A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

89/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tartalmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek minden évben meg kell állapítania az egyes bérbeadási módok szerinti lakbérek következő év január 1-jétől hatályos mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a rendelet gyakorlati alkalmazása során, a jelenlegi gazdasági körülmények következtében felmerült igények, valamint egyéb technikai jellegű pontosítások tették indokolttá a rendelet felülvizsgálatát, módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra kerültek a 2012. január 1. napjától tervezett lakbérmértékek, továbbá a rendelet néhány szakaszának átdolgozására, kiegészítésére, új jogintézmények bevezetésére illetve egyes rendelkezések hatályon kívül helyezésére vonatkozó szabályok.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az évenkénti bérleményellenőrzések számának egy alkalomra történő csökkentését az elmúlt évek gyakorlati tapasztalata tette szükségessé.

A 2. §-hoz

Az új bérbeadási jogcím bevezetése a nehéz életkörülmények közé kerülő, különös méltánylást érdemlő helyzetben lévő személyek, családok pályázaton kívüli lakáshoz jutási lehetőségét teremti meg.

A 3. §-hoz

A piaci alapon történő bérbeadás feltételeinek meghatározásával lehetőség nyílik nem csak pályázat útján, hanem a jövőben költségelvű lakbért fizetendő bérlők részére is piaci lakbér meghatározása, amennyiben megfelelnek a rendeletben meghatározott feltételeknek. Ezzel a lakásbérbeadási rendszer a bérlők jövedelmi és vagyoni viszonyaihoz mérten igazságosabbá válna, azáltal, hogy a korábbiaktól eltérően már nem csak pályázat esetében lehetne piaci lakbért megállapítani.

A 4. §-hoz

A rendelkezés módosítását a Fővárosi Önkormányzat és gazdasági társaságai, valamint a gazdasági társaságok egymás közötti feladatmegosztásának átszervezése indokolja. A módosítással lehetővé válna, hogy a szolgálati jogviszony időtartamára bérbe adott lakás bérlője a munkáltatója személyében átszervezés következtében beállott jogutódlás esetén is bérlője maradhasson az adott lakásnak az új munkáltatóval fennálló jogviszonyának időtartamáig.

Az 5. §-hoz

A nyugdíjasházakba való bekerülési összegek módosítását a többi önkormányzatnál alkalmazott bekerülési összegekhez való igazítása, valamint az igények szerinti differenciálása indokolta.

A 6. §-hoz

A rendeletben pontosításra került, hogy a kerületi önkormányzati tulajdonú lakásból a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nyugdíjasházi lakásba bekerülő bérlő részére fizetendő pénzbeli térítés összegét nem a lakás forgalmi értéke, hanem a bérleti jog ellenértékének alapulvételével kell számítani.

A 7-8-9. §-okhoz

A nyugdíjasházak esetében a bérleti szerződés felmondásakor a bérlők pénzbeli térítésre tarthatnak igényt, mely összeg az eddigi gyakorlat szerint a befizetett teljes összeg, illetve lakás leadásával történő bekerülés esetén a felmondáskor hatályos bekerülési összeg. Ez a szabályozás visszaélésekre adott okot, és a Fővárosi Önkormányzat vagyonvesztését idézte elő, ezért indokolttá vált a csökkentett összegű pénzbeli térítés visszafizetésének bevezetése. A két összeg közötti különbözetből pedig alap képezhető azok felújítási munkálataira.

A 10. §-hoz

A piaci lakáspályázat keretében 5 éves határozott időtartamra bérbeadott lakások esetén lehetőséget teremt a hátralékkal nem rendelkező, továbbá 12 havi lakbért előre, egy összegben befizető bérlők részére a szerződés időtartamának több alkalommal történő hosszabbítására.

A 11. §-hoz

Az egyszeri bérlőkiválasztási jog biztosításához kapcsolódó rendelkezés módosítása a Fővárosi Közgyűlés döntési hatáskörébe utalja a bérlőkiválasztási jog biztosítása során alkalmazandó bérbeadási mód és lakbérmértékek meghatározását is.

A 12. §-hoz

Az új bérbeadási jogcím bevezetése a nehéz életkörülmények közé kerülő, különös méltánylást érdemlő helyzetben lévő személyek, családok pályázaton kívüli lakáshoz jutási lehetőségét teremti meg 3 éves időtartamra, mely a rendeletben foglalt szociális és egyéb feltételeknek való megfelelés esetében több alkalommal meghosszabbítható.

A 13. §-hoz

A befogadási kérelemhez való hozzájárulás feltételeit bővíti ki.

A 14. §-hoz

A 2012. január 1. napjától hatályos lakbérmértékeket tartalmazza.

A 15-19. §-okhoz

A lakbér mértékét csökkentő és növelő tényezőket igazítja a lakáspiaci helyzethez, és a felvonó különszolgáltatás díját aktualizálja.

A 20. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra telepített, a bérleti szerződés felmondásának és a bérlő felszólítása hatáskörének főpolgármesterre történő telepítését az indokolja, hogy a testületi ülések nem teszik lehetővé a Lakástörvény szerinti 8 napos határidők betartását és ezáltal ezen bérbeadói döntések gyakorlását.

A 21. §-hoz

A kerületi önkormányzat tulajdonában álló, a Fővárosi Önkormányzat folyamatos bérlőjelölési jogával érintett lakások esetén alkalmazható bérbeadási jogcím pontosítása szükséges.

A 22. §-hoz

A „NYUGDÍJASHÁZI BÉRLAKÁS BÉRBEADÁSA IRÁNTI KÉRELEM (a bérleti jog ellenértékének készpénz befizetésével történő kiegyenlítése esetén)” című melléklet a módosítását a nyugdíjasházi bekerülési összegek változása indokolja.

A 23. §-hoz

A befogadáshoz szükséges feltételek meglétéről igazolás benyújtását teszi kötelezővé.

A 24. §-hoz

A Rendelet új melléklete a méltányossági alapon történő bérbeadáshoz szükséges formanyomtatványt tartalmazza.

A 25-27. §-okhoz

Az átmeneti rendelkezések meghatározzák, hogy mely rendelkezéseket kell a jövőben megkötendő bérleti szerződések esetében alkalmazni.

A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépéséről, egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, a deregulációról és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról rendelkeznek.


  Vissza az oldal tetejére