A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. június 22-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1685/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

2. Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

3. Javaslat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

4. Javaslat a Semmelweis Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

5. Javaslat „Együttműködési Megállapodás” megkötésére Efraim Kishon emléktábla megvalósítására.

6. Javaslat átutalás engedélyezésére társadalmi szervezet részére a „8446 Nagyrendezvények” kerete terhére.

7. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

8. Javaslat a 2011. évi falfirka-mentesítési programra.

9. Rendeletmódosítás a gyorsított döntéshozatalt igénylő közterület-használati ügyekben.

10. Javaslat a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló rendelet megalkotására.

11. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

12. Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatáskör átruházásra.

13. Javaslat a 2010. október 4. - 2014. október 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására.

14. A Parking Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervére vonatkozó döntések, valamint közgyűlési határozat technikai módosítása.

15. A Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kft. végelszámolása kapcsán meghozandó döntések.

16. Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodások a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

17. Javaslat a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt kedvezményezetti pozíciójának PARKING Kft.-től a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadásra, a kapcsolódó döntések meghozatalára.

18. Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. minta szerinti alapító okiratának hatályon kívül helyezésére és új alapító okiratának elfogadására.

19. Javaslat többletforrás biztosítására zöldfelületi program végrehajtására a FŐKERT NZrt. részére.

20. Javaslat Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváhagyására - I. ütem.

21. Támogatási kérelem a közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához.

22. A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. módosított számviteli politikájának jóváhagyása.

23. Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szoftverének megvalósításához szükséges források biztosítása.

24. Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés.

25. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum „Pannónia Provincia Program” című projekt támogatási szerződés módosításának és a beruházási engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.

26. Javaslat az Idősek Otthona Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem (Azonosító: 6600) engedélyokiratának jóváhagyására és az Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása (Azonosító: 6548) feladat lezárására.

27. Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás az 1-es és 3-as villamosok fejlesztése tárgyú projekt végrehajtásához.

28. Öko-játszótér építése a Margitszigeten a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség támogatásával.

29. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2010. évi feladatracionalizálásához kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások részletes elszámolására, központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra.

30. Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására és a feladatváltozásokhoz kapcsolódó döntésekre.

31. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert európai uniós projektjei beruházási engedélyokiratainak jóváhagyására (Főkapu, Élőhely rekonstrukció II. ütem).

32. A Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi működési feltételeinek biztosítása.

33. A Központi Stomatológiai Intézet likviditási helyzetének rendezése és önkormányzati biztos kirendelése.

34. A Budapesti Operettszínház és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közfeladatainak átadása a Magyar Állam részére.

35. Javaslat a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projektek támogatási szerződéseinek 4. sz. módosítására, valamint a projektek engedélyokiratainak 3. számú módosítására.

36. A Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervével, valamint közszolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos döntések.

37. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

38. Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. tőkehelyzetének rendezésére.

39. Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó CET 2.13. számú bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

40. Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Szabályzat és annak mellékletei módosítására, valamint a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsolódó CET 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.1, 1.24, 2.3, 2.4., 2.1., 2.2, 2.20., 2.21., 2.6. számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

41. Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó CET 0.5B, 0.6, 0.7, 0.7B, 0.15, 0.15B, 0.15C, 1.8, 1.9, 1.14 számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

42. A BFVK Zrt. alaptőkéjének az ÉPÍT Zrt. részvények elvonásával egyidejű csökkentéséről szóló elvi döntés.

43. Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

44. Bp. VII., Rákóczi út 18. II. em. 2. szám alatti lakás elidegenítése.

45. Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest VIII. kerület Önkormányzatával a Ltv. szerinti városrehabilitációs befizetések teljesítésére.

46. Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest XXII. kerület Önkormányzatával a Ltv. szerinti városrehabilitációs befizetések teljesítésére.

47. Javaslat az SSB Credit Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

48. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

49. A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közszolgáltatási Szerződése.

50. A BKSZTT-én keletkező szennyvíziszap hasznosításának közszolgáltatásként való megszervezése.

51. „Vállalkozási szerződés és megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, valamint közreműködésre a BKSZTT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében” tárgyú szerződés módosítása.

52. BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tőkeemelése és az alapító okirat kapcsolódó módosítása.

53. Budapest Új Városfejlesztési Koncepció: célokat és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváhagyása.

54. Javaslat a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki. rekonstrukció engedélyokirat jóváhagyására.

55. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata akadálymentesítési projektjéhez.

56. Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c. KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

57. Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítására.

58. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon, (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció engedélyokiratának 7. sz. módosítására.

59. Javaslat felújítási engedélyokirat módosítások jóváhagyására, előirányzatok rendezésére.

60. Budapest tagságának lemondása az ACR+ nemzetközi szervezetben.

61. Javaslat az Óbudai Gázgyár területén lévő víz és kátrány tornyok állagmegóvó felújítására.

62. Települési Értékvédelmi Támogatás 2011. pályázati felhívás és kiírás.

63. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának jóváhagyására.

64. Javaslat a 2011/2012 tanévi feladatváltozások miatti előzetes létszámcsökkentési döntésre, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

65. Tájékoztatás a közszolgáltatási szerződés keretében támogatott alapítványoknál végzett célvizsgálatról és javaslat az alapítványok további támogatásának módjára.

66. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Pro Scholis Urbis Közalapítvány, a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány és a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről.

67. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2010. évi tevékenységéről.

68. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

69. Javaslat a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 2011. évi munkatervének elfogadására.

70. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.

71. Javaslat Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozására.

72. Javaslat a Hegedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú ingatlan akadálymentesítéséhez kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás adására.

73. Javaslat a Curia utcai Sportszékház akadálymentesítésére.

74. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. számára támogatási előleg biztosítására.

75. Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

76. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

77. Javaslat a Budapest Főváros Levéltára szakmai főigazgató-helyettesének megbízásával kapcsolatos döntésre.

78. Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

79. Fővárosi Szociális Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

80. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona területén működő patika működtetéséhez szükséges döntések meghozatalára.

81. Javaslat a Budapest XIV., Ormánság u. 4/b. 9. em. 235. sz. alatti, (hrsz.: 39470/73/A/235) 46 m2-es lakás 1/2 tulajdoni hányadának ingyenes fővárosi önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, az MNV Zrt.-vel kötendő megállapodás aláírására.

82. Beszámoló az egészségfejlesztő kórházi tevékenységek 2009. évi kiegészítő támogatásának megvalósításáról.

83. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére.

84. Javaslat az önálló Szent Margit Kórház visszaállítására.

85. A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház „Prevenciós Program 2010.” támogatási szerződésének módosítása.

86. Javaslat Rendészeti Egyeztető Fórum létrehozására.

87. Javaslat Főv. Kgy. határozat visszavonására.

88. Döntés Budapest Ösztöndíj Program keretében az ösztöndíjak odaítéléséről.

89. Javaslat az FKF Zrt. közútfenntartási ágazatának kiválásával kapcsolatos, a 2006. évi IV. törvény 74. § (1) bekezdése alapján szükséges második (végleges) alapítói döntések elfogadására.

90. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítása.

91. „Városháza épület homlokzat-felújításának tervezése” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása.

92. „A Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése a 2012. és 2013. években” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

93. „Fővárosi Önkormányzat Információs Melléklete” elnevezésű négy oldalas rovat - a Sajtócsoport által átadott cikkek, tájékoztató anyagok, képek - 12 alkalommal történő megjelentetése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és egyben újraindítása.

94. Javaslat a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetőjének fegyelmi felelősségre vonására.

95. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum igazgatójának megbízására.

96. Javaslat az „Élen a tanulásban, élen a sportban” 2011. évi fővárosi kitüntető cím díjazottjaira.

97. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) intézményvezetői pályázatának elbírálására.

98. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (2100 Gödöllő, Dózsa György út 65.) intézményvezetői pályázatának elbírálására.

99. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (9971 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.) intézmény-vezetői pályázatának elbírálására.

100. Javaslat fegyelmi eljárás felfüggesztésére és az eljárás alá vont közalkalmazott állásából való felfüggesztésére.

101. Javaslat fővárosi fenntartású egészségügyi intézmény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház) vezetői pályázatának elbírálására.

102. A Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjának megválasztása.

103. H. I. fellebbezése személyi térítési díj ügyben.

104. Sz. I. fellebbezése személyi térítési díj ügyben.

A napirend 1. pontja: Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1686/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi zászlók cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 10 000 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát 012 törzsszámon.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapesti Corvinus Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1687/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Budapesti Corvinus Egyetemmel az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1688/2011.(VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Semmelweis Egyetem és Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1689/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az együttműködési megállapodást a Semmelweis Egyetemmel az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat „Együttműködési Megállapodás” megkötésére Efraim Kishon emléktábla megvalósítására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1690/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Izrael Állam Nagykövetsége közötti együttműködési megállapodást a módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a határozat elfogadását követő 10 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat átutalás engedélyezésére társadalmi szervezet részére a „8446 Nagyrendezvények kerete” terhére.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1691/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 22. § (9) bek. alapján engedélyezi az alábbi támogatás átutalását:

Támogatott szervezet Támogatott cél Támogatás
(Ft)
A Magyar Kézművességért Alapítvány „Magyar kézművesség - 2011” és „A négy évszak - kézműves szemmel” című kettős tematikájú kiállítás megvalósításának támogatása 500 000

Határidő: átcsoportosítást követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1692/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 1693/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatra - elfogadja.

1693/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Az 56/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. augusztus 31-re módosítja;

- az 57/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. augusztus 31-re módosítja;

- a 427/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- az 1105/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. augusztus 31-re módosítja.

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2011. évi falfirka-mentesítési programra.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 37/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1694/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az előterjesztés 1. számú mellékletében megnevezett területek vadplakát és falfirka-mentesítése céljából 125 M Ft többletköltség fedezetének biztosítására. Ennek érdekében az előterjesztés 1. számú mellékletében megnevezett területek vadplakát és falfirka-mentesítésére fordítandó többletforrás biztosítása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 125 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” cím dologi kiadások 2011. évi előirányzatát 125 000 E Ft-tal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1695/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott útvonalakon és területeken 2012. évben a köztisztasági közszolgáltatás keretében kell elvégezni a vadplakát eltávolítást, továbbá a falfirka-mentesítést, valamint ki kell építeni és működtetni a kapcsolódó monitoring rendszert, mely feladatok költségvetési előirányzatát legalább a 2011. évi szinten kell tervezni.

Határidő: 2012. évi költségvetési koncepció készítése

Felelős: Tarlós István

1696/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel a 2011. Évi Köztisztasági Közszolgáltatási Szerződés 1. számú módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: Rendeletmódosítás a gyorsított döntéshozatalt igénylő közterület-használati ügyekben.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1697/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Losonczy Pál módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 21/2011. (IV. 12.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (5) bekezdése az alábbiak szerint alakul:

„(5) A főpolgármester dönt

a) az építési, szerelési munkával kapcsolatos, vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához,

b) betonpumpa elhelyezéséhez, daruzási munkálatokhoz szükséges közterület-használat tárgyában.””

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja az egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 38/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 12. pontja: Javaslat az európai uniós társfinanszírozású projektek vonatkozásában kötött vállalkozási szerződések módosításához kapcsolódó hatáskör átruházásra.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Hutiray Gyula

A napirend 13. pontja: Javaslat a 2010. október 4. - 2014. október 30. közötti időszakban induló Beruházásokat és Fejlesztéseket Ellenőrző Bizottság létrehozására.

Előterjesztő: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1698/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztést leveszi napirendjéről.

A napirend 14. pontja: A Parking Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójával és 2011. évi üzleti tervére vonatkozó döntések, valamint közgyűlési határozat technikai módosítása.

Előterjesztők: dr. György István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1699/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében a Parking Kft. legfőbb szerveként eljárva:

- Elfogadja az Ügyvezetőnek a Társaság 2010. évről készített jelentését;

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (MACROMIRAGE-AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft., személyében felelős könyvvizsgáló: Türkisné Kardos Zsuzsanna kamarai nyilvántartási száma: 000321) jelentését a Társaság 2010. évi beszámolójáról;

- Elfogadja a Felügyelőbizottság jelentésének ismeretében a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját, (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. év december 31.
E Ft
Mérlegfőösszeg 988 700
Adózás előtti eredmény -80 928
Adófizetési kötelezettség 1 065
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény (Veszteség) -81 993

- Elfogadja a 2010. évi mérleg szerinti veszteség eredménytartalékba történő helyezését;

- Elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét;

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1700/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Vidám Park Zrt. 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolójának tárgyában az 1384/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint:

- Elfogadja - figyelemmel a könyvvizsgáló jelentésére és annak alapján hozott felügyelőbizottsági határozatra - az Igazgatóság által előterjesztett, a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) a következők szerint:

2010. év december 31.
Ft-ban
Saját tőke 103 516 000
Jegyzett tőke 168 000 000
Mérlegfőösszeg 1 023 940 000
Adózás előtti eredmény -319 082 000
Eredménytartalék igénybevétele 0
Fizetett osztalék és részesedés 0
Mérleg szerinti eredmény -319 082 000

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: A Budapesti Közlekedés-Szervező Nonprofit Kft. végelszámolása kapcsán meghozandó döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1701/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” Társaság végelszámolása során fennmaradó vagyon átvételére a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kerüljön kijelölésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1702/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a CATCH-MR projektben a Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” cég helyett 2011. július 1-jétől a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. vegyen részt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodások a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1703/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. valósítsa meg az előterjesztésben felsorolt fejlesztéseket (úgymint: közlekedésfejlesztési feladatok tervezése, előkészítése; elektronikus jegyrendszer fejlesztés előkészítése; személyforgalmi behajtási díj bevezetés előkészítése; intermodális csomópontok fejlesztés előkészítése (Széll Kálmán tér, Nyugati tér); BKK saját beruházások; Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív Kaputérség kiépítése fejlesztés előkészítése) és ennek érdekében, a megnevezett beruházásokra, mindösszesen 2011. évre 408,402 mFt összegben, 2012. évre 93,75 mFt összegben biztosítja a szükséges forrást a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére.

1704/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A közösségi közlekedésfejlesztési beruházások megalapozása érdekében csökkenti

= „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

- a „tervezés előkészítés” közlekedési keretet 35 M Ft-tal;

- a „közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)” előirányzatát 11,5 M Ft-tal;

- a „közösségi közlekedés fejlesztése (VII., XIV., Dózsa Gy. út)” előirányzatát 8,8 M Ft-tal;

- a „közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc Kórház)” előirányzatát 2,3 M Ft-tal;

- a „közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina körút)” előirányzatát 12,6 M Ft-tal;

= továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül

- a „Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív Kaputérség kiépítése (önrész)” céltartalék 2011. évi ütemét 50,0 M Ft-tal, egyben törli a feladat 2012. évi ütemét (2012. évi ütem 572 M Ft).

Ezzel egyidejűleg megemeli

= „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát 85 mFt-tal;

= a „91... Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzat 2011. évi ütemét összesen 35,2 M Ft-tal, azzal, hogy a „közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)”, valamint a „közösségi közlekedés fejlesztése (VII.-XIV., Dózsa Gy. út)”, és a „közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc Kórház)”, továbbá a közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina körút) beruházások műszaki tartalmának aktualizálására vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése elfogadja, akkor az erre vonatkozó, fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással ezen összeg átcsoportosításra kerül a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatára.

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2012. évi költségvetés készítésekor a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Budapest Szíve II. ütem” projekt előkészítési feladat megvalósításához szükséges előirányzat betervezéséről, a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre”, 2012-ben 93,75 M Ft összegben.

Határidő: a 2012. évi költségvetés készítése

Felelős: Tarlós István

1705/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a tervezési, előkészítési feladatokra a 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötését az előterjesztői kiegészítés 3. számú melléklete szerinti módosítással, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1706/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az elektronikus jegyrendszer fejlesztése, a személyforgalmi behajtási díj bevezethetősége, a Széll Kálmán tér fejlesztése, a Nyugati tér és aluljáró közterület fejlesztése, valamint a működési feltételek biztosítása felhasználási célok megvalósítására a 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötését a 2. számú mellékletben benyújtott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1707/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapest Szíve Program II. ütem Reprezentatív Kaputérség kiépítése beruházás előkészítésére a 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötését a 3. számú mellékletben benyújtott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodást a BKK Zrt.-vel.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1708/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján gondoskodjon a 4., 5., 6., 7. számú mellékletben bemutatott közösségi közlekedésfejlesztési beruházások műszaki dokumentációinak felülvizsgálatáról, aktualizáltassa a beruházások műszaki tartalmát a kezelői-, üzemeltetői szempontok és a jelenlegi forgalmi rend, valamint a forgalom-lebonyolítási tapasztalatok alapján, továbbá terjessze a soron következő Közgyűlés elé a felülvizsgálat eredményét, valamint a felülvizsgált beruházások megvalósításához szükséges pénzeszköz-átadási megállapodásokat.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1709/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a beruházások műszaki tartalmának felülvizsgálatához - ezen belül az esetlegesen szükséges műszaki tartalom-változtatások mérlegeléséhez, továbbá ezzel összefüggésben esetlegesen szükségessé váló döntések előkészítéséhez -, a szükséges dokumentumokat adja át a BKK Zrt. részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1710/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út) beruházás 4. számú mellékletben bemutatott, 006182 azonosító számon, 2049/2009. (XI. 26.) okmányszámmal jóváhagyott engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 13,4 M Ft, ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg összesen: 1,9 M Ft, 2011. április 30-ig felhasznált összeg: 0 M Ft, maradvány: 11,5 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1711/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (VII.-XIV., Dózsa Gy. út) beruházás 5. számú mellékletben bemutatott, 006185 azonosító számon, 2050/2009. (XI. 26.) okmányszámmal jóváhagyott engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 11,0 M Ft, ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg összesen: 2,2 M Ft, 2011. április 30-ig felhasznált összeg 0 mFt, maradvány: 8,8 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1712/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc Kórház) beruházás 6. számú mellékletben bemutatott, 006183 azonosító számon, 2051/2009. (XI. 26.) okmányszámmal jóváhagyott engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 4,6 M Ft, ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg összesen: 2,3 M Ft, 2011. április 30-ig felhasznált összeg: 0 M Ft, maradvány: 2,3 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1713/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Lezárja a közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina körút) beruházás 7. számú mellékletben bemutatott, 006184 azonosító számon, 2052/2009. (XI. 26.) okmányszámmal jóváhagyott engedélyokiratát.

A beruházás költsége: 14 M Ft, ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg összesen: 1,4 M Ft, 2011. április 30-ig felhasznált összeg 0 M Ft, maradvány: 12,6 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1714/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. elvégezze az EU-társfinanszírozott közlekedésfejlesztési projektek szakmai szempontú felülvizsgálatát, és ennek érdekében a 2011. évre 10 M Ft összegben biztosítja a szükséges forrást a BKK Zrt. részére.

1715/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti

- a „8403 Önkormányzati fejlesztések”, „I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek” címen belül

- a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)” c. feladat 2011. évi előirányzatát 10 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 101,15 M Ft-ra változik (ebből saját forrás: 44,35 M Ft, EU támogatás: 56,8 M Ft.)

Ezzel egyidejűleg megemeli

= a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát 10 M Ft-tal.

1716/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 17. pontja: Javaslat a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt kedvezményezetti pozíciójának PARKING Kft.-től a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére történő átadásra és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1717/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 599/2010. (III. 31.), 605/2010. (III. 31.) és 606/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatokat.

1718/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt kedvezményezetti státuszának PARKING Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságtól a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő átadásával, a BKK Zrt. által kedvezményezettként történő megvalósításával, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a projekt átadásának és az ennek keretében elkészült tervek, tanulmányok halasztott fizetéssel történő megvételének részleteit szabályozó megállapodás elkészítéséről a Parking Kft. és a BKK Zrt. útján.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1719/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

„A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt megvalósítását a BKK Zrt. bevonásával kívánja ellátni. A projekt 160 000 E Ft saját forrását (2011. évben 97 339,466 E Ft-ot, 2012. évben 62 660,534 E Ft-ot) biztosítja. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a feladat 2012. évi ütemének tervezéséről Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének tervezése

Felelős: Tarlós István

1720/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt átadásának részleteit szabályozó megállapodás aláírását követően gondoskodjon az új kedvezményezett Közreműködő Szervezet részére, a megfelelő formában történő bejelentéséről.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1721/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

„A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt megvalósításával párhuzamosan a BKK Zrt., mint kedvezményezett közreműködésével végrehajtja, megvalósítja a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúra, Intézkedési javaslatok” c. dokumentum 1) fázisához tartozó tevékenységeket, azok megvalósítására kötelezettséget vállal, és a BKK Zrt. bevonásával rendszeresen tájékoztatást ad.

- a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúra, Intézkedési javaslatok” c. dokumentum 2) és 3) fázisa vonatkozásában „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt zárását követően, a fenntartási időszakban a 2)-3) fázis döntés-előkészítését és megvalósítását megkezdi.

- „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt ütemtervét - különös tekintettel a közbeszerzések ütemezésére - felülvizsgálja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1722/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer előkészítése” feladatot tartalmazó, a 9. sz. melléklet szerinti 006159 azonosító számú, 1. számon módosított engedélyokiratot lezárja.

A 2011. május 12-ig felhasznált összeg: 0 E Ft, maradvány: 0 Ft.

Ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg: 0 E Ft.

1723/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat előterjesztői kiegészítés szerinti 1. sz. mellékletnek megfelelő, 005566 azonosító számú, 2. számon módosított engedélyokiratot lezárja.

A 2011. május 12-ig felhasznált összeg 17 400 E Ft, maradvány 146 100 E Ft (2011. évi ütem 94 000 E Ft, 2012. évi ütem 52 100 E Ft).

Ebből 2010. december 31-ig felhasznált összeg: 17 400 E Ft.

1724/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2008-2012” feladat célokmányának 5. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1725/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Kerékpáros közlekedés fejlesztése 2008-2012” feladat előterjesztői kiegészítés szerinti 3. sz. mellékletnek megfelelő, 005524 azonosító számú, 5. számon módosított célokmányát lezárja.

A 2011. május 12-ig felhasznált összeg 40,3 E Ft, maradvány 464 259,7 E Ft (2011. évi ütem 238 000 E Ft, 2012. évi ütem 226 294 E Ft).

1726/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A kerékpáros közlekedési feladatok megvalósítása érdekében csökkenti

= a „8137 Parking Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 160 000 E Ft-tal;

= a „9106 Parking Kft. áfa kölcsön céltartaléka” címen belül a működési célú kölcsön előirányzatát 260 000 E Ft-tal;

= a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

- a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat 2011. évi ütemét 94 000 E Ft-tal;

- a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012 előkészítés” feladat 2011. évi ütemét 100 000 E Ft-tal;

= a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012” feladat 2011. évi ütemét 138 000 E Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg megemeli

= a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 252 539,47 E Ft-tal;

= a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú kölcsön előirányzatát 226 400,00 E Ft-tal;

= az új „91.. Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzatát 273 060,53 E Ft-tal azzal, hogy amennyiben a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúra, Intézkedési javaslatok” c. dokumentum 2) és 3) fázisának megvalósítása megindul, az erre vonatkozó fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodással ezen összeg átcsoportosításra kerül a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatára.

1727/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúra, Intézkedési javaslatok” c. dokumentum 1) fázisa 2012. évi ütemének fedezeteként 41 680 E Ft, ugyanezen dokumentum 2) és 3) fázisa 2012. évi ütemeként 181 040,00 E Ft, valamint „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt és a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer bevezetéséhez szükséges infrastruktúra, Intézkedési javaslatok” c. dokumentum 1) fázisa 2012. évi áfa tartalmának fedezeteként 155 680 E Ft biztosítására, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon ezek tervezéséről Budapest Főváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében.

Határidő: Budapest Főváros Önkormányzata 2012. évi költségvetésének tervezése

Felelős: Tarlós István

1728/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt megvalósítására vonatkozó fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodással az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva a megállapodást kösse meg.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően és a kedvezményezett változását elfogadó, a Közreműködő Szervezet által küldött értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

1729/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása” című, KMOP-2.3.1/A-09-2f-2010-0001 jelű projekt áfa-finanszírozására vonatkozó tagi hitelszerződést az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követően és a kedvezményezett változását elfogadó, a Közreműködő Szervezet által küldött értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

1730/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” feladat megvalósítására vonatkozó fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodással az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva a megállapodást kösse meg.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

1731/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” beruházási feladat áfa-finanszírozására vonatkozó tagi hitelszerződést az előterjesztés 6/A. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

1732/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012, előkészítés” feladat megvalósítására vonatkozó fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételről szóló megállapodással az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva a megállapodást kösse meg.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

1733/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012 beruházási feladat” áfa-finanszírozására vonatkozó tagi hitelszerződést az előterjesztés 6/B. sz. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. minta szerinti alapító okiratának hatályon kívül helyezésére és új alapító okiratának elfogadására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1734/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság minta alkalmazásával készült alapító okiratát hatályon kívül helyezi, ezzel egyidejűleg elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti alapító okiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1735/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okiratának aláírására, valamint a Társaság létrejöttével kapcsolatos cégjogi intézkedések megtételére a Társaság jogi képviselője közreműködésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 19. pontja: Javaslat többletforrás biztosítására zöldfelületi program végrehajtására a FŐKERT NZrt. részére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1736/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 975/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatot.

1737/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi zöldfelületi program keretein belül az állagmegóvó és minőségjavító fenntartási feladatok végrehajtása, valamint a szabványváltozás miatt szükséges játszótéri átalakítási munkálatok érdekében 460 000 E Ft-tal csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát és ugyanezzel az összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzatát.

Határidő: rendeletmódosítást követően azonnal

Felelős: Tarlós István

1738/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi zöldfelületi program keretein belül az állagmegóvó és minőségjavító fenntartási feladatok végrehajtása érdekében jóváhagyja, megköti a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.-vel a 2011. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1739/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 460 000 E Ft időarányos részének a FŐKERT NZrt. részére történő egyösszegű utalásáról.

Határidő: a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváhagyására - I. ütem.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1740/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2333/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Napraforgó Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1741/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2334/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Pasaréti Ferences Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1742/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2337/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1743/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2339/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Budapesti Corvinus Egyetem szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1744/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2341/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Magyar Madártani Egyesület Budapesti Helyi Csoport szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1745/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2347/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Együtt Soroksárért Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1746/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2348/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Társasház - Kiss János altb. u. 59. szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1747/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2352/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1748/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2353/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1749/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2356/2010.(XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Csupa Család Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1750/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2361/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1751/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2362/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1752/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2364/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Ady Endre Gimnáziumi Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1753/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2365/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Utak és Esélyek Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1754/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2371/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Budai Középiskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1755/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2374/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1756/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2379/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1757/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2383/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Budapesti Atlétikai Szövetség szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1758/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2387/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Pacsirta Lakópark Társasház szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

1759/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a pályázókat írásban értesítse.

Határidő: 2011. július 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Támogatási kérelem a közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1760/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

egyetért a két (Megyer - Pünkösdfürdő, szünetel; Soroksár - Csepel, üzemel) dunai rév-átkelőhely felújításával. A megyeri rév azon eszközei újíthatók föl, melyek áthelyezésre kerülnek a tervezett Budafok - Csepel helyszínre.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1761/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján kijelenti, hogy a két fővárosi dunai rév-átkelőhelyet a BKV Zrt. útján a jövőben is tartósan, de legalább 2015-ig üzemeltetni kívánja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a támogatás megítélése esetén felújításra kerülő eszközök elidegenítésére 5 évig nem kerülhet sor.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1762/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján igazolja, hogy a költségvetési támogatás elnyeréséhez szükséges 30%-os saját forrás az üzemeltető BKV Zrt. rendelkezésére áll. A projekttel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatot semmilyen finanszírozási kötelezettség nem terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1763/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy benyújtja a támogatási kérelmet és felkéri a főpolgármestert, hogy a támogatási kérelmet írja alá, és azt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1764/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező nyilatkozatokat megteszi és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. módosított számviteli politikájának jóváhagyása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1765/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. módosított számviteli politikáját az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szoftverének megvalósításához szükséges források biztosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1766/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a költségvetés tervezés zárt rendszerben történő működtetéséhez a Pénzügyi Információs Rendszer (PIR) szoftver átdolgozási feladatok megvalósíthatósága érdekében maximum 30 000 E Ft forrást biztosít. A forrás biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatot 30 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” cím Informatikai feladatokon belül a „Fővárosi Önkormányzat költségvetési tervező szoftverének fejlesztése” feladatot.

1767/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 45. § (6) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja az illetékes bizottságok beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a 006607 azonosító számú engedélyokiratot és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: költségvetési rendelet módosítását követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Studio Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1768/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést a módosított melléklet szerinti tartalommal (2011. évi kompenzáció: 154 888 E Ft) és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1769/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződésének 1. számú mellékletében részletezett feladatokat kiegészíti az alábbi tevékenységgel:

Minden év november 30-ig a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. kidolgozza a következő év stratégiai marketing, valamint külföldi befektetőket célzó projektterveket és ezek átadásra kerülnek a Fővárosi Önkormányzat részére összegszerűsítve, megvalósíthatósági tanulmányokkal alátámasztva.

Határidő: folyamatos, 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

1770/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Studio Metropolitana Nonprofit Kft. részére a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi eredeti költségvetésében 98 500 E Ft támogatás szerepel. Az emelt összegű, 154 888 E Ft-os kompenzáció fedezetének biztosítása érdekében a 2010. évi kompenzációból visszafizetendő 56 388 E Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről” cím bevételi, valamint a „8116 Studio Metropolitana Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum „Pannónia Provincia Program” című projekt támogatási szerződés módosításának és a beruházási engedélyokirat I. számú módosításának jóváhagyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A napirend 26. pontja: Javaslat az Idősek Otthona Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem (Azonosító: 6600) feladat engedélyokiratának jóváhagyására és az Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása (Azonosító: 6548) feladat lezárására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1771/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 6548 egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása” megnevezésű feladat leállítását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége: 15,0 M Ft
ebből saját forrás: 15,0 M Ft
Tény kifizetés: 0,0 M Ft
Saját forrás maradvány: 15,0 M Ft

Ezzel egyidejűleg lezárja a 6548 egyedi azonosító számú „Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

1772/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „2103 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások között szereplő „Idősek Otthona Dózsa György út, Benczúr utca 46. nyílászárók felújítása” megnevezésű 6548 egyedi azonosító számú felújítási feladat előirányzatát 15 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel megemeli a céljelleggel támogatott intézményi felújításon az „Idősek Otthona Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem” megnevezésű 6600 egyedi azonosító számú új felújítási feladat előirányzatát.

1773/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt - a Budapest Főváros Önkormányzata és a Főpolgármesteri Hivatal 15 M Ft értékhatárt meg nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött beruházásai, vagy felújításai esetében - az engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó hatáskörét és jóváhagyja az előterjesztés 1. sz. melléklete, az „Idősek Otthona Dózsa György út, homlokzati nyílászárók részleges felújítása II. ütem” 6600 egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás az 1-es és 3-as villamosok fejlesztése tárgyú projekt végrehajtásához.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1774/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi, hogy az 1-es és 3-as villamosok fejlesztésére vonatkozó KÖZOP projektet a BKK Zrt., mint kedvezményezett valósítja meg 40 155 083 000 Ft elszámolható összköltséggel, 2 441 429 E Ft saját forrás igény mellett.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1775/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a beruházás során létrejövő forgalomképes vagyon a BKV Zrt. tulajdonába kerüljön és azt a BKV Zrt. hasznosítsa. Ennek megfelelően felkéri a főpolgármester útján a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a projektre vonatkozó részletes vagyonhasznosítási koncepciót készítse elő úgy, hogy az a kötelezettségvállalások megtételéig a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszthető legyen.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1776/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az 1-es és 3-as villamosok fejlesztése projekt saját forrásának finanszírozásához a BKK Zrt.-vel kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás kerüljön megkötésre. Felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva kösse meg a megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 10 nap

Felelős: Tarlós István

1777/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „1-es - 3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem” feladat 2011. évi előirányzatát 674 900 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a „Fejlesztések átütemezési tartaléka” előirányzatát 343 062 E Ft-tal, továbbá megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát 76 355 E Ft-tal, továbbá megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú kölcsön előirányzatát 255 483 E Ft-tal és egyben törli az „1-es - 3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem” feladat 2012-2013. évi ütemeit.

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2012-2015. évi költségvetések készítésekor a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a feladat megvalósításához szükséges előirányzatok betervezéséről (beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre 2012-ben 430 479 E Ft, 2013-ban 1 449 748 E Ft, 2014-ben 484 165 E Ft, 2015-ben 683 E Ft; felhalmozási célú kölcsön 2012-ben 1 559 945 E Ft, 2013-ban 5 430 336 E Ft, 2014-ben 1 731 130 E Ft, 2015-ben 2 519 E Ft).

Határidő: a 2012-2015. évi költségvetések készítése

Felelős: Tarlós István

1778/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A projekthez kapcsolódó visszaigényelhető áfa 2011. évi összegére a BKK Zrt. részére 255 483 000 Ft tagi hitelt nyújt, ennek érdekében jóváhagyja, megköti a BKK Zrt.-vel a tagi hitelszerződést és felkéri a főpolgármestert a 3. számú melléklet szerinti szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Öko-játszótér építése a Margitszigeten a Svéd Kereskedelmi Kirendeltség támogatásával.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1779/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Svéd Kereskedelmi Kirendeltségen keresztül történt 10 M Ft-os játszótéri eszköz-felajánlást. Az adomány felhasználása érdekében meg kívánja valósítani az Öko-játszótér kialakítása és környezetének rendezése érdekében szükséges 30 M Ft-os beruházást.

1780/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” előirányzatát 30 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg, azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új, „Öko-játszótér építése a Margitszigeten” feladatot.

1781/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontja szerinti, illetve a főpolgármesternek a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti jogkörét, és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletében lévő megállapodást az „Öko-játszótér építése a Margitszigeten” c. beruházás elvégzésére, s egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítását és az ajándékozási szerződés aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2010. évi feladatracionalizálásához kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások részletes elszámolására, központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1782/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a nevelési-oktatási intézmények 2010. évi végleges létszámcsökkentései keretén belül felmentett dolgozóival kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások elszámolását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1783/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 1 725 E Ft-tal történő növelésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

E Ft
Címkód Intézmény megnevezése Előleg Ténylegesen felmerült kiadás Eltérés
+/-
1. 2. 3. 4. 5.=4.-3.
3115 Gyengénlátók Ált. Isk., Egys. Gyógyped. Módszertani Int. és Diákotth. 5 197 5 818 621
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
4 092
1 105
4 873
945
781
-160
3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotth. 7 959 7 473 -486
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
6 267
1 692
6 120
1 353
-147
-339
3312 Bláthy O. T. Informatikai Szakközépisk. és Gimn. 3 641 3 908 267
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
2 867
774
3 077
831
210
57
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Középisk. 24 369 23 757 -612
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
19 189
5 180
19 063
4 694
-126
-486
3315 Pesti B. Élelmiszeripari Szakk. Isk. és Gimn. 6 365 6 366 1
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
5 012
1 353
5 012
1 354
0
1
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépisk., Szakisk. és Koll. 4 228 5 166 938
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
3 329
899
4 068
1 098
739
199
3319 Kanizsay D. Egészségügyi Szakk. Isk. és Gimn. 13 271 14 490 1 219
ebből: - személyi juttatások 10 450 11 410 960
- munkaadót terhelő járulékok 2 821 3 080 259
3320 Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépisk., Szakisk. és Gimn. 1 057 1 072 15
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
832
225
844
228
12
3
3323 Öveges J. Gyak. Középisk. és Szakisk. 8 369 7 980 -389
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
6 589
1 780
6 590
1 390
1
-390
3324 Raoul W. Humán Szakk. Isk. és Gimn. 41 624 37 060 -4 564
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
32 775
8 849
30 120
6 940
-2 655
-1 909
3507 Jelky A. Ruhaipari és Művészeti Szakközépisk. 6 742 6 709 -33
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
5 309
1 433
5 283
1 426
-26
-7
3512 Mechatronikai Szakközépisk. és Gimn. 5 593 5 033 -560
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
4 404
1 189
4 113
920
-291
-269
3517 Petrik L. Két Tanítási Nyelvű Vegyipari Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépisk. 11 017 12 631 1 614
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
8 675
2 342
9 946
2 685
1 271
343
3521 Pogány F. Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépisk és Gimn. 5 925 5 791 -134
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
4 666
1 259
4 798
993
132
-266
3522 Eötvös L. Szakközépisk. és Szakisk. 8 090 7 269 -821
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
6 370
1 720
5 724
1 545
-646
-175
3525 Gundel K. Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakk. Isk. 9 431 9 875 444
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
7 426
2 005
7 776
2 099
350
94
3533 Varga I. Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépisk. és Szakisk. 3 727 3 736 9
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
2 935
792
2 942
794
7
2
3541 II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola 7 413 7 497 84
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
5 837
1 576
5 903
1 594
66
18
3544 Szent I. Közgazdasági Szakközépisk. és Koll. 823 834 11
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
648
175
657
177
9
2
3550 Bethlen G. Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 3 099 3 099 0
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
2 441
658
2 441
658
0
0
3560 Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középisk., Szakisk. és Koll. 9 399 9 518 119
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
7 401
1 998
7 495
2 023
94
25
3563 Giorgio P. Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakisk. 14 991 14 473 -518
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
11 804
3 187
11 396
3 077
-408
-110
3565 Bánki D. Közlekgépészeti Szakk. Isk. és Szakisk. 18 524 18 527 3
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
14 586
3 938
14 602
3 925
16
-13
3567 Ybl M. Építőipari Szakk. Isk. 4 706 4 887 181
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
3 706
1 000
3 848
1 039
142
39
3571 Arany J. Épületgépészeti Szakközépisk. és Szakisk. 21 178 21 442 264
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
16 675
4 503
16 884
4 558
209
55
3573 Csonka J. Műszaki Szakközépisk. és Szakisk. 2 718 2 719 1
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
2 141
577
2 141
578
0
1
3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépisk. és Szakisk. 14 536 13 595 -941
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
11 446
3 090
10 705
2 890
-741
-200
3577 Szabómester Szakk. Isk. 2 619 3 244 625
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
2 062
557
2 554
690
492
133
3581 Harsányi J. Gazdasági Szakközépisk. és Szakisk. 951 1 868 917
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
749
202
1 471
397
722
195
Összesen:
ebből: - személyi juttatások
- munkaadót terhelő járulékok
267 562
210 683
56 879
265 837
211 856
53 981
-1.725
1 173
-2 898

1784/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a 2010. évi végleges létszámcsökkentési döntések (a 661/2010. (IV. 29.) - mely a 2103/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozattal módosításra került - és a 2105/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozatok alapján) miatt 2011. május 1-jével megszüntetett 64 álláshelyhez kapcsolódóan 33 fő (2. sz. melléklet 5. oszlop) felmentett dolgozó - 33 álláshely (2. sz. melléklet 4. oszlop) - esetében felmerült tényleges kiadások központi költségvetésből történő biztosítására.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2011. július 12.

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására és a feladatváltozásokhoz kapcsolódó döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1785/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés módosítja a Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) alapító okiratát a 20.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát a 20.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 20.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a.) alapító okiratát a 20.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) alapító okiratát a 20.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) alapító okiratát a 20.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) alapító okiratát a 20.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító okiratát a 20.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát a 20.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 20.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 21.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát a 21.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hengersor u. 34.) alapító okiratát a 21.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító okiratát a 21.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát a 22.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) alapító okiratát a 22.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát a 22.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okiratát a 22.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) alapító okiratát a 22.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát a 23.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 23.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/b.) alapító okiratát a 23.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító okiratát a 24.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát a 24.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát a 24.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) alapító okiratát a 24.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) alapító okiratát a 24.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1138 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát a 24.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát a 24.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 24.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító okiratát a 24.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát a 25.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát a 25.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát a 25.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát a 25.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát a 25.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát a 26.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) alapító okiratát a 26.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) alapító okiratát a 26.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Károlyi Mihály Magyar-spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) alapító okiratát a 26.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát a 26.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát a 26.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.) alapító okiratát a 26.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Madách Imre Gimnázium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát a 26.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okiratát a 26.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest, Attila út 43.) alapító okiratát a 26.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 26.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát a 26.12 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.) alapító okiratát a 26.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Budapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát a 26.14 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát a 27.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító okiratát a 27.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 27.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) alapító okiratát a 27.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Budapest, Rácz László u. 73.) alapító okiratát a 28.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 28.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Budapest, Izabella u. 1.) alapító okiratát a 28.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) alapító okiratát a 28.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okiratát a 28.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) alapító okiratát a 28.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát a 28.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) alapító okiratát a 28.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) alapító okiratát a 28.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) alapító okiratát a 28.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 28.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 28.12 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) alapító okiratát a 28.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 28.14 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 28.15 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 28.16 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 28.17 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 28.18 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) alapító okiratát a 28.19 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) alapító okiratát a 28.20 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát a 28.21 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 28.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 29.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) alapító okiratát a 29.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító okiratát a 29.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/a.) alapító okiratát a 29.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát a 29.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát a 29.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (1022 Budapest, Bimbó u. 51.) alapító okiratát a 30.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Czóbel Ernő Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) alapító okiratát a 30.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (1119 Budapest, Fehérvári út 159.) alapító okiratát a 30.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) alapító okiratát a 30.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító okiratát a 30.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a József Attila Középiskolai Kollégium (1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okiratát a 30.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci út 8.) alapító okiratát a 30.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító okiratát a 30.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) alapító okiratát a 30.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Középiskolai Leánykollégium (1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a.) alapító okiratát a 30.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát a 30.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) alapító okiratát a 30.12 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) alapító okiratát a 30.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.) alapító okiratát a 30.14 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 24/a.) alapító okiratát a 30.15 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) alapító okiratát a 30.16 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) alapító okiratát a 31.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) alapító okiratát a 31.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát a 31.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) alapító okiratát a 32.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát a 32.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) alapító okiratát a 32.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát a 32.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) alapító okiratát a 32.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) alapító okiratát a 33.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) alapító okiratát a 33.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.) alapító okiratát a 33.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát a 33.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 33.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát a 33.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát a 34.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 34.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát a 34.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) alapító okiratát a 34.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát a 34.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 34.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) alapító okiratát a 34.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) alapító okiratát a 35.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) alapító okiratát a 35.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító okiratát a 35.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a 20-35. számú mellékletekben található alapító okirat módosítások aláírására és a 4-19. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez kapcsolódó előirányzat-rendezési javaslatot terjessze a Közgyűlés szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. augusztus 31-ei fordulónappal elkészített, az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolóit a szükséges előirányzat-módosításokkal egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 523/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott „5994. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” megnevezésű fejlesztési feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége 10 M Ft.
ebből saját forrás: 10 M Ft.
Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig: 4,7 M Ft.
Saját forrás maradvány: 5,3 M Ft.

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5994 egyedi azonosító számú „Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a lezárt feladat tekintetében az elkészült dokumentumok őrzéséről és a jogszabályi előírások lehetőségei alapján szükséges felülvizsgálatáról gondoskodjon.

Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, új fejlesztő iskolai csoport indításához szükséges kialakítás megvalósításhoz csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” cím előirányzatát 5,3 M Ft-tal és egyúttal törli a feladatot, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás” feladatot.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, új fejlesztő iskolai csoport indításához szükséges kialakítás” feladat engedélyokiratát az előterjesztés 36. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a jóváhagyott engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1786/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására és a feladatváltozásokhoz kapcsolódó döntésekre” című előterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1787/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Békésy György Szakközépiskola (1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.) alapító okiratát a 20.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1788/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.) alapító okiratát a 20.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1789/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 38.) alapító okiratát a 20.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1790/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a.) alapító okiratát a 20.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1791/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.) alapító okiratát a 20.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1792/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) alapító okiratát a 20.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1793/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.) alapító okiratát a 20.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1794/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.) alapító okiratát a 20.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

1795/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát a 20.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

1796/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát a 20.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

1797/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) alapító okiratát a 21.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1798/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.) alapító okiratát a 21.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1799/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (1184 Budapest, Hengersor u. 34.) alapító okiratát a 21.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1800/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola (1212 Budapest, Széchenyi u. 95.) alapító okiratát a 21.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1801/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.) alapító okiratát a 22.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1802/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.) alapító okiratát a 22.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1803/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 12.) alapító okiratát a 22.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1804/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) alapító okiratát a 22.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1805/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) alapító okiratát a 22.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1806/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) alapító okiratát a 23.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1807/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) alapító okiratát a 23.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1808/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/b.) alapító okiratát a 23.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1809/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) alapító okiratát a 24.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1810/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát a 24.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1811/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) alapító okiratát a 24.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1812/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.) alapító okiratát a 24.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1813/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1165 Budapest, Arany János u. 55.) alapító okiratát a 24.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1814/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium (1138 Budapest, Váci út 107.) alapító okiratát a 24.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1815/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola (1131 Budapest, Jász u. 155.) alapító okiratát a 24.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1816/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 24.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

1817/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) alapító okiratát a 24.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

1818/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.) alapító okiratát a 25.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1819/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.) alapító okiratát a 25.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1820/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) alapító okiratát a 25.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1821/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.) alapító okiratát a 25.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1822/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.) alapító okiratát a 25.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1823/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös József Gimnázium (1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.) alapító okiratát a 26.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1824/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) alapító okiratát a 26.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1825/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.) alapító okiratát a 26.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1826/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Károlyi Mihály Magyar-spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.) alapító okiratát a 26.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1827/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.) alapító okiratát a 26.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1828/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kossuth Lajos Gimnázium (1204 Budapest, Ady Endre u. 142.) alapító okiratát a 26.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1829/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kölcsey Ferenc Gimnázium (1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 26.) alapító okiratát a 26.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1830/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Madách Imre Gimnázium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) alapító okiratát a 26.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

1831/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.) alapító okiratát a 26.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

1832/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest, Attila út 43.) alapító okiratát a 26.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

1833/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 26.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

1834/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Veres Pálné Gimnázium (1053 Budapest, Veres Pálné u. 38.) alapító okiratát a 26.12 számú melléklet szerinti tartalommal.

1835/2011. (VI.22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.) alapító okiratát a 26.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

1836/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium (1108 Budapest, Mádi u. 173.) alapító okiratát a 26.14 számú melléklet szerinti tartalommal.

1837/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) alapító okiratát a 27.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1838/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola (1134 Budapest, Huba u. 7.) alapító okiratát a 27.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1839/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 27.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1840/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.) alapító okiratát a 27.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1841/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az 1. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1116 Budapest, Rácz László u. 73.) alapító okiratát a 28.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1842/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 28.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1843/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 4. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1077 Budapest, Izabella u. 1.) alapító okiratát a 28.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1844/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.) alapító okiratát a 28.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1845/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, és Gyermekotthon (1121 Budapest, Hegyhát u. 35.) alapító okiratát a 28.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1846/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.) alapító okiratát a 28.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1847/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.) alapító okiratát a 28.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1848/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1115 Budapest, Halmi út 26.) alapító okiratát a 28.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

1849/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.) alapító okiratát a 28.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

1850/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.) alapító okiratát a 28.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

1851/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 28.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

1852/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.) alapító okiratát a 28.12 számú melléklet szerinti tartalommal.

1853/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.) alapító okiratát a 28.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

1854/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 28.14 számú melléklet szerinti tartalommal.

1855/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.) alapító okiratát a 28.15 számú melléklet szerinti tartalommal.

1856/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 28.16 számú melléklet szerinti tartalommal.

1857/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 28.17 számú melléklet szerinti tartalommal.

1858/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1145 Budapest, Mexikói út 60.) alapító okiratát a 28.18 számú melléklet szerinti tartalommal.

1859/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.) alapító okiratát a 28.19 számú melléklet szerinti tartalommal.

1860/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.) alapító okiratát a 28.20 számú melléklet szerinti tartalommal.

1861/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.) alapító okiratát a 28.21 számú melléklet szerinti tartalommal.

1862/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.) alapító okiratát a 28.22. számú melléklet szerinti tartalommal.

1863/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.) alapító okiratát a 29.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1864/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola (1115 Budapest, Thallóczy Lajos u. 1.) alapító okiratát a 29.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1865/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium (1214 Budapest, Tejút u. 10-12.) alapító okiratát a 29.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1866/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/a.) alapító okiratát a 29.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1867/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) alapító okiratát a 29.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1868/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1194 Budapest, Csengő u. 1.) alapító okiratát a 29.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1869/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium (1022 Budapest, Bimbó u. 51.) alapító okiratát a 30.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1870/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Czóbel Ernő Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 22.) alapító okiratát a 30.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1871/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium (1119 Budapest, Fehérvári út 159.) alapító okiratát a 30.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1872/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1074 Budapest, Hársfa u. 4.) alapító okiratát a 30.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1873/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium (1089 Budapest, Reguly Antal u. 42.) alapító okiratát a 30.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1874/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a József Attila Középiskolai Kollégium (1146 Budapest, Cházár András u. 6.) alapító okiratát a 30.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1875/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Káldor Miklós Kollégium (1022 Budapest, Felvinci út 8.) alapító okiratát a 30.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1876/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium (1191 Budapest, Kisfaludy u. 28.) alapító okiratát a 30.8 számú melléklet szerinti tartalommal.

1877/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.) alapító okiratát a 30.9 számú melléklet szerinti tartalommal.

1878/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Középiskolai Leánykollégium (1145 Budapest, Uzsoki u. 34/A) alapító okiratát a 30.10 számú melléklet szerinti tartalommal.

1879/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pannónia Középiskolás Kollégium (1133 Budapest, Pannónia u. 83.) alapító okiratát a 30.11 számú melléklet szerinti tartalommal.

1880/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium (1119 Budapest, Rátz László u. 3-7.) alapító okiratát a 30.12 számú melléklet szerinti tartalommal.

1881/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) alapító okiratát a 30.13 számú melléklet szerinti tartalommal.

1882/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Váci Mihály Kollégium (1141 Budapest, Mogyoródi út 128.) alapító okiratát a 30.14 számú melléklet szerinti tartalommal.

1883/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Varga Katalin Középiskolai Kollégium (1149 Budapest, Tábornok u. 24/A) alapító okiratát a 30.15 számú melléklet szerinti tartalommal.

1884/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) alapító okiratát a 30.16 számú melléklet szerinti tartalommal.

1885/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.) alapító okiratát a 31.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1886/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.) alapító okiratát a 31.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1887/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) alapító okiratát a 31.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1888/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1032 Budapest, Bécsi út 134.) alapító okiratát a 32.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1889/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.) alapító okiratát a 32.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1890/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) alapító okiratát a 32.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1891/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út 48-54.) alapító okiratát a 32.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1892/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.) alapító okiratát a 32.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1893/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) alapító okiratát a 33.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1894/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.) alapító okiratát a 33.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1895/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.) alapító okiratát a 33.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1896/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) alapító okiratát a 33.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1897/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.) alapító okiratát a 33.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1898/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Várna u. 23.) alapító okiratát a 33.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1899/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.) alapító okiratát a 34.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1900/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35.) alapító okiratát a 34.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1901/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) alapító okiratát a 34.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1902/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola (1149 Budapest, Egressy út 36.) alapító okiratát a 34.4 számú melléklet szerinti tartalommal.

1903/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) alapító okiratát a 34.5 számú melléklet szerinti tartalommal.

1904/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) alapító okiratát a 34.6 számú melléklet szerinti tartalommal.

1905/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) alapító okiratát a 34.7 számú melléklet szerinti tartalommal.

1906/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon (8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.) alapító okiratát a 35.1 számú melléklet szerinti tartalommal.

1907/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) alapító okiratát a 35.2 számú melléklet szerinti tartalommal.

1908/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.) alapító okiratát a 35.3 számú melléklet szerinti tartalommal.

1909/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 20-35. számú mellékletekben található alapító okirat módosítások aláírására és a 4-19. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

1910/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezéshez kapcsolódó előirányzat-rendezési javaslatot terjessze a Közgyűlés szeptemberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1911/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2011. augusztus 31-ei fordulónappal elkészített, az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolóit a szükséges előirányzat-módosításokkal egyidejűleg terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

1912/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Fővárosi Közgyűlés 523/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyott „5994. egyedi azonosító számú engedélyokiratban szereplő „Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” megnevezésű fejlesztési feladat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint:

Feladat teljes költsége 10 M Ft.
ebből saját forrás: 10 M Ft.
Tény kifizetés 2010. XII. 31-ig: 4,7 M Ft.
Saját forrás maradvány: 5,3 M Ft.

Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 5994 egyedi azonosító számú „Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” megnevezésű feladat engedélyokiratát azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés nem történhet.

1913/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a lezárt feladat tekintetében az elkészült dokumentumok őrzéséről és a jogszabályi előírások lehetőségei alapján szükséges felülvizsgálatáról gondoskodjon.

1914/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, új fejlesztő iskolai csoport indításához szükséges kialakítás megvalósításhoz csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Inkubátorház létrehozásának (BEK) megvalósíthatósági tanulmányterve” cím előirányzatát 5,3 M Ft-tal és egyúttal törli a feladatot, egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, fejlesztő iskola kialakítás” feladatot.

1915/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 59. § (4) bekezdésében foglaltak alapján eseti jelleggel magához vonja a főpolgármester beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörét, és jóváhagyja az „Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, új fejlesztő iskolai csoport indításához szükséges kialakítás” feladat engedélyokiratát az előterjesztés 36. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a jóváhagyott engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert európai uniós projektjei beruházási engedélyokiratainak jóváhagyására (Főkapu, Élőhely rekonstrukció II. ütem).

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1916/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a „Fővárosi Állat- és Növénykert Főkapu épületének rekonstrukciója európai uniós projekt”, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció II. ütem európai uniós projekt” engedélyokiratokat a 4. és 8. sz. mellékletek szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az okiratok aláírására.

Határidő: a határozathozatalt követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

1917/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződések módosításával való összhang megteremtése érdekében az alábbiakban módosítja Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) rendeletét:

az „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” címen belül csökkenti a Támogatásértékű beruházási bevétel előirányzatát 252 458 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg csökkenti az Intézményi beruházások kiadásain belül a „Főkapu épületének rekonstrukciója EU projekt” feladat előirányzatát 116 612 E Ft-tal és az „Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció II. ütem EU projekt” feladat előirányzatát 201 268 E Ft-tal, továbbá megemeli a Dologi kiadások előirányzatát 65 422 E Ft-tal.

A napirend 32. pontja: A Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi működési feltételeinek biztosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1918/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Egészségpolitikai és Szociális Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heim Pál Gyermekkórház által a vissza nem térítendő támogatás fedezetéül felajánlott, az 1. sz. mellékletben részletezett ingatlanok későbbi értékesítése során elért bevétel az egészségügyi ágazatban kerüljön felhasználásra.

Határidő: az ingatlanok értékesítése után

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1919/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Heim Pál Gyermekkórház 2011. évi június-december havi működési költségeinek biztosítására összesen 350 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a következő ütemezésben:

2011. június folyamán kerüljön folyósításra 120 M Ft;

2011. július-2011. decemberi időszakban összesen 230 M Ft kerüljön folyósításra maximum 40 M Ft/hó ütemezéssel.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 350 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: utalásra 2011. július 15. és utána folyamatos

Felelős: Tarlós István

1920/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Heim Pál Gyermekkórház Budapest XIII., Gyermek tér 2., a Budapest X., Liget utca 6-10. telephelyeken folytatott tevékenységek áttelepítéséhez szükséges felújítási munkálatok elvégzésére, a telephelyek és a pilismaróti üdülőépület kiürítésével kapcsolatos költségek fedezetére utólagos elszámolási kötelezettséggel 49 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az intézmény számára, ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 49 000 E Ft-tal, és egyidejűleg megemeli az „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 14 000 E Ft-tal, a támogatásértékű beruházási kiadás előirányzatát 35 000 E Ft-tal.

Határidő: 2011. július 25.

Felelős: Tarlós István

1921/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítsa a 2011. július - 2011. december hónapokra megítélt 230 000 E Ft lehívásának és az előterjesztés 1. sz. mellékletében ütemezett feladatok végrehajtásának műszaki- gazdasági ellenőrzését, és gondoskodjon az utalások folyamatosságáról. Felkéri továbbá, hogy a felújítási munkálatokhoz kapcsolódó beruházási okiratok előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2011. július 25.

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: A Központi Stomatológiai Intézet likviditási helyzetének rendezése és önkormányzati biztos kirendelése.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1922/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Központi Stomatológiai Intézet 60 napon túli tartozásainak részleges rendezésére 15 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 15 000 E Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1201 Központi Stomatológiai Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

Határidő: 2011. július 20.

Felelős: Tarlós István

1923/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Központi Stomatológiai Intézethez az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 167. § (1) bekezdése alapján önkormányzati biztos kirendelése szükséges.

Határidő: 2011. július 25.

Felelős: Tarlós István

1924/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az önkormányzati biztosi névjegyzékben szereplő társaságoktól kérjen ajánlatot úgy, hogy az ajánlatok a fax és e-mail útján kézbesített felkérések után a 6. munkanapon beérkezzenek.

Határidő: 2011. július 20.

Felelős: Tarlós István

1925/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Központi Stomatológiai Intézet önkormányzati biztosi teendőinek ellátására beérkezett ajánlatok elbírálására háromtagú javaslattevő Ad hoc Bizottságot jelöl ki.

Az Ad hoc Bizottság

elnöke: dr. Velkey György
tagjai: Németh Zoltán
Rometné dr. Orosz Julianna,
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztály részéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1926/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy biztosítsa az önkormányzati biztos kijelölésére javaslatot tevő Ad hoc Bizottság számára készülő döntés-előkészítő anyagok elkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1927/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Központi Stomatológiai Intézet Önkormányzati biztosi teendőinek ellátására beérkezett, és az Ad hoc Bizottság által értékelt pályázatok alapján a Fővárosi Közgyűlés augusztusi rendes ülésén tegyen javaslatot az önkormányzati biztos kijelölésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: A Budapesti Operettszínház és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. közfeladatainak átadása a Magyar Állam részére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

A napirend 35. pontja: Javaslat a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0003 számú és a Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 számú projektek támogatási szerződéseinek 4. sz. módosítására, valamint a projektek engedélyokiratainak 3. számú módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1928/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat megvalósítása érdekében, a 2011. évre vonatkozóan 47 750 E Ft többlet saját forrást biztosít a 2012. évben befolyó KMOP támogatás megelőlegezése céljából.

1929/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” feladat megvalósítása érdekében, a 2011. évre vonatkozóan 45 906 E Ft többlet saját forrást biztosít a 2012. évben befolyó KMOP támogatás megelőlegezése céljából.

1930/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” és a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” projektek saját forrásának biztosítása, továbbá a támogatási szerződéssel való összhang megteremtése érdekében

= csökkenti a „8536 Támogatás értékű beruházási bevétel” cím KMOP „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” előirányzatát 47 750 E Ft-tal, valamint a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” előirányzatát 45 906 E Ft-tal, továbbá

= csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 93 656 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg

= a fentieknek megfelelően a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat 2011. évi előirányzata 1 931 675 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 1 297 087 E Ft, saját forrás 634 588 E Ft], a 2012. évi ütem 1422 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 48 910 E Ft, saját forrás -47 488 E Ft]. A feladat összköltsége 2 332 069 E Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 398 972 E Ft, továbbá

= a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” feladat 2011. évi előirányzata 3 352 812 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 2 344 111 E Ft, saját forrás 1 008 701 E Ft], a 2012. évi ütem 1016 E Ft [ebből EU támogatás (KMOP) 46 733 E Ft, saját forrás -45 717 E Ft]. A feladat összköltsége 3 852 868 M Ft, ebből tény 2010. december 31-ig 499 040 E Ft.

1931/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése, I ütem” c. KMOP-5.2.2/A-2008-0003 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. július 7.

Felelős: Tarlós István

1932/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a „Budapest Szíve Program - Kaputérség kiépítése I. ütem” című, KMOP-5.2.2/A-2008-0002 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 4. sz. módosítását az előterjesztés módosított 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. július 7.

Felelős: Tarlós István

1933/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

1934/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem, Reprezentatív Kaputérség kiépítése” tárgyú beruházási engedélyokirat 3. számú módosítását a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: A Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervével, valamint közszolgáltatási szerződésének módosításával kapcsolatos döntések.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1935/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 2011. évi városrehabilitációs közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1936/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva elfogadja a Társaság 2011. évi üzleti tervét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 41/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1937/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére:

MASZK Országos Színészegyesület 1500 E Ft,
Szabó Lőrinc Alapítvány 300 E Ft,
Magyar Kriminológiai Társaság 500 E Ft,
Magyarországi Tolókocsi Alapítvány 500 E Ft,
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1500 E Ft,
Szebb Gyermekévekért Alapítvány 500 E Ft,
Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Alapítvány 2000 E Ft,
Magyar Mérnöki Kamara 1250 E Ft,
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség 1000 E Ft.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapesti Vidám Park Zrt. tőkehelyzetének rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1938/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Vidám Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042417), mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság tulajdonosi jogainak gyakorlója - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 19. § (5) bekezdése, 284. § (2) bekezdése, továbbá a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Budapesti Vidám Park Zrt. jelenlegi 168 000 E Ft alaptőkéjét, 118 000 E Ft összeggel 50 000 E Ft alaptőkére leszállítja veszteségrendezés érdekében, a saját tőke elemeinek átrendezésével. Az alaptőke leszállítás módja: a művelet pénzmozgással nem jár, csak a saját tőke belső struktúrája változik meg, a részvények számának az alapító okiratban meghatározott módon történő csökkentésével. [Gt. 269. § (2) bek. c) pont]

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1939/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Társaság alapító okiratának az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező módosítását, illetve az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosított, egységes szerkezetű alapító okiratot, és azok aláírására felhatalmazza a főpolgármestert.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó CET 2.13. számú bérlemény bérbeadására irányuló eljárás lezárására és a bérleti szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1940/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 77. §-a alapján Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 2.13-as azonosító számú - összesen 752,92 m2 alapterületű - bérlemény bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást eredményesnek nyilvánítja, ezen bérlemény tekintetében a 4 €/m2/hó + áfa bérleti díjat tartalmazó ajánlatot benyújtó Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft.-t nyertes ajánlattevőnek nevezi meg, valamint a Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött ingatlanügynöki szerződés 3.3.(c) pontja alapján a bérleti szerződés szerződéses feltételeinek módosítását - az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal - jóváhagyja.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1941/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 2.13-as azonosító számú - összesen 752,92 m2 alapterületű - bérlemény bérbevétele tekintetében háromhavi, azaz 9036 EUR összegű bérleti díj-kedvezményt nyújt támogatás formájában a Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft. számára.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1942/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött ingatlanügynöki szerződés 4.1. c) pontja alapján felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 8. számú mellékleteként csatolt - a Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft.-vel, mint nyertes ajánlattevővel megkötendő, a Budapest IX. kerület, Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 2.13-as azonosító számú, összesen 752,92 m2 alapterületű bérleményre vonatkozó - az előterjesztő által módosított - bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1943/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Budapest IX. ker., Fővám tér 11-12. szám alatti ingatlan egyes helyiségei hasznosítása tárgyában megkötött ingatlanügynöki szerződés 4.1.(b) pontja alapján tudomásul veszi az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt, összesen 40 203 EUR + áfa összegű ingatlanügynöki jutalékra vonatkozó kimutatást a 2.13-as bérlemény tekintetében, tudomásul veszi, hogy a jutalék fedezete a Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelete szerint a 7221-es címkódon rendelkezésre áll, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak - az ingatlanügynöki szerződésben foglaltaknak megfelelően történő - utalásáról.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

1944/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 311/2010. (VI. 29.) számú határozatával jóváhagyott Ajánlati Felhívás 7.2. pontjának és a 2.13-as bérleményre vonatkozó bérleti szerződés 35. pontjának megfelelően a bérleti szerződés közokiratba foglalásának költségeit a bérlő és a bérbeadó Fővárosi Önkormányzat 50-50%-os arányban fizetik, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az Önkormányzat terhére eső összeg kifizetéséről.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Szabályzat és annak mellékletei módosítására, valamint a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsolódó CET 0.14, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 1.1, 1.24, 2.3, 2.4., 2.1., 2.2, 2.20., 2.21., 2.6. számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1945/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 61. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek bérbeadására vonatkozó eljárás tekintetében érvényben lévő Versenyeztetési Szabályzat módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy az abban foglaltakat az előterjesztés keretében kiírásra kerülő versenyeztetési eljárások során és az annak keretében megkötendő bérleti szerződésekre már alkalmazni kell.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1946/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 61. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja a Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek bérbeadására vonatkozó eljárás tekintetében irányadó és érvényben lévő Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Peremfeltételek módosítását az alábbiak szerint:

- A Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Peremfeltételek negyedik bekezdése az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

„Az Ingatlanügynöki Szerződés 3.1. pontja alapján Porto az alábbi peremfeltételek és a vonatkozó jogszabályok - különösen a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet), valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló (a továbbiakban: Helyiségrendelet) 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet - keretei között jogosult és köteles a versenyeztetési eljárás feltételeit meghatározni és azokat az Ajánlati Felhívásban és a bérleti szerződésben érvényesíteni.”

- A megszerzési díj mértékére vonatkozó 2. számú peremfeltétel az alábbiak szerint módosul:

„A Vagyonrendelet 64. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti megszerzési díj fizetésére vonatkozó döntés nem mellőzhető. A megszerzési díjat a versenyeztetési eljárás eredményeként kialakult összegben kell megfizetni azzal, hogy az Ajánlati Felhívásban a megszerzési díj minimumát legalább 1 (egy) havi bérleti díj + áfának megfelelő összegben kell meghatározni, melyről Önkormányzat számlát állít ki Bérlő felé.”

A Közraktárak Épületegyüttes bérleményeinek hasznosítására vonatkozó Versenyeztetési Peremfeltételek egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

1947/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.17 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.18 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.19 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 380 m2 alapterületű, 0.16 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.14 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 62 m2 alapterületű, 1.1 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 170 m2 alapterületű, 1.24 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 300 m2 alapterületű, 2.3 számmal jelölt, kozmetikumok, ajándéktárgyak kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű, 2.4 számmal jelölt, kreatív játszóház funkciójú, 97 m2 alapterületű, a 2.1, 2.2, 2.20 és 2.21 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú összesen 567 m2 alapterületű, valamint a 2.6 számmal jelölt, iparművészeti galéria és kiárusítóhely funkciójú, 226 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés módjaként a versengő ajánlatkérést határozza meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1948/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.17 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.18 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.19 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 380 m2 alapterületű, 0.16 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.14 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 62 m2 alapterületű, 1.1 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 170 m2 alapterületű, 1.24 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 300 m2 alapterületű, 2.3 számmal jelölt, kozmetikumok, ajándéktárgyak kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű, 2.4 számmal jelölt, kreatív játszóház funkciójú, 97 m2 alapterületű, a 2.1, 2.2, 2.20 és 2.21 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, összesen 567 m2 alapterületű, valamint a 2.6 számmal jelölt, iparművészeti galéria és kiárusítóhely funkciójú, 226 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés főbb feltételeit az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1949/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.17 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.18 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.19 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 380 m2 alapterületű, 0.16 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 27 m2 alapterületű, 0.14 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 62 m2 alapterületű, 1.1 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 170 m2 alapterületű, 1.24 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 300 m2 alapterületű, 2.3 számmal jelölt, kozmetikumok, ajándéktárgyak kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű, 2.4 számmal jelölt, kreatív játszóház funkciójú, 97 m2 alapterületű, a 2.1, 2.2, 2.20 és 2.21 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, összesen 567 m2 alapterületű, valamint a 2.6 számmal jelölt, iparművészeti galéria és kiárusítóhely funkciójú, 226 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást megindítja, és felkéri a Porto Investment Hungary Kft.-t, hogy az eljárást az előterjesztés 4., 5. és 6. sz. mellékleteként csatolt dokumentumai (ajánlati felhívások, a jelen határozattal érintett helyiségekre egységesen alkalmazandó bérleti szerződés-tervezet formaszövege, értékbecslések), a Versenyeztetési Peremfeltételek, a Versenyeztetési Szabályzat és az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező főbb versenyeztetési feltételek alapján folytassa le.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó CET 0.5B, 0.6, 0.7, 0.7B, 0.15, 0.15B, 0.15C, 1.8, 1.9, 1.14 számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1950/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.5B számmal jelölt, zöldség-gyümölcs, egyéb élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 31 m2 alapterületű, 0.6 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű, 0.7 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem, vendéglátás funkciójú, 122 m2 alapterületű, 0.7B számmal jelölt, pékáru készítése, kiskereskedelme, vendéglátás funkciójú, 57 m2 alapterületű, 0.15 számmal jelölt, vendéglátás, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 125 m2 alapterületű, 0.15C számmal jelölt, vendéglátás, élelmiszer és konyhai kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 105 m2 alapterületű, 1.8 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 140 m2 alapterületű, 1.9 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 197 m2 alapterületű, 1.14 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 75 m2 alapterületű, a 0.15B számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés módjaként a versengő ajánlatkérést határozza meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1951/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.5B számmal jelölt, zöldség-gyümölcs, egyéb élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 31 m2 alapterületű, 0.6 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű, 0.7 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem, vendéglátás funkciójú, 122 m2 alapterületű, 0.7B számmal jelölt, pékáru készítése, kiskereskedelme, vendéglátás funkciójú, 57 m2 alapterületű, 0.15 számmal jelölt, vendéglátás, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 125 m2 alapterületű, 0.15C számmal jelölt, vendéglátás, élelmiszer és konyhai kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 105 m2 alapterületű, 1.8 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 140 m2 alapterületű, 1.9 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 197 m2 alapterületű, 1.14 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 75 m2 alapterületű, a 0.15B számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés főbb feltételeit az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg azzal a kitétellel, hogy a támogatás tartalma (bérleti díj kedvezmény mértéke) a versenyeztetési eljárás befejezését követően, annak eredményének megállapítása során, a tulajdonosi döntés meghozatalával egyidejűleg kerül megállapításra a nyertes ajánlattevők bérleti szerződésében rögzítésre kerülő konkrét használati cél meghatározása függvényében.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1952/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.5B számmal jelölt, zöldség-gyümölcs, egyéb élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 31 m2 alapterületű, 0.6 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű, 0.7 számmal jelölt, élelmiszer kiskereskedelem, vendéglátás funkciójú, 122 m2 alapterületű, 0.7B számmal jelölt, pékáru készítése, kiskereskedelme, vendéglátás funkciójú, 57 m2 alapterületű, 0.15 számmal jelölt, vendéglátás, élelmiszer kiskereskedelem funkciójú, 125 m2 alapterületű, 0.15C számmal jelölt, vendéglátás, élelmiszer és konyhai kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 105 m2 alapterületű, 1.8 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 140 m2 alapterületű, 1.9 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 197 m2 alapterületű, 1.14 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 75 m2 alapterületű, a 0.15B számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 56 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást megindítja, és felkéri a Porto Investment Hungary Kft.-t, hogy az eljárást az előterjesztés 2., 3., és 4. sz. mellékleteként csatolt dokumentumai (ajánlati felhívások, a jelen határozattal érintett helyiségekre egységesen alkalmazandó bérleti szerződés-tervezet formaszövege, értékbecslések), a Versenyeztetési Peremfeltételek, a Versenyeztetési Szabályzat és az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező főbb versenyeztetési feltételek alapján folytassa le.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1953/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 1.2 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 122 m2 alapterületű, 1.4 és 1.5 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelmi funkciójú, 240 m2 alapterületű, 1.6 és 1.7 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 269 m2 alapterületű, 1.16 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 79 m2 alapterületű, 1.21 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 346 m2 alapterületű, 2.8 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 149 m2 alapterületű, 2.9 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 109 m2 alapterületű, 2.10 számmal jelölt, iparművészeti galéria és árusítóhely funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.14 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 119 m2 alapterületű, 2.15 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 139 m2 alapterületű, 2.20A számmal jelölt, ékszer, divatkiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés módjaként a versengő ajánlatkérést határozza meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1954/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 1.2 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 122 m2 alapterületű, 1.4 és 1.5 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 240 m2 alapterületű, 1.6 és 1.7 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 269 m2 alapterületű, 1.16 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 79 m2 alapterületű, 1.21 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 346 m2 alapterületű, 2.8 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 149 m2 alapterületű, 2.9 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 109 m2 alapterületű, 2.10 számmal jelölt, iparművészeti galéria és árusítóhely funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.14 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 119 m2 alapterületű, 2.15 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 139 m2 alapterületű, 2.20A számmal jelölt, ékszer, divatkiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés főbb feltételeit az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg azzal a kitétellel, hogy a támogatás tartalma (bérleti díj kedvezmény mértéke) a versenyeztetési eljárás befejezését követően, annak eredményének megállapítása során a tulajdonosi döntés meghozatalával egyidejűleg kerül megállapításra a nyertes ajánlattevő bérleti szerződésében rögzítésre kerülő konkrét használati cél meghatározása függvényében.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1955/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 1.2 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 122 m2 alapterületű, 1.4 és 1.5 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők, és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 240 m2 alapterületű, 1.6 és 1.7 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 269 m2 alapterületű, 1.16 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 79 m2 alapterületű, 1.21 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 346 m2 alapterületű, 2.8 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 149 m2 alapterületű, 2.9 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 109 m2 alapterületű, 2.10 számmal jelölt, iparművészeti galéria és árusítóhely funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.14 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 119 m2 alapterületű, 2.15 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 139 m2 alapterületű, 2.20A számmal jelölt ékszer, divatkiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást megindítja, és felkéri a Porto Investment Hungary Kft.-t, hogy az eljárást az előterjesztés 2., 3. és 4. számú mellékleteként csatolt dokumentumai (ajánlati felhívások, a jelen határozattal érintett helyiségekre egységesen alkalmazandó bérleti szerződés-tervezet formaszövege, értékbecslése), a Versenyeztetési Peremfeltételek, a Versenyeztetési Szabályzat és az előterjesztés 1. számú mellékletét képező főbb versenyeztetési feltételek alapján folytassa le.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

1956/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttes nagyobbik épületében elhelyezkedő 0.8 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 157 m2 alapterületű, 0.9 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.10 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 178 m2 alapterületű, 0.11 számmal jelölt, szolgáltatás, kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 1.11 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 64 m2 alapterületű, 1.15 számmal jelölt, divat, divatkiegészítők és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 79 m2 alapterületű, 2.16 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.18A számmal jelölt, ékszer, divatkiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó, a Porto Investment Hungary Kft. által előkészített 6. számú mellékletként csatolt ajánlati felhívásokban rögzített bérleti feltételeket nem fogadja el, így a jelen határozat szerinti bérlemények esetében a versenyeztetési eljárás megindításához nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: A BFVK Zrt. alaptőkéjének az ÉPÍT Zrt. részvények elvonásával egyidejű csökkentéséről szóló elvi döntés.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1957/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva elviekben egyetért a BFVK Zrt. 571 280 000 Ft jegyzett tőkéjének tőkekivonással történő leszállításával, valamint ezzel egyidejűleg a BFVK Zrt. tulajdonában álló ÉPÍT Zrt. részvények elvonásával, a BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. egyesülésének jogerős cégbírósági bejegyzését követően, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. vezérigazgatója útján készíttesse elő a tőkeleszállításhoz szükséges, jogszabályok által előírt dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fővárosi Közgyűlés a tőkekivonásról határozó végleges döntését meghozza.

Határidő: a BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. egyesülésének jogerős cégbírósági bejegyzését követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a 2011. évi Fővárosi Városrehabilitációs Keretből a társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására szóló pályázati felhívás jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1958/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek felújítási munkáinak támogatására az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1959/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. számú mellékletben szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Bp. VII., Rákóczi út 18. II. em. 2. szám alatti lakás elidegenítése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1960/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Tulajdonosi Bizottság 658/2005. (IX. 20.) sz., valamint a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 218/2005. (IX. 27.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.

1961/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján, a Budapest VII., Rákóczi út 18. II. em. 2. szám alatti, 34533/0/A/15 hrsz.-ú lakást, 8.895.000 Ft forgalmi érték alapulvételével, a bentlakó bérlő részére, fenti rendelet 6-7. §, valamint a 8. § (1)-(4) bekezdésekben meghatározott feltételek szerint elidegeníti, és a 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (1) bekezdés alapján felkéri a főpolgármestert a 10. sz. melléklet szerinti, a Budapest VII., Rákóczi út 18. II. em. 2. sz. alatti lakásra vonatkozó vételi ajánlat megtételére.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest VIII. kerület Önkormányzatával a Ltv. szerinti városrehabilitációs befizetések teljesítésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1962/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodást VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatával. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1963/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 43. § (1) bekezdés a) pontjában a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodást Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatával. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1964/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata ez irányú igényére figyelemmel - megerősítve egyúttal a 162/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozatban foglaltakat - a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keretből juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről szóló 2/2005. (II. 10.) Főv. Kgy. rendeletet a kerületi igényeknek megfelelően oly módon kívánja átalakítani, hogy az valamennyi kerület számára azonos feltételekkel biztosítsa a Városrehabilitációs Keret pályázati lehetőségeinek igénybevételét; tudomásul veszi továbbá, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata e rendeletmódosítás hatálybalépését követően kívánja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást aláírni.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a rendeletmódosítást 2011. október 31-ig terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat az SSB Credit Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1965/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4/c) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat SSB Credit Kft.-vel szemben fennálló 14.515.618 Ft összegű követelése vonatkozásában a Fővárosi Bíróság által felszámolóként kijelölt Credit-audit Üzletviteli Szolgáltató Kft. írásbeli nyilatkozata alapján megállapítja a behajthatatlanság tényét és a követelésről lemond.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1966/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a behajthatatlan követelés számviteli rendezéséről és annak leírásáról.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1967/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 23972/0/A/59 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Veres Pálné u. 17-19. B. lph. IV/4. sz. alatt található, 27 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 54/10000 tulajdoni hányaddal, 14 000 000 Ft vételáron a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1968/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24237/0/A/4 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Károly krt. 24. fsz. 1. sz. alatt található, 30 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 79/10000 tulajdoni hányaddal 8 100 000 Ft vételáron Mészáros Margit, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1969/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 23972/0/A/57 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Veres Pálné u. 17-19. B. lph. IV. em. 2/A. sz. alatt található, 44 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 87/10000 tulajdoni hányaddal 14 800 000 Ft vételáron Sanja Marinovic, mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1970/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. VI. ker. 28470/0/A/32 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. II/1. - Andrássy út 92-94. II/1. sz. alatt található, 83 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 112/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a Bp. VI. ker., 28470/0/A/33 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. II/1/A. - Andrássy út 92-94. II/1/A sz. alatt található, 49 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 66/10000 tulajdoni hányaddal mindösszesen: 65 000 000 Ft vételáron a Quovadis Investments Three Kft., mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság közszolgáltatási szerződése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1971/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal módosított Közszolgáltatási Szerződést a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés bejelentéséről a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően, felkéri továbbá a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: A BKSZTT-én keletkező szennyvíziszap hasznosításának közszolgáltatásként való megszervezése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1972/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 588/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatát.

1973/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) keletkező szennyvíziszap elszállítása és ártalmatlanítása/hasznosítása feladatait a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (az FTSZV Kft.) lássa el közszolgáltatóként legkésőbb 2012. január 1. napjától kezdődően, és felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy tegyen meg minden szükséges további intézkedést annak érdekében, hogy a közszolgáltatási feladat ellátására felkészüljön.

Határidő: 2012. január 1.

Felelős: Tarlós István

1974/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan az FTSZV Kft.-vel kötendő szerződés feltételeire.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

1975/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján tájékoztassa az Európai Bizottságot, hogy a kedvezményezett Budapest Főváros Önkormányzata a BKSZTT-n keletkező szennyvíziszap hasznosítását közszolgáltató (az FTSZV Kft.) útján fogja teljesíteni.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 42/2011. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendeletét a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 51. pontja: „Vállalkozási szerződés és megállapodás a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, valamint közreműködésre a BKSZTT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében” tárgyú szerződés módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1976/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a módosítással érintett előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti megállapodást, jelen módosító javaslat szerinti tartalommal és határidővel.

1977/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás megkötését.

Határidő: az FCSM Zrt. soron következő közgyűlése

Felelős: Tarlós István

1978/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BKSZT Kft. taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás megkötését.

Határidő: a BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: A BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. tőkeemelése és az alapító okirat kapcsolódó módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1979/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevét megváltoztatja. A Társaság elnevezése a névváltozást követően:

A Társaság cégneve: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

A Társaság rövidített neve: BVK HOLDING Zrt.

A Társaság idegen nyelvű cégneve angol nyelven: BVK HOLDING Budapest City Operations Centre Private Company Limited by Shares

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve angol nyelven: BVK HOLDING Ltd.

A Társaság idegen nyelvű cégneve német nyelven: BVK HOLDING Stadtbetrieb Zentrale Budapest geschlossene Aktiengesellschaft

A Társaság idegen nyelvű rövidített neve német nyelven: BVK HOLDING AG.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1980/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata esetében a Ctv. 52. § (3) bekezdésében írtak szerint a törvény 9. számú melléklete szerinti szerződésminta alkalmazása helyett áttér az egyedi alapító okirati formára.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1981/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelenleg 25 000 000 /azaz huszonöt millió/ Ft mértékű alaptőkéjét 35 319 000 000 /azaz harmincötmilliárd-háromszáztizenkilencmillió/ Ft-ra felemeli.

A Részvénytársaság alaptőkéje, illetve a Részvénytársaság alapításakor kibocsátott részvényeinek kibocsátási értéke a Részvénytársaság alapításakor hiánytalanul megfizetésre került, pénzbeli hozzájárulás formájában.

Az alaptőke-emelés mértéke: 35 294 000 000 /azaz harmincötmilliárd-kettőszázkilencvennégy millió/ Ft.

Az alaptőke-emelés a Részvénytársaság 35 294 /harmincötezer-kettőszázkilencvennégy/ darab, névre szóló, 1 000 000 /azaz egymillió/ Ft névértékű, 55 930 000 000 /azaz ötvenötmilliárd-kilencszázharmincmillió/ Ft kibocsátási értékű A. részvénysorozatú dematerializált törzsrészvényének zártkörű kibocsátásával történik. A tőkeemelés során kibocsátandó törzsrészvények az alapításkor kibocsátott törzsrészvényekkel azonos, a Gt. és az alapító okirat szerinti részvényesi jogokat testesítenek meg.

Megállapítja, hogy a kibocsátásra kerülő részvények átvételére kizárólagosan a Fővárosi Önkormányzat, - mint a Részvénytársaság alapítója és egyszemélyes részvényese jogosult.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1982/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata részvényes a kibocsátandó részvények ellenértékét, nem vagyoni hozzájárulásként (apportként) szolgáltatja a Részvénytársaság számára, - amely apport az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt apportlistán tételesen meghatározásra került - 55 930 000 000 /azaz ötvenötmilliárd-kilencszázharmincmillió/ Ft értékben. A nem vagyoni hozzájárulás ellenében a Részvényest 35 294 /azaz harmincötezer-kettőszázkilencven-négy/ darab 1 000 000 /azaz egymillió/ Ft névértékű 55 930 000 000 /azaz ötvenötmilliárd-kilencszázharminc millió/ Ft kibocsátási értékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvény illeti meg.

A nem vagyoni hozzájárulás alaptőkén felüli része (az apport tárgyát képező társaságok értékelési különbözete), amely 20 636 000 000 /húszmilliárd-hatszázharminchatmillió/ Ft, a Részvénytársaság alaptőkén felüli vagyonába kerül.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gt. 209. § (1) bekezdése szerint, figyelemmel az Áht. 108. § (3) bekezdésére is, a Pricewaterhouse Coopers Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u. 16., cégjegyzék száma: 01-09-063022, könyvvizsgáló kamarai száma: 001464) könyvvizsgálónak az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt előzetes vizsgálata (vagyonértékelése) és Fekete Miklós könyvvizsgáló (1077 Budapest, Wesselényi u. 16., kamarai nyilvántartási szám: 003203) az apport felülvizsgálatáról szóló jelentése alapján, azzal egyező értékben állapítja meg.

A nem pénzbeli hozzájárulást az alaptőke emelés tárgyában hozott jelen határozat meghozatalától számított 30 (harminc) nap alatt kell a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.

A rendelkezésre bocsátás az apportlistában részletezett részvények esetében forgatmányozással történik. Az apportált részvényeket kibocsátó részvénytársaságok vezérigazgatóit, illetve korlátolt felelősségű társaság üzletrészét érintő rendelkezésre bocsátás esetén az ügyvezető igazgatókat, a Részvénytársaság köteles megkeresni, a tulajdonos-változásnak a kibocsátó társaság részvénykönyvébe, illetve a kft. tagjegyzékébe történő bejegyzése iránt.

A nem vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának megtörténtével egyidejűleg a Részvénytársaság Igazgatósága az átvételről nyilatkozatot ad ki.

A forgalomba hozandó új részvények átvételére az alapító és kizárólagos részvényes Budapest Főváros Önkormányzata részvényes kötelezettséget vállal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1983/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Részvénytársaság alapító okiratának a Társaság alaptőkéjére vonatkozó rendelkezéseit, akként, hogy a Részvénytársaság alaptőkéje 35 319 000 000, azaz harmincötmilliárd-háromszáztizenkilencmillió Ft, amely 25 000 000, azaz huszonötmillió Ft pénzbeli, és 35 294 000 000, azaz harmincötmilliárd-kettőszázkilencvennégymillió Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulásból (apport) áll, és amelyet 35 319, azaz harmincötezer-háromszáztizenkilenc darab, egyenként 1 000 000, azaz egymillió Ft névértékű, dematerializált úton előállított, névre szóló törzsrészvény testesít meg. A részvények kibocsátási értéke 56 080 000 000, azaz ötvenhatmilliárd-nyolcvanmillió Ft.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1984/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező alapító okirat alábbi pontjait a következők szerint, amely módosítások az egységes szerkezetű alapító okirat szövegébe aláíráskor átvezetésre kerülnek.

a) a VI. fejezet 1. s) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A részvényes a Társaságtól magához vonta a Társaság Igazgatóságának azon hatáskörét, hogy a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) egyedüli részvényese (tagja) az érintett társaságok vezető tisztségviselőit (vezérigazgató, ügyvezető), felügyelőbizottságainak tagjait megválassza, visszahívja, megbízza, megbízásukat visszavonja, díjazásukat megállapítsa. A Részvényes egyben e hatáskörök gyakorlását a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 52. § (2) bekezdésében a Társaság egyszemélyi tulajdonában álló részvénytársaságok (korlátolt felelősségű társaságok) tekintetében a főváros főpolgármesteréhez delegálta. A vezető tisztségviselők személyére nézve a Társaság Igazgatósága tesz javaslatot a főváros főpolgármestere számára.”

b) A VI. fejezet 1. u) pontja törlésre kerül.

c) A VI. fejezet 1. zd) pontja törlésre kerül.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

1985/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Részvénytársaságnak az előterjesztés módosított 3. számú mellékletét képező egységes szerkezetű, módosított alapító okiratát, azzal, hogy az alapító okirat módosításai az apport szolgáltatásával válnak hatályossá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1986/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező apportlista aláírására, valamint az előterjesztés módosított 3. sz. mellékletét képező egységes szerkezetű alapító okirat aláírásával, valamint az alaptőke-emelés cégbírósági átvezetéséhez szükséges cégjogi intézkedések megtételével, valamint a tőkeemelés során teljesítendő nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos intézkedések megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1987/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tekintse át a Fővárosi Közgyűlés hatályos önkormányzati rendeleteit abban a tekintetben, hogy a BVK Zrt. alaptőke-emeléssel történő tulajdonos-változás mennyiben érinti azok egyes rendelkezéseit az apportált társaságok korábbi önkormányzati tulajdonjogát érintő kérdésekben, és tegyen javaslatot azok megfelelő módosítására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Budapest Új Városfejlesztési Koncepció: célokat és feladatokat meghatározó munkamódszer jóváhagyása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1988/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Új Városfejlesztési Koncepciója készítésére az előterjesztésben ismertetett munkamódszert és ütemezést jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

1989/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Budapest Új Városfejlesztési Koncepciójának előkészítése érdekében 95 000 E Ft összeggel csökkenti a „7202 Főépítészi feladatok” Dologi kiadások (áfá-val) soron lévő előirányzatot, ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „7231 BFVK Zrt. közszolgáltatás” címkód dologi kiadások (áfá-val) soron lévő előirányzatát.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

1990/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Vagyonkezelő Zrt. közötti 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés

a) 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A 2011. január 1. és december 31. közötti időszakra előirányzat kompenzáció nettó összege a Fővárosi Közgyűlés 84/2011. (I. 31.) határozata szerint 298 048 E Ft + 74 512 E Ft áfa, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió-negyvennyolcezer forint + hetvennégymillió-ötszáztizenkétezer forint, mindösszesen 372 560 E Ft, azaz háromszázhetvenkettőmillió-ötszázhatvanezer forint, amely módosításra kerül oly módon, hogy 374 047 E Ft, azaz háromszázhetvennégymillió-negyvenhétezer forint + 93 512 E Ft, azaz kilencvenhárommillió-ötszáztizenkettőezer forint, mindösszesen 467 559 E Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió-ötszázötvenkilencezer forint lesz. Az előirányzott kompenzáció összegéből az alapdíj nettó 278 048 E Ft, azaz kettőszázhetvennyolcmillió-negyvennyolcezer forint, amely módosításra kerül oly módon, hogy nettó 330 047 E Ft lesz. A változódíj nettó 20 000 E Ft, azaz húszmillió forint, amely módosításra kerül oly módon, hogy nettó 44 000 E Ft lesz. Ezen összeg előirányzott szakterületi bontása, továbbá a keretszerződés 2. számú mellékletének 2. pontja (kompenzáció-számítási módszere) szerinti kalkulációja a szerződés 3. számú mellékletében található, amely az éves szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Amennyiben a közszolgáltató tevékenységének jelen éves szerződésben rögzített feladatai a Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. létrehozásával összefüggésben év közben jelentősen csökkennek, az alapdíj összege is arányosan csökken.”

b) 2-3. számú melléklete helyébe az előterjesztés mellékletét képező új 2-3. számú melléklet lép.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 54. pontja: Javaslat a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki. rekonstrukció engedélyokirat jóváhagyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1991/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki. (1088 Budapest, Vas u. 9-11.) rekonstrukciója elnevezésű beruházási feladat engedélyokiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására az 1. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

1992/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Széchenyi István Kereskedelmi Szki. rekonstrukció előirányzatát 542,9 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül a Széchenyi István Kereskedelmi Szki. rekonstrukció előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges költségvetési rendeletmódosítás javaslatát a soron következő Közgyűlés elé terjessze be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata akadálymentesítési projektjéhez.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1993/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által a Laktanya u. 4. szám alatti épület (18351/1 hrsz.) ügyfélszolgálati terei akadálymentesítése vonatkozásában a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0033 jelű pályázat benyújtásához, a projekt végrehajtásához, illetve a megvalósítást követő legalább 5 éves fenntartáshoz tulajdonosi hozzájárulását megadja. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az 1. sz. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulást írja alá.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c. KMOP-2.1.1/A-2008-0011 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1994/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” című, KMOP-2.1.1/A-2008-0011 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés módosított 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Tarlós István

1995/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A Budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” tárgyú beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására.

Határidő: 2011. július 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 57. pontja: Javaslat a KMOP-4.1.1/A-2008-0001 „A korszerű szakképzési együttműködés kiépítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés a Dél-Budai TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1996/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 3. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Dél-Budai TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0001 azonosító számú projektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

1997/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Dél-Budai TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0001 azonosító számú projekt megvalósításához kapcsolódó kölcsönszerződés 2. sz. módosítását az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolával a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 5 napon belül

Felelős: Tarlós István

1998/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt, 5421. azonosító számú, „Dél-Budai TISZK KMOP-4.1.1/A önrésze” megnevezésű engedélyokirat 2. számú módosítását, az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon, (Budapest XIV., Mexikói út) rekonstrukció engedélyokiratának 7. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1999/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a tárgyévi költségvetésben a „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció” feladaton rendelkezésre álló 26,1 M Ft-ot a Kulturális Örökségvédelmi Iroda által a végleges használatbavételi engedélyben előírt kiegészítő építési munkák megvalósítására fordítja.

2000/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja alapján jóváhagyja a 3.830,7 mFt összköltségű „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció” engedélyokiratának 7. sz. módosítását és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 2. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat felújítási engedélyokirat módosítások jóváhagyására, előirányzatok rendezésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2001/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

biztosítja a Zrínyi Miklós Gimnázium és a Vörösmarty Mihály Gimnázium, korábban, mint felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem feljogosított intézmények - elvégzendő feladatainak 2011. évi előirányzatát, a felújítási pénzeszközökkel már önálló gazdálkodásra feljogosított intézmények feladatainak megvalósítására.

2002/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási keret” cím kiadási, céljelleggel támogatott intézményi felújítások 2011. évi előirányzatát, azon belül a

„Zrínyi Miklós Gimnázium, Homlokzat felújítás” megnevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 2000 E Ft-tal;

„Zrínyi Miklós Gimnázium, Tető felújítása” megnevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 1000 E Ft-tal;

„Vörösmarty Mihály Gimnázium, Nyílászáró felújítása” megnevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 50 000 E Ft-tal;

ezzel egyidejűleg megemeli a

3311 „Zrínyi Miklós Gimnázium” kiadási, céljelleggel támogatott intézményi felújítások, azon belül a „Homlokzat felújítás” megnevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 2000 E Ft-tal;

3311 „Zrínyi Miklós Gimnázium” kiadási, céljelleggel támogatott intézményi felújítások, azon belül a „Tető felújítása” megnevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 1000 E Ft-tal;

3330 „Vörösmarty Mihály Gimnázium” kiadási, céljelleggel támogatott intézményi felújítások, azon belül a „Nyílászáró felújítása” megnevezésű feladat 2011. évi előirányzatát 50 000 E Ft-tal.

2003/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Zrínyi Miklós Gimnázium, homlokzat felújítás” engedélyokiratának 2. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követően

Felelős: Tarlós István

2004/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Vörösmarty Mihály Gimnázium nyílászáró felújítása” engedélyokiratának 2. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követően

Felelős: Tarlós István

2005/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel elvonja az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdés szerint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság hatáskörét és jóváhagyja a „Zrínyi Miklós Gimnázium, tető felújítása” engedélyokiratának 2. számú módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Budapest tagságának lemondása az ACR+ nemzetközi szervezetben.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2006/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván tagja lenni az ACR+ (Városok és Régiók Szövetsége a Hulladék Újrahasznosításért és a Természeti Erőforrások Fenntartható Kezeléséért) nemzetközi hálózatnak. Hatályon kívül helyezi a 2206/2010. (XI. 24.) Főv. Kgy. határozatot, és felkéri a főpolgármestert a szervezet tájékoztatására.

Határidő: 2011. július 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat az Óbudai Gázgyár területén lévő víz- és kátránytornyok állagmegóvó felújítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2007/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bek. b) pontja és ugyanezen törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak szerint hozzájárul ahhoz, hogy a Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. a 460/1921/5/2010. sz. KÖH számú építési engedély birtokában közbeszerzési eljárás útján az Óbudai Gázgyár torony együttesének állagmegóvó felújítását elvégezze azzal, hogy a közbeszerzési eljárás eredményéről a Fővárosi Közgyűlés felé tájékoztatási kötelezettséggel tartozik.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2008/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Az Óbudai Gázgyár torony együttese állagmegóvó felújításának fedezetére 950 000 E Ft-tal megemeli a „7244 Óbudai Gázgyár elszámolása (BVV Zrt.)” címen belül a pénzforgalom nélküli bevétel előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a címen belül az intézményi felújítás előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Települési Értékvédelmi Támogatás 2011. pályázati felhívás és kiírás.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2009/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

pályázatot ír ki települési értékvédelmi támogatásra az előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt pályázati felhívásban foglalt tartalommal.

Határidő: 2011. június

Felelős: Tarlós István

2010/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő pályázati felhívás Budapest Portálon való közzétételéről és az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest V. kerület, Bárczy István u. 1-3.) nyomtatott formában való hozzáférhetőségéről gondoskodjék.

Határidő: a döntést követő 7 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2011/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi Tanácsa tagjának felkéri dr. Schäffer Istvánt (2330 Dunaharaszti, Határ út 59.) a változás bejegyzésétől számított 3 év határozott időtartamra.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2012/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának 6. sz. melléklet szerinti módosítását, illetőleg a 7. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a 2011/2012 tanévi feladatváltozások miatti előzetes létszámcsökkentési döntésre, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2013/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a 2011/2012 tanévi feladatváltozások miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, illetve rendes felmondásokat is - 411 engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2011. július 1-je és 2011. szeptember 1-je közötti kezdetű felmentéssel, illetve rendes felmondással az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerinti részletezésben, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - a felmentési idők, felmondási idők leteltét követően, 2012. május 1-jével kerül sor.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - az előterjesztés .../2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozata alapján /411 álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra vonatkozóan - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az előterjesztés .../2011. Főv. Kgy. határozata alapján /411 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak esetében - az érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a végleges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismeretében további létszámcsökkentésre van szükség, akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kapcsolódó előirányzat módosításokat a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben, 2011 októberében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 779 (368+411) álláshely csökkenést követően 2012. május 1-jétől 11 415 álláshelyben állapítja meg a 2. számú melléklet 17. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2012. évi első rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

Az oktatási ágazat 2011/2012 tanévi feladatváltozása keretében a továbbiakban az eddigi 5% helyett 2%-os fenntartói kiegészítő órakeretet biztosít, mely tartós jelleggel 3 hónapra 45 372 E Ft, éves szinten 181 367 E Ft-ot jelent.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az .../2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően készítse el a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztést és terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi ülése elé.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2014/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a 2011/2012 tanévi feladatváltozások miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, illetve rendes felmondásokat is - 411 engedélyezett (szakmai) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2011. július 1-je és 2011. szeptember 1-je közötti kezdetű felmentéssel, illetve rendes felmondással az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerinti részletezésben, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - a felmentési idők, felmondási idők leteltét követően, 2012. május 1-jével kerül sor.

2015/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - az előterjesztés 2014/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozata alapján /411 álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra vonatkozóan - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felül- vizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

2016/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az előterjesztés 2014/2011. Főv. Kgy. határozata alapján /411 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak esetében - az érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2017/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a végleges tantárgyfelosztás és tanulói létszám ismeretében további létszámcsökkentésre van szükség, akkor az erre vonatkozó javaslatot, valamint a kapcsolódó előirányzat módosításokat a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben, 2011 októberében terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2018/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 779 (368+411) álláshely csökkenést követően 2012. május 1-jétől 11 415 álláshelyben állapítja meg a 2. számú melléklet 17. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2012. évi első rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2019/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat 2011/2012 tanévi feladatváltozása keretében a továbbiakban az eddigi 5% helyett 2%-os fenntartói kiegészítő órakeretet biztosít, mely tartós jelleggel 3 hónapra 45 372 E Ft, éves szinten 181 367 E Ft-ot jelent.

2020/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2014/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatnak megfelelően készítse el a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztést és terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi ülése elé.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: Tájékoztatás a közszolgáltatási szerződés keretében támogatott alapítványoknál végzett célvizsgálatról és javaslat az alapítványok további támogatásának módjára.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2021/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

tekintettel arra, hogy a többségi iskolákban, óvodákban nem oktatható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata, az oktatási-nevelési feladatot, a gyermekek ellátását vállaló alapítványok, és egyéb szervezetek támogatását továbbra is biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

2022/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A támogatás kategóriák szerint differenciált összegeit - a 2011/2012. tanévtől kezdődően - a 25 000 Ft/fő/hó átlag összeggel számolt kereten belül az alábbiakban határozza meg:

- autista: az egy főre jutó átlag összeg 128%-a, 32 000 Ft/fő/hó;

- súlyosan, halmozottan sérült óvodás korú: az egy főre jutó átlag összeg 128%-a, 32 000 Ft/fő/hó;

- magatartási, beilleszkedési zavar: az egy főre jutó átlag összeg 102%-a, 25 500 Ft/fő/hó;

- testi, érzékszervi fogyatékosok középiskolában: az egy főre jutó átlag összeg 64%-a, 16 000 Ft/fő/hó;

- tanulási zavar: az egy főre jutó átlag összeg 64%-a, 16 000 Ft/fő/hó.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István

2023/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2011. szeptember 1-i tényleges gyermeklétszám alapján számított szükséges többletfedezetet a 2011/2012. tanévre biztosítja.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István

2024/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a támogatás személyre szólóan a tanuló után jár, így a közszolgáltatási szerződéssel átvállalt feladatellátást nyújtó intézményhálózaton belül - amennyiben a tanuló esetlegesen tanéven belül iskolát változtat - más intézményben tanul tovább, a támogatást magával viheti.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

2025/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011/2012. tanévre vonatkozóan a differenciált támogatást figyelembe véve terjessze a Közgyűlés szeptemberi ülése elé a javasolt közszolgáltatási szerződéseket.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István

2026/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a költségvetés módosítása során a 40 E Ft-os átlagösszeg - a differenciált támogatást figyelembe véve - a többségi iskolákban, óvodákban nem oktatható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához miképpen biztosítható.

Határidő: döntést követő 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 66. pontja: Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Pro Scholis Urbis Közalapítvány, a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány és a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2027/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

2028/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2029/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolót, a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

2030/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2031/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolót az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

2032/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2033/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi működéséről szóló beszámolót a 7. számú melléklet szerinti tartalommal.

2034/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2010. évi tevékenységéről.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2035/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Támasz Alapítvány 2010. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést és beszámolót.

A napirend 68. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2036/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Felhatalmazza a főpolgármestert a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyási záradékának aláírására, és a kapcsolódó intézkedések megtételére.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2037/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a Támasz Alapítvány 2010. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést és beszámolót.

2038/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Támasz Alapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint 2011. évi munkatervének elfogadására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2039/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas u. 8-10.) 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

2040/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas u. 8-10.) Szervezeti és Működési Szabályzatát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2041/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas u. 8-10.) 2011. évi munkatervét a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 70. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények szakmai programjainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2042/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) I-es és II-es számú szakmai egységének módosított szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékainak 1. számú melléklet szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2043/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.) gyermekvédelmi intézmény módosított, a nevelőtestület által elfogadott I-es és II-es számú szakmai egységének szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. számú melléklet szerinti tartalommal való aláírására és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2044/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) gyermekvédelmi intézmény módosított, a nevelőtestület által elfogadott I-es és II-es számú szakmai egységének szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. számú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2045/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1195 Budapest, József Attila u. 65-69.) gyermekvédelmi intézmény módosított, a nevelőtestület által elfogadott II-es számú szakmai egységének szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. számú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2046/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) gyermekvédelmi intézmény módosított, a nevelőtestület által elfogadott I-es és II-es számú szakmai egységének szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. számú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2047/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 67.) gyermekvédelmi intézmény módosított, a nevelőtestület által elfogadott I-es és II-es számú szakmai egységének szakmai programját.

Felhatalmazza a főpolgármestert az intézményi szakmai program jóváhagyási záradékainak 2. számú melléklet szerinti tartalommal való aláírására, és az intézmény részére történő kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet létrehozására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2048/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztésben tett javaslatokkal összhangban egyetért a BTSZK Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. nevének BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. névre való változtatásával.

2049/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként becsatolt BTSZK Nonprofit Kft. alapító okiratában a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft.-ként történő működéssel kapcsolatosan szükségessé vált módosításokat, egyben felkéri a főpolgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Tarlós István

2050/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a főváros megfelelő turisztikai marketingje és a BTDM Budapest Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. működése céljából szükséges pénzügyi forrás (alap) létrehozása érdekében a kerületi önkormányzatokkal és a lehetséges partnerekkel a vállalkozási szférából, valamint tegyen intézkedéseket az alap létrehozásával kapcsolatos jogi és pénzügytechnikai feltételrendszer kidolgozása céljából.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Hegedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú ingatlan akadálymentesítéséhez kapcsolódóan tulajdonosi hozzájárulás adására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2051/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján, mint a Budapest VI. kerület, Hegedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú ingatlan 208/1400 tulajdoni hányadú társtulajdonosa, ezen ingatlan vonatkozásában hozzájárul Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázaton való részvételéhez, valamint az ehhez kapcsolódó beruházáshoz szükséges építési engedélyeztetési eljárás kezdeményezéséhez, és az építéshez. Felkéri a főpolgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulásról szóló nyilatkozatot írja alá és adja ki a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2052/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján jóváhagyja, megköti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatával a Budapest VI. kerület, Hegedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó „Használati szerződés”-t az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint, és felkéri a főpolgármestert, hogy a „Használati szerződés”-t az európai uniós pályázati feltételek teljesülése érdekében írja alá.

Határidő: a Terézvárosi Önkormányzat aláírását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a Curia utcai Sportszékház akadálymentesítésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2053/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2011. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére a Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége részére 1440,6 E Ft összegű támogatást biztosít a Budapesti Sportszékház akadálymentesítése érdekében, mobil lépcsőnjáró megvásárlására.

2054/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 3. sz. mellékletben szereplő, a Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetségével megkötendő Támogatási Szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. számára támogatási előleg biztosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2055/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. részére 7919 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít úgy, hogy a 2011. október 5-ig esedékes támogatás összegéből a támogatási előleg egy összegben visszavonásra kerül. Egyben felkéri a főpolgármestert a 7919 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. részére történő átutalására.

Határidő: 2011. július 5.

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetőjének külföldi kiküldetésével és szakmai beszámolójával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2056/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva tudomásul veszi, hogy a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2011. május 4-8. között Helsinkibe utazott az 1. sz. mellékletnek megfelelően, egyben elfogadja az utazásról készült szakmai beszámolót, és engedélyezi részére az utazással összefüggésben a 2. sz. melléklet szerint felmerült, a hatályos jogszabályok alapján elszámolható igazolt költségek kifizetését.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2057/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szerveként eljárva jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését a „Kabaré retro” című darabban történő fellépéssel összefüggésben, a 2. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2058/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. és a MISÓ STÚDIÓ Filmművészeti, Szervezői és Szolgáltató Bt. közötti szerződés megkötését az „Üzenet” című egyfelvonásos komédia nyilvános színházi előadásával összefüggésben, a 3. sz. mellékletnek megfelelően.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Levéltára szakmai főigazgató-helyettesének megbízásával kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2059/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Budapest Főváros Levéltára főigazgatója magasabb vezető beosztással megbízza dr. Kenyeres Istvánt Budapest Főváros Levéltára szakmai főigazgató-helyettesi feladatainak ellátására, 2011. szeptember 2. napjától 2016. szeptember 2. napjáig terjedő, öt év határozott időtartamra. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Kenyeres István intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 20 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2060/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját elfogadja a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e) pontja és az alapító okirat VII. fejezet 10. pontja alapján.

2061/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Fővárosi Szociális Közalapítvány 2010. évi beszámolója.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2062/2011.(VI.22.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2010. évi beszámolójában foglaltakat az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2010. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona területén működő patika működtetéséhez szükséges döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2063/2011.(VI.22.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § alapján jóváhagyja a Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. szám alatti ingatlanra vonatkozó változási vázrajzot az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2064/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § alapján hozzájárul a Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. szám alatti ingatlan területén a telefonvonal bekötésével összefüggő kivitelezési munkákhoz. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 81. pontja: Javaslat a Budapest XIV., Ormánság u. 4/b. 9. em. 235. sz. alatti, (hrsz.: 39470/73/A/235) 46 m2-es lakás ½ tulajdoni hányadának ingyenes fővárosi önkormányzati tulajdonba adásáról szóló, az MNV Zrt.-vel kötendő megállapodás aláírására.

Előterjesztő: dr Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2065/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (3) bekezdése, valamint a Kormány 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozatának 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján jóváhagyja és megköti a mellékelt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti, az ingatlan-nyilvántartásban Budapest belterület 39470/73/A/235 helyrajzi szám alatt felvett, természetben az 1144 Budapest XIV. kerület, Ormánság utca 4/b. 9. em. 235. sz. alatti, lakás megnevezésű ingatlan ½ tulajdoni hányadának térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló mellékelt megállapodást, és felkéri a főpolgármestert ennek aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 82. pontja: Beszámoló az egészségfejlesztő kórházi tevékenységek 2009. évi kiegészítő támogatásának megvalósításáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2066/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben meghatározott intézmények 2009. évi „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címkód egészségügyi (prevenciós és egyéb ágazati) szakmai feladatokra biztosított előirányzatából nyújtott támogatások elszámolását.

1462/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatott intézmények és szakmai programok
Intézmény megnevezése Szakmai program megnevezése Összeg
ezer Ft-ban
Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet „II. Pszichiátria Acut Addiktológiai és Addiktológiai Rehabilitációs Osztály, az utógondozás csoportterápiás céljait szolgáló és a drogok és a gyógyulás folyamatának demonstratív bemutatása - szóróanyag szakmai program” 1000
Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet „Dohányzás leszoktató program a Tüdőgyógyászati Szakrendelés keretei között” 1900
Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház „A Drogambulancia Methadon programjának folytatása” 2000
Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház „Alkoholbetegek komplex művészetterápiás ellátása az I. Pszichiátriai Osztályon” 1700
Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház és Rendelőintézet „Merényi Kórház Addiktológiai Rehabilitációs Osztály családterápiás intervenció” 1600
Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai „Szenvedélybetegek és családtagjaik segítése családintervenciós és szocioterápiás módszerekkel” 1800

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 83. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai részére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2067/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján támogatja a befogadási kérelmet, amely a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott egészségügyi szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott speciális, magasabb felkészültséget igénylő ellátás végzésére, valamint a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott egészségügyi szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott, külön jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer alkalmazására vonatkozik. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2. számú mellékletben szereplő fenntartói támogató nyilatkozatot írja alá.

Határidő: a határozat kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 84. pontja: Javaslat az önálló Szent Margit Kórház visszaállítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2068/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a Szent Margit Kórháznak, a Fővárosi Önkormányzat Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházaiból történő kiválása lehetőségét, a két intézmény jövőbeni fenntarthatóságát, és annak eredményét a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus havi rendes ülésére terjessze be.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2069/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Szent Margit Kórháznak, a Fővárosi Önkormányzat Szent János és Észak-budai Egyesített Kórházaiból történő kiválása elvi lehetősége fennáll, dolgozza ki, majd a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus havi rendes ülésére terjessze be az önálló, fővárosi önkormányzati fenntartású költségvetési szerv létrehozásához szükséges részletes ütemtervet oly módon, hogy az intézmény leválasztása után, annak önálló költségvetési szervként történő működése 2011. december 1-jével megkezdődhessen a betegellátás zavartalan biztosítása mellett.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 85. pontja: A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház „Prevenciós Program 2010.” támogatási szerződésének módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2070/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház között 2010. június 4-én megkötött támogatási szerződés 3. pontjában foglalt, a támogatott által vállalt program-befejezési határidőt 2011. december 31-re, ezzel összefüggésben a 11. pontban foglalt elszámolási kötelezettséget 2012. január 31-re. Módosítja a támogatási szerződés 1. sz. mellékletét a következők szerint:

Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulék Dologi kiadás Működési kiadás összesen Intézményi beruházás Intézményi felújítás Összesen
3 981 1 075 15 279 20 335 0 0 20 335

Határidő: 2011. július 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 86. pontja: Javaslat Rendészeti Egyeztető Fórum létrehozására.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2071/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Jobbik módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy jelen előterjesztés 3. számú melléklete kiegészül az alábbiak szerint:

A Fórum tagjai: a Fórum elnöke, a Fővárosi Közgyűlésben képviselettel rendelkező pártok 1-1 delegált szakértője, az Üzemeltetési Főosztály vezetője, az Üzemeltetési Főosztály Bizottsági és Vagyonvédelmi Osztály vezetője, a Közbiztonsági Referens.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2072/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Rendészeti Egyeztető Fórumot kíván működtetni a mellékletben foglaltak szerint. A Rendészeti Egyeztető Fórum elnökének Zsolnai József közbiztonsági tanácsnokot nevezi meg.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Rendészeti Egyeztető Fórum működtetéséhez szükséges feltételeket biztosítsa.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tarlós István

A napirend 87. pontja: Javaslat Főv. Kgy. határozat visszavonására.

Előterjesztők: dr. Havas Szófia, Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2073/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az 1375/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot visszavonja. Felkéri dr. Szentes Tamás főpolgármester-helyettest, hogy az ügyben a jogszabályoknak megfelelő döntési javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a határozat visszavonására azonnal, a döntési javaslat Közgyűlés elé terjesztésére a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülése

Felelős: Tarlós István”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. június 22-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére