A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2011. szeptember 21-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2580/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2581/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat Kertész Ákos díszpolgári címének visszavonására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2582/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy napirenden tartja a „Javaslat Gergényi Péter kitüntetésének visszavonására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2583/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a Belügyminisztériumot megállapodás alapján megillető, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozó egyszeri bérlőkijelölési jog alapján kötendő bérleti szerződésekben alkalmazandó bérbeadási módra.

2. Osztalékelőleg-befizetési kötelezettség előírása.

3. Az 1734/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat technikai javítása.

4. Javaslat Kertész Ákos díszpolgári címének visszavonására.

5. Javaslat Gergényi Péter kitüntetésének visszavonására.

6. Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2010. évi és 2011. I. félévi jogos kompenzációs igényének megállapítására.

7. Javaslat a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló .../2011. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására, valamint az FTSZV Kft. közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

8. Javaslat a BKV Zrt. Igazgatósága ügyrendjének módosítására.

9. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. szeptember 30-ai közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatala.

10. Javaslat a Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváhagyására - II. ütem.

11. Javaslat a gazdasági szervezetek kialakítása miatti létszám- és előirányzat módosításra, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

12. Javaslat a 2011. július 1-jével megszűnt Zugligeti Középiskolai Leánykollégium, valamint a gazdasági integrációval érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére.

13. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

14. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

15. A BFVK Zrt. szervezeti struktúrájának jóváhagyása.

16. A BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú módosítása.

17. A BFVK Zrt. tulajdonában álló BFVT Kft. üzletrész elvonásával egyidejű alaptőke csökkentésről szóló elvi döntés.

18. Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest IV., Tóth Aladár u. 20. hrsz. 76561/194 ingatlanon hőközpont vezetéképítéshez.

19. Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

20. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út-Ördögárok utca-Hidegkúti út-Máriaremetei út-Gyöngyvirág utca-közterületek - belterülethatár által határolt területre vonatkozóan.

21. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására IV. kerület, Újpest-Óceánárok utca-76566/6 hrsz.-ú közterület-Szilas patak-76544/3 hrsz.-ú telek által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

22. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának „társult partnerként” való részvételére Közösségi Programok keretében benyújtandó projektekben.

23. „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat kiírása Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.

24. Javaslat az Osztrák Régészeti Intézet és a Budapesti Történeti Múzeum által a 19521/11, 19622/4, 19622/5, 19668/4 hrsz.-ú ingatlanokon talajradaros régészeti feltárás végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás adására.

25. Javaslat a Lakmusz Csoport támogatási szerződésének módosítására.

26. Javaslat a Budapest Film Zrt. és a Budapest Mozi Közalapítvány támogatására.

27. Javaslat az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány (Merlin Színház) közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

28. Javaslat egyes kulturális gazdasági társaságok üzleti terveivel kapcsolatos döntésekre.

29. Javaslat a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége támogatási szerződésének módosítására.

30. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum „Állandó várostörténeti kiállításhoz eszközök beszerzése” új beruházási feladat és engedélyokiratának jóváhagyására.

31. Javaslat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kezdeményezett UAZ típusú terepjáró gépkocsi végleges térítésmentes átadásához szükséges tulajdonosi döntésekre.

32. Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Uniója és a Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

33. Javaslat a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete és a 21 önállóan működő költségvetési intézmény közötti munkamegosztási megállapodás módosítására.

34. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

35. A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásával kapcsolatos egyes döntések.

36. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és a Budapesti Egészségközpont Zrt. átalakulásával kapcsolatban a társaságok végleges vagyonmérlegének az elfogadására.

37. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

38. Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a Fővárosi Önkormányzat számára előírt és jelenleg még hiányzó ellátási kötelezettségek teljesíthetőségének vizsgálatáról.

39. Javaslat a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

40. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2010. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

41. A Nyírő Gyula Kórházzal 2010. június 4-én kötött támogatási szerződés módosítása.

42. A fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó 2009. évi pályázaton nyertes szervezetek támogatásának elszámolása.

43. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza részére.

44. Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

45. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a XXIII. kerület 195325/42 hrsz.-ú ingatlanon a „Millenniumi jel I.” című köztéri műalkotás felállításához.

46. Tájékoztatás a Közraktárak Projekt Szolgáltatási Szerződésének rendkívüli felmondásáról és felhatalmazás adása a főpolgármester részére.

47. „Főpolgármesteri Hivatal részére adóügyi nyomtatványok, papíráruk előállítása, valamint átadott adatállományokból nyomdai szolgáltatások teljesítése a 2012. és 2013. években” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás indításának jóváhagyása.

48. A „Fővárosi Önkormányzat „Információs Melléklete” elnevezésű négyoldalas rovat - a Sajtócsoport által átadott cikkek, tájékoztató anyagok, képek - 12 alkalommal történő megjelentetése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

49. „Hitelfelvétel 2011” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás lezáró döntésének kérése.

A napirend 1. pontja: Javaslat a Belügyminisztériumot megállapodás alapján megillető, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra vonatkozó egyszeri bérlőkijelölési jog alapján kötendő bérleti szerződésekben alkalmazandó bérbeadási módra.

Előterjesztők: Tarlós István, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2584/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság - a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eljárva - a Belügyminisztérium egyszeri bérlőkiválasztási joga alapján a 120 db fővárosi önkormányzati tulajdonú lakást költségelvű bérbeadási módon, költségelvű lakbér alkalmazásával adja bérbe.

Határidő: folyamatos

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

2585/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a belügyminiszterrel a lakások fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 2. pontja: Osztalékelőleg-befizetési kötelezettség előírása.

Előterjesztő: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2586/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy az FKF Zrt. kizárólagos részvényes tulajdonosaként a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében betervezett 284 M Ft-nak megfelelő összegű osztalékelőleg fizetéséről kíván dönteni az FKF Zrt. eredménytartaléka terhére. Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy az FKF Zrt. vezető tisztségviselői útján tegye meg a szükséges intézkedéseket az osztalékelőlegről szóló alapítói döntés előkészítése érdekében a 2006. évi IV. törvény 221. § (1) bekezdése és a Társaság alapító okiratának 15.4 pontja szerint, és az osztalékelőleg fizetésre vonatkozó előterjesztést terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2011. október 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Az 1734/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozat technikai javítása.

Előterjesztő: Sárádi Kálmánné dr.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2587/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

az 1734/2011. (VI. 22.) Főv. Kgy. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság minta alkalmazásával készült alapító okiratát hatályon kívül helyezi (1. számú melléklet), ezzel egyidejűleg elfogadja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti alapító okiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2588/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 44. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata részére történő átadásáról szóló megállapodás módosítására” című előterjesztést.

A napirend 4. pontja: Javaslat Kertész Ákos díszpolgári címének visszavonására.

Előterjesztők: Németh Zoltán, Németh Szilárd, Raduly József, dr. Velkey György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2589/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

visszavonja Kertész Ákos díszpolgári címét és egyúttal törli a nevét a díszpolgári címek adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletéből.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat Gergényi Péter kitüntetésének visszavonására.

Előterjesztő: Szabó György

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2590/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

hivatalosan törli Gergényi Péter Budapest volt rendőrfőkapitányát a „Budapestért” díj és a „Főváros Közbiztonságáért Emlékérem” díj kitüntetettjei közül.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 6. pontja: Javaslat az FTSZV Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2010. évi és 2011. I. félévi jogos kompenzációs igényének megállapítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2591/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés szerint elfogadja a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által benyújtott, közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó 2010. évi 11 488 E Ft, 2011. I. félévi 58 736 E Ft alulkompenzációs igényt.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2592/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9171 Városüzemeltetési céltartalék” cím kiadási előirányzatát 70 224 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

2593/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, készíttessen könyvvizsgálói ellenőrzést a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. közszolgáltatási szerződésének előírásaira figyelemmel a 2010. évi és a 2011. I. félévi közszolgáltatás jogos kompenzáció mértékének megállapítására. Az ellenőrzés eredménye szerinti jogos kompenzáció mértékén felül folyósított kompenzációt a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. köteles a Fővárosi Önkormányzatnak visszafizetni, amelyre tulajdonosi kölcsönt vehet igénybe.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 7. pontja: Javaslat a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló .../2011. (......) Főv. Kgy. rendelet megalkotására, valamint az FTSZV Kft. új közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2594/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2241/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatát úgy módosítja, hogy egyetért azzal, hogy 2012. január 1-jétől Budapest közigazgatási területén a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás egységnyi díjtétele az ingatlanon fogyasztott ivóvíz mennyiségi adatai alapján, a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet előírásai szerint kerüljön meghatározásra és az új díjrendszeren belül, az ingatlanon mért ivóvízfogyasztás mennyiségén felül elszállításra kerülő szennyvízkezelés összköltség alapján megállapított egységnyi díjtételének bevezetése csak 2013. január 1-jétől történjen meg.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2595/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Budapest közigazgatási területén a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására - a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 3. sz. mellékletének 19. pontjában biztosított kizárólagos jog alapján - 2012. január 1-jét követő 10 éves időszakra közszolgáltatóként a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t jelöli ki. Ennek megfelelően jóváhagyja, megköti a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel a Közszolgáltatási Szerződést, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 59/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a BKV Zrt. Igazgatósága ügyrendjének módosítására.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2596/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Közlekedési Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság Igazgatóságának módosított, egységes szerkezetbe foglalt ügyrendjét az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 9. pontja: A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. szeptember 30-ai közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatala.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2597/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. szeptember 30-án tartandó rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata részvényesi képviselője kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa:

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. évi Beruházási Alap-tervének I. féléves teljesítéséről és az 50 M Ft-ot meghaladó egyedi értékű beruházások helyzetéről szóló jelentés elfogadását.

Határidő: 2011. szeptember 30., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2598/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. évi Beruházási Alaptervének az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 2. számú módosítására vonatkozó javaslatának elfogadását a források változatlanul hagyása mellett, az alábbiaknak megfelelően:

módosítás a 10 M Ft és afeletti beruházások körében:

- 1 db tétel törlése a tervből 20 000 E Ft értékben

- 3 db új tétel tervbe való beemelése 92 500 E Ft értékben, valamint

- összességében 6 db tétel módosítása, melynek szaldója 38 090 E Ft (3 db tétel 63 410 E Ft-tal történő csökkentésével, valamint 3 db tétel 101 500 E Ft-tal történő emelésével)

módosítás a 10 M Ft alatti beruházások körében:

- 12 db új tétel tervbe való beemelése 49 160 E Ft értékben, valamint

- összességében 46 db tétel módosítása, melynek szaldója -109 840 E Ft (44 db tétel 122 397 E Ft-tal történő csökkentésével, valamint 2 db tétel 12 557 E Ft-tal történő emelésével)

- a megmaradt fel nem osztott 124 E Ft általános tartalékba (42. főcsoport) helyezése.

Határidő: 2011. szeptember 30., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

2599/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

- Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező Budapest XVI. kerület, Mátyás király utcai DN 100 mm-es elosztóvezeték cseréjére vonatkozó, legfeljebb 61,00 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány elfogadását.

- Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, bekötővezeték cseréjére vonatkozó legfeljebb 131,50 M Ft + áfa értékű beruházási alapokmány 1. számú módosításának elfogadását.

Határidő: 2011. szeptember 30.

Felelős: Tarlós István

2600/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Meghatalmazza dr. Kókány Csabát, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2011. szeptember 30-án tartandó közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat részvényesi képviselőjeként kötött mandátummal eljárva vegyen részt, és felkéri a főpolgármestert a részvényesi képviselő meghatalmazásának kiadására.

Határidő: 2011. szeptember 30., a Társaság közgyűlésének napja

Felelős: Tarlós István

A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Környezetvédelmi Alapjának 2010. évi pályázatainak szakmai beszámolások és pénzügyi elszámolások jóváhagyására - II. ütem.

Előterjesztő: dr. György István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2601/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2335/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Intézet szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2602/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2338/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Civil Rádiózásért Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2603/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2340/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Vörösmarty Mihály Gimnázium szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2604/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2342/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Gyengénlátók Általános Iskolája, Diákotthona szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2605/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2343/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2606/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2344/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2607/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2345/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2608/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2346/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Társasház - Népszínház u. 42-44. szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2609/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2349/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott ELTE TTK Hallgatói Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2610/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2351/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2611/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2355/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Óperenciás Óvoda szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2612/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2358/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2613/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból

a 2360/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2614/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2363/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott NOE Ludotéka Ferencvárosi helyi csoport szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2615/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2369/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott „Többet, jobban, eredményesebben!” Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2616/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2372/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2617/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2375/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Ökoszolgálat Alapítvány szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2618/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2381/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Humusz Szövetség (korábban Hulladék Munkaszövetség) szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2619/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2382/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Napkör Mentálhigiéniás Alapítvány Tehetség Műhelye szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2620/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a 2010. évi Környezetvédelmi Alapból a 2385/2010. (XII. 15.) Főv. Kgy. határozat alapján támogatást kapott Süni Egyesület szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását.

2621/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a pályázókat írásban értesítse.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 11. pontja: Javaslat a gazdasági szervezetek kialakítása miatti létszám- és előirányzat módosításra, valamint egyéb kapcsolódó döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2622/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2011. szeptember 1-jétől az előterjesztés 4. számú melléklete 11. oszlopa szerint csoportosítja át, és 12 230 álláshelyben állapítja meg az előterjesztés 4. számú melléklete 14. oszlopa szerinti részletezésben.

2623/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Az 1324/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot az alábbira módosítja:

A gazdasági szervezetek létrehozása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket, rendes felmondásokat is - a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan 368 engedélyezett (egyéb) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre az előterjesztés 2. számú melléklete 3-6. oszlopok szerinti részletezésben - 2011. július 1. és 2011. szeptember 1. közötti kezdetű felmentéssel, rendes felmondással -, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására az alábbiak szerint kerül sor:

- 2011. október 1-jével 211 engedélyezett (üres) álláshely,

- a felmentési, illetve felmondási idők leteltét követően - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - 2012. május 1-jével 149 engedélyezett (betöltött) álláshely kerül elvonásra, valamint

- 8 engedélyezett (betöltött) álláshely a felmentési védelem fennállása miatt csak későbbi időpontban kerül elvonásra.

2624/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági szervezetek létrehozása miatt a nevelési-oktatási intézményekre vonatkozóan további 5 engedélyezett (egyéb) álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre az előterjesztés 3. számú melléklete 3-6. oszlopa szerinti részletezésben - 4 fő dolgozó nyugdíjaztatása miatt, és 1 fő dolgozó felmentési védelmének letelte utáni felmentési v. felmondási idejét követően -, melyhez kapcsolódóan az oktatási ágazat létszámkeretének módosítására az alábbiak szerint kerül sor:

- a felmentési, illetve felmondási idők leteltét követően - az oktatási ágazat tekintetében egységes időpontban - 2012. május 1-jével 4 engedélyezett (betöltött) álláshely kerül elvonásra, valamint

- 1 engedélyezett (betöltött) álláshely a felmentési védelem fennállása miatt csak későbbi időpontban kerül elvonásra.

2625/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat az intézményekben történő létszámcsökkentésre - az előterjesztés 2624/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozata alapján (5 álláshely) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottakra - vonatkozóan az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely átcsoportosításra e foglalkoztatottak esetében nincs lehetőség, ezért szükséges a jogviszonyuk megszüntetése.

A foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésére 4 esetben már sor került, 1 esetben pedig ezt követően kerül majd sor.

2626/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésben érintett intézmények tekintetében a létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódóan az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára hivatkozva az alábbiakról nyilatkozik:

A létszámcsökkentésben - az előterjesztés 2624/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozata alapján (5 álláshelyre vonatkozóan) felmentéssel, illetve rendes felmondással érintett foglalkoztatottak esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - foglalkoztatási jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetésre kerülő álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2627/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A gazdasági szervezetek létrehozása miatti jogviszony megszüntetésekhez és 2011. július-augusztus hónapokhoz kapcsolódó 2011. évi pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 458 227 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli az előterjesztés 5. számú melléklete 7-10. oszlopai szerinti részletezésben az érintett nevelési-oktatási intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát 458 227 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatás 357 753 E Ft.

munkaadót terhelő járulékok 96 594 E Ft.

támogatás értékű működési kiadás 3880 E Ft.

2628/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdasági szervezetek kialakítása miatti jogviszony megszüntetésekhez kapcsolódóan az előterjesztés 5. számú melléklete 11-13. oszlopai szerinti részletezésben az érintett nevelési-oktatási intézmények részére a 2012. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 163 370 E Ft fedezetet (melyből: személyi juttatások 128 635 E Ft, munkaadót terhelő járulékok 34 735 E Ft) a 2012. évi költségvetésben - utólagos elszámolási kötelezettséggel - biztosítja.

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2629/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi a 2627/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozatban foglalt összegek soron kívüli utalását és felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 5 munkanap

Felelős: Tarlós István

2630/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2012. május 1-jétől 11 415 álláshelyben állapítja meg az előterjesztés 4. számú melléklete 34. oszlopa szerinti részletezésben, és egyidejűleg az 1327/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2012. júniusi rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2631/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Lecsökkenti a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatási és kiadási előirányzatát összesen 8 016 274 E Ft-tal (kiadásból: személyi juttatások 6 334 166 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 682 108 E Ft), és összességében ugyanezzel az összeggel megemeli a 2011. szeptember 1-jétől önállóan működő intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 6 334 166 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 682 108 E Ft) az intézményvezetők munkáltatói jogkörébe rendelt munkakörök fedezetére az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti részletezésben.

2632/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Lecsökkenti a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatási és kiadási előirányzatát összesen 2 981 525 E Ft-tal (kiadásból: személyi juttatások 2 364 727 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 616 798 E Ft), és összességében ugyanezzel az összeggel megemeli a 15 újonnan megalakult Gazdasági Szervezet támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: személyi juttatások 2 364 727 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 616 798 E Ft) a Gazdasági Szervezetek vezetőinek munkáltatói jogkörébe rendelt munkakörök fedezetére az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti részletezésben.

2633/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Lecsökkenti a 2011. augusztus 31-ig önállóan működő és gazdálkodó intézmények támogatási és kiadási előirányzatát összesen 1 779 894 E Ft-tal (kiadásból: ellátottak pénzbeli juttatása 79 027 E Ft, dologi kiadások 1 694 634 E Ft, működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívül 6233 E Ft), és összességében ugyanezzel az összeggel megemeli a 15 újonnan megalakult Gazdasági Szervezet támogatási és kiadási előirányzatát (kiadásból: ellátottak pénzbeli juttatása 79 027 E Ft, dologi kiadások 1 694 634 E Ft, működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívül 6233 E Ft) az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti részletezésben.

A napirend 12. pontja: Javaslat a 2011. július 1-jével megszűnt Zugligeti Középiskolai Leánykollégium, valamint a gazdasági integrációval érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények záró beszámolójának elfogadására és előirányzatainak rendezésére.

Előterjesztés: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2634/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Zugligeti Középiskolai Leánykollégium tevékenységét lezáró mérlegét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, az intézmény pénzmaradványát 9041 E Ft összeggel fogadja el az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2635/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A megszüntetett Zugligeti Középiskolai Leánykollégium intézmény költségvetési bankszámlájáról átvezetett összeg tervbevételére megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” címkód bevételi, ezen belül a „Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül” előirányzatát 3476 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „8416 Megszűnt intézmények kiadásai” címkód kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát 3476 E Ft összeggel.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptember havi rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

2636/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a gazdasági integrációval érintett Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája intézmény tevékenységét lezáró záró beszámolóját, az intézmény pénzmaradványát 161 979 E Ft összeggel fogadja el az előterjesztés 6/a. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2637/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a gazdasági integrációval érintett Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája intézmény tevékenységét lezáró záró beszámolóját, az intézmény pénzmaradványát 236 690 E Ft összeggel fogadja el az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2638/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a gazdasági integrációval érintett Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája intézmény tevékenységét lezáró záró beszámolóját, az intézmény pénzmaradványát 250 531 E Ft összeggel fogadja el az előterjesztés 6/c. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2639/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdasági integráció miatti előirányzat rendezését az előterjesztés 7. számú melléklete szerint.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés szeptember havi rendeletmódosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 13. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztés: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2640/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

1. Magyar Irószövetség 1000 E Ft
2. Városmajori Kosárlabda Közhasznú Sportegyesület 100 E Ft
3. Hungaria Amerikai Staffordshire Terrier Klub Egyesület 500 E Ft
4. Történelemtanárok Egylete 1000 E Ft
5. Art Sector Alapítvány 120 E Ft
6. Rákóczi Szövetség 500 E Ft

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosítással megalkotja 60/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2641/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

az Oktatási Bizottság 2011. szeptember 20-i döntésének megfelelően a többségi iskolákban, óvodákban nem oktatható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált támogatással történő ellátásához szükséges 40 000 Ft/hó átlagösszeg biztosításának fedezetére 46 372 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” címet, egyidejűleg azonos összeggel megemeli 2011. november 1-jétől 2 hónapra, tartós jelleggel 8 hóra a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” címen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívül támogatási és kiadási előirányzatát.

2642/2011.(IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011/2012. tanévre vonatkozóan a differenciált támogatást figyelembe véve terjessze a Közgyűlés októberi ülése elé a javasolt közszolgáltatási szerződéseket olyan tartalommal, amelyben szerződéses feltételként sze-repel, hogy a Fővárosi Önkormányzat a többségi iskolákban, óvodákban nem oktatható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek differenciált támogatásához a 2012. évi költségvetésben történő betervezéséhez szükséges pénzügyi adatokat a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását ellátó intézményeket fenntartó szervezetektől megfelelő határidő kitűzésével fog megkapni, és ezen adatok ismeretében tud a Fővárosi Önkormányzat dönteni a szerződésekben szereplő differenciált támogatások mértékéről, illetve azok további sorsáról.

Határidő: 2011. november 1.

Felelős: Tarlós István

A napirend 14. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

Előterjesztés: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2643/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2011. I. félévi költségvetése alakulásáról szóló beszámolót.

2644/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2011. I. féléves költségvetési beszámolóban szereplő, a 280/2011. (II. 24.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként bemutatott kockázatelemzés alapján úgy dönt, hogy a tartalékba helyezett 2010. évi szabad pénzmaradvány jelenleg nem szabadítható fel a likviditás veszélyeztetése nélkül. Felkéri a főpolgármestert, hogy a költségvetés első háromnegyedévi pozíciójának és az éves szinten várható működési többletbevétel alakulásának ismeretében ismételten végeztesse el a kockázatelemzést, melynek eredményéről tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést.

Határidő: 2011. december 15.

Felelős: Tarlós István

A napirend 15. pontja: A BFVK Zrt. szervezeti struktúrájának jóváhagyása.

Előterjesztés: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2645/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy - jelen napirendet követően - az ülést az elfogadott napirend szerinti zárt ülésen tárgyalandó előterjesztésekkel folytatja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2646/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében szabályozott hatáskörében eljárva jóváhagyja a Társaság szervezeti struktúráját az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 20. pontja: A BFVK Zrt. 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú módosítása.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2655/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a BFVK Zrt. által a 2011. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés keretében a 75848, 7612/15, 38818/42 hrsz.-ú ingatlanok műszaki átalakítása és műszaki üzemeltetése előkészítésére és tervezési munkái fedezetére biztosított 42 300 000 Ft összeggel módosítja az Éves Szerződés 2/1. és 2/2. számú (előirányzott kompenzáció mértéke) mellékletét.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2656/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. Éves Szerződése 1. számú II/7. jelölésű (Feldolgozásra, hasznosításra, értékesítésre átadott ingatlanok listája) mellékletét, valamint a Budapest III. ker., 20007/18 hrsz.-ú és 20007/22 hrsz.-ú ingatlanokkal a II/4. jelölésű (2011. évi értékesítési terv) mellékletét is kiegészíti, az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített 15 M Ft egyedi évközbeni közszolgáltatási megbízási tartalékkeret terhére a

- Budapest IV., 70465 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70466 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70467 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70474 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70475 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70432 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70435 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70454/2 helyrajzi számú,

- Budapest IV., 70455 helyrajzi számú,

- Budapest III., 20007/18 helyrajzi számú,

- Budapest III., 20007/22 helyrajzi számú

ingatlanokkal.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

2657/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A BFVK Zrt. Éves Szerződése 1. számú II/1. jelölésű (Nem lakás célú üzemeltetett és bérbe adható ingatlanok) mellékletét a Budapest VI. kerület, Király u. 50. szám alatti, összesen 564 m2 alapterületű helyiségcsoporttal, valamint a hozzárendelt feladatokkal kiegészíti.

Egyidejűleg felkéri a főpolgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására.

Határidő: 60 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 21. pontja: A BFVK Zrt. tulajdonában álló BFVT Kft. üzletrész elvonásával egyidejű alaptőke csökkentésről szóló elvi döntés.

Előterjesztők: dr. Bagdy Gábor, Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2658/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében, a BFVK Zrt. alapítójaként eljárva elviekben egyetért a BFVK Zrt. 571 280 000 Ft alaptőkéjének tőkekivonással történő leszállításával, valamint ezzel egyidejűleg a BFVK Zrt. tulajdonában álló teljes, 25 M Ft törzsbetét névértékű BFVT Kft. üzletrész kivonásával, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a BFVK Zrt. vezérigazgatója útján készíttesse elő a tőkeleszállításhoz szükséges, jogszabályok által előírt dokumentumokat annak érdekében, hogy a Fővárosi Közgyűlés a tőkekivonásról határozó végleges döntését meghozza.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Tarlós István

A napirend 22. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest IV., Tóth Aladár u. 20. hrsz. 76561/194 ingatlanon hőközpont vezetéképítéshez.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2659/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, Budapest IV. ker., Tóth Aladár u. 20. szám alatt levő, 76561/194 hrsz.-ú ingatlanon hőközpont kialakítása céljából, az új hőközpont vezeték kivitelezéséhez a FŐTÁV Zrt. részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja. A tulajdonosi hozzájárulás feltétele, hogy a munkálatok - beleértve az eredeti terepfelszíni állapot helyreállítását is - Budapest Főváros Önkormányzata részéről semmilyen pénzügyi kötelezettség vállalásával nem járhatnak.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 23. pontja: Döntés a Fővárosi Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlása tekintetében.

Előterjesztő: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2660/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 74. §-ban biztosított jogával élve

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. pinceszintjén található, Bp. V. ker., 24203/0/A/1 hrsz. alatt felvett, 20 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 385/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 5 021 370 Ft (251 069 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. félemelet 1. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24203/0/A/2 hrsz. alatt felvett, 103 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1985/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 51 720 088 Ft (502 137 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. fszt. 2. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24203/0/A/3 hrsz. alatt felvett, 91 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1753/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 45 694 446 Ft (502 137 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. fszt. 4. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24203/0/A/4 hrsz. alatt felvett, 28 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 540/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 14 059 831 Ft (502 137 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. földszintjén található, Bp. V. ker., 24203/0/A/5 hrsz. alatt felvett, 69 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 385/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 17 323 719 Ft (251 069 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. I/1. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24203/0/A/6 hrsz. alatt felvett, 113 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 2177/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 56 741 455 Ft (502 137 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. pinceszintjén található, Bp. V. ker., 24203/0/A/7 hrsz. alatt felvett, 11 m2 alapterületű, raktár megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 212/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 2 761 755 Ft (251 069 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. földszintjén található, Bp. V. ker., 24203/0/A/8 hrsz. alatt felvett, 2 m2 alapterületű, egyéb helyiség megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 39/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 502 139 Ft (251 070 Ft/m2);

- Bp. V. ker., Reáltanoda u. 12. sz. I/2. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24203/0/A/9 hrsz. alatt felvett, 82 m2 alapterületű, lakás megnevezésű ingatlan, a közös tulajdonból hozzá tartozó 1580/10000 tulajdoni hányaddal, vételára: 41 175 197 Ft (502 137 Ft/m2);

mindösszesen 235 000 000 Ft (452 794 Ft/m2) vételáron a 048VRS - CG2 Ingatlanfejlesztő Kft., mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2661/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2662/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdésben, a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a Bp. V. ker., Széchenyi István tér 5-6. sz. alatt található, Bp. V. ker., 24515/1 hrsz. alatt felvett, 3183 m2 alapterületű, kivett szálloda megnevezésű ingatlan, az adásvételi szerződés tárgya szerint a Bp. V. ker., 24499/0/A hrsz. alatt felvett, természetben Bp. V. ker., Széchenyi István téren található, 2665 m2 alapterületű, közterületről nyíló garázs ingatlannal, a kapcsolódó ingóságokkal és főbb eszközökkel; 58 300 000 EUR + 1 500 000 EUR, azaz mindösszesen 59 800 000 EUR (4 945 335 Ft/m2) vételáron a Sas Holding Kft., mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2663/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2664/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a természetben Bp. VIII. ker., Teleki téren található, Bp. VIII. kerület, 35123/10 hrsz. alatt felvett, 3970 m2 alapterületű, kivett piactér megnevezésű ingatlan, 300 000 000 Ft + 75 000 000 Ft áfa vételáron a Lidl Magyarország Bt. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2665/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2666/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Az 1991. évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésében és a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 47. § (1) bekezdésében biztosított jogával élve a természetben Bp. IX. ker., Soroksári út 92. sz. alatt található, Bp. IX. kerület, 38138 hrsz. alatt felvett, 1030 m2 alapterületű, kivett gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlan, 85 000 000 Ft + 21 250 000 Ft áfa vételáron az IR SOR 90 Ingatlanhasznosító Kft. mint vevő részére történő elidegenítése során elővásárlási jogával nem kíván élni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2667/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út-Ördögárok utca-Hidegkúti út-Máriaremetei út-Gyöngyvirág utca-közterületek-belterülethatár által határolt területre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest II. kerület, Hűvösvölgyi út-Ördögárok utca-Hidegkúti út-Máriaremetei út-Gyöngyvirág utca-közterületek-belterülethatár által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 61/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendeletét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2668/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a rendelet hatálybalépésének napja

Felelős: Tarlós István

2669/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest IV. kerület, Újpest-Óceánárok utca-76566/6 hrsz.-ú közterület-Szilas-patak-76544/3 hrsz.-ú telek által határolt terület KSZT tervezetének FSZT jelű területére vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2670/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Budapest IV. kerület, Óceánárok utca-76566/6 hrsz.-ú közterület-Szilas-patak-76544/3 hrsz.-ú telek által határolt területre vonatkozó KSZT tervezetében szereplő, az FSZKT-ban kiemelt szabályozást igénylő területegységre vonatkozó tervi elemeivel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről a IV. kerületi Önkormányzat polgármesterét tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 26. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának „társult partnerként” való részvételére Közösségi Programok keretében benyújtandó projektekben.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2671/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elviekben egyetért Budapest Főváros Önkormányzatának társult partnerként való részvételével Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata vezető partnerségében benyújtandó „Városi rekreációs területek integrált szerepe a fenntartható város- és vidékfejlesztési politikákban” című projektjében.

Határidő: 2011. október 14.

Felelős: Tarlós István

2672/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért Budapest Főváros Önkormányzatának társult partnerként való részvételével Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc Önkormányzata vezető partnerségében benyújtandó „airLED - Helyi gazdaságfejlesztés a reptér környéki területeken” című projektjében.

Határidő: 2011. október 14.

Felelős: Tarlós István

2673/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért Budapest Főváros Önkormányzatának társult partnerként való részvételével a FŐKERT Nonprofit Zrt. részvételével benyújtandó „Zöld Infrastruktúra az éghajlati változásokhoz való alkalmazkodás és kockázat-megelőzés menedzselése a nagyvárosokban (Green’In Ma Cities)” című projektjében.

Határidő: 2011. október 14.

Felelős: Tarlós István

2674/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért Budapest Főváros Önkormányzatának társult partnerként való részvételével a 7-es Keretprogramban benyújtandó „Intelligens Városok (Smart Cities)” című projektben.

Határidő: 2011. október 14.

Felelős: Tarlós István

2675/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az esetlegesen szükségessé váló nyilatkozatokat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) 7. számú mellékletének XX. Egyéb hatáskörök 6. pontja alapján írja alá.

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Tarlós István

A napirend 27. pontja: „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” egymásra épülő Városszerkezeti és Városépítészeti Ötletpályázat kiírása Budapest Duna-parti területeinek átfogó fejlesztési terveinek megalapozására.

Előterjesztő: Hutiray Gyula

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2676/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Somfai Ágnes módosító javaslatát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés egyetért azzal, hogy a „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” ötletpályázat az előterjesztés szerint kerüljön lebonyolításra, az 1. sz. melléklet módosított tartalmának megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István.”

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2677/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a „DUNÁNK PARTJAI BUDAPESTEN” ötletpályázat az előterjesztés szerint kerüljön lebonyolításra, az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2678/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a pályázat eredménye épüljön be a hatályos fővárosi szabályozási tervekbe, valamint a készülő Budapest Városfejlesztési Koncepció során meghatározott Duna-part fejlesztését érintő prioritásokkal összhangban, a Városfejlesztési Koncepció elkészülte után a területfelhasználási terv átalakítása a pályázat eredményeinek felhasználásával történjen meg.

Határidő: 2013. december

Felelős: Tarlós István

2679/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A tervpályázat lebonyolíthatósága érdekében csökkenti a „9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartalék” cím kiadási előirányzatát 99 500 E Ft-tal és azonos összeget vesz tervbe az új „7237 Duna Partraszállás ötletpályázat kiadásai” cím kiadási előirányzatán. A kiadásból személyi juttatások 12 830 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 3470 E Ft, dologi kiadások 83 200 E Ft.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 28. pontja: Javaslat az Osztrák Régészeti Intézet és a Budapesti Történeti Múzeum által a 19521/11, 19622/4, 19622/5, 19668/4 hrsz.-ú ingatlanokon talajradaros régészeti feltárás végzéséhez tulajdonosi hozzájárulás adására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2680/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglaltak alapján, mint a 19521/11, 19622/4, 19622/5, 19668/4 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosa, ezen ingatlanok vonatkozásában hozzájárul a Budapesti Történeti Múzeum és az Osztrák Régészeti Intézet által kötött szakmai együttműködési megállapodásban foglaltak keretein belül történő talajradaros, „roncsolásmentes” régészeti feltárás végzéséhez. Budapest Főváros Önkormányzatát a tulajdonosi hozzájárulás megadásán túl semmilyen pénzügyi, jogi kötelezettség nem terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 29. pontja: Javaslat a Lakmusz Csoport támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2681/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Lakmusz Csoport Nonprofit Közhasznú Kft. elszámolási határidejének módosítási kérését, és jóváhagyja a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 30. pontja: Javaslat a Budapest Film Zrt. és a Budapest Mozi Közalapítvány támogatására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2682/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

36 667 E Ft-tal csökkenti a „8143 Budapest Film Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát és ezzel egyidejűleg 36 667 E Ft-tal megemeli az új „8328 Budapest Mozi Közalapítvány” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

2683/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A „8143 Budapest Film Zrt.” címen a 2682/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. határozat végrehajtása után fennmaradó előirányzat terhére, a Budapest Film Zrt. számára 33 333 E Ft támogatást biztosít a Művész, a Toldi és a Puskin mozik kiemelt minőségű filmjeinek vetítési támogatására, valamint nyertes pályázat esetén a 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet alapján a Puskin és Toldi mozik egy-egy terme digitalizációjának céljából benyújtásra került pályázat önrészének finanszírozására.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Film Zrt. közötti támogatási szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2684/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A „8328 Budapest Mozi Közalapítvány” címen biztosított előirányzatból a Budapest Mozi Közalapítvány számára 36 667 E Ft támogatást biztosít a Vörösmarty, az Odeon, a Tabán, a Kino és a Cirkó mozik kiemelt minőségű filmjeinek vetítési támogatására (26 667 E Ft), valamint „az iskolai oktatáshoz kapcsolódó art mozis filmvetítések” elnevezésű program megvalósítására (10 000 E Ft).

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Mozi Közalapítvány közötti támogatási szerződést az előterjesztő által módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 31. pontja: Javaslat az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány (Merlin Színház) közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2685/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány számára 2000 E Ft támogatást biztosít az előterjesztéshez mellékelt Közszolgáltatási Szerződés alapján a „9170 Kulturális keret céltartalék” cím előirányzata terhére.

Ennek érdekében eseti jelleggel magához vonja a 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdésében a „9170 Kulturális keret céltartalék” cím felhasználására vonatkozóan a főpolgármesterre átruházott hatáskörét, és 2000 E Ft-tal csökkenti a „9170 Kulturális keret céltartalék” cím működési célú tartalék előirányzatát és ezzel egyidejűleg 2000 E Ft-tal megemeli az új „8... Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány támogatása” cím előirányzatát.

2686/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és az Angol Nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány között megkötendő Közszolgáltatási Szerződést az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

2687/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet legközelebbi módosítása

Felelős: Tarlós István

A napirend 32. pontja: Javaslat egyes kulturális gazdasági társaságok üzleti terveivel kapcsolatos döntésekre.

Előterjesztők: Csomós Miklós, dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2688/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Bábszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2689/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Katona József Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: elfogadja a 2011. évi üzleti tervét

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2690/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2691/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Radnóti Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva: elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2692/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Vígszínház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2693/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Centrál Színház Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

2694/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva:

- elfogadja a 2011. évi üzleti tervét.

- Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapítói döntésről a Gt. 168. § (1) bekezdése értelmében a Társaság vezető tisztségviselőit értesítse.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 33. pontja: Javaslat a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége támogatási szerződésének módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2695/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége elszámolási határidejének módosítási kérését és jóváhagyja a támogatási szerződés módosítását az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal és egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírá-sára.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum „Állandó várostörténeti kiállításhoz eszközök beszerzése” új beruházási feladat és engedélyokiratának jóváhagyására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2696/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal arra, hogy a Budapesti Történeti Múzeum állandó várostörténeti kiállításhoz a digitális eszközök beszerzéséhez szükséges 3004 E Ft fedezetet biztosítja.

2697/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9170 Kulturális keret céltartaléka” cím működési célú tartalék előirányzatát 3004 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Budapesti Történeti Múzeum Állandó várostörténeti kiállításhoz eszközök beszerzése” feladatot.

2698/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

2699/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás szerinti főpolgármesteri hatáskört, jóváhagyja a 6616. azonosító számú beruházási engedélyokiratot, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a rendeletmódosítás hatálybalépését követő 15 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 35. pontja: Javaslat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kezdeményezett UAZ típusú terepjáró gépkocsi végleges térítésmentes átadásához szükséges tulajdonosi döntésekre.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2700/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

kezdeményezi a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által felajánlott HR 01-89 egyedi azonosítójú UAZ-469 típusú terepjáró gépkocsi ingyenes tulajdonba adását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalmú kérelem benyújtásával. Felkéri a főpolgármestert a kérelem kiadmányozására és a Honvédelmi Minisztérium Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztályához történő benyújtására.

Határidő: 2011. október 15.

Felelős: Tarlós István

2701/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által felajánlott HR 01-89 egyedi azonosítóval rendelkező UAZ-469 típusú terepjáró gépkocsi ingyenes tulajdonba adása érdekében felmerülő költségek megtérítésére.

Határidő: az összeg ismertté válását követő 60 nap

Felelős: Tarlós István

2702/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába került HR 01-89 egyedi azonosítójú UAZ-469 terepjáró gépkocsi Fővárosi Állat- és Növénykert részére történő átadása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: a tulajdonba kerülést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Uniója és a Budapest Főváros Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodásra.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2703/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az együttműködési megállapodást a Budapesti Sportszövetségek Uniója és Budapest Főváros Önkormányzata között, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete és a 21 önállóan működő költségvetési intézmény közötti munkamegosztási megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Csomós Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2704/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 4301 címkódú, Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és a táblázatban felsorolt - mint önállóan működő költségvetési szervek között létrejött munkamegosztási megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

430101 Budapest Főváros Önkormányzatának Nyitott Világ Fejlesztő Iskolája
1125 Budapest, Diósárok u. 40.
430102 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma
1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.
430103 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1023 Budapest, Bolyai u. 11.
430104 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona
1042 Budapest, Árpád út 199.
430105 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165.
430106 Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona
1121 Budapest, Budakeszi út 48.
430107 Budapest Főváros Önkormányzatának
Esze Tamás Gyermekotthona
1125 Budapest, Diósárok u. 40.
430108 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona
1021 Budapest, Heinrich István u.2.
430109 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona
1038 Budapest, Dózsa György utca 44.
430110 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai
1103 Budapest, Szlávy utca 40.
430111 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1158 Budapest, Pestújhelyi u. 66.
430112 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1211 Budapest, Templom u. 13.
430113 Budapest Főváros Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona
1186 Budapest, Tövishát u. 2.
430114 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma
1192 Budapest, Hungária u. 36.
430115 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona
1191 Budapest, József Attila u. 65-69.
430117 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.
430118 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.
430119 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona
1103 Budapest, Kőér utca 26.
430120 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája
1021 Budapest, Hárshegyi út 9.
430121 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája
1112 Budapest, Menyecske u. 16.
430122 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája
1025 Budapest, Cseppkő utca 74.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 38. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 62/2011. (X. 12.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2705/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

tekintettel arra, hogy a térítési díjak emelése a 2011. év vonatkozásában nem oldja meg a szociális intézmények finanszírozási problémáit, felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze be a Fővárosi Közgyűlés októberi rendes ülésére az érintett szociálpolitikai intézmények likviditási gondjainak kezeléséről szóló előterjesztést.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés októberi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 39. pontja: A Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. végelszámolásával kapcsolatos egyes döntések.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2706/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- a Társaság könyvvizsgálójának a Szabó és társa Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 01-09-464994, székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 57.), a könyvvizsgálatért személyében is felelős Szabó Klára bejegyzett könyvvizsgálót (a. n.: Lakatos Mária, lakik: 1212 Budapest, Csepeli Mátyás u. 21., Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 002399.) 2012. július 31-ig megválasztja. Díjazását havi 20 E Ft + áfa összegben állapítja meg.

- a Felügyelőbizottság tagjainak dr. Gerő Gábort, Egry Attilát és Kiss Imre Lászlót 2012. július 31-ig megválasztja. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazást nem állapít meg.

- az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja a Társaság alapító okiratát. Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal, az alapító okirat módosításának kiadására 2011. október 20.

Felelős: Tarlós István

2707/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva kéri a Cégbíróságot, hogy a Ctv. 117. § (1) bekezdésére való tekintettel a cég kényszer-végelszámolójának a cég jelenlegi tisztségviselőjét, a Balance Adó- és Ügyviteli Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 44.; cg. 01-09-068180), személyében Dencsi József ügyvezetőt rendelje ki.

Határidő: 2011. október 20.

Felelős: Tarlós István

2708/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva a kényszer-végelszámoló díjazását a benyújtott kérelme alapján a kényszer-végelszámolás lezárásáig, de legkésőbb 2012. július 31-ig havi 250 E Ft + áfa összegben állapítja meg, amennyiben a Cégbíróság kényszer-végelszámolói minőségében megerősíti.

Határidő: a cégbírósági határozat kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

2709/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” végelszámolásának 2012. január 1-jétől július 31-ig felmerülő költségeire 7512 E Ft összegben az alábbiak szerint:

- a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház Kht.” cím kiadási, azon belül Áht.-n kívüli működési pénzeszközátadás előirányzatán 5324 E Ft-ot, valamint

- a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadás előirányzatán 2188 E Ft-ot biztosít.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásakor

Felelős: Tarlós István

2710/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A végelszámolással kapcsolatosan a 2011. augusztus-decemberben felmerülő költségek fedezetére 5566 E Ft-ot biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát csökkenti 5566 E Ft összeggel, egyidejűleg megemeli a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül Áht.-n kívüli működési pénzeszközátadás előirányzatát 3803 E Ft összeggel és megemeli a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon belül dologi kiadás előirányzatát 1763 E Ft összeggel.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítására a Fővárosi Közgyűlés novemberi ülése

Felelős: Tarlós István

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. és a Budapesti Egészségközpont Zrt. átalakulásával kapcsolatban a társaságok végleges vagyonmérlegének az elfogadására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2711/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal a Társaság egyszerűsített éves beszámolóját, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerint a 2011. augusztus 9-ei fordulónappal készült végleges vagyonmérlege és vagyonleltárában 6786 E Ft mérlegfőösszeggel, és -13 378 E Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel, a könyvvizsgáló és a Felügyelőbizottság jelentésével együtt. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéséről a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. volt ügyvezetőjét tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2712/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Egészségközpont Zrt. legfőbb szerveként (alapítójaként) eljárva, a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadja az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal a Társaság közbenső mérlegét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 87. § (2) bekezdése szerint a 2011. augusztus 9-ei fordulónappal készült végleges vagyon-mérlegében 466 209 E Ft mérlegfőösszeggel, és 6453 E Ft (nyereség) mérleg szerinti eredménnyel, továbbá az átalakulással létrejött Társaságnak (a jogutód) a végleges vagyonmérlege és vagyonleltárában 472 995 E Ft mérlegfőösszeggel, és 466 647 E Ft saját tőkével, a könyvvizsgáló és a Felügyelőbizottság jelentésével együtt. Felkéri a főpolgármestert, hogy az alapító döntéséről a Budapesti Egészségközpont Zrt.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2713/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a beolvadás ügyét eddig intéző dr. Kelemen Péter Ügyvédi Iroda felé (1145 Budapest, Bosnyák u. 1/B) az iratok Cégbírósághoz történő benyújtásához szükséges meghatalmazás kiadása érdekében.

Határidő: a döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények alapító okiratának módosítására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2714/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 45/2011. (I. 12.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnak az előterjesztés 5/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az 5/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2715/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 383/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 6/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 6/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2716/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 384/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháznak az előterjesztés 7/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 7/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2717/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 385/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 8/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 8/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2718/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 386/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 9/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 9/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2719/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 387/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézetnek az előterjesztés 10/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 10/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2720/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 388/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórháznak az előterjesztés 11/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 11/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2721/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 389/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháznak az előterjesztés 12/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 12/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2722/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 390/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetnek az előterjesztés 13/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 13/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 13/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2723/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 391/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházainak az előterjesztés 14/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 14/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2724/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 392/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháznak az előterjesztés 15/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 15/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

2725/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 393/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdőnek az előterjesztés 16/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 16/b. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 16/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: döntést követő 20 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 42. pontja: Tájékoztató a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a Fővárosi Önkormányzat számára előírt és jelenleg még hiányzó ellátási kötelezettségek teljesíthetőségének vizsgálatáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2726/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben a Fővárosi Önkormányzat számára előírt és jelenleg még hiányzó ellátási kötelezettségek teljesíthetőségének vizsgálatáról szóló tájékoztatást.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 43. pontja: Javaslat a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2727/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 3. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ szervezeti és működési szabályzatának módosítását.

A hatálybalépés időpontja a jóváhagyást követő 30. nap. Egyidejűleg az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság által a 391/2010. (IX. 23.) számú határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzat a hatályát veszti.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

2728/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnak az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt szervezeti és működési szabályzat jóváhagyó záradékának aláírására.

Határidő: a jóváhagyást követő 15 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 44. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 2010. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2729/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja és jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek a „Középiskolás fiatalok anyajegyszűrése” és a „Serdülőkorban kialakuló gerinc- és lábelváltozások korai észlelése” című prevenciós programról készült szakmai és pénzügyi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 45. pontja: A Nyírő Gyula Kórházzal 2010. június 4-én kötött támogatási szerződés módosítása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2730/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház között 2010. június 4-én megkötött támogatási szerződés 3. pontjában foglalt, a támogatott által vállalt program-befejezési határidőt 2011. december 20-ra, ezzel összefüggésben a 11. pontban foglalt elszámolási kötelezettséget 2012. január 31-re módosítja, ennek érdekében jóváhagyja a támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: Tarlós István

A napirend 46. pontja: A fővárosi drogfogyasztás visszaszorítását célzó 2009. évi pályázaton nyertes szervezetek támogatásának elszámolása.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2731/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztésben meghatározott szervezetek 2009. évi „9205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret céltartaléka” címkód előirányzatból nyújtott támogatásainak elszámolását.

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 522/2009. (XII. 10.) határozata alapján a 2276/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatával támogatott szervezetek és szakmai programok:

A kategória
iktatószám

Szervezet megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási összeg
(Ft)
02/1055/2009 Drogfree Alapítvány Átmeneti Szállás „A Drogfree Alapítvány alacsonyküszöbű szolgáltatásai” 1 900 000
02/1056/2009 Katolikus Karitász „Alacsonyküszöbű szolgáltatások működtetése Budapest Főváros területén” 2 000 000
02/1060/2009 Kompánia Alapítvány „Alternatíva” - Alacsonyküszöbű szolgáltatás a Csepel Plázában 1 000 000
02/1061/2009 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet „A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári Addiktológiai Centrumban zajló, a fővárosi drogfogyasztás visszaszorítására irányuló szolgáltatások támogatása” 1 250 000
02/1046/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány „Kontakt programok-Dzsumbuj projekt” 2 000 000
02/1033/2009 Drogprevenciós Alapítvány „A drogprevenciós Alapítvány XIII. kerületi C.A.T.
és IX. kerületi Dzsumbuj tűcseréinek támogatása.”
2 000 000
02/1031/2009 Belvárosi Tanoda Alapítvány „Rólad Van szó” 1 250 000
02/1081/2009 Magyar Emberi Jogvédő Központ „Józan Babák Klub - Alternatív terhesgondozási program droghasználó várandós nők komplex (orvosi, pszichológiai, jogi, szociális) gondozása anonim, terhesgondozási program keretében” 1 000 000
02/1083/2009 Baptista Szeretetszolgálat „Az utcai megkereső szolgálat és a mobil tűcsere program fejlesztése és működési kiadásai” 1 000 000
02/1084/2009 Kapocs Ifjúsági Önsegítő Csoport „Alacsonyküszöbű elérési feladatok” 600 000
összesen 14 000 000
B kategória
iktatószám

Szervezet megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási összeg
(Ft)
02/1048/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány „Női Napok a Kék Pont Alapítványnál” 2 500 000
02/1070/2009 Segély Helyett Esély Alapítvány „Esély a serdülőknek, új utak a Thalassa Házban” 1 800 000
02/1040/2009 Félúton Alapítvány „Első lépés a munka után.” 1 900 000
02/1042/2009 Sziget Droginformációs Alapítvány „Információs diszpécser központ kialakítása” 2 500 000
02/1082/2009 Baptista Szeretetszolgálat „Hajléktalan kábítószerfüggők méregtelenítése az Utcafrontnál.” 1 300 000
összesen 10 000 000
C kategória
iktatószám

Szervezet megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási összeg
(Ft)
02/1050/2009 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány „Józanság megtartó Csoport” 1 000 000
02/1063/2009 Drog Stop Budapest Egyesület „Önálló lépések” 1 000 000
02/1069/2009 Segély Helyett Esély Alapítvány „Egyedül nem megy - a visszaesés megelőzése.” 2 000 000
02/1075/2009 Emberbarát Alapítvány „Emberbarát Támogató és Hozzátartozói csoport” 600 000
02/1041/2009 Félúton Alapítvány „Segítünk, hogy keresve találj” 1 200 000
02/1027/2009 Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány „Abszcinencia-Önsegítés-Csoportok” 2 245 000
02/1080/2009 Magyar Emberi Jogvédő Központ „Józan Babák Klub - Hajléktalan-Színháza” 955 000
Összesen 9 000 000
D kategória
iktatószám

Szervezet megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási összeg
(Ft)
02/1085/2009 Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány „Választás és változtatás” 1 000 000
02/1026/2009 „Quo Vadis” 2000 Gyermekotthoni Közhasznú Alapítvány „Szembeszállok” 679 600
02/1043/2009 Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány „Drogprevenciós program a Béke Gyermekotthonban.” 1 594 000
02/1072/2009 Megálló Csoport Alapítvány „Lépd át önmagad árnyékát.” 1 300 000
02/1071/2009 Presley Ridge Magyarország Alapítvány „Project Venture-élménnyel és kalanddal a drogok visszaszorításáért a Zirzen Janka Gyermekotthonban.” 2 000 000
02/1064/2009 Drog Stop Budapest Egyesület „Veszély és esély, avagy a gyermekkor színterei.” 1 600 000
02/1059/2009 Kompánia Alapítvány „Kortárs- segítő tréningprogram” 1 326 400
Összesen: 9 500 000
E kategória
iktatószám

Szervezet megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási összeg
(Ft)
02/1058/2009 Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány „Iskolai Szociális Munkás Hálózat működtetése
Budapesten a 2010-es évben”
19 994 120
Összesen: 19 994 120

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 527/2009. (XII. 10.) határozata alapján a 2278/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatával támogatott szervezetek és szakmai programok:

A kategória
iktatószám

Szervezet megnevezése

Szakmai program megnevezése
Támogatási összeg
(Ft)
02/1047/2009 Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány „F.A.K.SZ. (Fiatalok Alacsonyküszöbű Szolgáltatása) Klub-szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása Zuglóban.” 1 000 000
02/1065/2009 Drog Stop Budapest Egyesület „Nívós Szakmaiság-Szakmai igényesség” 2 000 000
02/1073/2009 Megálló Csoport Alapítvány „Lépj be...” 1 000 000
02/1076/2009 Emberbarát Alapítvány „Megkereső program a munkaügyi ellátók kliensei között.” 500 000
02/1032/2009 Art Éra Alapítvány „Ártalomcsökkentés hétről hétre” 1 000 000
02/1078/2009 Váltó-sáv Alapítvány „Alacsonyküszöbű szolgáltatás biztosítása a Budapesti Fegyház és Börtönben és szabadulás után” 1 000 000
Összesen: 6 500 000

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 47. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljáráshoz a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórháza részére.

Előterjesztő: dr. Szentes Tamás

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2732/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Szent Imre Kórház igényét a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott speciális, magasabb felkészültséget igénylő ellátás végzésére, valamint a finanszírozási rendszerbe már befogadott, de adott szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott, külön jogszabályban meghatározott tételes elszámolás alá eső egyszer használatos eszköz, illetve gyógyszer alkalmazására, és felkéri a főpolgármestert, hogy az egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárás keretében benyújtandó, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező kérelemhez a fenntartói nyilatkozatot adja meg.

Határidő: a határozat kézhezvételét követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 48. pontja: Javaslat az egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatok Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata részére történő átadásáról szóló megállapodás módosítására.

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2733/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2566/2011. (VIII. 31.) Főv. Kgy. határozatot, és ezzel egyidejűleg jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata között 2010. augusztus 23. napján, az újpesti járóbeteg-szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 49. pontja: Javaslat az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása utalásának engedélyezésre.

Előterjesztő: Zsolnai József

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2734/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

csökkenti a „9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására” cím előirányzatát 5 910 000 Ft-tal és egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadások előirányzatát.

Határidő: a soron következő rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2735/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: soron következő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: Tarlós István

2736/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek részére a „8449 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása” címrenden szereplő 5 910 000 Ft összegű előirányzat terhére a működési célú támogatási összeg utalását:

Támogatott megnevezése: Támogatás összege:
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1410 E Ft
Pilisborosjenő (Weindorf) Önkéntes Tűzoltó Egyesület 600 E Ft
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 1000 E Ft
Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 900 E Ft
Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete 900 E Ft
Perbál Község Tűzoltó Egyesület 200 E Ft
FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál 800 E Ft
Felsőpakony Önkéntes Tűzoltó és Katasztrófa-elhárítási Egyesület 100 E Ft
ÖSSZESEN: 5910 E Ft

Határidő: a szolgáltatási szerződés aláírását követően és az abban foglaltaknak megfelelően

Felelős: Tarlós István

A napirend 50. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás megadása a XXIII. kerület 195325/42 hrsz.-ú ingatlanon a „Millenniumi jel I.” című köztéri műalkotás felállításához.

Előterjesztő: Orbán Gyöngyi

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

2737/2011. (IX. 21.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. §-ának b) pontjában biztosított jogkörénél fogva a Budapest XXIII. kerület, 195325/42 hrsz.-ú ingatlanon a „Millenniumi jel I.” című köztéri műalkotás kerületi önkormányzat általi felállításához, a Fővárosi Önkormányzat tulajdoni hányada arányában a társtulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kerületi önkormányzat köteles a műalkotás fenntartásáról és felújításáról gondoskodni.

Határidő: 30 nap

Felelős: Tarlós István

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2011. szeptember 21-i ülésén.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére