A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. április 27-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

896/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

2. Összefoglaló jelentés a 2010. évi ellenőrzésekről.

3. Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

4. Javaslat fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

5. Javaslat együttműködési megállapodásra Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia között.

6. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs pályázaton részt vevő egyes társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek esetében megítélt támogatás módosítására.

7. Javaslat a Műemléki Alappal támogatott egyes pályázatok teljesítési határidejének módosítására, a támogatási szerződés felmondására és elszámolás elfogadása.

8. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására III. kerület, Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

9. Gazdasági Program a 2011-2014. évi választási ciklusra.

10. Partnerségi Együttműködési Megállapodás Rabat Főváros és Budapest Főváros között.

11. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

12. Javaslat a 2017. évi Világjátékok pályázatának benyújtására és egyben támogatására.

13. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

14. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

15. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

16. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2010. évi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására.

17. A vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

18. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

19. Javaslat „Budapest Főváros Európai Uniós Stratégiája” című feladat kidolgozásának jóváhagyására.

20. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése.

21. A BTI Zrt.-vel kötendő 2011. éves közszolgáltatási szerződés.

22. Javaslat a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatások 2011. évi szolgáltatási szintjeire, valamint a 2011. évi közszolgáltatási szerződések megkötésére az FKF Zrt.-vel.

23. A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződése.

24. Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás jóváhagyására.

25. Döntés a Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kft. részére 2010. évben nyújtott K + F támogatás visszavonásáról.

26. „XXI. ker., Ady Endre úti kerékpárút” engedélyokiratának módosítása.

27. 2009/2010. évi útfelújításokhoz KMRFT-TEUT-2009. pályázaton megítélt támogatás maradványértékeiről történő lemondás.

28. Javaslat a Budapest Szíve Nonprofit Kft. 2011. Évi Városrehabilitációs Közszolgáltatási Szerződésének megkötésére.

29. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2010. évi költségvetési beszámolója és a 2011. évi költségvetési tervének elfogadása.

30. Az FCSM Zrt. Dél-pesti Szvt. (184092/1 hrsz.) biológiai műtárgyak lefedése vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.

31. Az FCSM Zrt. Dél-pesti Szvt. (184092/1 hrsz.) 700 m3-es kigázosító tartály építéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.

32. Az FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén (184092/1 hrsz.) rácsszemét konténertároló csarnok építése.

33. Az FCSM Zrt. „Dél-pesti Szvt. (184092/1 hrsz.) záportározó műtárgy bővítése” vízjogi létesítési engedélyezéshez tulajdonosi hozzájárulás kérése.

34. Javaslat a Városmajori park kerítésének építéséhez nyújtott támogatásról szóló 802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére.

35. A BVK Zrt. által az apportérték meghatározásával megbízott könyvvizsgáló díjának megfizetése.

36. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására Budapest Főváros III. kerület Óbuda Önkormányzatának.

37. A FŐGÁZ Zrt. 2011. április 28-ai, évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

38. Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 „Csepel - TISZK A Dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje” támogatási szerződésének módosítására.

39. Margitszigeti kutak felújítási munkáihoz tulajdonosi hozzájárulás kérése.

40. Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére az Orczy kertben végzett környezeti kármentesítési munkákkal kapcsolatban.

41. Javaslat a Parking Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára.

42. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Parking Kft. összeolvadásával kapcsolatos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti beolvadáshoz szükséges első tulajdonosi döntések meghozatalára.

43. Javaslat a BKV Zrt. részvényeinek a BKK Zrt. részére nem vagyoni hozzájárulásként történő átadásával kapcsolatos egyes kérdésekben szükséges döntések meghozatalára.

44. Előterjesztés a budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzéshez kapcsolódó döntésekről.

45. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közötti, a Budapest Szíve projekt megvalósításával kapcsolatos megállapodás megkötésére.

46. Budapesti Vidám Park Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása.

47. Javaslat az 1040/2006. (IV. 10.) Korm. határozat végrehajtására, és a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium megszüntetésére.

48. Javaslat a 2109/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

49. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációjára és az intézmények alapító okiratának módosítására.

50. Javaslat Miroslav Krleža-szobor ajándékként történő elfogadására, valamint elhelyezésére a VIII. kerület, Ludovika téren.

51. Javaslat kulturális intézményben (BMK) történő létszámcsökkentésre és az ezzel összefüggő pénzügyi kötelezettségek rendezésére.

52. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. részére rendkívüli támogatási előleg biztosítására.

53. Jelentések Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról.

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványának jóváhagyására.

54. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

55. Budapest V., Március 15. tér 2. hrsz.: 24311 alatti Belvárosi Főplébánia Templom tulajdonosi hozzájárulás.

56. Végleges döntés meghozatala a BFVK Zrt. FIMŰV Zrt.-be történő beolvadásáról.

57. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

58. Javaslat a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsolódó 0.12-0.13-as bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

59. Előzetes kötelezettségvállalás iránti kérelem a Főpolgármesteri Hivatal Szakkönyvtára számára a magyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.

60. Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szolgáltatási szerződésének módosítására.

61. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

62. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

63. Javaslat a Főtáv Zrt.-vel történő közüzemi szerződések megkötésére közoktatási intézmények vonatkozásában.

64. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 38911/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

65. Javaslat az 1249/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozat, a 216/2009. (VIII. 26.) OIB és az 50/2008. (III. 26.) OIB határozatok hatályon kívül helyezésére.

66. Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről és javaslat a szerződés módosítására.

67. Javaslat „Te jössz!” című pályázati kiírás megszüntetésére.

68. Katona József Színház portál átalakítása tárgyában építési engedély megszerzéséhez tulajdonosi hozzájárulás adása.

69. Javaslat a Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet - BTDM létrehozására.

70. Javaslat a Budapest Galéria Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadására.

71. Javaslat a Budapesti Művelődési Központ 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

72. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

73. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok: „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) - kiírásainak elfogadására.

74. Az 1402/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezése.

75. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosításra.

76. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert pénzügyi helyzetének rendezésére.

77. Felhívás a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok részére 2011. évi támogatási igény benyújtására.

78. Javaslat a Nyírő Gyula Kórház hőellátó és hőelosztó feladatainak vásárolt szolgáltatással történő ellátás engedélyezésére.

79. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő, szakosított szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

80. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat nem teljesített szociális ellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások vizsgálatára.

81. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza részére.

82. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére.

83. Javaslat a Jövőbarát Alapítvány egyedi támogatás elszámolásának elfogadására.

84. Javaslat az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 399/2010. (IX. 23.) sz. határozatának hatályon kívül helyezésére.

85. Az önkormányzati biztos irányítása alatt álló Heim Pál Gyermekkórházzal kapcsolatos egyes kérdések.

86. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza részére.

87. Javaslat a FEBESZ, valamint a Budapesti Egészségközpont Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadására, és a FEBESZ-nek a Budapesti Egészségközpont Zrt.-be történő beolvadásához szükséges végleges döntés meghozatalára.

88. Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények valós Teljesítmény Volumen Korlát megállapítására vonatkozó tárgyalások megkezdésére.

89. Javaslat a XIV. kerület, Nagy Lajos király útja és a Fogarasi út közötti névtelen tér elnevezésére.

90. Javaslat a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság létrehozására, tagjai megválasztására.

91. Javaslat felügyelőbizottsági tagcserére a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-nél.

92. Előterjesztés a Keleti pályaudvar felszíni rendezésének módosításáról, a közösségi közlekedés helyzetének javítása és a zöldfelület-növelés céljából.

93. Előterjesztés a Fővárost és intézményeit érintő közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának leszállításáról és új végrehajtási szabályozás megalkotásáról.

94. Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények szerkezet-átalakítására.

95. Bírósági ülnökválasztás.

96. Javaslat Bárczy István Díj adományozására.

97. Javaslat a Czóbel Ernő Kollégium igazgatójának felmentésére.

98. Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intézmények vezetői pályázatának elbírálására.

99. Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intézmény vezetőjének felmentésére.

100. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

101. Javaslat az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

102. „Budapest kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése c. projektek I. ütemének kivitelezési munkái” tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, általános egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásának jóváhagyása.

103. „Idősek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület rekonstrukció tárgyú feladat kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

104. „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

105. „Fővárosi Önkormányzat Információs melléklete” elnevezésű négy oldalas rovat - a Sajtóiroda által átadott cikkek, tájékoztató anyagok, képek - 12 alkalommal történő megjelentetése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás megindításának jóváhagyása.

106. A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a COL3 - Tehermentesítő gyűjtőcsatornák és kapcsolódó létesítményei építési vállalkozási szerződés LOT 1 és LOT 4 részének eredményhirdetéséhez kapcsolódó döntés.

107. A BKSZT és kapcsolódó létesítményei Kohéziós Alap projekt alprojektjei közül a COL4 - Csepeli főművi rendszer és kapcsolódó öblözetei építési vállalkozási szerződés LOT 2 és LOT 3 részének eredményhirdetéséhez kapcsolódó döntés.

108. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat „Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.

A napirend 1. pontja: A fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 22/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 3. pontja: Javaslat a 2017. évi Világjátékok pályázatának benyújtására és egyben támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

912/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

támogatja Budapest Főváros pályázati szándékát a Világjátékok 2017 elnevezésű világesemény Budapesten történő megrendezésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

913/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonva a 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott jogot, csökkenti a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási elő-irányzatát 5000 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel növeli a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, ezen belül a pénzeszközátadás Áht.-n kívülre elő-irányzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

914/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatás feltételeit tartalmazó megállapodást a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

915/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a támogatás utalására.

Határidő: a megállapodás kétoldalú aláírását követő 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Összefoglaló jelentés a 2010. évi ellenőrzésekről.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

916/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi az „Összefoglaló jelentés a 2010. évi ellenőrzésekről” című FPH006/52-32/2011. sz. előterjesztést.

A napirend 5. pontja: Rendelettervezet egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 23/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 6. pontja: Javaslat fővárosi közterületek nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

917/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főváros területén közterületek nevét változtatja meg, illetve névtelen közterületeket nevez el az alábbiak szerint:

Kerület Miről Mire
I. kerület Petermann bíró utca Nándor utca
II. kerület Moszkva tér Széll Kálmán tér
III. kerület 1. Ságvári Endre utca 1. Sinkovits Imre utca
2. Nagybátonyi utca 2. Hidegkuti Nándor utca
3. Koltói Anna utca 3. Domján Edit utca
4. Harsány lejtő 4. Kocsis Sándor út
IV. kerület 75028/2 hrsz.-ú névtelen közterület Gróf Esterházy János tér
VIII. kerület 1. Erdélyi utca 1. Bauer Sándor utca
2. Köztársaság tér 2. II. János Pál pápa tér
XV. kerület 1. Gyalu utca 1. Dalnoki Jenő utca
2. Szőcs Áron utca 2. Illyés Gyula utca
3. Rákospalotai temető és laktanya
közti utca
3. Zala György utca
XVI. kerület Bajcsy-Zsilinszky tér Tabódy Ida tér
XVII. kerület 1. Mónus Illés park 1. Kósa Pál tér
2. XVII. kerület Wass Albert szobornál lévő közterület 2. Wass Albert tér
XXI. kerület 1. Bajáki Ferenc utca 1. Mansfeld Péter utca
2. Ságvári Endre utca 2. Popieluszko utca
3. Tanácsház utca 3. Károli Gáspár utca
4. Áruház tér 4. Görgey Artúr tér
XXII. kerület 1. Sallai Imre utca 1. Rudnyánszky utca
2. Anger Jakab utca 2. Fáy Ferenc utca
3. Koltói Anna utca 3. Romhányi József utca
4. Zalka Máté utca 4. Simándy József utca
5. Andra János utca 5. Zakariás József utca

Határidő: a Közgyűlést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

918/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest II. kerületi 14478/1 hrsz.-ú névtelen közterületet Elvis Presley parknak nevezi el.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

919/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Javasolja a Földrajzinév-bizottságnak, miszerint a Lágymányosi hidat Rákóczi hídnak nevezze el.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Földrajzinév-bizottság felé.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat együttműködési megállapodásra Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Tudományos Akadémia között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

920/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Magyar Tudományos Akadémia és a Fővárosi Önkormányzat között az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Város-rehabilitációs pályázaton részt vevő egyes társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek esetében megítélt támogatás módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

921/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 43. szám alatti társasház részére kéménybélelési munka céljára 274 000 Ft összegű támogatást biztosít, mely a tervezett 1 827 000 Ft bekerülési költség 15%-a.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 43. szám alatti társasház képviselőjével kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 43. szám alatti társasházzal kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást írja alá.

Határidő: a Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 43. szám alatti társasház közös képviselője által aláírt megállapodás kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

922/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 5. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület részére tetőfelújítási munka céljára 186 000 Ft összegű támogatást biztosít, mely a tervezett 1 238 000 Ft bekerülési költség 15%-a.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 5. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 5. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület fenntartójával kötendő pénzeszközátadás-átvételi megállapodást írja alá.

Határidő: a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 5. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó lakás-szövetkezet elnöke által aláírt megállapodás kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

923/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 7. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület részére tetőfelújítási munka céljára 240 000 Ft összegű támogatást biztosít, mely a tervezett 1 601 000 Ft bekerülési költség 15%-a.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 7. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 7. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület fenntartójával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást írja alá.

Határidő: a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 7. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó lakásszövetkezet elnöke által aláírt megállapodás kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

924/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 11. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület részére tetőfelújítási munka céljára 240 000 Ft összegű támogatást biztosít, mely a tervezett 1 601 000 Ft bekerülési költség 15%-a.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 11. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 11. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület fenntartójával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást írja alá.

Határidő: a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 11. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó lakásszövetkezet elnöke által aláírt megállapodás kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

925/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 15. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület részére tetőfelújítási munka céljára 240 000 Ft összegű támogatást biztosít, mely a tervezett 1 601 000 Ft bekerülési költség 15%-a.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 15. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 15. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület fenntartójával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást írja alá.

Határidő: a Budapest XXII. kerület, Tűzliliom utca 15. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó lakásszövetkezet elnöke által aláírt megállapodás kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

926/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 10. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület részére tetőfelújítási munka céljára 240 000 Ft összegű támogatást biztosít, mely a tervezett 1 601 000 Ft bekerülési költség 15%-a.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja a Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 10. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 10. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület fenntartójával kötendő pénzeszközátadás-átvételi megállapodást írja alá.

Határidő: a Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 10. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó lakásszövetkezet elnöke által aláírt megállapodás kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

927/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 12. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület részére tetőfelújítási munka céljára 186 000 Ft összegű támogatást biztosít, mely a tervezett 1 238 000 Ft bekerülési költség 15%-a.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja a Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 12. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó Rózsakert Lakásfenntartó Szövetkezet elnökével kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 12. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépület fenntartójával kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást írja alá.

Határidő: a Budapest XXII. kerület, Rákóczi út 12. szám alatti lakásszövetkezeti lakóépületet fenntartó lakásszövetkezet elnöke által aláírt megállapodás kézhezvételét követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat a Műemléki Alappal támogatott egyes pályázatok teljesítési határidejének módosítására, a támogatási szerződés felmondására és elszámolás elfogadása.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

928/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest VI. kerület, Vasvári Pál utca 5. szám alatti épület udvari burkolatának a 2009. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő helyreállítására vállalt befejezési határidő 2011. augusztus 31-re, illetve az elszámolási határidő 2011. szeptember 30-ra történő módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 18. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

929/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest VII. kerület, Klauzál utca 26-28. szám alatti épület homlokzata erkélyeinek a 2009. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő helyreállítására vállalt befejezési határidő 2011. november 30-ra, illetve az elszámolási határidő 2011. december 31-re történő módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 19. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

930/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám alatti épület bejárati ajtajának a 2009. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználására kötött, 6. sz. mellékletként csatolt támogatási szerződés 10. pontjában biztosított felmondási jogával nem él.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- A Budapest IX. kerület, Vámház körút 7. szám alatti épület bejárati ajtajának a 2009. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő helyreállítására vállalt befejezési határidő 2011. június 30-ra, illetve az elszámolási határidő 2011. július 30-ra történő módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 20. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

931/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 10. szám alatti épület függőfolyosójának és pincefödémének a 2009. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználására kötött, a 8. sz. mellékletként csatolt támogatási szerződés 10. pontjában biztosított felmondási jogával nem él.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- A Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 10. szám alatti épület függőfolyosójának és pincefödémének a 2009. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő helyreállítására vállalt befejezési határidő 2011. május 31-re, illetve az elszámolási határidő 2011. június 30-ra történő módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 21. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

932/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest XIX. kerület, Kós Károly tér 14. szám alatti épület párkányszintje feletti tetőrésznek a 2009. évi Műemléki Alapból nyújtott támogatás felhasználásával történő helyreállítására vállalt módosított befejezési határidő 2011. szeptember 30-ra, illetve az elszámolási határidő 2011. október 31-re történő módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

- Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 22. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 45 nap

Felelős: Tarlós István

933/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest II. kerület, Bimbó út 7. szám alatti épület bejárati homlokzatrész helyreállítási munkáira a 2008. évi Műemléki Alap pályázat keretében nyújtott támogatás felhasználására az International House Kft.-vel 2008. október 27-én kötött, FPH019-777/5/2008. iktatószámú támogatói szerződést a támogatott súlyos szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 23. sz. melléklet szerinti felmondó nyilatkozatot írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

934/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. kerület, Török Pál utca 1. szám alatti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola földszinti homlokzat-felújítására a 2008. évi Műemléki Alap pályázat keretében nyújtott támogatás épület sarokrész földszinti homlokzatának kivitelezési munkáira történő felhasználását, valamint a támogatási szerződés teljesítését, a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola FPH019/412-3/2010. számú megkeresésében foglaltak alapján elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a III. kerület, Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

935/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest III. kerület, Szépvölgyi út-Árpád fejedelem útja-Nagyszombat utca-Lajos utca által határolt területre vonatkozó KSZT tervezetében szereplő, az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területegységre vonatkozó tervi elemeivel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a III. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Gazdasági Program a 2011-2014. évi választási ciklusra.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

936/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját előkészítő dolgozatkísérlet alapvetéseit megismerte, az abban foglaltakat jó alapnak minősíti a végleges program kialakításához, melynek elkészítésére felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 2011. június 1.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

937/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a befogadott módosítással a Fővárosi Önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó Gazdasági Programját elfogadja.

A napirend 12. pontja: Partnerségi Együttműködési Megállapodás Rabat Főváros és Budapest Főváros között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

938/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Partnerségi Együttműködési Megállapodást Budapest és Rabat fővárosok között az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. A megállapodás azon a napon lép hatályba, mely napon a megállapodást mindkét fél közgyűlése, azaz Budapest Főváros Közgyűlése, illetőleg Rabat Főváros Közgyűlése jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

939/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 940-941/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

940/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1812/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1930/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 332/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2078/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2081/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2082/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2083/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2633/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

941/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A 68/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 1255/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2309/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. szeptember 1-jére módosítja;

- a 2310/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. szeptember 1-jére módosítja.

A napirend 14. pontja: A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja 24/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 25/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja 26/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2010. évi támogatási szerződések módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

942/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Vörösmarty Mihály Gimnázium „Föld napja a fővárosban a víz jegyében” című pályázat támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a támogatottal az előterjesztés 2/1. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

943/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diák-otthona „Gyengénlátó gyerekek Budapestért” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/2. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

944/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület „Tétényi fennsík helyi természetvédelmi terület élő-hely-kezelési és bemutatási feladatainak ellátása” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/3. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

945/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola „Magyar Természetfilmes DVD videotár a fővárosi iskolákban” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/4. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

946/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Társasház - Népszínház u. 42-44. „Társasház udvarának parkosítása” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/5. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

947/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány „A környezetbarát városi közlekedésért” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/6. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

948/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola „Mit tegyünk, hogy városunk élhető legyen?” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/7. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

949/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület „Magyar Természetfilmes DVD videotár a fővárosi iskolákban” című pályázata támogatási szerződése 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/8. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

950/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület (volt Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület) „Lakossági energia és környezetei tanácsadó bemutató iroda működtetése a Faluházban - környezet és szemléletformálás” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/9. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

951/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium „Jövőnk kulcsa a környezettudatos gondolkodásra nevelés egy építészeti és informatikai szakközépiskolában” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/10. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

952/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport „Zöld-fehérek a zöld Budapestért” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/11. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

953/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „Többet, jobban, eredményesebben” Alapítvány „Programsorozat gyermekeink részére a környezeti nevelés és természetvédelem jegyében” című pályázata támogatási szerződésének 3. számú melléklete módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/12. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

954/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány „Környezetvédelmi szemlé-letformálás Budapesten - Az újrahasznosítás alternatíváinak népszerűsítése” című támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/13. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

955/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat „Barlangkutató Emlékkert rendezése” című pályázata támogatási szerződése 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/14. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

956/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület „Komposztáló Főváros Program” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/15. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

957/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Humusz Szövetség „A Hulladék Munkaszövetség (Humusz Szövetség) képzési, szemléletformá-lási programja fővárosi pedagógusoknak a hulladékgazdálkodás és a fenntartható életmód témakö-rében” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/16. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

958/2011.(IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Napkör Mentálhigiéniás Alapítvány Tehetség Műhelye „Budapest értékei gyerekszemmel - szemléletformáló vetélkedő” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/17. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

959/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Süni Egyesület „Süni Természetismereti Játszóház és Filmklub” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/18. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

960/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Kultúrműhely Alapítvány „Környezetvédelmi képregénytörténetek fővárosi középiskolás korosztálynak” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/19. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

961/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány „Komposztálás Csillebércen” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/20. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

962/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány „Környezeti nevelő programok budapesti középiskolákban az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány koordinálásával” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/21. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

963/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az Ökoszolgálat Alapítvány „Hogyan vezessünk ökoháztartást? - lakossági tréning a mindennapi környezettudatosságról” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/22. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

964/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet „Komplex környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás a fővárosban - Ma a Holnapért!” című pályázata támogatási szerződése 5., 6. pontjának és 3. számú mellékletének módosítását elfogadja. Jóváhagyja és megköti a nyertes pályázóval az előterjesztés 2/23. számú mellékletét képező támogatási szerződés módosítását, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: döntés után két napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: A vásárcsarnokokról és piacok-ról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 27/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Németh Szilárd

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 28/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 20. pontja: Javaslat „Budapest Főváros Európai Uniós Stratégiája” című feladat kidolgozásának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

965/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Főváros Európai Uniós Stratégiájának részletes kidolgozásához hozzájárul. Felkéri a főpolgármestert, hogy jelen előterjesztés tárgyát képező „Budapest Főváros Európai Uniós Stratégiája” című anyag részletes kidolgozásával kapcsolatban tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

966/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés tárgyát képező „Budapest Főváros Európai Uniós Stratégiája” című anyag részletes, kidolgozott változatát 2011. december 31. napjáig a Közgyűlésnek jóváhagyásra nyújtsa be.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

967/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Előterjesztés a budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzéshez kapcsolódó döntésekről” című 44. pont után tárgyalja meg a „A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése” című előterjesztést.

A napirend 21. pontja: A BTI Zrt.-vel kötendő 2011. éves közszolgáltatási szerződés.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

968/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2011. évi Kegyeleti Közszolgáltatási Tevékenység végrehajtásához benyújtott szolgáltatási szint szerinti javaslatot és a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére kifizetendő előirányzott kompenzációt 24 625 E Ft-ban határozza meg, a szolgáltatási szint ellátásához szükséges további 11 240 E Ft forrást a Közszolgáltató BTI Zrt. 2011. évben képződő eredménye biztosítja, annak tényleges megképződése mértékéig.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

969/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt.-vel kötendő 2011. éves közszolgáltatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a köztisztasági és közútkezelési közszolgáltatások 2011. évi szolgáltatási szintjére, valamint a 2011. évi közszolgáltatási szerződések megkötésére az FKF Zrt.-vel.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

970/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi Köztisztasági Közszolgáltatási Tevékenység végrehaj-tásához benyújtott szolgáltatási szint szerinti javaslatot az I. sz. melléklet szerinti naturális és költség adatok figyelembevételével elfogadja, és a 2011. évi, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő előirányzott kompenzációt 6 962 451 E Ft-ban határozza meg, és a szolgáltatási szint ellátásához szükséges további 1 016 916 E Ft forrást a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évben képződő eredménye biztosítja, annak tényleges megképződése mértékéig.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

971/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 2011. évi közútkezelési közszolgáltatási tevékenység végrehajtásához benyújtott szolgáltatási szint szerinti javaslatot a II. sz. melléklet szerinti naturális és költség adatok figyelembevételével elfogadja, és a 2011. évi, a Fővárosi Önkormányzat költségvetése terhére kifizetendő előirányzott kompenzációt 4 927 593 E Ft-ban határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

972/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2011. évi köztisztasági közszolgáltatási szerződést jelen előterjesztés III. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

973/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel kötendő 2011. évi közútfenntartási közszolgáltatási szerződést jelen előterjesztés IV. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: A Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

974/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Főkert NZrt. 2010. évi Üzleti beszámolójának készítése során kialakult 38 007 E Ft összegű alulkompenzáció elszámolását a 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés előirányzott kompenzáció összegéből rendezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

975/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A játszószerek balesetmentes és szabványnak megfelelő állapotának biztosítására a 2011. évi Városüzemeltetési céltartalék terhére, beruházási pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás keretében 60 M Ft-ot biztosít.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a beruházási pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást és a hozzá kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

976/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársasággal a 2011. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződést bruttó 1 625 250 E Ft kompenzációs összeggel, a jelen előterjesztés I. sz. melléklete szerinti tartalom szükségszerű pontosításával, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

977/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közgyűlés 2011. április 6-ai ülésén „Javaslat a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő megállapodásra” elnevezésű 10. napirendi pontként tárgyalt és elfogadott együttműködési megállapodás II. 8. pontját azzal, hogy annak helyébe az alábbi szöveg lép:

„8. A Sziget Kft. vállalja, hogy a Sziget Fesztivál kommunikációjában és helyszínén főszponzori megjelenést biztosít a Fővárosi Önkormányzat részére. Ennek megfelelően a Sziget Fesztivál minden nyomtatott, sugárzott és elektronikus megjelenésében (így különösen: jegyek, hirdetések, online megjelenés stb.) a Sziget Kft. köteles a Fővárosi Önkormányzat logóját megjeleníteni. A Sziget Kft. vállalja továbbá, hogy a Sziget Fesztivál látogatói számára rendelkezésre bocsátja a Budapestet népszerűsítő kiadványt, amelyet a Fővárosi Önkormányzat juttat el a Sziget Kft. részére.”

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

978/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Döntés a Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kft. részére 2010. évben nyújtott K+F támogatás visszavonásáról.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

979/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy a Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Kft. a 2010. évre kutatás-fejlesztési célra kapott, fel nem használt 50 M Ft összegű támogatást visszafizeti. A visszafizetésre kerülő összeggel a „9171 Városüzemeltetési céltartalék, működési kiadások” sorát kell megnövelni.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” engedélyokiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

980/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” feladat megvalósítása érdekében a 28 M Ft többlet forrásigény értékét a közlekedési ágazaton belüli átcsoportosítás révén a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat 2011. évi előirányzatából biztosítja.

981/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” feladat többletforrás-biztosítása érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

- csökkenti a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat 2011. évi előirányzatát 28 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 163,5 M Ft-ra (ebből saját forrás: 163,5 M Ft) változik, a 2012. évi előirányzat változatlanul 52,1 M Ft (ebből saját forrás: 52,1 M Ft) marad, továbbá címen belül

- ezzel egyidejűleg megemeli a „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” feladat előirányzatát 28 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 127,4 M Ft-ra (ebből saját forrás: 63,7 M Ft; EU támogatás: 63,7 M Ft) változik.

982/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XXI. ker. Ady Endre úti kerékpárút” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatályba lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

983/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatályba lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: 2009/2010. évi útfelújításokhoz KMRFT-TEUT-2009. pályázaton megítélt támogatás maradványértékeiről történő lemondás.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

984/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

lemond a 2009. évi TEUT támogatási szerződésein mutatkozó maradványösszegekről az 1. sz. melléklet szerinti lista alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Nonprofit Kft. 2011. Évi Városrehabilitációs Közszolgáltatási Szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

985/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 52. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 2011. évi Városrehabilitációs Közszolgáltatási Szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. május 30.

Felelős: Tarlós István

986/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. április 30-ai határnapú elszámolás alapján vizsgálja felül a szerződést. Amennyiben a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatainak teljes körű és maradéktalan ellátása során alulkompenzáció mutatkozna, úgy a szükséges többletforrást és a 2011. évi költségvetésről szóló rendeletnek szükség szerinti módosítását terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés májusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2010. évi költségvetési beszámolója és a 2011. évi költségvetési tervének elfogadása.

Előterjesztő: dr. Gyögy István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

987/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2010. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az 1. sz. melléklet szerint.

988/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és a 2. sz. mellékletben szereplő költségvetési tervezet alapján 952,8 M Ft összegben, mely részét képezi a Budapest Főváros 2011. évi költségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő 75 205,0 M Ft előirányzatnak.

989/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2011. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: a határozat elfogadásától számított 15 munkanap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Az FCSM Zrt. Dél-pesti Szvt. (184092/1 hrsz.) biológiai műtárgyak lefedése vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

990/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

mint a Fővárosi Önkormányzat - 2536/166885 tulajdoni hányadú - résztulajdonában lévő FCSM Zrt., Dél-pesti Szvt., a 184092/1 hrsz. szerinti, ter-mészetben a Budapest XXIII., Meddőhányó u. 1. sz. alatti ingatlan felett a tulajdonosi jogokat a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján gyakorló szerv; megadja tulajdonosi hozzájárulását a biológiai műtárgyak lefedése vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához, és egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás - a mellékletben meghatározott tartalommal történő - aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Az FCSM Zrt. Dél-pesti Szvt. (184092/1 hrsz.) 700 m3-es kigázosító tartály építéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

991/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

mint a Fővárosi Önkormányzat - 2579/166885 tulajdoni hányadú - résztulajdonában lévő FCSM Zrt. Dél-Pesti Szvt., a 184092/1 hrsz. szerinti, természetben a Budapest XXIII., Meddőhányó u. 1. sz. alatti ingatlan felett a tulajdonosi jogokat a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján gyakorló szerv; megadja tulajdonosi hozzájárulását a „700 m3-es kigázosító tartály” vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás - a mellékletben meghatározott tartalommal történő - aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Az FCSM Zrt. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepén (184092/1 hrsz.) rácsszemét-konténer-tároló csarnok építése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

992/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

mint a Fővárosi Önkormányzat - 2536/166885 tulajdoni hányadú - résztulajdonában lévő FCSM Zrt., Dél-Pesti Szvt., a 184092/1 hrsz. szerinti, természetben a Budapest XXIII., Meddőhányó u. 1. sz. alatti ingatlan felett a tulajdonosi jogokat a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján gyakorló szerv; megadja tulajdonosi hozzájárulását a rácsszemétkonténer-tároló csarnok módosított építési engedélyezési eljárásához, és egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás - a mellékletben meghatározott tartalommal történő - aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Az FCSM Zrt. „Dél-pesti Szvt. (184092/1 hrsz.) záportározó műtárgy bővítése” vízjogi létesítési engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

993/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

mint a Fővárosi Önkormányzat - 2536/166885 tulajdoni hányadú - résztulajdonában lévő FCSM Zrt., Dél-Pesti Szvt., a 184092/1 hrsz. szerinti, természetben a Budapest XXIII., Meddőhányó u. 1. sz. alatti ingatlan felett a tulajdonosi jogokat a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján gyakorló szerv; megadja tulajdonosi hozzájárulását a „záportározó műtárgy bővítése” vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás - a mellékletben meghatározott tartalommal történő - aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Városmajori park kerítésének építéséhez nyújtott támogatásról szóló 802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

994/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a Városmajori park kerítésének építéséhez nyújtott támogatásról szóló 802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére” című előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés májusi rendes ülésén kívánja tárgyalni a részletes költségvetés mellékletként való csatolásával.

A napirend 35. pontja: A BVK Zrt. által az apportérték meghatározásával megbízott könyvvizsgáló díjának megfizetése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

995/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a BVK Budapesti Városüze-meltetési Központ Zártkörűen Működő Részvény-társaság által a megrendelt könyvvizsgáló tevékenység ellenértékének megtérítésére, a 336-337/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozataival összhangban, számla ellenében, 17 880 000 Ft + áfa értékben a BVK részére.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

996/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát csökkenti 22 350 000 Ft-tal, és ugyanezen összeggel megnöveli a „7249 Apportérték meghatározásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor

Felelős: Tarlós István

997/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 996/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatban foglalt döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosításakor

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására Budapest Főváros III. kerület Óbuda Önkormányzatának.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

998/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján a Budapest III. kerület, Laktanya u. 4. sz. alatti épület (18351/1 hrsz.) építési engedélyeztetési eljárásához kért tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal a feltétellel, hogy az engedélyeztetés Budapest Főváros Önkormányzata részére semmilyen pénzügyi kötelezettségvállalással nem járhat.

Határidő: 2011. május 20.

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: A FŐGÁZ Zrt. 2011. április 28-ai, évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

999/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a FŐGÁZ Zrt. 2011. április 28-ai évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az igazgatóság jelentésének elfogadását a társaság 2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a társaság 2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a társaság 2010. évi éves beszámolójáról és a 2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., nyt. sz: 000083, Horváth Tamás könyvvizsgáló, nyt. sz: 0003449) jelentésének elfo-gadását a társaság 2010. évi éves beszámolójáról, valamint a 2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A társaság 2010. évi beszámolója alapján az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a 2010. évi 8 566 142 013 Ft adózott eredményből 8 565 910 815 Ft a részvényesek között osztalékként kerüljön felhasználásra oly módon, hogy a társaság egy részvényre 26 565 Ft összegű osztalékot fizessen ki, míg az adózott eredmény maradékösszege 231 198 Ft értékben mérleg szerinti eredményként, majd 2011-ben eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

- A társaság 2010. évi éves beszámolójának elfogadását, az igazgatóság - FB által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 114 675,0
Adózás előtti eredmény 9 078,0
Adózott eredmény 8 566,1
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 8 565,9
Mérleg szerinti eredmény 0,2

- A társaság 2010. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2010. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 116 403
Adózás előtti eredmény 11 198
Adózott eredmény 9 032
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 8 588
Mérleg szerinti eredmény 444

- A 2011. évi üzleti terv jóváhagyását azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben (szerződések, megállapodások), melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.

- Igazgatósági és felügyelőbizottsági tagok megválasztását a 9/2011. (IV. 8.) számú főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint.

- Az Igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjai tiszteletdíjának elfogadását a 9/2011. (IV. 8.) számú főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint.

Határidő: 2011. április 28. a FŐGÁZ Zrt. évi rendes közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

1000/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a FŐGÁZ Zrt. 2011. április 28-án tartandó Közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: 2011. április 28. a FŐGÁZ Zrt. évi rendes közgyűlésének időpontja

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 „Csepel - TISZK A Dél-pesti régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztési projektje” támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1001/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Csepel TISZK TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 azonosító számú projektre és felkéri a főpolgármestert a 2. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Margitszigeti kutak felújítási munkáihoz tulajdonosi hozzájárulás kérése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1002/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

mint a Fővárosi Önkormányzat résztulajdonában lévő - a 23800/2 hrsz.: 119127/124893 tul. h., a 23800/4 hrsz.: 176363/183693 tul. h., a 23800/6 hrsz.: 90541/100786 tul. h., a 23800/7 hrsz.: 60123/79235 tul. h., a 23800/8 hrsz.: 1/1 tul. h. - helyrajzi számok és tulajdoni hányadok szerinti ingatlanokon, természetben a Budapest Margitszigeten található 1-6 és 8-11-es számú csáposkutak felett a tulajdonosi jogokat a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján gyakorló szerv megadja tulajdonosi hozzájárulását a kutak felújításához, és egyben felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás - a mellékletben meghatározott tartalommal történő - aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat egyezségi megállapodás megkötésére az Orczy kertben végzett környezeti kármentesítési munkákkal kapcsolatban.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1003/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. §-a értelmében megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti egyezségi megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert az egyezségi megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1004/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az „Orczy kert rehabilitációja” beruházási feladat 2011. évi előirányzata terhére 450 000 000 Ft összeg az egyezségi megállapodásban rögzített fizetési kötelezettséghez kerüljön felhasználásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Parking Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1005/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Parking Kft. törzstőkéjét 168 645 E Ft-ról 10 319 E Ft pénzbeli betét rendelkezésre bocsátásával 178 964 E Ft-ra emeli, ehhez kapcsolódóan módosítja a Parking Kft. alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító okirat módosítást írja alá, és intézkedjen a 10 319 E Ft összegű pénzbeli hozzájárulás Parking Kft. számlájára történő utalásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1006/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján előzetesen egyetért a 156 336 E Ft összegű pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörben eljárva kösse meg a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és gondoskodjon annak közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1007/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 20 000 E Ft összegű tagi kölcsön nyújtására vonatkozó tagi hitelszerződést a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tagi hitelszerződést írja alá, és gondoskodjon annak közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalásáról.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1008/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (4) bekezdés m) pontjában foglaltaknak megfelelően a Parking Kft. legfőbb szerveként (alapítójaként) jóváhagyja, hogy a társaság a Fővárosi Önkormányzattal megkösse a pénzeszközátadás-átvételi megállapodást és a tagi hitelszerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a Parking Kft. összeolvadásával kapcsolatos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) szerinti beolvadáshoz szükséges első tulajdonosi döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1009/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a BKK Zrt. 100%-os tulajdonosaként egyetért azzal, hogy a PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-067544) beolvadjon a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkö-rűen Működő Részvénytársaságba (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840). Az átvevő BKK Zrt. cégformája a beolvadást követően változatlanul zártkörűen működő részvénytársaság. Az átalakuláshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként - a Gt. 73. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 2010. december hónap 31. napját határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1010/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálati feladatok ellátását, a beolvadással összefüggésben a 2010. 12. 31-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatát, továbbá azokról a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálói jelentés és záradékok kibocsátását a Vienna Consult Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. lássa el, ezért egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. igazgatósága a könyvvizsgálói megbízási szerződést megkösse.

Határidő: 2011. május 10.

Felelős: Tarlós István

1011/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és megbízza a BKK Zrt. igazgatóságát, hogy gondoskodjanak az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint a második átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott - okiratok elkészíttetéséről, és felkéri a főpolgármestert, hogy azokat döntés céljából a Fővárosi Közgyűlés elé terjessze.

Határidő: 2011. június 10.

Felelős: Tarlós István

1012/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a BKK Zrt. igazgatósága a beolvadással kapcsolatos döntésekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztassa a társaságnál foglalkoztatott munkavállalókat.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

1013/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A PARKING Kft. 100%-os tulajdonosaként egyetért azzal, hogy a PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38., cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-067544) beolvadjon a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046840). Az átvevő BKK Zrt. cégformája a beolvadást követően változatlanul zártkörűen működő részvénytársaság. Az átalakuláshoz szükséges vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként - a Gt. 73. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - 2010. december hónap 31. napját határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1014/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a beolvadással kapcsolatos könyvvizsgálati feladatok ellátását, a beolvadással összefüggésben a 2010. 12. 31-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek, valamint a végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálatát, továbbá azokról a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálói jelentés és záradékok kibocsátását a Vienna Consult Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. lássa el, és felkéri a BKK Zrt. igazgatóságát a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére.

Határidő: 2011. május 10.

Felelős: Tarlós István

1015/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri és megbízza a PARKING Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint a második átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott - okiratok elkészíttetéséről, és döntés céljából a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztéséről.

Határidő: 2011. június 10.

Felelős: Tarlós István

1016/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a PARKING Kft. ügyvezetőjét, hogy a beolvadással kapcsolatos döntésekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztassa a társaságnál foglalkozatott munkavállalókat.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a BKV Zrt. részvényeinek a BKK Zrt. részére nem vagyoni hozzájárulásként történő átadásával kapcsolatos egyes kérdésekben szükséges döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1017/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy írásban adjon tájékoztatást az M4 metró beruházás finanszírozásában érdekelt szervezetek (European Investment Bank, Magyar Állam, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) részére a fővárosi közlekedési intézményrendszer átalakításáról és a BKV Zrt. tulajdonosi szerkezetében tervezett változásokról az e tárgyban hozott közgyűlési döntésekben foglaltak alapján, felkérve egyben az érintett szervezeteket, hogy a tervezett intézkedésekkel kapcsolatos álláspontjukról Budapest Főváros Önkormányzatát tájékoztassák.

Határidő: 2011. április 30.

Felelős: Tarlós István

1018/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Megerősíti azon szándékát, hogy a BKV Zrt. mindösszesen 127 000 000 E Ft névértékű részvényeit Budapest Főváros Önkormányzata a BKK Zrt. részére nem vagyoni hozzájárulásként későbbi időpontban átadja, egyidejűleg a BKV Zrt. részvényeinek Áht. 108. § (3) bekezdése szerinti, könyvvizsgáló által elvégzendő vagyonértékelése céljából felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a könyvvizsgáló - BKK Zrt. közreműködésével történő - megbízásához szükséges intézkedések megtételéről.

Határidő: 2011. május 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Előterjesztés a budapesti villamos és trolibusz járműbeszerzéshez kapcsolódó döntésekről.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1019/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés döntés-előkészítő fejlesztési koncepciójában foglaltakkal és a projekt céljával egyetért.

1020/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés c. projektnek a Közlekedési Operatív Program támogatási rendszerébe történő benyújtásáról a BKK útján gondoskodjon.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

1021/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A támogatás elnyerése esetén az előzetesen kalkulált 3,1 Mrd Ft önrészt, mint maximális fővárosi kötelezettségvállalást kell figyelembe venni a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának összeállításakor, illetve biztosítani kell annak 7 éves fejlesztési tervben történő szerepeltetését oly módon, hogy 2012-re 200 M Ft, 2013-ra 600 M Ft, 2014-re 1100 M Ft, 2015-re 1100 M Ft állítandó be. A ténylegesen kifizetésre kerülő önrészt a 3,1 Mrd Ft maximális értéken belül a ténylegesen megállapításra kerülő támogatási intenzitáshoz igazítva kell megállapítani.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1022/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti közszolgáltatási szerződést a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1023/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a közszolgáltatási szerződés hatályba lépését követően a Főváros és a BKK együttműködve hangolják össze szabályzataikat és intézkedéseiket - amennyiben szükséges - új szabályzatok kiadásával, illetve a meglévő szabályzatok módosításával, vagy egyedi megállapodás megkötésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1024/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „9300 Általános tartalék” előirányzatát lecsökkenti 863 125 E Ft-tal és egyidejűleg megnöveli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ” előirányzatát 863 125 E Ft-tal, ezáltal biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségei fedezetét.

Határidő: a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata közötti, a Budapest Szíve projekt megvalósításával kapcsolatos megállapodás megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1025/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közötti megállapodást az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

1026/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a megállapodásból következő, fővárosi vonatkozású feladatokat - a feladatokból adódó kötelezettségvállalások ismertetése mellett - a BKK Zrt. dolgozza ki, továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy az előkészített anyagot terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: A Budapesti Vidám Park Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyása.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1027/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság igazgatóságának ügyrendjét az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a 72/2000. (II. 8.) T.B. határozattal elfogadott igazgatósági ügyrend hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1028/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az 57/1999. (II. 9.) T.B. határozattal elfogadott felügyelő-bizottsági ügyrend hatályát veszti.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat az 1040/2006. (IV. 10.) Korm. határozat végrehajtására, és a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1029/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

2011. július 1-jével jogutód nélkül megszünteti a Zugligeti Középiskolai Leánykollégiumot (Budapest XII. kerület, Zugligeti út 73.), felhatalmazza a főpolgármestert a 4. sz. mellékletként csatolt megszüntető okirat aláírására és kiadására, valamint felkéri a főpolgármestert a döntéshez kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1030/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A 10825 helyrajzi számú, természetben Budapest XII., Zugligeti út 73. szám alatti ingatlant 2011. július 1-jei hatállyal birtokba adja a Szent Ferencről nevezett Szegénygondozó Nővérek számára, egy-idejűleg az ingatlant kivonja az intézményi körből. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a vagyonleltárból való törlés és a birtokba adás átadás-átvételi jegyzőkönyv elkészítése érdekében.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: Tarlós István

1031/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, Zugligeti Középiskolai Leánykollégium használatában lévő leltár szerinti ingóságok jövőbeni sorsára vonatkozó előterjesztés elkészítése érdekében.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés májusi ülése

Felelős: Tarlós István

1032/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A jelenleg 17 álláshellyel működő „3108 Zugligeti Középiskolai Leánykollégium” jogutód nélküli megszűnése miatt az intézmény létszámkeretét 2011. július 1-jével 17 álláshellyel csökkenti, illetőleg az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2011. július 1-jétől 12 234 álláshelyben - ebből prémiuméves 33 (fő) álláshely - állapítja meg a 6. sz. melléklet 13. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi költségvetési rendelet-módosító ülése

Felelős: Tarlós István

1033/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Zugligeti Középiskolai Leánykollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bek. f) pontjára vonatkozóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentésre (17 álláshelyre) vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszűnésük.

A munkaviszonyok megszűnésére ezt követően kerül sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1034/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Zugligeti Középiskolai Leánykollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bek. e) pontjára vonatkozóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Zugligeti Középiskolai Leánykollégium jogutód nélküli megszűnése miatti létszámcsökkentésben (17 álláshely) érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszűnésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1035/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja értelmében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadott 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1036/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Zugligeti Középiskolai Leánykollégium jogutód nélküli megszűnése miatti jogviszony megszűnésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 6991 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a „3108 Zugligeti Középiskola Leánykollégium” cím

támogatási és kiadási előirányzatát 6991 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások 5505 E Ft

munkaadót terhelő járulékok 1486 E Ft

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. áprilisi költségvetési rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1037/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a megszűnő intézmény - Zugligeti Középiskolai Leánykollégium (Budapest XII. kerület, Zugliget út 73.) - záró beszámolója 2011. június 30. fordulónappal teljes körűen - leltárral és záró főkönyvi kivonattal -, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal és a döntéshez kapcsolódó költségvetési előirányzat rendezésre vonatkozó javaslattal együtt a Fővárosi Közgyűlés elé beterjesztésre kerüljön.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülésén, a féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

1038/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Utasítja a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium vezetőjét, hogy:

- intézkedjen a hatósági engedélyek visszavonása, az intézményi nem selejtezhető és egyéb munkaügyi dokumentumok Budapest Főváros Levéltára, illetőleg a Káldor Miklós Kollégium részére történő átadás érdekében történő előkészítése (átadás-átvételi iratjegyzék készítése, stb.) tárgyában;

- a foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket - határidő kijelölésével - tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1039/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium bankszámlájának a jogutód nélküli megszüntetés időpontja szerinti határnappal történő megszüntetése érdekében.

Határidő: 2011. július 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a 2109/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozat módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1040/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 5 fő munkavállaló prémiumévek programban való részvételének lejárata miatt 2011. május 1-jétől 5 álláshellyel csökkenti az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét az 1. sz. melléklet 7. oszlopa szerinti részletezésben.

1041/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 69 (64+5) álláshelycsökkenést követően 2011. május 1-jétől 12 269 álláshelyben - ebből prémiuméves 33 (fő) álláshely - állapítja meg az 1. sz. melléklet 9. oszlopa szerinti részletezésben, egy-idejűleg a 2109/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

A napirend 50. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integrációjára és az intézmények alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1042/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fővárosi gyermekvédelmi intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében 2011. július 1-jétől a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez további 3 intézményt (Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája, Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája, Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája) integrál önállóan működő, részjogkörű költségvetési szervként.

1043/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Meghatározza az 1., 2., 3. számú melléklet szerint az átszervezésre kerülő intézmények - Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája, Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája, valamint Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája - 2011. I. félévben önállóan felhasználható előirányzatait.

1044/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2011. I. félévben önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. június 30-ai fordulónappal az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót készítenek, amelyeket az előirányzatok rendezésére vonatkozó javaslattal együtt a Közgyűlés szeptemberi rendes ülése elé kell terjeszteni.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1045/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági integráció miatt - 2011. július 1-jei hatállyal - a „4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája” cím létszámkeretét 14 álláshellyel, a „4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája” cím létszámkeretét 15 álláshellyel, valamint a „4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája” cím létszámkeretét 21 álláshellyel csökkenti, ugyanakkor megemeli a „4301 Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím létszámkeretét 50 álláshellyel.

1046/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági integráció miatt 38 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2011. július 1-jei kezdetű felmentéssel, melyhez kapcsolódóan a létszámkeretek csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:

- 2011. július 1-jével 26 engedélyezett (üres) álláshely az 1047/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat szerint,

- 2012. május 1-jével 12 engedélyezett (betöltött) álláshely (egységes időpontban, a felmentési idők leteltét követően).

1047/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági integrációval az intézményi létszámkereteket az alábbiak szerint állapítja meg:
CímkódIntézmény neve


2011. engedé-
lyezett létszám
(fő)

2011. 07. 01.
létszám átcsopor-
tosítás
(fő)
2011. 07.
01-jétől véglegesen megszün-
tetett üres álláshelyek (fő)
2011. 07. 01-jei módosítás utáni engedélye-
zett létszám (fő)
2012. 05.
01-jétől véglegesen megszün-
tetett betöltött álláshelyek (fő)

2012. 05. 01-jétől
engedélye-
zett létszám (fő)
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
4220 Béke Gyo. 91 -14 -2 75 -5 70
4221 Kossuth L. Gyo. 108 -15 -6 87 -3 84
4222 Cseppkő Gyo. 130 -21 -10 99 -4 95
4301 Gazdasági Szervezet 166 50 -8 208 0 208
Összesen 495 0 -26 469 -12 457

1048/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot készítse el, és nyújtsa be a Belügyminisztérium felé.

Határidő: 2011. szeptember 27.

Felelős: Tarlós István

1049/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági integráció miatti 38 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladatracionalizálása keretében történő létszámcsökkentésről - a 38 (fő) álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük.

A munkaviszonyok megszüntetésére ezt követően kerülhet sor.

1050/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági integráció miatti 38 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények feladatracionalizálása keretében történő létszámcsökkentésről - a 38 (fő) álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1051/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 38 álláshely végleges megszüntetéséhez szükséges egyszeri kiadások 2012. évi időarányos fedezetének (személyi juttatások: 44 770 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 12 089 E Ft, összesen: 56 859 E Ft) a 2012. évi költségvetésben történő biztosítására az alábbiak szerint:

2012. évben
(3 hónap + 8 hónap végkielégítés)
Címkód Intézmény Személyi
juttatások
(E Ft)
Munkaadókat
terhelő járulékok
(E Ft)
Összesen
(E Ft)
4220 Béke 9 117 2 462 11 579
4221 Kossuth L. 11 462 3 095 14 557
4222 Cseppkő 17 325 4 678 22 003
4301 GSZ 6 866 1 854 8 720
Összesen: 44 770 12 089 56 859

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

1052/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 38 álláshelyet érintő végleges létszámleépítéshez kapcsolódó tényleges kifizetésekről készítsen elszámolást, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. májusi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. májusi ülése

Felelős: Tarlós István

1053/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézmények közötti együttműködési megállapodás módosítására készítsen előterjesztést.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1054/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

2011. július 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi u. 9., 33., 34.) alapító okiratát a 4/1.b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/1.c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1055/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

2011. július 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16) alapító okiratát a 4/2.b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/2.c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1056/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

2011. július 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74) alapító okiratát a 4/3.b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/3. c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1057/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

2011. július 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 4/4.b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/4. c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1058/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1047/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. június

Felelős: Tarlós István

1059/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a gazdasági integrációhoz kapcsolódóan további döntésekre, illetve a meghozott döntések módosítására van szükség, akkor azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat kulturális intézményben (BMK) történő létszámcsökkentésre és az ezzel összefüggő pénzügyi kötelezettségek rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1060/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a jelenleg 38 (fő) álláshellyel működő Budapesti Művelődési Központban 5 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2011. június 1-jei kezdetű felmentéssel. A felmentési idő leteltét követően az intézményben az engedélyezett álláshelyek száma 33 (fő).

1061/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot készítse el, és nyújtsa be a Belügyminisztérium részére.

Határidő: 2011. szeptember 27.

Felelős: Tarlós István

1062/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 5 (fő) álláshely megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetésekről az elszámolást terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. február havi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. február havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1063/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményben történő létszámcsökkentésről - a jelen előterjesztés 1060/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozata alapján az 5 fő álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkavállalók esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük. A munkaviszony megszüntetésére ezt követően kerül sor.

1064/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a létszámcsökkentéssel - a jelen előterjesztés 1060/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozata alapján az 5 fő álláshelyre vonatkozóan felmentésre kerülő munkavállalók esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatellátás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1065/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Művelődési Központ létszámcsökkentése miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 8596 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8596 E Ft-tal (ebből: személyi juttatás: 6768 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 1828 E Ft).

1066/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A jelenleg 38 (fő) álláshellyel működő Budapesti Művelődési Központ létszámkeretét 2012. január 1-jei hatállyal 5 (fő) álláshellyel csökkenti, ezt követően a Budapesti Művelődési Központ intézményben az engedélyezett álláshelyek száma 33 (fő).

Határidő: a 2012. február havi költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

1067/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a létszámcsökkentéshez kapcsolódóan további döntésekre, illetve a meghozott döntések módosítására van szükség, akkor azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: Javaslat Miroslav Krleža-szobor ajándékként történő elfogadására, valamint elhelyezésére a VIII. kerület Ludovika téren.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1068/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (7) bek. alapján eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet 41. § a) pontjában átruházott hatáskört és jóváhagyja a Miroslav Krleža írót ábrázoló, 44 M Ft értékű bronz szobornak (alkotója Marija Ujević Galetović szobrászművész) Zágráb város ajándékaként történő elfogadását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1069/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdés alapján, Zágráb város kezdeményezése nyomán jóváhagyja a Miroslav Krleža írót ábrázoló, Marija Ujević Galetović szobrászművész által készített bronz szobornak a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező VIII. kerület, Ludovika téren történő elhelyezését a következő magyar és horvát nyelvű felirattal:

Miroslav Krleža

(1893-1981)

író

A magyarul tudó horvát klasszikus.

Miroslav Krleža

(1893-1981)

književnik

hrvatski klasik koji je znao madarski

Marija Ujević Galetović szobra, Zágráb város ajándéka Budapest városának a magyar-horvát barátság és a több évszázados kulturális kapcsolatok jegyében.

’Skulpturu Marije Ujević Galetović Grad Zagreb daruje Gradu Budimpešti kao znak hrvatsko-madjarskog prijateljstva i višestoljetnih kulturnih veza.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1070/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott, a céltartalékok felhasználására vonatkozó hatáskört, és 1300 E Ft-tal csökkenti a „9170 Kulturális keret céltartaléka” cím működési tartalék előirányzatát, és ezzel egy időben egyszeri jelleggel megemeli az „5502 Budapest Galéria” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1300 E Ft-tal (ebből dologi kiadás: 1300 E Ft) a Miroslav Krleža írót ábrázoló szobor alapozási munkáinak kiadásaira.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. részére rendkívüli támogatási előleg biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1071/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. részére 14 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít úgy, hogy a 2011. július 5-ig esedékes támogatás összegéből 5000 E Ft, a 2011. október 5-ig esedékes támogatás összegéből 9000 E Ft támogatási előleg visszavonásra kerül. Egyben felkéri a főpolgármestert a 14 000 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. részére történő átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Jelentések Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról.

a) Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról.

b) Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1072/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi vagyonkimutatását.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 29/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1073/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a) a 2. számú melléklet 1-4. számú táblázatai szerint elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített beszámolóját;

b) Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az elfogadott 2010. évi egyszerűsített beszámoló közzétételéről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1074/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az alábbi intézmények 2010. évi előirányzata terhére engedélyezi a felsorolt társadalmi szervezetek, alapítványok támogatását a megjelölt összegekkel:

Intézmény Megnevezése Összeg
(ezer Ft)
5601 Budapest Főváros Levéltára Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszerv. Főpolgármesteri Hivatal Szakszervezete 600
1118 Heim Pál Gyermekkórház Gyermekkor Alapítvány 100
3106 Táncsics Mihály Kollégium Alapítvány a Budapesti Állatkertért 5
5109 Vígszínház Elveszett Állatok Alapítvány 500

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1075/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei pénzmaradványát az 1. számú melléklet 5. oszlopa szerinti összegeivel a 25. és 26. oszlopok finanszírozási korrekciói figyelembevételével állapítja meg azzal, hogy a „6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)” címen jóváhagyott pénzmaradványa terhére 250 000 E Ft befizetési kötelezettséggel tartozik a 284/2011. (II. 24.). Főv. Kgy. határozat alapján, melyet pénzmaradvány-felhasználásként kell elszámolnia.

A fentiek figyelembevételével megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben:

- a személyi juttatások előirányzatát legfeljebb az 1. számú melléklet 10. oszlopa,

- a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb az 1. számú melléklet 11. oszlopa szerinti összegekkel emelhetik,

- a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát az 1. számú melléklet 12. oszlopa szerinti összegekkel, az 5. számú melléklet szerinti feladatokon kötelesek növelni.

1076/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódóan:

- a 2010. évi normatív hozzájárulások, mutatószámok és feladatmutatók alakulása elszámolását a 3. számú melléklet;

- a 2010. évi normatív kötött felhasználású támogatások, és mutatószámok feladatmutatók alakulása elszámolását a 3/b. számú melléklet;

- a 2010. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 3/c. számú melléklet;

- a 2010. évi normatív kötött felhasználású állami támogatások elszámolását a 3/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

1077/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal pénzmaradványát a 2. számú melléklet 2. oszlopa szerint hagyja jóvá.

1078/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Főpolgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradvány-elszámolásához kapcsolódóan:

- a pénzmaradványból a 4. számú melléklet szerinti elkötelezettségekre fedezetet biztosít 10 851 542 E Ft összegben.

1079/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A megképződött szabad pénzmaradvány 11 654 064 E Ft összegben „Kockázatkezelési céltartalék” címen tervbe veszi.

1080/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy értesítse a költségvetési intézményeket a jóváhagyott pénzmaradványról, a vállalkozási tevékenység eredményéről, a befizetési kötelezettségekről.

Határidő: értesítésre: azonnal befizetési kötelezettség teljesítésére: az értesítést követően legkésőbb 2011. június 15-ig

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1081/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

A rendelettervezet 1. §-a (3) bekezdésének aa) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

aa) a szabad pénzmaradvány terhére:

- a „9152 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány céltartaléka” cím előirányzatát megnöveli 150 000 E Ft-tal,

- a „1118 Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gy.kh. fogászati prevenciós szolgáltatásának támogatása” cím előirányzatát megnöveli 20 000 E Ft-tal,

- a „9205 Fővárosi Drogellenes Program” cím előirányzatát megnöveli 30 000 E Ft-tal,

- a „9122 Egészségügyi prevenciós program céltartaléka” cím előirányzatát megnöveli 500 000 E Ft-tal,

- a „9172 Céltartalék a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére hajléktalan férőhelyek támogatására” cím előirányzatát megnöveli 57 767 E Ft-tal,

- a „Roma Polgárjogi Alapítvány” cím előirányzatát megnöveli 8000 E Ft-tal,

- a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím előirányzatát megnöveli 39 920 E Ft-tal,

- a „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” cím előirányzatát megnöveli 8550 E Ft-tal,

- a „3000 Oktatási intézmények címen belül a fővárosi idegen nyelvi projekt” cím előirányzatát megnöveli 35 496 E Ft-tal,

- az új „8415 Diáksport támogatása” cím előirányzatát megnöveli 40 000 E Ft-tal,

- a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím előirányzatát megnöveli 55 761 E Ft-tal,

- a „9155 Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka” cím előirányzatát megnöveli 158 570 E Ft-tal,

- a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” Önkormányzati költségvetési támogatását a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására és a tehetséggondozás feladatainak ellátására megnöveli 80 000 E Ft-tal,

- az új „9177 Kockázatkezelési céltartalék” cím működési tartalék előirányzatát 10 920 000 E Ft-tal.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 30/2011. (V. 16.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1082/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 500 E Ft,

b) Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség 315 E Ft,

c) TIT Kossuth Klub Egyesület 2000 E Ft,

d) ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány 3000 E Ft,

e) Izraeli Kulturális Intézet Alapítvány 80 E Ft,

f) Szent László király Alapítvány 500 E Ft,

g) Magyar Nemzeti Cigányzenekar 4000 E Ft.

A napirend 56. pontja: Budapest V., Március 15. tér 2. 24311 hrsz. alatti Belvárosi Főplébánia Templom tulajdonosi hozzájárulás.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1083/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi hozzájárulását adja a Budapest Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia Templom (Budapest V., Március 15. tér 2., hrsz.: 24311) 2010. márciusában megtalált Madonna freskó környezete kutatásához, esztétikai rendezéséhez, valamint a gótikus ülőfülkék műemléki feltárásához, kőrestaurálásához és a környezet esztétikai rendezéséhez azzal a feltétellel, hogy a munkálatok Budapest Főváros Önkormányzata részéről semmilyen pénzügyi kötelezettségvállalással nem járhatnak.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Végleges döntés meghozatala a BFVK Zrt. FIMŰV Zrt.-be történő beolvadásáról.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1084/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a) a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. beolvad a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.-be és így a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. jogutódlással megszűnik, az átvevő Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt., mint jogutód társaság pedig a beolvadást követően Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) cégnéven működik tovább;

b) az egyesülés során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 279. § (3) és (4) bekezdéseinek rendelkezései - a 279. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében - nem alkalmazandóak;

c) elfogadja a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal;

d) elfogadja a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. és Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. egyesülési szerződését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadó Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéséről a beolvadó Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-t tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1085/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a) a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. beolvad a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.-be és így a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. jogutódlással megszűnik, az átvevő Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt., mint jogutód társaság pedig a beolvadást követően Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.) cégnéven működik tovább;

b) az egyesülés során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 279. § (3) és (4) bekezdéseinek rendelkezései - a 279. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében - nem alkalmazandóak;

c) elfogadja a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt., mint átvevő társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal;

d) elfogadja a beolvadást követően tovább működő Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. (a beolvadást követően új nevén BFVK Zrt.) mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal;

e) a beolvadást követően tovább működő Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. (a beolvadást követően új nevén BFVK Zrt.) mint jogutód társaság jegyzett tőkéjét a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján 571 280 000 Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100%-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg;

f) elfogadja a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. és Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. egyesülési szerződését az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. (a beolvadást követően új nevén BFVK Zrt.) vezérigazgatóját a szerződés aláírására. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéséről a Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt.-t (a beolvadást követően új nevén BFVK Zrt.-t) tájékoztassa;

g) jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Fővárosi Ingatlankezelő Műszaki Vállalkozói Zrt. (a beolvadást követően új nevén BFVK Zrt.) alapító okiratának módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy az alapító okirat 12.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„12.6. A felügyelőbizottság 5 (öt) tagból áll. Az alapító a felügyelőbizottság tagjait bármikor, indoklási kötelezettség nélkül visszahívhatja.”

Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1086/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a felügyelőbizottság létszámának emelkedése ellenére - a takarékos gazdálkodás jegyében - a felügyelőbizottság javadalmazási kerete változatlan marad.

A napirend 58. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1087/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 23894/0/A/13 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Váci u. 57. I/9. sz. alatt található, 29 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 324/10000 tulajdoni hányaddal, 10 500 000 Ft (362 068 Ft/m2) vételáron Kokojev Viktória és Kokojev Vitalij mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1088/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1089/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24820 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, Nagysándor József u. 8. szám alatt található, 485 m2 alapterületű, kivett irodaház megnevezésű ingatlan, 550 000 000 Ft vételáron (1 134 020 Ft/m2) a TCW CINQUE Ingatlanfejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1090/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1091/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Budapest V. kerület 24288/0/A/13 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest V. kerület, Petőfi Sándor u. 3. A. lh. földszintjén található, 41 m2 alapterületű, iroda megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 67/10000 tulajdoni hányaddal, 12 200 000 Ft vételáron (297 560 Ft/m2) az ARS MEDICA Lézerklinika Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1092/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1093/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. XI. kerület 1435/3 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. XI. ker., Irhás árok 26. sz. alatt található, 1736 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 55 500 000 Ft+13 875 000 Ft áfa (31 970 Ft/m2) vételáron Pongrácz Lajos, Pongrácz Lajosné, Bánki Géza, valamint Bánkiné Kis Klára, mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1094/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó 0.12-0.13-as számú bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1095/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.12-0.13-as azonosító számú - összesen 57 m2 alapterületű - bérlemény bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja, ezen bérlemény tekintetében a 20 €/m2/hó+áfa bérleti díjat tartalmazó ajánlatot benyújtó Syl-Jó Kereskedelmi Kft.-t nyertes ajánlattevőnek nevezi meg, valamint a Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött ingatlanügynöki szerződés 3.3. (c) pontja alapján a bérleti szerződés szerződéses feltételeinek módosítását - jelen előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1096/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.12-0.13-as azonosító számú - összesen 57 m2 alapterületű - bérlemény bérbevétele tekintetében egyhavi, azaz 1140 EUR összegű bérleti díj-kedvezményt nyújt a Syl-Jó Kereskedelmi Kft. számára.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1097/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött Ingatlanügynöki Szerződés 4.1.(c) pontja alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 7. számú mellékleteként csatolt - a Syl-Jó Kereskedelmi Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel megkötendő, a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.12-0.13-as azonosító számú, összesen 57 m2 alapterületű - bérleményre vonatkozó bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1098/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött ingatlanügynöki szerződés 4.1.(b) pontja alapján tudomásul veszi az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt, összesen 5153 EUR + áfa összegű ingatlanügynöki jutalékra vonatkozó kimutatást a 0.12-0.13-as bérlemények tekintetében, tudomásul veszi, hogy a jutalék fedezete Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelete szerint a 7221-es címkódon rendelkezésre áll, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak - az ingatlanügynöki szerződésben foglaltaknak megfelelően történő - utalásáról.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1099/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 343/2010 (VII. 27.) számú határozatával jóváhagyott ajánlati felhívás 7.2. pontjának és a 0.12-0.13-as bérleményekre vonatkozó bérleti szerződés 35. pontjának megfelelően a bérleti szerződés közokiratba foglalásának költségeit a bérlő és a bérbeadó Fővárosi Önkormányzat 50-50%-os arányban fizetik, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat terhére eső összeg kifizetéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Előzetes kötelezettségvállalás iránti kérelem a Főpolgármesteri Hivatal Szakkönyvtára számára a magyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1100/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal Szakkönyvtára számára a magyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez szükséges 25 000 E Ft-ot évente a 2012-2014. évi költségvetésében, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím dologi kiadási előirányzatán biztosít.

Határidő: 2012-2014-ig az éves költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság szolgáltatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1101/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság között 2011. március 7-én 15/35-4/2011. számon megkötött 2011. évi szolgáltatási szerződés 1. számú módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1102/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1103/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 92. pontként tárgyalja meg a „Javaslat A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt kapcsán megkötött vállalkozási szerződés módosítására és a járulékos feladatok ellátására” című előterjesztést.

A napirend 63. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1104/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. használatában lévő ingatlanvagyon bérbeadásáról szóló 1. sz. melléklet szerinti nyilvános pályázat dokumentációját. Felkéri a főpolgármestert, hogy - a FIMŰV Zrt. közreműködésével - gondoskodjon a pályázat közzétételéről.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

1105/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázóra és a bérleti szerződés megkötésére vonatkozó javaslatát a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos további szükséges döntésekre (elsősorban a társaság közszolgáltatási szerződésének módosítására) vonatkozó indítványokkal együtt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1106/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a FIMŰV Zrt. közszolgáltatási szerződésének 3. sz. melléklet szerinti módosítását, amely szerint a Budapest XIV. kerület, Zichy M. u. 14. (Állatkerti út) szám alatti 4363 m2 alapterületű felépítménnyel (PECSA), és a hozzá rendelt hasznosítási feladatokkal a FIMŰV Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése 2011. május 1-jei hatállyal egészül ki. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1107/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A 2505/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatát, valamint a 2506/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

A napirend 64. pontja: Javaslat a Főtáv Zrt.-vel történő közüzemi szerződések megkötésére közoktatási intézmények vonatkozásában.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1108/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az egyedi közüzemi szerződéseket a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti mintának megfelelő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a 19 darab minta szerinti közüzemi szerződés aláírására és kiadására, az alábbi fővárosi fenntartású oktatási intézmények vonatkozásában:

1. Károlyi Mihály Magyar-spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Bp., Simonyi Zsigmond u. 33.);

2. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1033 Bp., Miklós tér 5.);

3. Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Bp., Pannónia u. 83.);

4. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Bp. Lomb u. 1-7.);

5. Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Bp., Ortaháza u. 29-31.);

6. Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Bp., Lajos u. 1-5.);

7. Vécsey János Kollégium (1035 Bp., Szél u. 11-13.);

8. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Bp., Üteg u. 15.);

9. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Bp., Árendás köz 8.);

10. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Bp., Deák Ferenc u. 40.);

11. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Bp., Újhegyi sétány 9-11.);

12. Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Bp., Tejút u. 10-12.);

13. Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Bp., Ifjúmunkás u. 31.);

14. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Bp., Kerepesi út 124.);

15. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Bp. János u. 4.);

16. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium gondnoki lakása (1203 Bp., János u. 4.);

17. Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1021 Bp., Vörösmarty u. 30.);

18. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Bp., Hatvany Lajos u. 7.);

19. Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Bp., Thallóczy Lajos u. 1.).

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1109/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat által a vonatkozó oktatási intézmények vezetőinek adott meghatalmazást a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti mintának megfelelő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a vonatkozó 19 darab minta szerinti meghatalmazás aláírására és kiadására, az alábbi fővárosi fenntartású oktatási intézmények vonatkozásában:

1. Károlyi Mihály Magyar-spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Bp., Simonyi Zsigmond u. 33.);

2. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1033 Bp., Miklós tér 5.);

3. Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Bp., Pannónia u. 83.);

4. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Bp., Lomb u. 1-7.);

5. Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Bp., Ortaháza u. 29-31.);

6. Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Bp., Lajos u. 1-5.);

7. Vécsey János Kollégium (1035 Bp., Szél u. 11-13.);

8. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Bp., Üteg u. 15.);

9. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Bp., Árendás köz 8.);

10. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Bp., Deák Ferenc u. 40.);

11. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Bp., Újhegyi sétány 9-11.);

12. Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Bp., Tejút u. 10-12.);

13. Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Bp., Ifjúmunkás u. 31.);

14. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Bp., Kerepesi út 124.);

15. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Bp., János u. 4.);

16. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium gondnoki lakása (1203 Bp., János u. 4.);

17. Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1021 Bp., Vörösmarty u. 30.);

18. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Bp., Hatvany Lajos u. 7.);

19. Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Bp., Thallóczy Lajos u. 1.).

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1110/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a vonatkozó oktatási intézmény által a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére számlázással kapcsolatban írt együttes kérelmet a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti mintának megfelelő tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a vonatkozó 19 darab minta szerinti együttes kérelem aláírására és kiadására, az alábbi fővárosi fenntartású oktatási intézmények vonatkozásában:

1. Károlyi Mihály Magyar-spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Bp., Simonyi Zsigmond u. 33.),

2. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1033 Bp., Miklós tér 5.);

3. Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Bp., Pannónia u. 83.);

4. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Bp., Lomb u. 1-7.);

5. Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Bp., Ortaháza u. 29-31.);

6. Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Bp., Lajos u. 1-5.);

7. Vécsey János Kollégium (1035 Bp., Szél u. 11-13.);

8. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Bp., Üteg u. 15.);

9. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Bp., Árendás köz 8.);

10. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Bp., Deák Ferenc u. 40.);

11. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Bp., Újhegyi sétány 9-11.);

12. Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Bp., Tejút u. 10-12.);

13. Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Bp., Ifjúmunkás u. 31.);

14. Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Bp., Kerepesi út 124.);

15. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Bp., János u. 4.);

16. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium gondnoki lakása (1203 Bp., János u. 4.);

17. Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1021 Bp., Vörösmarty u. 30.);

18. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Bp., Hatvany Lajos u. 7.);

19. Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Bp., Thallóczy Lajos u. 1.).

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a 38911/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1111/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. számú mellékletét képező használati megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak, illetve a használati megállapodás 2. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Javaslat az 1249/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozat, a 216/2009. (VIII. 26.) OIB és az 50/2008. (III. 26.) OIB határozatok hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1112/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 216/2009. (VIII. 26.) OIB és az 1249/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatokat.

1113/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 50/2008. (III. 26.) OIB határozatot.

A napirend 67. pontja: Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött ellátási szerződés teljesüléséről, és javaslat a szerződés módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1114/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Szegletkő Gyermekotthon 2010. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1115/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az ellátási szerződés 5. számú módosítását. Felkéri a főpolgármestert az ellátási szerződés módosításának a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat „Te jössz!” című pályázati kiírás megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1116/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

lezárja a Fővárosi Közgyűlés 1234/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatával a „9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartalék” terhére kiírt „Te jössz!” című pályázati felhívást, egyben felkéri a főpolgármestert, tegyen közzé egy közleményt a pályázati kiírás lezárásáról a Fővárosi Önkormányzat hivatalos internetes portálján.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1117/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Elutasítja a beérkezett pályázatok támogatását, valamint értesíti a pályázó szervezeteket a Fővárosi Közgyűlés döntéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Katona József Színház portál átalakítása tárgyában építési engedély megszerzéséhez tulajdonosi hozzájárulás adása.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1118/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában meghatározott hatáskörében eljárva az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt vázlattervekben és műleírásban szereplő, építési tevékenységhez kapcsolódó egyszerűsített építési engedélyezési eljárásban a Katona József Színház építtető építési jogosultságának igazolásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Javaslat Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet - BTDM létrehozására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1119/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

egyetért a főváros területén működő helyi Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet (BTDM) létrehozásával, ennek érdekében felkéri a BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft.-t, hogy a szervezetben potenciálisan résztvevő társaságokkal, szövetségekkel kezdjen egyeztető tárgyalásokat, készítse elő a szervezet működési formáját, létrehozását célzó dokumentumot, valamint a szakterület feladatainak ellátását, illetve a jelen előterjesztésben javasolt szervezet létrehozását érintően a lehetséges európai uniós és/vagy kormányzati pénzügyi forrásokat tárja fel, a releváns pályázati anyagokat nyújtsa be.

1120/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1119/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatról írásban tájékoztassa a BTSZK Nonprofit Kft.-t.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1121/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BTSZK Nonprofit Kft. által előkészített, a Budapesti Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozására vonatkozó dokumentációt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé jóváhagyás céljából.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Budapest Galéria Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1122/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. §-ában foglalt jogkörében eljárva a Budapest Galériát 2011. június 30-án a Budapesti Történeti Múzeumba történő beolvadással megszünteti.

1123/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum a 2011. július 1-jétől a beolvadással megszüntetésre került Budapest Galéria általános jogutódja, annak valamennyi joga és kötelezettsége, továbbá valamennyi közfeladata ellátása tekintetében, ide értve a vagyona feletti, illetőleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, a közfeladat ellátása céljából ingyenes használatba adott ingatlanokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket is. A beolvadó költségvetési szerv iratait - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9/A. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint - az átvevő költségvetési szerv irattárában kell elhelyezni, amelynek gondoskodnia kell az iratanyag biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról.

1124/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A megszűnő Budapest Galéria vonatkozásában 2011. június 30-ai fordulónappal az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltaknak megfelelően leltárral és záró főkönyvi kivonattal alátámasztott, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal záró beszámolót kell - 60 napon belül - készíteni. Az eszközök és források leltározásáért, a vagyonátadás lebonyolításáért a megszűnő költségvetési szerv főigazgatója, a költségvetési beszámoló elkészítéséért a jogutód költségvetési szerv főigazgatója a felelős. Felkéri a főpolgármestert az Áhsz. 13/A. § (6) bekezdése szerinti egyetértő záradék kiadására irányuló - az éves elemi költségvetési beszámoló, illetve a vagyonátadás-átvételről készített jegyzőkönyvet tartalmazó - előterjesztés, valamint a szükséges előirányzat rendezésére vonatkozó javaslat benyújtására.

Határidő: a 2011. évi féléves költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1125/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Galéria főigazgatója, továbbá kötelezettségvállalásra jogosult alkalmazottja az intézmény beolvadással történő megszüntetéséről szóló átalakító okirat kiadását (aláírását) követően az intézmény előirányzatai terhére szerződés vagy megállapodás megkötéséről, foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről, megszüntetéséről, illetve más pénzben kifejezhető szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettségvállalásról szóló új jognyilatkozatot nem tehet. A gazdasági eseményenként százezer forintot el nem érő, az üzemszerű működéshez elengedhetetlenül szükséges kifizetésekre vonatkozó kötelezettségek azonban a főpolgármester egyidejű tájékoztatása mellett vállalhatók.

Határidő: az átalakító okirat kiadásától azonnal

Felelős: Tarlós István

1126/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Galéria főigazgatója, továbbá kötelezettségvállalásra jogosult alkalmazottja az intézmény beolvadással történő megszüntetéséről szóló átalakító okirat kiadását (aláírását) megelőzően vállalt kötelezettség teljesítésével - így különösen szerződésen és foglalkoztatási jogviszonyon alapuló kifizetések teljesítésével, beszámoló vagy teljesítés elfogadásával - összefüggő jognyilatkozatot a főpolgármester egyidejű tájékoztatása mellett tehet.

Határidő: az átalakító okirat kiadásától azonnal

Felelős: Tarlós István

1127/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Galéria beolvadással történő megszűnéséről szóló átalakító okiratot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja, és felkéri a főpolgármestert az átalakító okirat aláírására és kiadására, továbbá annak közzétételére és a kincstárhoz történő benyújtására, valamint a megszűnő költségvetési szerv pénzforgalmi számlájának megszüntetésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: az átalakító okirat közzétételére: legkésőbb az átalakulás kérelmezett napja (2011. július 1.) előtti 40. nap (2011. május 20.);

a kincstárhoz történő benyújtásra: az átalakító okirat kiadásától (aláírásától) számított 10. nap

a pénzforgalmi számla megszüntetése: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1128/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 43. § (2) bekezdésében foglalt, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § a) pontja szerinti alapítói jogai közé tartozó költségvetési irányítói jogkörében eljárva jóváhagyja a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez a beolvadó Budapest Galéria átalakító okiratából adódó feladatnövekedésére, a költségvetési szerv típusba sorolásának jogszabályi változására, valamint a szakfeladatok rendjének változására tekintettel a Budapesti Történeti Múzeum alapító okiratának módosítását 2011. július 1-jei hatállyal az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, kiadására és a kincstárhoz történő benyújtására.

Határidő: az átalakító okirat kiadásától (aláírásától) számított 10. nap

Felelős: Tarlós István

1129/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § a) pontja szerinti alapítói jogai közé tartozó költségvetési irányítói jogkörében eljárva 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyja a beolvadó Budapest Galéria által ellátott feladatok átvételére tekintettel a Budapesti Történeti Múzeum 5. sz. melléklet szerinti módosítással egységes szerkezetbe foglalt új szervezeti és működési szabályzatát.

1130/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében foglalt feladatköré-ben és hatáskörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, a munkáltató költségvetési szerv megszűnésére tekintettel 2011. június 30-ával visszavonja Zsigmond Attilának a Budapest Galéria vezetésére szóló magasabb vezetői megbízását, és felkéri a főpolgármestert az ezzel kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Budapesti Művelődési Központ 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1131/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Budapesti Művelődési Központ 2010. évi szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal - és jóváhagyja 2011. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolója és 2011. évi munkaterve elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1132/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2010. évi szakmai beszámolóját az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal - és jóváhagyja a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2011. évi munkatervét a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati pályázatok: „D” jelű (diáksport) és „SZ” jelű (szabadidősport) kiírásainak elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1133/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az 1. sz. melléklet szerinti „D” jelű (diáksport) pályázati kiírást az adatlapokkal együtt és egyben felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1134/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2. sz. melléklet szerinti „SZ” jelű (szabadidősport) pályázati kiírást az adatlappal együtt és egyben felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére.

Határidő: az elfogadást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Az 1402/2010 (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezése.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1135/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1402/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

A napirend 76. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosításra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1136/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 10 000 E Ft-ot átcsoportosít az „5802 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás: 10 000 E Ft) előirányzatá-ra a Fővárosi Korcsolyaoktatási Program és a Fővárosi Sporteszközkölcsönző működtetésére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 napon belül

Felelős: Tarlós István

1137/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 8300 E Ft-ot átcsoportosít az „5801 Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási (ezen belül dologi kiadás: 8300 E Ft) előirányzatára a fővárosi sportágazati, sportszervezési és egyéb kapcsolódó feladatok ellátására és a margitszigeti diák és szabadidősport (lakossági sport) események megrendezésére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert pénzügyi helyzetének rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1138/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Állat- és Növénykert pénzügyi helyzetének rendezése érdekében a 2011. április 27-29. között esedékes működési támogatás átutalása során 14 767 E Ft támogatási előleget biztosít az intézmény számára azzal a feltétellel, hogy a támogatási előleg visszavonására egy összegben a 2011. szeptember 27-30. között esedékes támogatás utalása során kerüljön sor. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a támogatási előleg intézmény részére történő átutalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1139/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Margitszigeti Kisállatkert fenntartásának 2011. évi költségeire 30 M Ft-ot elkülönít az általános tartalékalap terhére.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Felhívás a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok részére 2011. évi támogatási igény benyújtására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1140/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a 2011. évi költségvetésben biztosított 22 000 E Ft-ot a benyújtott fővárosi kisebbségi önkormányzati célú támogatási igények támogatására kívánja fordítani. A támogatási igények benyújtására felhívást tesz közzé az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltak szerint.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felhívás és az adatlap eljuttatásáról a fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokhoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1141/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a felhívás és az adatlap Fővárosi Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat a Nyírő Gyula Kórház hőellátó és hőelosztó feladatainak vásárolt szolgáltatással történő ellátás engedélyezésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1142/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elvileg hozzájárul, hogy a Nyírő Gyula Kórház a hőellátó és hőelosztó feladatokat vásárolt szolgáltatással lássa el, a felelősség átruházása nélkül, azzal, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 20. § alapján az engedély a konkrét ajánlatok ismeretében adható ki.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő, szakosított szociális intézmények alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1143/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 100. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest IV., Baross u. 100. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1144/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/B alapító okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest VII., Dózsa György út 82/b. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1145/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Budapest VI., Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1146/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. alapító okiratát a 4/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a Főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1147/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. alapító okiratát az 5/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út 16. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1148/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. alapító okiratát a 6/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Budapest XII., Kútvölgyi út 20-22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1149/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát a 7/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1150/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. alapító okiratát a 8/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Budapest XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1151/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. alapító okiratát a 9/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1152/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. alapító okiratát a 10/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fő u. 11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1153/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a 11/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1154/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. alapító okiratát a 12/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Gödöllő, Dózsa Gy. út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1155/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. alapító okiratát a 13/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1-5. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1156/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. alapító okiratát a 14/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1157/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. alapító okiratát a 15/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1158/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. alapító okiratát a 16/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1159/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát a 17/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 17/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1160/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld út 47. alapító okiratát a 18/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld út 47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 18/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1161/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 19/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 19/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1162/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. alapító okiratát a 20/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 20/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1163/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. alapító okiratát a 21/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 21/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1164/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát a 22/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 22/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat nem teljesített szociális ellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások vizsgálatára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1165/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg és tegyen javaslatot a szociális igazgatásról és szociá-lis ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a Fővárosi Önkormányzat számára előírt és jelenleg még hiányzó ellátási kötelezettségek teljesíthetőségéről.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Javaslat a Jövőbarát Alapítvány egyedi támogatás elszámolásának elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1166/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben meghatározott szervezet 2010. évi, a „8205 Fővárosi Drogellenes program célú bizottsági keret céltartaléka” címkód előirányzatából nyújtott támogatás elszámolását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 399/2010. (IX. 23.) sz. határozatának hatályon kívül helyezésére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1167/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 399/2010. (IX. 23.) számú határozatát.

A napirend 84. pontja: Az önkormányzati biztos irányítása alatt álló Heim Pál Gyermekkórházzal kapcsolatos egyes kérdések.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1168/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Heim Pál Gyermekkórháznak a 2072/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján engedélyezett 37 247 E Ft visszatérítendő támogatás összegéből fennmaradó 24 186 E Ft törlesztésének folytatását 2012. április 1-jére ütemezi át, 9 hónapos törlesztési időtartamban, egyben jóváhagyja és megköti a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás módosításának aláírására.

Határidő: 2011. május 16.

Felelős: Tarlós István

1169/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Heim Pál Gyermekkórház támogatási kölcsön törlesztésének átütemezése miatt csökkenti a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 24 186 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát megemeli. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás tervezetét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő költségvetési rendelet módosítása

Felelős: Tarlós István

1170/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Heim Pál Gyermekkórház készítse el a Budapest XIII., Gyermek tér 2., a Budapest X., Liget utca 6-10. telephelyeken folytatott tevékenységek átköltöztetésének részletes ütemtervét és az ehhez igényelt tulajdonosi támogatás tételes kimutatásáról szóló előterjesztést.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: Javaslat a FEBESZ, valamint a Budapesti Egészségközpont Zrt. 2010. évi beszámolójának elfogadására, és a FEBESZ-nek a Budapesti Egészségközpont Zrt.-be történő beolvadásához szükséges végleges döntés meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1171/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Társaság 2010. évi beszámolóját 21 109 E Ft mérlegfőösszeggel, és 36 E Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentésével együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1172/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Egészségközpont Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Társaság 2010. évi beszámolóját 459 391 E Ft mérlegfőösszeggel, és 19 638 E Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel, a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság jelentésével együtt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1173/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a) a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és a Budapesti Egészségközpont Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. beolvad a Budapesti Egészségközpont Zrt.-be és így a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Budapesti Egészségközpont Zrt. mint jogutód társaság pedig a beolvadást követően Budapesti Egészségközpont Zrt. cégnéven működik tovább;

b) elfogadja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft., mint beolvadó társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;

c) elfogadja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és Budapesti Egészségközpont Zrt. egyesülési szerződését az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadó Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. ügyvezetőjét a szerződés aláírására. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéséről a beolvadó Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.-t tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1174/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Egészségközpont Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

a) a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és a Budapesti Egészségközpont Zrt. egyesülését véglegesen elhatározza oly módon, hogy a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. beolvad a Budapesti Egészségközpont Zrt.-be és így a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. jogutódlással megszűnik, az átvevő Budapesti Egészségközpont Zrt. mint jogutód társaság pedig a beolvadást követően Budapesti Egészségközpont Zrt. cégnéven működik tovább;

b) az egyesülés során a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 279. § (3) és (4) bekezdéseinek rendelkezései - a 279. § (6) bekezdésében foglaltak értelmében - nem alkalmazandóak;

c) elfogadja a Budapesti Egészségközpont Zrt., mint átvevő társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal;

d) elfogadja a beolvadást követően tovább működő Budapesti Egészségközpont Zrt., mint jogutód társaság független könyvvizsgáló által ellenőrzött nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

e) a beolvadást követően tovább működő Budapesti Egészségközpont Zrt. mint jogutód társaság jegyzett tőkéjét a független könyvvizsgálói jelentésben foglaltak alapján 434 000 000 Ft összegben határozza meg, melynek megfelelő részvények mindegyike (100%-a) a Fővárosi Önkormányzatot, mint alapítót és egyszemélyes részvényest illeti meg;

f) elfogadja a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és a Budapesti Egészségközpont Zrt. egyesülési szerződését az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a beolvadást követően tovább működő Budapesti Egészségközpont Zrt. vezérigazgatóját a szerződés aláírására. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéséről a Budapesti Egészségközpont Zrt.-t tájékoztassa;

g) jóváhagyja a beolvadást követően tovább működő Budapesti Egészségközpont Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények valós Teljesítmény Volumen Korlát megállapítására vonatkozó tárgyalások megkezdésére.

Előterjesztő: Czeglédi János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1175/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen közös tárgyalásokat az egészségügyért felelős államtitkárral és az OEP-vezetőjével a valós Teljesítmény Volumen Korlát megállapítására a budapesti kórházakra vonatkozóan.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat a Budapest XIV. kerület, Pákozdi tér nevének megváltoztatására.

Előterjesztő: Czeglédi János

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1176/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a Budapest XIV. kerület, Pákozdi közterületet (teret) Wass Albert térnek nevezi el.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 88. pontja: Javaslat a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság létrehozására, tagjai megválasztására.

Előterjesztő: Losonczy Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1177/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

elvi döntést hoz arról, hogy a Fővárosi Beruházásokat Vizsgáló Eseti Bizottság megszüntetésével egyidejűleg, a Fővárosi Közgyűlés állandó bizottságaként a pártok által delegált tagokból létrehozza a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottságot. A Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottság létszámát 7 főben határozza meg. A bizottság 4 fő Fidesz-KDNP, 1 fő MSZP, 1 fő LMP, 1 fő Jobbik által delegált taggal kerül megalapításra. A bizottságba a pártok saját döntésük alapján közgyűlési képviselő, illetve nem képviselő tagokat jelölhetnek tagként. A bizottság elnökét a Fidesz-KDNP frakció jelöli. A tagok megválasztására és az SZMSZ szükséges módosítására a vonatkozó szabályok szerint a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén kerül sor.

Javaslat felügyelőbizottsági tagcserére a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft.-nél.

Előterjesztő: Losonczy Pál

A napirend 89. pontja: Előterjesztés a Keleti pályaudvar felszíni rendezésének módosításáról, a közösségi közlekedés helyzetének javítása és a zöldfelület-növelés céljából.

Előterjesztő: Hanzély Ákos

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1178/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a közösségi közlekedési kapcsolatok és a gyalogosok helyzetének javítása, valamint a zöldfelületek növelése érdekében vizsgáltassa felül a Keleti pályaudvar felszínrendezési tervét, és az esetleges módosításokat érvényesítse a már megkötött szerződésekben is.

A napirend 90. pontja: Előterjesztés a Fővárost és intézményeit érintő közérdekű adatszolgáltatási kötelezettség értékhatárának leszállításáról és új végrehajtási szabályozás megalkotásáról.

Előterjesztő: Hanzély Ákos

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1179/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVII. törvény 15/B. §, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) alapján, a Főváros többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokra vonatkozóan a közzétételi kötelezettséget a nettó egymillió forint feletti szerződésekre vonatkozóan határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy világíttassa át a Főváros és intézményei adatkezelési, adatszolgáltatási gyakorlatait, és szakértők bevonásával készíttessen elő egy egységes önkormányzati adatszolgáltatási szabályozást, amely az intézményi és gazdálkodási adatokon túl hangsúlyt fektet a tevékenységekhez kapcsolódó statisztikai adatgyűjtések interoperabilitására és állampolgári megismerhetőségére, továbbá tartalmazza az adatszolgáltatást elmulasztó vezetők szankcionálására vonatkozó rendelkezéseket is.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

Felkéri a budapesti kerületi önkormányzatokat, hogy saját hatáskörükben eljárva hozzanak hatásos rendelkezéseket a közérdekű adatnyilvánosság jogszabályainak szigorúbb betartására vonatkozóan.”

A napirend 91. pontja: Javaslat a fővárosi önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények szerkezet-átalakítására.

Előterjesztők: dr. Havas Szófia, Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1180/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az egységes tulajdonosi irányítás feltételeinek megvalósítása érdekében egyetért az egészségügyi ágazatban a fővárosi tulajdonú egészségügyi intézmények egységes informatikai és kontrolling tevékenység integrációjának kialakításával. Felkéri a főpolgármestert, hogy az integráció kialakítását azonnal kezdje meg, és annak előrehaladásáról negyedévente tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: az első tájékoztatásra a Közgyűlés 2011. augusztusi ülése, utána az integráció megvalósításáig negyedévente

Felelős: Tarlós István.”

A napirend 92. pontja: Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt kapcsán megkötött vállalkozási szerződés módosítására és a járulékos feladatok ellátására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1181/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt kivitelezése tárgyában 2009. augusztus 10. napján kötött, a teljesítési véghatáridő módosítására vonatkozó vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a Közreműködő Szervezet véleményének beszerzése és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának jóváhagyását követően annak aláírására.

Határidő: a Közreműködő Szervezet véleményének beszerzése és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályának jóváhagyását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1182/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. h.

Támogatja „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” elnevezésű projekt kapcsán indítandó, a jelen előterjesztésbe foglalt közbeszerzési eljárások lefolytatását, és egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárások lefolytatása iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. április 27-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére