A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. május 25-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1222/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint részére az szja tv. szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására.

2. Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

3. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés új bizottságának létrehozására, elnökének, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztására, valamint az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításra.

4. Javaslat bizottsági tagcserére.

5. Javaslat a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím előirányzata felhasználására.

6. Megállapodás a tűzoltók távolléti díjának részleges megelőlegezése tárgyában.

7. A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása és könyvvizsgálójának megválasztása.

8. Javaslat a metrószerelvények elöregedése miatt szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.

9. Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.

10. Javaslat az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

11. Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fővárosi Önkormányzat között.

12. Együttműködési megállapodás kötése a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Fővárosi Önkormányzat között.

13. Együttműködési megállapodás Tbiliszi Főváros és Budapest Főváros között.

14. Együttműködési megállapodás Szentpétervár városi Kormányzat Kulturális Bizottsága és Budapest Főváros Önkormányzata között.

15. „Hitelfelvétel 2011” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

16. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására.

17. Javaslat a Világjátékok 2017 pályázati dokumentációjának elfogadására.

18. BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása.

19. Javaslat használati megállapodás megkötésére Budapest XVII. kerület Önkormányzatával KMOP forrásból megvalósuló csapadékvíz-kezelési fejlesztéshez.

20. Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára a Rác Nosztalgia Kft.-vel kapcsolatban.

21. Javaslat a gazdasági szervezetek alapító okiratának jóváhagyására, valamint az új szervezetek elhelyezése kapcsán szükséges döntésekre.

22. Javaslat kőszínházként működő költségvetési szervek megszüntetésére, valamint gazdasági társaságoknak a közfeladat további ellátására történő alapítására.

23. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a IV. kerületi szakrendelő átadása.

24. A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézettel 2010. május 27-én kötött támogatási szerződés módosítása.

25. Az önkormányzati biztosi irányítás alatt álló Heim Pál Kórházzal kapcsolatos egyes kérdések.

26. Az Uzsoki utcai Kórházzal 2010. június 4-én kötött támogatási szerződés módosítása.

26/a. Javaslat „az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés KMOP-2009-4.3.1/C_2” című kiemelt projekt támogatási szerződésének jóváhagyására.

27. Javaslat a Budai fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.

28. A Budapesti Nagybani Piac Zrt. alapszabály-módosítása és vezetői javadalmazási szabályzata.

29. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

30. Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

31. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

32. A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011. május 26-ai évi rendes taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

33. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

34. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) 2011. május 20-án - megismétlés esetén május 30-án - tartandó taggyűlésével kapcsolatos előzetes döntések.

35. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2011. évi Karta elfogadására.

36. Az ÉPÍT Zrt. 2011. május 13-án - megismétlés esetén május 27-én - tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

37. A GL events Hungária Zrt. beolvadása Hungexpo Zrt.-be.

38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai, valamint az oktatási ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2010. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

39. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények jogszabályi kötelezettség feletti létszámcsökkentési döntésének kiegészítésére.

40. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

41. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága összetételének módosítására.

42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága összetételének módosítására.

A napirend 1. pontja: Javaslat főpolgármester-helyettes megválasztására, illetménye megállapítására, valamint részére az szja tv. szerinti egyes meghatározott juttatások biztosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1223/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a főpolgármester-helyettes megválasztására (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.

A Szavazatszámláló Bizottság:

elnökének, tagjának: Somfai Ágnes

tagjainak: Losonczy Pál

Szaniszló Sándor

Ughy Attila

személyeket megválasztja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1224/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Hutiray Gyulát 2011. június 1-jétől kezdődő hatállyal nem a Fővárosi Közgyűlés tagjai közül választott főállású főpolgármester-helyettesnek megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1225/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Hutiray Gyula főpolgármester-helyettes illetményét 2011. június 1. napjától kezdődően

havi 635 580 Ft

idegennyelv-tudási pótlék +24 420 Ft

összesen: 660 000 Ft-ban

állapítja meg.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1226/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet „A Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 4. pont alatti hatáskörét, és Hutiray Gyula főpolgármester-helyettes részére 2011. június 1-jei kezdő hatállyal illetménye 20%-ának megfelelő mértékű, összegszerűen 132 000 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1227/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A főpolgármester-helyettes részére foglalkoztatási jogviszonya létesítése napjától biztosítja - egyes meghatározott juttatásnak minősülő - a hivatali gépjármű, továbbá a hivatali telefonszolgáltatások magáncélra is kiterjedő használata költségeinek és adó-, illetve adó jellegű közterheinek fedezetét Budapest Főváros Önkormányzata éves költségvetési rendeletében.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1228/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Hutiray Gyula főpolgármester-helyettes megválasztásával - a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámán felül - a választott tisztségviselői létszámot 6 főben állapítja meg.

Határidő: 2011. június 1.

Felelős: Tarlós István

1229/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

2011. június 1-jei hatállyal a választott tisztségviselői létszám 1 fővel történő emeléséhez szükséges 2011. évi időarányos pénzügyi fedezet biztosítása érdekében Budapest Főváros Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében csökkenti 6485 E Ft-tal a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, és ezzel egyidejűleg megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 8411261 szakfeladat 005 törzsszám kiadási előirányzatát 6485 E Ft-tal, ebből:

Személyi juttatások: 5172 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok: 1284 E Ft

Dologi kiadások: 29 E Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1230/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az újonnan megválasztott főpolgármester-helyettes illetménye, költségátalánya és juttatásai pénzügyi fedezetének biztosításához szükséges előirányzat módosításra vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Döntés díszpolgári cím adományozásáról.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 31/2011. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosított 1. számú melléklet szerint.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés új bizottságának létrehozására, elnökének, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztására, valamint az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításra.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja 32/2011. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1254/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:

a) a Bizottság elnöke, tagja: Nagy István

b) a Bizottság alelnöke, tagja: dr. Fogarasi László

c) a Bizottság alelnöke, tagja: Hanzély Ákos

d) a Bizottság tagjai: Szentkirályi Alexandra

dr. Klinghammer Júlia

Kovács Balázs

Bánsághi Tamás

Határidő: az SZMSZ-módosítás hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előterjesztő: Németh Zoltán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1255/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Jogi, Ügyrendi, Kisebbségvédelmi és Vagyonnyilatkozat-ellenőrző Bizottságba dr. Hardy F. Gábor helyett dr. Tengölics Mártát választja meg tagnak, 2011. május 25-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím előirányzatának felhasználására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1256/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működőképességének megőrzése érdekében csökkenti a „9174 Céltartalék a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapműködésének támogatására” cím előirányzatát 84 000 E Ft-tal és egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze be a soron következő költségvetési rendeletet módosító közgyűlési ülésre.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

1257/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság működőképessége megőrzése érdekében felkéri a főpolgármestert a többlettámogatás soron kívüli utalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Megállapodás a tűzoltók távolléti díjának részleges megelőlegezése tárgyában.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1258/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Magyar Állammal és a Belügyminisztériummal a melléklet szerinti megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1259/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A készenléti jellegű szolgálati beosztásban foglalkoztatott tűzoltók 2004. május 1. és 2007. december 31. közötti túlmunkája részbeni megváltásához csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 500 000 E Ft-tal, és ugyanezzel az összeggel növeli a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadáson belül a személyi juttatások elő-irányzatát 393 700 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulék előirányzatát 106 300 E Ft-tal.

1260/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az 500 000 E Ft támogatás soron kívüli utalását a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság részére, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a soron kívüli utalásról.

Határidő: a megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1261/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása és könyvvizsgálójának megválasztása.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1262/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 1.), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlójaként a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Könyvvizsgálónak megválasztja a RÁTA 80 Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Gerinc u. 80., Cg. 01-09-267325, engedélyszáma: 000282), illetve a könyvvizsgálatért felelős személyt: dr. Fainné Kaszab Saroltát (lakhely: 1116 Budapest, Ringló u. 74., könyvvizsgálói kamarai száma: 002570), 2011. június 1-jétől 2013. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 25 000 Ft/hó + áfa összegben állapítja meg.

- Módosítja az alapító okirat 11.4. számú pontjában a könyvvizsgáló megbízatásának időtartamára vonatkozó rendelkezést 2013. május 31-ig tartó időtartamra, és egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetése felé, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésre kerüljön.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Javaslat a metrószerelvények elöregedése miatt szükségessé vált műszaki audit elvégzésére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1263/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

szükségesnek tartja a metróüzemeltetési műszaki auditnak az előterjesztésben bemutatott tartalommal történő haladéktalan megvalósítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1264/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében alapítói jogkörében eljárva utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy a műszaki auditot az előterjesztés szerinti feladatkörben a Társaság végeztesse el oly módon, hogy a referenciakritériumok meghatározását, a beszerzési folyamat előkészítését és végrehajtását, a feladatok meghatározását, végrehajtásuk ellenőrzését és a folyamat felügyeletét végezzék el, az audit elvégzéséhez kapcsolódó döntésekről tájékoztassák a BKK-t, a városvezetést és a Közgyűlést.

Határidő: az audit elvégzésére 2011. szeptember 30.

Felelős: a BKV Zrt. vezető tisztségviselői

1265/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felhívja a BKV Zrt. vezérigazgatójának figyelmét, különös gondossággal járjon el, hogy csak a közlekedés- és utasbiztonság szabályait kielégítő metrókocsik és szerelvények vehessenek részt a forgalomban.

Határidő: folyamatos

Felelős: a BKV Zrt. vezető tisztségviselői

1266/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a BKV Zrt.-t értesítse ki.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 7 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Javaslat társadalmi szervezet részére átutalás engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1267/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelete 22. § (9) bekezdés alapján engedélyezi az alábbi támogatás átutalását:

Támogatott szervezet Program Támogatás
(Ft)
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Európai Uniós Vidám Gyereknap 1 000 000

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1268/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Együttműködési megállapodás kötése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fővárosi Önkormányzat között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1269/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az együttműködési megállapodást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fővárosi Önkormányzat között, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Együttműködési megállapodás kötése a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Fővárosi Önkormányzat között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1270/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az együttműködési megállapodást a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Fővárosi Önkormányzat között, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Együttműködési megállapodás Tbiliszi Főváros és Budapest Főváros között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1271/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást Budapest és Tbiliszi fővárosok között az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. A megállapodás azon a napon lép hatályba, mely napon a megállapodást Budapest Főváros Közgyűlése jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Együttműködési megállapodás Szentpétervár városi Kormányzat Kulturális Bizottsága és Budapest Főváros Önkormányzata között.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1272/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást Budapest Főváros és Szentpétervár Kormányzat Kulturális Bizottsága között az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság közötti együttműködési megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1276/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Losonczy Pál módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kft. és a BKK Zrt. a Budapest Airport Zrt.-vel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiállomások fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről megállapodást módosítja azzal, hogy mellékelt megállapodás 1. sz. mellékletét képező Területi Vázrajzon „Terminál 1 és 2 - Ki- és Beszállópontok elhelyezésére szolgáló terület” elnevezésű oldalon Terminál 2. érkezési területének déli oldalán található piros színű egyenes vonal a terminál épület földi oldalán található út vonalát követő ívre változzon, és a parkoló területére ne terjedjen ki.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1277/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI. 18.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (6) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és előzetesen jóváhagyja, hogy a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kft. és a BKK Zrt. megállapodást kössön a Budapest Airport Zrt.-vel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiállomások fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről 2011. május 25. napjától 5 (öt) év határozott időre

- a Budapest Airport Zrt. által pályázati úton kiválasztott taxiszolgáltató vállalkozóval, a mellékelt szerződésben megállapított feltételeknek megfelelő szolgáltatási szerződés megkötése útján magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében;

- a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának fejlesztése céljából a Budapest Airport Zrt. által a mellékelt megállapodás és mellékleteiben felsorolt vállalások saját beruházásként történő megvalósítása érdekében;

- a mellékelt megállapodás mellékletét képező területi vázrajzon meghatározott területen egyéb taxiszolgáltató vállalkozók és utasaik számára ki- és beszállópontoknak és 50 (ötven) személygépjármű egyidejű parkolását lehetővé tevő puffer parkoló kijelölése és azok zavarmentes, folyamatos használatának biztosítása érdekében;

azzal, hogy a Budapest Airport Zrt. - mint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kizárólagos kezelője és az ott lévő taxiállomások egyedül lehetséges üzemeltetője - számára (figyelemmel a mellékelt megállapodásban általa vállalt kötelezettségekre) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a taxiállomások üzemeltetési feladatainak ellátásához szükséges üzemeltetési jog biztosítása térítésmentesen történik.

Felkéri a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét és a BKK Zrt. vezérigazgatóját az előterjesztés mellékletét képező megállapodás megkötésére.

Határidő: 2011. május 25.

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a Világjátékok 2017 pályázati dokumentációjának elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1278/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglalt, a Nemzetközi Sportszövetség a Kesprofit Tanácsadó Kft.-vel és a Pricewaterhouse Coopers Kft.-vel közösen elkészített, Budapest Főváros nevében benyújtandó hivatalos pályázati dokumentációt a Világjátékok 2017 (TWG 2017) elnevezésű sport-világesemény vonatkozásában, és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és hivatalos benyújtására a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége felé.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1279/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros által beadott pályázat kedvező elbírálása és Budapest városának kiválasztása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014-2017 közötti költségvetés tervezésekor figyelembe veszi a rendezési költségek hozzájárulásaképpen fizetendő legfeljebb 2 000 000 E Ft biztosítását, mely összeget 4 évre elosztva, 2013-2017 között bocsát rendelkezésre 10-20-30-40% arányban a Helyi Szervező Bizottság (LOC) számára, és mely összegben benne foglaltatik a város által nyújtott összes materiális javak és szolgáltatások összege.

Határidő: a Világjátékok 2017 nyertes pályázat kiválasztását követően (2012. január)

Felelős: Tarlós István

1280/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az alábbi 2-10. számú mellékletben foglalt igazolásokat, garanciákat, nyilatkozatokat és kötelezettségvállalásokat és felkéri a főpolgármestert azok aláírására, illetve aláíratására.

Sorsz. melléklet Megnevezés: Tartalom:
2. The World Games 2017 Igazolás FI1 A Fővárosi Önkormányzat képes eleget tenni a Világjátékok 2017 megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos pénzügyi feltételeknek.
Sikeres pályázat esetén a LOC hozzájárul az IWGA működési költségeihez évi 220 000 USD összeggel, összesen négy részletben.
A LOC a bevételből származó bruttó jövedelme 6%-át átutalja az IWGA részére.
Az IWGA a szponzorálásból származó nettó jövedelem 60%-át átutalja a LOC részére.
3. Garanciák helyszínek használatáról és kereskedelmi jogokról A Fővárosi Önkormányzat helyszínei vonatkozásában a LOC fog rendelkezni a Helyszínek kizárólagos használati jogával.
4. The World Games 2017 Nyilatkozat LA6 A Fővárosi Önkormányzat vállalja a „TWG 2017 Budapest” védjegy védettségének biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket.
5. The World Games 2017 Nyilatkozat LA7 A Fővárosi Önkormányzat sikeres pályázat esetén vállalja a TWG 2017 online jelenlétét biztosító domain-nevek regisztrációjához és védelméhez szükséges lépések megtételét és a költségek biztosítását.
6. The World Games 2017 Garancia LN2 A Fővárosi Önkormányzat kedvező pályázati elbírálás esetén a TWG 2017 sikeres lebonyolítása érdekében minden szükséges lépést megtesz.
A Fővárosi Önkormányzat részt vesz a LOC megalakításában.
7. The World Games 2017 Garanciák SE 10.2.3/B A Fővárosi Önkormányzat kedvező pályázati elbírálás esetén garantálja a TWG 2017 biztonságát és békés lebonyolítását.
8. The World Games 2017 Nyilatkozat TR7/C A BKV Zrt. kedvező pályázati elbírálás esetén a rendelkezésre álló kapacitással támogatja a TWG 2017 sikerét, a résztvevők szállításában való közreműködéssel.
9. Garancia Garancia a Host City szerződés tiszteletben tartására, kötelezettségek betartására.
10. Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás a kedvező pályázati elbírálás és Budapest városának kiválasztása esetén a Host City Szerződés aláírására, annak módosítása és bármilyen fenntartás nélkül. A szerződéssel ellentétesen semmilyen esetben nem lehet eljárni.

Határidő: a Közgyűlést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

1281/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a pályázat benyújtási határidejéig (2011. május 31.) nem áll rendelkezésre a Világjátékok 2017 megrendezéséhez szükséges kormánygarancia, a főpolgármester gondoskodik jelen előterjesztés határozati javaslatainak hatályon kívül helyezéséről, valamint egyidejűleg a 912/2011., 913/2011., 914/2011., 915/2011. Főv. Kgy. határozatok vonatkozásában is tegyen hasonlóképpen.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1282/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- könyvvizsgálónak megválasztja a C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., képviseli: dr. Szebellédi István, cégjegyzékszám: 01-09-364944, kamarai nyilvántartási szám: 000062), illetve a könyvvizsgálatért felelős személyt: dr. Szebellédi István (lakcím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58., anyja neve: Mikó Erzsébet, könyvvizsgálói kamarai száma: 002431), 2011. június 1-jétől 2012. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását 7 400 000 Ft/év + 25% áfa összegben állapítja meg;

- módosítja az alapító okirat 12. számú pontjában a Társaság könyvvizsgálójára vonatkozó rendelkezéseket, és egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására;

- felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a BVK Zrt. Igazgatósága felé, hogy a könyvvizsgáló megválasztását követő 90 napon belül a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésre kerüljön.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat használati megállapodás megkötésére Budapest XVII. kerület Önkormányzatával KMOP forrásból megvalósuló csapadékvíz-kezelési fejlesztéshez.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1283/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező használati megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 16.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 21. pontja: Javaslat a gazdasági szervezetek alapító okiratának jóváhagyására, valamint az új szervezetek elhelyezése kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1288/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Gimnáziumok Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Róbert Károly körút 49-51.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1289/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gimnáziumok Gazdasági Szervezete alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1290/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Kollégiumok Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIV., Mogyoródi út 21.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1291/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Kollégiumok Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1292/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Róbert Károly körút 49-51.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1293/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1294/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: BETISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest VII., Dohány utca 65.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1295/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a BETISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1296/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Csepel TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XXI., Posztógyár utca 10.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1297/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Csepel TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1298/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XII., Márvány utca 30.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1299/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Dél-Budai TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1300/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest VIII., Mosonyi utca 6.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1301/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Építőipari TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1302/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest I., Ponty utca 1-3.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1303/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gazdasági TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1304/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: ÉPTISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Váci út 179-183.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1305/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az ÉPTISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1306/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Gundel TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Huba utca 7.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1307/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Gundel TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1308/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Humán TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest VIII., Ludovika tér 1.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1309/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Humán TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1310/2011 .(V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Modell TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Vág utca 12-14.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1311/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Modell TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1312/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Petrik TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIV., Thököly út 48-54.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1313/2011. (V.25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Petrik TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1314/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Szily TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest XIII., Várna utca 23.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1315/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szily TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1316/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi nevelési-oktatási intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében új önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet alapít, melynek neve: Színes TISZK Gazdasági Szervezete, címe: Budapest X., Maglódi út 8.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1317/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Színes TISZK Gazdasági Szervezete alapító okiratát a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés iránti intézkedésre.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1318/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Az 1288-1317/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatokban megjelölt ingatlanokban lévő helyiségcsoportok feladatellátásra való alkalmassá tételéhez szükséges fedezet biztosítására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának összesen 124 464 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az alábbi bontásban részletezettek szerint az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatait:

„3577 Szabómester Szakképző Iskola”

cím támogatási és kiadási előirányzatát 22 398 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 22 398 E Ft-tal

„3111 Kós Károly Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 10 499 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 10 499 E Ft-tal

„3579 Terézvárosi Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4348 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 4348 E Ft-tal

„3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4718 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 4718 E Ft-tal

„3585 Budai Középiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 14 973 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 14 973 E Ft-tal

„3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4852 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 4852 E Ft-tal

„3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8459 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 8459 E Ft-tal

„3565 Bánki Donát Ipari Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1705 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 1705 E Ft-tal

„3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4333 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 4333 E Ft-tal

„3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 18 594 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 18 594 E Ft-tal

„3557 Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4763 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 4763 E Ft-tal

„3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5132 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 5132 E Ft-tal

„3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 10 227 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 10 227 E Ft-tal

„3562 Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 9463 E Ft-tal

Ebből: - dologi kiadás 9463 E Ft-tal

1319/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az 1318/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatban foglalt összegek soron kívüli utalását, és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 5 munkanap

Felelős: Tarlós István

1320/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági szervezetek ellátását szolgáló informatikai fejlesztéshez szükséges fedezetet biztosítsa a 2011. évi költségvetésben az Informatikai Főosztály által meghatározott feladatra, és a megvalósításhoz szükséges okiratokat, valamint a kapcsolódó előirányzat rendezést terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi ülése

Felelős: Tarlós István

1321/2011.(V.25.) Főv. Kgy. h.

Mint a munkáltatói jogkör gyakorlója, egyetért a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdésében hivatkozott, a Kjt. 20/A. § (1), (3)-(8) bekezdései és a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján elkészített és jelen előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívások tartalmával, azokat a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és kiírja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában megalapításra kerülő Gazdasági Szervezetek költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására irányuló pályázatot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1322/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a pályázat meghirdetésére és a pályázattal összefüggő feladatok ellátására.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1323/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság kell, hogy meghallgassa. Ennek megfelelően az alábbi összetételű előkészítő szakmai bizottságot kéri fel:

1. Oktatási, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály vezetője

2. Doba László főpolgármester-helyettesi tanácsadó

3. Kissné Bodrogi Zsuzsanna költségvetési ügyintéző

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági szervezetek létrehozása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, rendes felmondásokat is - a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan 368 engedélyezett (egyéb) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre a 17. számú melléklet 3. oszlopa szerinti részletezésben - 2011. július 1. és 2011. szeptember 1. közötti kezdetű felmentéssel, rendes felmondással -, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - a felmentési idők, illetve felmondási idők leteltét követően, 2012. május 1-jével kerül sor.

1325/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - az előterjesztés 1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozata alapján (368 álláshely) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra - vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

1326/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az előterjesztés 1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozata alapján /368 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

1327/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 368 álláshely csökkenést követően 2012. május 1-jétől 11 826 álláshelyben állapítja meg a 18. számú melléklet 15. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. első rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1328/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezési döntéshez kapcsolódó előirányzat-rendezést terjessze a 2011. júniusi költségvetési rendeletmódosítás keretén belül a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

1329/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a gazdasági szervezetek létrehozása miatti létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó felmentési kiadások fedezetére, az intézményeket és az új gazdasági szervezeteket érintő előirányzat-rendezésre, valamint az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretére vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 23. pontja: A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet likviditási helyzetének rendezése és a IV. kerületi szakrendelő átadása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1373/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére - a likviditási helyzet stabilizálása érdekében - a 60 napon túl lejárt szállítói tartozásállomány rendezésére 101 481 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 101 481 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: 2011. június 20.

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1374/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az észak-pesti régió lakosságának és a traumatológiai esetek ellátásának gazdaságilag hatékonyabb formában történő megvalósítási lehetőségeit, amelynek az eredményéről a Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésén számoljon be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1375/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmére a 23/1992. (VII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 2. § alapján a felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátási, fogászati szakellátási és gondozói feladatokat - az 1. számú melléklet szerinti kapacitással - valamint a feladatellátáshoz szükséges vagyont - így a kizárólagos tulajdonában álló egészségügyi célvagyon körébe sorolt, a Budapest IV. ker., Görgey Artúr u. 30. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 73070), valamint a szükséges tárgyi eszközöket - ingyenesen a kerületnek 2011. október 1. fordulónappal átadja.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átadással kapcsolatos előkészítést és szükséges egyeztetéseket kezdje meg, folytassa le, és a feladatátadás-átvételre vonatkozó megállapodást annak részletesen kidolgozott mellékleteivel együtt a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülésére terjessze elő.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1376/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az ülést az alábbi előterjesztések tárgyalásával folytatja:

- A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

- Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

- A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

- A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011. május 26-ai évi rendes taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-ai éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

- A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) 2011. május 20-án - megismétlés esetén 2011. május 30-án - tartandó taggyűlésével kapcsolatos előzetes döntések.

- Javaslat a Budai fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.

A fenti előterjesztések megtárgyalását követően az elfogadott napirendi sor szerint folytatja munkáját.

A napirend 24. pontja: A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi éves beszámolójával és 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1377/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (EX ASSE Zrt., Őriné Végh Mária bejegyzett könyvvizsgáló, 001295) jelentését a Társaság 2010. évi Éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi Éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2011. évi Üzleti tervének elfogadásáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére [„Záradék megadásának elutasítása (véleménynyilvánítás visszautasítása)” mellett] is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó Éves beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 57 947 469
Adózás előtti eredmény 1 464 704
Adózott eredmény 705 151
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 705 151

- Elfogadja a Társaság „Az FKF Zrt. 2010. évi beszámolóját megalapozó, a Közszolgáltatási Keretszerződés elvrendszerébe illeszkedő kompenzációszámítási metodika” című anyagában közölt számítási metodikát.

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi Üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1378/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., dr. Szebellédi István kamarai tag 002431 sz. bejegyzett könyvvizsgáló) jelentését a Társaság 2010. évi Egyszerűsített éves beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

2010. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 56 517
Saját tőke 11 277
Jegyzett tőke 10 000
Adózás előtti eredmény 509
Adózott eredmény 210
Eredménytartalék igénybevétele 0
Kifizetett osztalék 0
Mérleg szerinti eredmény 210

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi gazdálkodásáról.

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor, dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1379/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az MSZP frakció módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő valamennyi gazdasági társaság azon munkavállalói esetében, akiknek a havi munkabére nem éri el a bruttó 300 000 Ft-ot, a nettó bérnövekedés mértéke haladja meg az 5%-ot, az éves infláció várható mértékét.

A Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéssel érintett gazdasági társaságok vezetőit a döntésről értesítse, és legkésőbb 2011. június 30-ig tájékoztassa a Közgyűlést annak végrehajtásáról.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1380/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-ai évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról, valamint a Társaság 2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról és a 2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (Pricewaterhouse Coopers Kft., nyilvántartásba vételi szám: 001464, Barsi Éva kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: 002945) jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, valamint a 2010. évi konszolidált éves beszámolójáról.

- A Társaság 2010. évi beszámolója alapján az Igazgatóság osztalékfizetési javaslatának elfogadását, amely szerint a 2010. évi 1 393 387 E Ft adózott eredményből 1 196 000 000 Ft a részvényesek között részesedésük arányában osztalékként kerüljön felhasználásra, míg az adózott eredmény maradék összege 197 387 E Ft értékben mérleg szerinti eredményként, majd 2011-ben eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

- A Társaság 2010. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 96 951 561
Adózás előtti eredmény 1 686 489
Adózott eredmény 1 393 387
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 1 196 000
Mérleg szerinti eredmény 197 387

- A Társaság 2010. évi éves konszolidált beszámolójának elfogadását az alábbiak szerint:

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 96 856 097
Adózás előtti eredmény 1 682 258
Adózott eredmény 1 380 382
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 1 197 622
Mérleg szerinti eredmény 182 760

- A 2011. évi üzleti terv jóváhagyását azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben, melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.

- Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényes képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1381/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-ai évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az Igazgatóság jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- A Felügyelőbizottság jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.

- A könyvvizsgáló (PricewaterhouseCoopers, Ny. sz: 001464), Tímár Pál bejegyzett könyvvizsgáló, (K.tsz: 002527) jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság 2010. évi éves beszámolójának elfogadását, az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31.
(M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 122 550
Adózás előtti eredmény 7 411
Adózott eredmény 5 488
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 3 653
Mérleg szerinti eredmény 1 835

- A 2011. évi üzleti terv jóváhagyását azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben (pl.: szerződések, megállapodások), melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.

- Egyetért azzal, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1382/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. május 27-ei évi rendes taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzatot mint tagot képviselő személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- A Társaság 2010. évi beszámolójának jóváhagyását. Ezen belül a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról, a Társaság könyvvizsgálójának (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., nyilvántartási szám: 000874, Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai tagsági száma: 004623) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról, az ügyvezetés által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését).

- Az ügyvezetés - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - osztalékfizetési javaslatának elfogadását az alábbiak szerint:

2010. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 14 836 772
Adózás előtti eredmény 366 589
Adózott eredmény 366 589
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 295 808
Mérleg szerinti eredmény 70 781

- A 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- A Társaság 2011. évi üzleti tervének elfogadását azzal a kikötéssel, hogy a taggyűlési döntést igénylő ügyekben (pl.: szerződések, személyi kérdések), melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata mint tag előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.

- Egyetért azzal, hogy a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. május 27-én tartandó évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1383/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. - legfőbb szerveként eljárva - úgy dönt, hogy:

- Elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (Vagyonkutató-Könyvvizsgáló Kft. 7623 Pécs, Petőfi u. 29/1. III/4., Harmat János Könyvvizsgáló, kamarai tagsági szám: 001570) jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság 2010. évi éves beszámolóját, az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31.
(E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 1 946 858
Adózás előtti eredmény -206 205
Adózott eredmény -206 205
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -206 205

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben (értékesítések, szerződések, személyi kérdések), melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1384/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében úgy dönt, hogy a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az Igazgatóságnak a Társaság 2010. évi tevékenységéről készített jelentést.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (EQUITY AUDIT Kft., kamarai nyilvántartási száma: 001565; Harmat Zsolt bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003391) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és az annak alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Ft-ban)
Saját tőke 103 516 000
Jegyzett tőke 168 000 000
Mérlegfőösszeg 907 820 697
Adózás előtti eredmény -219 000 722
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -219 000 722

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1385/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, az ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010. évről készített jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Csath és Solymár Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. Csathné Solymár Katalin MKVK: 003091) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése és az annak alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg 321 422
Saját tőke 274 960
Jegyzett tőke 50 000
Eredménytartalék 149 385
Adózás előtti eredmény 75 964
Adózott eredmény 68 037
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 68 037

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1386/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011. május 26-án tartandó éves rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzatot mint tagot képviselő személy „kötött” mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- A Társaság könyvvizsgálója (BPO-Audit Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Kft., Miszori Ildikó, kamarai tagsági száma: 003327) jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- A Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójának elfogadását - tekintettel a Társaság könyvvizsgálójának jelentésére - a következők szerinti tartalommal:

2010. december 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 913 757
Adózás előtti eredmény 117 284
Adózott eredmény 99 424
Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetéshez 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 99 424

- A 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- A Társaság 2011. évi üzleti tervét feltételesen fogadja el, azzal, hogy amennyiben a II. félévre vonatkozó működést megalapozó, még létre nem jött szerződés(ek) feltételei az aláírásuk után eltérnek az eredménykimutatás előrejelzés kiindulási alapját képező feltételektől, akkor az üzleti terv módosítása szükséges.

- Egyetért azzal, hogy a BKSZT Kft. 2011. május 26-án tartandó éves rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1387/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §-ának (1) bekezdése alapján a Budapest Esély Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva elfogadja:

- Az ügyvezetőnek a Társaság 2010. évi tevékenységéről készített közhasznúsági jelentését.

- A Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., Tóth József bejegyzett könyvvizsgáló, 002555) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági jelentését) - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg 118 714
Adózás előtti eredmény -6 906
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Vállalkozási eredmény 675
Közhasznú eredmény -7 581
Mérleg szerinti eredmény -6 906

- A 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő elhatárolását.

- A Társaság 2011. évi üzleti tervét. A módosított üzleti terv elfogadásához a Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítása szükséges.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1388/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 2011. május 13-ai, megismétlés esetén május 27-én tartandó éves rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa:

- Az Igazgatóság 2010. évi jelentésének elfogadását.

- Az Igazgatóság számviteli törvény szerinti 2010. évi beszámolójának és indítványának elfogadását az adózott eredmény (veszteség) felhasználásáról.

- A könyvvizsgáló számviteli törvény szerinti beszámolóról készített jelentésének, valamint az éves üzleti jelentésének elfogadását.

- A Felügyelőbizottság számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény (veszteség) felhasználásáról készített jelentésének elfogadását.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Egyetért azzal, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 2011. május 13-ai, megismétlés esetén május 27-én tartandó éves rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként dr. Szemenyei László vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság éves közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1389/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évi rendes taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010. évről készített jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (PERTIA Könyvvizsgáló Zrt., Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló 004242) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(E Ft)
Mérlegfőösszeg 520 619
Saját tőke 180 455
Jegyzett tőke 3 000
Adózás előtti eredmény 43 493
Adózott eredmény 38 200
Eredménytartalék igénybevétele 0
Kifizetett osztalék 0
Mérleg szerinti eredmény 38 200

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Egyetért azzal, hogy a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. 2011. évben tartandó évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként dr. Kókány Csaba vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1390/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. legfőbb szerveként:

- Elfogadja az Igazgatóság 2010. évről készített jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., Baumgartner Ferenc, kamarai nyilvántartási száma: 002955) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg 66 700
Adózás előtti eredmény 0
Adófizetési kötelezettség 6
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény (Veszteség) -6

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét azzal, hogy az az év folyamán szükség szerint módosulni fog.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a 3-as metró rekonstrukciójának előkészítésekor a déli, repülőtéri meghosszabbítás megvalósíthatóságának vizsgálata keretében (2011-es Üzleti Terv, 63. oldal) ne csak a Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervében (BKRFT) szereplő, alacsony megtérülésű projektjavaslatot, hanem kedvezőbb alternatívákat is vizsgáljon, különös tekintettel a metró-vasút üzemmódváltás lehetőségére.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

1391/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy:

- Elfogadja az Igazgatóság jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.

- Elfogadja a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.

- Elfogadja a könyvvizsgáló (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kam.tsz: 003449) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról. Tudomásul veszi a könyvvizsgáló záradékát és a figyelemfelhívását.

- Elfogadja a Társaság 2010. évi éves beszámolóját, az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát, a képződött eredmény eredménytartalékba történő helyezését az alábbiak szerint:

2010. december 31.
(M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 539 337
Adózás előtti eredmény 1 018
Adózott eredmény 1 018
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 1 018

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét azzal a kikötéssel, hogy a közgyűlési döntést igénylő ügyekben (értékesítések, szerződések), melyek az üzleti terv teljesülésének feltételei, Budapest Főváros Önkormányzata előzetesen hozzon jóváhagyó határozatot.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

- Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy az Üzleti Terv átdolgozott változata - figyelemmel a BKK megalakulására, illetve az év közben bekövetkező külső körülmények változására - a szeptemberi Közgyűlésre benyújtásra kerüljön.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1392/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva úgy dönt, hogy:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010. évről készített jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának („Ráta ’80” Kft., 1221 Budapest, Gerinc u. 80, MKVK: 000828; személyében felelős könyvvizsgáló: dr. Fainné Kaszab Sarolta, Kamarai tagsági szám: 002570) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és a Felügyelőbizottság döntésére - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg 10 044
Saját tőke 6 900
Jegyzett tőke 10 000
Adózás előtti eredmény -3 100
Adózott eredmény -3 100
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -3 100

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő elhatárolását.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1393/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezető által - a Társaság 2010. évi tevékenységéről - készített közhasznúsági jelentést.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Pertia Könyvvizsgáló Zrt., Virág Attila bejegyzett könyvvizsgáló 004242) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó közhasznúsági beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 129 389
Saját tőke 76 059
Jegyzett tőke 3 000
Eredménytartalék 82 733
Adózás előtti eredmény -9 674
Adózott eredmény -9 674
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -9 674

- A 2010. évi mérleg szerinti veszteséget az eredménytartalék terhére számolja el.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1394/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. éves rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- A Társaság 2010. évi auditált beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) jóváhagyását.

- A könyvvizsgáló (HUNAUDIT Könyvvizsgáló, Számítógépes Ellenőrző és Tanácsadó Kft., Kamarai nyt. sz.: 001358, Borda Józsefné dr. Rabóczki Mária könyvvizsgáló, Kamarai tagsági sz.: 003024) jelentésének elfogadását a Társaság 2010. évi éves beszámolójáról.

- A Társaság 2010. évi beszámolója alapján az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság javaslatának elfogadását, amely szerint a 2010. évi 62 829 E Ft adózott eredmény osztalékként ne kerüljön kifizetésre, hanem eredménytartalékként kerüljön elszámolásra.

- A Társaság 2010. évi éves beszámolójának elfogadását az Igazgatóság - Felügyelőbizottság által jóváhagyott - eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát az alábbiak szerint:

ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 3 227 809
Adózás előtti eredmény 73 625
Adózott eredmény 62 829
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 62 829

- A 2011. évi üzleti, pénzügyi és költségvetési terv előtervként történő jóváhagyását azzal a kikötéssel, hogy a Társaság a Főváros vagyonstratégiájának ismeretében 2011. június 30-ig készítsen el tételesen kidolgozva egy átdolgozott üzleti, pénzügyi és költségvetési tervet, és azt a Társaság Felügyelőbizottsága által történő jóváhagyását követően terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

- Egyetért azzal, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. éves 2011. évben tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényes képviselőjeként dr. Szemenyei László vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság évi rendes közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1395/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetőnek a Társaság 2010. évi tevékenységéről készített jelentését.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Szigma-2000 Kft., kamarai nyilvántartási száma: 00313; Pánczél Zsuzsanna bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003805) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és az annak alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - az ügyvezető által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 198 014
Adózás előtti eredmény 60 506
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény 60 506

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1396/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., kamarai szám 000062, dr. Szebellédi István, kamarai szám 002431) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 59 061,0
Adózás előtti eredmény 4 639,3
Adózott eredmény 4 639,2
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 3 414,0
Mérleg szerinti eredmény 1 225,2

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Elfogadja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolóját, a Felügyelőbizottság határozata és a független könyvvizsgáló jelentése alapján a következők szerint:

2010. december 31.
(Konszolidált adatok M Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 64 131,0
Adózás előtti eredmény 4 409,5
Adózott eredmény 4 400,5
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 3 416,0
Mérleg szerinti eredmény 984,5

- Elfogadja a 2010. évi konszolidált mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1397/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., dr. Szebellédi István, kamarai tagszám: 002431) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 20 848 289
Adózott eredmény 55 284
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 11 000
Mérleg szerinti eredmény 44 284

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1398/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (SZT.-Szép Tamás Könyvvizsgáló- és Adószakértő Kft., Szép Tamás bejegyzett könyvvizsgáló 002454) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 2 170 340
Adózás előtti eredmény 0,0
Adózott eredmény 0,0
Eredménytartalék igénybevétele 0,0
Fizetett osztalék és részesedés 0,0
Mérleg szerinti eredmény 0,0

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Elfogadja a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolóját, a Felügyelőbizottság határozata és a független könyvvizsgáló jelentése alapján a következők szerint:

2010. december 31.
(Konszolidált adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 3573,8
Adózás előtti eredmény 221,1
Adózott eredmény 191,3
Eredménytartalék igénybevétele 0,0
Fizetett osztalék és részesedés 130,7
Mérleg szerinti eredmény 60,6

- Elfogadja a 2010. évi konszolidált mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1399/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Auditor-Partners Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft., Pluhár Márta bejegyzett könyvvizsgáló 004623) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 8 439 766
Adózás előtti eredmény -205 416
Adózott eredmény -214 900
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -214 900

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Elfogadja a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolóját a Felügyelőbizottság határozata és a független könyvvizsgáló jelentése alapján a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 8 504 742
Adózás előtti eredmény -198 133
Adózott eredmény -208 435
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -210 766

- Elfogadja a 2010. évi konszolidált mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1400/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetésnek a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (AUDIT-DATA Könyvvizsgáló és Könyvelő Kft., Vörös Lászlóné dr., 004254) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezetés által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 807 189,0
Adózott eredmény 13 734,0
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 26 266,0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 40 000,0
Mérleg szerinti eredmény 0,0

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1401/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az ügyvezetésnek a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Riznerné Sajermann Éva, kamarai tagszám 001318) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - az ügyvezetés által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 811 987
Adózott eredmény 174
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0,0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 0,0
Mérleg szerinti eredmény 174

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1402/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja a vezérigazgatónak a Társaság 2010. évi tevékenységéről készült jelentését.

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a társaság előtársasági beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft. dr. Matukovics Gábor, kamarai szám: 003287) jelentését a Társaság előtársasági beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság előtársasági beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

Előtársaság -
2010. november 17.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 150 034
Adózás előtti eredmény -6 307
Adózott eredmény -6 307
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -6 307

- Elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának határozatát a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Magyar Szakértői Holding Kft. dr. Matukovics Gábor, kamarai szám: 003287) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság határozatára és a könyvvizsgáló jelentésére is - a vezérigazgató által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. december 31.
(Adatok E Ft-ban)
Mérlegfőösszeg 125 943
Adózás előtti eredmény -41 742
Adózott eredmény -41 742
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0
Jóváhagyott osztalék, részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -41 742

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését.

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-ai évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1403/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1-6. napirendek) vonatkozásában a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által meghozott, Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-re vonatkozó döntéseiben foglaltak szerint.

- (7. napirendi pont) Az FCSM Zrt. 2011. év első negyedévi beszámolója auditálását, az osztalékelőleg kifizetéséről szóló döntést.

- (8. napirendi pont) A Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (9. napirendi pont) A társaság Igazgatósága ügyrendjének módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (10. napirendi pont) A Városi Televíziózással Budapest Fejlődéséért Alapítvány alapító okirata módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (11. napirendi pont) A Társaság Üzemi Tanácsa által delegált személyek felügyelőbizottsági tagcseréjét a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (12. napirendi pont) Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjai díjazásának elfogadását a 2011-es gazdasági évben a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2011. május 26-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2011. május 26. a társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011. május 26-ai évi rendes taggyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1404/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011. május 26-án, megismétlés esetén május 31-én tartandó évi rendes taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy, kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1. napirendi pont) a Társaság 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés (beszámoló) jóváhagyását.

- (2-4. napirendi pontok) a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által a BKSZT Kft.-re vonatkozóan meghozott határozatokban foglaltaknak megfelelő döntést.

- (5. napirendi pont) a BKSZT Kft. és a Degremont S.A., valamint a BKSZT Kft. és az OTV France között 2011-2012. évekre vonatkozóan megkötésre kerülő Műszaki Együttműködési Szerződések jóváhagyását.

- (6. napirendi pont) a BKSZT Kft. és a Process Group Konzorcium között létrejött Üzemeltetés Szakfelügyeleti Szolgáltatási Szerződés 1. számú módosításnak jóváhagyását.

- (7. napirendi pont) a könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (8. napirendi pont) a felügyelőbizottsági tagok megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (9. napirendi pont) a Társaság új ügyvezetőjének megválasztását és munkaszerződésének jóváhagyását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (10. napirendi pont) a napirendi pont napirendről való levételét.

- Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2011. május 26-án, megismétlés esetén május 31-én tartandó évi rendes taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-ai éves rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1405/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-án tartandó évi rendes közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1-5. napirendek) vonatkozásában a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által meghozott, Fővárosi Vízművek Zrt.-re vonatkozó döntéseiben foglaltak szerint.

- (6. napirendi pont) Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjainak 2011/2012. évi díjazásának elfogadását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (7. napirendi pont) A könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (8. napirendi pont) A Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat elfogadását.

- (9. napirendi pont) Az 1,5 Mrd Ft értékű hitelből finanszírozandó csőrekonstrukciós, víztermelési és létesítményi beruházásokra vonatkozó javaslat elfogadását az alábbiak szerint:

- elfogadja az 1 Mrd Ft értékű hitelből finanszírozandó terv szerinti csőrekonstrukciós tervre tett javaslatot.

- elfogadja az 500 M Ft hitelből finanszírozandó víztermelési létesítményi beruházásokra tett javaslatot.

- (10. napirendi pont) Az 50 M Ft feletti beruházási alapokmány dokumentumainak elfogadását az 1,5 Mrd Ft értékű hitelből finanszírozandó cső rekonstrukciós, víztermelési és létesítményi beruházások vonatkozásában az alábbiak szerint:

- Az 1 Mrd Ft hitelből finanszírozandó terv szerinti csőrekonstrukciók vonatkozásában.

- a Budapest XXII., Ady Endre úti DN 150 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó legfeljebb 80,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;

- Budapest XIV., Örs vezér tere - Kerepesi út - Róna u. - Bánki Donát u. DN 150 és DN 100 mm-es azbesztcement elosztóvezeték rekonstrukciójára vonatkozó, legfeljebb 76,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;

- 6.1.3. Budapest XI., Kővirág soron, Hunyadi Mátyás úton és Duránci utcában húzódó DN 80/100 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó legfeljebb 63,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;

- az 500 M Ft hitelből finanszírozandó víztermelési, létesítményi beruházások vonatkozásában;

- a csápos kutak rekonstrukciója tárgyú, legfeljebb 245,0 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;

- medencék vízszigetelésének felújítása (IV. ütem) tárgyú, legfeljebb 135,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását;

- Pócsmegyeri DN 1650 mm-es alacsony nyomású gravitációs csatorna 520 fm hosszú szakaszának felújítására vonatkozó, legfeljebb 90,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását.

- (11. napirendi pont) a Fővárosi Vízművek Zrt. 2010. évi Beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását.

- (12. napirendi pont) a 2010. évben fel nem használt 89 184 E Ft beruházási forrás felosztására és felhasználására tett javaslatot és ezzel a 2011. évi Beruházási Alapterv 1. sz. módosításának elfogadását, mellyel az összforrás 4 905 000 E Ft-ról 4 994 184 E Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:

a) módosítás a 10 M Ft és a feletti beruházások körében:

- 5 db új tétel tervbe való beemelése 89 150 E Ft értékben,

b) módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében

- a megmaradt, fel nem osztott 34 E Ft általános tartalékba helyezése (42. főcsoport).

- (13. napirendi pont) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. évi Beruházási Alaptervének I. negyedéves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások elfogadását.

- Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. május 30-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2011. május 30. a társasági közgyűlés napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) 2011. május 20-án - megismétlés esetén 2011. május 30-án - tartandó taggyűlésével kapcsolatos előzetes döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1406/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. május 30-án tartandó megismételt taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1. napirendi pont)

A Társaság ügyvezetőjének megválasztását és díjazásának megállapítását, az erre vonatkozó - 2011. május 30-ig megszülető - főpolgármesteri döntésben foglaltaknak megfelelően. Írásba foglalt főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (2. napirendi pont)

A Társaság könyvvizsgálójának megválasztását és díjazásának megállapítását, az erre vonatkozó - 2011. május 30-ig megszülető - főpolgármesteri döntésben foglaltaknak megfelelően. Írásba foglalt főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

- (3. napirendi pont)

A Társaság felügyelőbizottsága új ügyrendjének jóváhagyását.

- (4. napirendi pont)

A Társaság ügyvezetése - módosított, egységes szerkezetű - ügyrendjének elfogadását.

- (5. napirendi pont)

A Fővárosi Közgyűlés 350/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatában foglaltaknak megfelelően a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyását.

- (6. napirendi pont)

A Társaság és az ELMŰ Nyrt. tag közötti „Megállapodás közvilágítási berendezés igénybevételéről” tárgyú, a Margitszigeti futókör új közvilágítására vonatkozó szerződés jóváhagyását.

- (7. napirendi pont)

A Társaság és az ELMŰ Nyrt. tag kapcsolt vállalkozása, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. közötti, a „munkaidőn kívül érkezett bejelentéseinek kiadása” tárgyában létrejött vállalkozási szerződés jóváhagyását.

- (8. napirendi pont)

A Társaság és az ELMŰ Nyrt. tag közötti, a Budapest XX. kerület, Csepeli átjáró 1-3. sz. alatti székhelyingatlanra, valamint a Budapest VII. kerület, Garay u. 5-7. sz. telephely ingatlanra vonatkozó bérleti szerződések jóváhagyását, és egyben az ahhoz való hozzájárulást, hogy a Budapest XI. kerület, Hunyadi János u. 14. sz. telephely, amelynek bérleti szerződése felmondásra került, törlésre kerüljön a Társasági szerződésből.

- (9. napirendi pont)

A Társaság - a Kbt. 2010. szeptember 15-ével hatályos átfogó módosításának megfelelően - módosított és egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatának jóváhagyását.

- (10. napirendi pont)

A Belváros Új Főutcájának Kiépítése Projekt - I. ütem során elbontott közvilágítási hálózat maradványértéke elengedésével egyet nem értő határozati javaslatot.

Határidő: a Társaság 2011. május 30-án tartandó taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1407/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. május 30-án tartandó megismételt taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként vegyen részt és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság 2011. május 30-án tartandó taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budai fonódó villamoshálózat projekt megvalósításához szükséges döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1408/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mellékelt levelében (1. számú melléklet) szereplő javaslatok főpolgármesteri levélben (2. számú melléklet) foglaltak szerinti elfogadásával és a projektek ezeknek megfelelő tartalommal történő megvalósításával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1409/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK bevonásával készítse elő a további, a projekt megvalósításához szükséges döntéseket (ütemterv, műszaki tartalom, további feladatok, és önrész biztosításával kapcsolatos kérdések tisztázása), és azokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. augusztus

Felelős: Tarlós István

1410/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a BKK Zrt. és a BKV Zrt. közötti átadás-átvételi eljárás lebonyolítására.

Határidő: 2011. július

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézettel 2010. május 27-én kötött támogatási szerződés módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1411/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet között 2010. május 27-én megkötött támogatási szerződés 1. sz. mellékletét a következők szerint:

ezer Ft-ban
Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadás össz. Intézményi beruházás Intézményi felújítás Összesen
4298 1161 247 5706 3294 0 9000

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: Tarlós István

1412/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „1102 Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 784 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a személyi juttatások előirányzatát 617 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 167 E Ft-tal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Az önkormányzati biztosi irányítás alatt álló Heim Pál Gyermekkórházzal kapcsolatos egyes kérdések.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1413/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Heim Pál Gyermekkórház betegellátásának zavartalansága érdekében biztosítja a hidegenergia ellátásához szükséges beüzemelési munkálatok elvégzéséhez szükséges 15 000 E Ft-ot, ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a támogatási értékű beruházási kiadás előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 15 000 E Ft azonnali átutalásáról a Heim Pál Gyermekkórház számlájára.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Az Uzsoki utcai Kórházzal 2010. június 4-én kötött támogatási szerződés módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1414/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház között 2010. június 4-én megkötött támogatási szerződés 1. sz. mellékletét a következők szerint:

ezer Ft-ban
Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadás össz. Intézményi beruházás Intézményi felújítás Összesen
1573 413 13 200 15 186 285 0 15 471

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: Tarlós István

1415/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „1113 Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1271 E Ft-tal, az intézményi beruházások előirányzatát 15 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli a személyi juttatások előirányzatát 1010 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 276 E Ft-tal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés júniusi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 33/a. pontja: Javaslat „az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés KMOP-2009-4.3.1/C_2” című kiemelt projekt támogatási szerződésének jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1416/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” című KMOP-4.3.1/C 2-09-2f-2010-0001” azonosító számú kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2011. június 9.

Felelős: Tarlós István

1417/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztés című kiemelt projekt támogatási szerződésével való összhang biztosítása érdekében:

A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Uzsoki utcai Kórház Onkológiai Központ építése” feladat elnevezését „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” címre módosítja és a feladat 2011. évi előirányzatát csökkenti 10 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatát.

A feladat 2011. évi üteme 132 300 E Ft (ebből saját forrás 81 300 E Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 51 000 E Ft); 2012. évi üteme 1 531 700 E Ft (ebből EU támogatás 1 300 000 E Ft, Kórháztól átvett pénzeszköz 17 000 E Ft, saját forrás 214 700 E Ft); a feladat összköltsége 1 700 000 E Ft.

1418/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítás javaslatát a soron következő Közgyűlés elé terjessze be.

Határidő: soron következő Közgyűlés

Felelős: Tarlós István

1419/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése feladat engedélyokirat 1. számú módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: A Budapesti Nagybani Piac Zrt. alapszabály módosítása és vezetői javadalmazási szabályzata.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1420/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében a BFVK Zrt. kötött mandátummal „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az igazgatósági tagok megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- A felügyelőbizottsági tagok megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- A könyvvizsgáló megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- A vezérigazgató megválasztását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező alapszabály-módosítás, és 3. a sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály elfogadását. Amennyiben az 1-4 pontokat a Közgyűlés nem fogadja el, úgy az alapszabály melléklete sem kerül elfogadásra.

A Társaság Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása, a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló, az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező szabályzat elfogadását.

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2011. évi Karta elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1421/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, a Főváros 2011. évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát, és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2011. június 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Az ÉPÍT Zrt. 2011. május 13-án - megismétlés esetén 2011. május 27-én - tartandó közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó döntések.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1422/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 2011. május 13-án, megismétlés esetén május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

- (1-4. napirendi pontok vonatkozásában) a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által az ÉPÍT Zrt.-re vonatkozóan meghozott határozatokban foglaltaknak megfelelő döntést.

- (5. napirendi pont) az „Ingatlan és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” 2010. évi teljesítéséről szóló igazgatósági jelentés elfogadását.

- (6. napirendi pont) azon javaslatot, mely szerint a Fővárosi Önkormányzat nem járul hozzá a vezető tisztségviselők részére a 2010. üzleti évben végzett tevékenységet értékelve a felmentvény megadásához.

- (7. napirendi pont) a „Javaslat a Vagyongazdálkodási Főosztály ügykörébe tartozó egyes gazdasági társaságok 2010. évi beszámolóival és 2011. évi üzleti terveivel kapcsolatos döntések meghozatalára” tárgyú külön előterjesztés alapján a Fővárosi Közgyűlés által az ÉPÍT Zrt. 2011. évi Üzleti tervére vonatkozóan meghozott határozatban foglaltaknak megfelelő döntést.

- (8. napirendi pont) az igazgatósági tagok díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (9. napirendi pont) a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- (10. napirendi pont) a könyvvizsgáló megválasztását és díjazásának megállapítását a vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltak szerint. Jóváhagyó döntés hiányában ezen napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését.

- Meghatalmazza dr. Szemenyei Lászlót, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. 2011. május 13-án, megismétlés esetén május 27-én tartandó évi rendes közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: A GL events Hungária Zrt. beolvadása a Hungexpo Zrt.-be.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1423/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hungexpo Zrt. közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró BFVK Zrt. kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa:

- a GL events Hungária Zrt. beolvadását a Hungexpo Zrt.-be 2010. december 31-i fordulónappal és 2011. június 30-i hatállyal. A beolvadást követően Budapest Főváros Önkormányzatának Hungexpo Zrt.-ben fennálló részesedése 1 darab 1 forint névértékű törzsrészvény.

- a Hungexpo Zrt. átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteinek elfogadását az előterjesztés 1., 2. és 5. sz. mellékletei szerinti tartalommal.

- a Hungexpo Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal.

- a Hungexpo Zrt. és a GL events Hungária Zrt. egyesülési szerződés tervezetének jóváhagyását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal. Egyben felkéri a BFVK Zrt. vezérigazgatóját az egyesülési szerződés aláírására Budapest Főváros Önkormányzata részvényes képviseletében.

Határidő: a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

1424/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Fenntartja a Hungexpo Zrt.-ben Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló részesedés „stratégiai” besorolását.

Határidő: a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes, a kulturális és turisztikai, valamint oktatási ágazatba tartozó nonprofit gazdasági társaságok 2010. évi beszámolójával, közhasznúsági jelentésével, valamint a 2011. évi üzleti tervével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1425/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Madách Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (1 055 375 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 163 034 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1426/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (45 482 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és -6 536 E Ft mérleg szerinti veszteséggel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- a 100%-os üzletrész pályázati meghirdetésre kerül, így a Társaság 2011. évi üzleti tervet nem nyújtott be.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1427/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (316 344 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 2840 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1428/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (67 082 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és -11 157 E Ft mérleg szerinti veszteséggel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. év I. félévére vonatkozó üzleti tervét

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1429/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (111 807 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 17 568 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1430/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Thália Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (395 484 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 52 294 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1431/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (339 274 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 33 517 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1432/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján az Új Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (188 584 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 26 488 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1433/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a József Attila Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (232 299 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 327 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- a 2011. évi üzleti terv az ügyvezető igazgatói pályázat lezárása után kerül beterjesztésre.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1434/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (305 447 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 33 646 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését elfogadja.

- a 2011. évi üzleti terv az ügyvezető igazgatói pályázat lezárása után kerül beterjesztésre.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1435/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (359 734 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 4657 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését elfogadja.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1436/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- jóváhagyja a 2010. évre vonatkozó számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését (544 432 E Ft egyező eszköz és forrásoldali mérlegfőösszeggel és 26 211 E Ft mérleg szerinti eredménnyel), valamint elfogadja a könyvvizsgáló jelentését.

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1437/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a Társaság felügyelőbizottságának jelentését a Társaság 2010. évi közhasznú beszámolójáról.

- elfogadja az ügyvezető által - a Társaság 2010. évi tevékenységéről - készített közhasznúsági jelentést.

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MONETA Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., nyilvántartásba vételi szám: 000233), Tóth József kamarai tag könyvvizsgáló (kamarai igazolvány száma: 002555) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról.

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és az annak alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - a Társaság 2010. évi közhasznú beszámolóját a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 115 738
Saját tőke 45 860
Eredménytartalék 23 456
Alap/Közhasznú eredmény 43
Vállalkozási eredmény 0
Mérleg szerinti eredmény 43

- elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba történő helyezését.

- elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1438/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BETISZK Nonprofit Kft. („v. a.”) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a végelszámoló 2010. április 1.-2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját.

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett könyvvizsgáló, ny. sz.: 001185) jelentését a Társaság 2010. április 1.-2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolójáról.

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra- a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2010. április 1.-2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 2459
Saját tőke 2066
Eredménytartalék -1479
Alap/Közhasznú eredmény -3857
Vállalkozási eredmény 4402
Mérleg szerinti eredmény 545

- elfogadja a végelszámoló 2011. január 1.-2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját.

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett könyvvizsgáló, ny. sz.: 001185) jelentését a Társaság 2011. január 1.-2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolójáról.

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2011. január 1.-2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

2011. január 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 703
Saját tőke 669
Jegyzett tőke 3000
Eredménytartalék -935
Alap/Közhasznú eredmény -1384
Vállalkozási eredmény -12
Mérleg szerinti eredmény -1396

- elfogadja a végelszámoló 2011. január 31-i záró beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett könyvvizsgáló, ny. sz.: 001185) a végelszámolást záró egyszerűsített záró beszámolóról, a piaci áron értékelt záró leltárról és a vagyonfelosztási javaslatról szóló jelentését.

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - a végelszámoló által előterjesztett 2011. január 31-i záró beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1439/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján az ÉPTISZK Nonprofit Kft. („v. a.”) legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a végelszámoló 2010. április 1.-2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját.

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett könyvvizsgáló, ny. sz.: 001185) jelentését a Társaság 2010. április 1.-2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolójáról.

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2010. április 1.-2010. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

2010. december 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 3906
Adózás előtti eredmény -507
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -507

- elfogadja a végelszámoló 2011. január 1.-2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját.

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett könyvvizsgáló, ny. sz.: 001185) jelentését a Társaság 2011. január 1.-2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolójáról.

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - a végelszámoló által előterjesztett, a Társaság 2011. január 1.-2011. január 31-ig tartó időszakra vonatkozó beszámolóját a következők szerint:

2011. január 31.
E Ft-ban
Mérlegfőösszeg 2445
Adózás előtti eredmény -995
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -995

- elfogadja a végelszámoló 2011. január 31-i záró beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.

- elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Audit Service Kft., Horányi Márton bejegyzett könyvvizsgáló, ny. sz.: 001185) a végelszámolást záró egyszerűsített záró beszámolóról, a piaci áron értékelt záró leltárról és a vagyonfelosztási javaslatról szóló jelentését.

- elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentése alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - a végelszámoló által előterjesztett 2011. január 31-i záró beszámolóját és a vagyonfelosztási javaslatát.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények jogszabályi kötelezettség feletti létszámcsökkentési döntésének kiegészítésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1440/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a 671/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat második francia bekezdését az alábbira módosítja:

„- 2012. május 1-jével 22 engedélyezett (betöltött) álláshely (23 fő) (egységes időpontban, a felmentési idők leteltét követően), 2011. június 1-jei kezdetű felmentéssel.”

A napirend 40. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos pályázati kiírásra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1441/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítéséről, valamint a Társaság használatában lévő ingatlanvagyon hasznosításáról szóló 1. sz. melléklet szerinti nyilvános pályázat dokumentációját. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a pályázat BFVK Zrt. útján történő kiírásáról.

Határidő: 2011. június 15.

Felelős: Tarlós István

1442/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a beérkezett pályázatok értékelését követően a nyertes pályázóra vonatkozó javaslatát - a bérleti-, a közszolgáltatási, és az üzletrész-adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó, valamint a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésének megszüntetésével összefüggő döntésekre vonatkozó javaslatával együtt - terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

1443/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. üzletrészével a BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése 1. számú mellékletének a „BFVK Zrt. kezelésében lévő üzleti/értékesítendő üzletrészeket” tartalmazó rész „A” alcsoportja 2011. június 1-jei hatállyal egészül ki. Jóváhagyja és megköti a BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága összetételének módosítására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1444/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságából visszahívja Tüttő Kata bizottsági tagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1445/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottságába megválasztja bizottsági tagnak Velez Árpádot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottsága összetételének módosítására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1446/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságából visszahívja Velez Árpád bizottsági tagot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1447/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságába megválasztja bizottsági tagnak Tüttő Katát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. május 25-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére