszírozott fővárosi önkormányzati költségvetési szervek költségvetése, ezen belül a személyi juttatások előirányzata, a költségvetési létszámkeret - az Egészségbiztosítási Alapból kapott támogatások tekintetében - a teljesített feladatnak megfelelően a ténylegesen folyósított összegig módosítható.

(16) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek saját bevételeik többletéből a felújítási előirányzataikat saját hatáskörben növelhetik. Más gazdálkodó szervtől származó (előre nem tervezett) felújításra átvett pénzeszközökből a felújítási előirányzat az érintett fővárosi önkormányzati költségvetési szervekben év közben saját hatáskörben felemelhető. A felújítási előirányzat emelése nem járhat többéves elkötelezettséggel.

(17) A Főpolgármesteri Hivatal 7101-7371 címein tervezett feladatokat érintően az (1)-(16) bekezdésekben részletezett jogköröket a főpolgármester gyakorolja.

III. fejezet

A Vagyongazdálkodási Keret felhasználási szabályai

16. § (1) A költségvetésben a „8201 Vagyongazdálkodási keret” címen tervezett előirányzat felhasználásáról 50 millió Ft értékhatárig - a főpolgármester javaslatára - a Gazdasági Bizottsága (2)-(3) bekezdések keretei között dönt, ideértve a szerződések megkötését is. A Gazdasági Bizottság cseréről nem jogosult dönteni. 50 millió Ft értékhatár felett az előirányzat felhasználásáról a Fővárosi Közgyűlés jogosult dönteni.

(2) A Vagyongazdálkodási keret az alábbi célokra fordítható:

a) a Fővárosi Önkormányzat forgalomképes vagyonának gyarapítására,

b) az önkormányzati portfólió gyarapítására, annak kezelésével, értékelésével, értékesítésével kapcsolatos kiadásokra,

c) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok hasznosítása, üzemeltetése során felmerülő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó költségekre (közvetlen hasznosításhoz kapcsolódó szabályozási terv készítésének költsége, pályáztatási költségek stb.).

(3) A Vagyongazdálkodási keret terhére Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati beruházáshoz kapcsolódó vagyonszerzés nem finanszírozható.

A főpolgármester tájékoztatási kötelezettségei

17. § (1) A főpolgármester a Közgyűlés rendes ülésén:

a) tételes írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban Budapest Főváros Önkormányzata részére,

b) a rendelet 1. és 2. számú táblázatainak megfelelő formában tájékoztatást köteles adni a 11-14. §-ban és a 15. § (2)-(17) bekezdéseiben részletezett döntési, illetve előirányzat-módosítási hatáskörben - a rendes ülést megelőző hónapban - hozott intézkedések előirányzat-csoportokat érintő hatásairól.

(2) A főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2011. szeptember 15-ig - a tájékoztató táblák kivételével e rendeletnek megfelelően - köteles előterjeszteni a Közgyűlés részére.

(3) A főpolgármester köteles a Közgyűlés elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

a) ha az Országgyűlés Budapest Főváros Önkormányzatát érintő előirányzat-zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b) az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap részéről biztosított pótelőirányzat, az önkormányzati többletbevételek tervbevételére, a Közgyűlés költségvetést érintő döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére, egyéb, a feladat-végrehajtáshoz szükséges rendeletmódosítási javaslatok megtételére, a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatait módosító határozatainak, valamint a Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás taggyűlése költségvetést módosító döntéseinek a költségvetési rendeleten történő átvezetésére a 2011. áprilisi, júniusi, szeptemberi, novemberi, decemberi, valamint legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal - történő megküldését megelőző rendes ülésre.

c) A 11-14. §-ok szerinti átruházott hatáskörben, a 15. § (2)-(17) bekezdései szerinti intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások tervbevételére: a 2011. január 1.-június 30. közötti időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti beszámolóval egyidejűleg, illetve a 2011. július 1.-december 31. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez - külön jogszabályban meghatározott határidejéig - történő megküldését megelőző rendes ülésen.

(4) A (3) bekezdés szerinti rendeletmódosítások során nem kell előterjeszteni a tájékoztató jellegű táblázatokat.

Beruházások, felújítások általános szabályai a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

18. § (1) A Főpolgármesteri Hivatal és a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek támogatással fedezett beruházásaikra (tárgyieszköz-beszerzésekre), illetve felújításaikra vonatkozó szerződésekben fővállalkozói előleg fizetésére kötelezettséget nem vállalhatnak, kivéve a nemzetközi fejlesztési pénzintézetek által nyújtott hitelekkel, valamint az uniós támogatási pénzeszközökkel finanszírozott azon beruházásokat, amelyek esetében a hitelt/támogatást nyújtó intézmény beszerzési szabályzata szerint kell eljárni.

További kivételt képez a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet. A Főpolgármesteri Hivatal címein jóváhagyott költségvetési előirányzatokból tervpályázatok kiírására megbízást a Közgyűlés ágazatilag illetékes bizottsága egyetértésével lehet kiadni.

(2) A 15 millió Ft értékhatárt meg nem haladó beruházások esetében kötelezettségvállalásra a 11. § (5) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat-módosítás jóváhagyását követően kerülhet sor.

Külső személlyel, szervezettel történő szerződéskötés szabályai a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél és a Főpolgármesteri Hivatalnál

19. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalnál, valamint a fővárosi önkormányzati költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások terhére - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet igénybe vehető.

(2) A szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a fővárosi önkormányzati költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő képzettséggel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre, vagy a szervezet alapfeladatait jelentősen meghaladó többletfeladatot kell átmenetileg ellátnia, vagy

c) külső szakértő igénybevételét jogszabály kötelezettségként írja elő.

(4) Előadó művészeti intézményeknél a (3) bekezdés a) pontja alapján helye van szerződés megkötésének akkor is, ha az adott művészeti koncepció kizárólag meghatározott, külső személy(ek) bevonásával valósítható meg.

(5) Jogszabályban vagy a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető.

(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv vonatkozó szabályzatai határozzák meg.

(7) A szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül melyek állnak fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) a szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, továbbá

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben foglaltak végrehajtásáról az elemi költségvetés részletezése szerint az éves beszámoló keretében szöveges és számszaki tájékoztatást kell adni.

A gazdálkodási feladatok szolgáltatásként történő megrendelése, illetve más költségvetési szervvel történő ellátása

20. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati fővárosi önkormányzati költségvetési szerv a működtetéssel, üzemeltetéssel, vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatait saját gazdasági szervezetével, valamint részben vásárolt, az irányító szerv által engedélyezett szolgáltatással (a továbbiakban: szolgáltatás), vagy más költségvetési szervvel is elláthatja.

(2) A feladat akkor rendelhető meg szolgáltatásként, ha az dokumentáltan hatékonyabb, vagy gazdaságosabb forma a saját szervezettel való ellátásnál.

(3) A szolgáltatás megrendelése az irányító szerv előzetes egyedi engedélyéhez kötött. A szerződés engedélyeztetésekor az intézmény vezetőjének nyilatkoznia kell a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétéről, ezzel egyidejűleg kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését.

(4) Amennyiben a szolgáltatás megrendelésére a feladat ellátatlanságának veszélye miatt átmeneti jelleggel kerül sor, a hatékonyság, vagy gazdaságosság szempontjainak érvényesítése nem feltétel. Ebben az esetben a szerződés időtartama legfeljebb 1 év lehet. Az engedélyeztetéskor az intézmény vezetőjének a fennálló okokról kell nyilatkoznia, valamint kezdeményeznie kell az álláshelyek számának módosítását és a költségvetési előirányzatok rendezését. A létszám irányszám változtatásától el lehet tekinteni abban az esetben, ha az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (4) bekezdésében és a 90. § (2) bekezdésében foglaltak szerint biztosítottak.

(5) A feladat ellátásáért való felelősség a fővárosi önkormányzati költségvetési szerv részéről nem ruházható át.

(6) Amennyiben megszűnik a feladat szolgáltatás megrendelésével való elláttatása, az előirányzat és létszám visszarendezéséről e rendelet 12. §-ában foglaltak szerint gondoskodni kell.

IV. fejezet

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak (a továbbiakban: támogatás) utalása

21. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal 13 részletben, a 7. számú táblázatban meghatározott ütemben és mértékben, nettósítva utalja.

(2) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére az egyszeres jelleggel működési kiadásokhoz adott céljellegű támogatásokat a Főpolgármesteri Hivatal igénylésre, egy összegben utalja.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a folyamatos feladatellátáshoz kapcsolódó működési kiadásokra évközben biztosított támogatás

a) visszamenőleges részét egy összegben,

b) a fennmaradó részét az (1) bekezdésben meghatározott finanszírozási szabály szerint

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása az Egészségbiztosítási Alap kezelője és az egészségügyi intézmény közötti szerződés alapján történik.

(5) *  A Főpolgármesteri Hivatal a támogatás utalásakor a 7. számú táblázatban meghatározott mértéktől az évközi feladat-, illetve létszámcsökkentésnek az eredeti előirányzatokban történt átvezetése esetén a csökkentés végrehajtását megelőző időszakban az időarányostól felfelé, azt követően lefelé eltérhet, míg más estben - a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában a Védelmi ágazat kivételével - ágazati szinten nem térhet el. Ágazaton belül - figyelemmel a (6) és (7) bekezdéseiben foglaltakra is - az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegelésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendeznie kell.

(6) A Főpolgármesteri Hivatalnak a színházak részére a 7. sz. táblázat szerinti esedékes támogatás 99%-át kell utalnia, a fennmaradó 1%-nak megfelelő támogatás az intézmények likviditási helyzetétől függően differenciáltan utalható. Az ebből jelentkező túl-, illetve alulfinanszírozást legkésőbb a december havi támogatás utalásánál rendezni kell. A differenciáltan utalható támogatás összegének megállapításánál elsődlegesen a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettség, másodsorban az új bemutatókhoz kapcsolódó kiadások nagyságrendjét kell figyelembe venni. A visszafizetés időpontja az intézményi bevételek teljesítésének függvényében kerül meghatározásra.

(7) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek részére a 2012. januári támogatás ütemezése a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rend. 16. sz. melléklete alapján történik. A 2012. év átmeneti finanszírozási időszakára az éves szinten megállapított támogatás 1/13-ad része nettósítva utalható annak érdekében, hogy a járandóságok fedezete - az illetmény-kifizetés napjához igazodóan - rendelkezésre álljon.

(8) A létszámcsökkentések miatti azonnali kifizetésekkel kapcsolatos támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) A tanévi feladatváltozáshoz kapcsolódó támogatást a közgyűlési jóváhagyást követően - igénylésre - soron kívül utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(10) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal e célra nyitott elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött megállapodás alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek önkormányzati támogatásainak utalása

22. § (1) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódó támogatást a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző Társaság részére havonta, tárgyhót követő 10-ig utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(2) Budapest Főváros Önkormányzata közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a támogatást a megkötött közszolgáltatási szerződések szerint, illetve közszolgáltatási szerződés hiányában az erre vonatkozó Fővárosi Közgyűlési határozat alapján utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(3) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére jóváhagyott támogatást tárgyhó 5-ig, havi egyenlő ütemben, illetve amennyiben a közszolgáltatási szerződés úgy rendelkezik, a 6, illetve 8 hóra eső támogatást 2011. március 5-ig egy összegben az ágazati főosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(4) Az oktatási feladatokat keretmegállapodással ellátó kerületi önkormányzatok részére jóváhagyott támogatás 8 hóra eső összegét a költségvetés jóváhagyását követően március 31-ig, a 4 havi összegét a tanévi feladatváltozásokról szóló közgyűlési döntést követően november 30-ig, az ágazati főosztály igénylésére utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(5) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére a 8376 címen tervezett támogatásból

a) a zenekar működtetéséhez nyújtott támogatást havi egyenlő ütemben, tárgyhó 10-ig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez, a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást a bérleti díjnak a FIMÜV Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(6) A „8413 Sport célú támogatás” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást negyedévente, a negyedév első hónapja 5-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.

(7) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére két ütemben biztosít támogatást. Az utalás határideje január 31. és június 30.

(8) Az (1)-(7) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére közgyűlési döntéssel jóváhagyott támogatásokat, illetve kompenzációt a megkötött szerződések, illetve közszolgáltatási szerződések szerint, igénylésre, illetve a benyújtott számla alapján folyósítja a Főpolgármesteri Hivatal.

(9) Az alapítványok és társadalmi szervezetek részére a megítélt támogatások a szükséges előirányzat-átcsoportosításokat követően, a Közgyűlés engedélye alapján utalhatóak.

(10) Azon vállalkozások esetében, amelyeknek van hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésük, de nincs még jóváhagyott 2011. évi közszolgáltatási szerződésük, a Közszolgáltatási Keretszerződésük alapján, kizárólag az ott meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására, az ott meghatározott feltételek szerint és ütemben utalható a támogatás (kompenzáció) a 2011. évi éves szerződésük elfogadásáig azzal, hogy az egyes társaságok az éves szerződésük közgyűlési elfogadását követően legkésőbb 30 napon belül kötelesek elszámolni oly módon, hogy a társaság tételesen és részletesen köteles indokolni milyen minőségi és mennyiségi paraméterek alapján teljesített az érintett időszakban.

Az állami támogatások utalása

23. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a támogatás értékű bevétel az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezést követően továbbutalható.

(2) Az egyes közoktatási és szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, figyelemmel a költségvetési törvény 8. számú mellékletében meghatározott pénzellátási szabályokra, az alábbiak szerint utalja a Főpolgármesteri Hivatal:

a) a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

b) a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

c) az egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez kapcsolódó támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg.

d) a szociális továbbképzés és szakvizsga kiegészítő támogatását negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjának végéig.

Az előrehozott önkormányzati támogatások utalása

24. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek hatvan napon túli lejárt határidejű fizetési kötelezettségei rendezéséhez, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 7. számú táblázatban meghatározott utalási időpontok között a Főpolgármesteri Hivatal az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatást utalhat olyan pénzügytechnikával, mely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra. Az előrehozott utalásról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságát, valamint ágazatilag érintett bizottságait tájékoztatni kell.

(2) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátáshoz kapcsolódó feladatokat ellátó 2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja a Főpolgármesteri Hivatal. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

(3) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére - a központi intézkedésnek megfelelő időpontban - az utánpótlási ruházati illetmény fedezetét igénylés alapján előrehozott támogatásként utalhatja a Főpolgármesteri Hivatal, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(4) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére jóváhagyott támogatás terhére az éves BKV bérlet megvásárlásához szükséges támogatás igénylés alapján előrehozott támogatásként utalható, az ezt követő támogatás-átutalások egyenletes havi csökkentése mellett.

(5) A Fővárosi Önkormányzat mint a térségi integrált szakképző központként működő intézmények fenntartója jogosult részt venni a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész keretének felhasználására kiírt pályázaton. A támogatási szerződésben szereplő összegre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat továbbadási megállapodást köt a pályázó térségi integrált szakképző központba tartozó érintett oktatási intézményekkel, mely alapján részükre támogatási előleg utalható a beruházások megvalósítása céljából. A Fővárosi Önkormányzathoz ténylegesen beérkezett pályázati összeg alapján az intézmények részére biztosított támogatási előleghez, valamint a ténylegesen beérkezett pályázati összeghez kapcsolódó előirányzat rendezéséről a Fővárosi Önkormányzat intézkedik.

(6) Az oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) és Európai Uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható intézményenként legfeljebb 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára. Amennyiben a támogatási előleg visszafizetésére 2011. december 31-ig nem kerül sor, úgy az előirányzat rendezéséről intézkedni kell.

(7) Az oktatási intézmények részére július hónapban igényfelmérés alapján a Főpolgármesteri Hivatal előrehozott támogatást biztosíthat a nyári érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához kapcsolódó illetmény kifizetések és járulékaik fedezetére. Az előrehozott támogatással történő elszámolás és az előirányzat rendezése a tanévi feladatváltozások keretében történik.

(8) *  A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló (8303 Menhely Alapítvány, 8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat) alapítványok esetében a november-december havi támogatást előrehozott formában - igénylésre - november 1-jéig utalja. Az előrehozott támogatás az éves előirányzatot nem növeli.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

25. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek céljelleggel támogatott felújítási és beruházási kiadásaihoz kapcsolódó támogatást a Főpolgármesteri Hivatal teljesítményarányosan utalja.

(2) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá tartozó beruházások esetében a beruházói feladatokra kijelölt gazdasági társaságok részére a támogatási keretet átadás-átvételi megállapodás alapján, teljesítmény- és forrásarányosan utalja a Főpolgármesteri Hivatal, kivéve a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen, a BKV Zrt. részére tőkepótlásként történő pénzeszközátadást, amely esetben a pénzeszközátadás a pénzeszközátadás-átvételi megállapodásban rögzített pénzügyi üzemezés szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel történik.

(3) A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) számú Főv. Kgy. rendelet hatálya alá nem tartozó beruházások esetében önálló címeken jóváhagyott beruházási támogatás a gazdasági társaságokkal, önkormányzatokkal, költségvetési szervekkel vagy egyéb - jogi személyiséggel rendelkező - társaságokkal (szervezetekkel) megkötött megállapodás szerint teljesíthető.

(4) A 4. sz. metróvonal építése beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között létrejött szerződések az irányadóak.

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

26. § (1) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok számlájára (alszámlájára) a Főpolgármesteri Hivatal:

a) a központi költségvetésből származó támogatásokat a Fővárosi Önkormányzat Állami hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül utalja,

b) a fővárosi önkormányzati támogatást a testületi működéshez havonta, a tárgyhó 5-ig nettósítva utalja.

(2) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás időarányos részének a folyósítása felfüggeszthető, amennyiben a kisebbségi önkormányzat működése nem a kisebbségi és etnikai célokat szolgálja.

V. fejezet

Szakmai pályázatok benyújtásának szabályai

27. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) A Fővárosi Közgyűlés előzetes jóváhagyása nélkül a fővárosi önkormányzati költségvetési szervek csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges azonban a pályázatról a Főpolgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása.

Illetményalap meghatározása és a jutalmazás szabályai a Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél, valamint a közintézményeknél, közintézeteknél

28. § (1) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2011. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

(2) a) A munkáltató a kiemelkedő, illetve tartósan jó munkát végző köztisztviselőt jutalomban részesítheti. Meghatározott feladatok elvégzéséért a köztisztviselő céljuttatásban részesíthető.

b) A Főpolgármesteri Hivatalnál és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők, valamint a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai részére 2011-ben tervezhető jutalom mértéke az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-a. A pénzmaradványból, annak jóváhagyását követően és a személyi juttatások előirányzatának évközi megtakarításából, további 18%-os mértékig történhet jutalmazási célú kifizetés.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek esetén a jutalmazásra kifizethető együttes összeg - beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is, amennyiben annak fedezete pénzügyileg rendelkezésre áll -, nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8%-át.

A hitelfelvétellel, kezességvállalással és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

29. § (1) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek - a Főpolgármesteri Hivatal kivételével - pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel.

(2) A Közgyűlés a kötvénykibocsátásokhoz, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó hitelfelvételekhez kapcsolódóan:

a) előzetesen hozzájárul a kötvény kibocsátására, illetve a közbeszerzés hatálya alá tartozó közép- és hosszúlejáratú hitel felvételére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásához, és saját hatáskörében megtartja a jogot az ajánlattételi szakasz lezárultát követően az eljárás nyertesének megnevezésére, a főpolgármester javaslata alapján a Közbeszerzési Bizottság előzetes egyetértésével,

b) a likviditási hitel felvételében való döntés jogát - esetenként, a jóváhagyott éves költségvetési kiadások 4%-a erejéig - a főpolgármester részére biztosítja, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(3) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek:

- garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

- értékpapírt nem vásárolhatnak,

- váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el,

- az önkormányzati támogatást betételhelyezésre nem fordíthatják,

- kötvényt nem bocsáthatnak ki,

- pénzügyi lízing és faktoring ügyletre irányuló, vagy ilyet magában foglaló szerződéseket nem köthetnek,

- egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti,

- hitelt, kölcsönt - az elkülönített számlán kezelt munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök kivételével - nem nyújthatnak.

(4) A Főpolgármesteri Hivatal kezességet a Közgyűlés egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

(5) A főpolgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit, a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- államilag garantált értékpapír vásárlására fordíthatja, amelyet pénzintézettől vagy pénzintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír-forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni,

- a számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként lekötheti, valamint

- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlásra fordíthatja.

(6) A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek és a Főpolgármesteri Hivatal a tárgyi eszközökre, készletekre, vállalkozásaikra biztosítási szerződést köthetnek. A szerződések megkötéséhez költségvetési többlettámogatás nem igényelhető.

A költségvetéssel és a zárszámadással egyidejű tájékoztatási kötelezettségek

30. § (1) Az előterjesztő köteles benyújtani az alábbi mérlegeket és kimutatásokat a Fővárosi Közgyűlés részére tájékoztató jelleggel, szöveges indoklással együtt az alábbi tartalommal:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,

ab) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján,

ac) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét előzetes adatok alapján,

ad) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

ae) a közvetett támogatásokat,

b) a zárszámadás előterjesztésekor:

ba) a Fővárosi Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközváltozását,

bb) a Fővárosi Önkormányzat adósságállományát lejárat, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,

bc) a Fővárosi Önkormányzat összevont mérlegét tényleges adatok alapján,

bd) a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok összevont mérlegét a tényleges adatok alapján,

be) a Fővárosi Önkormányzat vagyonkimutatását,

bf) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,

bg) a közvetett támogatásokat.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ae), valamint bg) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,

e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege.

Záró és vegyes rendelkezések

31. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti:

a) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 7-34. §-ai, a 9. § kivételével,

b) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2010. (V. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése,

c) a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdése,

d) a 2011. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 60/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet 3-13. §-ai, a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (2) bekezdése kivételével.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Címrend

Intézményi kör

Főpolgármesteri
Hivatal
2011. évre
tervezett
előirányzat összesen
1 2 3 4
I. Működési bevételek 110 609 949 189 675 855 300 285 804
1. Intézményi működési bevételek 26 570 474 7 418 378 33 988 852
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 109 585 066 109 585 066
2.1. Illetékek 6 534 000 6 534 000
2.2. Helyi adók 89 645 820 89 645 820
- iparűzési adó 89 495 820 89 495 820
- idegenforgalmi adó 150 000 150 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA) 6 819 640 6 819 640
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 585 606 6 585 606
3. Működési támogatások 0 39 416 494 39 416 494
3.1. Normatív hozzájárulások 28 504 061 28 504 061
3.2. Működési célú központosított előirányzatok 0 0
3.3. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 3 656 800 3 656 800
3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 7 255 633 7 255 633
4. Egyéb működési bevételek 84 039 475 33 255 917 117 295 392
4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 83 477 326 32 753 256 116 230 582
ebből: Tb alaptól 76 788 394 0 76 788 394
egyéb támogatás értékű működési bevétel 6 688 932 32 753 256 39 442 188
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 562 149 502 661 1 064 810
II. Felhalmozási bevételek 2 426 518 117 314 309 119 740 827
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 190 253 25 185 665 25 375 918
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, ÁFA visszatérülések 118 003 7 238 599 7 356 602
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 0 6 313 616 6 313 616
1.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése 628 900 628 900
1.2.2. Privatizációból származó bevétel 207 208 207 208
1.2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0
1.2.4. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 2 300 2 300
1.2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 5 475 208 5 475 208
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 72 250 11 633 450 11 705 700
1.3.1. Osztalék és hozam bevétel 1 000 9 107 800 9 108 800
1.3.2. Tartós részesedések értékesítése 0 0
1.3.3. Felhalmozási kamatbevételek és felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség 71 250 2 525 650 2 596 900
2. Felhalmozási támogatások 0 65 489 300 65 489 300
2.1. Fejlesztési célú központosított előirányzatok 0 0 0
2.2. Fejlesztési célú támogatások 65 489 300 65 489 300
3. Egyéb felhalmozási bevételek 2 236 265 26 639 344 28 875 609
3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 2 119 933 26 620 794 28 740 727
3.1.1. Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 2 119 933 26 620 794 28 740 727
3.1.2. Támogatásértékű felújítási bevétel összesen 0 0 0
3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 116 332 18 550 134 882
3.2.1. Beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 87 332 18 550 105 882
3.2.2. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 29 000 0 29 000
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 89 443 645 446 734 889
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 119 516 119 516
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 89 443 525 930 615 373
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek (Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások) 0 0 0
V. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele 200 000 26 756 791 26 956 791
1. Működési célra 200 000 0 200 000
2. Felhalmozási célra 26 756 791 26 756 791
VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 0
VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 55 406 614 55 406 614
VIII. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított tám. 72 789 758 0 72 789 758
IX. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció -72 789 758 -72 789 758
Bevételek és hitelek mindösszesen 186 115 668 317 009 257 503 124 925

1/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett működési célú normatív hozzájárulásai

Ezer Ft
Megnevezés Normatív hozzájárulások
Normatív állami hozzájárulások
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási. sport -és kulturális feladatai * 2 213 866
Üdülőhelyi feladatok 225 000
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése 167 179
Fővárosi önkormányzat igazgatási, sport-és kulturális feladatai 864 420
Fővárosi önkorm. igazg., sport-és kulturális feladatai egységesen 91 142
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 15 500
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
- utcai szociális munka 13 631
- hajléktalanok nappali int.ell. 294 723
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
- fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás
- gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás 720 551
- fogyatékos személyek, pszich. és szenvedélybet. bentlak. int. ell. 1 888 197
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 413 598
- átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás
- otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 739 000
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás 327 051
- utógondozó gyermekvédelmi szakellátás-felnőtt 42 717
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int.
- átl. szintű áp., gond. nyújtó bentlak. és átm. elh. nyújtó szoc. int. 1 911 400
- emelt színvonalú bentlakásos ellátás 74 244
Hajléktalanok átmeneti intézményei 906 726
Óvodai nevelés + Iskolai oktatás 12 669 555
Iskolai gyakorlati szakképzés 1 376 500
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev. okt. 1 148 707
Nem magyar nyelven folyó nevelés, okt., roma kisebbség okt. 5 667
Nemzetiségi nyelvű. két tannyelvű okt., előkészítő okt. 484 779
Egyes pedagógiai programok támogatása 347 265
Pedagógiai módszerek támogatása 7 627
Hozzájárulás egyes közokt. int. fennt. önk. feladatellátásához 304 526
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 545 088
Tanulók ingyenes tankkönyvellátása 192 252
Tanulók általános tankönyvtámogatása
Kollégiumi, diákotthoni szállás-szolgáltatás támogatása 513 150
Normatív állami hozzájárulások összesen : 28 504 061
Pedagógiai szakszolgálat 289 600
Ped. szakvizsga, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 69 723
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
- osztályfőnöki pótlék 68 952
- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 73 407
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 31 979
Tűzoltóság 6 721 972
Kötött felhasználású támogatások összesen : 7 255 633
Egyéb támogatások
Színházak működtetési támogatása 3 656 800
Normatív támogatások mindösszesen : 39 416 494
Főv. Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatása ** 0
E G Y Ü T T : 39 416 494
* részesedés a forrásmegosztás szerint 47,171%
** az előirányzat támogatásértékű működési bevételként szerepel (4610 ezer Ft)

1/b. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű működési bevételei és működési célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

ezer Ft-ban
Átadó megnevezés Átadás célja Eredeti terv
1 2 3
I. Támogatás értékű működési bevétel
Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 32 198 072
Nemzetgazdasági Minisztérium Fővárosi Kisebbségi önkormányzatok támogatása 4 610
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP 3.1.4. pályázati támogatás 73 754
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága pénzmaradvány terhére előirt befizetési kötelezettség 250 000
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja 8 525
Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 218 295
Összesen: 32 753 256
II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Bentlakásos szociális intézmények Az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés 12 000
FKF Zrt. Adósságszolgálat 333 400
URBACT Titkárság URBACT ROMA-NET projekt 9 828
Tresorerie Du Grand Lyon INTERREG IVC - CLUSNET projekt 2 433
Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 145 000
Összesen: 502 661

1/c. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett támogatás értékű beruházási és beruházási célú pénzeszköz-átvételei államháztartáson kívülről

Millió Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv
1 2 3
I. a) Támogatás értékű beruházási bevétel
Kohéziós Alap Budapesti központi szennyvíztisztító telep 8048,628
KMOP Akadálymentesítések
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki 30,000
Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz 3057,500
Városliget kapuja, Városligeti Műjégpálya rekonstrukció 2200,000
Budapest Szíve Program I. ütem Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése 1349,525
Budapest Szíve Program I. ütem Reprezentatív kaputérség kiépítése 2390,875
Szent Imre Kórház regionális eü. Központ rekonstrukció II. ütem 496,852
Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem 850,365
Rákoskeresztúri buszkorridor 651,526
Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) 33,300
Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja u.) 38,900
Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.) 56,800
Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) 40,000
Közösségi közlekedés fejlesztése (XI.,Régi Budaőrsi út) 216,800
IX-XXI. ker. Szabadkikötő úti kerékpárút 132,200
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz 51,500
XXI. ker. Ady E. úti kerékpárút 63,700
III. ker. Bécsi út - Nagyszombat u. menti kerékpáros útvonal 39,525
XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv 57,191
X. ker. Fehér út menti kerékpárút 67,394
XVII. ker. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz 85,309
Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) 160,700
Szent János Kórház akadálymentesítése 29,876
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése 29,918
XVII. Ker. Pesti úti buszsáv kialakítása 175,700
Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése 1039,300
KEOP Dél-budapesti régió vízrendezése 1052,800
Norvég Alap Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya
főv. szakasz zajvédelme 705,657
KEOP előkészítésre Budapest Komplex Integrált Szennyvízcsatornázása 100,648
Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (EU-s projekt előkészítése É-D-i regionális gyorsvasút I. ütem reknstrukció 53,200
NFÜ ESZA Főpolgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése, ÁROP 31,300
Oktatási és Kulturális Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr. 105,000
Minisztérium
Környezetvédelmi és Budapesti központi szennyvíztisztító telep 2998,908
Vízügyi Minisztérium
Budakeszi Város Önkormányzat Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat 4,160
Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex integrált Szennyvízcsatornázása 36,679
Diósd Község Önkormányzata Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 7,654
Érd Város Önkormányzata Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 30,225
Százhalombatta Város Önkormányzata Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése 4,900
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés 2,674
Szent Imre Kórház Szent Imre Kórház rekonstrukció 42,605
Uzsoki Kórház Uzsoki Kórház Onkológiai fejlesztés vállalt önrész 51,000
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen 26 620,794
II. a) Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Vértanúk és Szabadságharcosok
emlékét védő Tanács (lengyel) Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése 18,550
Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 18,550

1/d. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2011. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban
Átadó megnevezése Átvétel célja Eredeti terv
1 2 3
I. Működési célú támogatási kölcsön
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szakközépisk. TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 10,000
Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 20,000
Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 20,000
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 15,000
Varga István Kereskedelmi Közigazgatási Szakközépiskola és Szakiskola TÁMOP 2.2.3. Projekthez nyújtott támogatási kölcsön törlesztése 12,000
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése 10,269
Heim Pál Gyermekkórház Kártérítési perhez nyújtott kölcsön visszatérítése 32,247
Összesen: 119,516
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön
Kerületi önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 85,000
Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 30,000
Ybl Miklós Építőipari Szakközépiskola KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése 36,894
Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középisk. Szi. Koll. KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése 19,500
Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyip. Környvéd. és Inf. Szi. KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése 20,000
Öveges József Gyakorló Ki. Szki. KMOP 4.1.1. Projekthez nyújtott kölcsön törlesztése 65,000
FKF Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű) 80,900
Alkalmazottak Lakásépítés, - vásárlás támogatási kölcsön törlesztése 21,000
Egyéb szervezetek Települési értékvédelmi támogatás kölcsön törlesztése 57,636
Parking Kft. Tagi kölcsön nyújtásának törlesztése 110,000
Összesen: 525,930

1/e. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett fejlesztési célú központi támogatásainak részletezése

Millió Ft-ban
Cím Támogatott feladat megnevezése Eredeti terv
1 2 3
I Fejlesztési célú központi támogatás
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen
4. sz. metró (1.szakasz alapprojekt + 1. szakasz kapcsolódó beruházás) KÖZOP előleg állományváltozással 65 489,3
Fejlesztési célú támogatások összesen 65 489,300

2. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai

ezer Ft

Címrend

Intézményi kör
Főpolgármesteri
Hivatal
2011. évre
tervezett
előirányzat összesen
1 2 3 4
I. Működési kiadások 178 078 235 85 240 243 263 318 478
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények 89 770 155 0 89 770 155
a) személyi juttatások 34 109 286 0 34 109 286
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 549 519 0 9 549 519
c) dologi kiadások 45 893 052 0 45 893 052
d) egyéb működési kiadások 218 298 0 218 298
ebből: támogatásértékű működési kiadás 119 364 0 119 364
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n
kívülre, és egyéb juttatások
98 934 0 98 934
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények 88 308 080 85 240 243 173 548 323
a) személyi juttatások 50 709 476 7 043 330 57 752 806
b) munkaadókat terhelő járulékok 13 121 780 1 740 153 14 861 933
c) dologi kiadások 22 639 882 35 804 089 58 443 971
- felvett hitelek kamata 3 268 500 3 268 500
- többi dologi kiadás 22 639 882 32 535 589 55 175 471
d) egyéb működési kiadások 1 276 665 40 652 671 41 929 336
ebből: támogatásértékű működési kiadás 1 260 150 592 629 1 852 779
működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n
kívülre, és egyéb juttatások
16 515 40 060 042 40 076 557
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 560 277 0 560 277
II. Felhalmozási kiadások 7 952 129 191 585 387 199 537 516
1. Beruházási kiadások 6 075 826 59 123 368 65 199 194
a) intézményi beruházások 3 622 138 388 797 4 010 935
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása 0 0
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások 2 453 688 0 2 453 688
d) önkormányzati beruházások 58 734 571 58 734 571
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata 162 400 162 400
pénzügyi befektetések 0 0
2. Felújítási kiadások 1 780 698 24 201 574 25 982 272
a) intézményi felújítások 411 222 6 528 417 750
b) út-, hídfelújítás 23 498 384 23 498 384
c) önkormányzati lakások felújítása 63 042 63 042
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások 1 369 476 633 620 2 003 096
3. Egyéb felhalmozási kiadások: 95 605 108 260 445 108 356 050
a) támogatásértékű beruházási kiadás 95 605 10 854 774 10 950 379
b) támogatásértékű felújítási kiadás 0 10 000 10 000
c) beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 97 365 671 97 365 671
d) felújítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 30 000 30 000
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 85 304 195 200 280 504
a) működési célú támogatási kölcsön nyújtása,
visszafizetése
0 24 200 24 200
b) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése 85 304 171 000 256 304
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 30 083 327 30 083 327
1. Céltartalékok 26 118 327 26 118 327
a) működési 7 044 736 7 044 736
b) felhalmozási 19 032 591 19 032 591
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka 41 000 41 000
2. Általános tartalék 3 965 000 3 965 000
V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 72 789 758 72 789 758
VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 0
VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai 9 905 100 9 905 100
VIII. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció -72 789 758 -72 789 758
Kiadások mindösszesen 186 115 668 317 009 257 503 124 925
Beruházási kiadások mindösszesen céltartalék nélkül 6 256 735 167 514 813 173 771 548
Felújítási kiadások mindösszesen 1 780 698 24 241 574 26 022 272

2/a. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban
Megnevezés 2011
I. Működési bevételek és kiadások
Működési célú bevételek
1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök áfa-ja) 33 693 948
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül) 102 765 426
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 46 236 134
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1 064 810
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is) 116 230 582
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 119 516
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 200 000
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8) 300 310 416
Működési célú kiadások
10. Személyi juttatások 91 862 092
11. Munkaadókat terhelő járulékok 24 411 452
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 100 773 619
13. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 40 175 491
14. Támogatásértékű működési kiadás 1 972 143
15. Ellátottak pénzbeli juttatása 560 277
16. Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése 24 200
17. Tartalékok 11 050 736
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+17) 270 830 010
II. Felhalmozás célú bevételek és kiadások
Felhalmozási célú bevételek
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási áfa visszatérülése) 13 471 536
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6 313 616
21. Fejlesztési célú támogatások 65 489 300
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 134 882
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 28 740 727
24. Felhalmozási áfa visszatérülése 5 590 766
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 294 904
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 615 373
27. Hosszú lejáratú hitel 55 406 614
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 756 791
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+28) 202 814 509
Felhalmozási célú kiadások
30. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül) 65 036 794
31. Felújítási kiadások (áfa-val együtt ) 25 982 272
32. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 294 904
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 97 395 671
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 10 960 379
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 256 304
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés) 9 905 100
37. Hosszú lejáratú hitel kamata 3 430 900
38. Tartalékok 19 032 591
39. Felhalmozási célú kiadások összesen (30+...+38) 232 294 915
40. Önkormányzat bevételei összesen (9+29) 503 124 925
41. Önkormányzat kiadásai összesen (18+39) 503 124 925

2/b. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

ezer Ft

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július
Augusz-
tus
Szeptem-
ber

Október
Novem-
ber

December
2011. évi terv
összesen
BEVÉTELEK
1. Helyi adók 1 344 687 1 344 687 3 740 100 27 500 543 1 241 626 6 362 587 0 837 245 32 368 539 583 500 1 780 590 12 541 716 89 645 820
2. Illetékek 522 720 522 720 903 294 325 044 786 874 658 241 621 481 599 039 395 278 464 751 328 426 406 132 6 534 000
3. Átengedett központi adó (SzJA) 1 049 175 524 588 524 588 524 588 524 588 524 588 524 588 524 588 524 588 524 587 524 587 524 587 6 819 640
4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei 296 352 296 352 377 913 281 780 490 711 958 174 497 323 678 866 813 365 850 847 363 340 680 583 6 585 606
5. Központi költs. hozzájárulás 8 952 987 5 776 570 6 403 075 8 153 435 7 802 106 8 851 461 7 511 254 6 072 130 7 194 058 8 666 754 7 246 481 22 275 483 104 905 794
- működési célú 6 452 987 3 001 770 2 993 775 2 993 775 3 001 770 2 993 775 2 993 775 3 001 770 2 993 775 2 993 775 3 001 769 2 993 778 39 416 494
- felhalmozási célú 2 500 000 2 774 800 3 409 300 5 159 660 4 800 336 5 857 686 4 517 479 3 070 360 4 200 283 5 672 979 4 244 712 19 281 705 65 489 300
6. A hivatal saját bevételei 681 857 727 628 3 396 600 1 529 651 1 731 337 1 632 403 5 711 965 5 936 357 2 252 161 2 139 558 4 266 319 2 598 207 32 604 043
- intézményi működési bevételek 445 103 482 195 479 965 605 134 651 867 449 909 487 632 660 360 902 900 493 698 903 139 856 476 7 418 378
- felhalmozási és tőke jellegű bev. 236 754 245 433 2 916 635 924 517 1 079 470 1 182 494 5 224 333 5 275 997 1 349 261 1 645 860 3 363 180 1 741 731 25 185 665
7. Átvett pénzeszközök, tám. kölcsön, támogatás értékű bevételek
382 318 5 212 028 6 830 470 4 684 334 5 597 495 4 349 868 4 030 881 4 090 612 5 795 836 5 218 596 5 246 987 9 101 282 60 540 707
- működési célú 49 413 4 879 123 2 729 668 2 614 268 2 464 268 2 466 268 2 464 268 2 464 268 3 434 420 3 269 220 3 269 220 3 271 029 33 375 433
- felhalmozási célú 332 905 332 905 4 100 802 2 070 066 3 133 227 1 883 600 1 566 613 1 626 344 2 361 416 1 949 376 1 977 767 5 830 253 27 165 274
8. Egyéb bevételek (pénzmaradvány) 26 756 791 26 756 791
9. (1.- 8.) összesen 39 986 887 14 404 573 22 176 040 42 999 375 18 174 737 23 337 322 18 897 492 18 738 837 49 343 825 18 448 593 19 756 730 48 127 990 334 392 401
10. Finanszírozási műveletek bevételei 0 0 1 135 000 0 1 098 000 0 2 100 000 0 10 333 000 27 314 400 13 426 214 0 55 406 614
- hitel felvétel 0 0 1 135 000 0 1 098 000 0 2 100 000 0 10 333 000 27 314 400 13 426 214 55 406 614
11. Bevételek mindösszesen: 39 986 887 14 404 573 23 311 040 42 999 375 19 272 737 23 337 322 20 997 492 18 738 837 59 676 825 45 762 993 33 182 944 48 127 990 389 799 015
KIADÁSOK
12. Személyi juttatások 586 944 586 944 586 944 586 944 586 944 586 944 586 944 586 944 586 944 586 944 586 944 586 946 7 043 330
13. Munkaadókat terhelő járulékok 145 013 145 013 145 013 145 013 145 013 145 013 145 013 145 013 145 013 145 012 145 012 145 012 1 740 153
14. Dologi kiadások 2 506 286 2 864 327 5 660 886 1 894 596 3 263 865 3 679 255 1 900 072 1 859 510 3 729 241 1 744 925 2 317 554 4 383 572 35 804 089
15. Intézményfinanszírozás 11 198 424 5 599 212 5 599 212 5 599 212 5 599 212 5 599 212 5 599 212 5 599 213 5 599 213 5 599 213 5 599 213 5 599 210 72 789 758
16. Műk. célú pénzeszköz átadás, támogatási kölcsön, tám. értékű kiad. 339 152 5 168 862 2 912 243 3 314 204 2 681 670 3 245 390 3 629 806 2 766 814 3 692 651 5 122 208 3 557 144 4 246 727 40 676 871
17. Tartalék (működési) 423 343 588 766 588 766 1 177 532 1 177 532 1 177 532 1 177 532 1 177 532 1 177 532 2 384 669 11 050 736
18. Működési kiadások összesen: 14 775 819 14 364 358 15 327 641 12 128 735 12 865 470 14 433 346 13 038 579 12 135 026 14 930 594 14 375 834 13 383 399 17 346 136 169 104 937
19. Felújítás összesen* 242 416 242 416 351 931 4 774 726 1 420 465 1 281 601 2 210 233 2 329 077 2 779 680 1 876 373 1 611 713 5 120 943 24 241 574
20. Beruházás összesen** 4 375 741 4 375 741 9 001 791 9 313 357 9 224 018 9 488 647 8 990 401 10 665 781 21 588 356 23 216 869 27 890 183 29 383 928 167 514 813
21. Tartalék (felhalmozási) 0 0 34 946 49 254 50 668 109 963 1 947 935 1 988 376 2 098 859 2 655 851 2 200 574 7 896 165 19 032 591
22. Finanszírozási műveletek kiadásai 0 0 4 010 700 376 100 0 0 0 0 4 010 700 376 100 0 1 131 500 9 905 100
- Felvett hitelek törlesztése 0 0 4 010 700 376 100 0 0 0 0 4 010 700 376 100 0 1 131 500 9 905 100
23. Kiadások mindösszesen: 19 393 976 18 982 515 28 727 009 26 642 172 23 560 621 25 313 557 26 187 148 27 118 260 45 408 189 42 501 027 45 085 869 60 878 672 389 799 015
24. Havi halmozott eltérés 20 592 911 16 014 969 10 599 000 26 956 203 22 668 319 20 692 084 15 502 428 7 123 005 21 391 641 24 653 607 12 750 682 0
*Tartalmazza a támogatásértékű felújítási kiadásokat valamint a felújítási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatokat
**Tartalmazza a támogatásértékű beruházási kiadásokat, a beruházási célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre és a felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése előirányzatokat

3. sz. táblázat a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2011. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft
1102 1104 1107 1109
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Károlyi Sándor Kórház és Péterfy Sándor utcai Kórház- Egyesített Szent István és Szent László Bajcsy-Zsilinszky Kórház
Rendelőintézet Rendelőintézet és Baleseti Központ Kórház-Rendelőintézet és Rendelőintézet
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 1 912 104 1 918 542 100,3 4 766 208 5 124 180 107,5 5 462 204 5 698 218 104,3 2 728 630 2 728 630 100,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok 526 667 528 405 100,3 1 572 551 1 379 695 87,7 1 458 925 1 531 730 105,0 885 856 885 856 100,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 1 331 779 1 422 146 106,8 3 475 187 5 231 500 150,5 13 911 351 14 322 645 103,0 4 075 514 4 075 514 100,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 600 1 600 100,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás 10 329 - 21 600 21 600 100,0 230 909 55 188 23,9 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 3 772 150 3 881 022 102,9 9 835 546 11 756 975 119,5 21 063 389 21 607 781 102,6 7 690 000 7 690 000 100,0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 10 300 2 500 24,3 30 000 40 300 134,3 24 000 24 000 100,0 10 000 10 000 100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) 59 100 137 500 232,7 171 000 98 594 57,7 98 700 402 400 407,7 80 600 14 800 18,4
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 7 317 8 270 113,0 9 000 9 000 100,0 10 865 10 809 99,5 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 76 717 148 270 193,3 210 000 147 894 70,4 133 565 437 209 327,3 90 600 24 800 27,4
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 75 000 65 000 86,7 80 000 70 000 87,5 95 000 90 000 94,7 76 000 203 750 268,1
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 75 000 65 000 86,7 80 000 70 000 87,5 95 000 90 000 94,7 76 000 203 750 268,1
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 3 923 867 4 094 292 104,3 10 125 546 11 974 869 118,3 21 291 954 22 134 990 104,0 7 856 600 7 918 550 100,8
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 140 807 168 292 119,5 650 000 655 000 100,8 1 527 729 1 527 729 100,0 800 000 800 000 100,0
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 134 100 202 500 151,0 251 000 168 594 67,2 238 075 492 400 206,8 156 600 218 550 139,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - 1 000 1 000 100,0 200 200 100,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 376 - 4 400 - 4 953 975 4 979 247 100,5 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 3 644 442 3 716 653 102,0 9 214 546 11 136 875 120,9 14 560 704 15 124 605 103,9 6 900 000 6 900 000 100,0
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 1 000 2 000 200,0 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 800 800 100,0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 2 718 3 671 135,1 9 000 9 000 100,0 11 271 10 809 95,9 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 3 923 867 4 094 292 104,3 10 125 546 11 974 869 118,3 21 291 954 22 134 990 104,0 7 856 600 7 918 550 100,8
39. Létszámkeret (fő) 1 065 1 065 100,0 2 136 2 136 100,0 2 671 2 671 100,0 1 340 1 340 100,0
ezer Ft
1110 1111 1112 1113
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Szent János Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Szent Imre Kórház Kórháza és Észak-budai Egyesített Nyírő Gyula Kórház Uzsoki utcai Kórház
Kórházai
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 685 704 2 669 064 99,4 5 167 980 5 178 929 100,2 1 336 198 1 374 369 102,9 2 647 918 2 690 287 101,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok 770 765 714 081 92,6 1 524 552 1 398 082 91,7 355 993 366 919 103,1 755 870 767 310 101,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 2 834 782 3 137 250 110,7 5 776 691 6 099 803 105,6 1 430 049 1 585 807 110,9 4 687 155 4 666 155 99,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 18 000 48 000 266,7 10 000 10 000 100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 6 291 251 6 520 395 103,6 12 469 223 12 676 814 101,7 3 140 240 3 375 095 107,5 8 100 943 8 133 752 100,4
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 30 000 30 000 100,0 11 000 75 000 681,8 9 960 9 960 100,0 51 967 21 967 42,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) 95 010 - 136 229 352 400 258,7 17 600 2 300 13,1 49 706 49 500 99,6
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás 91 249 42 605 46,7 - 1 500 2 000 133,3 51 000 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 10 000 10 000 100,0 17 000 17 000 100,0 2 600 2 600 100,0 6 000 6 000 100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 131 249 177 615 135,3 164 229 444 400 270,6 31 660 16 860 53,3 107 673 128 467 119,3
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 10 000 - 40 000 50 000 125,0 - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 60 000 50 000 83,3 110 000 78 000 70,9 28 000 28 000 100,0 55 000 50 600 92,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 60 000 60 000 100,0 150 000 128 000 85,3 28 000 28 000 100,0 55 000 50 600 92,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 6 482 500 6 758 010 104,3 12 783 452 13 249 214 103,6 3 199 900 3 419 955 106,9 8 263 616 8 312 819 100,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 1 300 000 1 400 000 107,7 1 500 000 972 880 64,9 800 000 744 561 93,1 278 519 315 461 113,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 60 000 145 010 241,7 246 229 430 400 174,8 45 600 49 094 107,7 104 706 100 100 95,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 500 500 100,0 - - 50 50 100,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 1 000 50 000 5000,0 836 111 - 8 300 8 300 100,0 7 000 7 000 100,0
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 5 100 000 5 141 200 100,8 11 015 223 10 987 823 99,8 2 340 000 2 610 000 111,5 7 867 041 7 883 958 100,2
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 10 000 10 000 100,0 - 3 000 3 000 100,0 300 250 83,3
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 5 000 5 000 100,0 - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 6 000 6 300 105,0 22 000 22 000 100,0 3 000 5 000 166,7 6 000 6 000 100,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 6 482 500 6 758 010 104,3 12 783 452 13 249 214 103,6 3 199 900 3 419 955 106,9 8 263 616 8 312 819 100,6
39. Létszámkeret (fő) 1 047 1 068 102,0 2 150 2 150 100,0 754 739 98,0 1 265 1 275 100,8
ezer Ft
1114 1116 1118
Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat
Címrend Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Heim Pál Gyermekkórház
Rendelőintézet és Gyógyfürdő
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 26 27 28 29 30 31 32 33 34
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 3 460 737 3 470 714 100,3 441 286 446 018 101,1 2 189 759 2 523 735 115,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 093 110 1 096 931 100,3 119 598 120 739 101,0 736 172 681 371 92,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 2 998 928 3 339 359 111,4 334 930 312 373 93,3 1 638 213 1 553 500 94,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 4 000 39 134 978,4
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 32 247 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 7 552 775 7 907 004 104,7 895 814 879 130 98,1 4 568 144 4 829 987 105,7
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 78 330 284 356 363,0 3 732 3 732 100,0 34 000 -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) 17 101 47 000 274,8 27 600 4 500 16,3 85 839 202 600 236,0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - 2 500 2 500 100,0 7 000 11 200 160,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 95 431 331 356 347,2 33 832 10 732 31,7 92 839 247 800 266,9
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 30 000 - - 25 200 56 000 222,2
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 75 000 5 000 6,7 45 000 40 000 88,9 80 000 45 000 56,3
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 75 000 35 000 46,7 45 000 40 000 88,9 105 200 101 000 96,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - -
23. Egyéb kiadások - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 7 723 206 8 273 360 107,1 974 646 929 862 95,4 4 766 183 5 178 787 108,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 400 000 363 000 90,8 55 567 58 252 104,8 750 000 650 000 86,7
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 92 101 68 666 74,6 72 600 44 500 61,3 189 489 268 587 141,7
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 200 0,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 15 105 17 338 114,8 - 4 494 6 000 133,5
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 7 191 000 7 820 000 108,7 817 843 798 880 97,7 3 800 000 4 200 000 110,5
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 25 000 4 356 17,4 - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 25 856 25 856 100,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 14 000 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 15 000 29 000 193,3
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 2 780 2 374 85,4 7 000 11 200 160,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 7 723 206 8 273 360 107,1 974 646 929 862 95,4 4 766 183 5 178 787 108,7
39. Létszámkeret (fő) 1 912 1 912 100,0 191 191 100,0 1 471 1 471 100,0
ezer Ft
1100 1201 1100 és 1200
Fekvőbetegek gyógyintézeti Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi intézmények
Címrend ellátása összesen Központi Stomatológiai Intézet összesen
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 35 36 37 38 39 40 41 42 43
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 32 798 728 33 822 686 103,1 271 600 286 600 105,5 33 070 328 34 109 286 103,1
2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 800 059 9 471 119 96,6 84 800 78 400 92,5 9 884 859 9 549 519 96,6
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 42 494 579 45 746 052 107,7 137 600 147 000 106,8 42 632 179 45 893 052 107,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 33 600 98 734 293,9 200 200 100,0 33 800 98 934 292,7
6. Támogatásértékű működési kiadás 252 509 119 364 47,3 - 252 509 119 364 47,3
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. 0 0 - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 0 0 - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 85 379 475 89 257 955 104,5 494 200 512 200 103,6 85 873 675 89 770 155 104,5
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 259 289 535 815 206,6 1 200 1 200 100,0 260 489 537 015 206,2
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) 743 475 1 406 604 189,2 - 743 475 1 406 604 189,2
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) 0 0 - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás 92 749 95 605 103,1 - 92 749 95 605 103,1
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 72 282 77 379 107,1 - 72 282 77 379 107,1
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 167 795 2 115 403 181,1 1 200 1 200 100,0 1 168 995 2 116 603 181,1
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 65 200 146 000 223,9 - 65 200 146 000 223,9
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 0 0 - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás 0 0 - - 0 0 -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 779 000 725 350 93,1 21 000 27 000 128,6 800 000 752 350 94,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 844 200 871 350 103,2 21 000 27 000 128,6 865 200 898 350 103,8
22. Felvett hitelek tőketörlesztése 0 0 - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások 0 0 - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 87 391 470 92 244 708 105,6 516 400 540 400 104,6 87 907 870 92 785 108 105,5
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 8 202 622 7 655 175 93,3 29 000 27 000 93,1 8 231 622 7 682 175 93,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 1 590 500 2 188 401 137,6 21 000 27 000 128,6 1 611 500 2 215 401 137,5
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 950 1 750 89,7 - 1 950 1 750 89,7
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 4 989 874 5 908 772 118,4 18 000 18 000 100,0 5 007 874 5 926 772 118,3
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból 72 450 799 76 319 994 105,3 448 400 468 400 104,5 72 899 199 76 788 394 105,3
31. Támogatásértékű beruházási bevétel 25 000 4 356 17,4 - 25 000 4 356 17,4
32. Támogatásértékű felújítási bevétel 0 0 - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 40 156 41 106 102,4 - 40 156 41 106 102,4
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 5 800 19 800 341,4 - 5 800 19 800 341,4
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 15 000 29 000 193,3 - 15 000 29 000 193,3
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 69 769 76 354 109,4 - 69 769 76 354 109,4
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 87 391 470 92 244 708 105,6 516 400 540 400 104,6 87 907 870 92 785 108 105,5
39. Létszámkeret (fő) 16 002 16 018 100,1 142 142 100,0 16 144 16 160 100,1
ezer Ft
1501 1502 1500
Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum Városligeti Műjégpálya Sportintézmények
Címrend Cím előirányzatai Cím előirányzatai összesen
áthelyezve a 5801 címkódra áthelyezve a 5802 címkódra
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 44 45 46 47 48 49 50 51 52
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások - - 0 0 -
2. Munkaadókat terhelő járulékok - - 0 0 -
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - 0 0 -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) - - 0 0 -
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 0 0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) - - 0 0 -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - 0 0 -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - 0 0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - 0 0 -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - 0 0 -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) - - 0 0 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - - 0 0 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. - - 0 0 -
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 0 0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 0 0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 0 0 -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 0 0 - 0 0 - 0 0 -
39. Létszámkeret (fő) - - 0 0 -
ezer Ft
2102 2103 2104 2106
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Baross utca Otthona, Dózsa György út Vilmos Idősek Otthona Otthona, Halom utca
(Rózsa utca)
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 201 299 201 994 100,3 195 416 200 611 102,7 174 254 169 330 97,2 338 382 341 478 100,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 874 54 934 94,9 54 556 54 396 99,7 48 982 46 853 95,7 96 682 94 198 97,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 876 876 100,0 1 501 1 501 100,0 696 666 95,7 1 398 0,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 136 534 135 740 99,4 121 107 117 301 96,9 135 856 131 231 96,6 218 597 211 062 96,6
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - 20 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 396 583 393 544 99,2 372 580 373 809 100,3 359 788 348 080 96,7 655 079 646 738 98,7
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) - 1 000 1 500 150,0 1 500 1 500 100,0 1 500 1 500 100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) 13 742 0,0 - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 13 742 0 0,0 1 000 1 500 150,0 1 500 1 500 100,0 1 500 1 500 100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - 4 800 3 421 71,3
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 7 000 - 15 000 - 9 381 - 9 500 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 7 000 - 0 15 000 - 0 9 381 - 4 800 12 921 269,2
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 410 325 400 544 97,6 373 580 390 309 104,5 361 288 358 961 99,4 661 379 661 159 100,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 111 655 117 955 105,6 99 429 110 413 111,0 128 123 132 198 103,2 299 217 313 034 104,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 298 670 282 589 94,6 273 751 279 735 102,2 233 165 226 763 97,3 361 838 347 679 96,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - 400 161 40,3 - 324 446 137,7
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 410 325 400 544 97,6 373 580 390 309 104,5 361 288 358 961 99,4 661 379 661 159 100,0
39. Létszámkeret (fő) 105 105 100,0 97 97 100,0 104 104 100,0 176 176 100,0
ezer Ft
2107 2108 2109 2110
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Idősek és
Címrend Otthona, Kamaraerdei út Otthona, Kútvölgyi út Otthona, Pesti út Pszichiátriai Betegek Otthona,
Virág Benedek utca
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 547 678 553 959 101,1 392 661 392 496 100,0 460 882 462 563 100,4 388 962 363 222 93,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok 153 513 140 455 91,5 109 733 105 922 96,5 128 812 127 103 98,7 100 063 91 575 91,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 693 893 52,7 466 366 78,5 951 951 100,0 2 162 1 500 69,4
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 545 262 569 589 104,5 183 013 191 870 104,8 392 285 380 152 96,9 222 992 245 310 110,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 20 20 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 1 248 146 1 264 896 101,3 685 873 690 654 100,7 982 950 970 789 98,8 714 179 701 607 98,2
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 4 000 4 000 100,0 1 800 1 800 100,0 5 100 5 100 100,0 4 000 0,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - 1 385 585 42,2 - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 000 4 000 100,0 3 185 2 385 74,9 5 100 5 100 100,0 4 000 0 0,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 22 500 17 700 78,7 - 3 000 4 125 137,5 -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 6 000 10 000 166,7 4 925 - 4 500 - 6 300 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 28 500 27 700 97,2 0 4 925 - 3 000 8 625 287,5 0 6 300 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 1 280 646 1 296 596 101,2 689 058 697 964 101,3 991 050 984 514 99,3 718 179 707 907 98,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 566 000 617 000 109,0 290 799 308 474 106,1 413 000 440 000 106,5 256 061 280 000 109,3
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 713 146 678 785 95,2 398 098 389 436 97,8 577 250 543 514 94,2 462 004 427 827 92,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 1 500 811 54,1 161 54 33,5 800 1 000 125,0 114 80 70,2
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 1 280 646 1 296 596 101,2 689 058 697 964 101,3 991 050 984 514 99,3 718 179 707 907 98,6
39. Létszámkeret (fő) 285 278 97,5 186 186 100,0 246 246 100,0 204 204 100,0
ezer Ft
2111 2112 2113 2114
Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend és Pszichiátriai Betegek Otthona, Fogyatékosok Otthona, Foglalkoztató Intézete, Otthona, Gödöllő
Búcsúszentlászló Csákánydoroszló (Darvastó)
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 287 785 280 247 97,4 279 271 278 844 99,8 288 460 280 511 97,2 286 393 295 745 103,3
2. Munkaadókat terhelő járulékok 80 292 76 974 95,9 85 263 74 818 87,7 75 998 72 338 95,2 77 168 75 123 97,3
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 955 955 100,0 741 100 13,5 1 388 2 500 180,1 1 035 1 035 100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 172 021 163 608 95,1 135 775 117 183 86,3 192 884 154 267 80,0 223 891 202 454 90,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 500 500 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 541 053 521 784 96,4 501 050 470 945 94,0 559 230 510 116 91,2 588 487 574 357 97,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 6 000 1 000 16,7 - 5 000 5 000 100,0 2 500 2 500 100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) 382 025 - - 22 0,0 -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - 600 600 100,0 700 700 100,0 500 500 100,0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 6 000 383 025 6383,8 600 600 100,0 5 722 5 700 99,6 3 000 3 000 100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - 15 000 15 000 100,0 6 000 11 000 183,3 -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 7 000 0,0 - - 10 000 0,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 7 000 0 0,0 15 000 15 000 100,0 6 000 11 000 183,3 10 000 0 0,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 554 053 904 809 163,3 516 650 486 545 94,2 570 952 526 816 92,3 601 487 577 357 96,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 163 359 170 800 104,6 167 133 184 557 110,4 203 500 214 000 105,2 227 500 236 860 104,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 390 294 733 609 188,0 348 769 301 088 86,3 360 152 306 316 85,1 373 587 339 957 91,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 000 0,0 -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - 5 000 5 000 100,0 -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 500 500 100,0 -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 400 400 100,0 748 900 120,3 800 1 000 125,0 400 540 135,0
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 554 053 904 809 163,3 516 650 486 545 94,2 570 952 526 816 92,3 601 487 577 357 96,0
39. Létszámkeret (fő) 176 176 100,0 174 174 100,0 170 170 100,0 162 162 100,0
ezer Ft
2115 2116 2118 2119
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat
Címrend Otthona, Gyula Fogyatékosok Otthona, Kéthely Otthona, Polgárdi-Ipartelepek Pszichiátriai Betegek Otthona,
Szentgotthárd
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 333 933 363 808 108,9 226 616 228 876 101,0 170 690 175 844 103,0 630 684 635 759 100,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok 92 652 95 743 103,3 64 422 63 507 98,6 49 156 47 479 96,6 175 337 173 571 99,0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 992 1 992 100,0 274 274 100,0 500 600 120,0 2 930 3 500 119,5
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 301 588 277 743 92,1 138 012 111 749 81,0 126 798 127 152 100,3 464 575 431 293 92,8
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 40 40 100,0 35 0,0 - 30 0,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 730 205 739 326 101,2 429 359 404 406 94,2 347 144 351 075 101,1 1 273 556 1 244 123 97,7
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 3 000 4 700 156,7 649 649 100,0 9 873 850 8,6 6 393 6 393 100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. 1 200 1 200 100,0 600 0,0 1 200 200 16,7 2 400 1 750 72,9
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 4 200 5 900 140,5 1 249 649 52,0 11 073 1 050 9,5 8 793 8 143 92,6
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 5 600 5 600 100,0 - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) - - 2 300 - 12 800 -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 5 600 5 600 100,0 0 0 - 0 2 300 - 0 12 800 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 740 005 750 826 101,5 430 608 405 055 94,1 358 217 354 425 98,9 1 282 349 1 265 066 98,7
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 279 413 319 432 114,3 136 000 155 000 114,0 124 083 130 283 105,0 500 000 532 000 106,4
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 459 792 427 655 93,0 294 158 249 675 84,9 233 864 223 742 95,7 779 949 731 316 93,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 700 - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 939 - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 800 1 100 137,5 450 380 84,4 270 400 148,1 2 400 1 750 72,9
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 740 005 750 826 101,5 430 608 405 055 94,1 358 217 354 425 98,9 1 282 349 1 265 066 98,7
39. Létszámkeret (fő) 200 200 100,0 145 145 100,0 91 91 100,0 371 371 100,0
ezer Ft
2120 2121 2122 2123
Fővárosi Önkormányzat Idősek Fővárosi Önkormányzat Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Idősek
Címrend Otthona, Szombathely Pszichiátriai Betegek Fogyatékosok Otthona, Tordas Otthona, Vámosmikola
Otthona, Tompa
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 130 611 131 688 100,8 161 014 161 994 100,6 306 704 327 490 106,8 244 820 251 525 102,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok 37 918 37 602 99,2 43 116 42 607 98,8 83 837 87 792 104,7 68 901 64 419 93,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 603 603 100,0 2 712 2 712 100,0 259 259 100,0 2 522 1 522 60,3
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 105 139 78 615 74,8 95 725 90 239 94,3 200 579 153 936 76,7 139 430 124 683 89,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 10 10 100,0 - 66 66 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 274 281 248 518 90,6 302 567 297 552 98,3 591 445 569 543 96,3 455 673 442 149 97,0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 3 849 3 849 100,0 - 5 000 5 000 100,0 6 300 6 300 100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - 600 600 100,0 -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 3 849 3 849 100,0 0 0 - 5 600 5 600 100,0 6 300 6 300 100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 500 500 100,0 985 985 100,0 - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 15 000 8 000 53,3 - 3 000 - 10 506 29 000 276,0
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 15 500 8 500 54,8 985 985 100,0 0 3 000 - 10 506 29 000 276,0
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 293 630 260 867 88,8 303 552 298 537 98,3 597 045 578 143 96,8 472 479 477 449 101,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 103 400 103 942 100,5 92 135 97 363 105,7 188 000 214 900 114,3 179 000 202 000 112,8
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 190 130 156 825 82,5 211 277 200 692 95,0 408 445 362 543 88,8 293 129 275 199 93,9
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 410 - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel 100 100 100,0 140 72 51,4 600 700 116,7 350 250 71,4
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 293 630 260 867 88,8 303 552 298 537 98,3 597 045 578 143 96,8 472 479 477 449 101,1
39. Létszámkeret (fő) 80 80 100,0 104 104 100,0 175 175 100,0 136 136 100,0
ezer Ft
2126 2127 2000
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fővárosi Önkormányzat Budapesti Szociálpolitikai intézmények
Címrend Fogyatékosok Otthona, Zsira Módszertani Szociális Központ összesen
és Intézményei
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 113 114 115 116 117 118 119 120 121
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 322 335 327 900 101,7 977 177 947 944 97,0 7 346 027 7 373 828 100,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok 95 665 89 396 93,4 270 471 255 944 94,6 2 050 411 1 972 749 96,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 469 469 100,0 - 26 123 23 274 89,1
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 144 632 113 015 78,1 668 497 651 814 97,5 5 065 192 4 780 006 94,4
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - 721 636 88,2
6. Támogatásértékű működési kiadás - - 0 0 -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - 0 0 -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - 0 0 -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 563 101 530 780 94,3 1 916 145 1 855 702 96,8 14 488 474 14 150 493 97,7
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 7 000 2 000 28,6 21 529 21 529 100,0 95 993 75 170 78,3
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - 13 764 382 025 2775,5
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - 0 0 -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - 0 0 -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - 9 185 6 135 66,8
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 7 000 2 000 28,6 21 529 21 529 100,0 118 942 463 330 389,5
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) 8 000 2 000 25,0 - 66 385 60 331 90,9
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - 0 0 -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - 0 0 -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 11 400 - 152 500 8 000 5,2 201 006 141 106 70,2
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 8 000 13 400 167,5 152 500 8 000 5,2 267 391 201 437 75,3
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - 0 0 -
23. Egyéb kiadások - - 0 0 -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 578 101 546 180 94,5 2 090 174 1 885 231 90,2 14 874 807 14 815 260 99,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 182 600 184 320 100,9 232 786 252 786 108,6 4 943 193 5 317 317 107,6
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - 0 0 -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 395 501 361 860 91,5 1 555 388 1 358 168 87,3 9 612 357 9 204 973 95,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - 1 000 1 700 170,0
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 210 000 220 000 104,8 215 000 225 939 105,1
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - 0 0 -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - 0 0 -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - 0 0 -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 80 000 50 000 62,5 80 500 50 910 63,2
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - 12 000 4 277 35,6 12 000 4 277 35,6
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - 0 0 -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - 10 757 10 144 94,3
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - 0 0 -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 578 101 546 180 94,5 2 090 174 1 885 231 90,2 14 874 807 14 815 260 99,6
39. Létszámkeret (fő) 196 196 100,0 448 469 104,7 4 031 4 045 100,3
ezer Ft
3101 3102 3103 3104
Káldor Miklós Ady Endre Fővárosi Vécsey János Kollégium Terézvárosi Középfokú Kollégium
Címrend Kollégium Gyakorló Kollégium (Szél utca)
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 97 203 97 689 100,5 46 637 42 184 90,5 76 391 75 351 98,6 63 177 60 762 96,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok 27 682 27 445 99,1 11 553 10 134 87,7 18 496 19 951 107,9 17 505 16 481 94,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 100 100 100,0 234 234 100,0 -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 91 738 88 467 96,4 17 877 15 353 85,9 56 992 51 484 90,3 39 098 36 567 93,5
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 216 623 213 601 98,6 76 167 67 771 89,0 152 113 147 020 96,7 119 780 113 810 95,0
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) - 390 390 100,0 - 419 419 100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 390 390 100,0 0 0 - 419 419 100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 4 000 0,0 - 19 000 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 4 000 0 0,0 0 0 - 0 19 000 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 220 623 213 601 96,8 76 557 68 161 89,0 152 113 166 020 109,1 120 199 114 229 95,0
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 62 000 62 000 100,0 6 600 6 022 91,2 16 940 17 800 105,1 11 890 13 700 115,2
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 156 123 149 101 95,5 69 957 62 139 88,8 135 173 148 220 109,7 108 309 100 529 92,8
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 2 500 2 500 100,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 220 623 213 601 96,8 76 557 68 161 89,0 152 113 166 020 109,1 120 199 114 229 95,0
39. Létszámkeret (fő) 57 59 103,5 23 23 100,0 44 45 102,3 36 36 100,0
ezer Ft
3104 01 3105 3105 02 3105 03
Fábry Zoltán Középiskolás Ferenczy Noémi Középiskolai Középiskolai Leánykollégium Varga Katalin Középiskolai
Címrend Leánykollégium Kollégium (Uzsoki utca) Kollégium
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 33 900 33 531 98,9 48 925 46 073 94,2 36 992 36 704 99,2 32 861 33 747 102,7
2. Munkaadókat terhelő járulékok 9 412 9 136 97,1 13 218 12 510 94,6 9 855 9 646 97,9 9 259 9 374 101,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - - - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) - 41 214 39 827 96,6 - -
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 20 20 100,0 - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 43 312 42 667 98,5 103 377 98 430 95,2 46 847 46 350 98,9 42 120 43 121 102,4
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) - 1 507 375 24,9 - -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 507 375 24,9 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) - 3 000 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 3 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 43 312 42 667 98,5 107 884 98 805 91,6 46 847 46 350 98,9 42 120 43 121 102,4
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 13 260 13 612 102,7 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 43 312 42 667 98,5 94 624 84 494 89,3 46 847 46 350 98,9 42 120 43 121 102,4
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 699 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 43 312 42 667 98,5 107 884 98 805 91,6 46 847 46 350 98,9 42 120 43 121 102,4
39. Létszámkeret (fő) 20 20 100,0 26 26 100,0 20 20 100,0 19 20 105,3
ezer Ft
3106 3107 3108 3109
Táncsics Mihály Deák Ferenc Középiskolai Zugligeti Középiskolai Pannónia Középiskolás
Címrend Tehetséggondozó Kollégium Kollégium Leánykollégium Kollégium
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 183 102 212 546 116,1 105 715 109 302 103,4 34 352 15 118 44,0 100 943 96 949 96,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok 47 455 54 196 114,2 29 138 29 574 101,5 9 736 4 363 44,8 28 430 26 181 92,1
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 500 500 100,0 - - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 149 219 105 465 70,7 86 925 87 045 100,1 11 444 6 150 53,7 46 200 43 895 95,0
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 1 000 1 000 100,0 - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 381 276 373 707 98,0 221 778 225 921 101,9 55 532 25 631 46,2 175 573 167 025 95,1
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) - 1 040 1 040 100,0 - 105 105 100,0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 1 040 1 040 100,0 0 0 - 105 105 100,0
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) - 8 000 0,0 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 8 000 0 0,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 381 276 373 707 98,0 230 818 226 961 98,3 55 532 25 631 46,2 175 678 167 130 95,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 56 700 59 600 105,1 36 432 42 270 116,0 3 800 3 800 100,0 15 500 16 050 103,5
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 324 576 314 107 96,8 194 386 184 691 95,0 51 732 21 831 42,2 160 178 151 080 94,3
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 381 276 373 707 98,0 230 818 226 961 98,3 55 532 25 631 46,2 175 678 167 130 95,1
39. Létszámkeret (fő) 108 112 103,7 58 61 105,2 17 17 100,0 50 50 100,0
ezer Ft
3110 3111 3112 3113
József Attila Középiskolai Kós Károly Kollégium Czóbel Ernő Kollégium Váci Mihály Kollégium
Címrend Kollégium
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 61 579 57 646 93,6 164 643 165 057 100,3 62 684 62 781 100,2 180 692 178 220 98,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok 16 461 14 321 87,0 48 252 47 694 98,8 17 318 17 375 100,3 51 440 50 022 97,2
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 400 100,0 1 000 1 000 100,0 200 200 100,0 765 765 100,0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 35 312 33 892 96,0 163 135 176 210 108,0 25 025 19 888 79,5 131 762 126 122 95,7
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - 100 100 100,0 - 30 30 100,0
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 113 752 106 259 93,4 377 130 390 061 103,4 105 227 100 244 95,3 364 689 355 159 97,4
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 2 000 2 000 100,0 4 600 4 600 100,0 900 900 100,0 -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 2 000 2 000 100,0 4 600 4 600 100,0 900 900 100,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) - 90 000 60 000 66,7 - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 90 000 60 000 66,7 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 115 752 108 259 93,5 471 730 454 661 96,4 106 127 101 144 95,3 364 689 355 159 97,4
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 16 993 17 858 105,1 115 328 121 495 105,3 11 640 14 100 121,1 49 633 49 167 99,1
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 98 759 90 401 91,5 356 402 333 166 93,5 94 487 87 044 92,1 314 193 304 663 97,0
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - 863 1 329 154,0
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 115 752 108 259 93,5 471 730 454 661 96,4 106 127 101 144 95,3 364 689 355 159 97,4
39. Létszámkeret (fő) 30 30 100,0 91 92 101,1 32 32 100,0 88 89 101,1
ezer Ft
3115 3116 3117 3117 01
Gyengénlátók Általános Iskolája, Gennaro Verolino Általános Iskola, Mozgásjavító Általános Iskola,Szki, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és
Címrend Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Speciális Szakiskola ,Diákotthon, Egys. Gyógypedagógiai Módszertani Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-
Intézménye és Diákotthona és Gyermekotthon Intézmény és Diákotthon pedagógiai Szolgáltató Központ
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 283 545 284 541 100,4 160 068 158 702 99,1 515 649 539 734 104,7 28 806 35 492 123,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok 77 125 76 047 98,6 43 814 42 679 97,4 150 768 155 228 103,0 8 384 10 097 120,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 539 1 539 100,0 2 466 1 979 80,3 250 250 100,0 -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 91 977 89 996 97,8 78 640 74 900 95,2 247 842 311 839 125,8 -
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. 230 230 100,0 - 1 540 1 540 100,0 -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 454 416 452 353 99,5 284 988 278 260 97,6 916 049 1 008 591 110,1 37 190 45 589 122,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 1 821 1 821 100,0 1 253 1 253 100,0 1 510 1 510 100,0 -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 1 821 1 821 100,0 1 253 1 253 100,0 1 510 1 510 100,0 0 0 -
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) 15 000 0,0 - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 15 000 0 0,0 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 471 237 454 174 96,4 286 241 279 513 97,6 917 559 1 010 101 110,1 37 190 45 589 122,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 15 429 14 861 96,3 10 815 13 000 120,2 23 226 24 039 103,5 -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 455 808 438 745 96,3 275 166 266 513 96,9 894 333 986 062 110,3 37 190 45 589 122,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - 260 0,0 - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 568 - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 471 237 454 174 96,4 286 241 279 513 97,6 917 559 1 010 101 110,1 37 190 45 589 122,6
39. Létszámkeret (fő) 140 140 100,0 91 91 100,0 270 275 101,9 11 14 127,3
ezer Ft
3118 3119 3119 01 3119 02
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Re- Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Re-
Címrend Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. habilitációs Bizottság és Gyógy- habilitációs Bizottság és Gyógy-
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon Intézménye és Diákotthona pedagógiai Szolgáltató Központ pedagógiai Szolgáltató Központ
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 543 074 547 509 100,8 259 799 247 271 95,2 24 976 26 255 105,1 47 630 52 837 110,9
2. Munkaadókat terhelő járulékok 146 437 145 118 99,1 73 810 69 451 94,1 6 698 6 946 103,7 12 778 13 980 109,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 614 2 246 85,9 - - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 155 954 149 821 96,1 124 740 127 750 102,4 - -
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 848 079 844 694 99,6 458 349 444 472 97,0 31 674 33 201 104,8 60 408 66 817 110,6
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 6 000 6 000 100,0 8 350 8 350 100,0 - -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 6 000 6 000 100,0 8 350 8 350 100,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 854 079 850 694 99,6 466 699 452 822 97,0 31 674 33 201 104,8 60 408 66 817 110,6
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek 17 500 19 700 112,6 13 000 13 500 103,8 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 836 379 830 994 99,4 453 699 439 322 96,8 31 674 33 201 104,8 60 408 66 817 110,6
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül 200 0,0 - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 854 079 850 694 99,6 466 699 452 822 97,0 31 674 33 201 104,8 60 408 66 817 110,6
39. Létszámkeret (fő) 289 286 99,0 134 131 97,8 12 12 100,0 22 23 104,5
ezer Ft
3119 03 3120 3120 01 3120 02
Fővárosi Beszédjavító Intézet Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló
Címrend Módszertani Intézmény és Óvoda Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e, Rehabilitációs Bizottság és Gyógy- Szakértői és Rehab. Bizottság és
Diákotthona és Gyermekotthona pedagógiai Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 76 745 93 027 121,2 510 576 529 560 103,7 27 110 34 179 126,1 46 810 51 701 110,4
2. Munkaadókat terhelő járulékok 20 344 24 373 119,8 138 713 141 567 102,1 7 716 9 066 117,5 13 121 13 712 104,5
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 3 139 3 080 98,1 - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) - 152 494 159 931 104,9 7 200 0,0 -
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 97 089 117 400 120,9 804 922 834 138 103,6 42 026 43 245 102,9 59 931 65 413 109,1
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) - 2 794 2 794 100,0 - -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val) - - - -
13. Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
14. Támogatásértékű beruházási kiadás - - - -
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15) 0 0 - 2 794 2 794 100,0 0 0 - 0 0 -
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val) - 3 450 3 450 100,0 - -
18. Felúítási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre - - - -
19. Támogatásértékű felújítási kiadás - - - -
20. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val) - - - -
21. Felújítási kiadások összesen (17+…+20) 0 0 - 3 450 3 450 100,0 0 0 - 0 0 -
22. Felvett hitelek tőketörlesztése - - - -
23. Egyéb kiadások - - - -
24. Kiadások összesen (9+16+21+22+23) 97 089 117 400 120,9 811 166 840 382 103,6 42 026 43 245 102,9 59 931 65 413 109,1
BEVÉTELEK
25. Intézményi működési bevételek - 26 803 28 535 106,5 - -
26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - -
27. Önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. 97 089 117 400 120,9 784 363 811 847 103,5 42 026 43 245 102,9 59 931 65 413 109,1
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek - - - -
29. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül - - - -
30. Tám.értékű működési bevétel TB alapból - - - -
31. Támogatásértékű beruházási bevétel - - - -
32. Támogatásértékű felújítási bevétel - - - -
33. Műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
34. Beruházási c. pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
35. Felújítási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről - - - -
36. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel - - - -
37. Pénzforg. nélk. bev., pénzmaradvány igénybevétele - - - -
38. Bevételek összesen (25+...+37) 97 089 117 400 120,9 811 166 840 382 103,6 42 026 43 245 102,9 59 931 65 413 109,1
39. Létszámkeret (fő) 36 40 111,1 272 277 101,8 11 14 127,3 20 22 110,0
ezer Ft
3121 3122 3122 01 3122 02
Általános Iskola, Egységes Csalogány Óvoda, Ált.sk.,Készs.fejl. 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló
Címrend Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Szakértői és Rehab. Bizottság és Szakértői és Rehab. Bizottság és
Diákotthon és Gyermekotthon Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth. Gyógyped. Szolgáltató Központ Gyógyped. Szolgáltató Központ
2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, % 2010. évi 2011. évi index, %
Előirányzat megnevezése eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010 eredeti terv előirányzat 2011/2010
1 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 191 362 209 475 109,5 414 329 449 828 108,6 38 489 47 363 123,1 36 453 39 592 108,6
2. Munkaadókat terhelő járulékok 52 275 56 822 108,7 115 024 122 791 106,8 11 383 13 605 119,5 10 516 11 193 106,4
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 320 2 246 96,8 4 116 3 858 93,7 - -
4. Dologi kiadások (ÁFA-val) 71 969 73 993 102,8 161 844 165 354 102,2 - -
5. Műk.célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre, egyéb jutt. - - - -
6. Támogatásértékű működési kiadás - - - -
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám. - - - -
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart. - - - -
9. Működési kiadások összesen (1+...+8) 317 926 342 536 107,7 695 313 741 831 106,7 49 872 60 968 122,2 46 969 50 785 108,1
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val) 1 886 1 886 100,0 1 167 1 167 100,0 - -
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val) - - - -