A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Támasz Alapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

1. A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselő: Karikás György, Buda Éva

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8.Pk.64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12.Pk.64.677/7., 2000. 05. 10.

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő, illetve korábban gyermekvédelmi gondoskodásban részesült 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elősegítése pénzbeli támogatás, életvezetési tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.

2. Számviteli beszámoló

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1

Statisztikai számjel vagy adószám

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolója
2010

Támasz Alapítvány

egyéb szervezet megnevezése

„A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem auditálta”

1052 Budapest, Városház u. 9-11.

Címe

Keltezés: Budapest, 2011. április 6.

Buda Éva s. k.
az egyéb szervezet vezetője,
képviselője

P. H.

1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1

Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2010. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 175 21
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 167 17
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 8 4
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 59 686 43 280
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 217 190
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK 46 784 37 778
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 12 685 5 312
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 1 113 745
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor) 60 974 44 046
13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 41 144 38 744
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 3 770 -3 270 500
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 41 638 3 270 40 644
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY
ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL)
-4 264 -2 400
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI
TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok 0 0
21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 21 142
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21 142
24 G. Passzív időbeli elhatárolások 19 809 5 160
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
60 974 44 046
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1

Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)
17 287 16 460
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 16 745 15 800
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól 1 000 1 000
6 d) egyéb, ebből 1% 309 E Ft 15 745 14 800
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 152 334
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 390 326
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0
12 C. Összes bevétel (A+B) 17 287 16 460
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
21 551 18 860
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 2 572 2 106
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 449 541
16 3. Értékcsökkenési leírás 171 210
17 4. Egyéb ráfordítások 16 751 15 812
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 608 191
19 6. Rendkívüli ráfordítások
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0 0
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások
1 8 0 0 2 6 8 1 1 4 1

Statisztikai számjel vagy adószám

Az egyéb szervezet megnevezése: Támasz Alapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2010. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 21 551 18 860
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 0 0
29 H. Adófizetési kötelezettség 0
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -4 264 -2 400
32 Tárgyévi eredmény (I.+J.) -4 264 -2 400
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33 A. Személyi jellegű ráfordítások 0
34 1. Bérköltség
35 ebből: - megbízási díjak
36 - tiszteletdíjak
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
38 3. Bérjárulékok
39 B.. A szervezet által nyújtott támogatások 15 799

Keltezés: Budapest, 2011. április 6.

Buda Éva s. k.
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

3. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról

A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült:

Költségvetési szerv Támogatás összege
Budapest Főváros Önkormányzatának 1 000 000 Ft
Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

A támogatás felhasználása: az alapítvány a támogatást a lakásotthon fenntartásának és az alapítványtól ösztöndíjban részesülő fiatal felnőttekkel való személyes kapcsolattartás költségeire fordította (közüzemi díjak, közös költség, telefon- és postaköltség, gépjármű-elszámolás).

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Támasz Alapítvány

Pénzügyi kimutatás
2010. 01. 01.-2010. 12. 31.

2010. 01. 01. Nyitó

Erste Bank 7 685 482 Ft
Erste Konzervatív Alap 46 783 698 Ft
Pénztár 0 Ft
Elszámoláson lévő összeg 216 545 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Aktív elhatárolások (előre fizetett tételek, járó kamat) 1 113 081 Ft
Passzív elhatárolás (egyéb) -242 282 Ft
Szállítói tartozás -21 250 Ft
Passzív elh. OTP támogatás fel nem használt része -19 566 715 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 175 077 Ft
Nyitó összesen 41 143 636 Ft
Bevételek
OTP támogatás (a cél szerinti felhasználás arányában) 14 490 716 Ft
TEGYESZ támogatás 1 000 000 Ft
Lakáshasználati díjak 334 000 Ft
2010 évben kapott szja 1% felhasználás 308 729 Ft
Bankkamat 9 536 Ft
Lekötött betét kamata 316 644 Ft
Kerekítés 13 Ft
Közhasznú bevételek összesen 16 459 638 Ft
Bevételek összesen 16 459 638 Ft
Működési költségek
Neveltek vendéglátása 65 730
Közüzemi díjak (2008-as és 2009 évi számlák) 743 736
Nyomtatvány, irodaszer 41 680
Postaköltség 36 705
Telefonköltség 125 965
Internetdíj 11 002
Hatósági díjak 3 000
Könyvelési díj, mérlegkészítés, 1% ügyintézés 818 750
Biztosítási díj 103 298
Bankköltség 155 667
Gépkocsi-költségtérítés önkéntes részére 540 728
Terv szerinti értékcsökkenés elszámolása 154 336
Azonnali értékcsökkenés elszámolása 55 990
Működési költségek összesen 2 856 587 Ft
Közhasznú kiadások
Magánszemélyek támogatása, ösztöndíj 9 298 045 Ft
Magánszemélyek támogatása, lakáscélú 5 000 000 Ft
Magánszemélyeknek nyújtott egyéb támogatások 1 501 400 Ft
Közhasznú kiadások összesen 15 799 445 Ft
Ráfordítások árfolyamveszteség, kerekítés, késedelmi pótlék 203 913 Ft
Kiadások és ráfordítások összesen 18 859 945 Ft
Nyitó állomány+bevételek-költségek és ráfordítások: 38 743 329 Ft
2010. évi záró vagyon összesen
Szállító tartozások -142 022 Ft
Passzív időbeli elhatárolások (költségek) -84 140 Ft
OTP támogatás fel nem használt része -5 075 999 Ft
Kötelezettségek összesen -5 302 161 Ft
Aktív időbeli elhatárolás (2010 évre járó kamat) 122 444 Ft
Aktív időbeli elhatárolás (2011 évre előre fizetett) 621 840 Ft
Aktív időbeli elh. (előre fizetett számlák, ösztöndíjak) 0 Ft
Követelések összesen 744 284 Ft
Erste Bank 313 436 Ft
Pénztár 0 Ft
Egyéb követelés 100 000 Ft
Elszámoláson lévő összeg 89 655 Ft
Erste értékpapír számla -1 000 Ft
Erste Konzervatív Alap 37 778 374 Ft
Lekötött betét 5 000 000 Ft
Záró pénzeszköz és értékpapír összesen 43 280 465 Ft
Tárgyi eszközök és beruházások nettó értéke 20 741 Ft
Összesen 38 743 329 Ft

5. Cél szerinti juttatások

A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta:

- Tanulmányi ösztöndíjak (46 fő): 9 298 045 Ft
- Fiatal felnőttek lakáshoz jutásának támogatása (4 fő): 5 000 000 Ft
- Támogatás szociális intézménybe kerüléshez: 2010-ben nem volt ilyen juttatása az alapítványnak
- Nyelvvizsga támogatás: (1 fő): 61 400 Ft
- Egyszeri támogatás (7 fő): 1 501 400 Ft
Összesen: 15 799 445 Ft

6. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben jelen jelentés 3. pontjában felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

A TÁMASZ Alapítvány a 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek.

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Az alapítványról

A TÁMASZ Alapítvány olyan 18-30 év közötti fiatalok önálló életkezdését segíti elő, akik gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél éltek, illetve a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréből már kikerültek. Mindezek keretében segíti a fiatalok továbbtanulását és átképzését, folyamatos támogatást nyújt súlyos életkezdési nehézségek megoldására, valamint támogatja a fiatalok ideiglenes szálláshelyeinek fenntartását.

Az alapítvány 1988-ban alakult, a Fővárosi Bíróság 1991. január 16-án vette nyilvántartásba, majd a 2000. év folyamán a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezetté, 2005. évben kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette át.

Az alapítvány létrejöttekor a Kuratórium tagjai úgy döntöttek, hogy a tevékenységi körön belül - pályázat útján - elsősorban a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat támogatja ösztöndíjjal.

Az alapítvány 1992-től egy 5-8 férőhelyes lakásotthont tart fenn, ahol szintén a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek tanulmányaik befejezéséig, illetve azt követően két évig tartózkodhatnak kedvezményes lakáshasználati díjfizetési kötelezettséggel. A lakásotthonba szintén pályázat útján lehet elhelyezést nyerni.

Mind ösztöndíjasaink, mind a lakásotthonban élő fiatalok részére igyekszünk igényeik szerint személyre szóló tanácsadást nyújtani, támogatottjaink jelentős részével a diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban maradunk.

Az alapítvány tevékenységét Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatától évente kapott támogatásból, a pályázatokon elnyert pénzeszközökből, az egyéb támogatói adományokból, a személyi jövedelemadóból származó 1%-os részesedésből valamint a banki kamatokból biztosítja. Az OTP Bank Nyrt.-től 3 éven keresztül 40 000 000 Ft támogatást kapott az alapítvány 18 és 24 év közötti fiatal felnőttek tanulmányai folytatására, lakáscélú támogatására, súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg fiatal felnőttek bentlakásos szociális intézménybe kerülésének támogatására.

A 2010. év tevékenysége

A Kuratórium a 2010. április 9-én megtartott ülésén a rendelkezésre bocsátható pénzeszközök felhasználását a következők szerint határozta meg:

1. A tanulmányok támogatásának keretein belül a források korlátozottsága miatt a korábban ösztöndíjban részesülő fiatal felnőtteket pályáztatja meg.

2. A fiatal felnőttek otthonteremtése tárgyában a Kuratórium úgy döntött, hogy azoknak a lakáshoz jutását támogatja, akik lakásvásárlásra hitelt kívánnak felvenni, a támogatás lényege pedig abban áll, hogy az alapítvány a hitelfelvételhez szükséges önrészt részben vagy egészben biztosítaná a fiatal számára. Ennek keretében szintén maximum 1 500 000 Ft támogatás biztosítható.

3. Nyelvvizsga megszerzésének támogatása azoknak a gyermekvédelemben felnőtt fiatal felnőttek részére, akik felsőfokú oktatási intézményben II., III., IV. vagy V. évfolyamon tanulmányokat folytatnak, és az első diplomához szükséges nyelvvizsga megszerzése érdekében Magyarországon nyilvántartásba vett nyelvtanfolyam szervezésére jogosult nyelviskolába beiratkozott. Az elnyerhető támogatás a nyelvtanfolyam díjának 80%-a, de maximum 60 000 Ft. A támogatási összeg első fele, de maximum 30 000 Ft, a nyelvtanfolyam díjáról kiállított számla alapítvány részére történő megküldését követően, a második részlet pedig a nyelvvizsga bizonyítvány alapítvány részére történő megküldését követően kerül kifizetésre. A nyelvvizsgát az első támogatási részlet kifizetését követő egy éven belül kell letenni.

1. Ösztöndíjpályázat

A 2009/2010-es tanév II. félévében ösztöndíj támogatásban részesültek

2009/2010-es tanév szeptemberétől 46 fő kezdte meg felsőfokú tanulmányait az alapítvány támogatásával. Az ösztöndíjak tanulmányi eredmények függvényében kerültek megállapításra úgy, hogy 3,51-3,99 tanulmányi átlag esetén: havi 15 000 Ft; 4,01-4,70 tanulmányi átlag esetén: havi 20 000 Ft; 4,71-t meghaladó tanulmányi átlag esetén: 25 000 Ft ösztöndíj került átutalásra.

2009/2010-es tanévben tanulmányaikat megkezdők közül 31 fő folytatta a második félévben is tanulmányait, a 2010. év kiadásai között csak a második félév ösztöndíjai szerepelnek.

A 2010/2011-es tanév I. félévében ösztöndíj-támogatásban részesültek

Az alapítvány 31 fiatal felnőtt tanulmányait továbbra is támogatta ebben a félévben. 11 fő sikeresen befejezte főiskolai, egyetemi tanulmányait, diplomát szerzett, záróvizsgát tett, illetve a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga megszerzésén fáradozik 4 fő.

A támogatottakkal a Kuratórium ebben az évben is tanulmányi ösztöndíjszerződést kötött. A szerződésben rögzítésre került, hogy az ösztöndíjas 12 hónapra kapja a támogatást, a második félévtől akkor, ha az első félévet lezáró indexmásolatot és a második félévre vonatkozó hallgatói jogviszony igazolást beküldi az alapítvány részére, és a tanulmányi átlaga meghaladja a 3,50-t.

Mindezek alapján a 2010. év végéig a 2009/2010. év II. félévére és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan 9 298 045 Ft támogatás került kifizetésre.

2. Szociális intézménybe kerülés támogatása

2010. évben az Alapítvány nem írt ki pályázatot ilyen jellegű támogatás odaítélésére.

3. Nyelvtanulás támogatása

A nyertes pályázókkal a Kuratórium minden esetben támogatási szerződést köt.

Az alapítvány nyelvvizsga pályázata folyamatos, a Kuratórium három havonta összesíti a beérkezett pályázatokat, és dönt a nyertesekről.

2010-ben az Alapítvány 1 fiatal felnőtt nyelvtanulását támogatta 61 400 Ft-tal.

4. Otthonteremtés támogatása

A pályázat szerint az alapítványtól 1 500 000 Ft összegű támogatást kaphat a fiatal felnőtt, ha az első lakásának megvásárlásához banki hitelt kíván igényelni, az alapítvány az ehhez szükséges önrészt részben vagy egészben megtéríti. Az OTP Bank Nyrt.-vel való együttműködés keretében kidolgoztuk az erre vonatkozó pályázati kiírást. Az együttműködés értelmében az alapítvány elbírálja a beérkezett pályázatokat, a nyertes pályázóknak kötelezettségvállalási nyilatkozatot állít ki az önrész kifizetéséről, amely nyilatkozattal a fiatal beadja hiteligénylési kérelmét a bankhoz. Ezért a pályázati kiírásban az alapítvány által támogatottak körén belül további szűkítésre volt szükség olyan feltételek meghatározásaként, amelyek lehetővé teszik, hogy már eleve a pályázók közül kiszűrjük azokat, akik nem felelnek meg a banki hiteligénylés feltételeinek.

A pályázati kiírás először 2007. decemberben került megjelenítésre.

2008-ban 4 fő adott be sikeres pályázatot. A 2009 augusztusában kiírt pályázat határideje 2009. november 30-a volt, amelyre 5 fő adott be pályázatot, ebből egy fő nem felelt meg a pályázat kiírásának, két főnek 2009-ben megtörtént a kifizetése, míg két főnek a támogatás átutalása 2010-ben történt meg 3 000 000 Ft összegben.

Alapítványunk egyéni elbírálás keretében 2010-ben további 2 fiatalt részesített lakhatási támogatás keretében 2 000 000 Ft összeggel.

A fentiek alapján a 2010. évben összesen 5 000 000 Ft került kifizetésre lakhatás támogatása címen.

Egyéni kérelmek

A pályázataink mellett sok gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy korábban abban élt fiatal keresi meg alapítványunkat, hogy egyszeri támogatás biztosításával segítsük meg őket tanulmányaik folytatásában, rendkívüli élethelyzetük megoldásában. Ők olyan fiatalok, akik korábban az alapítvány ösztöndíjasai voltak, vagy csak valahonnan értesültek az alapítvány támogatásairól, de nem felelnek meg a pályázati kiírások feltételeinek. Ilyen egyéni kérelmek esetén a Kuratórium a soron következő ülésen határoz a támogatásokról. Ezekben az esetekben az alapítvány önkéntes segítője vagy titkára segítségével mindig igyekszik utánajárni a kérelmek indokoltságának, valóságtartalmának. A gyermekvédelmi gondoskodást, a tanulmányok folytatását igazolással kérjük alátámasztani, nagyobb összegű egyszeri támogatások esetén támogatási szerződést kötünk.

A 2010. év folyamán összesen 1 501 400 Ft egyösszegű támogatást biztosítottunk.

A támogatottakkal való kapcsolattartás tapasztalatai

Az alapítvány működése óta fontosnak tartja, hogy az anyagi támogatásban részesülő fiatalokkal személyesen is kapcsolatot tartson, szükség szerint vagy az igényeiknek megfelelően személyes tanácsadással is szolgáljon számukra. A támogatottak jelentős részével az alapítvány diplomájuk megszerzését követően is kapcsolatban marad, így a későbbiek folyamán is lehetőség van életvezetési tanácsokkal segítségükre lenni.

Az alapítvány ezen feladatát kezdetektől fogva az alapítvány titkára látta el 2006. augusztus 1-jétől, a titkári tisztségéről történő lemondását követően már mint önkéntes segítő végzi feladatát.

A 2010 évben a legnagyobb gondot a munkanélküliség jelentette. A diplomát szerzett fiatalok többsége végzettségének megfelelő munkakörben nem tudott elhelyezkedni.

Lakhatási feltételeikben nincs jelentősebb változás. Többségük nevelőszülőknél, utógondozó otthonokban él. Szeretnének önállóak lenni, de ennek nincsenek meg, illetve rövid távon nem teremthetőek meg a feltételei.

Önkéntes segítőnk a 2010-es évben 99 fiatal felnőttel tartott kapcsolatot, levelezés útján és személyes látogatások alkalmával. Mivel a támogatottak jelentős része vidéken él, önkéntes segítőnk saját gépkocsijával látogatja őket rendszeresen (ezért havi gépjármű-költségtérítésben részesül). A fiatalokkal való személyes kapcsolat felvétele komoly erőfeszítéseket igényel, hiszen az esetek többségében a fiatalok csak az anyagi támogatásért fordulnak az alapítvány felé, és a problémák már csak akkor derülnek ki, amikor azok nehezen orvosolhatóak.

Önkéntesünk rendkívül nagy erőfeszítéseket igénylő munkával igyekszik - az esetek túlnyomó részében sikerrel - megoldani a felmerülő problémákat.

Az alapítvány „lakásotthona”

A lakás Budapesten, a VIII. kerületben található, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában áll, melyet ingyenes használatbavételi szerződés alapján ideiglenes szálláshelyként működtetünk. A lakás tágas, lakhatásra teljesen felszerelt, négy hálóval (3 kétszemélyes, egy egyszemélyes), két fürdőszobával, egy nagy nappalival, konyhával, előszobával rendelkezik.

Jelenleg 4 fő tartózkodik a lakásotthonban, 2 fiú és 2 lány. A fiatalok közül 2 fő tanulmányokat folytat felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán, mellette alkalmi munkát is vállal. 1 fiatal évhalasztással élt a felsőoktatási intézményben, és jelenleg dolgozik, míg 1 fő befejezte felsőfokú tanulmányait, és ő is munkába állt. Év végén egy fiatal felnőtt jelezte, hogy 2011 tavaszán kiköltözik a lakásotthonból, megkezdi önálló életét.

Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok együttműködőek, a lakásotthont - kisebb-nagyobb ellenőrzés mellett - rendben tartják, tanácsainkat, iránymutatásainkat igénylik, rendszerint megfogadják. Önállóak, kiegyensúlyozott magánélettel rendelkeznek, közös programokat viszonylag nehéz velük kialakítani. A tanulmányok befejezésével az önálló lakhatás megteremtéséhez azonban igénylik a segítséget.

A lakásotthon fenntartási költségei illetve a tulajdonhoz kapcsolódó megnövekedett felújítási költségek olyan terhet jelentenek az Alapítvány számára, amelyek nincsenek arányban egyéb feladatainak ellátásával, megvalósulásával. A Kuratórium a lakásotthon további fenntartásáról a későbbiekben dönt.

Személyi változások

A 2010. évben személyi változás történt az alapítvány életében. Egy kuratóriumi tag, aki a titkári teendőket is ellátta, lemondott kuratóriumi tagságáról, így a Kuratóriumot egy új taggal egészítette ki a Fővárosi Közgyűlés, akit egyben a titkári feladatok ellátásával és képviseleti joggal is megbízott.

Kelt: Budapesten, 2011. év április hó 20. napján.

A TÁMASZ Alapítvány Kuratóriuma 2011. április 28-án megtartott ülésén elfogadta a 2010. év tevékenységéről készült közhasznúsági jelentést.

Buda Éva s. k.
a TÁMASZ Alapítvány képviselője


  Vissza az oldal tetejére