A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

51/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros közterületeinek rendjét előmozdítsa, a közrend megtartását elősegítse, a jogszerű közterület-használat érdekében a kérelmezők és ellenőrzők számára egyértelmű szabályokat állapítson meg.

Részletes indokolás

1. § (1) bekezdéshez

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerződés fogalmának szűkítése indokolt egyrészt a közigazgatási gyakorlat miatt, másrészt azért, mert a közterület-használati ügyekben a döntés főleg bizottsági hatáskörben születik, amely határozatok végrehajtásának felfüggesztésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján mód van, azaz egy bizottsági hozzájárulás akkor válik véglegessé, ha azt a Főpolgármesteri Hivatal szignálja, a bizottság elnöke és a használó is aláírja, és vállalja a szerződésben foglalt kötelezettségeket.

1. § (2) bekezdéshez

A módosítás pontosítja, hogy a köztisztasággal kapcsolatban mikor szükséges közterület-használati hozzájárulást kérni. A korábbi tárgyak helyett berendezések szerepeltetése arra utal, hogy a közterületre huzamosabb időre berendezési tárgyak elhelyezése már a közterület rendeletetéstől eltérő használatának minősül, azonban az alkalomszerűen kihelyezett pl. lakossági hulladék gyűjtőedények nem jelentenek ilyen jellegű korlátozást a közterület használatában.

1. § (3) bekezdéshez

A módosítás megteremti az összhangot a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvénnyel, miszerint a családi események nem tartoznak a fent hivatkozott törvény hatálya alá, ezért - hasonlóan a többi rendezvényhez - megtartásuk kapcsán elhelyezendő építmények, berendezések közterület-használati hozzájáruláshoz köthetők.

1. § (4) bekezdéshez

A Fővárosi Önkormányzat nem jelölt és nem jelöl ki könyvárusító helyeket a városban, azonban az alkalomszerű kitelepülések beleilleszkednek a város életébe. Ezen megfontolás alapján javasolt, hogy a főútvonalak mentén lévő pavilonok profiljai között alkalomszerűen megjelenhessen a „könyves”.

1. § (5) bekezdéshez

A mozgáskorlátozottak segítésének előmozdítása érdekében, az OTÉK szellemében indokolt a rendezvényszervezők számára az akadálymentesített illemhelyek létesítési kötelezettségének normatív megfogalmazása.

1. § (6) bekezdéshez

A közterületi rend, a közterületek állagának megóvása, valamint közegészségügyi szempontok miatt szükséges, hogy a közterületi rendezvényekről alaposabb ismeretek álljanak rendelkezésre a döntéshozó önkormányzat számára.

1. § (7) és (8) bekezdéshez

A módosítás rögzíti a Ptk.-ból fakadóan, hogy a közterület-használat joga tovább nem ruházható.

1. § (9) bekezdéséhez

A módosítás összhangot teremt a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díj mértékegységével, és pontosítja, hogy amennyiben a közterület-foglalás egy személy által történik külön építmény, berendezés, tárgy elhelyezése nélkül, úgy abban az esetben a díjfizetés személyenként hogyan számítandó.

1. § (10) bekezdéshez

A módosítás két új fogalmat határoz meg a rendelet egyértelmű értelmezése érdekében a gyakorlat alapján.

2. § (1) bekezdéshez

A módosítás megerősítve a Fővárosi Önkormányzat eddigi városképi elképzeléseit a belső városi területeken bizonyos árusítási formák tiltását fogalmazza meg úgy, hogy a Hajógyári-sziget kikerül a tiltott területek listájáról tekintettel arra, hogy a Margitsziget és Városliget, mint fokozottan kiemelt fővárosi közterületek tehermentesítésével párhuzamosan néhány, városképileg kevésbé meghatározó helyszín városhasználatba való intenzívebb bevonása támogatandó.

2. §(2) bekezdéshez

Az európai minták és jelentős vendéglátói, illetve fogyasztói igény alapján a városképi szempontok kiemelt érvényesítése mellett a módosítás elő kívánja mozdítani a téliesített teraszok létesítését, azaz a vendéglátóhelyek portáljához hozzáépített zárt teraszok nem minősülnek árusító, árusítással kapcsolatos, kereskedelmi, szolgáltató fülkének, pavilonnak, épületnek, hanem létesítésük a vendéglátó terasz egész évben történő használatát kívánja lehetővé tenni, ami a közterület vendéglátó-ipari hasznosítását jelenti.

2. §(3) bekezdéshez

A módosítás egyértelműsíti, hogy a közterület-használatáért az egyes hozzájárulásokban meghatározott időszakokra előre kell fizetni, ami elősegíti, hogy a Fővárosi Önkormányzatnál kevesebb díjhátralékos ügy keletkezzen.

2. §(4) bekezdéshez

A módosítás rögzíti a Fővárosi Önkormányzat gyakorlatát, hogy állami, önkormányzati rendezvények közérdekű voltukra tekintettel alapvetően díjmentesek, de amennyiben a rendezvényhez bármilyen üzleti tevékenység is kapcsolódik, az már közterület-használati díjfizetéshez köthető. Ennek az elvnek a következetes végigvitele érdekében a díjmérséklési szempontoknál a rendezvények ingyenes vagy fizetős voltát indokolt figyelembe venni.

2. §(5) bekezdéshez

Az elmúlt időszak új közterületi elnevezéseire tekintettel a módosítás kiigazítja az egyes közterületek neveit nem változtatva azok besorolását.

2. §(6) bekezdéshez

A 248/1997. (II. 27.) Főv. Kgy. határozat értelmében a módosítás a közterület-használati díjak emelését tartalmazza, azaz a díjak a tavalyi évi éves infláció (4,9%) alapulvételével emelkednek; az egyszerűbb jogalkalmazás érdekében a díjtáblázatban szereplő összegek kerekített összegek.

A vendéglátás csoportban a sörsátor külön díjmeghatározás elhagyható az elmúlt évek tapasztalata alapján, hiszen vagy rendezvény vagy terasz címen érkezett és minősült eddigi valamennyi ilyen megnevezésű kérelem. Az egyes közterület-használatok rendszerszerű besorolása okán a portrérajzolás átkerül a szórakoztató tevékenységek csoportba, illetve az egyes rendezvények, vásárok egységes közterület-használati díjat kapnak a korábbi reklámcélú, vállalkozási rendezvények díjai alapján. A rendezvények mindig is jelentős szerepet töltöttek be a város életében, és kívánatos is fennmaradásuk, ezért indokolt a rendezvények alapdíjának jelentős 90%-os csökkentése, de a kapcsolódó üzleti tevékenységek díjai a többi díjhoz hasonlóan emelkednek. Az utcazenélésre az eddigi tapasztalatok és kérelmek, valamint döntések alapján a módosítás egységes díjat állapít meg, amely regisztrációs díj mértékű, és kevesebb a korábbi közterület-használati díjnál. A dunai rakparthasználatok díjai jelentősebben emelkednek, tekintettel arra, hogy a piaci viszonyokhoz képest a közterület-használati díjak eddig aránytalanok voltak.

2. §(7) bekezdéshez

A módosítás kiigazítja a kérelemnyomtatványt a jelen módosítás miatt szükségessé váló új elemekkel, továbbá a hatékonyabb ellenőrzés végett a kapcsolattartó ügyintézők megbízójukkal való jogviszonyára is rákérdez, valamint az adatvédelmi tájékoztatási rész is pontosul.

3. §-hoz

A módosuló FKR-rel szükséges összhang megteremtése céljából meg kell határozni a Fővárosi Tervtanács feladatát.

4. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról szól.

A KR 4. § (2) bekezdése felsorolja, amihez közterület-használati hozzájárulás szükséges. Ebből a felsorolásból korábban törlésre került a megállóhely elhelyezése, ezért a megállóhelyek elhelyezéséhez nem kell közterület-használati hozzájárulás. A rendeleten belüli összhang megteremtése érdekében a módosítás törli a megállóhely díjmentességének rögzítését is, azaz ha a létesítéshez, fennmaradáshoz nem kell hozzájárulás, akkor értelemszerű, hogy díjat sem kell fizetni utána.


  Vissza az oldal tetejére