Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

33/2011. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tartozó adókhoz kapcsolódó érdekeltségi rendszerről

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében az anyagi érdekeltség feltételeinek szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tartozó adók vonatkozásában az adóhatáskör címzettjére (főjegyzőre) és a Főpolgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó egyéb köztisztviselőire (a továbbiakban együtt: köztisztviselők).

Az érdekeltségi alap

2. § A Fővárosi Önkormányzat az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítésére adóévenként érdekeltségi célú alapot képez.

3. § (1) Az érdekeltségi alap forrása:

a) a feltárt és beszedett adóhiány,

b) az eredeti esedékességet követően a tárgyévben beszedett adótartozás.

(2) Az érdekeltségi alap előirányzatát az éves költségvetési rendeletben céltartalékként kell tervezni.

Az érdekeltségi célú juttatás kifizetése

4. § (1) Az érdekeltségi alapból a köztisztviselők közül

a) az adóhatáskör címzettje (főjegyző) és az Adó Főosztály vezetője a főpolgármester döntése alapján,

b) az Adó Főosztály osztályvezetője az Adó Főosztály vezetőjének és a főjegyzőnek a javaslatát követően, a főpolgármester döntése alapján,

c) az Adó Főosztály egyéb köztisztviselője az osztályvezetőjének, az Adó Főosztály vezetőjének és a főjegyzőnek a javaslatát követően, a főpolgármester döntése alapján

részesülhet érdekeltségi célú juttatásban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselők az érdekeltségi alapból a teljesítményük, illetve a munkában töltött idejük arányában részesülhetnek.

(3) A munkában töltött idővel arányosan részesülhet az érdekeltségi alapból az az (1) bekezdés szerinti köztisztviselő is, akinek közszolgálati jogviszonya a tárgyévben próbaidő alatt, valamint a felek közös megegyezésével, felmentéssel, lemondással, áthelyezéssel, vagy nyugdíjba vonulással szűnik meg, illetőleg a tárgyévben bármely okból munkahelyétől tartósan távol van.

(4) Az érdekeltségi célú juttatás egy évi maximális mértéke - amennyiben magasabb szintű jogszabály ettől eltérő korlátozó rendelkezést nem tartalmaz - az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselők éves bértömege.

5. § Az érdekeltségi célú juttatásra tárgyévben az első és a második félévben, több részletben, a tervezett és a tényleges, elvárható adóbevétel arányában tehető javaslat. A kifizetés a főpolgármester döntése alapján történik.

Záró rendelkezések

6. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére