A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

52/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 63/A. §-ában, „A fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen” felsorolás d) pontjában kimondja:

d) gondoskodik az egy kerületet meghaladó víz-, egészséges ivóvíz-, gáz-, távhőszolgáltatási, vízrendezési, szenny- és csapadék-vízelvezetési, szennyvíztisztítási feladatokról, közreműködik a főváros energiaellátásának, közvilágításának biztosításában; gondoskodik a főváros ár- és belvízvédelméről, ennek körében különösen a főváros ár- és belvízvédelmi létesítményei fenntartásáról, fejlesztéséről;”

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) és kapcsolódó létesítményei projekt (továbbiakban: BKSZT projekt) üzemszerű működése során, a működéssel kapcsolatos engedélyek alapján, egységes monitoring rendszer működtetése szükséges. A számos paramétert mérni képes mobil monitoring busz hivatott adatot szolgáltatni a BKSZT projekt működése közben bekövetkező környezetterhelésekről.

Az Ötv.-ből következően a Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy megszervezze a BKSZT projektet érintően a környezetterheléssel összefüggő monitoring rendszert. A közszolgáltatás megszervezéséért viselt felelősségi körében a Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatási feladat ellátására a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) számára biztosít kizárólagos jogot.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (FTSZV Kft.) megfelel azoknak a követelményeknek, amelyek a kizárólagos joggal történő felruházását indokolják a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 29. § (2) bekezdés h) pontjával összhangban. Közszolgáltatási szerződés keretében a rendeletben biztosított kizárólagos jog alapján az FTSZV Kft. fogja ellátni a BKSZT projekt környezeti terhelését ellenőrző egységes monitoring rendszer (mérés, elemzés, adatszolgáltatás) közszolgáltatási feladatait.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére