A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. március 23-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

299/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg az „Elvi döntés a fővárosi közműtársaságok BVK-ba apportálásáról” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

300/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem fogadja el a „Vagyonrendelet és ahhoz kapcsolódóan az SZMSZ módosítása” című előterjesztés levételére vonatkozó ügyrendi javaslatot.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

301/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 26. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az 1725/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

302/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 69. pontként tárgyalja meg a „Javaslat új tag megválasztására a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház likviditási helyzetét vizsgáló Eseti Bizottságba” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

303/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. Díszpolgári cím visszavonása.

1/b. Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet, a 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, illetve a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3. Javaslat a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapító okiratának módosítására.

4. BRFK szolgáltatási szerződés módosítása.

5. Javaslat a FŐSZINFORM igazgatója 2010. évi prémiumfeladatai alapján prémium kifizetésének engedélyezésére.

6. Javaslat a Budapest XIV. kerület, a Fővárosi Közterület-felügyelet használatában lévő - a Városliget területén kiépített - térfigyelő rendszer Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata részére történő elidegenítésére, illetve szolgáltatásról szóló megállapodás megkötésére.

7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzata (TÉSZ) és térképi mellékletében Kerületi Szabályozási Terve tervezetének FSZ jelű területeire vonatkozóan.

8. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-HÉV-vonal által határolt terület KSZT FSZT jelű területeire vonatkozóan.

9. A Fővárosi Városrehabilitációs Keretből történő támogatás 2010. december 2-án kelt felhívásra benyújtott önkormányzati pályázatok bírálati, döntés-előkészítő javaslata, előterjesztése.

10. Javaslat alapítvány részére támogatás kifizetésére.

11. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

12. Döntés a Csengery Antal-díj adományozásáról.

13. Javaslat a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.-vel kapcsolatos személyi döntések meghozatalára.

14. Elvi döntés a fővárosi közműtársaságok BVK-ba apportálásáról.

15. Javaslat a Parking Kft. 2011. évi éves közszolgáltatási szerződésére és a hozzá kapcsolódó döntésekre.

16. Javaslat a 2011. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel.

17. Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés 2011. évi tőkepótló támogatására.

18. Javaslat az ELMŰ Hálózati Kft.-vel történő közérdekű használati jog létesítésére vonatkozó szerződések megkötésére az „A budapesti Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódóan.

19. Javaslat Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közfürdői közszolgáltatási megállapodás időbeli hatályának meghosszabbítására.

20. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alaptőkéjének felemelésére és alapító okiratának módosítására.

21. Előterjesztés a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséhez kapcsolódó alapítói döntésekről.

22. Az FKF Zrt. 1816/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal összhangban lévő szétválási folyamatában szükséges alapítói döntések meghozatala.

23. „Híd-, műtárgy-felújítási munkák tervezése és kivitelezése II. ütem” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

25. A BFVK Zrt., valamint a FIMŰV Zrt. 2011. évi éves szerződéseinek módosítása.

26. Javaslat az 1725/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére.

27. Javaslat a kőszínházként működő költségvetési szervek megszüntetésével, valamint gazdasági társaságoknak a közfeladat további ellátására történő alapításával kapcsolatos előzetes engedély megadására.

28. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

29. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

30. Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletének hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételé-nek rendjéről szóló rendelet megalkotására.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

32. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza részére.

33. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórháza részére.

34. A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Szentgotthárd) intézményvezetői pályázatának érvénytelenítése, új pályázat kiírása.

35. Javaslat egészségügyi intézmények vezetői pályázatai elbírálásához eseti bizottság megalakítására.

36. Vagyonrendelet és ahhoz kapcsolódóan az SZMSZ módosítása.

37. Megállóhelyek, közlekedési elnevezések megállapítása közgyűlési hatáskörének átruházása.

38. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

39. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet legutóbbi módosításának visszavonása.

40. Budapest Szíve Program: megállapodások közcélú elektromos hálózat átadás-átvételéről.

41. Javaslat a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

42. Javaslat a BGYH Zrt. által a Malomtó Török Fürdő Kft. üzletrészének megvásárlására.

43. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv-hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

44. Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya- és épületegyüttes-rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

45. Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem c., KMOP-4.3.1/A-2008-0002 sz. projekt támogatási szer-ződésének 1. sz. módosítására, valamint az engedélyokirat 8. sz. módosítására.

46. Javaslat a „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

47. Javaslat a KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosítószámú, „Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó kialakítása” című és a KMOP-2.1.2-09-0026 azonosítószámú, „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XXI. kerület, Ady Endre út” című projekthez kapcsolódó területbérleti szerződések megkötésére.

48. Javaslat a Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése, I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

49. Javaslat a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. KMOP-2.1.1/A-2008-0013 sz. projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

50. Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek bérbeadására vonatkozó Versenyeztetési Szabályzat és versenyeztetési peremfeltételek módosítására.

51. Budapest XI. ker., 3475/57 hrsz.-ú ingatlan (Tétényi úti üzletközpont) helyzetének rendezése.

52. Javaslat a TÁMOP 3.1.3 „Együtt a Fazekassal a természettudományos oktatásért” projekt támogatási szerződésének megkötésére és a megvalósítás feltételeinek biztosítására.

53. Javaslat a TÁMOP-2.2.3./B-09/1-2009-0003 projekt „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” támogatási szerződésének módosítására.

54. Javaslat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött megállapodás megszüntetésére.

55. Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

56. Javaslat a nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működő színházak közszolgáltatási szerződései időtartamának meghosszabbítására.

57. A BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. (BTSZK Nonprofit Kft.) 2011. évi közszolgáltatási szerződésének módosítása.

58. Javaslat az „S” jelű pályázat - Sportfelszerelések a legsportosabb 50 budapesti általános iskolának - 2010-2011. évi pályázati kiírás módosítására.

59. Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

60. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

61. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

62. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

63. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

64. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

65. Javaslat civil szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondására.

66. Tájékoztatás a párizsi UNESCO Világörökség Központ által budapesti világörökségi helyszínről bekért megőrzési állapotjelentésről.

67. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kisajátítási ügyekben hozott határozatokról.

68. Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 2010. évben kötött támogatási szerződés módosítására.

69. Javaslat új tag megválasztására a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház likviditási helyzetét vizsgáló Eseti Bizottságba.

70. Javaslat közgyűlési határozatok határidejének módosítására, és a FEBESZ ügyvezetője megbízatásának meghosszabbítására.

71. Javaslat a szakosított szociális intézményekben működő érdekképviseleti fórum tagjainak kijelölésére.

72. Javaslat egyezség kötésére Villás Dániel és Kiss Tünde Margit és a végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.”, valamint a Fővárosi Önkormányzat között.

A napirend 1/a. pontja: Díszpolgári cím visszavonása.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

304/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a napirend vitáját lezárja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

305/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy hivatalosan, örökre törli az alábbi személyeket a díszpolgárok sorából. A jövőben a felsorolt személyek nem díszpolgárai a Magyar Köztársaság (Magyarország) fővárosának, Budapestnek:

1. Grünne, Karl Ludwig gróf

2. Karl Geringer

3. Joszif Visszarionovics Sztálin (Dzsugasvili)

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

306/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 1948. március 15-i díszközgyűlés törvényhatósági bizottságának 220/111. 1948. számú határozati javaslati szándékát megerősítendő, örökre törli az alábbi személyeket a díszpolgárok sorából. A jövőben a felsorolt személyek nem díszpolgárai a Magyar Köztársaság (Magyarország) fővárosának, Budapestnek:

báró Julius Jacob von Haynau

Josip Jelačić Bužimski

Alexander von Bach

Windischgrätz

Ivan Paszkevics

Felix Schwarzenberg

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

307/2011.(III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy állítsa össze Budapest Főváros díszpolgárainak hatályos listáját.

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet, a 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, illetve a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

308/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hanzély Ákos módosító indítványát, mely szerint:

„1. § (1) A közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1959. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet (a továbbiakban: Kvmr.) 7. §-a (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Személyről utcát elnevezni halála után, legalább 10 (vagy 15) év elmúlásával lehet.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített 10 (vagy 15) éves időbeli korlátozást nem kell alkalmazni a Budapest Főváros Közgyűlése által rendeletében meghatározottak szerint díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekről történő utcaelnevezésnél.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

309/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert, dolgozza ki a fővárosi közterület- és városrésznevek megállapításának és módosításának részletes végrehajtási szabályait annak érdekében, hogy a közterületi névmegállapítások, illetve módosítások előterjesztői a jövőben vegyék figyelembe az érintett területen élők és a budapesti lakosok véleményét, valamint az eljárás mindenki számára átlátható és érthető legyen.

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a fővárosi közterület- és városrésznevek megállapításának és módosításának részletes végrehajtási szabályaira vonatkozó előterjesztést a Közgyűlés 2011. áprilisi rendes ülésére terjessze be elfogadásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja 11/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet, a 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 12/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

310/2011.(III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

311/2011.(III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapító okirata módosításának aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: BRFK szolgáltatási szerződés módosítása.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

312/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az Önkormányzat és a BRFK között 2010. április 15. napján kötött, 2010. október 1. napján módosított szolgáltatási szerződés 2. számú szerződésmódosítását elfogadja a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a FŐSZINFORM igazgatója 2010. évi prémiumfeladatai alapján prémium kifizetésének engedélyezésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

313/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a FŐSZINFORM intézményvezetőjének 2010. évi prémiumfeladatainak teljesítéséről szóló 1. és 2. számú melléklet szerinti beszámolót és értékelést elfogadja, és engedélyezi a FŐSZINFORM igazgatója, Farkas Ferenc részére a 2010. évre kitűzött prémiumának 670 000 Ft összegben történő kifizetését. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a prémium kifizetéséről rendelkező dokumentum kiadmányozásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Budapest XIV. kerület, a Fővárosi Közterület-felügyelet használatában lévő - a Városliget területén kiépített - térfigyelő rendszer Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata részére történő elidegenítésére, illetve szolgáltatásról szóló megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

314/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között a Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás vagyonmegosztásáról szóló megállapodásból adódó feladatok végrehajtását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

315/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező 34 db térfigyelő kamerát és egyéb berendezéseket magába foglaló térfigyelő rendszer Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata részére 2011. április 1-jei hatállyal történő elidegenítéséhez.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

316/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata között létrejött, a Budapest XIV. kerület, Városliget területén telepített - a Fővárosi Közterület-felügyelet használatában lévő - térfigyelő rendszer elidegenítéséről szóló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

317/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Megbízza a Fővárosi Közterület-felügyeletet a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzata között kötött, a Budapest XIV. kerület, Városliget területén telepített térfigyelő rendszer elidegenítéséről szóló megállapodásban foglaltak végrehajtására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

318/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal, hogy a 2011. évi és az azt követő költségvetési rendeletekben továbbra is biztosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet részére a Budapest XIV. kerület, Városligetben telepített térfigyelő rendszer alkalmazása során Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló Önkormányzattól vásárolt, a 2. számú melléklet szerinti megállapodás III. pontjában szereplő szolgáltatással kapcsolatos költségeket „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. április havi rendes ülése, valamint a 2012-2013. évi költségvetési rendelet készítése

Felelős: Tarlós István

319/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XIV. kerület Városligetben telepített térfigyelő rendszer elidegenítéséből adódóan csökkenti a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadáson belül a dologi kiadások előirányzatát 26 368 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg növeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. április havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

320/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 319/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. április havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzata (TÉSZ) és térképi mellékletében Kerületi Szabályozási Terve tervezetének FSZT jelű területeire vonatkozóan.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

321/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest Főváros VI. kerület, Terézváros Városrendezési és Építési Szabályzata (TÉSZ) és térképi mellékletében a kerület teljes területe Kerületi Szabályozási Tervének tervezetével - a kiemelt szabályozást igénylő (FSZT jelű) területekre vonatkozóan - egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

322/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-HÉV-vonal által határolt terület KSZT FSZT jelű területeire vonatkozóan.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

323/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület, Mozaik utca-Óbudai rakpart-HÉV-vonal által határolt területre vonatkozó KSZT tervezetében szereplő, az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területegységre vonatkozó tervi ele-meivel egyetért.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

324/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a III. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: A Fővárosi Városrehabilitációs Keretből történő támogatás 2010. december 2-án kelt felhívására benyújtott önkormányzati pályázatok bírálati, döntés-előkészítő javaslata, előterjesztése.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

325/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből történő támogatás 2010. december 2-án megjelent felhívására benyújtott, és jelen előterjesztés 2. sz. mellékletében összesített 8 darab önkormányzati pályázatot érvényesnek tekinti.

326/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az érvényes pályázatok alapján a 2. sz. melléklet szerinti támogatásokat megítéli, és a nyertes pályázókkal az 5. sz. mellékletben szereplő minta szerinti tartalmú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat megköti. Felkéri a főpolgármestert a megállapodások aláírására.

Határidő: a kerületi önkormányzatok által aláírt megállapodások kézhezvételét követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat alapítvány részére támogatás kifizetésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

327/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi - a mellékelt módosított - megállapodásban foglaltak szerint - az alábbi alapítvány megjelölt összegű támogatásának utalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím előirányzata terhére:

Élet Menete Alapítvány 5 500 E Ft

328/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Támogató az 327/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatban meghatározott összegű támogatást a jelen megállapodás Támogatott által legkésőbb 2011. április 8-ig aláírt példányainak a Főpolgármesteri Hivatalba való visszaérkezésétől számított 8 napon belül átutalja a Támogatott számlájára.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

329/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1575/2002. (IX. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2330/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2331/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- a 2333/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- a 2337/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2338/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1317/2006. (VI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. június 30-ra módosítja;

- a 800/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1272/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. június 30-ra módosítja;

- az 1311/2007. (VIII. 30.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;

- az 1937/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. június 30-ra módosítja;

- a 2199/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. június 30-ra módosítja;

- az 1704/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;

- a 420-421/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi;

- az 1735-1738/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2325/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi;

- az 1704/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. június 30-ra módosítja;

- az 1744/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. június 30-ra módosítja;

- a 2500/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 30-ra módosítja;

- a 2508/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. április 30-ra módosítja.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 14. pontja: Elvi döntés a fővárosi közműtársaságok BVK-ba apportálásáról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

336/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Mű-ködő Részvénytársaságnál nem pénzbeli hozzájárulás formájában tőkeemelést kíván végrehajtani. A nem pénzbeli hozzájárulásként a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére bocsátandó eszközöket a Fővárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonát képező BGYH Zrt., BTI Zrt., FŐKERT Nonprofit Zrt., FŐKÉTÜSZ Kft., FŐTÁV Zrt. és FTSZV Kft. üzletrészei, részvényei alkotják. A tőkeemelésre az üzletrészek, részvények cégértékelés során meghatározott és auditált értékén történő apportálásával kerül sor.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Tarlós István

337/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság a nem pénzbeli hozzájárulásként tőkeemelés során rendelkezésre bocsájtandó üzletrészek, részvények értékelésével és auditálásával az általa közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.-t bízza meg, és azt, hogy a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság operatív irányító vezérigazgatója az előterjesztés melléklete szerinti szerződést megköti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: Javaslat a Parking Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésére és a hozzá kapcsolódó döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

338/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Parking Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

339/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés finanszírozása érdekében csökkenti a „8137 Parking Kft.” kiadási, azon belül Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 36 553 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7313 Parking Kft. feladatai” kiadási, azon belül Dologi kiadások előirányzatát, felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési rendelet első módosítása

Felelős: Tarlós István

340/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Parking Kft. számára a közterületi parkolásgazdálkodási tevékenység előkészítése kapcsán felmerülő 19 677 E Ft összegű beruházási igényt törzstőkeemelés útján, a Parking Kft. 2010. évi kompenzáció változódíj részének pénzmaradvány terhére kívánja biztosítani, felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési rendeletmódosítás, valamint a kapcsolódó alapítóokirat-módosítás Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Felelős: Tarlós István

341/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Parking Kft. számára az EU forrásból megvalósult P+R parkolók 2011. I. félévére tervezett 10 319 E Ft összegű üzemeltetési költségeit törzstőkeemelés útján kívánja biztosítani.

342/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. törzstőkéjének emelése érdekében csökkenti a „8137 Parking Kft.” kiadási, azon belül Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 10 319 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8137 Parking Kft.” kiadási, azon belül Önkormányzati beruházások előirányzatát, felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően a költségvetési rendelet első módosítása

Felelős: Tarlós István

343/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Parking Kft. 10 319 E Ft törzstőkeemeléssel kapcsolatos alapítóokirat-módosítás Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

344/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, a Parking Kft. előzetes üzleti tervében szereplő beruházásokat és fejlesztéseket azzal a módosítással, hogy a közterületi parkolás fejlesztési beruházásról (632 800 E Ft tervezett érték) most nem születik döntés, hanem arról a szükséges szakmai vizsgálatokat követően külön történik döntés.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

345/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. számára szükséges 2011. évi beruházások és fejlesztések 156 336 E Ft összegű fedezetét vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszközátadás útján kívánja biztosítani, felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet alapján szükséges megállapodás előkészítéséről.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

346/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Parking Kft. számára a 2011. évi beruházási terv megvalósításához kapcsolódó 20 000 E Ft összegű áfa kölcsönt legkésőbb 2011. december 31-ig visszafizetendő tagi kölcsön útján kívánja biztosítani, felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a megkötendő tagi kölcsönszerződésnek a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2011. április 30., a 2011. évi költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

347/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 1685/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a 2011. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

348/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést 5 772 019 E Ft bruttó összeggel, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

349/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.-vel kötendő 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésben előirányzott díj biztosítása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” előirányzatát 86 696 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel növeli a „7322 Közvilágítás” cím dologi kiadási előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés áprilisi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

350/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. soron következő taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tag képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - „igen” szavazatával támogassa a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés taggyűlés általi jóváhagyását.

Határidő: a BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a helyi közforgalmú közlekedés 2011. évi tőkepótló támogatására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

351/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

egyetért a BKV Zrt.-vel kötendő 2011. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésével a helyi közforgalmú közlekedés támogatására, tőketartalékba helyezési kötelezettséggel, és intézkedik a 2011. évi költségvetésben a céltartalékon lévő előirányzat átcsoportosításáról a jóváhagyott fejlesztési feladatok - Közlekedési feladatok közé. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

352/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a helyi közforgalmú közlekedés támogatására a BKV Zrt.-vel kötendő 2011. évi végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötése után 10 napon belül intézkedjék a pénzeszköz egy összegben történő átutalására.

Határidő: a megállapodás aláírása után 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat az ELMŰ Hálózati Kft.-vel történő közérdekű használati jog létesítésére vonatkozó szerződések megkötésére az „A budapesti Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódóan.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

353/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az ELMŰ Hálózati Kft.-vel a Budapest XIII. ker., 25122/2 helyrajzi szám alatt (Margit híd pesti hídfő) lévő 2671/10 számú villamosműhöz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezéséhez közérdekű használati jog létesítésére szóló 3. sz. melléklet szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

354/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az ELMŰ Hálózati Kft.-vel a Budapest II. ker., 13543/3 helyrajzi szám alatt (Margit híd budai hídfő) lévő 1784/10 számú villamosműhöz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezéséhez közérdekű használati jog létesítésére szóló 4. sz. melléklet szerinti szerződést és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közfürdői közszolgáltatási megállapodás időbeli hatályának meghosszabbítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

355/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-vel a közfürdői közszolgáltatási megállapodás 2. sz. módosítását a módosított 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodást írja alá.

Határidő: 2011. március 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alaptőkéjének felemelésére és alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

356/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, mint a Cg.01-10-046840 cégjegyzékszámú, BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság kizárólagos tulajdonosa, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- megállapítja, hogy a Társaság korábban zártkörűen forgalomba hozott részvényeinek össznévértéke, 50 000 000 Ft összegű alaptőkéje a Társaság alapításának időpontjában befizetésre került.

- A Társaság alaptőkéjét 50 000 000 Ft-ról 300 000 000 Ft-ra emeli meg pénzbeli hozzájárulással új részvények (zártkörű) forgalomba hozatalával oly módon, hogy összesen 250 000 000 Ft pénzügyi hozzájárulást teljesít a Társaság bankszámlájára történő befizetéssel a tőkeemelésre vonatkozó döntés cégbírósági bejegyzés céljából történő benyújtásáig, de legkésőbb 30 napon belül.

- Az alaptőke-emelés 250 darab, egyenként 1 000 000 Ft névértékű, a Társaság korábban kibocsátott részvényeivel azonos jogokat biztosító törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik. Az új részvényeket dematerializált részvényként kell előállítani.

- A forgalomba hozandó új részvények átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata jogosult és köteles.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

357/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Társaság alapító okiratának a Társaság alaptőkéjére vonatkozó rendelkezéseit akként, hogy a Társaság alaptőkéje 300 000 000 Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll, és amelyet 300 darab, egyenként 1 000 000 Ft névértékű, dematerializált úton előállított törzsrészvény testesít meg. A részvények névértéke megegyezik a kibocsátási értékkel.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

358/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Társaság - az előterjesztés 2. számú mellékletét képező - egységes szerkezetű, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. sz. melléklete szerinti minta alkalmazásával készült alapító okiratát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

359/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A tőkeemelés végrehajtása érdekében a 8139 címen belül 250 000 000 Ft-tal csökkenti a „beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatot és ezzel együtt a címen belül azonos összeggel megemeli az „Önkormányzati beruházások (áfával)” előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását a soron következő ülésre terjessze elő.

Határidő: a soron következő költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Tarlós István

360/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okirat aláírásával, valamint az alaptőke-emelés során teljesített pénzbeli hozzájárulás összege utalásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 13/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 25. pontja: A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. 2011. évi éves szerződéseinek módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

371/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ának (6) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét, és a BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése 1., valamint 4/A. sz. mellékletét a Budapest X. kerület, Gyógyszergyár utca, 39210/171 hrsz.-ú, 1901 m2 alapterületű ingatlannal, és az 1. számú mellékletet a Budapest XI. kerület, Andor utca 46. szám alatti, 3114/25 hrsz.-on felvett, 536 m2 alapterületű ingatlannal kiegészíti. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert jelen előterjesztés 8. számú melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

372/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az 1038/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozatot módosítja oly módon, hogy „Városliget kapuja” kiemelt projekthez szükséges önrész biztosításához értékesítendő ingatlanok közül a Budapest III. kerület, Záhony u. 8. szám alatti, 19341/11 hrsz.-on nyilvántartott ingatlant törli.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

373/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződését az előterjesztés 9. számú melléklete szerint módosítja, az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített 77 040 E Ft egyedi évközbeni közszolgáltatási megbízási tartalékkeret terhére. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat az 1725/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

374/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1725/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatát.

375/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 59. § (4) bekezdése alapján, a főpolgármestert a Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdés b) pontja alapján megillető hatáskört eseti jelleggel magához vonva, a József Attila Színház Nonprofit Kft. volt ügyvezető igazgatójának, Léner Péternek a 2009. évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítése esetén megállapítható, az éves megbízási díj 100%-ának megfelelő prémium összegének kifizetését nem engedélyezi, és felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat a kőszínházként működő költségvetési szervek megszüntetésével, valamint gazdasági társaságoknak a közfeladat további ellátására történő alapításával kapcsolatos előzetes engedély megadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

376/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 100/O. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek 2011. július 31. napján történő megszüntetéséhez és - az általuk ellátott közfeladatok 2011. augusztus 1. napján történő átvételére - 2011. június 1. napjával gazdasági társaságok alapításához az előzetes engedélyt megadja az alábbi, jelenleg költségvetési szervként működő kőszínházak vonatkozásában, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy - az egyben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 6. §-ának (1) bekezdése szerinti alapítási engedélynek minősülő - előzetes engedélye megadásáról tájékoztassa a kulturális költségvetési szervek vezetőjét:

1. Budapest Bábszínház

2. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

3. Radnóti Miklós Színház

4. Vígszínház

5. Katona József Színház

Határidő: a tájékoztatásra: 8 nap

Felelős: Tarlós István

377/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetési szervek megszüntetésére, a gazdasági társaságok alapítására, valamint a megszűnő költségvetési szervek által ellátott közfeladatnak a gazdasági társaságok részére - a közfeladat ellátásának és a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatásának kötelezettségével - történő átadására vonatkozó döntések meghozatalához szükséges okirat-tervezeteket és határozati javaslatokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé az alábbi, költségvetési szervként működő kőszínházak vonatkozásában:

1. Budapest Bábszínház

2. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

3. Radnóti Miklós Színház

4. Vígszínház

5. Katona József Színház

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

378/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 2499/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint:

elviekben egyetért az alábbiakban felsorolt költségvetési szervként működő színházak 2011. augusztus 1. napjától gazdasági társaságként történő továbbműködtetésének az előterjesztésben foglalt koncepciójával:

1. Budapest Bábszínház

2. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

3. Radnóti Miklós Színház

4. Vígszínház

5. Katona József Színház

379/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 2500/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatát az alábbiak szerint:

felkéri a főpolgármestert, hogy az Áht. 100/O. § (5) bekezdésében foglalt előzetes engedélyre vonatkozó döntést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé az alábbi, költségvetési szervként működő színházak vonatkozásában:

1. Budapest Bábszínház

2. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház

3. Radnóti Miklós Színház

4. Vígszínház

5. Katona József Színház

A napirend 28. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

380/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2011. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése: Összeg
(E Ft-ban)
1. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 36 300
a) Budapesti diáksportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (D) jelű pályázat. 20 000
b) A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 15 300
c) Az „Élen a tanulásban élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
2. Szabadidősporttal kapcsolatos feladatok támogatása 31 000
a) Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat. 20 000
b) A budapesti szabadidősport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére. 11 000
3. Budapesti területi sportszövetségek által ellátandó feladatok támogatása 81 700
a) A 40 budapesti sportszövetség és sportági szakszövetség szabadidősport és utánpótlás versenyrendszere működtetésére. 68 700
b) Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek kiemelt rendezvény feladatainak támogatására, (R) jelű pályázat. 0
c) A szövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatainak ellátása a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége bonyolításában. 13 000
4. Egyéb önkormányzati sportfeladatok támogatása 28 300
4/1 A Városligeti Műjégpálya által ellátandó feladatok támogatása 10 000
a) A fővárosi korcsolyaoktatási program és a sporteszközkölcsönző működtetése 10 000
b) „Sportolj Velünk” fővárosi program megvalósítása „S” jelű pályázat keretében 0
4/2 Az Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum által ellátandó feladatok támogatása 8 300
a) Fővárosi sportágazati, sportszervezési és egyéb kapcsolódó feladatok ellátására és margitszigeti diák és szabadidősport (lakossági sport) események megrendezésére 8 300
4/3 A Budapesti Sportszövetségek Szövetsége által ellátandó feladatok támogatása 5 000
a) A fővárosi sport szakkiadványok megjelentetésére 1 000
b) Fővárosi nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, PR és sportmarketing tevékenységi feladatokból, továbbá a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből adódó feladatok ellátására 4 000
4/4 Rendkívüli sportcélú feladatok támogatása (egyedi elbírálással) 5 000
a) Rendkívüli sportcélú feladatok ellátására 5 000
Mindösszesen: 177 300

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

381/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2011. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1-5. számú mellékletben foglalt sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti Diáksport Szövetség A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 15 300
2. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban élen a sportban” kitüntető cím pályázati lebonyolítására és az átadással kapcsolatos ünnepség támogatására a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
3. Budapesti Szabadidősport Szövetség A budapesti szabadidősport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére. 11 000
4. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli, illetve egyéb koordinációs feladatai ellátásának támogatására. 13 000
5. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége Fővárosi sport szakkiadványok megjelentetésére
(1000 E Ft), illetve a nemzetközi és EU sportkapcsolatokból, PR és sportmarketing tevékenységi feladatokból, továbbá a Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek megrendezéséből adódó feladatok ellátására (4000 E Ft)
5 000
Összesen: 45 300

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követő 20 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

382/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2011. évi elő-irányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti a 6. sz. mellékletben szereplő minta szerinti sportszakmai együttműködési megállapodásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.


Sorsz.:

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás
összege
(E Ft-ban)
1. kategória
1. Budapesti Atlétikai Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 7 885,00
2. Budapesti Kézilabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 4 000,00
3. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 4 200,00
4. Budapesti Röplabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 700,00
5. Budapesti Labdarúgó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 7 000,00
6. Budapesti Torna
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 700,00
7. Budapesti Kajak-Kenu
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 500,00
8. Budapesti Vízilabda Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 000,00
9. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége (átalakulást követően Budapesti Sportszövetségek Uniója) A sportszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, koordinációs feladatainak, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 9 815,00
10. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszerei-nek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 400,00
11. Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszerei-nek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 000,00
12. Budapesti Területi Úszó
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2 000,00
13. Budapesti Vívó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 800,00
2. kategória
14. Budapesti Amatőr-Box
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 500,00
15. Budapesti Asztalitenisz
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 000,00
16. Budapesti Birkózó Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 300,00
17. Budapesti Evezős Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 800,00
18. Budapesti Kerékpáros
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 900,00
19. Budapesti Regionális Judo
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 700,00
20. Budapesti Sportlövő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 700,00
21. Budapesti Triatlon Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 500,00
22. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 700,00
3. kategória
23. Budapesti Sakk Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 400,00
24. Budapesti Súlyemelő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 000,00
25. Budapesti Tájfutók Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 000,00
26. Budapesti Tenisz Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 000,00
27. Budapesti Tollaslabdázók
Szövetsége
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 500,00
28. Budapesti Természetbarát Sportszövetség A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 800,00
29. Közép-magyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 500,00
30. Budapesti Tekézők Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 300,00
31. Budapesti Műugró Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 100,00
4. kategória
32. Budapesti Wellness Életmódklubok Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
33. Budapesti Íjász Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
34. Budapesti Búvár Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
35. Budapesti Bocsa Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
36. Budapesti Rádióamatőr
Szövetség
A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
37. Budapesti Élet- és Vízimentő Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
38. Budapesti Modellező Szövetség A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
39. Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége A szakszövetség budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
40. Sportegyesületek Budapesti Szövetsége A sportszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, működési költségeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 0,00
Összesen: 68 700

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követő 20 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 14/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 30. pontja: Javaslat Budapest Főváros Közgyűlése 30/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendeletének hatályon kívül helyezésére és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 15/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételéről a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

383/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 1/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az 1/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

384/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháznak az előterjesztés 2/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 2/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

385/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 3/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 3/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

386/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 4/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 4/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

387/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézetnek az előterjesztés 5/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az 5/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

388/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháznak az előterjesztés 6/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 6/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

389/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháznak az előterjesztés 7/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 7/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

390/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetnek az előterjesztés 8/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 8/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

391/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházainak az előterjesztés 9/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 9/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

392/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháznak az előterjesztés 10/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 10/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

393/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdőnek az előterjesztés 11/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 11/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2011. április 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháza részére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

394/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház igényét a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott speciális, magasabb felkészültséget igénylő ellátás végzésére, valamint a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott, külön jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer alkalmazására, és felkéri a főpolgármestert, hogy az egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárás keretében benyújtandó, az 1. számú mellékletet képező kérelemhez a fenntartói nyilatkozatot adja meg.

Határidő: a határozat kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórháza részére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

395/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Bajcsy-Zsilinszky Kórház igényét a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott speciális, magasabb felkészültséget igénylő ellátás végzésére, valamint a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott, külön jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer alkalmazására, és felkéri a főpolgármestert, hogy az egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárás keretében benyújtandó, az 1. számú mellékletet képező kérelemhez a fenntartói nyilatkozatot adja meg.

Határidő: a határozat kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (Szentgotthárd) intézményvezetői pályázatának érvénytelenítése, új pályázat kiírása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

396/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (9971 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 29.) intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

397/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (9971 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 29.) intézményvezetői beosztás ellátására (magasabb vezetői beosztás) 5 év határozott időtartamra a melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2011. március 30.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 36. pontja: Vagyonrendelet és ahhoz kapcsolódóan az SZMSZ módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 16/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

399/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése alapján az 1867/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatát akként módosítja, hogy a Gazdasági Bizottság és a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága szövegrészek helyébe a főpolgármester lép.

A napirend 37. pontja: Megállóhelyek, közlekedési elnevezések megállapítása közgyűlési hatáskörének átruházása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a 17/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: Javaslat Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

400/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Czeglédi János módosító indítványát, mely szerint:

„A rendelet 17. § (2) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki:

d) a kérelem beadásának időpontjában - valamennyi fővárosi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint - a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozásidíj- és pótdíjtartozás. Jogosulatlan parkolást csak jogerős bírósági határozat állapíthat meg.

8. § (1) A várakozási övezet területén a várakozási díjat

a) az abban a díjövezetben elhelyezett parkolójegy-kiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a megállást követően 15 percen belül külön felhívás nélkül, vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatának esetén annak megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

33. § (1) A fizető várakozóhelyeken a várakozási díjat

a) a parkolójegy-kiadó automatánál váltott parkolójeggyel, a megállást követően, 15 percen belül külön felhívás nélkül,

48. § (3) Amennyiben a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy a parkolójegy (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés) érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 15 percnél hosszabb idő, az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a parkolásüzemeltető ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolható). Amennyiben a bemutatott parkolójegy (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolása) jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, a parkolásüzemeltető a várakozásidíj- és pótdíjtartozást törli a nyilvántartásból. A parkolójegy-bemutatás lehetőségével (vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés igazolásával) naptári hónaponként legfeljebb három alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója, ha a bemutatás időpontjában az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozásidíj- és pótdíjtartozás.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztő által befogadott módosítással megalkotja 18/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

401/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a budai és pesti alsó rakparton milyen feltételekkel és díjjal célszerű a parkolás-gazdálkodási rendszert üzemeltetni, különös tekintettel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírásaira.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet legutóbbi módosításának visszavonása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 19/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 40. pontja: Budapest Szíve Program: megállapodások közcélú elektromos hálózat átadás-átvételéről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

402/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 60. § (1) bekezdésében biztosított jogköré-ben eljárva jóváhagyja az 1. és 2. sz. mellékletként csatolt megállapodásokban foglaltakat, és felhatalmazza a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

403/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a BGYH Zrt. által a Malomtó Török Fürdő Kft. üzletrészének megvásárlására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

404/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

hivatkozással a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bek. b) pontjában, valamint 80. § (1) bekezdésében, valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlése által a 2008/2010. (X. 27.) számú határozatával módosított alapító okiratának 6.23./ pontjában foglaltakra, dönt a Malomtó Török Fürdő Project Beruházó Kft.-ben lévő (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 48.; cg.: 01-09-875285; képviseli: Szalai Balázs ügyvezető) a Török Fürdő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó út 35.; cg.: 01-09-734235; képviseli: Szalai Balázs ügyvezető) 72,32%-os üzletrészének, valamint az IMMO-Inter Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Munkácsy utca 16. cg.: 13-09-142506; képviseli: Tóth András József ügyvezető) 2,49%-os üzletrészének megszerzéséről, és jóváhagyja az e tárgyban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 38-40.; cg.: 01-10-043152; képviseli: Szőke László vezérigazgató) által aláírt, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező üzletrész-adásvételi szerződés megkötését, valamint tudomásul veszi az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a megállapodás és a szindikátusi megállapodás megszüntetéséről szóló szerződés megkötését.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsávhosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

405/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsávhosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

406/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.)” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2011. március 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

407/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” c., KMOP-4.3.1/A-2008-0002 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására, valamint az engedélyokirat 8. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

408/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” című, KMOP-4.3.1/A-2008-0002 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

409/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” című beruházás engedélyokiratának 8. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

410/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

411/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2011. március 28.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a KMOP-2.3.1/A-2008-0001 azonosítószámú, „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása” című és a KMOP-2.1.2-09-0026 azonosítószámú, „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XXI. kerület, Ady Endre út” című projekthez kapcsolódó területbérleti szerződések megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

412/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel visszavonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és jóváhagyja, megköti a Budapest X. ker. belterület, 40988/16 helyrajzi számú, kivett, közforgalmú vasút megnevezésű, 3 ha 8229 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az ehhez kapcsolódó, kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

413/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapest X. ker. belterület, 40988/16 helyrajzi számú, kivett, közforgalmú vasút megnevezésű, 3 ha 8229 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés kapcsán teljesítendő mindenkori éves bérleti díj összege (1 305 000 Ft + áfa) a bérlet fennállása alatt az éves költségvetések tervezésekor figyelembevételre kerül. A 2011. évi költségvetés tervezése során az összeg a „7212 Közlekedési szakmai feladatok” címkód 141. törzsszám működési előirányzatából került biztosításra.

Határidő: az éves költségvetések tervezése

Felelős: Tarlós István

414/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel visszavonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és jóváhagyja, megköti a Budapest XXI. ker. belterület, 209930 helyrajzi számú, kivett, közforgalmú vasút megnevezésű, 3 ha 600 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, valamint az ehhez kapcsolódó, kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projekt támogatási szerződéseinek 2. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

415/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem” c. KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító-számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 7.

Felelős: Tarlós István

416/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 7.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. KMOP-2.1.1/A-2008-0013 sz. projekt támogatási szerződésének 3. sz. módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

417/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Budapest XXI. kerület, csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” című KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú projekt támogatási szerződés 3. sz. módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. április 8.

Felelős: Tarlós István

418/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” beruházási feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2011. április 8.

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek bérbeadására vonatkozó Versenyeztetési Szabályzat és versenyeztetési peremfeltételek módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

419/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 63. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek bérbeadására vonatkozó eljárás tekintetében irányadó, a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 471/2009. (XII. 15.) számú határozatával elfogadott Versenyeztetési Szabályzat módosítását a jelen előterjesztésnek az előterjesztő által módosított 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az abban foglaltakat a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésein hozott döntése alapján kiírásra kerülő versenyeztetési eljárások során és az annak keretében megkötendő bérleti szerződésekre kell alkalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

420/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 63. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek bérbeadására vonatkozó eljárás tekintetében irányadó, a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 471/2009. (XII. 15.) számú határozatával elfogadott és a 367/2010. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatával módosított versenyeztetési peremfeltételek 6. számú peremfeltételének módosítását a jelen előterjesztésnek az előterjesztő által módosított 8. számú melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az abban foglaltakat a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésein hozott döntése alapján kiírásra kerülő versenyeztetési eljárások során és az annak keretében megkötendő bérleti szerződésekre kell alkalmazni.

A versenyeztetési peremfeltételek minden más rendelkezése változatlan formában hatályos marad.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Budapest XI. ker., 3475/57 hrsz.-ú (Tétényi úti üzletközpont) helyzetének rendezése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

421/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében és a 18. § (b) bekezdésében foglaltak szerint a Budapest XI. ker. 3475/57 hrsz.-ú (Tétényi úti üzletközpont) ingatlannal kapcsolatban úgy dönt, hogy az ingatlant 2011. április 1-jei hatállyal kivonja a forgalomképes vagyoni körből, és korlátozottan forgalomképessé minősíti. A 3. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratát, egyidejűleg a Fővárosi Önkormányzat és a CSAPI között a Fővárosi Közgyűlés 1156/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozata alapján létrejött megállapodást közös megegyezéssel megszünteti.

Felkéri a főpolgármestert a 3. sz. melléklet szerinti módosítás és az egységes szerkezetű alapító okirat, valamint a 4. sz. melléklet szerinti megállapodás- megszüntetés aláírására és kiadására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat a TÁMOP 3.1.3 „Együtt a Fazekassal a természettudományos oktatásért” projekt támogatási szerződésének megkötésére és a megvalósítás feltételeinek biztosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

422/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 846/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

423/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0001 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

424/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Az „Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért” projekt megvalósítása érdekében növeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 149 068 E Ft-tal, továbbá megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fazekas Mihály természettudományos központ kialakítása” feladat előirányzatát 149 068 E Ft-tal. A feladat 2011. évi üteme 254,068 M Ft, (ebből uniós társfinanszírozás (Támop) 149,068 M Ft, a feladat összköltsége 254,068 M Ft), továbbá tervbe vesz „8535 Támogatásértékű működési bevétel” címen 101 955 E Ft-ot és ugyanezen összeggel tervbe veszi az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenységek között új „72.. Együtt a Fazekassal a XXI. század természettudományos oktatásáért TÁMOP-3.1.3-10/1 KMR” cím kiadási előirányzatát 101 956 E Ft-tal, melyből a személyi juttatásokra 67 690 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékokra 16 826 E Ft, a dologi kiadásokra (áfával) 17 440 E Ft előirányzatot biztosít 2012-ben 34 583 E Ft-ot, illetve 2013-ban 12 528 E Ft-ot.

Határidő: a 2011. évi költségvetési első rendelet módosító Közgyűlés, ill. a 2012. évi és a 2013. évi költségvetés készítése.

Felelős: Tarlós István

425/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. a) pontja alapján a 006514 azonosítószámú engedélyokiratot a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

426/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a tulajdonosi hozzájárulást a 35530 és a 35529 helyrajzi szám alatti földterület egyesítéséhez az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

427/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előlegigénylési nyilatkozatot a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az előlegigénylési nyilatkozat aláírására és benyújtására.

Határidő: 2011. május 31-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 projekt „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

428/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a BeTiszk TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 2. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvánnyal kötött megállapodás megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

429/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

az 1999. július 19-én kelt, 2000. szeptember 11. napján, majd 2005. augusztus 24. napján módosított, a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány között létrejött megállapodást - az ingyenes használati jogot visszavonva - felmondással megszünteti.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

430/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti felmondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

431/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújt be a Budapesti Művelődési Központ eszközfejlesztése érdekében az alábbiak szerint: pályázott támogatás összege: 2 000 000 Ft, önrész: 2 000 000 Ft.

Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. mellékletben csatolt pályázati űrlap aláírására.

Határidő: 2011. március 25.

Felelős: Tarlós István

432/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önrészt a 2011. évi költségvetésben a „9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze” céltartalékon biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

433/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat elbírálását követően, pozitív pályázati eredmény esetén a beérkező támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett költségvetési szerv számlájára.

Határidő: a támogatási összegnek a Fővárosi Önkormányzat számlájára érkezését követő 8 banki napon belül

Felelős: Tarlós István

434/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy sikertelen pályázat esetén az önrészt utalja a költségvetési szerv számlájára.

Határidő: a döntés megjelenését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működő színházak közszolgáltatási szerződései időtartamának meghosszabbítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

435/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

436/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

437/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Centrál Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

438/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Thália Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

439/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

440/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a József Attila Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

441/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Madách Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

442/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Új Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: A BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. (BTSZK Nonprofit Kft.) 2011. évi közszolgáltatási szerződésének módosítása.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

443/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-vel a módosított közszolgáltatási szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat az „S” jelű pályázat - Sportfelszerelések a legsportosabb 50 budapesti általános iskolának - 2010-2011. évi pályázati kiírás módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

444/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 309/2010. (VIII. 24.) Főv. Kgy. határozatát.

445/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a 2010/2011-es tanévre a fővárosi általános és középiskolák részére, hogy a Városligeti Műjégpálya intézmény bevonásával a Fővárosi Önkormányzat és az Adidas Budapest Kft. közös szervezésében pályázat kerüljön kiírásra a jelen előterjesztésben foglalt értékelési szempontrendszer figyelembevételével.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

446/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 311/2010. (VIII. 24.) Főv. Kgy. határozatát.

447/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a „Sportolj Velünk” fővárosi program, „S” jelű pályázati kiírás értékelési szempontrendszerét a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázat Városligeti Műjégpálya által történő kiírása és lebonyolítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: a döntés követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

448/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Kolosi Tamásné a 2011. évi Tavaszi Fesztivál megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.-vel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

449/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás Eisemann-Somogyi-Zágon: Fekete Péter c. zenés darabja megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt létesítsen a Győri Nemzeti Színházzal, a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal létrejövő megbízási szerződés szerint.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

450/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Nicsak: Kibeszél!” c. darabban történő fellépéssel összefüggésben, a 2. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

451/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Nicsak: Kibeszél!” c. darab egyes jeleneteinek megírásával összefüggésben, a 3. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

452/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Buék 2011” c. előadásban történő fellépéssel összefüggésben, a 4. sz. melléknek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

453/2011. (III.23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Buék 2011” c. előadás jeleneteinek megírásával összefüggésben, az 5. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

454/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Nicsak: Kibeszél!” c. darab előadási jogdíjával összefüggésben, a 6. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

455/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Nicsak: Kibeszél!” c. darabban való fellépéssel összefüggésben, a 7. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

456/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Kabaré retro” megrendezésével összefüggésben, a 8. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

457/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Bt. között, illetve azt megelőzően a Megbízó jogelődjével, a Madách Színház Nonprofit Kft.-vel létrejött megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az ügyvezető színészi tevékenységére vonatkozóan, a 2. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

458/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. és a PANE Kulturális Szolgáltató Bt. közötti, illetve azt megelőzően a Megbízó jogelődjével, a Madách Színház Nonprofit Kft.-vel létrejött megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az ügyvezető rendezői tevékenységére vonatkozóan, a 3. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének további munkavégzésre irányuló jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

459/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a BRAIN Művészeti Betéti Társaság közötti előadási szerződés módosítása megkötését a „Made in Hungária” c. darabbal összefüggésben, a 2. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

460/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a BRAIN Művészeti Betéti Társaság közötti előadási szerződés módosítása megkötését a „Kölcsönlakás” c. darabbal összefüggésben, a 3. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

461/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a BRAIN Művészeti Betéti Társaság közötti felhasználási szerződés módosítása megkötését az „Ikrek” c. darabbal összefüggésben, a 4. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

462/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a BRAIN Művészeti Betéti Társaság közötti vállalkozói szerződés módosítása megkötését a „Made in Hungária” c. darabbal összefüggésben, az 5. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

463/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a BRAIN Művészeti Betéti Társaság közötti felhasználási szerződés módosítása megkötését a „Halló, halló!” c. darabbal összefüggésben, a 6. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

464/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a BRAIN Művészeti Betéti Társaság közötti vállalkozói szerződés módosítása megkötését a „Halló, halló!” c. darabbal összefüggésben, a 7. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

465/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. és a BRAIN Művészeti Betéti Társaság közötti vállalkozói szerződés módosítása megkötését „Az öreg hölgy látogatása!” c. darabbal összefüggésben, a 8. sz. mellékletnek megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

466/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2011. január 24-29. között szakmai célból Londonba utazott, az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolóját és engedélyezi részére az utazással összefüggésben a 2. sz. melléklet szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat civil szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződések felmondására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

467/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy alakítsa ki a hajléktalanellátó szervezetek új, eddigieknél hatékonyabb, új városvezetői prioritásokra koncentráló, célirányos, átlátható, nyomon követhető, ellenőrizhető támogatási rendszerét, tekintettel az ellátás eddigi színvonalának megtartására. A koncepció kidolgozásába vonja be a hajléktalan-ellátásban jelenleg résztvevő civil szervezetek képviselőit és biztosítsa az új tartalmú rendszerhez szükséges forrásokat.

Határidő: 2011. május 15.

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a felülvizsgált tartalmú közszolgáltatási szerződéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

468/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti az Oltalom Karitatív Egyesülettel 1997. január 10-én kötött, és 2004. november 25-én módosított 1/1. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/1. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

469/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Léthatáron Alapítvánnyal 1999. június 24-én kötött, utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/2. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/2. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

470/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal 1999. június 24-én kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/3. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/3. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

471/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével 1994. április 18-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 31-én módosított 1/4. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/4. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

472/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Fiatalok Önsegítő Egyesületével 1999. június 24-én kötött és utolsó alkalommal 2008. december 8-án módosított 1/5. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/5. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

473/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2009. február 18-án módosított 1/6. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/6. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

474/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Menedék Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/7. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/7. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

475/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Tiszta Forrás Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 22-én módosított 1/8. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/8. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

476/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Twist Olivér Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/9. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/9. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

477/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Fiatalok Önsegítő Egyesületével 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 8-án módosított 1/10. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/10. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

478/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Léthatáron Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/11. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/11. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

479/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi Régiójával 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2009. március 18-án módosított 1/12. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/12. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

480/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Menhely Alapítvánnyal 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2009. február 18-án módosított 1/13. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/13. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

481/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a „RÉS” Szociális és Kulturális Alapítvánnyal 1998. december 10-én kötött és utolsó alkalommal 2008. december 15-én módosított 1/14. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/14. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

482/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetével 1998. július 23-án kötött és utolsó alkalommal 2008. december 8-án módosított 1/15. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/15. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

483/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti az Oltalom Karitatív Egyesülettel 2000. május 23-án kötött és 2004. november 25-én módosított 1/16. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/16. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

484/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal 1998. május 25-én kötött és 2005. április 1-jén módosított 1/17. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/17. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

485/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Budapesti Szociális Forrásközponttal 1998. szeptember 15-én kötött és utolsó alkalommal 2009. október 21-én módosított 1/18. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/18. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

486/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (korábban: Pomázi Reha-bilitáció-ért Alapítvány) 2004. május 25-én kötött és 2008. december 31-én módosított 1/19. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/19. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

487/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-magyarországi Régiójával 1999. június 24-én kötött és utolsó alkalommal 2009. március 12-én módosított 1/20. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/20. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

488/2011. (III.23.) Főv. Kgy. h.

Rendes felmondással, 2011. április 1-jétől kezdődő 8 hónapos felmondási idővel megszünteti a Menhely Alapítvánnyal 1999. június 24-én kötött és utolsó alkalommal 2009. február 18-án módosított 1/21. számú melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést, és jóváhagyja a 2/21. számú melléklet szerinti „Nyilatkozatot” a közszolgáltatási szerződés rendes felmondással történő megszüntetéséről.

Határidő: a közgyűlési határozat kiadmányozását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

489/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, valamint a Menhely Alapítvány képviselőivel új közszolgáltatási szerződések megkötésének érdekében.

Határidő: 2011. augusztus

Felelős: Tarlós István

490/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az új közszolgáltatási szerződéseket terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. II. félév

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Tájékoztatás a párizsi UNESCO Világörökség Központ által budapesti világörökségi helyszínről bekért megőrzési állapotjelentésről.

Előterjesztő: Ughy Attila

A napirend 67. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kisajátítási ügyekben hozott határozatokról.

Előterjesztő: Rogán Antal

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

491/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságnak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekben 2010. II. félévében hozott döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja.

A napirend 68. pontja: Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal 2010. évben kötött támogatási szerződés módosítására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

492/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Rendőr-főkapitányság 15/483-2/2010. számú támogatási szerződésének módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat új tag megválasztására a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház likviditási helyzetét vizsgáló Eseti Bizottságba.

Előterjesztő: Czeglédi János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

493/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórházának likviditási helyzetét vizsgáló Eseti Bizottságba dr. Velkey Györgyöt megválasztja a bizottság tagjának.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. március 23-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére