A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. augusztus 31-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2183/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, és a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2. Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

3/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat Budapest főváros közterületein a kerékbilincs alkalmazásának megváltoztatására és az üzemképtelen, valamint a közúti forgalom biztonságát, a közbiztonságot veszélyeztető járművek Fővárosi Közterület-felügyelet általi elszállíttatására.

5. A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú, valamint Egészségügyi és Szociális célú bizottsági keretből támogatott szervezetek módosítási kérelmei.

6. Javaslat a Klauzál Gábor-szobor megvalósításának fővárosi támogatására.

7. Javaslat a Belügyminisztérium részére egyes, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások egyszeri bérlőkijelölési jogának biztosításáról.

8. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

9/a. Közterület-használatot szabályozó rendeletek módosítása.

9/b. Javaslat a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

10. Javaslat egyes közterület-használati kérdések kapcsán döntéshozatalra.

11. Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca” programhoz tartozó ingatlanok létesítésére.

12. Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó döntések meghozatalára.

13. Elektronikus hírközlési berendezések elhelyezése utáni tulajdonost megillető kártalanítások szabályozása.

14. Javaslat a BVK Holding Zrt.-vel bérleti szerződések megkötésére.

15. A Vagyonrendelet és a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratának módosítása.

16. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról tárgyú rendelet elfogadására.

17. A Fővárosi Közgyűlés távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdés szerinti - ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos - állásfoglalása.

18. Javaslat „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. által 2011. július 1. és 2011. november 30. közötti időszakra fizetendő bérleti díjról, valamint pénzügyi elszámolásokról” szerződés megkötésére.

19. Javaslat a Budapest Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos további döntések meghozatalára.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában.

21. Közgyűlési döntés-előkészítő javaslat a VII. ker., Thököly út Hernád utca-Dózsa Gy. út közötti szakaszának átépítésére, ehhez a fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

22. Javaslat a fővárosi jelzőlámpa összehangolási program folytatására.

23. Javaslat a teherforgalmi behajtási díjak beszedésével kapcsolatos döntésekre.

24. A Bp. XX., Ady E. u. 106-110. sz. kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához tulajdonosi hozzájárulás kérése.

25. A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) 2011. szeptember 2-án - megismétlés esetén 2011. szeptember 16-án - tartandó taggyűlésével kapcsolatos előzetes döntések.

26. A BKV Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolója és üzleti jelentése.

27. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a BGYH Zrt. tulajdonában lévő, 71509 hrsz. alatti újpesti fürdőingatlan értékesítése kapcsán.

28. Javaslat használaton kívül lévő gyermek- és ifjúságvédelmi ingatlanok forgalomképessé nyilvánítására és az ezzel összefüggő intézményi alapító okiratok módosítására.

29. Javaslat a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni szervezeti egységének megszüntetésére.

30. Javaslat színházi ingatlanok bérbeadására.

31. A Budapest Film Zrt. alapító okiratának módosítása.

32. A FIMŰV Zrt. és a BFVK Zrt. egyesülését követően létrejövő új társaság Közszolgáltatási Keretszerződése és az időarányos 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése.

33. Bp. XII. kerület, 10505/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő potenciál-mérőszekrény elbontásához tulajdonosi hozzájárulás.

34. Budapest XV. kerület, 81566 hrsz. ingatlan felajánlása vételre.

35. Budapest XI. kerület, 43980 hrsz.-ú ingatlan felajánlása vételre.

36. A Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvadása a BFVK Zrt.-be.

37. A IX. kerületi Önkormányzattal a IX., Bakáts tér 10. szám alatti ingatlanra kötött csereszerződés.

38. Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VII. kerület, Károly krt. 13-15. szám alatti helyiség cégfelirat cseréjéhez.

39. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

40. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Vízivárosi Óvoda fotovoltaikus villamosenergia-kiserőmű kiépítéséhez.

41. Javaslat a Közraktárak fejlesztéséhez kapcsolódó CET 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 1.11, 1.15, 2.5, 2.16, 2.18A számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

42. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bp. III. kerületi 19622/4. hrsz.-ú ingatlanának sportcélra történő kedvezményes bérbeadására.

43. A Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi észrevételéről szóló döntés.

44. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-sára Budapest XII. kerület, Rácz Aladár út-8802 hrsz.-ú. közterület-Ágnes út-Melinda út-9171/2 hrsz.-ú. közterület által határolt területre vonatkozóan.

45. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. ker., Nagytétényi út-Sörház utca-Pannónia utca-Tóth József utca által határolt területre vonatkozóan.

46. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-29834/10 hrsz.-ú KL-VA övezet-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Hungária körút-Varannó utca-29737/2 hrsz.-ú KL-VA övezet-28039/2 hrsz.-ú közterület-27816/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozóan.

47. Javaslat a fővárosi szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések díjkedvezményének módosítására.

48. Javaslat az „Átmeneti gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció” tárgyú feladat 4. sz. módosított engedélyokiratának jóváhagyására.

49. Javaslat a Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület lapostető és zárófödém felújítása bádogos munkákkal (Azonosító: 6608.) feladat új engedélyokirat jóváhagyására és a Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület tető és ereszcsatorna felújítása (Azonosító: 4283.) feladat lezárására.

50. Javaslat a „FÁNK hőellátása termálvízzel” beruházási engedélyokiratának jóváhagyására.

51. Javaslat az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. feladatkörének kiterjesztésére Újpest-Városkapu térségére.

52. Megállapodás a Kohéziós Alap és kapcsolódó állami támogatással megvalósuló BKSZT és kapcsolódó létesítményei projekt pénzügyi lebonyolítására 2. sz. módosítása.

53. Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal-kijelölés.

54. Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kapcsán szükséges döntésekre.

55. Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

56. Javaslat a fővárosi dunai partszakaszok rendezéséről szóló koncepció elkészítésére, valamint a fővárosi dunai rakparton hajók kikötését szolgáló eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához szükséges közterület-használati hozzájárulások meghosszabbítására, továbbá Európa folyó menti fővárosainak együttműködéséről szóló kiáltványhoz („Charta”) történő csatlakozásra.

57. A Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamosvonal meghosszabbításával.

58. Javaslat a Dél-budapesti régió vízrendezése projekt engedélyokiratának 4. számú módosítására.

59. Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt támogatási szerződés 1. sz. módosításának, és az Uzsoki utcai Kórházzal megkötött pénzeszköz-átadási megállapodás jóváhagyására.

60. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./b-11 pályázat benyújtásának jóváhagyására, pályázat benyújtásához kapcsolódó önrész biztosítására.

61. Javaslat az „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukció-ja)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására.

62. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Non-profit Kft. üzletrészével kapcsolatos döntésekre.

63. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése-buszsávhosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú, a „Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 számú, a „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására, valamint „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

64. Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI., Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (501. u-Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII., Pesti út (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú és a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XI., Bogdánfy utca” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek 1. sz. módosítására.

65. Studió Metropolitana Kft. 2011. évi üzleti tervének és felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.

66. Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítására.

67. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011. évi feladatracionalizálásaihoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra.

68. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon általános iskolájának megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.

69. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) és a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Alsóbélatelep) közös gazdasági szervezetének kialakítására.

70. A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. alapító okiratának, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

71. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő rendezésére.

72. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő rendezésére.

73. Javaslat a színházi gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

74. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak jóváhagyására.

75. Beszámoló a 2011. évi közoktatási kiegészítő normatív központosított támogatások igényléséről.

76. Javaslat pályázat benyújtására az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására.

77. Javaslat Móricz Zsigmond-szobor áthelyezésére a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtéren.

78. Javaslat a Halas fiú c. szobor áthelyezésére a XI. kerületben.

79. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül az „SZ” jelű - szabadidősport - pályázat kedvezményezettjeire.

80. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül az „S” jelű - Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének támogatása - pályázat kedvezményezettjeire.

81. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül a „D” jelű - diáksport - pályázat kedvezményezettjeire.

82. Javaslat a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház, a Katona József Színház és a Vígszínház Nonprofit Kft. számára támogatási előleg biztosítására a jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány terhére.

83. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságállományának kezelése érdekében szükséges intézkedésekre.

84. Javaslat a Főv. Önk. és a Székely-Monori Bt. között megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének és témájának módosítására.

85. Javaslat a 2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat újbóli módosítására.

86. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

87. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

88. Javaslat közoktatási intézmények magasabb vezető álláshelyeinek pályázati kiírására.

89. Javaslat a BMSZKI támogatására.

90. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csákánydoroszló, Fő u. 11. szám alatti Értelmi Fogyatékosok Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

91. Megállapodás elfogadása az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok átadásáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

92. Önkormányzati biztos kijelölése a Központi Stomatológiai Intézethez.

93. Javaslat közterület elnevezésére Bibó Istvánról.

94. Fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodásokkal kapcsolatos döntések a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között.

95. A Buda Gold Group Kft. fellebbezése a főpolgármester FPH003/8523-4/2011. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.

96. A Magyar Audiovizuális Producerek Szövetsége Közhasznú Egyesület fellebbezése a főpolgármester FPH003/8686-4/2011. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.

97. Javaslat a Budapest 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

98. „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás lezáró döntésének kérése.

99. „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése-komplett sugárterápiás rendszer beszerzése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

100. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására.

101. A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, Spiesz Tamás áthelyezési kérelme.

102. Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola igazgatója, Deli Albert vezetői megbízásról történő lemondása.

103. Javaslat Németh Istvánné közoktatási intézményvezető felmentésére.

104. A Veres Pálné Gimnázium igazgatója, Oporné Fodor Mária intézményvezetői megbízásáról történő lemondása.

105. T. O. intézményi jogviszony ügye.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2184/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi a „Javaslat utcabútor-szerződések teljesülésének ellenőrzésére” című előterjesztést.

A napirend 1. pontja: Javaslat a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet, és a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosításokkal megalkotja 46/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 47/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 2. pontja: Javaslat a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet és a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 3/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest főváros közterületein a kerékbilincs alkalmazásának megváltoztatására és az üzemképtelen, valamint a közúti forgalom biztonságát, a közbiztonságot veszélyeztető járművek Fővárosi Közterület-felügyelet általi elszállíttatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2185/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest főváros közterületein a kerékbilincs alkalmazásának megváltoztatására és az üzemképtelen, valamint a közúti forgalom biztonságát, a közbiztonságot veszélyeztető járművek Fővárosi Közterület-felügyelet általi elszállíttatására vonatkozó koncepcióval.

2186/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztésben megfogalmazottaknak megfelelően készíttesse elő a Fővárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítását és a módosításról szóló előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2187/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztető tárgyalásokat azokkal a kerületi önkormányzatokkal, akikkel a Fővárosi Önkormányzat a közterület-felügyeleti feladatok átadására megállapodásokat kötött annak érdekében, hogy ezen megállapodások oly módon kerüljenek módosításra, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet kapjon felhatalmazást az üzemképtelen, valamint a szabálytalanul várakozó gépjárművek elszállítására és a kerékbilincs alkalmazására. Amennyiben a módosításra irányuló egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, abban az esetben a Fővárosi Önkormányzat a megállapodást fel kívánja mondani. Felkéri a főpolgármestert, hogy a megállapodások módosításáról, illetve felmondásáról szóló előterjesztést készíttesse el, és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2188/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa meg az előterjesztéssel elfogadott koncepcióban megfogalmazottak költségvetési vonzatát, és ennek megfelelően a szükséges döntési javaslatokat tartalmazó előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2189/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet vezetője a kerékbilincselési és gépjármű elszállítási tevékenység végzésének előkészítése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2190/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a főpolgármester - átruházott hatáskörében eljárva - a Fővárosi Önkormányzat felterjesztési jogával élve kezdeményezze a jogszabályok olyan irányú módosítását, melynek értelmében - a kerületi önkormányzatok jegyzőjéhez hasonlóan - a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője is I. fokú szabálysértési hatóságnak minősüljön, továbbá kezdeményezze az Ötv. 64/A. és 64/B. § módosítását azzal, hogy a főjegyző, mint I. fokú szabálysértési hatóság által kiszabott szabálysértési bírság összege a Fővárosi Önkormányzat bevétele legyen.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: A 2010. évi Civil célú, Esélyegyenlőségi célú, valamint Egészségügyi és Szociális célú bizottsági keretből támogatott szervezetek módosítási kérelmei.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2191/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, A Zene Mindenkié Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 7-én létrejött támogatási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2192/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Afázia - Az Újrabeszélők Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2193/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Budapest Kőbányai Román Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 2-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2194/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2195/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Budapesti Honismereti Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2196/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Civitalis Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2197/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Csillaghegyi Római Katolikus Jézus Szíve Plébánia és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 23-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2198/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, DélUtán Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2199/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Erzsébetvárosi Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 23-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2200/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 27-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2201/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Fővárosi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2202/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Garaboncziás Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2203/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Gyermekszínházak Háza Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 8-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2204/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Informatika a Látássérültekért Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 30-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2205/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi

célú bizottsági céltartalékából támogatott. „Kariatidák” Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2206/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kispesti Véradók Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2207/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Egészségügyi és Szociális célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. szeptember 1-jén létrejött támogatási szerződés módosítását a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2208/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kőbányai Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 18. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2209/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kőbányai Görög Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 19. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2210/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kőbányai Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 20. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2211/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Kőbányai Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 21. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2212/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Közért Közhasznú Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 27-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 22. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2213/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Magyar Könyvtáro-sok Egyesülete és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 23. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2214/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Magyar Pedagógiai Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 11-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 24. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2215/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (Hagyományőrző Tagozata) és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 5-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 25. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2216/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Mentor Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 11-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 26. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2217/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 20-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 27. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2218/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Nőszirom Közéleti, Kulturális és Sport Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 12-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 28. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2219/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 27-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 29. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2220/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Óbuda-Békásmegyer Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 30. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2221/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Para-fitt Sportegyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 29-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 31. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2222/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, Pontus Iuventae Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 14-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 32. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2223/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 9-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 33. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2224/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Tevékeny Szeretet Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 26-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 34. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2225/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Civil célú bizottsági céltartalékából támogatott, XVI. kerületi Nagycsaládosok Egyesület és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. július 15-én létrejött támogatási szerződés módosítását a 35. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2226/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a 2010. évi Esélyegyenlőségi célú bizottsági céltartalékából támogatott, Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális, Oktatási és Szociális Alapítvány és a Fővárosi Önkormányzat között 2010. augusztus 13-án létrejött támogatási szerződés módosítását a 36. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat a Klauzál Gábor-szobor megvalósításának fővárosi támogatására.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2227/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelete 22. § (9) bek. alapján 1000 E Ft támogatás átutalását engedélyezi a Klauzál Gábor Társaság számára a „8454 Kulturális keret” cím előirányzata terhére.

Határidő: átcsoportosítást követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a Belügyminisztérium részére egyes, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások egyszeri bérlőkijelölési jogának biztosításáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2228/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

1. Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest biztonságának javítása céljából a Belügyminisztérium rendőrségi létszámfejlesztési tervének megvalósítását támogatja 120 db fővárosi önkormányzati tulajdonban álló lakás egyszeri bérlőkiválasztási jogának biztosításával. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a Belügyminisztériummal a 3. számú melléklet szerinti megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás kiadmányozására, valamint a még hiányzó és folyamatosan megüresedő lakások átadásának tekintetében a szükséges intézkedések megtételére.

3. A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Belügyminisztériummal a bérlőkiválasztási jog biztosításának pénzbeli térítéséről.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2229/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest közbiztonságának javítása céljából a Belügyminisztérium rendőrségi létszámfejlesztési tervének megvalósítását támogatja 120 db fővárosi önkormányzati tulajdonban álló lakás egyszeri bérlőkiválasztási jogának térítésmentes biztosításával. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a Belügyminisztériummal a 3. számú melléklet szerinti megállapodást. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás kiadmányozására, valamint a még hiányzó és folyamatosan megüresedő lakások átadásának tekintetében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos, illetve a megállapodás megkötése esetében a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2230/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kiegészíti az 1579/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatát oly módon, hogy a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alapján a 2011. március 1. és 2012. február 29-e közötti időszakban, a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő ún. „átmeneti” és „egyéb” lakásokból 120 lakást egyszeri bérlőkiválasztási jog átadásának biztosításával hasznosít.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 8. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2231/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést - figyelemmel a 2232-2233/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatokban foglaltakra - elfogadja.

2232/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

- Az 1662/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1663/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2234/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1294/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1295/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1296/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1587/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2621/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

2233/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

- A 184/2009. (II. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2012. június 30-ra módosítja;

- az 1938/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét folyamatosra módosítja;

- a 2426/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2579/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 161/2011. (I. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. október 31-re módosítja;

- a 840/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. szeptember 30-ra módosítja;

- a 842/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. szeptember 30-ra módosítja;

- a 843/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1026/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja.

A napirend 9/a. pontja: Közterület-használatot szabályozó rendeletek módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A napirend 9/b. pontja: Javaslat a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: Móricz Eszter

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2234/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2011. (......) önkormányzati rendeletét a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy a közterületi szórólaposztás - köztisztasági és környezetvédelmi szempontokat is tartalmazó - teljes körű és részletes szabályaira vonatkozó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi ülésére.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István „

A Fővárosi Közgyűlés

a befogadott módosítással megalkotja az egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 51/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat egyes közterület-használati kérdések kapcsán döntéshozatalra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2235/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló többször módosított 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében a Közterület-hasznosítási Bizottságra átruházott hatáskörét és a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. részére az Óbudai-sziget közpark Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló területén a Sziget Fesztivál rendezvény megrendezése céljából 2012. július 16-tól 2012. augusztus 31-ig tartó határozott időtartamra,

a III. kerület, Jégtörő utcában pénztárak, érkeztető, ki- és beléptető pontok elhelyezése céljából a Sziget Fesztivál ideje alatt,

a III. kerület, gróf Esterházy János rakpart területén a Sziget Fesztivál zavartalan megközelíthetőségének biztosítása céljából a rendezvény ideje alatt,

a III. kerület, „K” híd területén a rendezvény logójának kihelyezése, valamint biztonságos megközelíthetőségének biztosítása céljára a Sziget Fesztivál programjainak ideje alatt, valamint a látogatók be- és kiköltözésére szolgáló napokra

a közterület használatát előzetesen engedélyezi azzal, hogy a közterület használatának részletes feltételeiről, a közterület-használati díjról legkésőbb 2012. március 31-ig végleges írásbeli megállapodást kötnek, és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.-vel kötendő együttműködési előszerződést és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2236/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. útján a végleges együttműködési megállapodás 2012. március 31-ig történő megkötése érdekében az egyeztetéseket folytassa le.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend. 11. pontja: Javaslat a közterületen életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek ideiglenes elhelyezésére szolgáló ún. „Fűtött utca” programhoz tartozó ingatlanok létesítésére.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2237/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a Budapest pesti oldalán a 75848, valamint a 38818/42 hrsz.-ú ingatlanokon, míg a budai oldalon a 7612/15 hrsz.-ú ingatlanon, vagy ahhoz hasonló paraméterekkel rendelkező - 50 férőhely kialakítására alkalmas - más alkalmas ingatlanon hajléktalanok átmeneti ellátásának céljára az ún. „Fűtött utca” programhoz kapcsolódó éjjeli menedékhelyek kerüljenek kialakításra. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ingatlanok fenti célnak megfelelő használat részletes feltételeit tartalmazó, tulajdonosokkal leegyeztetett megállapodásokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2238/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BFVK Zrt. a 75848, 7612/15, 38818/42 hrsz.-ú ingatlanok műszaki átalakítását és műszaki üzemeltetését a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése keretén belül lássa el. Az előkészítő és tervezési munkák fedezetének biztosítása érdekében növeli a „7231 BFVK közszolgáltatás” cím, ezen belül a „089-es törzsszám vagyongazdálkodási feladatok dologi előirányzatát 42 300 000 Ft-tal, egyidejűleg csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 42 300 000 Ft-tal. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására, valamint a BFVK Zrt. 2011. évi Éves Szerződésének módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2239/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat nevében kezdeményezze a Belügyminisztériumon keresztül a Kormánynál a „Fűtött utca” programhoz tartozó ingatlanokkal kapcsolatos beruházás közmunka programhoz kapcsolódó kiemelt projektté minősítését, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a belügyminiszterrel folytasson további tárgyalásokat az ingatlanok kialakításával összefüggő költségek központi költségvetésből történő biztosítása tárgyában.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2240/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Fűtött utca” programhoz tartozó ingatlanok szakmai működtetésének ellátása érdekében folytassa le az egyeztető tárgyalásokat a feladat ellátására alkalmas szakmai üzemeltetővel, és a tárgyalás eredményeként született megállapodás tervezetét terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 12. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2241/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy 2011. november 1-jétől Budapest közigazgatási területén a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás egységnyi díjtétele az ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségi adatai alapján, a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai szerint kerüljön meghatározásra. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló fővárosi önkormányzati rendelettervezetet készíttesse el, és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

2242/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a monitoring busz üzemeltetési költségeit a Fővárosi Önkormányzat csak 2011. utolsó negyedévében biztosítja, a továbbiakban ez a költség a csatornahasználati-díjba kerüljön beépítésre. Ennek megfelelően a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt üzemszerű működéséhez a projektben előírt és már beszerzett monitoring busz üzemeltetési költségeit 2011. október 1-jétől 2011. december 31-ig terjedő időszakra biztosítja. Ennek érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 2625 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2243/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel kötendő új közszolgáltatási szerződést készíttesse el, és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 52/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 13. pontja: Elektronikus hírközlési berendezések elhelyezése utáni tulajdonost megillető kártalanítások szabályozása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 53/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2244/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1867/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat mellékletének 1.3. pontja hatályát veszti.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépésével egyidejűleg

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Javaslat BVK HOLDING Zrt.-vel bérleti szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2245/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. § szerinti jogkörében eljárva jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. V., Városház u. 9-11. sz. alatti épületben a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a határozatlan időre szóló bérleti szerződést, egyben felkéri a főpolgármestert a bérleti szerződés 4. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: A Vagyonrendelet és a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. alapító okiratának módosítása.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2246/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az 1984/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatának felvezető szövegét és az a) pontját hatályon kívül helyezi, és a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (új név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, egyben elfogadja a 3. számú mellékletként csatolt módosítással egységes szerkezetű alapító okiratot.

A határozat hatályba lépésének napja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet jelen módosításának hatályba lépése.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2247/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. (új név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.) 3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetű, módosított alapító okiratának aláírására és a cégjogi eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 16. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról tárgyú rendelet megalkotására.

Előterjesztő: dr. György István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: A Fővárosi Közgyűlésnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdés szerinti - ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos - állásfoglalása.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2248/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 57/D. § (4) bekezdés szerinti - ármegállapítással, árváltoztatással kapcsolatos - állásfoglalását, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 18. pontja: Javaslat „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. által 2011. július 1. és 2011. november 30. közötti időszakra fizetendő bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról” szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest Főváros közlekedési intézményrendszerének átalakításával kapcsolatos további döntések meghozatalára.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2249/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint a Budapest főváros új közlekedési közszolgáltatási struktúrájára vonatkozó koncepciót, és felkéri a főpolgármestert, hogy a részletes intézkedési tervet és a koncepció megvalósításához szükséges egyéb intézkedéseket azok kidolgozását követően terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2250/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozó közútkezelői feladatok BKK Zrt. által történő átvételére vonatkozó javaslattal, és felkéri a főpolgármestert, hogy az átadás-átvétel folyamatát, a feladatok meghatározását és a szükséges közszolgáltatási szerződés tervezetét terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2251/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Előzetes kötelezettséget vállal a BKV Zrt. alaptőkéjének 100%-át megtestesítő részvények értékének könyvvizsgáló által történő megállapítása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés ellenértékének biztosítására 15 000 000 Ft + 25% áfa összeghatárig a 2012. évi költségvetés 73... BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. feladatai - címkód terhére.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2252/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKK Zrt. vezető tisztségviselőit, a BKV Zrt. alaptőkéjének 100%-át megtestesítő részvények értékének könyvvizsgáló által történő, ún. DCF módszer szerinti megállapítása tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárás 2011 szeptemberében történő megindítására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2253/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy az 1370/2007/EK rendelet kötelező előírásai, és az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott finanszírozási elvek mentén a BKK Zrt.-vel együttműködve készítsen 7 éves üzleti tervet, és azt terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2254/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy az apportérték megállapításhoz szükséges adatokat, dokumentumokat, nyilatkozatokat az apportérték meghatározásával megbízott könyvvizsgáló részére folyamatosan biztosítsák.

Határidő: apportérték-meghatározás befejezéséig

Felelős: Tarlós István

2255/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az autóbuszjárműpark megújításának szükségességével, és felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Zrt. útján az 1. számú melléklet szerinti koncepció alapján az autóbusz-üzemeltetési modell felülvizsgálatát végeztesse el, és nyújtsa be az új üzemeltetési modellre vonatkozó javaslatot a Fővárosi Közgyűlésnek.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2256/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy ellátási kötelezettségének megfelelően 2012. május 1. után is fenn kívánja tartani a helyi autóbuszos közszolgáltatást, és létre kívánja hozni az 1370/2007/EK rendeletnek, valamint a 2012. évben hatályos hazai törvényi szabályozásnak megfelelő közszolgáltatási szerződés rendszert a közlekedési intézményrendszer 1. sz. mellékletben szereplő átalakítására is tekintettel.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2257/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése alapján utasítja a BKK Zrt. és a BKV Zrt. vezető tisztségviselőit, hogy a jelenleg a BKV Zrt. alvállalkozói által ellátott autóbusz-teljesítmények pótlásához szükséges közbeszerzési eljárást indítsák el a BKK és a BKV által létrehozott, és a BKK irányításával működő konzorcium formájában.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló közlekedési társaságok (BKV Zrt., BKK Zrt., BKK Közút Zrt., Parking Kft.) egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása tárgyában.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2258/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1980 Budapest, Akácfa u. 15.; cégjegyzékszám: 01-10-043037) az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatát, egyúttal a Társaság 951/2010 (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Vezetői Javadalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2259/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-046840) az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2260/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: bejegyzés alatt, cégjegyzékszám: bejegyzés alatt) az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2261/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Parking Szervező, Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1054 Budapest V. kerület, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38., cégjegyzékszám: 01-09-067544) az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti Vezetői Javadalmazási Szabályzatát, egyúttal a Társaság 962/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Vezetői Javadalmazási Szabályzatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2262/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés tárgyát képező kizárólagos tulajdonú közlekedési társaságok 1., 2., 3., 4. sz. mellékletében foglalt egységes Vezetői Javadalmazási Szabályzatát az alapítói jóváhagyás tanúságául aláírásával lássa el, továbbá tájékoztassa a szabályzat elfogadásáról szóló döntésről a társaságok vezető tisztségviselőit annak érdekében, hogy gondoskodjanak a jóváhagyott szabályzat cégiratok közötti letétbe helyezéséről (cégbírósági benyújtásáról).

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2263/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a BKK Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: bejegyzés alatt, cégjegyzékszám: bejegyzés alatt, továbbiakban a „Társaság”) alapítói jogkö-rében eljárva felhívja a Társaság vezető tisztségviselőit a 2010. október 27-én hozott 1809/2010. (X. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott bérpolitikai irányelvekre vonatkozó, az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt havi alapbérre vonatkozó táblázatnak és a 2. számú mellékletében foglalt vezetői kategóriákra vonatkozó táblázatnak az előterjesztésben foglaltak szerint való, megfelelő alkalmazására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: Közgyűlési döntés-előkészítő javaslat a VII. ker., Thököly út Hernád utca-Dózsa Gy. út közötti szakaszának átépítésére, ehhez a fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között.

Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2264/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a tervezés során meg kell vizsgálni a Thököly út forgalmának részleges (kifelé irány), vagy teljes átterelését a Verseny utcára, hogy ezzel is csökkenthető legyen a Thököly út forgalma és tranzitútként való használata, továbbá vizsgálni kell a párhuzamos utcákon - pl. Wesselényi utca - a közösségi közlekedés előnyben részesítésének lehetőségeit.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2265/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal az előterjesztésben bemutatott, VII. ker., Thököly út Hernád utca-Dózsa Gy. út közötti útszakasz felújításának megvalósítására, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kivitelezéshez szükséges fedezetet a 2012. évi költségvetés tervezése során biztosítsa, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság bevonásával készíttesse elő az előterjesztésben bemutatott, VII. ker., Thököly út Hernád utca - Dózsa Gy. út közötti útszakasz felújítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2266/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Biztosítja az előkészítési feladatokhoz - a műszaki vizsgálat szerinti átterveztetésre - 2011. évben szükséges 6 M Ft forrást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére, és ennek érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím előirányzatát 6 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8139 Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát.

2267/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2268/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a tervezési, előkészítési feladatokra a 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötését az 1. számú mellékletben benyújtott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépésekor

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Javaslat a fővárosi jelzőlámpa összehangolási program folytatására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat a Fővárosi Közgyűlés

2269/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 2011. évben elvégzett jelzőlámpa-összehangolási program eredményeinek kiértékelését követően, a program - BKK és FKF (később BKK Közút) szakmai koordinációjával történő - 2012. évi folytatásáról, a forgalomtechnikai célra felhasználható közszolgáltatási kompenzáció és a Budapest Főváros Önkormányzata és a „Jelzőlámpa konzorcium” között megkötött „Budapest jelzőlámpás forgalomirányító berendezések karbantartása, hibaelhárítása, a fényjelző készülékek működési jellemzőinek javítása alkatrészcserével” tárgyú szerződésben a 2012. évben rendelkezésre álló keret terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Javaslat a teherforgalmi behajtási díjak beszedésével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2270/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a teherforgalmi behajtási hozzájárulások ellenőrzési hatékonyságának növelése érdekében a Parking Kft. közszolgáltatási szerződésének finanszírozására biztosított keretből 90 M Ft-ot átcsoportosít a Fővárosi Közterület-felügyelet számára, felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslat, a Parking Kft. 2011. évi üzleti terv és közszolgáltatási szerződés módosítás, valamint szükség esetén a Fővárosi Önkormányzat, a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Parking Kft. között megkötendő háromoldalú megállapodás tervezet előkészítéséről és azokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2271/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a teherforgalmi behajtási díjakkal kapcsolatos bevételek növelése érdekében tett intézkedési terv kidolgozásáról és azt terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: A Bp. XX., Ady E. u. 106-110. sz. kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújításához tulajdonosi hozzájárulás kérése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2272/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő, 171190/62 helyrajzi számú, Bp. XX. kerület, Nagysándor József utcai kereskedelmi és szolgáltatási célú, természetben a Budapest XX., Nagysándor József u. 45-47. sz. alatti ingatlan felett a tulajdonosi jogokat a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § alapján gyakorló szerv; megadja tulajdonosi hozzájárulását a „Bp. XX., Ady E. u. 106-110. sz. kapcsolt épületeinek primeresített szekunder bekötővezetékeinek felújítása” engedélyezési eljárásához és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás - a mellékletben meghatározott tartalommal történő - aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: A Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK Kft.) 2011. szeptember 2-án - megismétlés esetén szeptember 16-án - tartandó taggyűlésével kapcsolatos előzetes döntések.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2273/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. szeptember 2-án, megismétlés esetén szeptember 16-án tartandó taggyűlésén Budapest Főváros Önkormányzata tagi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa a következő döntések meghozatalát:

a) (1. napirendi pont)

Oszlopfestési munkák tárgyában a BDK Kft. és a Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei közötti vállalkozási szerződés jóváhagyását.

b) (2. napirendi pont)

A Társaság ügyvezetője 2011. évi célprémium-feladatainak meghatározására vonatkozó javaslat jóváhagyását, az erre vonatkozó főpolgármesteri döntésben foglaltaknak megfelelően. Írásba foglalt főpolgármesteri döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét.

Határidő: a Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2274/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2011. szeptember 2-án, megismétlés esetén szeptember 16-án tartandó taggyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tagi képviselőjeként vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a tagi képviselő meghatalmazásának aláírására.

Határidő: a Társaság taggyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

Javaslat „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. által 2011. július 1. és 2011. november 30. közötti időszakra fizetendő bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról” szerződés megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2275/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szaniszló Sándor módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 3. a BKSZT Kft. által a szennyvíztisztító telep üzemeltetése után fizetendő bérleti díjat Budapest teljes körű csatornázási projektje önrészének biztosítására fordítja mindaddig, amíg a csatornaépítéshez szükséges önrész pénzügyi fedezete teljes mértékben rendelkezésre nem áll.

Határidő: a bérleti díj első részletének átutalási napja

Felelős: Tarlós István”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2276/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök után a BKSZT Kft. által 2011. július 1. és 2011. november 30. közötti időszakra fizetendő bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2277/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a BKSZT Kft. taggyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás megkötését.

Határidő: BKSZT Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: A BKV Zrt. 2010. évi konszolidált beszámolója és üzleti jelentése.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2278/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- Elfogadja a vezérigazgató által - a Társaság 2010. évi tevékenységéről - készített konszolidált üzleti jelentést.

- Elfogadja a Társaság könyvvizsgálójának (Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., a könyvvizsgálatért felelős partner: Horváth Tamás bejegyzett könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 003449) jelentését a Társaság 2010. évi konszolidált beszámolójáról.

- Elfogadja - figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésére is - a Társaság 2010. üzleti évre vonatkozó konszolidált beszámolóját (mérlegét, eredménykimutatását, kiegészítő mellékletét) a következők szerint:

2010. december 31.

M Ft-ban

Mérlegfőösszeg 540 184

Saját tőke 114 864

Jegyzett tőke 127 000

Tőketartalék 148 311

Eredménytartalék -161 100

Adózás előtti eredmény 610

Mérleg szerinti eredmény 610

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 284. § (2) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára a BGYH Zrt. tulajdonában lévő, 71509 hrsz. alatti újpesti fürdőingatlan értékesítése kapcsán.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2279/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

előzetesen engedélyezi a BGYH Zrt. részére nyilvános pályázat keretében - minimum nettó 330 M Ft vételárért - az újpesti fürdőingatlan értékesítését azzal a kikötéssel, hogy sikeres pályázat esetén az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos végleges adásvételi szerződés megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés döntését ki kell kérni, továbbá a vételárból a szolgálati lakásra eső 10,5 M Ft vételár-hányad a lakás ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosát, a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.

Határidő: az ingatlan értékesítésére kiírandó eredményes pályázat eredményének megállapítása

Felelős: Tarlós István

2280/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy az ingatlan előcsarnokának falát díszítő 2 db nagyméretű, Barcsay Jenő festő- és szobrászművész által készített színes mozaikkép a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásainak megfelelően kerüljön kibontásra és áthelyezésre a BGYH Zrt. kötelezettségvállalása alapján.

Határidő: a mozaikképek jogerős bontási engedélyének megszerzését követő 180 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 28 pontja: Javaslat használaton kívül levő gyermek- és ifjúságvédelmi ingatlanok forgalomképessé nyilvánítására és az ezzel összefüggő intézményi alapító okiratok módosítására.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2281/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján 2011. szeptember 1-jétől forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező a

- Budapest XII. ker., Mátyás király út 3-7. szám alatti 9510 hrsz.-ú;

- Budapest XII. ker., Mátyás király út 8. szám alatti 9507 hrsz.-ú;

- Budapest XII. ker., Budakeszi út 55-57. szám alatti 10923 hrsz.-ú;

- Budapest XII. ker., Budakeszi út 65-67. szám alatti 10914 hrsz.-ú;

- Budapest XII. ker., Rege út 1. szám alatti 9241 hrsz.-ú felépítményes;

- Budapest VII. ker., Damjanich u. 16. szám alatti 33514/A/3 hrsz.-ú;

- Budapest X. ker., Kőrösi Csoma Sándor út 19. szám alatti 41464/9/A/496 hrsz.-ú és a

- Budapest XV. ker., Sárfű u. 21. szám alatti 91158/0196/A/126 hrsz.-ú társasházi

ingatlanokat azzal, hogy azok kerüljenek ki a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni köréből, és kerüljenek átadásra 2011. november 1-ig a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2011. november 1.

Felelős: Tarlós István

2282/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát u. 2/A) alapító okiratát a 9/b. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításnak, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

2283/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 10/b. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításnak, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

2284/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1121 Budapest, Budakeszi út 67.) alapító okiratát a 11/b. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításnak, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

2285/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety Gy. u. 31.) alapító okiratát a 12/b. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításnak, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

2286/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, József Attila u. 65-69.) alapító okiratát a 13/b. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításnak, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

2287/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1103 Budapest, Szlávy utca 40.) alapító okiratát a 14/b. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításnak, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: Tarlós István

2288/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy amennyiben a Fővárosi Önkormányzatnak bevétele származik a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat vagyoni köréből forgalomképessé átminősített - fent nevezett - ingatlanok értékesítéséből, úgy abból kerüljön elkülönítésre az eladási ár 25%-a, maximum 450 M Ft egy új egészségügyi gyermekotthon megépítésére, ezzel előrehozva a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 7-éves fejlesztési terve 2016-2017. éveiben szereplő, 450 M Ft-os összértékű „Egészségügyi Gyermekotthon építése” elnevezésű beruházási feladatot.

Határidő: a hasznosításról szóló közgyűlési döntés

Felelős: Tarlós István

2289/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az ingatlanok kiürítéséhez szükséges fedezet biztosításához a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások” cím összesen 2400 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1900 E Ft-tal

Ebből:

dologi kiadás: 1900 E Ft

„4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 500 E Ft-tal

Ebből:

dologi kiadás: 500 E Ft

2290/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

November-december hónapokra az üzemeltetés költségeinek fedezetére az előterjesztésben szereplő nyolc ingatlanra vonatkozóan a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím előirányzatát 2250 E Ft-tal csökkenti, ugyanakkor megemeli az új „....BFVK Zrt. közszolgáltatás” címkód előirányzatát ugyanezen összeggel.

2291/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni szervezeti egységének megszüntetésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2292/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni szervezeti egységét a tartósan alacsony férőhely kihasználtság miatt 2011. szeptember 1-jei hatállyal megszünteti.

Határidő: 2011. szeptember 1.

Felelős: Tarlós István

2293/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1849/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon alapító okiratának módosításáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2294/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (Budapest XIV., Rákospatak út 101.) alapító okiratának módosítását a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2295/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A jelenleg 286 (fő) álláshellyel működő Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthonban történő feladatcsökkenés miatt - beleértve a 2011. október 1-jei kezdetű, valamint a jelenleg már tartó nyugdíjazás miatti foglalkozatási jogviszony megszüntetéseket - 10 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan az álláshelyek elvonására az alábbiak szerint kerül sor:

- 2011. szeptember 1-jével 4 (fő) engedélyezett (üres) álláshely kerül elvonásra /létszámkeret 2011. szeptember 1-jével: 282 álláshely/;

- 2012. január 1-jével 4 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely (felmentési idők leteltét követően) kerül elvonásra /létszámkeret 2012. január 1-jével: 278 (fő) álláshely/;

- 2012. június 1-jével 2 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely (felmentési idők leteltét követően) kerül elvonásra /létszámkeret 2012. június 1-jével: 276 (fő) álláshely/.

2296/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményben történő létszámcsökkentésre - az előterjesztés 2295/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján /10 álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra - vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

2297/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az előterjesztés 2295/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján /10 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel érintett foglalkoztatottak esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2298/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 7. pontja értelmében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadott 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2299/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni szervezeti egységének megszüntetése miatt szükséges előirányzat-módosításra vonatkozó javaslatot a 2011/2012 tanévi feladatváltozásokról szóló előterjesztésben 2011. októberében terjessze a T. Közgyűlés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2300/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy többletfeladat ellátása miatt a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 1334 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg tartós jelleggel megemeli a

„430112 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát (3 hónap) 1334 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások (3 hónap) 1050 E Ft

munkaadót terhelő járulékok (3 hónap) 284 E Ft

létszámkeretét +2 (fő) álláshellyel.

2301/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon gyermekotthoni részének megszüntetése miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódó 2011. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 7668 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a

„3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát 7668 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások 6037 E Ft

munkaadót terhelő járulékok 1631 E Ft.

2302/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény gyermekotthoni szervezeti egységének megszüntetése miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódóan a „3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím részére a 2012. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 3224 E Ft fedezetet (melyből: személyi juttatások 2539 E Ft, munkaadót terhelő járulékok 685 E Ft) a 2012. évi költségvetésben - utólagos elszámolási kötelezettséggel - biztosítja.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2303/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az ingatlan kiürítéséhez, a költöztetéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 250 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli a

„3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát 250 E Ft-tal

ebből:

- dologi kiadás: 250 E Ft

2304/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § és 7. § (1) bekezdése alapján kivonja az intézményi vagyoni körből és 2011. szeptember 1-jei hatállyal forgalomképessé minősíti a jelenleg korlátozottan forgalomképes Budapest XIV., Körvasút sor 24. szám alatti, 110411 helyrajzi számú ingatlant azzal, hogy az kerüljön ki az oktatási ágazat vagyongazdai köréből, és kerüljön átadásra a BFVK Zrt. részére.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

2305/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó előirányzat-módosításokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2306/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2301/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozathoz és a 2303/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli leutalására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat színházi ingatlanok bérbeadására.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2307/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a József Attila Színház Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 63.) részére a

- Bp. XIII., Angyalföldi út 36-38. sz. alatti, 27817/10/A/159 hrsz.-ú, 205 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Déryné köz 2. sz. alatti, 27817/8 hrsz.-ú, 426 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Ditrói Mór utca 3. sz. alatti, 25093/0/A/4 hrsz.-ú, 43 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Váci út 63-67. sz. alatti, 27817/1/A/1 hrsz.-ú, 3.732 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Visegrádi utca 3. sz. alatti,25059/0/A/5 hrsz.-ú, 50 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat mindösszesen 6 028 417 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 18 085 250 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 30 142 085 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2308/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Madách Színház Nonprofit Kft. (1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33.) részére a

- Bp. VII., Erzsébet krt. 29. sz. alatti, 33907/0/A/41 hrsz.-ú, 81 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Erzsébet krt. 31. sz. alatti, 33908 hrsz.-ú, 892(3825) m2 alapterületű;

- Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/1 hrsz.-ú, 321 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/2 hrsz.-ú, 537(1398) m2 alapterületű;

- Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/3 hrsz.-ú, 330 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Erzsébet krt. 33. sz. alatti, 33909/0/A/15 hrsz.-ú, 31 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Hársfa u. 36. sz. alatti, 33903 hrsz.-ú, 989(2075) m2 alapterületű;

- Bp. VII., Hársfa u. 38. sz. alatti, 33902 hrsz.-ú, 1068(2649) m2 alapterületű;

- Bp. VIII., Gutenberg tér 2. sz. alatti, 36481/0/A/31 hrsz.-ú, 22 m2 alapterületű;

- Bp. VIII., József u. 4. sz. alatti, 34887/0/A/1 hrsz.-ú, 274 m2 alapterületű;

- Bp. XVIII., Lenkei u. 9-11. sz. alatti, 152438 hrsz.-ú, 8855(384) nm alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 19 669 767 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 59 009 300 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 98 348 835 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2309/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.) részére a

- Bp. VI., Nagymező u. 22-24. sz. alatti, 29086/0/A/1 hrsz.-ú, 1053 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Zichy J. u. 42. sz. alatti, 29013/0/A/4 hrsz.-ú, 21 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 1 456 750 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 4 370 250 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként nettó öt havi bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 7 283 750 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2310/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. (1075 Budapest, Madách I. tér 6.) részére a

- Bp. VII., Madách Imre tér 6-7. sz. alatti, 34213/18/A/1 hrsz.-ú, 1.531 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Madách Imre tér 6-7. sz. alatti, 34213/18/A/2 hrsz.-ú, 50 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Madách Imre tér 7. sz. alatti, 34213/17/A/1 hrsz.-ú, 361 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Madách Imre tér 7. sz. alatti, 34213/17/A/3 hrsz.-ú, 35 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Madách Imre tér 7. sz. alatti, 34213/17/A/10 hrsz.-ú, 91 m2 alapterületű;

- Bp. VII., Madách Imre út 2. sz. alatti, 34212/15/A/2 hrsz.-ú, 202 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 3 898 333 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 11 695 000 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 19 491 665 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2311/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Liliom u. 41.) részére a

- Bp. IX., Liliom u. 41. sz. alatti, 37114 hrsz.-ú, 1012(1805) m2 alapterületű

ingatlant az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 186 142 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 558 425 Ft + áfa összeget, valamint,

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 930 710 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 6. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2312/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. (1122 Budapest, Városmajor 6835/17 hrsz.) részére a

- Bp. XII., Csaba u., 6835/17 hrsz.-ú, 39 849 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Hollán E. u. 10. sz. alatti, 25120/10/A/2 hrsz.-ú, 20 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Margitsziget, 23800/3 hrsz.-ú, 3500 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 1 586 708 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 4 760 125 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 7 933 540 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 7. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2313/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Centrál Színház Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Révai u. 18.) részére a

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/1 hrsz.-ú, 106 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/2 hrsz.-ú, 933 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/3 hrsz.-ú, 21 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/4 hrsz.-ú, 57 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/5 hrsz.-ú, 160 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/6 hrsz.-ú, 49 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/7 hrsz.-ú, 121 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 20. sz. alatti, 29228/0/A/8 hrsz.-ú, 10 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/1 hrsz.-ú, 58(320) m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/2 hrsz.-ú, 290(372) m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/3 hrsz.-ú, 277(39) m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 18. sz. alatti, 29227/0/A/4 hrsz.-ú, 250(263) m2 alapterületű;

- Bp. VI., Révai u. 22. sz. alatti, 29229/0/A/1 hrsz.-ú, 590 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 6 597 333 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 19 792 000 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 32 986 665 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 8. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2314/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja az Új Színház Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Paulay E. u. 35.) részére a

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/2 hrsz.-ú, 18 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/3 hrsz.-ú, 23 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/4 hrsz.-ú, 7 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/5 hrsz.-ú, 22 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/6 hrsz.-ú, 6 m2 alapterületű,

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/7 hrsz.-ú, 34 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/8 hrsz.-ú, 25 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/9 hrsz.-ú, 12 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/10 hrsz.-ú, 144 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/11 hrsz.-ú, 12 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/12 hrsz.-ú, 11 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/13 hrsz.-ú, 12 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/14 hrsz.-ú, 42 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/15 hrsz.-ú, 49 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/16 hrsz.-ú, 52 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/17 hrsz.-ú, 82 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 33. sz. alatti, 29321/0/A/18 hrsz.-ú, 7 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 35. sz. alatti, 29320 hrsz.-ú, 1.358 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 37. sz. alatti, 29319/0/A/2 hrsz.-ú, 356 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 4 007 250 Ft+ áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 12 021 750 Ft + áfa összeget, valamint,

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 20 036 250 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 9. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2315/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Thália Színház Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.) részére a

- Bp. VI., Hajós u. 9. sz. alatti, 29081/0/A/2 hrsz.-ú, 47 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Hegedű u. 7. sz. alatti, 29391 hrsz.-ú, 444 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Mozsár u. 1. sz. alatti, 29064/0/A/7 hrsz.-ú, 32 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Nagymező u. 20. sz. alatti, 29076/0/A/3 hrsz.-ú, 300 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Nagymező u. 22-24. sz. alatti, 29086/0/A/2 hrsz.-ú, 2.726 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Nagymező u. 26. sz. alatti, 29087/0/A/1 hrsz.-ú, 399 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Nagymező u. 8. sz. alatti, 29356/0/A/2 hrsz.-ú, 808 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 11 360 900 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 34 082 700 Ft + áfa összeget, valamint,

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 56 804 500 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 10. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2316/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 69.) részére a

- Szentendre, Ady E. u. 15. sz. alatti, 4819 hrsz.-ú, 1234 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Hunyadi tér 10. sz. alatti, 29493/0/A/1 hrsz.-ú, 48 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Rózsa F. u. 52. sz. alatti, 29529/0/A/26 hrsz.-ú, 72 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Rózsa F. u. 54. sz. alatti, 29530/0/A/12 hrsz.-ú, 72 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 29496/0/A/1 hrsz.-ú, 126 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 29496/0/A/2 hrsz.-ú, 51 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 29496/0/A/4 hrsz.-ú, 58 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Vörösmarty M. u. 33. sz. alatti, 29497/0/A/3 hrsz.-ú, 34 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 599 890 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 1 799 670 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 2 999 450 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 11. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2317/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Katona József Színház Nonprofit Kft. (1052 Budapest, Petőfi S. u. 6.) részére a

- Bp. V., Ferenciek tere 11. sz. alatti, 24305/0/A/6 hrsz.-ú, 64 m2 alapterületű;

- Bp. V., Ferenciek tere 11. sz. alatti, 24305/0/A/8 hrsz.-ú, 148 m2 alapterületű;

- Bp. V., Ferenciek tere 4. sz. alatti, 24005/0/A/1 hrsz.-ú, 434 m2 alapterületű;

- Bp. V., Ferenciek tere 4. sz. alatti, 24005/0/A/45 hrsz.-ú, 23 m2 alapterületű;

- Bp. V., Ferenciek tere 4. sz. alatti, 24005/0/A/46 hrsz.-ú, 202 m2 alapterületű;

- Bp. V., Haris köz 5. sz. alatti, 24301/6/A/1 hrsz.-ú, 203 m2 alapterületű;

- Bp. V., Haris köz 5. sz. alatti, 24301/6/A/8 hrsz.-ú,135 m2 alapterületű;

- Bp. V., Haris köz 5. sz. alatti, 24301/6/A/10 hrsz.-ú, 203 m2 alapterületű;

- Bp. V., Kossuth L. u. 3. sz. alatti, 24189/2 hrsz.-ú, 35 m2 alapterületű;

- Bp. V., Petőfi S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/1 hrsz.-ú, 175 m2 alapterületű;

- Bp. V., Petőfi S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/2 hrsz.-ú, 222 m2 alapterületű;

- Bp. V., Petőfi S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/3 hrsz.-ú, 249 m2 alapterületű;

- Bp. V., Petőfi S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/4 hrsz.-ú, 283 m2 alapterületű;

- Bp. V. Petőfi S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/5 hrsz.-ú, 36 m2 alapterületű,

- Bp. V., Petőfi S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/6 hrsz.-ú, 1.077 m2 alapterületű;

- Bp. V., Petőfi S. u. 6. sz. alatti, 24302/0/A/10 hrsz.-ú, 256 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 7 312 000 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 21 936 000 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 36 560 000 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2318/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (1061 Budapest, Jókai tér 10.) részére a

- Szentendre, Tulipán u. 1. sz. alatti, 4820 hrsz.-ú, 744 m2 alapterületű;

- Bp. VI,. Andrássy út 74. sz. alatti, 28661/0/A/1 hrsz.-ú, 50 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Andrássy út 74. sz. alatti, 28661/0/A/3 hrsz.-ú, 69 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Andrássy út 74. sz. alatti, 28661/0/A/4 hrsz.-ú, 24 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Andrássy út 77. sz. alatti, 29533/0/A/1 hrsz.-ú, 230 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Jókai tér 10. sz. alatti, 29056/0/A/1 hrsz.-ú, 1.153 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Jókai tér 10. sz. alatti, 29056/0/A/2 hrsz.-ú, 46 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Jókai tér 3. sz. alatti, 29066/0/A/19 hrsz.-ú, 65 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Vörösmarty M. u. 31. sz. alatti, 29496/0/A/5 hrsz.-ú, 30 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 1 796 104 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 5 388 313 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 8 980 520 Ft-ot állapít meg.

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 13. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2319/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Nagymező u. 11.) részére a

- Bp. VI., Andrássy út 31. sz. alatti, 29336/0/A/9 hrsz.-ú, 160 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Andrássy út 35. sz. alatti, 29378/0/A/27 hrsz.-ú, 24 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Andrássy út 31. sz. alatti, 29378/0/A/28 hrsz.-ú, 116 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Andrássy út 37. sz. alatti, 29379/0/A/3 hrsz.-ú, 211 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Nagymező u. 11. sz. alatti, 29377/0/A/16 hrsz.-ú, 697 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Nagymező u. 7. sz. alatti, 29375/0/A/15 hrsz.-ú, 28 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Paulay E. u. 67. sz. alatti, 29393/1/A/1 hrsz.-ú, 46 m2 alapterületű;

- Bp. VI., Vasvári P. u. 9. sz. alatti, 29344/0/A/28 hrsz.-ú, 49 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 2 339 083 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 7 017 250 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 11 695 415 Ft-ot állapít meg,

e) a megszerzési díj és az óvadék 2011. december 31-ig történő, halasztott megfizetését engedélyezi,

f) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 14. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2320/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 2. §, 21. §, 21/A. §, valamint 35. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva és eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört bérbe adja a Vígszínház Nonprofit Kft. (1136 Budapest, Pannónia u. 1.) részére a

- Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/1 hrsz.-ú, 394 m2 alapterületű;

- Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/2 hrsz.-ú, 129 m2 alapterületű;

- Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/12 hrsz.-ú, 835 m2 alapterületű;

- Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/17 hrsz.-ú, 420 m2 alapterületű;

- Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/19 hrsz.-ú, 45 m2 alapterületű;

- Bp. V., Váci u. 9. sz. alatti, 24386/0/A/20 hrsz.-ú, 28 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Ditrói M. u. 3. sz. alatti, 25093/0/A/3 hrsz.-ú, 72 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 10. sz. alatti, 25101/1/A/1 hrsz.-ú, 28 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 10. sz. alatti, 25101/1/A/2 hrsz.-ú, 452 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 4. sz. alatti, 25098/0/A/22 hrsz.-ú, 92 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 4. sz. alatti, 25098/0/A/23 hrsz.-ú, 151 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 4. sz. alatti, 25098/0/A/24 hrsz.-ú, 42 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 6. sz. alatti, 25099/0/A/28 hrsz.-ú, 474 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/2 hrsz.-ú, 52 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/3 hrsz.-ú, 124 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/4 hrsz.-ú, 95 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Pannónia u. 8. sz. alatti, 25100/0/A/5 hrsz.-ú, 189 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Szent István krt. 14. sz. alatti, 25096 hrsz.-ú, 3079 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Szent István krt. 16. sz. alatti, 25094/0/A/49 hrsz.-ú, 186 m2 alapterületű;

- Bp. XIII., Vígszínház u. 5. sz. alatti, 25091/0/A/5 hrsz.-ú, 126 m2 alapterületű

ingatlanokat az alábbi feltételekkel:

a) a bérlet időtartama a szerződés aláírásának napjától határozatlan időre szól,

b) a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanok tekintetében a bérleti díjat összesen 26 923 767 Ft + áfa/hó összegben határozza meg, mely összeg évente a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően korrigálandó,

c) megszerzési díjként, a határozatlan időre szóló bérleti jogviszony időtartamának figyelembe-vételével három havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 80.771.300 Ft + áfa összeget, valamint

d) óvadékként öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő összeget, azaz 134 618 835 Ft-ot állapít meg.

e) a megállapított bérleti díjon felül a Bérlő kötelezettsége a Bérlemény használatával összefüggésben felmerülő minden üzemeltetési és közüzemi költség megtérítése.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 15. sz. mellékletét képező bérleti szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon annak a BFVK Zrt. útján történő aláírásáról.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Budapest Film Zrt. alapító okiratának módosítása.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2321/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Film Forgalmazó és Moziüzemi Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) a Vagyonrendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a Társaság vezető tisztségviselőinek az alapítói döntésről való egyidejű értesítése mellett ezen dokumentumok aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: A FIMŰV Zrt. és a BFVK Zrt. egyesülését követően létrejövő új társaság közszolgáltatási keretszerződése és az időarányos 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződése.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2322/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 40. §-a alapján jóváhagyja és megköti a FIMŰV Zrt.-vel egyesült BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződését az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, továbbá az időarányos 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2323/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. 2011. évi Közszolgáltatási Szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként a 2011. szeptember-decemberi időszakra egyszeri jelleggel az alábbi bevételi és kiadási címek előirányzatait módosítja:

- a „7231 BFVK közszolgáltatás” cím előirányzatát csökkenti 191 635 E Ft-tal, a „7246 FIMŰV közszolgáltatás” cím kiadási előirányzatát csökkenti 435 642 E Ft-tal (170-es törzsszámon 210 642 E Ft-tal, 098-as törzsszámon 225 000 E Ft-tal), a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási előirányzatát csökkenti 2250 E Ft-tal a 082 törzsszámon, a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát megemeli 130 000 E Ft-tal, egyidejűleg megemeli az új „72.... BFVK közszolgáltatás” cím dologi kiadások (áfával) előirányzatát 759 527 E Ft-tal, ebből

- 074-es törzsszám: településrendezési feladatok (Városfejlesztési koncepció) 73 755 E Ft;

- 083-as törzsszám: ingatlanértékesítés és portfólió kezelés 93 251 E Ft;

- 088-as törzsszám: lakásgazdálkodási feladatok 265 001 E Ft;

- 089-es törzsszám: vagyongazdálkodási feladatok 327 520 E Ft.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Bp. XII. kerület, 10505/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő potenciál-mérőszekrény elbontásához tulajdonosi hozzájárulás.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2324/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló 10505/2 hrsz.-on felvett ingatlanon lévő potenciál-mérőszekrény elbontásához a benyújtott műszaki tervdokumentáció szerint a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelező köteles saját költségén a bontott anyag elszállításáról gondoskodni. A tulajdonosi hozzájárulás a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásával együtt érvényes, azokat nem pótolja.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Budapest XV. kerület 81566 hrsz. ingatlan felajánlása vételre.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2325/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (7) bekezdése, valamint 18. § b) pontja alapján Dobos László tulajdonos által a Budapest XV. kerület 81566 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kisajátítási kártalanítási kérelmét elutasítja, mivel a törvényi feltételek nem állnak fenn, és a tulajdonos eladási ajánlatát nem fogadja el.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Budapest XI. kerület, 43980 hrsz. ingatlan felajánlása vételre.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2326/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (7) bekezdése, valamint 18. § b) pontja alapján Márk Róbert, Spanner Márta, Márk Ildikó és Márk Regina tulajdonosok által a Budapest XI. ker. belterület, 43980 hrsz.-ú, 1116 Budapest, Olajbogyó utca 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó kártalanítási kérelmet elutasítja, mivel a törvényi feltételek nem állnak fenn, és a tulajdonosok eladási ajánlatát nem fogadja el.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: A Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvadása a BFVK Zrt.-be.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2327/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyetért Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft. egyesülésének (kedvezményezett átalakulás) szándékával oly módon, hogy a Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvad a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-be, így a jogutód társaság a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. lesz. A beolvadással kapcsolatban jóváhagyja, hogy az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2011. december 31-e legyen, és megbízza a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Igazgatóságát és a Vízkutató Területhasznosító Kft. ügyvezetőjét a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet, a beolvadással összefüggő, jogszabályban előírt egyéb okiratok, valamint az egyesülési szerződés-tervezet elkészítésére.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

2328/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonva, a beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az eljáró független könyvvizsgáló Lőrincz Dezső (MKVK nyilvántartási szám: 006085) legyen.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

2329/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Vízkutató Területhasznosító Kft. legfőbb szerveként eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyetért Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. és a Vízkutató Területhasznosító Kft. egyesülésének (kedvezményezett átalakulás) szándékával oly módon, hogy a Vízkutató Területhasznosító Kft. beolvad a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-be, így a jogutód társaság a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. lesz. A beolvadással kapcsolatban jóváhagyja, hogy az átalakulási vagyonmérleg-tervezet fordulónapja 2011. december 31-e legyen és megbízza a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Igazgatóságát és a Vízkutató Területhasznosító Kft. ügyvezetőjét a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet, a beolvadással összefüggő, jogszabályban előírt egyéb okiratok, valamint az egyesülési szerződéstervezet elkészítésére.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

2330/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Vízkutató Területhasznosító Kft. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonva, a beolvadással kapcsolatosan jóváhagyja, hogy az eljáró független könyvvizsgáló Lőrincz Dezső (MKVK nyilvántartási szám: 006085) legyen.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: A IX. kerületi Önkormányzattal a IX., Bakáts tér 10. szám alatti ingatlanra kötött csereszerződés.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2331/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § b) pontja alapján felbontja a volt Schöpf-Merei Ágost kórház épülete (Bakáts tér 10. szám alatti, 36873/0/A/1, 36873/0/B/1, 36873/0/C/1 hrsz.-ú ingatlanok), valamint az Erkel u. 18. szám alatti ingatlan (36816 hrsz.) tárgyában 2010. október 1-jén kötött adásvétellel vegyes csereszerződést, valamint a kapcsolódó pénzeszközátadásáról szóló megállapodást. Ennek érdekében jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ferencváros IX. kerület Önkormányzattal a felbontásról szóló 7. sz. melléklet szerinti megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: Tarlós István

2332/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Bakáts tér 9. szám alatti társasház földszintjén lévő 36888/0/A/2 hrsz.-ú helyiség Bakáts tér 9. szám alatti társasház felőli önálló bejáratának műszaki kialakíthatósága érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, és annak eredménye függvényében készüljön előterjesztés a 36888/0/A/2 hrsz.-ú helyiség kérdésében.

Határidő: 180 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VII. kerület, Károly krt. 13-15. szám alatti helyiség cégfeliratcseréjéhez.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2333/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Nova Gyógyszertárak Zrt. kérelmére a Bp. VII. ker., Károly krt. 13-15. szám alatti 34215/1/A/3 hrsz.-ú helyiség engedélyezési tervdokumentáció szerinti cégfeliratának elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad azzal, hogy a munkálatok elvégzése a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel nem járhat. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkálatok elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2334/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24398/0/A/17 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Apáczai Csere János u. 3. II/17. sz. alatt található, 101 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 373/10000 tulajdoni hányaddal 20 000 000 Ft vételáron a Bybrook Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2335/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2336/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24288/0/A/86 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Petőfi Sándor u. 3. földszintjén található, 10 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 17/10000 tulajdoni hányaddal 1 456 000 Ft vételáron az Ars Medica Lézerklinika Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2337/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2338/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24463/0/A/29 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Erzsébet tér 1. III/7. sz. alatt található, 68 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 341/10000 tulajdoni hányaddal 22 000 000 Ft vételáron Ayman Saleh mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2339/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2340/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24548/0/A/5 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Hercegprímás u. 3. I/2. sz. alatt található, 125 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 125/2006 tulajdoni hányaddal 50 000 000 Ft vételáron a MASTERFIN R.E. Magyarország Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2341/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2342/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24247/0/A/16 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Semmelweis u. 9. III. em. 8/A sz. alatt található, 70 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 294/10000 tulajdoni hányaddal 21.350.000 Ft vételáron Streitmann Norbert mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2343/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2344/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24463/0/A/12 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Erzsébet tér 1. I/4. sz. alatt található, 86 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan ˝ tulajdoni hányadának 10 000 000 Ft megváltási áron dr. Farkas Győző mint ˝ arányú tulajdonostárs részére a közös tulajdon megszüntetése útján történő átruházása során az elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2345/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2346/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24487/0/A/86 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Dorottya u. 6. V. emelet 525. sz. alatt található, 124 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 77/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 526 653 EUR; valamint a Bp. V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, a Teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA089 számmal jelölt beálló, a közös tulajdonban maradó telekből, építményrészekből és felszerelésekből 10/10000 tulajdoni illetőséggel, vételára: 26.667 EUR; és a Bp. V. ker., 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, a Teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA090 számmal jelölt beálló, a közös tulajdonban maradó telekből, építményrészekből és felszerelésekből 10/10000 tulajdoni illetőséggel, vételára: 26 666 EUR; mindösszesen: 579 986 EUR, azaz 155 436 428 Ft vételáron a DELT Real Estates Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2347/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2348/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24487/0/A/87 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Dorottya u. 6. V. emelet 526. sz. alatt található, 108 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 67/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 453 347 EUR; valamint a Bp. V. ker. 24487/0/A/1 hrsz. alatt felvett, a Teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevő, GA088 számmal jelölt beálló, a közös tulajdonban maradó telekből, építményrészekből és felszerelésekből 10/10000 tulajdoni illetőséggel; vételára: 26 667 EUR; mindösszesen: 480 014 EUR, azaz 128 643 752 Ft vételáron a DELT Real Estates Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2349/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2350/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24238/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Károly krt. 26. I/1. sz. alatt található, 59 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 120/10000 tulajdoni hányaddal, 16 520 000 Ft vételáron Ferenczi Attila és Ferenczi Márta mint vevők részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2351/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2352/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 23893/0/A/14 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Váci u. 55. II/11. sz. alatt található, 100 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 74/1000 tulajdoni hányaddal, 12 000 000 Ft vételáron a SFINGE Ingatlan Hasznosító Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2353/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2354/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker. 24530/0/A/58 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Október 6. u. 3. III/25. sz. alatt található, 131 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 214/10000 tulajdoni hányaddal 50 600 000 Ft vételáron Murányi Mónika mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2355/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2356/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., 24577/0/A/25 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 4. III/1. sz. alatt található, 101 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 440/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 46 500 000 Ft; valamint a Bp. V. ker., 24577/0/A/26 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Vigyázó Ferenc u. 4. III/2. sz. alatt található, 95 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 413/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 46 500 000 Ft; mindösszesen 93 000 000 Ft vételáron a Camp Leaders Hungary Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2357/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Vízivárosi Óvoda fotovoltaikus villamos energia kiserőmű kiépítéséhez.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2358/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján megadja a tulajdonosi hozzájárulást ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapest I. kerület, Iskola utca 44. szám alatti 14103 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat pályázatot nyújthasson be az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett Közép-magyarországi Operatív Program Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című KMOP-3.3.3 azonosító számú pályázatára a Lasetzky Frigyes által 2011. júliusban készített műszaki leírás és engedélyezési terv alapján. A pályázat benyújtását ahhoz a feltételhez köti, hogy a munkálatok elvégzése a Fővárosi Önkormányzat számára pénzügyi kötelezettséggel nem járhat. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munkálatok elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól.

Felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 4. számú mellékleteként csatolt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztéshez kapcsolódó CET 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 1.11, 1.15, 2.5, 2.16, 2.18A számú bérlemények versenyeztetési eljárásának megindítására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2359/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttesben elhelyezkedő 0.8 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.9 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.10 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 178 m2 alapterületű, 0.11 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 1.11 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 64 m2 alapterületű, 2.5 számmal jelölt, nép-, iparművészeti bolt és kiskereskedelem funkciójú, 100 m2 alapterületű, 2.16 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.18A számmal jelölt, ékszer, divat-kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés módjaként a versengő ajánlatkérést határozza meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2360/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttesben elhelyezkedő 0.8 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.9 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.10 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 178 m2 alapterületű, 0.11 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 1.11 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 64 m2 alapterületű, 2.5 számmal jelölt, nép-, iparművészeti bolt és kiskereskedelem funkciójú, 100 m2 alapterületű, 2.16 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.18A számmal jelölt, ékszer, divat-kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetés főbb feltételeit az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg azzal a kitétellel, hogy a támogatás tartalma (bérleti díj kedvezmény mértéke) a versenyeztetési eljárás befejezését követően, annak eredményének megállapítása során, a tulajdonosi döntés meghozatalával egyidejűleg kerül megállapításra a nyertes ajánlattevők bérleti szerződésében rögzítésre kerülő konkrét használati cél meghatározása függvényében.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2361/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttesben elhelyezkedő 0.8 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.9 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 0.10 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 178 m2 alapterületű, 0.11 számmal jelölt, szolgáltatás kiskereskedelem funkciójú, 177 m2 alapterületű, 1.11 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők, bemutatóterem és árusítóhely funkciójú, 64 m2 alapterületű, 2.5 számmal jelölt, nép-, iparművészeti bolt és kiskereskedelem funkciójú, 100 m2 alapterületű, 2.16 számmal jelölt, vendéglátás funkciójú, 27 m2 alapterületű, 2.18A számmal jelölt, ékszer, divat-kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 15 m2 alapterületű bérlemények bérbeadására vonatkozó versenyeztetési eljárást megindítja, és felkéri a Porto Investment Hungary Kft.-t, hogy az eljárást az előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékleteként csatolt dokumentumai (ajánlati felhívások, a jelen határozattal érintett helyiségekre egységesen alkalmazandó bérleti szerződéstervezet formaszövege, értékbecslések), a versenyeztetési peremfeltételek, a Versenyeztetési Szabályzat és az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező főbb versenyeztetési feltételek alapján folytassa le.

Határidő: 120 nap

Felelős: Tarlós István

2362/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 63. §-a alapján a Budapest IX., Fővám tér 11-12. szám alatt található épületegyüttesben elhelyezkedő 1.15 számmal jelölt, divat, divat-kiegészítők, és egyéb kiegészítők kiskereskedelme funkciójú, 79 m2 alapterületű, bérlemény bérbeadására vonatkozó, a Porto Investment Hungary Kft. által előkészített 5. számú mellékletként csatolt ajánlati felhívásokban rögzített bérleti feltételeket - értékbecslés hiányában - nem fogadja el, így a jelen határozat szerinti bérlemény esetében a versenyeztetési eljárás megindításához nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Bp. III. kerületi 19622/4. hrsz.-ú ingatlanának sportcélra történő kedvezményes bérbeadására.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2363/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 313/2010. (VIII. 24.) ESzB. határozatát.

2364/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottsága 471/2010. (IX. 21.) GB. határozatát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2365/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. §-ában leírtak alapján, a Sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdés a)-e), g)-h) pontokban foglalt feladatok ellátása érdekében a Fővárosi Önkormányzat a Budapest III. ker., 19622/4 helyrajzi számú ingatlanát kedvezményesen 10 000 Ft + áfa/hó bérleti díjért, határozatlan időre bérbeadja az Óbudai Brick Factory Baseball-Softball Egyesületnek az ott létesítendő sportpályák kialakításához. Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 5. számú mellékletét képező bérleti szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: A Budapest Főváros Kormányhivatala törvényességi észrevételéről szóló döntés.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2366/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem ért egyet Budapest Főváros Kormányhivatala által kiadott, 30BP-668/2/2011. számú törvényességi észrevételével, és erről a Kormányhivatalt a megadott határidőben tájékoztatja.

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XII. kerület, Rácz Aladár út-8802 hrsz.-ú közterület-Ágnes út-Melinda út- 9171/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XII. kerület, Rácz Aladár út-8802 hrsz.-ú közterület-Ágnes út-Melinda út-9171/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 56/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2367/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

2368/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. ker., Nagytétényi út-Sörház utca-Pannónia utca-Tóth József utca által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXII. kerület, Nagytétényi út-Sörház utca-Pannónia utca-Tóth József utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 57/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2369/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

2370/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-29834/10 hrsz.-ú KL-VA övezet-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Hungária körút-Varannó utca-29737/2 hrsz.-ú KL-VA övezet-28039/2 hrsz.-ú közterület - 27816/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2371/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest Főváros XIV. kerület, Dévényi utca-Szegedi út-29834/10 hrsz.-ú KL-VA övezet-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Hungária körút-Varannó utca -29737 hrsz.-ú KL-VA övezet-28039/2 hrsz.-ú közterület-27816/2 hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervvel egyetért.

2372/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat a fővárosi szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések díjkedvezményének módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 58/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 48. pontja: Javaslat az „Átmeneti gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció” tárgyú feladat 4. sz. mód. engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2373/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „Átmeneti gyermekotthon (Breznó köz) rekonstrukció” tárgyú feladat beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint, és felhatalmazza a főpolgármestert a beruházási engedélyokirat mellékletben szereplő tartalommal történő aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat a Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület lapostető és zárófödém felújítása bádogos munkákkal (Azonosító: 6608.) feladat új engedélyokirat jóváhagyására és a Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület tető és ereszcsatorna felújítása (Azonosító: 4283.) feladat lezárására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2374/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 21. § (3) bek. szerint jóváhagyja a „Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület tető és ereszcsatorna felújítása” elnevezésű 4283. azonosító számú engedélyokirat lezárását és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint azzal, hogy a maradvány terhére további kifizetés a 4283. azonosítójú feladaton nem történhet:

Feladat teljes költsége: 22 000 E Ft

ebből saját költség: 22 000 E Ft

Tény kifizetés: 18 237 E Ft

Saját forrás maradvány: 3763 E Ft

2375/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Gyermekotthon (Bolyai u.) sérült lapostető és zárófödém szerkezet-helyreállítási feladatra. Ennek érdekében csökkenti a „Gyermekotthon (Bolyai u.) főépület tető és ereszcsatorna felújítása” elnevezésű 4283. azonosító számú engedélyokirat előirányzatát 3763 E Ft-tal, és a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen kezelt gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat felújítási tartalékkeret előirányzatát 5402 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 9165 E Ft-tal megemeli a „430103 Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.)” támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítási előirányzatát, és azonos összeggel tervbe veszi a „Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapostető felújítása bádogos munkákkal” elnevezésű 6608. egyedi azonosító számú új felújítási feladatot.

Felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a Közgyűlés elé az előirányzat-módosításról szóló költségvetési rendeletmódosítási javaslatot.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2376/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelete, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja a „Fővárosi Önkormányzat Gyermekotthona (Bolyai u.) sérült zárófödém és lapostető felújítása bádogos munkákkal” elnevezésű felújítási feladat 6608. egyedi azonosító számú engedélyokiratát az 5. számú melléklet szerinti tartalommal. Egyidejűleg felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Javaslat a „FÁNK hőellátása termálvízzel” beruházási engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2377/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt hatásköre szerint eljárva jóváhagyja az előterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt, 6480. azonosító számú, „FÁNK hőellátása termálvízzel” megnevezésű engedélyokiratot az abban foglalt tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 8 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 51. pontja: Javaslat az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. feladatkörének kiterjesztésére Újpest-Városkapu térségére.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2378/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését szabályozó Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési vagyonkezelési megbízási keretszerződés 2015. december 31-ig történő módosításához. Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a keretszerződés módosítását és felkéri a főpolgármestert az aláírásra. Hozzájárul az „igazolás és általános meghatalmazás”-on az időbeli hatály megváltoztatásának átvezetéséhez.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2379/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését szabályozó Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési vagyonkezelési megbízási keretszerződés 2015. december 31-ig történő módosítását, illetve az „igazolás és általános meghatalmazás”-on az időbeli hatály megváltoztatásának átvezetését.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2380/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy az Újpest-Városkapu térségének megújítása érdekében a térségben elhelyezkedő, az újpesti önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok fejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÉPIT Zrt.) külön szerződés keretében állapodjon meg, és a szerződés tervezetét előzetes jóváhagyás végett az ÉPIT Zrt. Igazgatósága terjessze a Társaság közgyűlése elé. Felhatalmazza az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi képviseletét ellátó személyt, hogy a szerződés megkötését támogassa.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2381/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse el és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a BFVK Zrt. által kötött közszolgáltatási keretszerződés 1. sz. melléklet I. B. pontját képező ingatlanlistának az előterjesztés 3. sz. mellékletében felsorolt, a BFVK Zrt. vagyongazdálkodási körébe nem tartozó ingatlanokkal történő kiegészítésére, illetve az Éves Közszolgáltatási Szerződés módosítására vonatkozó előterjesztést.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2382/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy az Újpest-Városkapu térség területén található, 3. sz. mellékletben felsorolt fővárosi tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó terület-előkészítési, telekalakítási, hasznosítási, értékesítési és fejlesztési tevékenységek közszolgáltatási tevékenység keretei között történő összehangolása, közös megvalósítása érdekében Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. szerződést kössön az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (ÉPIT Zrt.) és a szerződés tervezetét előzetes jóváhagyás végett az ÉPIT Zrt. Igazgatósága terjessze a Társaság közgyűlése elé. Felhatalmazza az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi képviseletét ellátó személyt, hogy a szerződés megkötését támogassa.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 52. pontja: A „Megállapodás a Kohéziós Alap és kapcsolódó állami támogatással megvalósuló BKSZT és kapcsolódó létesítményei projekt pénzügyi lebonyolítására” 2. sz. módosítása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2383/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Megállapodás a Kohéziós Alap és kapcsolódó állami támogatással megvalósuló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt pénzügyi lebonyolítására” 2. sz. módosítását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 53. pontja: Római parti árvízvédelmi mű II. ütem építése. Nyomvonal kijelölés.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2384/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen egyeztetéseket a terület fejlesztési koncepciójának kidolgozása és Kerületi Szabályozási Tervének kialakítása érdekében, tekintettel arra, hogy ez a terület a főváros egyik kiemelt természetközeli partszakasza és az ezt fenntartó területhasználatok kialakítása szükséges.

A kidolgozásra kerülő műszaki változat nem növelheti a mentett oldalon élők árvízzel és vízzel kapcsolatos kockázatait és nem eredményezheti a talajvízszint emelkedését, és erről tájékoztatja az érintetteket.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2385/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Római parti árvízvédelmi mű nyomvonalát és felépítményének szerkezetét a továbbtervezés érdekében az alábbiak szerint határozza meg:

- A Pók utca-Rozgonyi Piroska utca közötti szakaszon a nyomvonal a már feltöltött területeket a köztes szakaszok azonos szintre történő feltöltésével köti össze oly módon, hogy az így kialakított magaspart jellegű területen operatív árvízvédekezési feladatok ellátására a továbbiakban már ne legyen szükség. Ahol a már meglévő épületek miatt a feltöltés nem alakítható ki, ott oszlopok közötti betételemes alumínium szerkezetű mobilgátat kell építeni. A nyomvonalat a partéltől a lehető legtávolabbra kell kialakítani.

- A Rozgonyi Piroska utca-Mátyás király út közötti szakaszon a nyomvonal a partéltől a lehető legtávolabb, a jelenlegi kerítések vonalában, vagy annak közelében halad, szükség esetén a nyomvonal útjába eső ingatlanokat szabályozni kell. A védmű oszlopok közötti betételemes alumínium szerkezetű mobilgát legyen.

- A Mátyás király út-Pünkösdfürdő utca közötti szakaszon a parti sávot a már feltöltött szakasz miatt kialakult áramlási viszonyok figyelembevételével feltöltéssel korrigálja oly módon, hogy az új feltöltés csak a szükséges, a parti áramlás ívébe simuló korrekcióra korlátozódjék, és a természetes partvonalba jól fenntartható, szerves átmenettel csatlakozzék. A nyomvonal a feltöltött terület partélén húzódik.

- A védmű a mértékadó árvízszintet (amely a Vigadó téri vízmércén mért 870 centiméteres magasságnak felel meg) meghaladó biztonsági magassággal kerüljön kiépítésre. Tekintettel arra, hogy mobilgát építése esetére vonatkozó biztonsági magasság értékére jelenleg nincs hazai műszaki előírás, ezért a biztonsági magasság szükséges mértékét szaktervezőnek kell meghatároznia.

- Az előkészítés során a parti sávban lévő valamennyi fát az építkezéssel érintett teljes partszakaszon fel kell mérni, és favédelmi tervet kell készíteni. A védmű nyomvonalát és az esetleges felöltéseket úgy kell továbbtervezni, hogy a favédelmi tervben védelemre javasolt fákat ne érintse. A partstabilizáció során törekedni kell a partszakasz természetességét megtartó mérnökbiológiai megoldásokra.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Római parti árvízvédelmi mű II. ütemének továbbtervezése a fent leírtak szerint történjék, a továbbtervezést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően haladéktalanul meg kell kezdeni.

Határidő: a pénzügyi fedezet rendelkezésre állását követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2386/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Római part árvízvédelmi kérdéseivel kapcsolatban a Főváros kezdeményezi az érintett tulajdonosok tehervállalásának biztosítását.

2387/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy miután a javasolt műszaki változat szerint a Nánási út-Királyok útja és a Duna közötti terület hullámtér marad, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az érintettek tájékoztatására.

A napirend 54. pontja: Javaslat a Széll Kálmán tér megújítása és az észak-déli budai villamoskapcsolat kapcsán szükséges döntésekre.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2388/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Széll Kálmán tér rekonstrukciója kapcsán elkészült, az előterjesztés mellékletében összefoglalt, - az előterjesztő által módosított - koncepcióterv megállapításaival. A mellékletből „az első lépésben minimálisan megépítendő elemek” közül törlésre kerülnek az alábbiak: - A Dékán utcában a páratlan oldali járda kiszélesítése és az - A Dékán utcai megszüntetett kapcsolatot a Szilágyi Erzsébet fasor-Káplár utca új jelzőlámpás csomópontja pótolja. Felkéri a főpolgármestert, hogy a terv véglegesítése érdekében szükséges kerületi és társadalmi egyeztetéseket a BKK Zrt. bevonásával valósítsa meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2389/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Magyar Állammal kötendő megállapodásban átvenni tervezett források felhasználása érdekében a BKK Zrt. útján a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához szükséges engedélyezési tervek elkészíttetéséhez, a vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz szükséges előkészületeket tegye meg, továbbá a pénzügyi fedezetet biztosító Magyar Állammal kötendő megállapodással egyidejűleg a tervezés finanszírozásához szükséges, a Fővárosi Önkormányzat és a BKK Zrt. között kötendő pénzeszközátadást a Fővárosi Közgyűlés számára terjessze elő.

Határidő: 2011. szeptember

Felelős: Tarlós István

A napirend 55. pontja: Javaslat a Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezésére.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2390/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „Móricz Zsigmond körtér forgalomtechnikai rendezése” tárgyú tájékoztatást, és műszaki, valamint közlekedéspolitikai szempontból az előterjesztésben szereplő „B1” változatot tartja kedvezőbbnek.

2391/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Alapítói jogkörében eljárva, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 22. § (5) bek. alapján utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját a 4-es metró Móricz Zsigmond körtéri állomás építéséhez kapcsolódó felszínrendezési munkák azonnali felfüggesztésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2392/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy - a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. és a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában e cégek közreműködésével - végeztesse el az „A” és a „B1” változatok megvalósításához szükséges előkészítő munkát, különösen a módosítás jogi, pénzügyi és ütemezési hatásaira vonatkozó vizsgálatokat, a vizsgálat eredményeként kidolgozott részletes javaslatot pedig terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2011. októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 56. pontja: Javaslat a fővárosi dunai partszakaszok rendezéséről szóló koncepció elkészítésére, valamint a fővárosi dunai rakparton hajók kikötését szolgáló eszközök, feljárók elhelyezéséhez, fennmaradásához szükséges közterület-használati hozzájárulások meghosszabbítására, továbbá Európa folyó menti fővárosainak együttműködéséről szóló kiáltványhoz („Charta”) történő csatlakozásra.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2393/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért a fővárosi dunai partszakaszok rendezésének szükségességével, és felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK útján dolgoztassa ki a fővárosi dunai partszakaszok hasznosítására, a kikötői engedélyek egységesítésére vonatkozó közlekedésszakmai és városfejlesztési koncepciót az előterjesztésben bemutatott szempontok szerint és az előterjesztő által befogadott kiegészítéssel.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2394/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Fővárosi Önkormányzat által kiadott, 2011. szeptember 30-ig hatályos, a dunai partszakaszok kikötőire vonatkozó közterület-használati szerződések 2012. március 31-ig történő meghosszabbításáról, illetve új kérelmek esetében ezen határidő figyelembevételéről.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2395/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat az Európa folyó menti fővárosainak együttműködéséről szóló kiáltványhoz („Charta”) történő csatlakozását, és felkéri a főpolgármestert és a BKK Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Charta aláírása érdekében a szükséges intézkedések megtételéről.

A napirend 57. pontja: A Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamosvonal meghosszabbításával.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2396/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a tájékoztatást, és egyetért a „Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamosvonal meghosszabbításával” c. projekt további előkészítésével.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2397/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előkészítés előrehaladásával a projekt megvalósításához szükséges döntésekre a BKK bevonásával készíttessen előterjesztést.

Határidő: 2011. október

Felelős: Tarlós István

A napirend 58. pontja: Javaslat a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 4. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2398/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt tervezési munkái elvégzéséhez 2,5 M Ft többletforrást biztosít.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 2,5 M Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat előirányzatát. A beruházás 2011. évi üteme 1074,3 M Ft (ebből uniós támogatás: 810,6 M Ft, saját forrás: 263,7 M Ft). A feladat összköltsége 1505,7 M Ft-ról 1508,2 M Ft-ra változik.

2399/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2400/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1508,2 M Ft összköltségű „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 4. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 59. pontja: Javaslat az Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001 azonosító számú kiemelt projekt támogatási szerződés 1. sz. módosításának, és az Uzsoki utcai Kórházzal megkötött pénzeszköz-átadási megállapodás jóváhagyására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2401/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között az „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése” című KMOP-431/C_2-09-2f-2010-0001” azonosító számú kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

2402/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 3. számú mellékletét képező pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosításával és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 60. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./B-11 pályázat benyújtásának jóváhagyására, pályázat benyújtásához kapcsolódó önrész biztosítására.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2403/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./B-11 számú, „Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése (Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép-Magyarországon)” című pályázaton való indulását, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórháza által megírt, az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti pályázati koncepciónak megfelelően.

2404/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy kedvező pályázati elbírálás esetén a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai PIC III.” projekt 12 M Ft-os önrészét biztosítja.

Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „PIC/NIC EU-s fejlesztés (gép, műszer, építés, inf. fejl.-8 intézmény)” feladat előirányzatát 12 M Ft-tal (a feladat összköltsége 663,4 M Ft-ra változik), ezzel egyidejűleg címen belül azonos összeggel tervbe veszi az új „Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai PIC III.” önrész feladatot.

2405/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2406/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármesteren keresztül a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórháza intézmény főigazgatóját, hogy a koncepcióban részletezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően készítse el, és nyújtsa be a KMOP-4.3.1./B-11 számú, „Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése (Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép-Magyarországon)” című pályázatot. A benyújtást követő Közgyűlésen számoljon be annak eredményéről.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2407/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai KMOP-4.3.1./B-11 számú, „Sürgősségi, gyermeksürgősségi ellátás fejlesztése (Perinatális Intenzív Centrumok fejlesztése Közép-Magyarországon)” című pályázathoz szükséges tulajdonosi/fenntartói nyilatkozatot az előterjesztés 3. számú melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 61. pontja: Javaslat a „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” c., KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2408/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződésének 6. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 62. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. üzletrészével kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: Hutiray Gyula, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2409/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. alapító okiratának 9.3.12. pontjában foglalt rendelkezésével összhangban eladja a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére a 100%-os tulajdonában lévő, Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 100%-os tulajdonát megtestesítő üzletrészét 11 300 000 Ft (azaz tizenegymillió-háromszázezer forint) vételár (halasztott) megfizetése ellenében, valamint jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti üzletrész adásvételi szerződést, illetve felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 63. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv-hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 számú, a „Budapest Fő- város - Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 számú, a „Budapest Főváros-XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására, valamint „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2410/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - buszsáv-hosszabbítás a Mészáros u.-Győző u. útvonalon” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0004 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2411/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2412/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” beruházási feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2413/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „Budapest Főváros - XI., Régi Budaörsi út (Virágpiac-Gazdagréti út) - buszsáv kialakítása útszélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0008 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 18. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2414/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya- szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt megvalósítását és forgalomba helyezését 2012-ben kívánja megvalósítani, ezért a szükséges fedezetet, és annak ütemezését módosítja.

Az átütemezések végrehajtása érdekében, a feladat összköltségének csökkentése mellett

- csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés c. feladat 2011. évi előirányzatát 175,7 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a feladat előirányzatát 231,7 M Ft-tal;

- ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 56 M Ft-tal. A feladat 2012. évi üteme 231,2 M Ft-ra (ebből EU támogatás: 175,2 M Ft, saját forrás: 56 M Ft), az összköltsége 234,2 M Ft-ról 233,7 M Ft-ra módosul.

A feladat megnevezése „XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítása, előkészítés”-ről, „XVII. ker. Pesti úti buszsáv kialakítás”-ra módosul.

2415/2011. (VIII.31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2416/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Pesti úton buszsáv kialakítása útpálya szélesítéssel” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0006 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 21. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2417/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Pesti út)” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását az előterjesztés 23. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának jóváhagyását követően

Felelős: Tarlós István

A napirend 64. pontja: Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. u-Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú, a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú és a Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XI. Bogdánfy utca című, KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projektek támogatási szerződéseinek 1. sz. módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2418/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0027 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2419/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. u. - Ferihegyi út között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0028 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2420/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (Ferihegyi út-Hegyalatti u. között)” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0029 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2421/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XI., Bogdánfy utca” című KMOP-2.1.2-09-2009-0008 azonosító számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2422/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006169 azonosító számú, IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút megnevezésű feladat beruházási engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2423/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006171 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút I. szakasz megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2424/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006176 azonosító számú, XVII. Pesti út menti kerékpárút II. szakasz megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2425/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a 006174 azonosító számú, XI. ker. Bogdánfy úti kerékpársáv megnevezésű beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását az előterjesztés 16. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 65. pontja: A Studió Metropolitana Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének és felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2426/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Studió Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szerveként (alapítójaként) a Vagyonrendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság 2011. évre vonatkozó üzleti tervét az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2427/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Studió Metropolitana Nonprofit Kft. legfőbb szerveként (alapítójaként) a Vagyonrendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2428/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az elfogadott napirendi sor tárgyalási sorrendjét az alábbiak szerint módosítja:

66. Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítására.

70. A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. alapító okiratának, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

73. Javaslat a színházi gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

74. Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak jóváhagyására.

75. Beszámoló a 2011. évi közoktatási kiegészítő normatív központosított támogatások igényléséről.

77. Javaslat a Móricz Zsigmond-szobor áthelyezésére a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtéren.

78. Javaslat a Halas fiú c. szobor áthelyezésére a XI. kerületben.

79. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül az „SZ” jelű - szabadidősport - pályázat kedvezményezettjeire.

80. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül az „S” jelű - Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének támogatása - pályázat kedvezményezettjeire.

84. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Székely-Monori Bt. között megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének és témájának módosítására.

86. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

87. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatos döntésre.

88. Javaslat közoktatási intézmények magasabb vezető álláshelyeinek pályázati kiírására.

90. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csákánydoroszló, Fő u. 11. szám alatti Értelmi Fogyatékosok Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

92. Önkormányzati biztos kijelölése a Központi Stomatológiai Intézethez.

93. Javaslat közterület elnevezésére Bibó Istvánról.

96. A Buda Gold Group Kft. fellebbezése a főpolgármester FPH003/8523-4/2011. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.

97. A Magyar Audiovizuális Producerek Szövetsége Közhasznú Egyesület fellebbezése a főpolgármester FPH003/8686-4/2011. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.

98. Javaslat a Budapest 2. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására.

99. „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás lezáró döntésének kérése.

100. „Uzsoki utcai Kórház onkológiai fejlesztése - komplett sugárterápiás rendszer beszerzése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

102. A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, Spiesz Tamás áthelyezési kérelme.

103. Az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola igazgatója, Deli Albert vezetői megbízásról történő lemondása.

104. Javaslat Németh Istvánné közoktatási intézményvezető felmentésére.

105. A Veres Pálné Gimnázium igazgatója, Oporné Fodor Mária intézményvezetői megbízásáról történő lemondása.

106. T. O. intézményi jogviszony ügye.

67. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011. évi feladatracionalizálásaihoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra.

68. Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon általános iskolájának megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.

69. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) és a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Alsóbélatelep) közös gazdasági szervezetének kialakítására.

71. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő rendezésére.

72. Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő rendezésére.

76. Javaslat pályázat benyújtására az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására.

81. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül a „D” jelű - diáksport - pályázat kedvezményezettjeire.

82. Javaslat a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház, a Katona József Színház és a Vígszínház Nonprofit Kft. számára támogatási előleg biztosítására a jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány terhére.

83. Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságállományának kezelése érdekében szükséges intézkedésekre.

85. Javaslat a 2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat újbóli módosítására.

89. Javaslat a BMSZKI támogatására.

91. Megállapodás elfogadása az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok átadásáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

94. Javaslat az utcabútor-szerződések teljesülésének ellenőrzésére.

95. Fejlesztési célú pénzeszköz-átadási megállapodásokkal kapcsolatos döntések a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között.

101. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására.

A napirend 66. pontja: Javaslat a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” című projekt támogatási szerződésének 3. számú módosítására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2429/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a BeTiszk TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 azonosító számú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 8 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 67. pontja: A BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. alapító okiratának, felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítása, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2430/2011.(VIII.31.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2431/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság felügyelőbizottsági ügyrendjének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2432/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a BTDM Budapesti Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 68. pontja: Javaslat a színházi gazdasági társaságok közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2433/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2434/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a József Attila Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2435/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2436/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2437/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Örkény István Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2438/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2439/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2440/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 8. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

2441/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Új Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közszolgáltatási szerződésének módosítását az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. október 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 69. pontja: Javaslat egyes nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2442/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján jóváhagyja a felsorolt intézmények felülvizsgált pedagógiai programjait:

1. Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.);

2. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona, Gyermekek Átmeneti Otthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.);

3. Fővárosi Önkormányzat Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (1125 Budapest, Diósárok u. 40.);

4. Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola (1023 Budapest, Lajos u. 1-5.)

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1-4. sorszámú intézmények jóváhagyási értesítőjét az előterjesztés 2. számú melléklete alapján írja alá, és gondoskodjon az iskolák részére történő kiadásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

2443/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdésének f) pontja alapján jóváhagyja a felsorolt intézmények felülvizsgált pedagógiai program-kiegészítéseit, módosításait:

1. Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.);

2. Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.);

3. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.);

4. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola (1082 Budapest, Üllői út 76.);

5. Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.);

6. Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola (1047 Budapest, Baross u. 72.);

7. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.);

8. Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest, Csobánc u. 1.);

9. Budai Középiskola (1126 Budapest, Márvány u. 32.);

10. Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (1082 Budapest, Práter u. 31.);

11. Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.);

12. Budapest Főváros Önkormányzat Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.);

13. Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.);

14. Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1034 Budapest, San Marco u. 48-50.);

15. Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.);

16. Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon (1141 Budapest, Rákospatak u. 101.);

17. Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola (1149 Budapest, Egressy út 71.);

18. Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11.);

19. Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.);

20. Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 60-62.);

21. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.);

22. Fővárosi Iskolaszanatórium, Általános Iskola (1118 Budapest, Rimaszombati út. 2-4.);

23. Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola (1195 Budapest, Üllői út 303.);

24. Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.);

25. Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.);

26. Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci út 77.);

27. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Cinkotai út 125-137.);

28. Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.);

29. Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1144 Budapest, Kántorné sétány 1-3.);

30. Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.);

31. Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.);

32. Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola (1084 Budapest, Rákóczi tér 4.);

33. Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A);

34. Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.);

35. Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33.);

36. Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola (1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.);

37. Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola (1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 28-30.);

38. Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.);

39. Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.);

40. Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola és Szakiskola (1133 Budapest, Vág u. 12-14.);

41. Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon (1145 Budapest, Mexikói út 59-60.);

42. Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (1203 Budapest, János u. 4.);

43. Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1074 Budapest, Rózsák tere 6-7.);

44. Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.),

45. Palotás Gábor Általános Iskola (1021 Budapest, Ötvös János u. 7.);

46. Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b.);

47. Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.);

48. Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út 22.);

49. Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.);

50. Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.);

51. Szabómester Szakképző Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.);

52. Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1087 Budapest, Szörény u. 2-4.);

53. Széchenyi István Gimnázium (1118 Budapest, Rimaszombati út 2-4.);

54. Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola (1088 Budapest, Vas u. 9-11.);

55. Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (1095 Budapest, Mester u. 56-58.);

56. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (1035 Budapest, Miklós tér 5.);

57. Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.);

58. Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.);

59. Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola (1095 Budapest, Mester u. 23.);

60. Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.);

61. Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.);

62. Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.);

63. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.);

64. Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.);

65. Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.),

66. Vörösmarty Mihály Gimnázium (1085 Budapest, Horánszky utca 11.),

67. Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola (1149 Budapest, Várna u. 21/B)

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1-67. sorszámú intézmények jóváhagyási értesítőjét az előterjesztés 3. számú melléklete alapján írja alá, és gondoskodjon az iskolák részére történő kiadásáról.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 70. pontja: Beszámoló a 2011. évi közoktatási kiegészítő normatív központosított támogatások igényléséről.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2444/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 2011. évi közoktatási kiegészítő normatív központosított támogatások igényléséről a beszámolót, valamint az előterjesztésben mellékelt közoktatási kiegészítő normatív központosított támogatások igényléséhez kapcsolódó „Támogatási Szerződések” megkötését tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 71. pontja: Javaslat a Móricz Zsigmond- szobor áthelyezésére a XI. kerület, Móricz Zsigmond körtéren.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2445/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja a Varga Imre szobrászművész által készített Móricz Zsigmond írót ábrázoló egész alakos bronz szobor áthelyezését a XI. kerületben a nevét viselő körtér Fehérvári úti oldalára, az előterjesztés mellékleteként csatolt elhelyezési terven jelölt területre.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 72. pontja: Javaslat a Halas fiú c. szobor áthelyezésére a XI. kerületben.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2446/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése értelmében jóváhagyja, hogy a XI. kerületi Önkormányzat kérelme alapján Dabóczi Mihály szobrászművész Halas fiú c. mészkő anyagú alkotása a XI. kerület, Ulászló u. 78. sz. alatti helyszínről áthelyezésre kerüljön a Feneketlen tavi parkba, az előterjesztés mellékleteként csatolt elhelyezési terven jelölt „C” jelű területre.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 73. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül az „SZ” jelű - szabadidősport - pályázat kedvezményezettjeire.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2447/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2011. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére az „SZ” jelű - szabadidősport - pályázat, az előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását, összesen 20 000 E Ft értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2448/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt kedvezményezettekkel az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2011. október 20.

