A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi

Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

Budapest, Szent János u.16.

1039

Szöveges beszámoló
2010. év

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány - iskola alapítóként és fenntartóként - 2010. évben is a Xántus János Gyakorló Középiskola fenntartói irányításával, működtetésével összefüggő feladatok maradéktalan ellátását, az iskola működési feltételeinek biztosítását tekintette legfontosabb feladatának.

A Közalapítvány közoktatási, iskolafenntartói feladatainak ellátásához, a közoktatási intézmény működtetéséhez a költségvetés 508 249 E Ft állami normatív támogatást, az alapító Fővárosi Önkormányzat - közszolgáltatási szerződés keretében - 140 339 E Ft fővárosi kiegészítő támogatást nyújtott.

A havi részletekben folyósított támogatások teljes összegét - jogszabályban rögzített határidőn belül - átutaltuk az oktatási intézménynek.

A fővárosi kiegészítő támogatás 2009/2010 tanévi intézményi felhasználásáról készült jelentést határidőre a Fővárosi Önkormányzat részére megküldtük.

A Közalapítvány saját bevételeiből 75 905 E Ft támogatást nyújtott az iskolának az oktatás színvonalát, eredményességét növelő, kötelezettségeket meghaladó szolgáltatások fedezetére (pl. kötelező óraszámon felüli - kiemelten idegen nyelv - oktatás, tanulmányi kirándulások, kulturális és sport tevékenység, ösztöndíj stb.).

A Közalapítvány - kötelezettségének megfelelően - működési költségeit kizárólag saját bevételeiből finanszírozta. Működési költségeink aránya az összes ráfordítás 1,3%-a.

Minden, jogszabály által előírt belső szabályzat az iskolában rendelkezésre áll, mindegyik megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Az esetlegesen szükséges aktualizálásokat elvégeztük. Az elmúlt évben a fontosabb dokumentumainkat, a közzétételi listának megfelelően, az iskola megújult honlapján nyilvánossá tettük, ezek mindenki számára elérhetőek.

Megtörténtek az előkészületek a Pedagógiai Program és a vele szerves egységet alkotó Szakmai Program teljes átdolgozására.

A 2009/2010. tanévben iskolánk tanulólétszáma 844 fő volt, ebből 453 fő gimnáziumi, 391 fő szakközépiskolai tagozatra járt.

A 13. végzős évfolyam 6 osztályának 161 tanulója 4,03-as érettségi átlaggal, 9 kitűnővel és célnyelvből 126 felsőfokú nyelvvizsgával (78,2%) zárta a vizsgákat.

Ezen felül az Oktatási Hivatal csoportjaként 106 fő külsős vizsgázó tett középszintű érettségi vizsgát iskolánkban, 9 tantárgyból. Az Oktatási Hivatal kérésére, iskolánkban nem oktatott tárgyak (Rendészeti alapismeretek, Katonai alapismeretek, Belügyi rendészeti alapismeretek) vizsgájához is biztosítottuk a vizsgafeltételeket.

A szolgáltató szektor területén végzett szakmai felmérések igazolják, hogy egyre nagyobb a kereslet a képzett munkaerő iránt. A piaci tendenciák alátámasztják az idegenforgalmi és vendéglátó szakmai képzés létjogosultságát, képzési programjaink tartalmának helyességét mind az elméleti, mind a gyakorlati szaktudás területén.

Változatlanul kiemelten kezeljük és az iskolánk életében meghatározó szerepe, nagy hagyománya van a nemzetközi kapcsolatok ápolásának, amelynek egyik legfontosabb terepe a Comenius program. A 2010-es év egyszerre volt projektzáró és projekt kezdő év az iskola Comenius Iskolai Partnerségek történetében, melynek folyamatában iskolánk 1997 óta vesz részt.

Örömünkre szolgál, hogy az év végén iskolánk felkérést kapott az Országház Külügyi Hivatalától, hogy iskolánk diákjai lássák el a magyar elnökséghez kapcsolódó EU-s parlamenti rendezvényeken a hostessi feladatokat.

Kiemelten közhasznú Közalapítvány mérlege
2010. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
Eszközök
A.
B.
C.
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
180 588
22 973
1 538
170 491
31 845
0
Eszközök (aktívák) összesen: 205 099 202 336
Források
D.
E.
F.
G.
Saját töke
Céltartalékok
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
202 443
0
349
2 307
200 976
0
871
489
Források (passzívák) összesen: 205 099 202 336

Kiemelten közhasznú Közalapítvány eredmény-kimutatása
2010. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 782 188 738 595
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 15 476 9 776
C. Összes bevétel 797 664 748 371
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 781 732 749 047
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2 753 3 350
F. Összes ráfordítás (D.+E.) 784 485 752 397
G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) 12 723 6 426
H. Adófizetési Kötelezettség 0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 12 723 6 426
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 456 -10 452
Tájékoztató adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások 3 880
1. Bérköltség 3 080
ebből: - megbízási díjak 1 200
- tiszteletdíjak 1 880
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0
3. Bérjárulékok 800
B. A szervezet által nyújtott támogatások 75 905
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 652 526
D. Továbbutalt támogatás 728 431

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. április 27.

Gulyás Csaba s. k. GMB Holding Kft.
Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló MKVK 001919
MKVK 007120 Gulyás Csaba ügyvezető s. k.

  Vissza az oldal tetejére