A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

13/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható”. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával a főpolgármester átruházott hatáskörébe kerülnek a kötelmi jogviszonyban a Fővárosi Önkormányzatot, mint szerződéskötő felet megillető azon jogosultságok és kötelezettségek gyakorlása (pl. valamely feltétel bekövetkezte esetén határidőre nyilatkozat kiadása, teljesítés igazolása, birtokba adás stb.), amelyek jogszabályi keretek között hatáskörileg egyébként nem beazonosíthatók. A főpolgármester Ötv. 9. § (1) bekezdés szerinti törvényes képviseleti jogosultságára is tekintettel indokolt ezen egyéb szerződéses jogosultságok és kötelezettségek gyakorlásának hatáskörét a főpolgármesterre átruházni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére