A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

Tárgy: Közhasznú jelentés a Közalapítvány 2010. évi működéséről.

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivatkozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kötelező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét, a vezető tisztségviselőknek juttatott támogatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.

A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek figyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat.

Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványt.

A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezetté minősítette.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el.

A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

- szociális tevékenység (2. alpont),

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő finanszírozása,

b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,

c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,

d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modell-kísérletek támogatása,

e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szerveződéseinek és továbbképzésének a támogatása,

f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,

g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrások összekapcsolása,

h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek ellenőrzése, értékelése.

3. A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biztosítottak:

Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,

Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.

A Magyar Államkincstárnál 2004. február 13. óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla.

A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány kuratóriuma minden évben törekedett arra, hogy a pályázati kiírások időben elkészüljenek, hogy a hajléktalanokat ellátó szervezeteknek elegendő ideje legyen felkészülni a pályázatok benyújtására és következésképpen a hajléktalanok ellátásában ne legyen fennakadás.

Így a 2010. május 26-i ülésen a Kuratórium az alábbi határozatot hozta:

5/2010. (V. 26.) Köz. A. határozata

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy tudomásul veszi, hogy:

- a Fővárosi Önkormányzattal a támogatási szerződés 40 M Ft-ról létrejött, és a támogatási összeg átutalása folyamatban van,

- a minisztériummal kötendő 280 M Ft támogatási összeg biztosításáról szóló támogatási szerződéshez az iratok, mellékletek becsatolásra kerültek április hónapban, az aláírás folyamatban van.

A Közalapítvány Kuratóriuma a májusi ülésén döntött feltételhez kötötten a pályázati kiírásról, az alábbiak szerint:

9/2010. (V. 26.) Köz. A. határozata

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány Kuratóriuma úgy dönt, hogy:

1. jóváhagyja a Közalapítvány 2010. évi pályázati kiírását,

2. a pályázati kiírást akkor lehet meghirdetni, ha a minisztériumi 280 M Ft támogatási összegről szóló támogatási szerződés aláírva megérkezik a Közalapítvány titkárságára.

3. a pályázati kiírást tájékoztatás céljából a Kuratórium fenti 1. és 2. számú határozataival együtt fel kell tenni az Összefogás Közalapítvány honlapjára.

Határidő: 1. és 3. azonnal

2. minisztériumi támogatási szerződés aláírását követően, azonnal

Ezt követően a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Családi és Szociális Szolgáltatások Főosztálya 2010. június 29-én kelt levelével értesítette a Közalapítványt, hogy 42 M Ft elvonásra kerül a tervezett támogatási összegből, ezért 238 M Ft-ra várható a támogatási szerződés megkötése.

Végül a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a támogatási szerződés 2010. szeptember 22-én jött létre 238 M Ft támogatási összeg biztosítására.

A Közalapítvány 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal és a Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződések alapján nyújtott költségvetési támogatásból működött, illetve döntött a pályázati kiírásokról.

A Közalapítvány 2010-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 238 000 000 Ft támogatást kapott az alábbi szakfeladatokra:

749 031 Módszertani szakirányítás: 51 200 000
879 042 Hajléktalanok bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása: 125 000 000
889 929 Utcai szociális munka 61 800 000

A Fővárosi Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 40 000 000 Ft támogatási összeget kapott a Közalapítvány az alapító okiratban lévő célok megvalósításához.

A minisztériumi támogatási szerződéshez csatolt szakmai program szerint a Közalapítvány az alábbiak szerint használta fel az alapítóktól kapott támogatási összeget:

A támogatási összeget a hajléktalan ellátásban, mint minden évben, 2010-ben is nyílt pályázat útján osztotta szét a pályázók között.

A pályázaton támogatást igényelhetett bármely természetes és jogi személy, aki részt vállal a hajléktalan személyek ellátásában. Így pályázhatott valamennyi önkormányzat, állami, önkormányzati intézmény, humán szolgáltatást végző nem állami szervezet (egyház, közalapítvány, közhasznú alapítvány, közhasznú egyesület, egyéni és társas vállalkozás, Bt., Kht.), amennyiben a pályázott szolgáltatás megvalósításával vállalta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt feltételek teljesítését.

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a Közalapítvány 2010-ben milyen főbb célokra írta ki pályázatát, a hajléktalan emberek Közép-magyarországi ellátásának biztonsága érdekében:

I. A KÖZTERÜLETEKEN ÉLŐK ELLÁTÁSA:

Ez a pályázati blokk évek óta a fővárosi téli krízis ellátás minimális logisztikai és üzemeltetési biztonságát szolgálja. A nagyvárosi téli krízis ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges, de normatív támogatással nem fedezett feladatok kerülnek e körben finanszírozásra. E feladatok kapcsolódnak az alaptámogatásban részesülő szolgáltatásokhoz, azonban azokat - szükség szerint - kiegészítik részben a dologi, részben a személyi feltételek biztosításával.

(Ilyen pl.: a krízisautók és speciális utcai gondozó szolgálatok támogatása, regionális diszpécserszolgálati feladatok ellátása, étkeztetés éjjeli menedékhelyen, nappali melegedők hétvégi nyitva tartása, alacsony küszöbű szolgáltatások támogatása.)

II. INTÉZMÉNYES ELLÁTÁS FENNTARTÁSA, REKONSTRUKCIÓJA, FEJLESZTÉSE:

Ez a pályázati blokk egyrészt azt a célt szolgálja, hogy pótolja azokat a legszükségesebb hiányokat - karbantartás, felújítás, gép- műszerbeszerzés, pótlás stb. -, melyek a működési támogatás(ok)ból nem fedezhetőek, viszont elmaradásuk közvetlenül akadályozza a szolgáltatások folyamatos biztosítását.

Másrészt ebben a pályázati blokkban szerepelnek azok a speciális, de igen költséges ellátások, melyek a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának hiányait vannak hivatva pótolni, oltási és gyógyszer-ingyenesítési programok, lábadozók kiegészítő finanszírozása.

(Ilyen pl.: intézményi: átmeneti szállók, nappali melegedők beruházásának támogatása, kiegészítő programok, téli ellátást kiegészítők, hajléktalan emberek egészségügyi ellátása.)

III. AZ INTÉZMÉNYES ELLÁTÁSBÓL VALÓ KIKERÜLÉST TÁMOGATÓ PROGRAMOK

Ez a pályázati blokk évek óta az ellátásból való kivezető utat van hivatva szolgálni. Míg az I. blokk a krízis helyzetek oldását, a II. blokk az ellátás körének lehető bővítését, színvonalának lehető emelését szolgálja, addig a III. blokk nyújt lehetőséget az ellátásban részesülők részére a tényleges helyzetváltoztatásra. Ugyanakkor ez a blokk teremti meg annak a lehetőségét is, hogy - akár az ún. bónos rendszeren, akár az ún. támogatott lakhatási programon keresztül - évente több száz férőhely fölszabaduljon, és azon biztosítani lehessen újabb, intézményes ellátásra szorulók ellátását, el lehessen kerülni a meglévő intézmények teljes „bedugulását”.

Ma már egyértelműen látható, hogy a jelenlegi támogatás-szabályozási körülmények között az ilyen, támogatott lakhatási programok finanszírozását az EU források nem váltják ki, továbbra is szükség van ezek hazai finanszírozására.

Fentiek alapján a május 26-i kuratóriumi döntésnek megfelelően a Közalapítvány az 1. sz. melléklet szerint kiírta pályázatát, amelyben a pályázati összeget és a határidőket az alábbiak szerint határozta meg:

A támogatásra fordítható pályázati keretösszeg: 275 millió Ft

A pályázat benyújtási időszaka: legkorábban: 2010. szeptember 27.

Legkésőbb: 2010. október 11.

A pályázatok elbírálására a határidő: 2010. november 6.

A Közalapítvány a csatolt 2. sz. melléklet szerinti engedélyező okirat előkészítését tartalmazó táblában foglaltak szerint a 2010. november 8-i ülésén döntött a pályázatok elbírálásáról. A kiírt pályázati összeg teljes egészében felosztásra került a pályázók között. A minisztériumi támogatási szerződésben lévő összeg teljes egészében felhasználásra került. A Fővárosi Önkormányzattól a közszolgáltatási szerződés szerint kapott támogatási összegből 37 000 000 Ft került felhasználásra, a maradványösszegből a 3 000 000 Ft-ból fedezi a Közalapítvány a működési költségeket.

A működési költségek felhasználását a 2010 évi mérlegben mutatjuk be a végleges beszámolóban.

Összesen 215 db pályázat érkezett, ebből nyertes pályázat lett 151 db és nem nyert 64 db pályázat.

Az igényelt támogatás összesen: 470 534 536 Ft volt, ebből működésre: 352 128 902 Ft-ot és beruházásra: 118 405 364 Ft-ot kértek a pályázók.

A nyert támogatás összesen: 275 471 000 Ft ebből működésre: 229 892 000 Ft-ot és beruházásra: 45 579 000 Ft-ot osztott szét a Közalapítvány Kuratóriuma, a nyertesek adatait tartalmazó Excel tábla szerint.

A támogatási szerződésekben lévő összegek lekönyvelése során derült ki, hogy tévedésből 275 471 000 Ft-ot osztott szét a Közalapítvány a nyertes pályázók között. Ennek az adminisztrációs tévedésnek az oka következő:

A 430/2010 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei: az Excel táblában a cella formázása eltért a többitől és a 192 000 Ft-nál szóköz volt ütve és nem adta hozzá ezt az összeget az összesen összeghez.

A 496/2010 Szociális Gondozó Központ - Érd: a cellába a bírálat során 279 000 Ft akartak javasolni és véletlenül 279 00 Ft lett beírva, amit az Excel szintén nem adott hozzá a végösszeghez így lett 471 000 Ft eltérés.

A támogatási szerződések megkötése nem a hibás Excel tábla, hanem a Kuratórium döntésének megfelelően történt.

A 471 000 Ft rendelkezésre áll a Közalapítvány működési költsége terhére, ezért pénzügyileg nem okoz gondot a finanszírozása.

Tehát 275 471 000 Ft-ot osztott szét a Kuratórium a 2010 évi pályázat során.

A fentiekből is látható, hogy a rendelkezésre álló összeget jóval meghaladó igény van a hajléktalanok ellátására. A hajléktalanok egészségügyi ellátására beadott pályázatokat, ha lett volna rá pénzügyi keret, nem kellett volna kihúzni, lehetett volna támogatni. A Kuratórium a beruházások tekintetében az ellátási szükségességet vette figyelembe. A Kuratórium a lakhatási pályázatoknál 298 fő kiköltözési támogatásáról döntött összesen.

Az utcai gondozó szolgálatok gépkocsi beszerzésére, cseréjére a beérkezett 5, 6 pályázatból azonban esetleg 1 db-ot lehetett volna támogatni, mivel a szakmai programok nem tartalmazták a megfelelő, bírálati szempontból is fontos információkat. Kb. 10-12 millió forint igény érkezett erre a programra, ezért a Kuratórium intézkedett, hogy fel kell mérni a rendelkezésre álló gépkocsiparkot.

2010. november 17-én az engedélyező okirat aláírása megtörtént, amelynek alapján létrejöttek a nyertes pályázókkal a támogatási szerződések. A támogatási összegek utalása a szerződések szerint, így részletekben történik.

Monitorozás

A Kuratórium a 2010. május 26-i ülésén megtárgyalta a „Javaslat a 2009 évi nyertes pályázatok monitorozására” című előterjesztést.

A 2009. évben folytatott monitorozási gyakorlat volt 2010-ben is - a benyújtott előterjesztés szerint, voltak olyan alprogramok -, mint pl. II/1, II/2 és a II/3, a II/4, valamint a III/1-es alprogramok nyertes pályázatai, amelyek a helyszínen lefolytatott monitorozás során kerülnek ellenőrzésre, valamint voltak olyanok, amelyek a benyújtott dokumentációk alapján kerültek ellenőrzése.

A Kuratórium figyelemmel volt arra, hogy az ellenőrzések és azok jegyzőkönyvei álljanak rendelkezésre augusztus 15-ig, hogy azokat az esetleges bírálathoz már fel lehessen használni.

Mindezek alapján a kuratórium az alábbi határozatot hozta:

11/2010. (V. 26.) Köz. A. határozata

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány:

(1) A Kuratórium úgy dönt, hogy elfogadja a 2009. évi pályázatok monitorozására tett javaslatot, annak költségvonzatát, azzal a módosítással, hogy a monitorozási időszak: 2010. júniusra és az összefoglaló értékelés elkészítésének időpontja: 2010. augusztus 15-re módosul.

A Kuratórium a 2010. november 8-i ülésén megtárgyalta a monitorozásról készült jelentéseket, és határozattal döntött azok elfogadásáról és egyes esetekben a támogatási összeg visszafizetésének kötelezettségét írta elő.

A Kuratórium minden évben megtárgyalja a nyertes, illetve az elszámolt, a projekteket befejező pályázó szervezetek pályázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló jelentést. A Kuratórium 2010. november 8-i ülésén tárgyalta a 2009 évi nyertes pályázók ellenőrzéséről készült összefoglaló jelentést.

Krízis Alap
A 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére meghirdetett pályázat

A Kuratórium 2010. november 8-i ülésén tárgyalta a Krízis alapra rendelkezésre álló összeg felhasználásáról szóló beszámolót.

A kuratóriumi tagok ismertetőt kaptak a 2008. szeptember 30-át követően önálló lakhatását elveszített, kiskorú gyermeket nevelő személyek részére meghirdetett pályázat eredményeiről, kimutatásairól, pénzügyi helyzetéről.

TÁMOP532 projekt végrehajtása

A Közalapítvány konzorciumi partnereként meghívást kapott még 2007-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása” című kiemelt projekt tervezésében és megvalósításában való aktív közreműködésre (TÁMOP-5.3.2).

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rögzített, A társadalom megújulása prioritást szolgáló Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. fejlesztési területe, az Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése prio-ritás céljainak elérését szolgálja.

A TÁMOP-5.3.2. projekt a prioritás célkitűzéseit a hajléktalanellátó intézmények és az ott dolgozó szakemberek szemléletének és eszközrendszerének megújításával módszertanilag alapozza meg, és a hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő szolgáltatások bevezetését, használatát segíti a szolgáltatók körében. A prioritás célkitűzései teljesítése és fenntarthatósága érdekében a projekt javaslatokat kíván megfogalmazni a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését sikerrel szolgáló eszközök rendszerszerűvé tételére és jogszabályi megerősítésére.

Konzorciumi megvalósítás

A projektet a Hajléktalanokért Közalapítvány, mint projektgazda, és az Összefogás Közalapítvány, mint partnerszervezet, konzorciumi partnerségben hajtja végre. A konzorciumi feladatmegosztás oka Budapestnek és vonzáskörzetének más régiókkal összevetve lényegesen eltérő helyzete a hajléktalanság és a foglalkoztatottság kapcsán, mivel a Közép-magyarországi régióban (KMR) koncentrálódik az effektív hajléktalanok fele-harmada, a hajléktalanszállók fele, munkanélküliségi rátája pedig a legalacsonyabb.

Eredetileg a program befejezésének határideje 2011. június 30.

A TÁMOP532 projekt 1 éves hosszabbítása valószínű. A projekt így 2012. június 30-ig tartana. Ebben a kérdésben még nem született döntés.

Működési költségként - beleértve a Kuratórium, a Felügyelő Bizottság és a Közalapítvány Titkárságának költségeit is - a Kuratórium által évente meghatározott összeg használható fel, amely azonban nem haladhatja meg az éves tervezett összkiadás 6%-át, vagyis a 2010 évi költségvetés szerint a 21 781 248 Ft-ot, ezzel szemben a tervezett működési kiadás. 13  520  800 Ft, ami az éves összkiadás 3,73%-a.

A működési költség végleges összegét a mérlegben mutatjuk ki.

Befektetés diszkont kincstárjegybe

A Közalapítvány alapító okiratának módosítása lehetővé tette, hogy az ideiglenesen fel nem használt összegek diszkont kincstárjegybe befektetésre kerüljenek a Magyar Államkincstárnál. Ez a lehetőség biztosítja, hogy a Közalapítvány a működési költségeinek egy részét a kamatokból fedezze.

A Kuratórium elnöke 2011. II. 28-ig beszámolt a Közalapítvány szakmai működéséről az alapítóknak, és a mérleg jóváhagyása után, 2011. június 30-ig ismételten beszámol, valamint közzéteszi a gazdálkodás legfontosabb adatait a Fővárosi Közlönyben, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában.

Budapest, 2011. május 5.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
a Kuratórium elnöke

18112285-1-41

Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

Budapest 1134 Dózsa György út 152.

MÉRLEG

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év Előző
év(ek) helyes-
bítései
Tárgyév
a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 1  717 0 3  371
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1  374 2  082
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 343 1 289
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 189 417 0 240 598
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK 14 174
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 189 403 240 424
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 100 000 119 000
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 291 134 0 362 969
13 D. Saját tőke 36 404 0 47 621
14 I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 817 10 404
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL,
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
9 587 11 217
19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 222 807 0 253 119
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 222 807 253 119
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 31 923 62 229
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 291 134 0 362 969

Keltezés: Budapest, 2011. május 05.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY

18112285-1-41

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2010. ÉV

adatok E Ft-ban
Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző
év
Előző
év(ek) helyes-
bítései
Tárgyév
a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 330 205 0 333 333
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 305 000 0 297 265
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 305 000 278 000
8 f) egyéb támogatás 19 265
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 14 429 32 095
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 125 37
11 4. Egyéb bevétel 10 651 3 936
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 330 205 0 333 333
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 320 618 0 322 116
15 1. Anyagjellegű ráfordítások 9 945 13 356
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 24 100 25 896
17 3. Értékcsökkenési leírás 573 1 802
18 4. Egyéb ráfordítások 286 000 281 062
19 ebből: továbbutalt támogatás 285 000 275 571
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 0
23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 320 618 0 322 116
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) 0 0 0
31 H. Adófizetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) 0 0 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 9 587 0 11 217
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34 A. Személyi jellegű ráfordítások
35 1. Bérköltség 20 497
36 ebből: megbízási díjak
37 tiszteletdíjak
38 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 28
39 3. Bérjárulékok 5 372
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 37

Keltezés: Budapest 2011. május 05.

Ikvai-Szabó Imre s. k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)

P. H.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány alapítói és kuratóriuma részére

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2010. évi beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 362 969 E FT a mérlegszerinti eredmény 11 217 E FT, - és a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.

Itt jegyezzük meg, hogy a 2009. 04. 13-án kiadott jelentésünkben 2009. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a közalapítvány belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2011. május 05.

Varga Péter s. k. Varga Péter s. k.
ügyvezető bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 000256 MKVK 004214

  Vissza az oldal tetejére