A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2010. évi közhasznúsági jelentése * 

2010. december 31.

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója
2010. év

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

1072 Budapest, Rákóczi út 18.

Budapest, 2011. április 29.

Dr. Nagy Miklós s. k.
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE
2010. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1. A. Befektetett eszközök 385 844 389 230
2. I. Immateriális javak 3 624 2 158
3. II. Tárgyi eszközök 379 020 383 872
4. ebből: - tárgyi eszközök értékhelyesbítése 346 709 341 869
5. III Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200
6. B. Forgóeszközök 1 114 199 1 106 330
7. I. Készletek 2 506 0
8. II. Követelések 1 188 1 723
9. III. Értékpapírok 0 0
10. IV. Pénzeszközök 1 110 505 1 104 607
11. C. Aktív időbeli elhatárolások 4 397 2 507
12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
13. D. Saját tőke 1 404 504 1 412 653
14. I. Induló tőke 10 000 10 000
15. II. Tőkeváltozás 1 031 191 1 054 503
16. III. Lekötött tartalék 0 0
17. IV. Értékelési tartalék 346 709 341 869
18. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 16 348 6 246
19. VI. Tárgyévi eredmény váll. tevékenységből 256 35
20. E. Céltartalék 62 743 62 743
21. F. Kötelezettségek 31 565 20 291
22. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 17 424 17 424
23. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 14 141 2 867
24. G. Passzív időbeli elhatárolások 5 628 2 380
25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067

Budapest, 2011. április 29.

Dr. Nagy Miklós s. k.
ügyvezető igazgató

Statisztikai számjel: 18052851-9499-561-01

Az egyéb szervezet megnevezése: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Az egyéb szervezet címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 18.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2010. ÉV

adatok E Ft-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b c d
1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 146 790 163 320
2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 57 748 100 787
3. a) alapítótól 57 748 100 787
4. b) központi költségvetéstől 0 0
5. c) helyi önkormányzattól 0 0
6. d) egyéb, ebből 1%............1.............. 0 0
7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 1 590 0
8. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 87 312 60 004
9. 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
10. 5. Egyéb bevétel, Rendkívűli bevétel 140 2 529
11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 17 930 10 550
12. C. Összes bevétel 164 720 173 870
13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 130 442 157 074
14. 1. Anyagjellegű ráfordítások 84 783 95 581
15. 2. Személyi jellegű ráfordítások 38 769 52 656
16. 3. Értékcsökkenési leírás 5 623 4 986
17. 4. Egyéb ráfordítások 1 238 3 851
18. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 0
19. 6. Rendkívüli ráfordítások 28 0
20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 17 674 10 515
21. 1. Anyagjellegű ráfordítások 17 674 10 515
22. 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0
23. 3. Értékcsökkenési leírás 0 0
24. 4. Egyéb ráfordítások 0 0
25. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
26. 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0
27. F. Összes ráfordítás (D+E) 148 116 167 589
28. G. Adózás előtti eredmény (B-E) 256 35
29. H. Adófizetési kötelezettség 0 0
30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 256 35
31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 16 348 6 246

Budapest, 2011. április 29.

Dr. Nagy Miklós s. k.
ügyvezető igazgató

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok E Ft-ban
A. Személyi jellegű ráfordítások 52 656
1. Bérköltség 36 549
ebből: - megbízási díjak 2 940
- tiszteletdíjak 0
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 384
3. Bérjárulékok 10 723
B. A szervezet által nyújtott támogatások 0
ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 0

Budapest, 2011. április 29.

Dr. Nagy Miklós s. k.
ügyvezető igazgató

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2010. ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2011. április 29.

A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY 2010. ÉVES KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest Főváros Közgyűlése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban alapította, majd az 1999. szeptember 21-én kelt - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-ai végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kiemelten közhasznú szervezetként működik.

A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata többek között a főváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcsolódóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítő programok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló - az Audit Network Hungary Kft. - auditálja. A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál 002158 szám alatt nyilvántartott Audit Network Hungary Kft. auditálásra kijelölt könyvvizsgálója dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567.

A Közalapítvány számvitelét az AM-RI Könyvelő, Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. vezeti. A könyvelésért Ribling Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló felelős (Kamarai száma: 004142).

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentést az alábbi szerkezetben és tartalommal kell elkészíteni:

I. Számviteli beszámoló (közhasznúsági egyszerűsített éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása).

II. A költségvetési támogatás felhasználása.

III. A vagyon felhasználásának bemutatása.

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása.

V. Más szervezetektől kapott támogatás felhasználása.

VI. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló.

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai.

I. Számviteli beszámoló
(éves beszámoló mérleg, eredménykimutatás)

A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat. A szabályzatokat 2010. évben a törvényi változásoknak megfelelően aktualizálta.

A BVK számviteli politikája rögzíti azokat a fő szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit kell tekinteni a számviteli elszámolás szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén kell alkalmazni.

A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:

- A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fővárosban működő mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, működésének segítése, az erre irányuló szervező, oktató és tanácsadó tevékenység végzése.

- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 10%-ot meghaladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő hatásának együttes (előjeltől független) összege meghaladja a 20 millió forintot, illetőleg az ellenőrzött üzleti év mérleg-főösszegének 2%-át.

- A BVK kettős könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámolót a december 31-i fordulónapot követő február 28-i zárlat alapján március 31-ig kell elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a Felügyelő Bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasznúsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 31-ig közzé kell tenni.

- A Közalapítvány a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a számviteli törvény, illetőleg a kormányrendelet előírásaitól nem tért el.

- A BVK a számviteli politikában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenysége szűk körű.

- A BVK a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A 2010. éves mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a kormányrendeletben előírt tagolásnak megfelelően készült el. A Közalapítvány a mérleg minden tételét könyv szerinti leltárral dokumentálta.

A mérleg kiemelt sorai az előző év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

adatok E Ft-ban
Előző év Tárgyév Változás
Befektetett eszközök 385 844 389 230 +3 386
Forgóeszközök 1 114 199 1 106 330 -7 869
Aktív időbeli elhatárolás 4 397 2 507 -1 890
Eszközök összesen 1 504 440 1 498 067 -6 373
Saját tőke 1 404 504 1 412 653 +8 149
Céltartalék 62 743 62 743 0
Kötelezettségek 31 565 20 291 -11 274
Passzív időbeli elhatárolás 5 628 2 380 -3 248
Források összesen 1 504 440 1 498 067 -6 376

A fő mérlegsorok adatainak tartalmáról, az év folyamán bekövetkezett változásairól az alábbi kiegészítések kerülnek bemutatásra.

A. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

adatok E Ft-ban
Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték 18 007 337 - 18 344
Értékcsökkenés 14 383 1 803 - 16 186
Nettó érték 3 624 - 1 466 2 158
Ingatlanok
Épületek
Bruttó érték 45 145 7 524 - 52 669
Értékcsökkenés 28 195 1 275 - 29 470
Nettó érték 16 950 6 249 - 23 199
Ingatlanok értékhelyesbítése 346 709 - 4 840 341 869
Ingatlanok összesen 391 854 6 249 4 840 365 068
Műszaki gépek, berendezések
Bruttó érték 14 782 - - 14 782
Értékcsökkenés 13 845 828 14 673
Nettó érték 937 - 828 109
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték 16 332 5 017 21 349
Értékcsökkenés 16 149 142 16 291
Nettó érték 183 4 875 5 058
Beruházások 14 241 - 604 13 637
Tárgyi eszközök összesen
Bruttó 437 209 7 097 444 306
Értékcsökkenés 58 189 2 245 60 434
Nettó 379 020 4 852 383 872
Immat. jav. + tárgyie. + nettó 382 644 3 386 386 030
Befektetett pénzügyi eszk. 3 200 - 3 200
Befektetett eszközök 385 844 3 386 389 230

Az egyes eszközcsoportok értékének változását az alábbiak okozták:

Az immateriális javak bruttó értékét 337 E Ft-tal növelte a hírlevélküldő szoftver aktiválása. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 1 803 E Ft volt. A záró nettó érték 2 158 E Ft-ra csökkent.

Az ingatlanok, ezen belül az épület bruttó értékét az aktivált felújítások 7 524 E Ft-tal növelték. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 1 275 E Ft. A nettó érték 23 199 E Ft-ra nőtt.

A 1072 Budapest, Rákóczi út 18. szám alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került aktualizálásra. A BVK tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 365 068 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

- épület nettó értéke 23 199 E Ft

- értékhelyesbítés 341 869 E Ft

- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték 365 068 E Ft

Az értékhelyesbítés 4840 E Ft-tal csökkentette az eszközök és azonos összeggel a saját tőke - ezen belül az értékelési tartalék - értékét.

A műszaki gépek, berendezések bruttó értéke nem változott. Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás 828 E Ft volt. Az eszközök nettó értéke 109 E Ft.

Az egyéb gépek, berendezések értéke 5017 E Ft értékű beszerzéssel nőtt (Call Center, telefonközpont, mobil telefon). A tárgyévi értékcsökkenés (142 E Ft) elszámolása után a nettó érték 5058 E Ft.

Továbbra is a folyamatban lévő beruházások között van nyilvántartva a Társasháztól megvásárolt helyiségcsoport (7350 E Ft) és az ingatlan felújítás tanulmány terve (6287 E Ft).

A tárgyi eszközök nettó értéke - az értékhelyesbítést leszámítva - 9692 E Ft-tal nőtt.

A befektetett pénzügyi eszközök 3200 E Ft záró értékét az „Enterprise 94” Kft.-ben lévő 100%-os tulajdoni hányadot jelentő 3000 E Ft üzletrész, valamint a Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium Nonprofit Kft.-ben lévő 200 E Ft befektetés teszi ki. A mérlegérték 2010-ben nem változott.

B. Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az előző év végihez képest 7 869 E Ft-tal csökkent.

A készletek értéke nulla, miután a korábban selejtezett eszközök hulladék értéke a könyvekből kivezetésre került.

A követelések értéke1723 E Ft, amiből

- szállítónak fizetett előleg 21 E Ft
- az áthúzódó áfa követelés 1 021 E Ft
- egyéb adó túlfizetés 4 E Ft
- magánnyugdíjpt. túlfizetés 677 E Ft
- a mikrohitel követelés 15 676 E Ft
- értékvesztés -15 676 E Ft
Összesen: 1 723 E Ft

A követelések - a mikrohitel tartozás kivételével - a 2011. évben rendezhetők.

A mikrohitel lejárt és a finanszírozó bankok által kimutatott összegeire az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. A 2010. évben ebből a követelésből 410 E Ft térült meg.

A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1 104 607 E Ft, 5898 E Ft-tal alacsonyabb a nyitó értéknél. A pénzkészlet összetétele:

- pénztár 197 E Ft
- valutapénztár 120 E Ft
- elszámolási betétszámla 6 842 E Ft
- devizabetét számla 545 E Ft
- kamatozó és óvadéki számlák (hitelalapok) 1 096 903 E Ft
Összesen: 1 104 607 E Ft

A valutapénztár és a devizabetét értéke a fordulónapi MNB középárfolyamon került meghatározásra.

A pénzkészlet az év folyamán lehetővé tette a közhasznú tevékenységek, a pályázati feladatok és a hitelprogramok finanszírozását.

C. Aktív időbeli elhatárolások

A 2010. évet illető árbevételek és kamatok lekönyvelése 2151 E Ft elhatárolást tett indokolttá. A 2010-ben kifizetett, de a 2011. évet terhelő költségek összege 356 E Ft.

A mérleg eszköz oldalának főösszege 1 498 067 E Ft.

D. Saját tőke

A saját tőke összege 1 412 653 E Ft, 8 149 E Ft-tal magasabb az előző évinél.

Az induló tőke 10 000 E Ft összege az év folyamán nem változott.

A tőkeváltozás a megelőző évi eredmény átvezetésével 1 054 503 E Ft-ra nőtt. A saját tőkét (tőkeváltozást) növelte az „Enterprise 94” Kft. által visszafizetett 6708 E Ft, amelyet korábban a BVK veszteségrendezés címén adott át a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságának. A tőkeváltozás keletkezési jogcímenként megbontva került nyilvántartásra.

Az értékelési tartalék a 1072 Budapest, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan értékhelyesbítésének aktualizálása folytán 4840 E Ft-tal csökkent. Az új érték 341 869 E Ft, egyezően a befektetett eszközök között kimutatott értékhelyesbítés összegével.

Az alaptevékenység 6 246 E Ft és a vállalkozási tevékenység 35 E Ft eredménye együtt 6281 E Ft-tal növelte a saját tőkét.

E. Céltartalékok

A BVK Felügyelő Bizottsága 2009/6. (V. 19.) számú határozata alapján a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott, de a BVK által el nem ismert 62 743 E Ft 1997. évi követelésre - az óvatosság elvére tekintettel - képzett céltartalék változatlan. Újabb fejlemény az ügyben nem történt.

F. Kötelezettségek

A kötelezettségek mérlegértéke 20 288 E Ft, az előző évihez képest 11 277 E Ft-tal kevesebb.

A hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 E Ft, amely a kincstári forrásból kapott hitelalap tartozást mutatja (15 210 E Ft tőke és 2214 E Ft kamat).

A rövid lejáratú kötelezettség 2867 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- bankszámla követel egyenlege 2 E Ft
- rövid lejáratú kölcsön 5 E Ft
- belföldi szállítók 1150 E Ft
- 2010-ban esedékes adók és járulékok, 1710 E Ft
Összesen: 2867 E Ft

A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2011-ben megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatosan történik. Fizetési határidőn túli adótartozás nincs.

A GVOP 2.2.1. Alapszintű tanácsadási programot 2004. április 15. és 2007. július 15. között valósította meg a BVK, amelynek keretében budapesti vállalkozások jutottak hozzá a vállalkozásuk működtetéséhez szükséges alapinformációkhoz.

2009. áprilisában a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) vizsgálatot folytatott erre a programra vonatkozóan. A vizsgálatról jegyzőkönyv készült, amelyben megállapításra került, hogy a tanácsadók kiválasztásakor a BVK nem tett eleget közbeszerzési kötelezettségének annak ellenére, hogy dokumentumokkal igazolta, hogy a támogatási szerződés számára előírta, hogy a programban a tanácsadókra vonatkozóan nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A jegyzőkönyv megállapításai nem tartalmaztak számviteli elszámolásra vonatkozó határozatot.

A KEHI az ügyet az Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére átadta a vizsgálat folytatására, amely 2010. évben is folytatódott de nem zárult le.

G. Passzív időbeli elhatárolások

A térítés nélkül átvett eszközök miatti halasztott bevétel 680 E Ft. Az elhatárolás - a számviteli előírások szerint - az évenként elszámolt amortizációval azonos összegben, a rendkívüli bevételekkel szemben került kivezetésre.

A mérlegfordulónap után felmerült, de a lezárt évet terhelő költségek miatti passzív elhatárolás 1 699 E Ft (audit-költség, telefon, fizetendő kamatok, stb.).

A mérleg forrás oldalának főösszege 1 498 067 E Ft.

A 2010. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása szerint a BVK a 2010. évben 173 870 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség és ráfordítás 167 589 E Ft. Az eredmény 6 281 E Ft nyereség, amely a következő szerint alakult:

- közhasznúsági tevékenység eredménye 6246 E Ft
- vállalkozási tevékenység eredménye 35 E Ft
Összesen: 6281 E Ft

A közhasznú tevékenységből származó bevétel - összehasonlítva a 2009. évivel - alábbi jogcímeken keletkezett:

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2009. év 2010. év
Alapítótól kapott támogatás 57 748 100 787
Pályázati támogatások 1 590 -
Egyéb közhasznú bevételek 1 564 99
Mikrohitel és Budapest Kisvállalkozói Hitel költségtérítés és jutalékai 3 805 5 038
Egyéb bevételek 73 62
Kapott kamatok 81 870 54 966
Rendkívüli bevételek 140 2 368
Összes közhasznú bevétel 146 790 163 320

Az alapító Budapest Főváros Önkormányzatától kapott működési célú támogatás 100 787 E Ft volt. A felhasználásról a támogatónak pénzügyi jelentés készült.

A pályázati úton elnyert támogatásból származó bevétel a 2010. évben nem volt.

A mikrohitel költségtérítés és a jutalék a hitelfolyósításokkal függ össze. A 2010. évi bevétel kissé növekedett (5038 E Ft).

A kamatokból származó bevétel 54 966 E Ft, 26 904 E Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. A csökkenést az alacsonyabb betéti kamatok okozták.

A rendkívüli bevétel (2368 E Ft) a halasztott bevétel elszámolt költséggel azonos összegű megszüntetésével kapcsolatos.

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 157 074 E Ft, amely 26 632 E Ft-tal magasabb az előző évinél.

Az összes költség és ráfordítás tevékenységenkénti bontása:

adatok E Ft-ban
Megnevezés 2009. év 2010. év
Működés közvetett költségei 12 187 3 523
Hitelezés költségei 57 338 48 913
Pályázatok költségei 1 590 -
Fővárosi támogatás 57 748 100 787
ebből: beruházás, felújítás -12 414
Pályázatok önrésze 312 -
Egyéb ráfordítások 1 267 3 851
Összesen 130 442 157 074

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként a közhasznú eredmény 6 246 E Ft nyereség, amely a Közalapítvány vagyonát növelte.

A vállalkozási tevékenység 2010. évi bevétele 10 550 E Ft, a ráfordítás 10 515 E Ft, a vállalkozási eredmény 35 E Ft. A vállalkozási tevékenység a 2008. évben kötött szerződésben vállalt feladat folytatásával és befejezésével függött össze. A munka közel önköltséges volt, számottevő nyereséget nem hozott. A nyereséget társasági adó nem terheli, mivel az árbevétel nem éri el a kiemelten közhasznú szervezetekre érvényes kedvezményezett szintet (az összes bevétel 15%-a).

A BVK szakmai tevékenysége a VI. fejezetben kerül bemutatásra.

II. A költségvetési támogatás felhasználása

A Közalapítvány 2010. évben az alapítótól, Budapest Főváros Önkormányzatától 100 787 000 Ft támogatást kapott.

A Közalapítvány a támogatást 100%-ban költségeinek finanszírozására fordította:

I. működési költségekre 40 247 000 Ft-ot,

II. végső kedvezményezett vállalkozások részére nyújtott tevékenységek költségeire 60 540 000 Ft került elszámolásra.

A támogatás felhasználásáról külön pénzügyi beszámoló készült.

III. A vagyon felhasználásának bemutatása

A közalapítványi vagyon 2010. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok E Ft-ban
2009. XII. 31. 2010. XII. 31. Változás
A. Befektetett eszközök 385 844 389 230 +3 386
I. Immateriális javak 3 624 2 158 -1 466
II. Tárgyi eszközök 32 311 42 003 +9 692
III. Befektetett pénzügyi eszközök 3 200 3 200
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 346 709 341 869 -4 840
B. Forgóeszközök 1 114 199 1 106 330 -7 869
I. Készletek 2 506 0 -2 506
II. Követelések 1 188 1 723 +535
III. Értékpapírok - 0 0
IV. Pénzeszközök 1 110 505 1 104 607 -5 898
C. Aktív időbeli elhatárolások 4 397 2 507 -1 890
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067 -6 373
D. Saját tőke 1 404 504 1 412 653 +8 149
I. Induló tőke 10 000 10 000 0
II. Tőkeváltozás 1 031 191 1 054 503 +23 312
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék 346 709 341 869 -4 840
V. Tárgyévi er. alaptevékenységből 16 348 6 246 -10 102
VI. Tárgyévi er. vállalk. tev.-ből 256 35 -221
E. Céltartalékok 62 743 62 743 0
F. Kötelezettségek 31 565 20 291 -11 274
I. Hosszú lejáratú kötelezettség 17 424 17 424 0
II. Rövid lejáratú kötelezettség 14 141 2 867 -11 274
G. Passzív időbeli elhatárolások 5 628 2 380 -3 248
FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 504 440 1 498 067 -6 373

A Közalapítvány vagyonában a 2010. évben - leszámítva az értékhelyesbítésből származó csökkenést - inkább pozitív irányú változások történtek. A 1072 Budapest, Rákóczi út 18. szám alatti irodaépület értékelésének 4 840 E Ft összegű csökkenése az ingatlanok piaci értékének általános visszaesésével függ össze. A befektetett eszközök értékét az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás csökkentette.

IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása

A BVK a 2010. évben - az alapítói támogatáson túl - egyéb juttatást nem kapott.

V. Más szervektől kapott támogatás felhasználása

A BVK - az alapítói támogatáson kívül - más szervektől támogatásban nem részesült.

VI. Beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú tevékenységéről

A BVK alapfeladata a fővárosi vállalkozók fejlesztési igényeinek széles körű kielégítése integrált szolgáltatási rendszer működtetésén keresztül annak érdekében, hogy a vállalkozások hatékony szerepet vállaljanak az új munkahelyek megteremtésében. Elsődleges célja a vállalkozói kultúra széles körű fejlesztése, a budapesti vállalkozások EU-val kapcsolatos ismereteinek bővítése, ezáltal versenyképességük növelése. A BVK ágazat- és versenysemleges szolgáltatásait az egyes programok dokumentumai előírásainak megfelelően valamennyi budapesti székhellyel, illetve telephellyel rendelkező vállalkozás igénybe veheti.

A BVK a kereskedelmi bankok által nem finanszírozott budapesti induló-, mikro- és kisvállalkozásokat információszolgáltatással és tanácsadással hozzásegíti a támogatott források igénybevételéhez, új piacokra való jutáshoz, hozzájárulva ezzel a munkahelymegtartó és munkahelyteremtő képességük erősítéséhez, adófizető képességük fenntartásához. A feladatai ellátásához szükséges humánus, ügyfélbarát, átlátható irodai szolgáltatások feltételeit biztosítja.

A Közalapítvány feladatával összhangban, nem piaci típusú finanszírozási szolgáltatásait pályázati úton elnyert más forrásokból, külön szerződésrendszereken keresztül biztosítja a vállalkozások számára.

A BVK küldetésének további fontos része - a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozók részvételével - a főváros globális és regionális pozícióját javító, érvényesítő projektek megvalósításában való közreműködés. (Erre példa a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP), amely három ágazatból - ITT, ÖKO, MEDI - tematikusan leválogatott, innovatív exportorientált vállalkozások, klaszterek és beszállító kkv-k fejlesztési programja.) A vállalkozások piaci láthatóságát elősegítő szolgáltatásaival hozzájárul a nemzetközi versenyképesség és a piaci integráció megvalósításához. A BVK egyik kiemelt tevékenységi körében kidolgozza azokat a projekteket és programokat, amelyek a vállalkozásfejlesztés területén jelentős hatással lehetnek a fővárosi vállalkozások versenyképességének javulására, így ezek foglalkoztatásélénkítő hatása meghatározó.

A BVK programfejlesztő szakmai műhelyként is fontos szereplője a vállalkozásfejlesztés intézményrendszerének. Jelentősebb programfejlesztések voltak pl. a Beszállítói Kormányprogram, Lánchíd Faktoring program, többszintű mikrohitel programok, Új Magyarország finanszírozási programok, szindikált hitelprogramok a vállalkozásfejlesztésben (Budapest Kisvállalkozói Hitel, amellyel Budapest 2001-ben Európai Innovációs Díjat nyert az európai nagyvárosok fejlesztési programjainak versenyében), valamint az országos alapszintű kkv tanácsadói program megalapozása, stb.

2010. évben a szolgáltatások igénybevételének mértéke az előző évhez képest megnövekedett. Ennek meghatározó oka az, hogy a gazdasági válság következtében drámaian csökkent a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozások profitabilitása, így a számukra nyújtott non-profit szakértői szolgáltatások intenzitásának növelése elsőrendű feladat volt. A BVK megtartva korábbi gyakorlatát, továbbra is térítésmentesen kívánta szolgáltatásaival ellátni a fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

1. Hitelprogramok

A szolgáltatási rendszerben kiemelt helyet foglal el a finanszírozási programok köre. 2010. évben a legkeresettebb termék az MFB Zrt. hitelterméke, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel volt. A kedvezményes hitel kondíciói valóban segítséget nyújtottak a mikro- és kisvállalkozók fejlesztési terveinek megvalósításában. Az Országos Mikrohitel Alapból finanszírozott klasszikus Mikrohitel és a Budapest Kisvállalkozói Hitel a fejlesztések mellett a forgóeszköz finanszírozást biztosította a vállalkozások részére.

2010. év különösen nehéz volt a vállalkozások számára, mivel a gazdasági válság hatására a kereskedelmi banki forrásokhoz jutás továbbra is problémát okozott, és a piac szűkülése sem kedvezett a beruházások megvalósításához. Ennek ellenére a BVK-nál elérhető hiteltermékek iránt jelentős kereslet mutatkozott. A finanszírozási lehetőségek iránt érdeklődők száma meghaladta a 3 000 főt. A benyújtott kérelmek száma elmaradt az érdeklődők számától, mert a vállalkozások nehezen tudták teljesíteni a kedvezményes hitelhez jutás azon alapfeltételét, hogy nem lehet lejárt köztartozásuk, és sem a vállalkozás, sem a kapcsolt vállalkozásaik ellen az utóbbi 5 évben nem indult felszámolási, végrehajtási eljárás.

Bizakodásra ad okot, hogy a megfinanszírozott beruházások jelentős része a termelő ágazatokban valósult meg ingatlan vásárlás és környezetvédelmi szempontból is korszerű gépek beszerzésében. A hitelben részesült vállalkozásoknál létszámleépítés nem volt, az új munkahelyek száma viszont növekedett. Több innovatív beruházás megvalósítása részesült kedvezményes hitelben.

A gazdasági válság ellenére a BVK által kezelt hitelportfolió nem romlott lényegesen, a vállalkozások fizetési késedelme 30-60 nap között maradt. Ez elsősorban annak a BVK által felállított és működtetett monitoring rendszernek köszönhető, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a vállalkozások fejlődését, gazdálkodását és működését.

A hitelprogramok forrásszerkezete

A hitelprogramok lebonyolítása 2010. évben három pénzintézet, az Erste Bank Hungary Nyrt., a Polgári Takarékszövetkezet és az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) közreműködésével valósult meg.

A BVK mindhárom pénzintézettel érvényes együttműködési megállapodással rendelkezik, munkakapcsolata jó. A programok lebonyolításában közreműködik a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA).

2010. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 1 085 153 498 Ft volt, a záró állomány 2010. december 31-én 1 088 034 136 Ft.

A BVK hitelalapjának 2010. évi pénzügyi elszámolása:

adatok Ft-ban
Megnevezés Összes forrás
Bevételek
Nyitó egyenleg 1 085 885 066
Befolyt késedelmi kamat 397 197
Betét után kapott kamat 55 095 747
- látra szóló kamat 49 865
Ebből: - lekötött betét kamata 53 562 368
- óvadék utáni kamat 1 483 518
Egyéb bevétel
Összes bevétel 1 141 378 010
Kiadások
Adminisztrációs költségek összesen 538 317
- folyósított hitelek utáni jutalék
Ebből: - a befizetett kamat utáni jutalék 293 406
- állománykezelési díj 244 911
Bankköltségek 171 543
Behajtási költségek 11 634 014
Egyéb kiadás* 41 000 000
Összes kiadás 53 343 874
Pénzügyi egyenleg (összes bevétel mínusz összes kiadás) 1 088 034 136
Hitelalap folyószámlák egyenlege 1 072 358 475
Ebből: - alapszámlán 40 983 501
- lekötött betétben 1 019 500 000
- tőke- és kamatfedezeti számlákon 11 874 974
Vállalkozói tartozások 15 675 661
Hitelalap nagysága 2010. december 31-én 1 088 034 136
A fenti adatok megegyeznek a 2010. december 31-i főkönyv forgalmi adataival.
* Egyéb kiadás: működési költség.

2010. évi hitelezési adatok - kivonat (2010. december 31-i adatok)

Beadott kérelmek Jóváhagyott kérelmek Folyósítás
Db Ft Db Ft Db Ft
Mikrohitel Plusz Program 11 123 260 000 2 14 500 000 2 13 289 714
Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel 69 1 752 191 000 34 837 387 000 34 757 230 307
Országos Mikrohitel Program 19 95 713 000 11 58 013 000 10 49 243 000
Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram 1 6 000 000 0 0 0 0
Összesen: 100 1 977 164 000 47 909 900 000 46 819 763 021

A kimutatás a hitelezési folyamat előző évekről áthúzódó adatait is tartalmazza.

A Mikrohitel Plusz és az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel esetén a BVK-nál közvetlenül a tanácsadói munka jelenik meg, mivel a programok technikai lebonyolítója a BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft., amely bankügynöki megállapodást kötött az MFB Zrt.-vel.

A hitelprogramokkal kapcsolatos általános megállapítások

A konvergencia program hatása, valamint az általános gazdasági recesszió elsősorban az év második felében volt érezhető, mivel a vállalkozások jövőképe negatív irányba mozdult el, így 2010. évben a BVK hitelezési tevékenysége az előző évekhez képest mérsékelt eredményt ért el.

A BVK marketing tevékenysége, amely a költségtakarékosság jegyében valósult meg, továbbra sem tudta ellensúlyozni azt a tényt, hogy a támogatott tanácsadási program megszűnt. A kapcsolat a tanácsadókkal fennmaradt, de aktivitásukat erősen befolyásolta a tanácsadási munka anyagi kompenzációjának elmaradása.

A gazdaság növekedésében érezhető megtorpanás kihatott a vállalkozói kedvre és a fejlesztéseket a vállalkozások megfontoltabban, több esetben elhalasztva valósítják meg. A vállalkozások jelentős része az érdeklődés, tájékozódás szintjénél megállt.

A BVK a szolgáltatásainak megismertetése érdekében DM akciót, úgynevezett „kék levél” kampányt indított. A fővárosi iparűzési adóbevallás nyomtatvány csomaggal együtt postázásra került a BVK hitelprogramjait ismertető informá-ciós levél, amelyet 262 000 fővárosi vállalkozás kapott kézhez.

KEDVEZMÉNYES FORRÁSOK A FŐVÁROSI VÁLLALKOZÁSOKNAK
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK MIKROVÁLLALKOZÁSOKNAK
Megnevezés Új Magyarország
Kisvállalkozói Hitel
Budapest Kisvállalkozói Hitel Mikrohitel Mikrohitel Plusz Program
Maximálisan igényelhető hitelösszeg 50 000 000 Ft
induló vállalkozásoknak maximum 25 000 000 Ft
15 000 000 Ft 7 000 000 Ft 15 000 000 Ft
agrárvállalkozások számára 5 000 000 Ft
Maximális futamidő 180 hónap 60 hónap 96 hónap 120 hónap
agrárvállalkozások számára 84 hónap
Futamidőből türelmi idő a tőketörlesztésre legfeljebb 24 hónap legfeljebb 6 hónap legfeljebb 6 hónap legfeljebb 24 hónap
Kamat mértéke 3 havi EURIBOR + 4% jegybanki alapkamat +3% fix, évi 6,5% változó, mindenkor érvényes jegybanki alapkamat
Hitelgarancia díj garancia díj, megfizetését az MFB Zrt. átvállalja garancia díj megfizetése a vállalkozót terheli garancia díj megfizetését az MFB Zrt. átvállalja
Minimális saját erő a beruházás vissza-
igényelhető áfa nélküli bekerülési értékének minimum 10%-a
az igényelt hitelösszeg 20%-a az igényelt hitelösszeg 20%-a a beruházás vissza-igényelhető áfa nélküli bekerülési értékének minimum 10%-a
Hitelcél beruházás finanszírozása beruházás, fejlesztés, forgóeszköz finanszírozása beruházás, fejlesztés, forgóeszköz finanszírozása beruházás finanszírozása

A konstrukciók együttesen is igénybe vehetők, amennyiben a hitelfeltételek külön-külön is teljesülnek!

Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy a hitelkihelyezések minősége - a gazdasági válság ellenére - nem romlott.

2010. december 31-én a BVK saját forrásaihoz kapcsolódó hitelkihelyezések minősítése az alábbiak szerint alakult:


Minősítési kategória
Nem lejárt tőketartozás
(Ft)
Lejárt felmondott tőke és kamattartozás
(Ft)

Összes kintlévőség
(Ft)
Összes kintlévőség aránya a teljes kihelyezéshez viszonyítva
Visszafizetettek 835 981 408 96%
A minősítésű ügyfelek tartozásának összege 15 255 398 15 255 398 2%
B minősítésű ügyfelek tartozásának összege 228 000 228 000 0%
C minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 6 947 943 6 947 943 1%
D minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 80 348 80 348 0%
E minősítésű ügyfelek tartozásának összege 0 8 647 370 8 647 370 1%
Összesen: 15 483 398 16 683 026 32 166 424 100%

C, D és E minősítésű ügyfelek által fennálló követelés aránya (óvadék beváltása miatt) a teljes kihelyezéshez 2%.

Valamennyi D és E minősítésű ügyfél felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban van.

Budapest Kisvállalkozói Hitel

A BVK folytatta a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukcióban a hitelezési tevékenységét, a Polgári Takarékszövetkezettel és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján. A BVK forrását képező hitelrész óvadéki konstrukcióban kerül folyamatosan felhasználásra.

Országos Mikrohitel Program

A kihelyezések a program központi korszerűsítésének elmaradása miatt elmaradtak a lehetőségektől. A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány központi marketing tevékenysége elsősorban image-reklámjára és nem a termék tulajdonságaira irányult.

Mikrohitel Plusz Program

A BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft. 2010-ben, mint „A” típusú bankügynök vett részt az MFB Zrt. hitelprogramjában. A kérelmekkel kapcsolatos tanácsadói feladatokat a BVK látta el.

Az MFB Zrt. megbízásából a Magyar Követeléskezelő Zrt. negyedévente auditálja a lebonyolított ügyleteket, amely az ellenőrzések során szabálytalanságot nem talált.

A hitelkérelmek számának alakulását befolyásolta az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel megjelenése.

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelkonstrukció

A Mikrohitel Plusz Program tapasztalataira építve 2008. év elején indult az MFB Zrt. által meghirdetett Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram, amely negyedik elemként került fel a BVK hitel-portfoliójába. A program beváltotta a hozzá fűződő reményeket, a vállalkozások körében hamar keresett termékké vált. A kihelyezés korlátjaként elsősorban a vállalkozások tőkehiánya volt tapasztalható.

Ennek keretében hosszúlejáratú (15 éves), alacsony kamatozású, 50 M Ft hitelösszegig nyújt beruházási forrást a kisvállalkozók számára. A BVK tulajdonában lévő „Enterprise 94” Kft. 2007. december 20-án aláírta az együttműködés alapját képező ügynöki megállapodást az MFB Zrt.-vel, a hitelezési munka 2008. év elején indulhatott meg.

A BVK az ország egyetlen olyan pontja, ahol az MFB Zrt. hiteltermékei: a Mikrohitel Plusz és az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitel egyaránt elérhetőek a vállalkozások számára.

Az év folyamán számos workshop, szakmai program került megrendezésre, ahol a tájékoztató előadásokon a BVK hitelprogramjain keresztül, a vállalkozások finanszírozási lehetőségei kerültek bemutatásra több fővárosi kerületben.

A hitelprogram bemutatásának fontos eszköze a hirdetés, reklám, kommunikáció. Az ezzel kapcsolatos információkat a BVK weblapjain, hetilapokon és rádiós interjúkon keresztül juttatta el az érdeklődő vállalkozásoknak.

A hitelprogramokra történő jelentkezést megkönnyíti BVK által kifejlesztett interaktív tanácsadási szoftver, amely képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit.

A hitelprogramok rövid, közép és hosszú távú hozama a főváros számára

A hitelprogramok hozama számszerű és nem számszerűsíthető formában jelenik meg a főváros életében.

A BVK a rendelkezésre álló források kihelyezésével kb. 6 milliárd forint összegű fejlesztés megvalósítását segítheti elő, amely a meghitelezett vállalkozások árbevételét kb. 30%-kal növelheti. Az árbevétel növekedésének következtében a vállalkozások nyeresége mintegy 1 milliárd forinttal növekedhet, amely a főváros iparűzési adóbevételeinek növekedésében is megjelenik.

A hitelprogramokban résztvevő vállalkozások piacon maradási esélyei megnőnek, ezáltal munkahelyeket képesek megtartani és új munkahelyeket teremtenek, adófizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják, javul a fizetési morál.

A főváros számára a fentieken kívül hozzáadott eredményként jelenhet meg az elmaradt adóbevételek megfizettetése, mivel a hitelprogramokban csak azon vállalkozások vehetnek részt, amelyeknek lejárt adótartozásuk nincs.

2. A BVK pályázati tevékenysége

2.1. Hazai pályázatok

Mind a 7 régióban kiírásra került ROP „Vállalati tanácsadás” c. pályázat célja a régiós tanácsadási program támogatás közvetítőjének kiválasztása volt.

A KMOP 1.5.1. Vállalati tanácsadás pályázati kiírásra 2010. januárjában nyújtotta be pályázatát a BVK, mint konzorciumi tag. A konzorcium vezetője a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a konzorcium másik két tagja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) és a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PMVA) volt. A megpályázott összeg 1,13 Mrd Ft volt.

A BKIK vezette konzorcium pályázata, forráshiányra hivatkozva, elutasításra került.

A döntés ellen a BKIK fellebbezést nyújtott be.

Az egyes régiókban a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok a BVK által kifejlesztett egységes tanácsadói rendszerrel pályáztak.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2010. évi pályázati programjára nyújtott be pályázatot a BVK 2010. június 25-én. A pályázat címe „A Közép-magyarországi régió kis- és középvállalkozásainak Foglalkozásélénkítési lehetőségei non-profit eszközökkel (Konferencia és Workshop)” volt. A pályázat elutasításra került.

2.2. Nemzetközi pályázatok

NEURORESCUE

A BVK részvételével 2010. január 14-én beadásra került az Európai Bizottság FP7-REGIONS-2010-1 programja alatt indított NEURORESCUE című pályázat, amely keretében öt ország hat szervezete fogott össze, hogy új modelleket hozzon létre a mentális betegségek területén zajló egészségügyi kutatások terén, valamint garantálja a multidiszciplináris megközelítést, a területen működő klaszterek feltérképezését, segítését. A projektben a BVK, mint a Budapest MediPólus Klaszter alapító tagja a benyújtott projekt értelmében, annak 5. munkacsomagjában (Work Package 5) alvállalkozóként az alábbi feladatok ellátásában vesz részt:

- kutatás vezérelt klaszterek fejlődését meghatározó nemzeti és európai kezdeményezések beazonosítása, részvétel,

- projekt kommunikációja nemzeti és nemzetközi rendezvényeken,

- részvétel a Közös Akcióterv (JAP) disszeminációjának céljából megrendezésre kerülő szemináriumok és műhelymunkák szervezésében,

- befektetési rendezvény-sorozat szervezése a közép-magyarországi régióban.

A feladatok elvégzésére tervezett költségek a projekt 2010. december 15-16-i indulásától kezdődően, annak teljes időtartama alatt (2010. december-2013. december) elszámolhatók.

JASMINE

Az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2008-ban megállapodott a JASMINE (Közös fellépés az európai mikrofinanszírozási szervezetek támogatására) elnevezésű közös kezdeményezés elindításában, melynek célja a mikrofinanszírozó szervezetek működésének, tevékenységei színvonalának javítása.

A kezdeményezés egy kísérleti időszakból áll, amely a 2009-től 2011-ig tart. A 2010-ben benyújtandó, az Érdeklődés kifejezésére kiírt pályázatok alapján több európai, nem banki, mikrohitelt nyújtó szervezet került kiválasztásra, részesült szakmai támogatásban.

Az Érdeklődés Kifejezése céljából írt pályázati anyagot a BVK a kért határidőn belül, 2010. november 19-én benyújtotta.

3. Egyéb közhasznú tevékenységek

3.1. Felnőttképzés

A BVK a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által 01-0726-05 számon nyilvántartásba vett felnőttképzést folytató intézményként működik.

Ennek keretében az alábbi szolgáltatásokkal állnak rendelkezésre a vállalkozások számára:

- előzetes tudásszint felmérés,

- képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás,

- segítségnyújtás a személyre szabott képzési terv összeállításához.

Szakmai továbbfejlődés érdekében 2010. évben is a BVK munkatársai részére angol nyelvi képzés állt rendelkezésre két nyelvi szinten.

A kötelezően előírt képzéseken kívül szakmai továbbképzéseken is részt vettek a szakterületen dolgozók az év folyamán.

3.2. Tanácsadás

A BVK alaptevékenysége a tanácsadás. A vállalkozók alapszintű tanácsadási igényeinek kielégítése céljából ügyfélszolgálat működik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el az ügyfelek. Ennek költsége a végső kedvezményezett vállalkozások részére nyújtott tevékenységek költségei között szerepel. A BVK munkatársai a hét minden munkanapján állnak térítésmentesen a vállalkozások rendelkezésére a vállalkozás indítása és működtetése során felmerült kérdésekkel kapcsolatban. 2010. év folyamán személyes tanácsadásra megjelent ügyfelek száma 1243 fő, telefonon érdeklődő ügyfelek száma 3475 fő volt. Az ügyfélszolgálat működtetése során jelentős humánerőforrás és működési költség igény merült fel.

A tanácsadási és hitelezési munkát segíti az interaktív tanácsadói szoftver, amely a BVK honlapján keresztül érhető el. Így képes fogadni a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, mind a hitelprogramok, mind a vállalkozások működtetése, pályázati lehetőségek témakörében, majd továbbítja a tanácsadók felé és nyomon követi a tanácsadás lezárásáig. A szoftver a munkatársak és az ügyfelek ügyintézését gyorsítja fel.

Komplex problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a BVK tanácsadói hálózatának 562 akkreditált tagja közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a BVK honlapján keresztül elérhető.

3.3. Rendezvényszervezés

A BVK által 2010-ben szervezett rendezvények célja volt, hogy az érdeklődő budapesti kis- és középvállalkozások tájékoztatást kapjanak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, hazai és nemzetközi innovációs irányokról.

Kiemelt programok az alábbiak voltak:

- A BVK a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként 2010. évben is kiállítóként és Fórum szervezőként jelen volt a 2010. május 4-7. között tartott INDUSTRIA 16. Nemzetközi ipari szakkiállításon. A „Vállalkozások és a klaszterek - kutatás, fejlesztés, innováció és finanszírozás” címmel szervezett Fórum, (2010. május 7.) regisztrált rendezvénye volt az „Európai KKV Hét 2010” eseménysorozatának.

- Az „Innováció a Dunán és a Duna mentén” elnevezésű projektbemutató - konzultáció az INNOREG KM-RIÜ Khe. szervezésében 2010. július 8-án került megrendezésre a székházban.

- A Közalapítvány eredményesen mutatta be a fővárosi vállalkozásfejlesztési programokat a 2010. szeptember 8-12. között megrendezésre került Budapesti Nemzetközi Vásár „A” pavilon 303/H kiállítóhelyen, a Szövetségek Fórumának sorstandján. Az itt szereplő szervezetek közül a BVK ajánlatait kísérte a legnagyobb figyelem.

- Az Új Széchenyi Terv vitairat kapcsán 2010. októberében a BVK 6 szakmai vitafórumot szervezett az egészségipar, a környezetipar, vállalkozásfejlesztés, innováció és a foglalkoztatáspolitika témakörökben. A műhelymunkákon több mint 200 fő vett részt. A résztvevők között voltak kkv vezetők, szakmai ágazati tanácsadók, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, minisztériumok, a Pro Régió Ügynökség képviselői, helyi vállalkozásfejlesztési központok (HVK-k) képviselői, de jelen voltak önkormányzati szakemberek, valamint egyetemi oktatók is.

- A Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter), a BVK és a Semmelweis Egyetem 2010. október 26-án rendezte meg a MediKlaszter Konferenciát a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központ Hári Pál előadótermében.

- A BVK Vállalkozói Női Klub hagyományos évzáró programjára: „A Vállalkozó Nők Színes Világa, Női Kreativitás” címmel a Központ székházában 2010. december 14-én került sor.

3.4. Kommunikáció

A Közalapítvány napi kommunikációja a fővárosi vállalkozások felé az általa működtetetett weboldalakon keresztül valósul meg friss információk szolgáltatásával, eseményekről szóló képes, hangos hírekkel:

- a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány oldalán - www.bvk.hu

- a Vállalkozásfejlesztés online oldalán - http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/

- a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán - www.budapest-polus.hu/

- a Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán - www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20

- az „Enterprise 94 Kft.” oldalán - http://www.enterprise94.hu/

Az olvasottsági statisztika igazolja, hogy a hitelprogramokról szóló hírek egyre több fővárosi mikro-, kis- és középvállalkozáshoz jutnak el, a BVK főoldalának látogatottsági száma 2010-ben elérte az 50 400 főt.

Az érdeklődő vállalkozásokkal történő kommunikációt támogatja a weboldalon keresztül működő interaktív tanácsadói szoftver is.

Együttműködve a Gazdasági Rádióval, a rádió szakmai műsoraiban a BVK folyamatos híradásokat ad a tevékenységéről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről.

A rádió szakmai műsoraiban a BVK szakemberei és partnerei 19 alkalommal adtak tájékoztatást a főváros vállalkozói számára.

A Közalapítvány szolgáltatásai minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében DM levél akciót, úgynevezett „kék levél” kampányt indított. A hagyományoknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat által postázott iparűzési adó bevallás nyomtatványcsomaggal együtt postázásra került a BVK programjait ismertető információs levél, amit több mint 262 000 fővárosi vállalkozás kapott kézhez.

A Budapesti Újságban nyomtatott és elektronikus formában rendszeresen jelentek meg cikkek a BVK szakmai programjairól.

A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség lapjában a KOINE-ban rendszeresen kaptak helyet a BVK hitelprogramjai, a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, és a BVK minta projektjei.

A BVK tanácsadói adatbázisában szereplő akkreditált tanácsadók rendszeres hírlevélben értesültek a hasznos információkról.

3.5. Nemzetközi kapcsolatok

A BVK aktív nemzetközi piacorientációs tevékenységével a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program tema-tikusan leválogatott (Medi, Öko, ITT) klaszterekben és társas vállalkozásban megvalósuló innovatív projektek nemzetközi rendezvényeken való megjelenéséhez is hozzájárult.

Belföldi és nemzetközi vonatkozásban a BVK rendszeresen részt vett a magyarországi vegyes gazdasági és kereskedelmi kamarák, nagykövetségek, kereskedelmi kirendeltségek által szervezett szakmai megbeszéléseken, fórumokon, kiállításokon, klubnapokon.

Az év folyamán a BVK több alkalommal is megbeszéléseket folytatott a bécsi (VBA) és az osztrák (ABA) partner intézményekkel, hogy tájékozódjék az osztrák innovációs tevékenységekről, klaszter fejlesztési tapasztalatokról, megossza eredményeit az osztrák szakértő kollégákkal. Közös klaszter fejlesztési programokat vitattak meg, amelyekre az uniós források feltérképezése folyamatban van (FP7). A BVK, mint regionális intézmény, az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség (KM-RIÜ) tevékenységével is megismertette partnereit.

A BVK az év folyamán aktívan részt vett a Főpolgármesteri Hivatal által szervezett nemzetközi testvérvárosi találkozókon, megbeszéléseken, fórumokon, kerekasztal beszélgetéseken, amelyeken bemutatásra kerültek a BVK integrált innovatív kkv fejlesztési programjai.

Thesszaloniki (2010. szeptember 10-17.)

A 75. Thesszaloniki Nemzetközi Vásár megrendezésére 2010. szeptember 11-19. között került sor. Az egy hetes rendezvény díszvendége Magyarország volt, amely kiemelt státuszból fakadóan számos gazdasági és kulturális program megvalósítására, kapcsolatteremtésre adott lehetőséget, illetve a megszokottnál nagyobb sajtó és médiafigyelem irányult a magyar résztvevőkre. A vásáron 2009-ben 1217 társaság mutatkozott be több mint 250 000 látogató előtt. A rendezvényt 2010-ben a görög miniszterelnök nyitotta meg. Budapest nagy jelentőséget tulajdonított az eseményen való részvételnek, ezért a Főpolgármesteri Hivatal javasolta a BVK számára stand állítását a vásáron.

A javaslatnak megfelelően a BVK 2010. szeptember 10. és 2010. szeptember 17. között vett részt a 75. Thesszaloniki Nemzetközi Vásáron. A vásáron és kiállításon a BVK a Budapesti Turisztikai Hivatallal közös standon jelent meg. A BVK tájékoztatást adott a vásár látogatóinak a főváros integrált vállalkozásfejlesztési szolgáltatásairól, köztük a Budapest Innopolisz Fejlesztési Programról (BIFP) és a Közalapítvány nemzeti és regionális innovációban betöltött szerepéről (RIÜNET, INNOREG KM - RIÜ).

Párizs (2010. november 4-7.)

Az Új Széchenyi Terv előkészítő munkáiból már kitűnt, hogy az egészségipari prioritásában kiemelten kezeli a medikai műszergyártás fejlesztését, valamint az egészségipari innovációs klaszterek kialakulásának ösztönzését. Ezen új, hangsúlyos fejlesztéspolitikai irányok jelentőségét felismerve, a budapesti székhelyű Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter, valamint annak egyik alapítója, a BVK tanulmányutat szervezett annak érdekében, hogy a párizsi régióban működő egészségipari, illetve partner klaszterek helyes gyakorlatairól tapasztalatokat szerezzen egy egészségipari klaszter megfelelő irányítási struktúrájának felépítéséről, a klaszter tagjainak összefogását segítő módszerekről, eszközökről, valamint egy komplex európai kiterjedésű kooperációs projekt kialakításáról, partnerkeresési gyakorlatokról. Projektszintű tapasztalatszerzés keretében betekintést nyerhetett a meglátogatott klaszterek közös projektjének felépítéséről, stratégiájáról a telemedicina, e-Health terén.

Brüsszel, Luxembourg (2010. november 8-12.)

A BVK képviselői az Európai Bizottság által rendezett „Mikrofinanszírozás az EU-ban” - Microfinance in the EU elnevezésű nemzetközi konferencián vettek részt 2010. novemberében. A konferencián meghirdetésre és bemutatásra kerültek a JASMINE és a Progress EU-s kkv - finanszírozási programok.

Ezt követően a BVK képviselői bilaterális megbeszéléseket folytattak Brüsszelben és Luxembourgban a finanszírozási programokban való részvétellel kapcsolatban.

Továbbá egyeztető megbeszélések folytak a Brussels Enterprise Agency (BEA) és a BVK között a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program és Brüsszel Főváros Régió nemzetközi innovációs programjaiban rejlő együttműködési lehetőségek feltérképezéséről. (Mindenekelőtt közös EU projektek a kiemelt területeken: ICT, környezet, egészség, biotechnológia ipar)

Varsó (2010. november 19-21.)

Az Európai Bizottság által rendezett „Mikrofinanszírozás az EU-ban 2010” nemzetközi konferencián folytatott egyeztetések eredményeként Varsóban a BVK képviselői tárgyalásokat folytattak az EU mikrofinanszírozási JASMINE programja által kiválasztott intézmények személyzetének oktatását lebonyolító varsói székhelyű Microfinance Center (MFC) képviselőivel. Az MFC, mint nemzetközi (Közép-Kelet-Európában is aktívan tevékenykedő) szervezet a V4 fővárosainak együttműködéséhez, a Budapest - Varsó tengelyhez történő lehetséges kapcsolódási pontjainak vizsgálata (kkv - oktatási programjai és egyéb projektjei alapján). Tárgyalások fő célja a BVK MFC tagságának előkészítése volt.

4. A Közalapítvány innovációs tevékenysége

4.1. INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2008. július 3-i döntése alapján támogatást nyert az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület, amelynek a BVK az egyik alapítója. A BVK szerepet vállal a vállalati innovációs programok kialakításának támogatásában. A három éves időtartamra szóló működését az Ügynökség 2008. szeptember 1-jén kezdte meg és 2011. augusztus 31-én zárja le.

Az Innorege 07_2 projekt indulásától kezdődően a BVK a Budapest Innopolisz Fejlesztési Programot sikeresen bekapcsolta a régió innovációs tengelyébe, folyamataiba, támogatási rendszerébe. Ily módon a BVK nagymértékben hozzájárul a Közép-magyarországi régió innovációs készségeinek és kompetenciáinak növeléséhez, fejlesztéséhez, fejlődéséhez. A projekt 2. munkaszakaszának végrehajtása befejeződött, amely 2009. szeptember 1-től - 2010. augusztus 31-ig tartott, és az NKTH-nak megküldött pénzügyi és szakmai beszámolót, szakmailag elfogadta. Tekintettel arra, hogy az NKTH (új struktúrában működik - Nemzeti Innovációs Hivatal) az átalakulás miatt 2010. októberétől pénzügyi teljesítésre nem volt jogosult, ezért a 2. munkaszakasz pénzügyi elfogadása jelenleg is folyamatban van. A projekt aktivitásairól rendszeres előrehaladási jelentés készült, mind a Főváros, mind az NKTH számára. A projekt megvalósítását a BVK vállalkozási tevékenységben látta el.

4.2. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)

A BVK a Budapest Főváros Közgyűlése megbízásából, 2007. óta folyamatosan látja el a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program koordinációját.

A program eddigi eredményei alapján a BVK a BIFP keretében a közép-magyarországi régióban a környezetipari (ÖKO), az egészségipari (MEDI), és az Információs Társadalom Technológiák (ITT) területén kialakuló üzleti projekteket, valamint ezek társas vállalkozásokban, hálózatokban, klaszterekben megjelenő együttműködéseit támogatta, a program koordinációján keresztül. Feladata volt többek között a megjelölt három ágazatban érdekelt mikro-, kis- és közepes, illetve nagyvállalkozásokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása és kialakítása, amelyek piacéretté válását - a szükséges magántőke bevonása mellett - a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílt a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.

A BVK a klaszterekkel együttműködve innovatív projekteket generált, valamint integrált, komplex szolgáltatásaival segítette a projektek finanszírozását (vissza nem térítendő, visszatérítendő hazai és EU-s pályázatok). Egyúttal ki kell emelni, hogy a hazai Operatív Programok konstrukcióin kívül, további Európai Uniós pályázatokon indultak el a klaszterek, valamint indulnak az Új Széchenyi Terv pályázatain is a tagvállalataik.

A BVK BIFP koordinációja által elért eredményekhez további források bevonása szükséges. Ilyen módon, a tematikus klaszterek további jelentős gazdasági eredményeket generálhatnak (a koordináció folyamatos).

A BIFP klaszterei 2010. év során, mintegy 40 nemzetközi kiállításon és üzleti fórumon képviseltették piacérett, innovatív termékeiket, szolgáltatásaikat. A klaszterek piacorientációs tevékenysége elsősorban a Távol-Keletre (Kína, Dél-Korea, Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Japán) összpontosult, de az EU tagállamok, FÁK országok (Oroszország, Ukrajna, Üzbegisztán, Kazahsztán stb.), arab országok (Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia, Jordánia) és Dél-Amerika (Brazília) exportpiacain is megjelentek. A klaszterek érdekeltek az Eximbank Kötött Segélyhitel Nyújtás programjához kapcsolódó K+F+I projektekben is, amelyek kimunkálása folyamatban van a MEDI és az ÖKO tematikus irányokban működő tagvállalataival és az érdekelt egyetemekkel, kutatóintézetekkel. Továbbá a 2010. India - Magyar közös vegyes bizottsági ülésen regisztrálásra került a BIFP egyik projektje.

A BIFP klaszterei:

I. MEDI PÓLUS:

1. Budapest MediPólus Klaszter. Vezető tagjai a Semmelweis Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a BVK, a MediKlaszter, az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. Számos hazai és külföldi rendezvényeken képviselte a hazai egészségipart.

2. Magyar Medikai Gyártók és Szolgáltatók Klaszter (MediKlaszter). A tagvállalatok 2006-ban hozták létre, jelenleg tagvállalatainak száma: 28 kkv. A MediKlaszter vállalatai a magyar orvostechnikai ipar meghatározó szereplői. A tagok versenyképes, magas innováció tartalmú orvostechnikai berendezések fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával és piac-ra jutásának támogatásával foglalkoznak.

3. Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter. Tagok száma 31, ebből 30 iparági kkv.

II. ITT PÓLUS

4. Mobilitás és Multimédia Klaszter. 2007-ben alakult, 25 tagja van. Az intelligens otthon, mobil helyfüggő, azonosító, nyomon követő megoldások fejlesztésére összpontosít. Három prototípus versenyt bonyolítottak le hasznosítható termékek számára, amelynek során magán tőkebefektetésekre is sor került.

III. ÖKO PÓLUS

5. Szennyvíz-technológiai Innovációs Klaszternek 23 kkv tagvállalata van. Fő fejlesztései: biogáz termelés, tisztított szennyvíz újrahasznosítása, szennyvíztisztítási technológiák fejlesztése, szennyvíziszap hasznosítása, kistelepülések önerős energiaellátása minierőművek felhasználásával, ökológiai szempontokból fontos újrahasznosított építőanyag fejlesztések.

5. Egyéb feladatok

5.1. A BVK részvétele a fővárosi vállalkozásfejlesztési koncepció stratégiájának kidolgozásában.

Az ügyvezető igazgató az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:

- Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Operatív Fejlesztési Bizottsága (BAFT OFB)

- Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)

- Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT)

- Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottsága (KMRFT IVB)

- Szent István Egyetem Gazdasági Tanácsa (SZIE GT)

- Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület (KM RIÜ)

5.2. Minőségirányítás

A BVK 2000. novembere óta ISO 9001 minőségügyi rendszer szerint tanúsított szervezet. 2010. március 29-től a közalapítvány az ISO 9001:2008 szabvány előírásainak megfelelően működtetett minőségirányítási rendszerét megújító audit keretében tanúsíttatta. A tanúsító szervezet a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft.

Jelenlegi tanúsítvány 2013. március 28-ig az alábbi tevékenységi körökre érvényes:

- tanácsadás,

- felnőttképzés

- rendezvényszervezés,

- hitel ügyintézés,

- szolgáltatási termék fejlesztése.

A tanúsítvány évente felülvizsgálatra kerül.

5.3. A Közalapítvány irodaházának üzemeltetése 2010. évben

Az irodaház vonatkozásában a 2010. évre tervezett fejlesztéseket és karbantartásokat a BVK az alapítótól kapott célszerinti támogatás felhasználásával valósította meg.

A Közalapítvány irodaházában az alábbi munkák elvégzésére került sor 15 000 384 Ft értékben:

1. Beruházásra 5 150 826 Ft került felhasználásra amelyből,

- vagyonvédelmi rendszer korszerűsítésére 260 863 Ft,

- Call Center kialakítására, telefonközpont cserével 4 889 963 Ft került kifizetésre.

Az elavult telefonközpont helyett egy korszerű, IP alapú telefonközpont került telepítésre, a számítógépes hálózat részleges felújításával együtt. A korszerű telefonközpont hosszabb távon is megbízhatóan elégítheti ki a BVK IKT igényeit.

2. Felújításra 7 263 545 Ft került elszámolásra, ebből az

- I. emeleti mellékhelyiségek felújítására 3 594 245 Ft,

- félemeleti mellékhelyiségek felújítására 3 669 300 Ft került kifizetésre.

Az irodaház vizesblokkjai az elhasználódásuk miatt felújításra szorultak. A felújítás egyaránt magába foglalta mind az épületgépészeti, mind az építészeti korszerűsítési munkákat.

3. Egy összegben elszámolt értékcsökkenésként 681 300 Ft került elszámolásra, amelyből

- irodai székek beszerzése 126 300 Ft,

- szalagfüggönyök beszerzése 555 000 Ft.

4. Az irodaház és irodák felújítására, karbantartására és javítására 1 904 713 Ft került elszámolásra, melyből

- eszköz javítási költség /Kazán fűtésszabályozás 122 238 Ft,

- takarítási díj /az épület külső üvegfelületeinek tisztítása 231 250 Ft,

- karbantartási költségként 1 551 225 Ft került kifizetésre.

A karbantartás az alábbi munkálatokat foglalja magába:

- falburkolatok javítása, festése,

- beépített bútorzat felújítása, javítása, festése,

- elhasználódott padlóburkolatok javítása, cseréje,

- nyílászárók javítása,

- mázolási munkálatok.

A Társasház BVK-ra eső közös költség összege 4 084 104 Ft volt, ennek befizetéseit a Társasház az általános működéséhez, valamint a rendkívüli javítási-karbantartási munkálatok elvégzéséhez használta fel.

6. A BVK 2011. évi tevékenységének programozása és tervkoncepciója

6.1. Finanszírozási programok

A BVK egyik legfontosabb tevékenysége a kezdő-, mikro- és kisvállalkozások kedvezményes forráshoz juttatása. Ezen hitelezési tevékenységének alapeleme a tanácsadás és a vállalkozások felkészítése a hitelfelvételre, majd alkalmassá tétele a kereskedelmi bankok szigorúbb hitelezési feltételeire. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vállalkozások már a hitelkérelmek benyújtását megelőzően több alkalommal konzultáción vesznek részt, amely során üzleti elképzeléseiket megalapozottá, átgondolttá teszik. A szaktanácsadók megismerve a vállalkozás pénzügyi segítségnyújtásra vonatkozó igényeit, a legkedvezőbb forrásbevonási eszközöket ajánlják a BVK-nál elérhető hitelkonstrukciók közül a vállalkozás tulajdonosai részére. Az egymásra épülő finanszírozási programok a fejlesztési hiteltől a tőke és forgótőkehiány enyhítéséig jelenthetnek megoldást a vállalkozás számára. Ez a feladat az alapszintű tanácsadási munka keretében kerül elszámolásra. A feladat elvégzéséhez - alkalomszerűen, a vállalkozói igények függvényében - külső tanácsadók bevonására kerül sor.

A BVK által kezelt hiteltermékek a Mikrohitel Program és a Budapest Kisvállalkozói Hitel Program. A vállalkozások beruházási hitel igényeinek kielégítése a BVK tanácsadói munkája alapján, elsősorban az MFB Zrt. Mikrohitel Plusz és Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelének keretében valósul meg. E két programcsoporton belül - a termékek iránti kereslet alapján - tervezett ügyfélmegkeresés mintegy 6500, ebből közvetlen tanácsadási programban 650 vállalkozás hitelkérelmének feldolgozása és 100 hitelkérelem befogadásának ügyintézése várható. A kérelmek feldolgozásában kiemelt szerepet kap a helyszíni ellenőrzés, az adatbázisok információinak elemzése.

A tanácsadási munka nem ér véget a hitel folyósításával, a BVK szakemberei a teljes futamidő során monitorozzák a hitelezett vállalkozás teljesítményét. A feladatok költségtakarékos megoldása érdekében - tekintettel arra, hogy a vállalkozói igények nem egyenletes ütemben jelentkeznek - a tanácsadási, oktatási feladatok végrehajtásához esetenként külső szakértők felkérése szükséges.

A BVK kiemelt feladatának tekinti az újabb magyar és nemzetközi, mindenekelőtt EU-s források bevonásának felkutatását és a kkv-k számára a lehető legkedvezőbb konstrukciók kidolgozását. Ennek keretében külső szakértők is segítik a Hitelezési Igazgatóság munkáját.

A BVK közreműködése igen pozitív hatással lehet a fővárosi mikrovállalkozások forrásszerzésére. Ehhez rendelkezésre állnak a szükséges szakmai, infrastrukturális és pénzügyi kapacitások.

6.2. Tanácsadás

A BVK alaptevékenysége a tanácsadás. A vállalkozók tanácsadási igényeinek ellátása céljából ügyfélszolgálat működik, amelyet személyesen, telefonon és elektronikus úton érhetnek el az ügyfelek. A BVK munkatársai a hét minden munkanapján a vállalkozások rendelkezésre állnak a vállalkozás indítása, működtetése és finanszírozási lehetőségei, pályázatokkal kapcsolatos alapinformáció igénye során felmerült kérdésekkel kapcsolatban.

A tanácsadási munkát segíti az interaktív tanácsadói szoftver, amely a BVK honlapján keresztül érhető el. Fogadja a regisztrált ügyfelek tanácsadási igényeit, majd továbbításra kerül a BVK munkatársai és regisztrált, szakma-specifikus tanácsadói felé, és nyomon követi a tanácsadási folyamatot a tanácsadás lezárultáig. A szoftver a munkatársak és az ügyfelek gyors ügyintézését biztosítja.

A 2011. évben a tervek között szerepel a szoftver fejlesztése, amely a hitelezési tevékenységhez kapcsolódó tanácsadói munkát segíti azzal, hogy a peremkerületek vállalkozásai gyorsabban érhessék el a fővárosi vállalkozásfejlesztési programokat. A fejlesztés annak a törekvésnek része, miszerint a BVK együttműködést kíván kialakítani a peremkerületekkel annak érdekében, hogy a kerület polgárai és vállalkozásai számára a fővárosi vállalkozásfejlesztési szolgáltatások közvetlenül is elérhetővé váljanak.

Az év elején a BVK Új Széchenyi Terv Információs Pont címért pályázik. A BVK-nak, mint Info Pontnak kiemelt feladata az Új Széchenyi Terv pályázatainak ismerete, az ügyfelek naprakész tájékoztatása, információval való ellátása.

Komplexebb projektek, problémák megválaszolásához az érdeklődő vállalkozó a BVK tanácsadói hálózatának 562 regisztrált tagja közül választhat. A tanácsadók legfontosabb adatait tartalmazó adatbázis a BVK honlapján megtalálható.

6.3. Innovatív és gyorsnövekedésű és beszállító vállalkozásoknak tervezett szolgáltatások

A fővárosi vállalkozásfejlesztési programok a gyors növekedésű beszállító és exportáló budapesti mikro- és kisvállalkozásokat információszolgáltatással és tanácsadással hozzásegíti a támogatott források igénybevételéhez, ezáltal is segítve a versenyképesség és munkahelymegtartó képességük növelését.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány együttműködik a Magyar Államvasutak Zrt.-vel, hogy minél több kis- és középvállalkozás váljon a nemzeti vasúttársaság üzleti partnerévé: a Közalapítvány szolgáltatásaival nyújt segítséget az érdeklődő vállalkozások számára.

Tőkebefektetések formájában a Közalapítvány a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. finanszírozói együttműködésével 10 és 100 millió forint között olyan beruházási projekteket támogat, amelyek fő célja a jogi személyiségű gazdasági társaságok tevékenység bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés, telephelybővítés vagy új telephely létesítése.

A Közalapítvány partnere az Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, ügyfeleinek egyedi igényei szerint kialakított kedvezményes export-ösztönző termékkínálatával áll a tudás- és technológia intenzív vállalkozások, exportőr beszállítók rendelkezésére.

6.4. Nemzetközi kapcsolatok

A BVK feladata az EU tagországaival, városokat tömörítő EU-s lobby szervezetekkel, az EU innovációs régióival, városaival, Budapest testvérvárosaival, a FÁK országokkal, Ázsia, Amerika, az arab világ meghatározó államaival partnerkapcsolatok további erősítése, nemzetközi partnerségben pályázatokon részvétel.

A BVK folyamatosan fejleszti EU-s kapcsolatait, pl.: Brüsszel Főváros Régióval, EU Főigazgatóságokkal, stb. és bővíteni kívánja együttműködését Budapest testvérvárosaival, ezen városok önkormányzatainak kkv fejlesztési és innovációs intézményeivel, hálózataival (például partnerség a V4 országokban működő partnerekkel, az EUROCITIES urbánus szövetséggel, innovációs városokkal és régiókkal).

A BVK részt vesz a Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP) szereplői és nemzetközi partnerek bevonásával az EXIMBANK Kötött Segélyhitel programjaihoz kapcsolódó programok kialakításában.

A BVK projekteket generál nemzetközi (kkv fejlesztési, K+F+I), valamint a csatlakozni kívánó országoknak az EU-s „Eszköz”-„Instrument” pályázati kiírásokra. Pályázatokon indul Európai Uniós, valamint határmenti és a határokon átnyúló programok keretében magyar és nemzetközi partnerekkel. A feladatok végrehajtásához külső szakértőket is felkér.

A BVK részt vesz az INTERREG IV/C program keretében benyújtott INNOCRAFTS elnevezésű projekt megvalósításában. A projekt célja: művészeti vállalkozások (kézművesek és iparosok) fejlesztése. Firenze Város ANCI TOSCANA szervezetének vezetésével a projekt várhatóan, 2011. április 1. napján beadásra kerül. A projekt tervezett kezdése 2012. január 1., és tervezett zárása 2014. december 31. A projekt keretében a művészeti vállalkozások láthatóságát biztosító javaslat-csomag kerül kidolgozásra, amely tapasztalatcsere és a beazonosított helyes gyakorlatok feldolgozása, kommunikációja révén áll össze.

6.5. INNOREG. KM-RIÜ ügynökség működtetése

A BVK az INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. tagjaként folyamatosan részt vesz a vállalati innovációs programok kialakításának támogatásában, finanszírozásában.

6.6. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program (BIFP)

A BVK a BIFP keretében Budapesten, illetve a fővárosi vállalkozások által országosan megvalósuló a környezetipari (ÖKO), az egészségipari (MEDI), valamint az információs társadalom technológiák (ITT) területén kialakuló üzleti projekteket, valamint ezek társas vállalkozásokban, hálózatokban, klaszterekben megjelenő együttműködéseit támogatja. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Program koordinációját a BVK látja el. 2011. évre is kiterjedő feladata többek között a megjelölt három ágazatban érdekelt mikro-, kis- és közepes, illetve nagyvállalkozásokkal, beszállító kkv-kal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal együttműködve olyan ötletek, projektek felkutatása és kialakítása, amelyek piacéretté válását - a szükséges magántőke bevonása mellett - a pályázati támogatások is segíteni tudják. A program keretében lehetőség nyílik a vállalkozások egyedi problémáinak áttekintésére és megoldási javaslatok feltérképezésére is.

A BVK az intenzív kommunikációs és koordinációs feladatok ellátásával biztosítja a BIFP tematikus és nem tematikus besorolásba tartozó klaszterek fejlődését, K+F+I tevékenységét. A klaszterekkel együttműködve projekteket generál, valamint integrált, komplex szolgáltatásaival segíti a projektek finanszírozását (vissza nem térítendő, visszatérítendő hazai és EU-s pályázatok). A koordinációhoz szükséges források biztosításával, a BIFP klaszterei további jelentős gazdasági eredményeket generálhatnak.

6.7. Rendezvény, kommunikáció

A BVK által szervezett rendezvények célja, hogy az érdeklődő budapesti kis- és középvállalkozások tájékoztatást kapjanak a minőségi, korszerű vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokról, hazai és nemzetközi innovációs irányokról. Így segíti elő a BVK a fővárosi vállalkozások sikeres működését, fenntartható fejlődését. A 2011. év folyamán számos workshop, vállalkozói klubdélután és innovációs program kerül megrendezésre. A BVK a Hungexpo Zrt. együttműködő partnereként 2011-ben is kiállítóként és szakmai fórum szervezőjeként jelen lesz az Electrosalon 5. Nemzetközi elektronikai, elektrotechnikai és automatizálási szakkiállításon (2011. május 17-20.), továbbá megjelenik kiállítóként, az előző évek sikeres szervezéseihez hasonlóan a Budapesti Nemzetközi Vásáron (2011. szeptember 28.-október 02.). A harmadik Európai kkv hét keretén belül konferenciát szervez az innovatív vállalkozások részére (2011. első félév). A tanácsadói hálózatának tagjai részére 2011-ben is információs napokat szervez.

A BVK továbbítja a fővárosi vállalkozások számára a fontos és aktuális információkat (gazdasági információk, eseményekről szóló képes, hangos hírek, egyebek) az alábbi weboldalakon keresztül:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ oldalán - www.bvk.hu

Fővárosi Önkormányzat oldalán - www.budapest.hu

Vállalkozásfejlesztés online oldalán- http://vallalkozasfejlesztes.mconet.biz/

Budapest Innopolisz Fejlesztési Program oldalán - http://www.budapest-polus.hu/

Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál oldalán - http://www.mvfportal.hu/?page=main&regio=20

„Enterprise 94” Kft. oldalán - http://www.enterprise94.hu/

A BVK a Gazdasági Rádióval együttműködik a rádió szakmai műsorai tartalmának összeállításában, valamint folyamatosan híreket szolgáltat a tevékenységeiről és a fejlesztési programok által nyújtott lehetőségekről.

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a BVK DM akció keretében, információs levélben tájékoztatja szolgáltatásairól a fővárosi vállalkozásokat.

Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. lapjában, a KOINE Magazinban rendszeresen kapnak helyet a BVK programjai és szolgáltatásai (hitelprogramok, Budapest Innopolisz Fejlesztési Program, a BVK minta projektjei stb.).

6.8. A BVK irodaházának beruházási terve

A 2006-ban vásárolt V. emeleti ingatlanrész földhivatali nyilvántartásba történő bejegyeztetése folyamatban van, várhatóan 2011. I. félévében albetétesítésre kerül.

A Közalapítvány tervezi az ingatlan felújítását, közműveinek rendezését, és a tevékenységét támogató helyiség kialakítását.

BVK Irodaházában tervezett beruházások

- Irodakorszerűsítés, felújítás: a szolgáltatási funkciókhoz közvetlenül kapcsolódó iroda elhasználódott szőnyegpadlóinak cseréje.

- Egyéb eszköz beszerzések:

LCD TV-Monitor ügyfél tájékoztatás céljára, elhasználódott eszközök cseréje.

A galéria szinten az oktatóterem, a tárgyaló és az előtér jelenlegi nem megfelelő szellőztetése indokolttá teszi ezek klimatizálását.

Tervezésre kerül világító BVK felirat elhelyezése az épület Rákóczi úti homlokzatán.

VII. A vezető tisztségviselők juttatásai

A közalapítvány kuratóriumának és Felügyelő Bizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem részesültek.

A beszámolóért felelős személy Dr. Nagy Miklós ügyvezető igazgató (lakcíme: 1094 Budapest, Liliom u. 31.)

Budapest, 2011. április 29.

Dr. Nagy Miklós s. k.
ügyvezető igazgató

Audit Network Hungary Kft.

1036 Budapest, Galagonya u. 5.

Kamarai nyilvántartási száma: 002158

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma részére.

Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (1072 Budapest, Rákóczi út 18., statisztikai száma: 18052851-9133-561-01) mellékelt 2010. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege: 1 498 067 E Ft, az alaptevékenységből származó tárgyévi eredmény: 6 246 E Ft nyereség, a vállalkozási tevékenységből származó tárgyévi eredmény 35 E Ft nyereség -, valamint az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége a közhasznú egyszerűsített éves beszámolóért

A közhasznú egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a közhasznúsági jelentés és a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslési ésszerűségének, valamint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági jelentés és a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott, és nem tartalmazta egyéb, a Közalapítvány egyéb, nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk megadásához.

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a közhasznú egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

A közhasznúsági jelentés a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló adataival összhangban van.

Budapest, 2011. április 29.

Wessely Vilmos s. k. Dr. Lukács János s. k.
ügyvezető kamarai tag könyvvizsgáló
Audit Network Hungary Kft. Nysz.: 002158 kamarai tagsági szám: 003567

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma 2011/2. (V. 18.) számú határozat

A Kuratórium egyhangú határozattal elfogadja a BVK 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, valamint a könyvvizsgálói jelentést, azzal a kiegészítéssel, hogy a közhasznúsági jelentés 17. oldalán lévő táblázat feletti mondatot kérte „2010. december 31-én a BVK saját forrásaihoz kapcsolódó hitelkihelyezések minősítése az alábbiak szerint alakult” szövegre módosítani.

2011. május 18.

Dr. Sárközy Tamás s. k.
a Kuratórium társelnöke


  Vissza az oldal tetejére