Felelős: Tarlós István

2449/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az „SZ” jelű pályázat, az előterjesztés 2. sz. mellékletében foglalt kedvezményezettjei részére - a 3. sz. melléklet szerinti támogatási szerződés alapján - a támogatások átutalását.

Határidő: 2011. november 10.

Felelős: Tarlós István

A napirend 74. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül az „S” jelű - Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének támogatása - pályázat kedvezményezettjeire.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2450/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az „S” jelű pályázat - Ötven budapesti általános és középiskola sportéletének támogatása - az előterjesztés 2. sz. mellékletében felsorolt kedvezményezettjeinek támogatását.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 75. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Székely-Monori Bt. között megkötött támogatási szerződés elszámolási határidejének és témájának módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2451/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Székely B. Miklós elszámolási és téma módosítási kérését és jóváhagyja a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 76. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2452/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és Szirtes Tamás ügyvezető közötti, 2004. július 1-jén kötött megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2453/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését a „Best Of A. L. Webber” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2454/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az „Édeskettes hármasban” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2455/2011.(VIII.31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az „És mennyi szerelem!” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2456/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését a „Jézus Krisztus Szupersztár” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2457/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését a „József és a színes szélesvásznú álomkabát” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2458/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését a „Jövőre, veled, ugyanitt 2.” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 7. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2459/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését a „Pletyka” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 8. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2460/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését a „Producerek” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 9. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2461/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. és a Dr. Stage Színházművészeti Tevékenységet Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-06-755373) közötti megbízási szerződést módosító szerződés megkötését a „Spamalot” c. darabbal összefüggésben, az előterjesztés 10. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 77. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzésre irányuló további jogviszonyaival kapcsolatos döntésre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2462/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-735702) között létrejött megbízási keretszerződést módosító szerződés megkötését az ügyvezető színészi tevékenységére (Woody Allen: Central Park West) vonatkozóan, az előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2463/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-735702) között létrejött rendezői megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az ügyvezető rendezői tevékenységére vonatkozóan (Woody Allen: New-York-i komédiák), az előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2464/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Vidám Színpad Kht. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-735702) között létrejött rendezői megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az ügyvezető rendezői tevékenységére vonatkozóan (Woody Allen: Semmi pánik), az előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2465/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-735702) között létrejött rendezői megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az ügyvezető rendezői tevékenységére vonatkozóan (Brian Clark: Mégis kinek az élete?), az előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

2466/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. és az Orgonás Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 01-06-735702) között létrejött rendezői megbízási szerződést módosító szerződés megkötését az ügyvezető rendezői tevékenységére vonatkozóan (Keith Huff: Jó zsaru - rossz zsaru), az előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően, díjazás megállapítása nélkül.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 78. pontja: Javaslat közoktatási intézmények magasabb vezető álláshelyeinek pályázati kiírására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2467/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az előterjesztés 1-2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2468/2011. (VIII.31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 1-2. sz. melléklete szerinti pályázati felhívás közzétételéről. A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való közzétételt követően haladéktalanul küldje meg az Oktatási és Kulturális Közlöny részére is, a pályázatok beadási határidejének egyértelmű feltüntetésével együtt.

Határidő: 2011. szeptember 16.

Felelős: Tarlós István

A napirend 79. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csákánydoroszló, Fő u. 11. szám alatti Értelmi Fogyatékosok Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2469/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat 9919 Csákány-doroszló, Fő utca 11. szám alatti Értelmi Fogyatékosok Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2470/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2469/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 80. pontja: Önkormányzati biztos kijelölése a Központi Stomatológiai Intézethez.

Előterjesztő: dr. Velkey György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2471/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Központi Stomatológiai Intézet önkormányzati biztosi feladatainak ellátásával a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t bízza meg 5,6 M Ft + áfa díjazással. Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az ajánlatnak megfelelő tartalmú megbízási szerződés elkészítéséről és felhatalmazza annak aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 20.

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 92. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2011. évi feladatracionalizálásaihoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2495/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

pályázatot nyújt be a 2011. évi végleges létszámcsökkentési döntések (az 587/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat és az 1032/2011. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat alapján) miatt 21 fő - 21 álláshely - esetében a foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetése miatt felmerült kiadások központi költségvetésből történő biztosítására.

Felhatalmazza a főpolgármestert az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2011. szeptember 27.

Felelős: Tarlós István

2496/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ részére a 820/2011. (IV. 6.) Főv. Kgy. határozat alapján nyújtott támogatásra vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2497/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 2011. évi létszámcsökkentést megelőző időszakhoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 1264 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

ezer Ft
Cím-
kód
Intézmény
megnevezése
Előleg Ténylegesen
felmerült kiadás
Eltérés
+/-
1. 2. 3. 4. 5.=4.-3.
3902 Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 15 558 16 822 1 264
ebből: - személyi juttatások 12 250 13 246 996
- munkaadót terhelő járulékok 3 308 3 576 268

2498/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó előirányzat-módosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 93. pontja: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon általános iskolájának megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámcsökkentés miatt felmerült kiadások elszámolására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2499/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a „4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona” intézményben az álláshelyek megszüntetéséhez a 2011. évi költségvetés tervezése során megelőlegezett 5791 E Ft-ra vonatkozó elszámolást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2500/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon általános iskolájának megszüntetése miatti létszámleépítéssel kapcsolatos költségeire megelőlegezett támogatás miatt, a pénzügyi rendezés érdekében egyszeri jelleggel megnöveli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 5791 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti az érintett intézmény támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

ezer Ft
Cím-
kód

Intézmény neve
Személyi juttatások M.adókat
terhelő
járulékok

Összesen
4215 Bp. Főv. Önk.
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona
-4 560 -1 231 -5 791

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

2501/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon létszámkeretét 2011. szeptember 1-jei hatállyal - a jelenleg terhességi-gyermekágyi segélyen lévő dolgozó álláshelyének biztosítására - 1 fővel megemeli az alábbiak szerint:


Cím-
kód

Intézmény neve
2011.
augusztus
engedélyezett
létszámkeret

Változás
2011.
szeptember
engedélyezett
létszámkeret
4215 Bp. Főv. Önk. II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona 58 +1 59

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

2502/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon részére - előzetes igénybejelentés után - a jelenleg terhességi-gyermekágyi segélyen levő dolgozó részére biztosítja az esetlegesen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, illetve a felmentéssel kapcsolatban jelentkező egyszeri kiadások fedezetét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2503/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2500-2501/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatokban szereplő előirányzatok módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptemberi rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 94. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) és a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (Alsóbélatelep) közös gazdasági szervezetének kialakítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2504/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a fővárosi gyermekvédelmi intézmények gazdálkodási feladatainak gazdaságosabb, hatékonyabb és szakszerűbb ellátása érdekében 2012. január 1-jétől a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) gazdasági szervezetét megszünteti, és a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthonát (8644 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) - mint gazdasági szervezettel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - jelöli ki a gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) részére az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott gazdasági-pénzügyi feladatainak ellátására.

2505/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt az intézmények előirányzatát 2012. január 1-jétől tartós jelleggel az alábbiak szerint módosítja:

ezer Ft
Előirányzat-módosítás 2012. január 1-jétől

Címkód

Intézmény

Létszámkeret
(fő)
Személyi
juttatások
(11 hónapra)
Munkaadókat
terhelő
járulékok
(11 hónapra)
Dologi
kiadások
(12 hónapra)
Működési
kiadások
összesen
Irányító
szervtől
kapott
támogatás
4213 Balatonboglári Gyermekotthon -22 -41 250 -10 083 -4085 -55 418 -55 148
4215 II. Rákóczi F.
Gyermekotthon
+22 +41 250 +10 083 +4085 +55 418 +55 148

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2506/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az átszervezés miatt az intézmények előirányzatát 2013. január 1-jétől tartós jelleggel az alábbiak szerint módosítja:

ezer Ft
Előirányzat-módosítás 2013. január 1-jétől

Címkód

Intézmény
Személyi
juttatások
(1 hónapra)
Munkaadókat terhelő járulékok
(1 hónapra)

Dologi kiadások
Működési
kiadások
összesen
Irányító szervtől kapott tám.
4213 Balatonboglári
Gyermekotthon
-3750 -917 0 -4667 -4667
4215 II. Rákóczi F.
Gyermekotthon
+3750 +917 0 +4667 +4667

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági átszervezés miatt 16 (fő) engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre 2012. január 1-jei kezdetű felmentéssel, melyhez kapcsolódóan a létszámkeretek csökkentésére az alábbiak szerint kerül sor:

- 2012. január 1-jével 14 engedélyezett (üres) álláshely, ebből 7 álláshely a 4213 címkódú Balatonboglári Gyermekotthon intézménynél és 7 álláshely a 4215 címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézménynél,

- 2012. szeptember 1-jével 2 (fő) engedélyezett (betöltött) álláshely (felmentési idők leteltét követően), ebből 1 álláshely a 4213 címkódú Balatonboglári Gyermekotthon intézménynél és 1 álláshely a 4215 címkódú II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon intézménynél.

2508/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági integrációval az intézményi létszámkereteket az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok főben:
2011. július 2012. január 1-jei hatállyal 2012. szeptember 1-jei hatállyalCímkódIntézményEng.
létszám-keretEbből
gazdasági-
technikai létszám

Önállóan működő
és gazdál-
kodó intézmény szakmai létszáma


Gazda-
sági-
technikai létszám-
átcsopor-
tosítás

Véglegesen
megszün-
tetésre
kerülő
üres
állás-
helyekEngedé-
lyezett létszám

Véglegesen
megszün-
tetésre
kerülő betöltött
állás-
helyek
Az integráció és a létszám-
leépítés utáni engedé-
lyezett létszám-
keret
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
4213 Balatonboglár 70 30 40 -22 -7 41 -1 40
4215 II. Rákóczi F. 58 24 34 +22 -7 73 -1 72
Összesen: 128 54 74 0 -14 114 -2 112

Határidő: 2012. január 1-jei hatállyal a 2012. évi költségvetés tervezésekor, illetve 2012. szeptember 1-jei hatállyal a költségvetési rendelet 2012. szeptemberi módosításakor

Felelős: Tarlós István

2509/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Balatonboglári Gyermekotthon és a II. Rákóczi F. Gyermekotthon tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - az előterjesztés 2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján /16 álláshely/ felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra - vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére ezt követően kerül sor.

2510/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Balatonboglári Gyermekotthon és a II. Rákóczi F. Gyermekotthon tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az előterjesztés 2507/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozata alapján /16 álláshelyre vonatkozóan/ felmentéssel érintett foglalkoztatottak esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2511/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvény lehetőséget ad a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó támogatás biztosítására, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kiadásra kerülő rendelet alapján tegye meg az intézkedéseket a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó pályázati anyag Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi rendes ülésére történő beterjesztésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztus havi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2512/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 16 álláshely megszüntetéséből adódó tartós megtakarítás 2012. évi időarányos része (11 hónapra, személyi juttatás: 14 702 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 3970 E Ft, összesen: 18 672 E Ft) a 2012. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra az intézményektől az alábbiak szerint:

ezer Ft
2012. 01. 01-től (11 hónapra)
Sorszám Cím-
kód
Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen
1. 4213 Balatonboglár -7 836 -2116 -9 952
2. 4215 II. Rákóczi F. -6 866 -1854 -8 720
Összesen -14 702 -3970 -18 672

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2513/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A 16 álláshely megszüntetéséből adódó tartós megtakarítás 2013. évi időarányos része (1 hónapra, személyi juttatás: 1336 E Ft, munkaadókat terhelő járulék: 360 E Ft, összesen: 1696 E Ft) a 2013. évi költségvetés tervezésekor kerül elvonásra az intézményektől az alábbiak szerint:

ezer Ft
2013. évben (1 hónapra)
Sorszám Cím-
kód
Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Összesen
1. 4213 Balatonboglár -712 -192 -904
2. 4215 II. Rákóczi F. -624 -168 -792
Összesen -1336 -360 -1696

Határidő: a 2013. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2514/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a 16 álláshely végleges megszüntetéséhez szükséges egyszeri kiadások 2012. évi fedezetének (személyi juttatások: 1436 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 388 E Ft, összesen: 1824 E Ft) a 2012. évi költségvetésben történő biztosítására az alábbiak szerint:

ezer Ft
2012. évben
Sorszám Cím-
kód
Intézmény Személyi juttatások Munkaadókat
terhelő járulékok
Összesen
1. 4213 Balatonboglár 184 50 234
2. 4215 II. Rákóczi F. 1252 338 1590
Összesen 1436 388 1824

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2515/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a 16 álláshelyet érintő végleges létszámleépítéshez kapcsolódó tényleges kifizetésekről készüljön elszámolás, és a pályázati anyaggal egyidejűleg a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi ülésére legyen beterjesztve.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. augusztusi ülése

Felelős: Tarlós István

2516/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A közös gazdasági szervezet kialakításához (gazdasági részleg átalakítása, bővítése, felszerelések költöztetése, az informatikai hálózat fejlesztése, egységes programok beszerzése) szükséges fedezet biztosításához egyszeri jelleggel megemeli a II. Rákóczi F. Gyermekotthon intézmény dologi kiadások és támogatási előirányzatát 3200 E Ft-tal.

Határidő: a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2517/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen az intézmények közötti munkamegosztási megállapodásról szóló előterjesztés elkészítéséről.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

2518/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

2012. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 1.b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

2519/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

2012. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona (8642 Fonyód-Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát a 2.b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 95. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2520/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. működőképessége megőrzése érdekében 34 600 E Ft támogatást biztosít a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 34 600 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel 34 600 E Ft-tal megemeli a „8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2521/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2522/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 4 fős létszámcsökkentését tudomásul veszi, és a létszámcsökkentés miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - 1400 E Ft támogatást biztosít a Társaság számára a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 1400 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel 1400 E Ft-tal megemeli a „8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2523/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h .

Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2524/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegyen javaslatot a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 2012. évi működtetésére és a javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Tarlós István

2525/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 96. pontja: Javaslat a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének 2011. december 31-ig történő rendezésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2526/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. működőképessége megőrzése érdekében 43 000 E Ft támogatást biztosít a Társaság számára a „9300 Általános tartalék” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 43 000 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel 43 000 E Ft-tal megemeli a „8123 Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2527/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2528/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. 2012. január 1-jével történő végelszámolásával, és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a végelszámolással kapcsolatos előterjesztést készítse elő, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

2529/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.-ben végleges létszámcsökkentést hajt végre a teljes 14 fős létszám tekintetében az alábbi ütemezés szerint:

2011. szeptember 15-i kezdetű felmentéssel 9 fő

2011. november 30-i kezdetű felmentéssel 1 fő

2011. december 31-i felmentéssel 4 fő.

2530/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. létszámcsökkentése miatti felmentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - 46 733 E Ft támogatást biztosít a Társaság számára a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzata terhére. Ennek érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 46 733 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg, egyszeri jelleggel 46 733 E Ft-tal megemeli a „8123 Petőfi Csarnok Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2531/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a támogatási összeg Petőfi Csarnok Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2532/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 97. pontja: Javaslat pályázat benyújtására az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2533/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert az „art” moziháló-zat digitális fejlesztésének támogatására kiírt pályázatoknak az előterjesztés 2-5. sz. melléklete szerinti tartalommal történő benyújtására.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati űrlapok és mellékletek aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2534/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az „art” moziháló-zat digitális fejlesztésének támogatására, a Puskin mozi Metropolis-terem új digitális vetítő- és lejátszó-berendezésének beszerzése és telepítése céljából benyújtandó pályázathoz szükséges önrészt, 3 707 100 Ft összegben, és a Toldi mozi Nagyterem új digitális vetítő- és lejátszó-berendezésének beszerzése és telepítése céljából benyújtandó pályázathoz szükséges önrészt, 3 733 425 Ft összegben a 2011. évi költségvetésben a „8143 Budapest Film Zrt.” cím 70 000 E Ft-os előirányzata terhére biztosítja.

2535/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő a Budapest Film Zrt.-vel kötendő támogatási szerződést, és azt terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 98. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat sportágazati támogatásai közül a „D” jelű - diáksport - pályázat kedvezményezettjeire.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2536/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2011. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére a „D” jelű - diáksport - pályázat az előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékleteiben megjelölt kedvezményezettjeinek támogatását összesen 20 000 E Ft értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2537/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékleteiben foglalt kedvezményezettekkel az előterjesztés 5. sz. mellékletében szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: 2011. október 20.

Felelős: Tarlós István

2538/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi fenntartású oktatási intézmények támogatása érdekében a 2011. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatáról mindösszesen 3135 E Ft-ot átcsoportosít az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő fővárosi fenntartású oktatási intézmények támogatási kiadási, azon belül dologi előirányzatára.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2539/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztés 3. sz. mellékletében szereplő fővárosi kerületi fenntartású oktatási intézmények támogatása érdekében a 2011. évi „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatáról mindösszesen 8500 E Ft-ot átcsoportosít címen belül, kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás előirányzatra.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2540/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a „D” jelű - diáksport - pályázat az előterjesztés 2., 3. és 4. sz. mellékleteiben foglalt kedvezményezettjei részére - az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti támogatási szerződés alapján - a támogatások utalását.

Határidő: 2011. november 10.

Felelős: Tarlós István

2541/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

A napirend 99. pontja: Javaslat a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Radnóti Miklós Színház, a Katona József Színház és a Vígszínház Nonprofit Kft. számára támogatási előleg biztosítására a jóváhagyásra kerülő pénzmaradvány terhére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2542/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

tervbe veszi a Budapest Bábszínház, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Miklós Színház és a Vígszínház intézmények költségvetési számlájának megszüntetése során a Fővárosi Önkormányzat számlájára átutalt összegeket, összesen 422 494 E Ft-ot, és 422 494 E Ft-tal megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási és a „8535 Támogatásértékű működési bevételek” cím bevételi előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

2543/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. - mint a Budapest Bábszínház költségvetési intézmény vagyoni jogutódja - részére 140 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít a színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa terhére. Ennek érdekében 140 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 140 000 E Ft-tal megemeli a „8144 Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert a 140 000 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás esetében azonnal

Felelős: Tarlós István

2544/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Katona József Színház Nonprofit Kft. - mint a Katona József Színház költségvetési intézmény vagyoni jogutódja - részére 50 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít a színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa terhére. Ennek érdekében 50 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 50 000 E Ft-tal megemeli a „8148 Katona József Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert az 50 000 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Katona József Színház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás esetében azonnal

Felelős: Tarlós István

2545/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Kolibri Gyermek-és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. - mint a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház költségvetési intézmény vagyoni jogutódja - részére 17 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít a színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa terhére. Ennek érdekében 17 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 17 000 E Ft-tal megemeli a „8145 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert a 17 000 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás esetében azonnal

Felelős: Tarlós István

2546/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. - mint a Radnóti Miklós Színház költségvetési intézmény vagyoni jogutódja - részére 100 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít a színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa terhére. Ennek érdekében 100 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 100 000 E Ft-tal megemeli a „8146 Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert a 100 000 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás esetében azonnal

Felelős: Tarlós István

2547/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A Vígszínház Nonprofit Kft. - mint a Vígszínház költségvetési intézmény vagyoni jogutódja - részére 90 000 E Ft egyszeri, rendkívüli, előrehozott támogatási előleget biztosít a színház jóváhagyásra kerülő pénzmaradványa terhére. Ennek érdekében 90 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 90 000 E Ft-tal megemeli a „8147 Vígszínház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert a 90 000 E Ft rendkívüli, előrehozott támogatási előleg Vígszínház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: az átcsoportosítás esetében a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása, az átutalás esetében azonnal

Felelős: Tarlós István

2548/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 100. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. adósságállományának kezelése érdekében szükséges intézkedésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2549/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a József Attila Színház Nonprofit Kft. részére, 2011. november 30-ig történő beszámolási kötelezettség mellett 120 000 E Ft - 2012. évtől kezdődően 4 év alatt visszatérítendő - támogatási kölcsönt biztosít az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatban meghatározottak alapján, a színházat 2011. július 31-ig terhelő kiadások kifizetésére. Egyben felkéri a főpolgármestert a 120 000 E Ft támogatási kölcsön József Attila Színház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2550/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy 120 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 120 000 E Ft-tal megemeli a „8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú támogatási kölcsön elő-irányzatát.

2551/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat és a József Attila Színház Nonprofit Kft. között megkötésre kerülő működési célú támogatási kölcsön nyújtásáról szóló megállapodást és felkéri a főpolgármester annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2552/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A József Attila Színház Nonprofit Kft. részére, utólagos - 2011. november 30-ig történő - elszámolási kötelezettség mellett 169 000 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az ügyvezető igazgatói munkakör betöltésére kiírt pályázatban jelzetteken túli kiadások kifizetésére. Egyben felkéri a főpolgármestert a 169 000 E Ft támogatás József Attila Színház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2553/2011. (VIII.31.) Főv. Kgy. h.

169 000 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát, és ezzel egyidejűleg 169 000 E Ft-tal megemeli a „8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2554/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A József Attila Színház Nonprofit Kft.-nél 2011. szeptember 30. időponttal 82 fő létszámleépítést hajt végre és a létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások fedezetére 104 000 E Ft támogatást biztosít a színház számára utólagos elszámolási kötelezettség mellett. Egyben felkéri a főpolgármestert a 104 000 E Ft támogatás József Attila Színház Nonprofit Kft. részére történő azonnali átutalására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2555/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

104 000 E Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg 104 000 E Ft-tal megemeli a „8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2556/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 101. pontja: Javaslat a 2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozat újbóli módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2557/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

a 2093/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határozatát a BFL „Elektronikus Levéltár” elnevezésű európai uniós projektjének befejezési határideje módosulása miatt a következők szerint módosítja:

A Fővárosi Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy többletforrásként éves szinten 25 000 E Ft-ot biztosít a projektmegvalósulás utáni 5 éves kötelező fenntartási időszakra, 2012. március 1.-2017. február 28. között Budapest Főváros Levéltára részére.

Határidő: a támogatás biztosítására: 2012-2017-ig az éves költségvetések tervezése

Felelős: Tarlós István

A napirend 102. pontja: Javaslat a BMSZKI támogatására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2558/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi a BMSZKI pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót.

2559/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A BMSZKI működőképességének megőrzése érdekében egyszeri jelleggel 100 000 E Ft összeggel csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát és azonos összeggel megemeli a „2127 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” cím támogatási és kiadási előirányzatát. A kiadásból személyi juttatás 20 000 E Ft, munkaadókat terhelő járulék 5000 E Ft, dologi kiadás 75 000 E Ft.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2560/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért azzal, hogy a BMSZKI szabad kapacitásai terhére a vállalkozási tevékenységi formában értékesített szálláshelyek bérleti díjából beérkező bevételi többletet 2011-ben nem vonja el, melyről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor dönt.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2561/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2562/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a nappali melegedők működtetéséhez szükséges forrást 2012. január 1-jétől a 2012. évi költségvetési rendelet kihirdetéséig biztosítsa az intézmény számára az átmeneti finanszírozási rendeletben, olyan módon, hogy a 2559/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatban szereplő 100 M Ft időarányos része a ténylegesen teljesített ellátotti létszám arányában illesse meg az intézményt.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 103. pontja: Megállapodás elfogadása az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok átadásáról Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata részére.

Előterjesztők: Wintermantel Zsolt, Nagy István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2563/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

megállapodik Budapest Főváros Önkormányzata 1375/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozata alapján Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok átadásáról az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2564/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Megállapodik Budapest Főváros Önkormányzata 1375/2011. (V. 25.) határozata alapján Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával a kizárólagos tulajdonában álló egészségügyi célvagyon körébe sorolt, Budapest IV. ker., Görgey Artúr u. 30. sz. alatti ingatlan (hrsz. 73070) tulajdonjogának ingyenes átruházásáról az előterjesztés 2. sz. melléklete alapján, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2565/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul, hogy a Fővárosi Károlyi Kórház és Rendelőintézet által benyújtott és kedvezően elbírált KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043 jelű pályázat támogatási szerződését Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata kedvezményezettként kösse meg, mint a járóbeteg szakellátás szakfeladatának tekintetében a kórház jogutódja és a pályázatban szereplő célobjektum átvevője, az ingatlan tulajdonjogának megszerzője.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2566/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Megállapodik Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatával a 2010. augusztus 23. napján az újpesti járóbeteg-szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött megállapodás módosításáról az előterjesztés 3. sz. melléklete alapján és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 104. pontja: Javaslat utcabútor-szerződések teljesülésének ellenőrzésére.

Előterjesztő: Hanzély Ákos

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2567/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgáltassa ki az utcabútor szerződésekben vállaltak teljesülését. A vizsgálat terjedjen ki a telepített utasvárók és vitrinek darabszámára, az utasvárók telepítésének, tisztításának és takarításának rendjére, az internetes és légszennyezés-mérő oszlopok telepítésére, valamint a szerződésben nem szereplő megállókban lévő utasvárók kivizsgálására.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 105. pontja: Fejlesztési célú pénzeszköz- átadási megállapodásokkal kapcsolatos döntések a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között.

Előterjesztők: dr. György István, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2568/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság készítse elő, illetve valósítsa meg az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletben benyújtott műszaki felülvizsgálat eredményeként az ott felsorolt, négy helyszínen történő „Közösségi közlekedés előnyben részesítése” fejlesztéseket (XII. Krisztina körút, XX. Jahn Ferenc Kórház, II. Hűvösvölgy, XI. Bartók Béla út) és ezekre összesen 84,2 M Ft összegben biztosítja a szükséges forrást a BKK részére, egyúttal kötelezettséget vállal az előterjesztésben bemutatott, illetve az ahhoz csatolt 1. számú mellékletben benyújtott műszaki felülvizsgálatban jelzett beruházások megvalósítására, és felkéri a főpolgármestert, hogy a kivitelezéshez szükséges 2012. évi 39,8 M Ft fedezetét a BKK részére, a 7 éves fejlesztési tervben a „Tömegközlekedés előnyben részesítése” megnevezésű feladat 2013. évi ütemének terhére biztosítsa.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása, illetve a 2012. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Tarlós István

2569/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1552/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot és az 1555/2011. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozatot, és egyetért azzal, hogy a BKK valósítsa meg a közterületi parkolás-fejlesztési beruházás II. ütemét és az ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztéseket, és ennek érdekében 687 792 E Ft összegben biztosítja a szükséges forrást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2570/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

A közösségi közlekedésfejlesztési beruházások előkészítése és megvalósítása, valamint az előirányzatok pénzügytechnikai rendezése érdekében csökkenti:

a „9178 Közlekedésfejlesztési céltartalék” cím előirányzat 2011. évi ütemét 35,2 M Ft-tal, továbbá

a „9171 Városüzemeltetési tartalék” című előirányzatot 9,2 M Ft-tal,

a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát 156,336 M Ft-tal.

Ezzel egyidejűleg megemeli:

a „8137 Parking Kft.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát 156,336 M Ft-tal,

a „8139 BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” előirányzatát 44,4 M Ft-tal.

A „Közösségi közlekedés előnyben részesítése” feladatokhoz szükséges 2012. évi fedezet megteremtése érdekében a 7 éves fejlesztési tervben a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül szereplő, a „Tömegközlekedés előnyben részesítése” feladat 2013. évi üteme 39,8 M Ft-tal csökken. A feladat összköltsége 410,2 M Ft-ra változik, amelyből a 2013. évi ütem 110,2 M Ft, a 2014. évi ütem 150 M Ft, a 2015. évi ütem 150 M Ft.

A „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív Kaputérség kiépítése” feladatra az 1704/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal az előkészítésére jóváhagyott 93,75 M Ft-on felül, a 7 éves fejlesztési tervben 2012-re további 478,25 M Ft-ot biztosít. Ennek következtében a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a feladat 2012. évi előirányzata összesen 572 M Ft. Felkéri a főpolgármestert, hogy a végrehajtáshoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosító javaslatát terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős: Tarlós István

2571/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „közösségi közlekedés előnyben részesítése négy buszsáv kialakítása” beruházásokra a fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésével, az előterjesztéshez csatolt 2. számú mellékletben benyújtott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatályba lépését követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

2572/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Közterületi parkolás-fejlesztési beruházás II. ütem és kapcsolódó forgalomtechnikai fejlesztések” feladatokra a 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételéről szóló megállapodás megkötésével, az előterjesztéshez csatolt 4. számú mellékletben benyújtott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2573/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi az előterjesztéshez csatolt 3. számú mellékletben bemutatott, a „BKK költségeinek és kiadásainak elszámolási rendszere” című tájékoztatóban foglaltakat, és egyetért azzal, hogy a BKK Zrt. az abban foglalt módon számolja el a fejlesztések kapcsán felmerülő - BKK saját teljesítmények - költségeit. Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKK-val kötendő fejlesztési célú pénzeszközátadás-átvételi megállapodásokban ezen elszámolási szabályokat érvényesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2574/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az 1-3-as villamos vonalak továbbfejlesztése I. üteme beruházásra az 1776/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 6. számú mellékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás-módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2575/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Budapest Szíve II. ütem Reprezentatív Kaputérség kiépítése” beruházásra az 1707/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 8. számú mellékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás- módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2576/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „BKK fejlesztések” beruházásra az 1706/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 9. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 10. számú mellékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2577/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása, KKKR projekt 2011. évi ütem” beruházásra az 1728/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 12. számú mellékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás-módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2578/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése 2006-2012” beruházásra az 1730/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 13. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 14. számú mellékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás-módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

2579/2011.(VIII.31.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2012. előkészítés” beruházásra az 1732/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott, az előterjesztés 15. számú melléklete szerinti fejlesztési célú végleges pénzeszköz-átadási megállapodás módosításával az előterjesztéshez csatolt 16. számú mellékletben bemutatott tartalommal, és ezzel egyidejűleg felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - kösse meg a megállapodás- módosítást a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal.

Határidő: 15 nap

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. augusztus 31-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére