A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Fővárosi Szociális Közalapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

A Fővárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 1992. április 15-én a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minősített, 1998. január 1-jétől kiemelkedően közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c.) szakaszában foglalt közhasznú - szociális - tevékenységet lát el.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052 Budapest V. ker., Városház u. 9-11.), amely 2003. január 1-jétől a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján működik, önálló adószámmal.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdálkodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükről külön mérlegbeszámoló készítésével adnak is számot adnak.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérlegbeszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben közzétett 4. és 6. sz. mellékletben előírtak alapján készült.

2010. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

A társaság könyvvizsgálatát a FRISS & Társa Könyvvizsgáló Bt. (Budapest, Ady Endre u. 1.) részéről Friss László bejegyzett könyvvizsgáló (kamarai tagsági száma: 003235), míg a társaság könyvelését Pozsonyi Mercedes (1078 Budapest, Hernád u. 22.) regisztrált mérlegképes könyvelő (PM regisztrációs száma: 126147) végzi.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2010. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)
A. Befektetett eszközök 196
B. Forgóeszközök 59 880
C. Aktív időbeli elhatárolások 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 60 076
D. Saját tőke 21 611
E. Céltartalékok 0
F. Kötelezettségek 38 465
G. Passzív időbeli elhatárolások 0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 60 076
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 75 771
B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C. Összes bevétel 75 771
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 148 342
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F. Összes ráfordítás 148 342
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 0
J. Tárgyévi közhasznú eredmény -72 571
Tárgyévi eredmény összesen -72 571
Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)
A. Személyi jellegű ráfordítások 32 483
1. Bérköltség 19 086
- ebből megbízási díjak 1 331
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 409
3. Bérjárulékok 6 988
B. Szervezet által nyújtott támogatások 42 235
C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 39 314
D. Továbbutalt támogatás 39 314
E Ft-ban
Immateriális javak bruttó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 211 0 0 211
Immateriális javak értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 211 0 0 211
Immateriális javak nettó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Szellemi termékek 0 0 0 0
I. 1. Összesen 0 0 0 0
Tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések,.. 7648 0 7648
Összesen 7648 0 7648
Tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések,.. 7155 297 0 7452
Összesen 7155 297 0 7452
Tárgyi eszközök nettó értékének alakulása:
Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Záró
1. Műszaki berendezések, gépek 0 0
2. Egyéb berend., felszerelések,.. 493 0 297 196
Összesen 493 0 297 196

A beszámoló KÖVETELÉSEK sora jogcímenként:

24 E Ft - FSZKA NAV SZJA túlfizetésből
781 E Ft - BSZF NAV járulékfizetési kötelezettségekből
805 E Ft Mindösszesen

A beszámoló rövid lejáratú KÖTELEZETTSÉGEK sora jogcímenként:

28 438 E Ft - NORVÉG Pályázók felé fennálló következő évi kifizetések
37 E Ft - BSZF TB kötelezettségből
6 395 E Ft - BSZF Még elszámolatlan támogatások
3 595 E Ft - BSZFK NAV járulékfizetési kötelezettségek
38 465 E Ft Mindösszesen

2. A szervezet 2010-ben 10 millió Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés 2009. évi összeg 2010. évi összeg
Induló tőke 5 300 5 300
Tőkeváltozás 37 039 88 882
Tárgyévi eredmény közhasznúsági bevételből 51 843 -72 571
Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből 0 0
Saját tőke 94 182 21 611

A beszámoló naptári éves szemléletéből fakad, hogy a tárgyévi eredmény veszteség jellegűvé vált. Ezt „fedezi” a 2009-es évi eredmény - illetve a társaság saját tőkéje nem csökkent a jegyzett/induló tőke alá. A tárgyévi veszteséget „technikai jellegűnek” tekinthetjük.

4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fővárosi Szociális Közalapítvány

Nem kapott támogatást a 2010. év folyamán

Forrásközpont

Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatási összeg
Fővárosi Önkormányzat Közhasznú tevékenység 20 941
Szociális és Családügyi Minisztérium Közép Magyarországi Regionális
Szociálpolitikai Tanács működtetése
(2009-2010) 6 000
Szociális és Családügyi Minisztérium Szakmai Hálózatfejlesztő Központ
(2009-2010) 6 000
Szociális és Családügyi Minisztérium Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet
részére kutatás készítése,
szakmai tanulmány 3 125
Norvég Alap Tapasztalt szakértők képzése 8 700
Európai Unió, Brüsszel The Missing Link 633
Európai Unió, Brüsszel G4G 4 372
Európai Unió, Brüsszel Laps and Raps 2 382
Európai Unió, Brüsszel Connections 6 011
Európai Unió, Brüsszel Senior Force 740
Európai Unió, Brüsszel Daphne 5 055
Összesen 63 959

5. 1%-os SZJA támogatást nem kaptunk kézhez 2010. év folyamán.

6. Vezető tisztségviselő juttatásban nem részesült.

7. Közhasznú tevékenység 2010-ben

A Fővárosi Szociális Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által biztosított, és a Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből kapott támogatásokat nyílt pályázat útján nonprofit szervezeteknek adta tovább.

A Fővárosi Önkormányzattól kapott 10 M Ft támogatási összeget, a rendelkezésre álló tartalékkal együtt, összesen 25 M Ft-ot a Közalapítvány Kuratóriuma kiírta 2010-ben pályázatra az alábbi célokra:

Különösen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó - roma, hajléktalan, lakásnélküli, munkanélküli, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, bántalmazott - budapesti emberek segítésére irányuló szolgáltatások és tevékenységek költségeinek részbeni támogatása. Ezen belül:

1. Az e csoportokhoz tartozó érintettek részére jogsegélyszolgálat működtetése

2. Az e csoportokhoz tartozó érintettek és az őket segítők részére készített - modellértékű módszereket tartalmazó - módszertani tájékoztató honlap, vagy kiadvány elkészítésének a támogatása

3. Az e csoportok tagjaira irányuló előítéletek csökkentését, illetve érdekérvényesítésük megerősítését szolgáló rendezvények, nyilvános fórumok, elektronikus és hagyományos formátumú alkotások költségeinek a kiegészítő finanszírozása

4. Az e csoportok tagjai által működtetett önsegítő csoportok működési költségeinek a kiegészítő finanszírozása

Pályázni legfeljebb három éves programokkal lehetett. A teljes költség 10%-át önrészként kellett a pályázóknak biztosítani.

A kiírt pályázatra 83 pályázat érkezett, ebből 44 db. pályázatot nyilvánított nyertesnek a Kuratórium. A kiírt pályázati összeg teljes egészében elosztásra került.

A nyertes pályázatok közül 22 pályázó 1 éves programra pályázott, 7 pályázó 2 éves programra, és végül 15 pályázó 3 éves programra pályázott és nyert támogatást.

A kiírt pályázatra mintegy 130 M Ft-os igényt nyújtottak be, amelynek csak egy töredékét tudta a Kuratórium támogatni.

Még 2008-ban a Közalapítvány az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus programra benyújtott „Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem, jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten” elnevezésű pályázatát elfogadták, és 90 M Ft támogatásban részesítették. A közalapítványnak 15% önrészt kell biztosítani, a pályázati program lebonyolítására.

A projekt a fővárosban élő legveszélyeztetettebb csoportokat célozta meg:

- roma kisebbséghez tartozók

- hajléktalan emberek

- lakhatási támogatásra szorulók, díjhátralékosok, munkanélküliek, egyedül élő idősek vagy a lakásmaffia által veszélyeztetettek

- pszichiátriai ellátásban részesülők

- fiatal droghasználók

- fogyatékkal élők

- homoszexuálisok

- börtönből szabadulók

A 8 db nyertes alprojektre a Diszkrimináció elleni küzdelem és jogvédelem keretprogramra, és a 24 nyertes alprojektre a Jogsegélyszolgálat ösztönzése Budapesten keretprogramra a pályázókkal a támogatási szerződéseket 2009. július 1-vel megkötöttük.

A projektek végrehajtása folyamatosan történik. A Végső kedvezményezettek negyedévenként nyújtják be a projekt-előrehaladási jelentéseket, amelyek alapján kerül sor a projektek ellenőrzése.

A Végső Kedvezményezettektől szerződésmódosítási kérelmek érkeztek a beszámolási időszakban, amelyek nagy részben a benyújtott jóváhagyott költségvetést, részben a futamidőt érintették. A futamidő, vagyis a projekt végrehajtásának időtartama a módosítás következtében nem csökkent, hanem nőtt. A költségvetés módosítások oka volt, pld. az eszközök beszerzésének későbbi felmerülése, vagy beállított költségek szükségtelenné válása.

2010-ben második alkalommal került sor a végső kedvezményezettek projektjeinek helyszíni ellenőrzésére. A monitorozási adatlapok szerint a projektek végrehajtása a pályázatban vállaltak és a benyújtott projekt-előrehaladási jelentésekben foglalt szakmai és pénzügyi beszámoló szerint történik.

A Végső Kedvezményezettek programjainak futamideje 2010. december 31-ig tartott, ennek következtében ezek a szervezetek a végső beszámolókat 2011. január 31-ig fogják benyújtani.

A pályázat teljes elszámolása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé előreláthatóan 2011 első félében fog befejeződni.

Az EQUAL A/57 projekt befejeződött az év folyamán, 2010. október 14-el megszüntettük az elkülönített bankszámláját.

Dr. Győri Péter s. k.

Budapest, 2011. május 16.

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1

együtt

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója
2010.

Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
egyéb szervezet megnevezése

1052 Budapest, Városház u. 9-11.
címe

Keltezés: Budapest, 2011. május 16.

Dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P. H.

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2010. év

adatok E Ft-ban
sor
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) 416 196
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 416 196
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
6 B. Forgóeszközök (7.-10. sorok) 107 072 59 880
7 I. KÉSZLETEK
8 II. KÖVETELÉSEK 4 419 805
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 102 653 59 075
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 328
12 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 6. + 11. sor)
107 816 60 076
13 D. Saját tőke (14.-19. sorok) 94 182 21 611
14 I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE 5 300 5 300
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 37 039 88 882
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) 51 843 -72 571
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 13 634 38 465
22 I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 13 634 38 465
24 G. Passzív időbeli elhatárolások
25 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+24. sor)
107 816 60 076

Budapest, 2011. május 16.

Dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010. év

adatok E Ft-ban
sor
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.)
164 699 75 771
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 73 661 30 941
3 a) alapítótól 20 941 20 941
4 b) központi költségvetéstől 63 661
5 c) helyi önkormányzattól 10 000 10 000
6 d) egyéb, ebből 1%: ..0..
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 61 364 43 018
8 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5 500
9 4. Tagdíjból származó bevétel
10 5. Egyéb bevétel 3 233 1 812
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele
12 C. Összes bevétel (A + B) 164 699 75 771
13 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
112 856 148 342
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 35 357 41 082
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 22 767 32 483
16 3. Értékcsökkenési leírás 610 297
17 4. Egyéb ráfordítások 50 801 73 979
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
19 6. Rendkívüli ráfordítások 3 321 501
20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
21 1. Anyagjellegű ráfordítások
22 2. Személyi jellegű ráfordítások
23 3. Értékcsökkenési leírás
24 4. Egyéb ráfordítások
25 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
26 6. Rendkívüli ráfordítások

Budapest, 2011. május 16.

Dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

1 8 0 3 6 3 3 8 8 5 3 2 5 6 9 0 1
1 8 1 0 9 0 2 5 8 5 3 2 5 6 9 0 1
Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)
Az egyéb szervezet megnevezése: Fővárosi Szociális Közalapítvány és
Budapesti Szociális Forrásközpont
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010. év

adatok E Ft-ban
sor
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző évek(ek)
helyesbítése
Tárgyév
a b c d e
27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) 112 856 148 342
28 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 51 843 -72 571
32 Tárgyévi eredmény (I. + J.) 51 843 -72 571

Tájékoztató adatok

33 A. Személyi jellegű ráfordítások 32 483
34 1. Bérköltség 19 086
35 ebből: - megbízási díjak 1 331
36 - tiszteletdíjak 0
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 6 409
38 3. Bérjárulékok 6 988
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások 42 235
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 39 314
41 D. Továbbutalt támogatás 39 314

Budapest, 2011. május 16.

Dr. Győri Péter s. k.
az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

FRISS & Társa

* Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság

Budapest, 11. Ady Endre utca 1.11/3. (1024)

M-dl: 06-1/316-5504, C 06-20/214-47-01

Mész: 28681111-3-41; BankazAmlast: 1030001102-10374969-49020013;
Céef.sa: 01-06-610777; Kamara: MKVK000135

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Fővárosi Szociális Közalapítvány Kuratóriumának

Elvégeztük a Közalapítvány (KSH-száma: 18036338-8532-569-01) 2010. december 31-i fordulónapra elkészített 2010. június 1. napi keltezésű 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 11-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 60 076 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 72 571 E Ft (vesztség) -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az Alapítvány felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellen-őrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Az Alapítvány 2009. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójáról a 2010. június 28. napján kelt könyvvizsgálói jelentésünkben minősítés nélküli záradékot bocsátottunk ki, A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, A lentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Alapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során az Alapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit; azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló az Alapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. május 16.

FLÚ & TÁRSA FRISS LÁSZLÓ
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Betéti Társaság okleveles könyvvizsgáló
Budapest 11., Ady Endre utca 1, 1113 „hites könyvvizsgáló
Eng. szám: MKVK 000135 Eng. szám. MKVK 003235

A jelentés négy példányban készült, szárazbélyegző lenyomattal hitelesítve. Pdf formátumban is kiadva!


  Vissza az oldal tetejére