Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet

a 2012. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással érintett bevételekből

Általános szabály

1. § (1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi önkormányzatok részesednek a 2011. január 1-jei állandó népességük (továbbiakban: állandó népesség) arányában.

(2) A körzeti igazgatáshoz és a pénzbeli szociális juttatásokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi önkormányzatok részesednek a 2011. január 1-jei állandó népességük arányában.

(3) A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulás bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (47,17083191%-52,82916809%) részesednek a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(4) A települési önkormányzatoknak átengedett SZJA esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányú (47,17083191%-52,82916809%) a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részesedése. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhelyi feladatok normatív hozzájárulásból (továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (47,17083191%-52,82916809%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A helyi iparűzési adóból a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában meghatározott arányban (47,17083191%-52,82916809%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összegből az egyes kerületek részesedési arányait a 3/2011. (II. 8.) Főv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(7) A 2011. január 1-jei állandó népesség számát és kerületenkénti megoszlását e rendelet 1. sz. melléklete 2. és 3. oszlopa tartalmazza.

Adatszolgáltatás és utalás rendje

2. § A Főpolgármesteri Hivatal

(1) az 1. § (1)-(4) bekezdései szerint megállapított részesedéseknek a Fővárosi Önkormányzat, valamint a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára történő utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat a Belügyminisztérium részére,

(2) a helyi iparűzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparűzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig első alkalommal február hónapban köteles a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira továbbutalni,

(3) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig első alkalommal február hónapban köteles a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalni. A Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

II. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok a Fővárosi Önkormányzatnál

Általános szabály

3. § A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4-13. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére a Főpolgármesteri Hivatal útján.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek önkormányzati működési támogatásainak, kiadásainak utalása

4. § (1) a) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a 2. sz. melléklet szerinti mértékben, összegben és időpontokban biztosít támogatást, amely a 2011. évi szinten biztosítja a működéshez szükséges kiadások fedezetét a kötelezettségvállalás és kifizetés érdekében, s melyet a Főpolgármesteri Hivatal igénylésre utal.

b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 2. sz. mellékletben meghatározott utalási időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatás utalható - a Fővárosi Közgyűlés tájékoztatása mellett - olyan módon, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

c) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig teljesíthető kifizetés.

d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2012. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén, amennyiben a döntésben összeg, illetve értékhatár nem szerepel, akkor a 2011. évi költségvetésben tartósan biztosított előirányzat időarányos összege erejéig, egyébként a jóváhagyott összeg erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés a 2012. évi előirányzat terhére.

e) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő kötött felhasználású támogatásokat, jogszabályi előírás alapján, az alábbiak szerint utalja:

- a pedagógiai szakszolgálathoz,

- a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételéhez,

- osztályfőnöki pótlék és a gyógypedagógiai pótlék kiegészítéséhez

kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg,

- kedvezményes óvodai és iskolai étkeztetéshez,

- a szociális továbbképzés és szakvizsga feladataihoz

kapcsolódó kiegészítő támogatást negyedévente, a tárgynegyedév második hónapjában a működési támogatással egyidejűleg.

f) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011. december hónapra járó 2012. január 2-án esedékes nettó bérére, valamint a 2012. január 20-án esedékes járulékaira átmeneti megelőlegezésként igénylésre utalható támogatás azzal, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által történő megtérítésével a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe visszapótlásra kerül.

(2) Kiutalható a hajléktalan ellátás (segély, járadék, támogatás) jogszabályban meghatározott formáinak, illetve a hajléktalanok pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdéseiről szóló 40/2009. (VII. 9.) számú Főv. Kgy. rendeletben meghatározott ellátások finanszírozásához szükséges, a hatósági határozatokban megállapított összeg.

(3) Az oktatási intézmények részére szakképzési hozzájárulás jogcímen a Főpolgármesteri Hivatal az e célra nyitott, elkülönített bankszámláiról a pénz beérkezését követően a támogatóval és az intézményekkel kötött megállapodások alapján utal.

(4) „Az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások”-ra az érintett költségvetési szervek létszám-leépítéséhez közgyűlési döntés alapján, igénylésre utalható támogatás.

(5) A „8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek” cím, valamint a „8433 Hitelfelvétel költségei” cím 2011. évben jóváhagyott előirányzatai erejéig kifizethetők az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt megkötött szerződések szerinti összegek.

(6) A Fővárosi Közgyűlés 485/2009. (IV. 30.) sz. határozatában szereplő kötelezettségvállalás alapján a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-nál műhiba perekkel kapcsolatos követelések fedezetét igénylés alapján biztosítja.

(7) A Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás részére a közgyűlési döntésnek megfelelően megkötött társulási szerződés alapján jelentkező fizetési kötelezettség fedezetét igénylésnek megfelelően utalja.

(8) Kifizethetők a jogszabályon, jogerős bírósági, illetve közigazgatási döntésen alapuló kötelezettségek.

5. § (1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetmény kifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 28. § (1) bekezdésben meghatározottak alapján, átmeneti rendelkezésként:

a) a Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2012. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

b) a Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők és munkavállalók illetményének és a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben szabályozott egyéb illetmény jellegű juttatásoknak (pl. jubileumi jutalom, előrelépés és a munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítés stb.) időarányos fizetése érdekében, a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig, átmeneti rendelkezésként vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

c) a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény cafeteria-juttatásra vonatkozó rendelkezései alapján biztosítható a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők és munkavállalók részére - a 2012. évi cafeteria keret terhére - a helyi utazásra jogosító bérlet.

(2) A fővárosi önkormányzati intézmények az alkalmazottaik önkéntes nyugdíj-, illetve egészségpénztárakkal szembeni - részben vagy egészben átvállalt - tagdíjai megfizetésére a 2011. évi költségvetési rendelet 7. § (11) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásáig kötelezettséget vállalhatnak, kifizetést teljesíthetnek. A szerződések megkötéséhez többlettámogatás nem igényelhető.

A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintő támogatások utalásának szabályai

6. § A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok részére:

a) három munkanapon belül kell továbbutalni a központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások, illetve Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezett támogatásokat,

b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi működés dologi kiadásaihoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által 2012-re biztosítandó, 2011. évi költségvetésben szereplő támogatás 1/13-át.

A fővárosi önkormányzati költségvetési szervek kiadásainak teljesítése többletbevételből

7. § A Fővárosi Önkormányzat költségvetési szervei és a Főpolgármesteri Hivatal a 2011. december 31-ig teljesült többletbevételei erejéig, a 2011. december 31-ig vállalt kötelezettségek alapján teljesítheti kiadásait azzal, hogy a keletkezett többletbevételek tervbevételére a 2012. február havi költségvetési rendeletmódosításban intézkedni kell.

Az Alapok felhasználásának szabályai

8. § A 2011. évi költségvetésben a „8210 Környezetvédelmi Alap” előirányzat maradványa terhére a testületi döntést követően vállalható kötelezettség és utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2011. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kerül sor.

Nem fővárosi intézmények és szervezetek részére megállapodás vagy közgyűlési kötelezettségvállalás alapján adható támogatások utalásának szabályai

9. § A Főpolgármesteri Hivatal

(1) a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző társaság részére havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig, igénylésre támogatást utal.

(2) a Budapest Esély Nonprofit Kft. részére a 8105 címen 2011. évre tervezett támogatás erejéig

a) a 69 616 E Ft összegű, a működési költségekre vonatkozó támogatást időarányosan,

b) a 45 924 E Ft összegű, a kommunális területen foglalkoztatottakra vonatkozó támogatást az előző negyedévben ténylegesen foglalkoztatott létszámnak megfelelően korrigált összegben számítással alátámasztott igénylésre tárgy negyedév első hónap 25-ig

utalja.

(3) *  a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. részére a 2012. évi átmeneti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben és összegben utal támogatást.

(4) a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait közszolgáltatási szerződéssel ellátó társaságok részére az alábbiak szerint utal támogatást:

a) a 2011. évre vonatkozóan megkötött szerződések teljesítéséből adódó kifizetések erejéig;

b) a 2012. évre vonatkozóan 2011. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben és összegben;

c) a 2011. december 31-én hatályos közszolgáltatási keretszerződésben meghatározott feltételek szerint, a 2011. évre megkötött éves szerződésben meghatározott ütemben, a 2011. évre előirányzott kompenzáció időarányos összege erejéig;

(5) *  a BKV Zrt. részére

a) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása címen előlegként kapott támogatást a számlára érkezést követően,

b) 2012. évet érintően hozott közgyűlési döntés (kötelezettségvállalás) alapján a közszolgáltatás ellentételezésére 6 Mrd Ft-ot, továbbá a likviditás fenntartása érdekében tulajdonosi kölcsönként 9 Mrd Ft-ot a közgyűlési döntésben meghatározottak szerint igénylésre

utalja.

(6) a BKK Zrt. feladatellátásához kapcsolódó közszolgáltatási szerződések feltételes adómegállapításához 3 000 E Ft erejéig vállalható kötelezettség és teljesíthető utalás.

(7) az (1)-(6) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozások részére a 2011. évi keretmaradványok erejéig utalhat támogatást.

(8) a Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására létrehozott nonprofit társaságok részére a támogatást a 2011. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződések szerinti ütemben, a 2011. évre meghatározott előirányzat időarányos összege erejéig utalja. A 2011. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező, a Fővárosi Önkormányzat közfeladatait ellátó nonprofit szervezetek esetében - a szerződések megkötéséig, illetve a 2012. évi költségvetés elfogadásáig - kizárólag a 2011. évre a feladatra biztosított előirányzat időarányos összege erejéig, a 2011. évre érvényes közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben utalhat támogatást.

(9) a szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot 2012. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a közszolgáltatási szerződésben 2011. évet érintően vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig.

(10) az oktatási alapfeladatot 2012. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a támogatást a közszolgáltatási szerződésben 2011. évet érintően vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege figyelembevételével, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott ütemben igénylésre utalja.

(11) a Fővárosi Önkormányzattal szerződött hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatás terhére, igénylés alapján támogatást utalhat 2012. február hónapban - az augusztusi támogatás előrehozásával - a 2011. évi támogatás egy hónapra jutó összege erejéig.

(12) a szociális ágazatot érintően

a) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat támogatási szerződéssel átvállaló 8300-as címkódokon tervezett alapítványok esetében a január-március havi támogatást, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalja a 2011. évi előirányzat-maradvány erejéig,

b) a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január-április havi támogatást, igénylés alapján, január 7-ig egy összegben utalja a 2011. évben az időszakos férőhelyekre biztosított összeg erejéig, a 2012. évi előirányzat terhére,

c) a téli időszakban a nappali melegedők működtetéséhez a Fővárosi Közgyűlés által a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” számára 2012. január-április hónapra biztosított 33 000 E Ft-ot igénylésre, a ténylegesen teljesített ellátotti létszám arányában, havonta utalja a 2012. évi előirányzat terhére,

d) a Budapest IV. ker., Váci út 102., valamint a Budapest IX. ker., Aszódi u. 18. szám alatti ingatlanokban működtetni kívánt éjjeli menedékhelyek és nappali melegedők kialakításához a 2012. január 1. és 2012. március 31. közötti időszakra a 2012. évi költségvetésben működési támogatásként biztosított 60 000 E Ft-ot igénylésre, 2012. január 5-ig egy összegben utalja, a 2012. évi előirányzat terhére,

e) a Budapest XIII. ker., Szabolcs utca 33-35. szám alatti ingatlanban működtetni kívánt éjjeli menedékhely és nappali melegedő kialakításához a 2012. február 1. és 2012. március 31. közötti időszakra a 2012. évi költségvetésben működési támogatásként biztosított 116 000 E Ft-ot igénylésre, 2012. február 5-ig egy összegben utalja, a 2012. évi előirányzat terhére,

f) a Budapest I. ker., Feszty Árpád út 6. szám alatti ingatlanban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetni kívánt hajléktalan ellátó intézmény szakmai üzemeltetési költségei 2012. január hó 1. napjától 2012. február hó 29. napjáig történő finanszírozása érdekében 5 000 E Ft erejéig kötelezettség vállalható és a kötelezettségvállalás alapján utalható a támogatás.

(13) a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére havonta:

a) a zenekar működtetéséhez szükséges 30 316 E Ft-ot tárgyhó 10-ig,

b) a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást, a bérleti díjnak a BFVK Zrt. számlájára történő jóváírását követően

utalja.

(14) a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére 2012. január 7-ig a 2011. évre megkötött szerződésben meghatározott összeg 1/4 része erejéig igénylésre utalja a támogatást.

(15) a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság részére a 2011. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-át utalja minden hó 5-ig.

(16) a gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére 2012. január 31-i utalással biztosít támogatást.

(17) a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. részére a 2012. évi költségvetés terhére vállalt közgyűlési kötelezettségvállalás alapján, a jóváhagyott támogatást igénylésre utalja.

(18) a (8)-(17) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2011. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyűlési kötelezettségvállalások alapján utalja.

(19) Rendkívüli esetben - az előző rendelkezésektől eltérően - a Fővárosi Közgyűlésnek a 2011. december 31-ét követő és a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban hozott egyedi kötelezettségvállalása alapján is utalható támogatás.

(20) *  A fenti rendelkezésektől eltérően, a 3. számú mellékletben felsorolt feladatok, szervezetek esetében kötelezettség nem vállalható, kifizetés, támogatás utalása nem teljesíthető.

(21) *  a BFVK Zrt. részére a 3775/2011. (XXII. 14.) Főv. Kgy. határozat alapján a „Fűtött utca” program keretében megvalósuló feladatokra - központi források terhére - a 2012. évi költségvetés elfogadásáig a XIII. ker., Szabolcs utca 33-35. szám alatti ingatlan előkészítési, tervezési, műszaki átalakítási feladatokra 81 000 E Ft, a IX. ker., Aszódi utca 18. számú ingatlan átalakításához 89 000 E Ft, továbbá az ezen határozatban megjelölt ingatlanok berendezési tárgyainak beszerzésére 60 000 E Ft utalható a ténylegesen jelentkező kötelezettségvállalás alapján, a kifizetések teljesítésének ütemében. Az átmeneti finanszírozás időszaka alatt biztosított összegeket a BFVK Zrt. 2012. évi közszolgáltatási szerződésében figyelembe kell venni.

Állami támogatások utalása

10. § (1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címzettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási és Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően tovább kell utalni.

(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam között megkötött Finanszírozási Szerződés, Budapest Főváros Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között megkötött Támogatási Szerződés (KÖZOP-5.1.0-07-2008-0001), továbbá a Magyar Államkincstár, valamint a BKV között létrejött szerződések az irányadók.

Az intézményi és önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó önkormányzati támogatások utalása

11. § (1) A költségvetési szervek részére a 2011. évi költségvetésben szereplő, jóváhagyott, folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintően:

a) a 2011. évi felújítási előirányzat-maradvány erejéig, illetve

b) a megkötött szerződések 2012. évi üteme szerint

az elvégzett munkák számláinak ellenértékeként lehet támogatást utalni.

(2) A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott intézményi felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-hídfelújítási keret saját forrása terhére engedélyezési okmány készíthető, jóváhagyását követően kötelezettség vállalható, kifizetés teljesíthető az elvégzendő munkákra.

(3) A 2011. évi költségvetésben tervezett és 2011. december 31-ig jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházásokhoz, a 7000-es címkódokon tervezett intézményi beruházásokhoz, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan a 2011. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2012. évi ütem terhére szükséges megállapodások köthetők és ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(4) A 2011. évi költségvetésben jóváhagyott céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan az aláírt engedélyezési okmányok alapján vállalható kötelezettség, kifizethető a 2011. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2012. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.

(5) Okmány nélkül kifizethetők a tanulmánytervek költségei a 2012. évi ágazati tervezési, előkészítési keretek terhére, továbbá a bérlakás értékesítési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.

(6) A 2011. évi költségvetésben tervezett beruházások 2012. évi üteme és jóváhagyott okmánya csak a többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel összegével, a Közgyűlés jóváhagyásával.

(7) A 2012. évi költségvetés elfogadásáig legfeljebb csak azon Uniós társfinanszírozással, illetve központi költségvetési támogatással megvalósuló fejlesztésekhez lehet okmányt beterjeszteni, amelyekre a támogatási szerződés megkötésre került. Ezen fejlesztésekre a 2012. évi költségvetés terhére kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

A hitelfelvétellel és a pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos szabályok

12. § (1) A főpolgármester dönthet likviditási hitel felvételéről a soron következő Közgyűlésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2012. évi keretei.

(3) Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő részletei és kamatai.

(4) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulajdonban lévő értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott államilag garantált értékpapír vásárlással,

- számlavezető vagy más pénzintézetnél betétként történő lekötéssel,

- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlással

kihelyezhetők, leköthetők.

III. Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1) Ha a 11. § (2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott intézményi felújítási feladatra a 2012. évi költségvetésben, illetve a 2011. évi pénzmaradványként jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését címen belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

(2) Ha a 11. § (3)-(7) bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott fejlesztési feladatra a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

14. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezései közül

a) az 1-2. §-ok - a kapcsolódó 1. számú melléklettel - a 2012. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb 2012. február 29-ig hatályosak,

b) a 3-13. §-ok a kapcsolódó 2. számú melléklettel - a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 11. § (2) bekezdése kivételével - a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2012. március 15-ig hatályosak,

c) a 4. § (1) bekezdés c) pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 11. § (2) bekezdése a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felosztásáról szóló közgyűlési döntés meghozataláig, a Főpolgármesteri Hivatal előirányzatait érintően a döntést tartalmazó 2012. évi költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépéséig hatályos.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. számú melléklet a 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Népességadatok

Önkormányzatok megnevezése 2011. január 1.
állandó népesség
(fő)
Megoszlási
%
1 2 3
I. kerületi önkormányzat 26 052 1,537
II. kerületi önkormányzat 87 120 5,140
III. kerületi önkormányzat 124 518 7,346
IV. kerületi önkormányzat 99 639 5,879
V. kerületi önkormányzat 26 604 1,570
VI. kerületi önkormányzat 36 981 2,182
VII. kerületi önkormányzat 56 259 3,319
VIII. kerületi önkormányzat 71 147 4,198
IX. kerületi önkormányzat 55 407 3,269
X. kerületi önkormányzat 75 698 4,466
XI. kerületi önkormányzat 134 097 7,912
XII. kerületi önkormányzat 59 154 3,490
XIII. kerületi önkormányzat 109 374 6,453
XIV. kerületi önkormányzat 115 217 6,798
XV. kerületi önkormányzat 81 272 4,795
XVI. kerületi önkormányzat 72 099 4,254
XVII. kerületi önkormányzat 86 759 5,119
XVIII. kerületi önkormányzat 100 096 5,906
XIX. kerületi önkormányzat 60 106 3,546
XX. kerületi önkormányzat 64 816 3,824
XXI. kerületi önkormányzat 76 919 4,538
XXII. kerületi önkormányzat 53 639 3,165
XXIII. kerületi önkormányzat 21 927 1,294
Kerületi önkormányzatok összesen: 1 694 900 100,000

2. számú melléklet a 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

Finanszírozási
ütem
sorszáma
Utalás
időpontja
Működési célú
költségvetési támogatás mértéke
Nettósítás tartalma
1. 2. 3. 4.
1. 2012. 01. 02. A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.
Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél,
- 0
Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél,
- 0
2. 2012. 01.30-31. A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.
- a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél),
- MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe
bevont intézményeknél),
3. 2012. 02.27-29. A 2011. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembe vételével.
- a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél),
- MÁKTI forgótőke visszapótlás (központi bérszámfejtésbe
bevont intézményeknél).

3. számú melléklet a 88/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez * 

Érvényes kötelezettségvállalással nem rendelkező önként vállalt feladatok

ezer Ft
Címrend Ebből:

száma

megnevezése
2012. évi működési
előirányzat
felügyeleti
szervi támogatással fedezett
1 2 3 4
Kulturális feladatok
8381 Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány 8 000 8 000
8382 Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület 15 000 15 000
8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány 300 000 300 000
Sport feladatok
8353 Budapest Sport Egyesület támogatása 124 625 124 625
8413 Sport célú támogatás 120 300 120 300
Védelmi feladatok
8142 Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. 175 000 175 000
8705 Budapesti Rendőrkapitányság támogatása 90 000 90 000
Közlekedési és parkolási feladatok
7311 Út-, hídfenntartás
- Egyéb útügyi feladatok 11 715 11 715
Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok
7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok 19 500 19 500
Városrendezési és városépítési feladatok
7216 Települési értékvédelmi támogatás 10 000 10 000
8116 Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 83 500 83 500
Összesen 957 640 957 640

  Vissza az oldal tetejére