A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Pro Scholis Urbis Közalapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

Az alapítványt 1992. május hó 8. napján kelt 2 sorszámú végzéssel a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette.

A Fővárosi Bíróság a Közalapítványt 1998. január hó 1. napjától közhasznú szervezetté minősítette.

A Közalapítvány célja az:

- alapító oktatáspolitikájának megvalósítása,

- a fővárosi oktatás fejlesztése,

- a plurális oktatási intézményrendszer kiépítése, működése biztonságának növelése, alternatív pedagógiai programok támogatása,

- a pedagógiai innováció elősegítése,

- a pedagógus szakmai szervezetek munkájának támogatása,

- a nemzetközi kapcsolatok gazdagítása.

A Közalapítványt a Fővárosi Önkormányzat 2010. évben is 7704 E Ft-tal támogatta. A támogatással együtt 10 605 E Ft állt rendelkezésre a gazdálkodáshoz.

Kimutatás a közhasznú szerződés keretében kapott fejlesztési támogatás felhasználásáról

A Közalapítvány közhasznú szerződés keretében nem kapott fejlesztési támogatást.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról

A Fővárosi Közgyűlés 900/2003. V. 29. számú határozatával Borsos József rendőr alezredes gyermekei támogatására ösztöndíj címén egy évre 1200 E Ft-ot biztosított, mely kedvezményezettnek átutalásra került.

Kimutatás a költségvetés alrendszerétől kapott támogatásokról

A Közalapítvány a költségvetés alrendszerétől nem kapott támogatást.

Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról

A Közalapítvány a vezető tisztségviselőnek nem nyújtott támogatást.

A 2009. évben rövid lejáratú kötelezettségek között szerepeltetett 1760 E Ft teljes egészében felhasználásra került

Működési költségek

A Közalapítvány működési költségre 1175 E Ft-ot fordított (bankköltség, fiókbérlet, postaköltség, könyvelés, könyvvizsgálat).

A 944 E Ft pénzmaradványt a 2011. évi kötelezettségvállalással terhelt kiadásaira használja fel

Pályázat

A 2010. évi pályázat célja: A Közalapítvány olyan pedagógiai programokat, projekteket támogat, amelyek a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével kapcsolatban olyan pedagógiai programok támogatása, mely képességeik, tehetségük kibontakoztatásával segíti az intézményi integrációjukat; a kollégiumok és a velük együttműködő iskolák közötti partneri együttműködés leghatékonyabb formáinak kidolgozásának elismerése.

A megadott határidőig - 2010. szeptember 5-ig - 44 pályázat érkezett, az összes igényelt támogatás 12 443 E Ft volt. A kuratórium 27 intézményt 3000 E Ft támogatásban részesített. Az intézmények fenntartó szerinti megoszlása:

7 fővárosi fenntartású oktatási intézmény 825 E Ft
15 kerületi fenntartású 1315 E Ft
5 alapítvány, illetve alapítványi fenntartású 860 E Ft

Díjak, tárgyjutalmak

A kuratórium Pedagógus Nap alkalmából a közoktatásban kiemelkedő munkát végzők közül három személyt (Báthory Zoltán, Molnár István, Varga Ferenc), és három intézményt (Neumann János Szakközépiskola, Zrínyi Miklós Gimnázium és Újbudai Speciális Szakiskola) Budapest Közoktatásáért díjban részesített. Az elismeréshez kapcsolódó tárgyjutalomra összesen 1454 E Ft-ot fordított.

Budapest, 2011. május 3.

Tamás Györgyné s. k.
a kuratórium elnöke

Adószám: 18018507-2-42

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010. év

adatok E Ft-ban
Sor-
sz.
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
a b c d e
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+ 2.+ 3.+ 4.+ 5)
7886 7822
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 7704
3. a) alapítótól
4. b) központi költségvetésből
5. c) helyi önkormányzattól 7704 7704
6. d) egyéb
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 80
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12. C. Összes bevétel (A+B) 7886 7822
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+ 2.+ 3.+ 4. + 5. + 6.)
7732 7773
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 2189 1329
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 20
16. 3. Értékcsökkenési leírás
17. 4. Egyéb ráfordítások 5523 6444
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19. 6. Rendkívüli ráfordítások
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+ 2.+ 3.+ 4. + 5. + 6.)
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások
23. 3. Értékcsökkenési leírás
24. 4. Egyéb ráfordítások
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26. 6. Rendkívüli ráfordítások

Adószám: 18018507-2-42

Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010. év

adatok E Ft-ban
Sor-
sz.
A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 7732 7773
28. G. Adózás előtti vállalkozási Eredmény (B-E)
29. H. Adófizetési kötelezettség
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 154 49

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Sor-
sz.
A tétel megnevezése Tárgyév
32. A. Személyi jellegű ráfordítások
33. 1. Bérköltség
34. Ebből: - megbízási díjak
35. - tiszteletdíjak
36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetés
37. 3. Bérjárulékok
38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 5500
39. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
40. D. Továbbutalt támogatás

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során a Pro Scholis Urbis Közalapítvány egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. május 19.

Szilágyi Dezső s. k.
kamarai tag
KVTSZ 004653


  Vissza az oldal tetejére